Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/505/0 Terenowy Klub Sportowy "Odra" w Szczecinie 1946-1957 0 rozwiń
Sprawy personalne (1956), protokoły i wyniki zawodów (1955-1956), korespondencja z Wojewódzkim Komitetem Kultury Fizycznej w Szczecinie (1956-1957), działalność poszczególnych sekcji klubu: - sekcji pływackiej (1956), gimnastycznej (1956), lekkoatletycznej (1956), kolarskiej (1956-1957), tenisa (1956), łuczniczej (1956), dyplomy (1946-1957). Liczba jednostek w zespole: 13
65/506/0 Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne w Szczecinie 1964-1972 0 rozwiń
1. Zarządzanie 1966-1971; 4 j.a. 1.1. Organizacja 1966-1971; 1 j.a. - arkusze organizacyjne Technikum. 1.2. Rada Pedagogiczna 1967-1971; 3 j.a. - protokoły posiedzeń. 2. Sprawozdania statystyczne 1967-1972; 7 j.a. - sprawozdania dotyczące spraw pedagogicznych i kadrowych. 3. Nauczanie i wychowanie 1964-1972; 44 j.a. 3.1. Arkusze ocen 1964-1972; 6 j.a. 3.2. Egzaminy dojrzałości - organizacja i przebieg 1968-1972; 5 j.a. 3.3. Egzaminy dojrzałości - protokoły 1968-1972; 5 j.a. 3.4. Uczniowie 1964-1972; 4 j.a. - księga absolwentów, ewidencja legitymacji szkolnych, sprawy wojskowe i stypendialne uczniów. 3.5. Dzienniki lekcyjne 1964-1972; 24 j.a. 4. Akta osobowe uczniów 1964-1969; 21 j.a. 5. Akta osobowe nauczycieli 1965-1972; 77 j.a. Liczba jednostek w zespole: 153
65/507/0 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Okręgu w Szczecinie [1946] 1951-1990 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie 1950-1971; 34 j.a. 1.1. Statuty Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 1959-1971; 1 j.a. 1.2. Struktura organizacyjna 1968-1968; 1 j.a. 1.3. Instrukcje i regulaminy wewnętrzne 1956-1965; 2 j.a. 1.4. Zarządzenia i wytyczne 1954-1966; 12 j.a. 1.5. Kontrole 1957-1962; 5 j.a. 1.6. Inwestycje 1958-1960; 1 j.a. 1.7. Nadzór nad niższym szczeblem 1964-1966; 3 j.a. 1.8. Szkolenia i kursy 1959-1967; 7 j.a. 1.9. Ankiety personalne 1964-1964; 1 j.a. 1.10. Akta osobowe 1950-1952; 1 j.a. 2. Organy władzy i jednostki organizacyjne PTTK 1948-1990; 106 j.a. 2.1. Walne Zjazdy Delegatów 1950-1972; 6 j.a. 2.2. Zarząd Główny 1962-1964; 1 j.a. 2.3. Walne zjazdy Okręgu i Okręgowe konferencje delegatów 1956-1972; 5 j.a. 2.4. Zarząd Okręgu w Szczecinie 1949-1968; 7 j.a. 2.5. Okręgowa Komisja Rewizyjna w Szczecinie 1958-1963; 2 j.a. 2.6. Komisje 1953-1990; 61 j.a. 2.6.1. Komisja Turystyki Pieszej 1958-1971; 6 j.a. 2.6.2. Komisja Turystyki Narciarskiej 1961-1965; 1 j.a. 2.6.3. Komisja Krajoznawcza 1954-1965; 2 j.a. 2.6.4. Komisja Turystyki Kajakowej 1958-1990; 5 j.a. 2.6.5. Komisja Przewodnicka 1961-1967; 5 j.a. 2.6.6. Komisja Turystyki Motorowej 1959-1971; 15 j.a. 2.6.7. Komisja Turystyki Żeglarskiej 1962-1966; 5 j.a. 2.6.8. Komisja Kół Zakładowych 1956-1965; 2 j.a. 2.6.9. Komisja Opieki nad Zabytkami 1956-1967; 3 j.a. 2.6.10. Komisja Młodzieżowa 1959-1973; 4 j.a. 2.6.11. Komisja Turystyki Górskiej 1955-1972; 6 j.a. 2.6.12. Komisja Ochrony Przyrody 1955-1966; 2 j.a. 2.6.13. Komisja Turystyki Kolarskiej 1953-1967; 3 j.a. 2.6.14. Komisja Turystyki Podwodnej 1960-1965; 1 j.a. 2.7. Oddziały PTTK w województwie 1948-1974; 6 j.a. 2.8. Koła i kluby 1957-1967; 6 j.a. 2.9. Rada Zakładowa. Związki zawodowe 1955-1964; 4 j.a. 2.10. Zespół partyjny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 1961-1965; 1 j.a. 2.11. Narady robocze 1967-1967; 1 j.a. 2.12. Spotkania z ludnością 1968-1968; 1 j.a. 2.13. Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 1961-1963; 2 j.a. 2.14. Inne organy wojewódzkie związane ze sportem i turystyką 1964-1966; 3 j.a. 3. Plany 1952-1970; 44 j.a. 3.1. Plany ogólne w zakresie turystyki i sportu 1952-1966; 7 j.a. 3.2. Plany Zarządu Okręgu 1954-1970; 29 j.a. 3.2.1. Plany działalności i plany pracy 1957-1970; 12 j.a. 3.2.2. Plany finansowo-techniczne i gospodarcze 1954-1963; 13 j.a. 3.2.3. Plany budżetowe oraz plany zatrudnienia 1958-1964; 4 j.a. 3.3. Plany oddziałów i kół 1958-1967; 8 j.a. 3.3.1. Plany działalności i rozwoju 1964-1966; 3 j.a. 3.3.2. Plany finansowe 1958-1967; 3 j.a. 3.3.3. Plany zatrudnienia i szkoleń 1959-1965; 2 j.a. 4. Sprawozdania 1954-1974; 80 j.a. 4.1. Sprawozdania Zarządu Głównego 1954-1964; 5 j.a. 4.2. Sprawozdania ogólne w zakresie turystyki i sportu 1957-1971; 17 j.a. 4.3. Sprawozdania Zarządu Okręgu w Szczecinie 1956-1974; 45 j.a. 4.3.1. Sprawozdania z działalności 1956-1974; 23 j.a. 4.3.2. Sprawozdania z inwestycji i remontów 1959-1968; 5 j.a. 4.3.3. Sprawozdania z eksploatacji obiektów turystycznych 1957-1969; 7 j.a. 4.3.4. Sprawozdania finansowe 1959-1970; 2 j.a. 4.3.5. Analizy ekonomiczne 1959-1963; 4 j.a. 4.3.6. Sprawozdania inne 1962-1966; 4 j.a. 4.4. Sprawozdania oddziałów 1962-1970; 9 j.a. 4.5. Sprawozdania innych okręgów PTTK 1963-1964; 4 j.a. 5. Budżety 1957-1967; 28 j.a. 5.1. Budżety Zarządu Okręgu 1957-1966; 11 j.a. 5.2. Budżety oddziałów 1962-1967; 17 j.a. 6. Bilanse 1946-1968; 86 j.a. 6.1. Bilanse Zarządu Okręgu 1951-1967; 36 j.a. 6.2. Bilanse oddziałów 1946-1968; 50 j.a. 7. Monografie i wydawnictwa 1950-1979; 40 j.a. 7.1. Opracowania dotyczące PTTK, turystyki, krajoznawstwa, zabytków i in. 1953-1979; 29 j.a. 7.2. Biuletyny PTTK 1956-1965; 4 j.a. 7.3. Wycinki prasowe 1950-1964; 7 j.a. 8. Działalność statutowa 1948-1987; 70 j.a. 8.1. Dziedziny turystyki kwalifikowanej 1953-1983; 10 j.a. 8.2. Współpraca z innymi instytucjami 1961-1965; 3 j.a. 8.3. Kalendarze imprez turystycznych 1963-1966; 5 j.a. 8.4. Regulaminy i informatory imprez turystycznych 1956-1965; 4 j.a. 8.5. Rajdy, zloty i inne imprezy turystyczne 1954-1987; 32 j.a. 8.6. Obchody okolicznościowe 1948-1966; 6 j.a. 8.7. Szlaki turystyczne 1953-1963; 8 j.a. 8.8. Inne aspekty działalności 1962-1962; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 488
65/508/0 Zjednoczenie Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w Szczecinie [1946] 1949-1982 0 rozwiń
I. Zarząd Okręgowy PGR w Szczecinie [1948] 1949-1950; sygn. 1-36; 36 j.a. 1. Dział Produkcji 1948-1949; sygn. 1-19; 19 j.a. – sprawozdania z obrotu paszami, nawozami, inwentarzem żywym, wykazy stanu pogłowia bydła, ankiety o stanie inwentarza, obrót rybą, sprawozdanie z działalności ZO PGR w Szczecinie za II półrocze 1949 r., wykazy gorzelni, młynów, tartaków. 2. Dział Finansowy 1949; sygn. 20-21; 2 j.a. – okólniki w sprawch finansowych, założenia generalne do preliminarza na II półr. 1949 r. 3. Dział Administracyjny 1949-1950; sygn. 22-22-3615 j.a. – organizacja ZO PGR, sprawozdania z działalności poszczególnych działów i ZO PGR w Szczecinie. II. Okręgowy Zarząd PGR Szczecin I (Północ) [1948] 1950-1955; sygn. 37-402; 366 j.a. 1. Dział Personalny i Szkolenia Zawodowego 1950-1954; sygn. 37-39; 3 j.a. – zestawienia liczbowe stanu zatrudnienia. 2. Dział Koordynacji Planu i Zatrudnienia 1950-1954; sygn. 40-109; 70 j.a. – plany gospodarczo-finansowe Okręgu i zespołów wchodzących w jego skład, zbiorcze i jednostkowe sprawozdania z wykonania planów gospodarczo-finansowych, zestawienia analityczne z wykonania planów gospodarczych. 3. Dział Księgowości 1949-1954; sygn. 110-243; 134 j.a. – zbiorcze bilanse ZO, jednostkowe bilanse poszczególnych zespołów PGR, protokoły odpraw głównych księgowych, protokoły narad. 4. Inspektorat Kontroli 1949-1953; sygn. 244-261; 18 j.a. – materiały z kontroli ZO PGR Szczecin Północ oraz kontroli poszczególnych zespołów PGR. 5. Dział Inwestycji 1950-1954; sygn. 262-277; 16 j.a. – założenia inwestycyjne, zbiorcze i jednostkowe sprawozdania z wykonania planów inwestycyjnych, plany budownictwa, projekty techniczne inwestycji Zespołów PGR w Łobzie i w Stargardzie. 6. Dział Produkcji Roślinnej 1949-1954; sygn. 278-317; 40 j.a. – materiały dotyczące całokształtu działalności przedsiębiorstw w zakresie produkcji roślinnej, zbiorcze sprawozdania opisowo-analityczne, sprawozdania z wykonania prac wiosennych i jesiennych, wykazy gospodarstw w poszczególnych zespołach, wykazy gruntów, zmiany w składzie zespołów PGR. 7. Dział Produkcji Zwierzęcej 1949-1953; sygn. 318-336; 19 j.a. – sprawozdania zbiorcze z wykonania planów produkcji zwierzęcej, sprawozdania statystyczne dotyczące trzody chlewnej, sprawozdania z obrotu produktami pochodzenia zwierzęcego i ziemiopłodami, analizy produkcji zwierzęcej. 8. Dział Produkcji Przemysłowej 1950-1955; sygn. 337-348; 12 j.a. – sprawozdania z działalności przemysłu rolnego (na dz. 15.X.1950 r.), ewidencja gorzelni (1950-1951), sprawozdania z produkcji poszczególnych gorzelni, analiza wykonania planu produkcji przez zakłady przemysłowe (za 1953 r.). 9. Dział Mechanizacji i Transportu Własnego 1950-1951; sygn. 349-350; 2 j.a. – sprawozdanie z działalności działu za 1950 r., zarządzenia dotyczące działalności grup budowlanych. 10. Dział Administracyjno-Gospodarczy 1949-1954; sygn. 351-375; 25 j.a. – organizacja ZO PGR Szczecin Północ oraz poszczególnych zespołów PGR, zarządzenia, okólniki i instrukcje władz zwierzchnich, protokoły zebrań roboczych ZO, protokoły narad dyrektora, kierowników działów i agronomów, współzawodnictwo pracy, umowy zbiorowe pracy, sprawozdania z działalności ZO PGR Szczecin Północ. 11. Dział Obrotu Towarowego i Zaopatrzenia Technicznego 1950-1953; sygn. 376-402; 27 j.a. – plany obrotu towarowego i sprawozdania z ich wykonania, analizy dostaw ziemiopłodów, żywca i artykułów pochodzenia zwierzęcego, sprawozdania z obrotów w poszczególnych zespołach PGR. III. Okręgowy Zarząd PGR Szczecin II (Południe) [1949] 1950-1954; sygn. 403-621; 219 j.a. 1. Dział Personalny i Szkolenia Zawodowego 1950-1954; sygn. 403-442; 40 j.a. – zbiorcze i jednostkowe sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac (1951-1953). 2. Dział Koordynacji Planu i Zatrudnienia 1950-1953; sygn. 443-447; 5 j.a. – zbiorcze plany gospodarczo-finansowe oraz analizy wykonania tych planów. 3. Dział Księgowości 1950-1953; sygn. 448-479; 32 j.a. – zarządzenia, okólniki i instrukcje dotyczące spraw finansowych, zbiorcze bilanse ZO (za lata 1951-1953), jednostkowe bilanse poszczególnych zespołów PGR (1950-1952). 4. Inspektorat Kontroli 1950-1953; sygn. 480-484; 5 j.a. – materiały z kontroli ZO PGR oraz poszczególnych zespołów PGR. 5. Dział Inwestycyjny 1950-1953; sygn. 485-490; 6 j.a. – organizacja działu, sprawozdania i raporty z wykonywanych robót, analiza wykonania planu inwestycyjno-budowlanego za 1950 r. 6. Dział Produkcji Roślinnej 1950-1954; sygn. 491-546; 56 j.a. – wytyczne, instrukcje i rozporządzenia dotyczące produkcji roślinnej, protokoły narad produkcyjnych oraz protokoły zebrań załóg, meldunki z produkcji, zbiorcze rozliczenia zespołów PGR z produkcji roślinnej (za 1953 r.), zbiorcze analizy stanu prac, analizy akcji siewnych, żniwnych, jesiennych, wykazy gruntów i zmiany w stanie posiadania i użytkowania, analizy zbiorów zasiewów, plany ogrodnictwa i statystyka upraw sadowniczych. 7. Dział Produkcji Zwierzęcej 1950-1954; sygn. 547-562; 16 j.a. – analizy produkcji zwierzęcej (1950-1953), sprawozdania zbiorcze z produkcji zwierzęcej oraz sprawozdania jednostkowe zespołów PGR z produkcji inwentarza żywego. 8. Dział Rybactwa 1950; sygn. 563-570; 8 j.a. – sprawozdania ze stanu rybactwa, raporty obrotu rybą, protokoły narad produkcyjnych. 9. Sekcja Socjalna 1950; sygn. 571; 1 j.a. – instrukcje dotyczące opieki, spraw socjalnych i kulturalno-oświatowych. 10. Dział Mechanizacji i Transportu Własnego 1950-1954; sygn. 572-581; 10 j.a. – wykazy maszyn i narzędzi rolniczych, wykazy kierowców i mechaników zespołowych, sprawozdania z wykonania prac i zużycia materiałów pędnych (1952-1953), instrukcje dotyczące eksploatacji pojazdów mechanicznych. 11. Dział Produkcji Przemysłowej 1949-1953; sygn. 582-592; 11 j.a. – wykazy zakładów przemysłowych, ewidencja gorzelni, płatkarni, młynów, cegielni i krochmalni, sprawozdania gospodarcze i produkcyjne gorzelni (1951-1953). 12. Dział Administracyjno-Gospodarczy 1950-1953; sygn. 593-611; 19 j.a. – okólniki, zarządzenia, instrukcje własne i władz nadrzędnych, komunikaty ZO, organizacja ZO i poszczególnych zespołów PGR, wykazy zespołów i ich ogólna charakterystyka. 13. Dział Obrotu Towarowego i Zaopatrzenia 1950-1953; sygn. 612-621; 10 j.a. – plany i sprawozdania z obrotu ziemiopłodami, inwentarzem żywym, mlekiem, jajami, analizy dostaw zbóż. IV. Centralny Zarząd PGR w Szczecinie 1954-1956; sygn. 622-640; 19 j.a. 1. Dział Planowania 1954-1956; sygn. 622-627; 6 j.a. – analizy wykonania planów finansowo-gospodarczych, analizy finansowo-ekonomiczne, analizy wykonanych zadań produkcyjnych. 2. Inspektor Organizacyjny 1954-1955; sygn. 628-632; 632; 5 j.a. – materiały dotyczące organizacji i działalności jednostek wchodzących w skład CZ PGR oraz samego CZ PGR w Szczecinie. 3. Dział Finansów i Księgowości 1954-1955; sygn. 633-639; 7 j.a. – materiały analityczne do bilansów i rachunku strat i zysków przedsiębiorstw podległych. 4. Dział Zootechniki 1954; sygn. 640; 1 j.a. – protokół z narady w sprawie trzody chlewnej. V. Zjednoczenie PGR w Łobzie 1954-1956; sygn. 641-675; 35 j.a. 1. Dział Planowania 1955; sygn. 641-642; 2 j.a. – sprawozdanie z wykonania planu przez Zjednoczenie, analiza wykonania planu finansowo-gospodarczego przez Zespół PGR w Chlebówku (pow. Stargard). 2. Dział Finansów i Księgowości 1955-1956; sygn. 643-668; 26 j.a. – bilanse Zjednoczenia oraz zespołów PGR oraz analizy tych bilansów. 3. Dział Inwestycji i Remontów 1955; sygn. 669; 1 j.a. – analiza wykonania robót budowlano-montażowych. 4. Dział Produkcji Roślinnej 1954-1955; sygn. 670-671; 2 j.a. – statystyka zasiewów, zbiorów i obrotów ziemiopłodami w Zjednoczeniu, analiza wykonania zadań planowych (za I półrocze 1955 r.). 5. Dział Zootechniki 1954; sygn. 672-675; 4 j.a. – analizy i sprawozdania z produkcji zwierzęcej, analiza owczarstwa w Zjednoczeniu. VI. Zjednoczenie PGR w Nowogardzie 1954-1956; sygn. 676-803; 129 j.a. 1. Dział Planowania 1954-1956; sygn. 676-724, 1425; 50 j.a. – informacje z przebiegu wykonywania zadań gospodarczo-finansowych Zjednoczenia, plany gospodarczo-finansowe – zbiorcze i jednostkowe zespołów PGR, zbiorcze i jednostkowe analizy z wykonania zadań gospodarczych, założenia gospodarcze zespołów i gospodarstw wchodzących w ich skład. 2. Inspektor Organizacyjny 1954-1955; sygn. 725-747; 23 j.a. – zarządzenia, okólniki i instrukcje własne i władz nadrzędnych, protokoły Kolegium Zjednoczenia, protokoły narad, protokoły kontroli zespołów PGR, wykazy etatów, materiały dotyczące akcji osiedleńczej. 3. Dział Finansów i Księgowości 1954-1955; sygn. 748-789; 42 j.a. – bilanse zbiorcze Zjednoczenia, bilanse jednostkowe zespołów PGR. 4. Dział Inwestycji i Remontów 1955; sygn. 790-793; 4 j.a. – operat dotyczący renowacji rowów na terenie Zjednoczenia, dokumentacja techniczna dotycząca odwodnienia łąk. 5. Dział Produkcji Roślinnej 1954-1955; sygn. 794-800; 7 j.a. – protokoły z kontroli przygotowania do sianokosów i przebiegu akcji sianokosów na terenie Zjednoczenia i podległych mu zespołów PGR, analiza jesiennej kampanii siewnej. 6. Dział Zootechniki 1954-1956; sygn. 801-803; 3 j.a. – kontrola wykonania planu produkcji trzody chlewnej w Zespole PGR Trzygłów (pow. Gryfice), analiza wykonania planu hodowli zwierząt w Zespole PGR Odma (pow. Nowogard) za 1954 r., analiza zbiorcza z wykonania planów produkcji zwierzęcej w Zjednoczeniu za 1955 r. VII. Zjednoczenie PGR w Pyrzycach 1954-1956; sygn. 804-859; 56 j.a. 1. Dział Planowania 1954-1956; sygn. 804-828; 25 j.a. – analizy działalności gospodarczej, zbiorcze i jednostkowe analizy wykonania planów finansowo-gospodarczych, plany finansowo-gospodarcze zespołów PGR. 2. Dział Kadr i Szkolenia Zawodowego 1954-1955; sygn. 829; 1 j.a. – zbiorcze sprawozdanie z zatrudnienia i funduszu płac za lata 1954-1955. 3. Inspektor Organizacyjny 1954; sygn. 830; 1 j.a. – wykaz jednostek gospodarczych wchodzących w skład Zjednoczenia. 4. Dział Finansów i Księgowości 1954-1956; sygn. 831-857; 27 j.a. – zbiorcze i jednostkowe bilanse i analizy tych bilansów. 5. Dział Zootechniki 1956; sygn. 858; 1 j.a. – plan produkcji zwierzęcej na 1957 r. i sprawozdanie z wykonania planu za 1956 r. 6. Inżynier ds. Produkcji Przemysłowo-Rolnej 1954-1955; sygn. 859; 1 j.a. – materiały dotyczące działalności zakładów przemysłu rolnego Zjednoczenia. VIII. Zjednoczenie PGR w Szczecinie 1954-1956; sygn. 860-899; 40 j.a. 1. Dział Planowania 1954-1955; sygn. 860-868; 8 j.a. – zbiorcze analizy wykonania planu finansowo-gospodarczego, plany gospodarczo-finansowe zespołów PGR. 2. Inspektor Organizacyjny 1955; sygn. 869; 1 j.a. – protokoły posiedzeń Kolegium Doradczego. 3. Dział Finansów i Księgowości 1954-1956; sygn. 870-896; 27 j.a. – zbiorcze i jednostkowe bilanse i analizy tych bilansów. 4. Dział Produkcji Roślinnej 1955; sygn. 897-899; 3 j.a. – analiza produkcji roślinnej Zespołu PGR Przyjezierze (pow. Chojna), informacja dotycząca wykonania planowych dostaw dla państwa, protokół narady agronomów w sprawie nasiennictwa. IX. Wojewódzki Zarząd PGR w Szczecinie 1956-1959; sygn. 900-985; 86 j.a. 1. Oddział Ekonomiczno-Organizacyjny 1956-1959; sygn. 900-947; 48 j.a. – materiały dot. organizacji WZ PGR i jednostek wchodzących w jego skład, oceny pracy inspektoratów, jednostkowe plany gospodarczo-finansowe jednostek wchodzących w skład WZ PGR, zbiorcze analizy wykonania planów finansowo-gospodarczych. 2. Oddział Produkcji 1956-1959; sygn. 948-954; 7 j.a. – zbiorcze sprawozdania z produkcji roślinnej i zwierzęcej, sprawozdanie z przebiegu omłotów ze zbiorów roku gospod. 1955/56, analiza wykonania planów produkcji zwierzęcej w Zjednoczeniu PGR w Nowogardzie. 3. Oddział Przemysłu Rolnego 1956; sygn. 955-956; 2 j.a. – sprawozdanie z działalności oddziału za I półrocze 1956 r., materiały dotyczące perspektyw rozwojowych przemysłu rolnego w woj. szczecińskim. 4. Oddział Budownictwa i Inwestycji 1959; sygn. 957; 1 j.a. – plany zakupu maszyn i urządzeń rolnych. 5. Oddział Finansów i Księgowości 1956-1959; sygn. 958-985; 28 j.a. – sprawozdania finansowe i zestawienia analityczne z wykonania planu gospodarczo-finansowego zbiorcze i jednostkowe Inspektoratów PGR, oceny działalności wykonania zadań w zakresie produkcji i kosztów. X. Wojewódzkie Zjednoczenie PGR w Szczecinie [1958] 1959-1974; sygn. 986-1191; 206 j.a. 1. Wydział Organizacyjny [1958] 1959-1974; sygn. 986-1026; 41 j.a. – organizacja jednostek podległych i nadzorowanych przez poszczególne Inspektoraty PGR. 2. Wydział Ekonomiki i Postępu Rolniczego 1960-1974; sygn. 1027-1066; 40 j.a. – zbiorcze i jednostkowe sprawozdania z wykonania planów gospodarczych (1961-1974), oceny działalności PGR-ów w woj. szczecińskim w latach 1957-1959 i 1962-1963. 3. Wydział Planowania i Statystyki 1960-1974; sygn. 1067-1088; 22 j.a. – analizy i oceny planów finansowo-gospodarczych, analizy działalności gospodarczo-finansowej, sprawozdania z realizacji planu społeczno-gospodarczego, plany społeczno-gospodarcze przedsiębiorstw wchodzących w skład poszczególnych inspektoratów PGR (1960-1961), materiały dotyczące przeprowadzonych spisów rolnych. 4. Wydział Produkcji Roślinnej 1959-1973; sygn. 1089-1109; 21 j.a. – analityczne wskaźniki do planu rolnictwa, zestawienia powierzchni gruntów, wytyczne dotyczące produkcji roślinnej, oceny prac polowych, sprawozdania z akcji omłotowych, sprawozdania ze zbiorów ziemiopłodów. 5. Wydział Produkcji Zwierzęcej 1970; 1110; 1 j.a. – analiza produkcji zwierzęcej za okres VII.1969-IV.1970. 6. Wydział Przemysłu Rolnego 1962-1974; sygn. 1111-1127; 17 j.a. – sprawozdania z działalności płatkarni ziemniaczanych, sprawozdania zbiorcze z produkcji w gorzelniach (za lata 1972-1974), plany produkcji torfu. 7. Wydział Finansów i Księgowości 1959-1974; sygn. 1128-1153; 26 j.a. – zbiorcze sprawozdania finansowe (za lata 1958-1967, 1970-1974), jednostkowe sprawozdania finansowe przedsiębiorstw wchodzących w skład WZ PGR (1960-1961). 8. Wydział Rewizji i Kontroli 1960-1963; sygn. 1154-1165; 12 j.a. – sprawozdania z działalności aparatu kontrolno-rewizyjnego WZ PGR (za lata 1960-1962), protokoły kontroli jednostek podległych (1960-1963). 9. Wydział Inwestycyjno-Budowlany 1963-1974; sygn. 1166-1188; 23 j.a. – sprawozdania zbiorcze i jednostkowe z działalności inwestycyjnej, założenia inwestycyjne na lata 1971-1975, projekty rozwoju sieci dróg lokalnych do 1990 r. 10. Sekcja Socjalno-Bytowa 1967; sygn. 1189-1191; 3 j.a. – plany zadań socjalno-bytowych na 1968 r. XI. Zjednoczenie Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w Szczecinie [1959] 1975-1982; sygn. 1192-1424; 233 j.a. 1. Wydział Organizacji i Zarządzania [1959] 1975-1981; sygn. 1192-1244; 53 j.a. – materiały dotyczące organizacji i działalności Zjednoczenia i podległych przedsiębiorstw, zarządzenia wewnętrzne, protokoły posiedzeń Kolegium Zjednoczenia. 2. Wydział Planowania i Statystyki 1975-1980; sygn. 1245-1257; 13 j.a. – jednostkowe plany gospodarczo-finansowe (na lata 1976-1977, 1979-1981), jednostkowe analizy z działalności gospodarczo-finansowej (za lata 1976-1977), informacje z realizacji planu gospodarczo-finansowego za lata 1974-1975. 3. Główny Specjalista ds. Informatyki i Ekonomiki 1975-1981; sygn. 1258-1282; 25 j.a. – sprawozdania z działalności gospodarczej (za lata 1974-1975, 1979-1980), analizy działalności przedsiębiorstw zgrupowanych w ZP PGR (za lata 1974-1981), informacje zbiorcze dotyczące produkcji roślinnej, zwierzęcej. 4. Wydział Produkcji Zwierzęcej 1975-1980; sygn. 1283-1285; 3 j.a. – sprawozdania zbiorcze ze stanu inwentarza żywego za rok 1978/79, sprawozdanie zbiorcze z produkcji zwierzęcej za rok 1979/1980, informacja dotycząca wykonania planu produkcji rybackiej za rok 1974/75 i plany produk Liczba jednostek w zespole: 1540
65/509/0 Stocznia Remontowa "Parnica" Sp. z o.o. w Szczecinie 1951-2006 0 rozwiń
I. Organizacja przedsiębiorstwa 1951-2006; 269 j.a. 1. Akta rejestracyjne przedsiębiorstwa1953-2003; 4 j.a.; 2. Struktura organizacyjna – statuty, regulaminy organizacyjne 1951-1998; 21 j.a.; 3. Organy kolegialne 1990-1999; 21 j.a.;- organizacja, protokoły posiedzeń Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej, Zarządu Spółki. 4. Przejmowanie/przekazywania zakładów1951-1975; 3 j.a.; 5. Inne materiały dot organizacji 1956-1999; 19 j.a.; 6. Protokoły narad 1953-1996; 8 j.a.; 7. Akty normatywne 1952-1999; 68 j.a. - zarządzenia wewnętrzne (1952-1999), pisma okólne (1968-1984), polecenia służbowe (1972-1999), decyzje dyrektora (1986-1990); 8. Instrukcje i regulaminy 1956-1997; 76 j.a.; 9. Kontrole przedsiębiorstwa 1962-1998; 23 j.a.; 10. Układy zbiorowe pracy i zasady wynagradzania pracowników 1972-1994; 7 j.a.; 11. Komisje zakładowe 1969-1970; 1 j.a.; 12. Skargi i wnioski 1976-1989; 2 j.a.; 13. Współzawodnictwo pracy 1969-1970; 1 j.a.; 14. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa 1990-1999; 12 j.a.; 15. Postępowanie układowe 1997-1999; 2 j.a.; 16. Likwidacja przedsiębiorstwa2006; 1 j.a.; II. Planowanie 1951-1989; 76 j.a. 1. Plany perspektywiczne 6 j.a.; 2. Plany 5-cio letniena lata 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, 1976-1980, 1981-1985, 1986-1990;9 j.a. 3. Roczne plany techniczno-ekonomiczne 1951-1989; 35 j.a.; 4. Plany finansowe 1953-1980; 15 j.a.; 5. Plany inwestycyjne 1954-1969; 2 j.a.; 6. Plany postępu technicznego 1964-1968; 3 j.a.; 7. Inne plany 1960-1988; 6 j.a.; III. Sprawozdawczość 1952-2006; 173 j.a.; 1. Analizy ekonomiczne 1954-1992; 14 j.a.; 2. Inne analizy 1965-1970; 5 j.a.; 3. Sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa 1954-1999; 13 j.a.; 4. Sprawozdania z wykonania planu produkcji wg wartości i ilości 1957-2000; 10 j.a.; 5. Inne sprawozdania dotyczące produkcji 1964-1982; 12 j.a.; 6. Sprawozdania z wykonania planu gospodarki materiałowej 1963-1972; 5 j.a.; 7. Sprawozdania z wykonania planu zbytu 1968-1971; 2 j.a.; 8. Sprawozdania z wykonania planu eksportu 1965-1980; 4 j.a.; 9. Sprawozdania z wykonania planu kosztów 1967-1996; 2 j.a.; 10. Sprawozdania z zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników 1967-1999; 13 j.a.; 11. Sprawozdania z wykonania planu postępu technicznego 1963; 1 j.a.; 12. Sprawozdania inwestycyjne 1965-1968; 1 j.a.; 13. Sprawozdania ze stanu bhp 1966-1994 13 j.a.; 14. Sprawozdania finansowe 1952-2006; 68 j.a.; 15. Inne sprawozdania 1965-2000; 10 j.a.; IV. Wypadki przy pracy i awarie statków 1956-1986; 2 j.a.; 1. Wypadki przy pracy 1981; 1 j.a.; 2. Awarie statków 1984-1986; 1 j.a.; V. Samorząd pracowniczy i związki zawodowe 1961-1998; 55 j.a.; 1. Organizacja samorządu pracowniczego 1983-1998; 3 j.a.; 2. Konferencje Samorządu Robotniczego 1961-1980; 19 j.a.; 3. Rada Zakładowa 1966-1980; 14 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (1969-1973), protokoły posiedzeń (1970-1980), sprawozdania z działalności (1972-1974), sprawozdania finansowe(1966-1974), inne materiały (1966-1970), 4. Rada Robotnicza 1963-1971; 2 j.a. - protokoły posiedzeń (1969-1971), sprawozdania z działalności (1963-1971), 5. Rada Pracownicza 1983-1990; 9 j.a. - protokoły posiedzeń (1988-1990), uchwały (1983-1990), 6. Zebrania Delegatów 1985-1990; 2 j.a.; 7. Samorząd pracowniczy 1984-1988; 1 j.a.; 8. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 1969; 1 j.a.; 9. Działalność związków zawodowych 1964-1970; 2 j.a.; 10. Komisja Międzyzwiązkowa 1990; 1 j.a.; 11. Wnioski i postulaty pracowników 1969-1971; 1 j.a.. Liczba jednostek w zespole: 583
65/510/0 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej i Urząd Dzielnicowy Szczecin-Środmieście 1954-1975 0 rozwiń
1. Protokoły sesji DRN 1958-1975; 32 j.a. 2. Spotkania radnych z wyborcami 1966-1969;2 j.a. 3. Protokoły posiedzeń komisji 1961-1975; 41 j.a. 4. Konwent Seniorów 1967-1970;2 j.a. 5. Protokoły Prezydium DRN 1954-1975; 74 j.a. 6. Organizacja PDRN 1959-1962, 1970, 1974-1975; sygn. 78, 215-217; 4 j.a. 7. Organizacja i działalność komitetów osiedlowych i blokowych 1955-1973; 32 j.a. 8. Sprawozdania z realizacji czynów społecznych 1966-1968; 3 j.a. 9. Protokoły kontroli 1965-1969; 3 j.a. 10. Budżet i jego wykonanie 1955-1966, 1971; 13 j.a. 11. Sprawozdania z działalności przedsiębiorstw podległych PDRN 1956-1973; 11 j.a. 12. Sprawy rolne-wykaz gruntów rolnych 1965; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 218
65/511/0 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej i Urząd Dzielnicowy Szczecin-Nad Odrą 1954-1975 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne DRN 1971-1975; 2 j.a. 2. Protokoły sesji 1954-1975; 28 j.a. 3. Spotkania posłów i radnych z wyborcami 1967-1968; 1 j.a. 4. Protokoły posiedzeń komisji 1954-1975; 84 j.a. 5. Konwent Seniorów 1967-1973; 5 j.a. 6. Zespoły radnych 1959, 1969-1974; 5 j.a. 7. Protokoły Prezydium DRN 1955-1975; 34 j.a. 8. Organizacja PDRN 1958-1962, 1973; 9 j.a. 9. Organizacja i działalność komitetów osiedlowych i blokowych 1955-1972; 49 j.a. 10. Spis ulic i placów w dzielnicy 1955, 1967; 2 j.a. 11. Sprawozdania z działalności DRN i PDRN 1955-1971; 9 j.a. 12. Sprawozdania statystyczne z zatrudnienia 1972-1974; 2 j.a. 13. Protokoły kontroli 1963-1967, 1969-1971; 2 j.a. 14. Budżet i jego wykonanie 1957-1974; 14 j.a. 15. Sprawozdania z działalności przedsiębiorstw i zakładów podległych DRN 1958-1974; 7 j.a. Liczba jednostek w zespole: 253
65/512/0 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej i Urząd Dzielnicowy Szczecin-Dąbie 1954-1975 0 rozwiń
1. Protokoły sesji DRN 1956-1975; 23 j.a. 2. Spotkania radnych z wyborcami 1962-1973; 4 j.a. 3. Protokoły posiedzeń komisji stałych 1955-1975; 81 j.a. 4.Protokoły posiedzeń komisji niestałych 1957-1958; 1 j.a. 5. Posiedzenia Konwentu Seniorów 1961-1973; 8 j.a. 6. Posiedzenia zespołów radnych 1955, 1965-1973; 11 j.a. 7. Organizacja PDRN 1959-1962, 1969-1971; 2 j.a. 8. Zarządzenia Naczelnika Dzielnicy 1974-1975; 4 j.a. 9. Protokoły posiedzeń Prezydium DRN 1954-1975; 43 j.a. 10. Organizacja i działalność komitetów osiedlowych i blokowych 1958-1972; 27 j.a. 11. Społeczne organy kolegialne 1965-1970; 2 j.a. - protokoły posiedzeń Dzielnicowego Komitetu Czynów Społecznych (1965-1969) i Dzielnicowego Społecznego Komitetu ds Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (1969-1970); 12. Planowanie i sprawozdawczość 1962-1972; 6 j.a. - sprawozdania z realizacji czynów społecznych (1962-1966, 1970), wykonania planu remontów kapitalnych za 1963 r., z rolnictwa (1972); 13. Skargi i wnioski 1961, 1973; 2 j.a. 14. Normatywy kancelaryjno-archiwalne 1955-1975; 6 j.a. 15. Protokoły kontroli 1962-1969; 5 j.a. 16. Budżet i jego wykonanie 1959-1975; 10 j.a. 17. Bilanse przedsiębiorstw i zakładów podległych radzie 1961-1962; 3 j.a. 18. Kultura i sztuka 1961-1971; 4 j.a. -sprawozdania z działalności bibliotek dzielnicowych (1961-1970), placówek kulturalno-oświatowych (za 1961 r.); protokoły zebrań Komitetu Koordynacyjnego ds Kultury (1971); 19. Rolnictwo 1956-1973; 16 j.a. - spisy rolne (1956-1973); wykazy gruntów (1967, 1971-1973). Liczba jednostek w zespole: 258
65/513/0 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej i Urząd Dzielnicowy Szczecin-Pogodno 1954-1975 0 rozwiń
1. Organizacja DRN 1960-1963, 1974; 2 j.a. - wykazy radnych (1960-1963), (regulamin pracy 1974); 2. Protokoły sesji 1955-1973; 21 j.a. 3. Uchwały DRN i PDRN 1959-1973; 20 j.a. 4. Spotkania posłów i radnych z wyborcami 1965-1971; 3 j.a. 5. Protokoły posiedzeń komisji 1955-1975; 49 j.a. 6. P{osiedzenia Konwentu Seniorów 1967-1973; 2 j.a. 7. Posiedzenia zespołów radnych 1965-1967, 1973-1975; 2 j.a. 8. Organizacja PDRN 1954-1975; 13 j.a. - zarządzenia wewnętrzne, organizacja PDRN, protokoły narad 9. Protokoły posiedzeń Prezydium DRN 1955-1973; 28 j.a. 10. Organizacja i działalność komitetów osiedlowych i blokowych 1956-1969; 4 j.a. 11. Społeczne organy kolegialne 1970-1971; 1 j.a. - protokoły posiedzeń Dzielnicowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki 12. Planowanie i sprawozdawczość 1957-197523 j.a. - biuletyny informacyjne PDRN (1958-1959); sprawozdania z działalności DRN i PDRN (1954-1975); sprawozdania z realizacji czynów społecznych (1962-1968, 1974), z zatrudnienia (1968-1975), z wykonania planów remontów kapitalnych i bieżących (1961-1962, 1966), 13. Sprawozdania statystyczne 1962-1966; 1 j.a. - sprawozdania ze stanu i ruchu ludności w dzielnicy 14. Kronika osiedla Świerczewskiego 1965; 1 j.a. 15. Ewidencja zasobu archiwalnego 1960, 1974; 2 j.a. 16. Protokoły kontroli 1960-1964; 4 j.a. 17. Budżet i jego wykonanie 1955-1958, 1961, 1964, 1971; 11 j.a. 18. Sprawozdania z działalności przedsiębiorstw podległych DRN 1956-1974; 7 j.a. 19. Rolnictwo 1961-1964; 3 j.a. - spisy rolne 1961-1964. Liczba jednostek w zespole: 197
65/514/0 Klub Sportowy "Pogoń" w Szczecinie 1951-1959 0 rozwiń
Organizacja Klubu (1951-1958, protokoły posiedzeń plenarnych (1952-1953, 1957), korespondencja Klubu (1953-1954), tabele rozgrywek (1954-1956), kontakty zagraniczne (1956-1959), wycinki prasowe (1955-1958), sprawozdania z działalności sekcji sportowych (1951-1955), dyplomy uznania, listy gratulacyjne (1952-1959), biuletyny urzędowe i komunikaty GKKF i WKKF (1951-1958), komunilaty poszczególnych związków sportowych (1952-1959). Liczba jednostek w zespole: 60
65/515/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Baniach 1954-1972 0 rozwiń
1. Protokoły sesji 1954-1972; sygn. 1-11; 11 j.a. 2. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1971; sygn. 12-20; 9 j.a. 3. Zebrania wiejskie 1963-1964, 1967-1971; sygn. 21-22; 2 j.a. 4. Wybory sołtysów 1970; sygn. 23; 1 j.a. 5. Plany gospodarcze na lata 1963, 1966, 1971-1972; sygn. 24; 1 j.a. 6. Protokoły kontroli 1958-1972; sygn. 25-27; 3 j.a. 7. Budżety na lata 1955-1956, 1958-1959, 1961-1968, 1971-1972; sygn. 28-32; 5 j.a. 8. Sprawozdania finansowe za lata 1958-1962, 1964-1966, 1971; sygn. 33-36; 4 j.a. Liczba jednostek w zespole: 36
65/516/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chwarstnicy 1954-1972 0 rozwiń
1. Protokoły sesji 1954-1972; sygn. 1-7; 7 j.a. 2. Komisje rady 1961-1968; sygn. 8; 1 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1971; sygn. 9-12; 4 j.a. 4. Zebrania wiejskie 1958-1965, 1967-1968, 1970; sygn. 13-14; 2 j.a. 5. Plany gospodarcze na lata 1961-1970, 1972; sygn. 15-16; 2 j.a. 6. Protokoły kontroli 1955-1972; sygn. 17-18; 2 j.a. 7. Budżety na lata 1955-1961, 1963-1972; sygn. 19-23, 25; 6 j.a. 8. Sprawozdania finansowe za lata 1960-1967; sygn. 24; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 25
65/517/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Daleszewie 1954-1972 0 rozwiń
1. Protokoły sesji 1954-1972; sygn. 1-10; 10 j.a. 2. Komisje rady 1968-1972; sygn. 11-15; 5 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, 1962-1972; sygn. 16-22; 7 j.a. 4. Zebrania wiejskie 1968-1972; sygn. 23; 1 j.a. 5. Protokoły kontroli 1957-1971; sygn. 24-25; 2 j.a. 6. Plany gospodarcze na lata 1971-1972; sygn. 26; 1 j.a. 7. Budżety na lata 1956-1972; sygn. 27-31; 5 j.a. 8. Sprawozdania finansowe za lata 1959-1972; sygn. 32; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 32
65/518/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dębogórze 1955-1957 0 rozwiń
1. Protokoły sesji 1955-1957; sygn. 1; 1 j.a. 2. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1957; sygn. 2; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 2
65/519/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzywinie 1954-1972 0 rozwiń
1. Protokoły sesji 1954-1972; sygn. 1-9; 9 j.a. 2. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972; sygn. 10-12; 3 j.a. 3. Zebrania wiejskie 1960-1961; sygn. 13; 1 j.a. 4. Plany gospodarcze na lata 1961-1967; sygn. 14; 1 j.a. 5. Protokoły kontroli 1958-1972; sygn. 15-16; 2 j.a. 6. Budżety na lata 1955-1958, 1960-1963, 1966-1972; sygn. 17-21; 5 j.a. 7. Sprawozdania finansowe za lata 1961-1967; sygn. 22; 1 j.a. 8. Sprawozdania dot. rolnictwa 1966-1972; sygn. 23-26; 4 j.a. - rejestr powierzchniowy Nadleśnictwa Krzywin (1966), wykazy gruntów w gromadzie (1966-1970, 1972), realizacja zobowiązań pieniężnych (1971). Liczba jednostek w zespole: 26
65/520/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lisim Polu 1954-1971 0 rozwiń
1. Protokoły sesji 1958-1971; sygn. 1-4; 4 j.a. 2. Komisje rady 1965-1971; sygn. 5; 1 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1971; sygn. 6-9; 4 j.a. 4. Zebrania wiejskie 1966-1971; sygn. 10; 1 j.a. 5. Protokoły kontroli 1958-1971; sygn. 11-12; 2 j.a. 6. Budżety na lata 1955-1970, 1972; sygn. 13-16; 4 j.a. 7. Sprawozdania finansowe za lata 1965-1967; sygn. 17; 1 j.a. 8. Spis właścicieli gruntów 1967; sygn. 18; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 18
65/521/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lubanowie 1954-1972 0 rozwiń
1. Protokoły sesji 1954-1971; sygn. 1-9; 9 j.a. 2. Komisje rady 1965-1971; sygn. 10; 1 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1971; sygn. 11-15; 5 j.a. 4. Zebrania wiejskie 1958-1971; sygn. 16; 1 j.a. 4. Plany gospodarcze na lata 1969-1971; sygn. 17; 1 j.a. 5. Protokoły kontroli 1960-1971; sygn. 18-19; 2 j.a. 6. Budżety na lata 1955-1969, 1972; sygn. 20-24; 5 j.a. 7. Sprawozdania finansowe za lata 1962-1969, 1971; sygn. 25-26; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 26
65/522/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lubiczu 1954-1959 0 rozwiń
1. Protokoły sesji 1954-1959; sygn. 1; 1 j.a. 2. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959; sygn. 2; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 2
65/523/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Piasecznie 1954-1957 0 rozwiń
1. Protokoły sesji 1954-1957; sygn. 1; 1 j.a. 2. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1954-1957; sygn. 2; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 2
65/524/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pniewie 1954-1972 0 rozwiń
1. Protokoły sesji 1954-1972; sygn. 1-7; 7 j.a. 2. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1969; sygn. 8-9; 2 j.a. 3. Zebrania wiejskie 1971; sygn. 10; 1 j.a. 4. Plany gospodarcze na lata 1961-1970, 1972; sygn. 11; 1 j.a. 5. Protokoły kontroli 1957-1970; sygn. 12; 1 j.a. 6. Budżety na lata 1955-1972; sygn. 13-16; 4 j.a. 7. Sprawozdania finansowe za lata 1959-1964, 1966-1967, 1971-1972; sygn. 17; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 17
65/525/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Starym Czarnowie 1954-1972 0 rozwiń
1. Zarządzenia 1971-1972; sygn. 1; 1 j.a. 2. Radni 1967, 1969-1971; sygn. 2-3; 2 j.a. 3. Protokoły sesji 1954-1972; sygn. 4-11; 8 j.a. 4. Komisji Rady 1965-1971; sygn. 12; 1 j.a. 5. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972; sygn.13-16; 4 j.a. 6. Zebrania wiejskie 1970-1972; sygn. 17; 1 j.a. 7. Protokoły kontroli 1958-1972; sygn. 18-19; 2 j.a. 8. Budżety na lata 1955-1972; sygn. 20-26; 7 j.a. 9. Sprawozdania finansowe za lata 1959-1972; sygn. 27; 1 j.a. 10. Zobowiązania pieniężne 1968-1969; sygn. 28; 1 j.a. 11. Plany gospodarcze na lata 1963-1970; sygn. 29; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 29
65/526/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strzelczynie 1954-1972 0 rozwiń
1. Protokoły sesji 1955-1971; sygn. 1-8; 8 j.a. 2. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972; sygn. 9-13; 5 j.a. 3. Zebrania wiejskie 1960-1964; sygn. 14; 1 j.a. 4. Plany gospodarcze na rok 1969; sygn. 15; 1 j.a. 5. Program rozwoju gromady na lata 1971-1973; sygn. 16-17; 2 j.a. 6. Protokoły kontroli 1960-1972; sygn. 18-19, 27-28; 4 j.a. 7. Spis rolny 1967-1969; sygn. 20; 1 j.a. 8. Sprawozdania finansowe za lata 2960-1969; sygn. 21-22; 2 j.a. 9. Budżety na lata 1955-1971; sygn. 23-26; 4 j.a. Liczba jednostek w zespole: 28
65/527/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Swobnicy 1955-1972 0 rozwiń
1. Protokoły sesji 1955-1972; sygn. 1-10; 10 j.a. 2. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972; sygn. 11-16; 6 j.a. 3. Zebrania wiejskie 1966-1972; sygn. 17, 39; 2 j.a. 4. Plany gospodarcze na lata 1961-1966; sygn. 18; 1 j.a. 5. Programy rozwoju gromady na lata 1966-1973; sygn. 19-23; 5 j.a. 6. Spisy rolne 1958-1964, 1970-1972; sygn. 24-28; 5 j.a. 7. Protokoły kontroli 1959-1960, 1964-1972; sygn. 29-30; 2 j.a. 8. Budżety na lata 1962-1971; sygn. 31-35; 5 j.a. 9. Sprawozdania finansowe za lata 1958-1961; sygn. 36; 1 j.a. 10. Komisje Rady 1965-1975; sygn. 37; 1 j.a. 11. USC 1960-1969; sygn. 38; 1 j.a. 12. Obowiązkowe dostawy 1960-1971; sygn. 40; 1 j.a. 13. Stowarzyszenia 1959-1972; sygn. 41; 1 j.a. 14. Sprawozdania GUS 1967-1972; sygn. 42; 1 j.a. 15. Sprzedaż, przekazywanie i przejmowanie gruntów 1966-1972; sygn. 43-44; 2 j.a. 16. AKCESJA nr 3025/2011; 1954-1972; 31 j.a. - akta osobowe pracowników Liczba jednostek w zespole: 75
65/528/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Śmierdnicy 1954-1972 0 rozwiń
1. Protokoły sesji 1955-1971; sygn. 1-6; 6 j.a. 2. Komisje Rady 1965-1971; sygn. 7-8; 2 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1954-1971; sygn. 9-12; 4 j.a. 4. Zebrania wiejskie 1967-1970; sygn. 13; 1 j.a. 5. Plany gospodarcze na lata 1961-1970; sygn. 14-15; 2 j.a. 6. Protokoły kontroli 1958-1970; sygn. 16-18; 3 j.a. 7. Budżety na lata 1955-1972; sygn. 19-26; 8 j.a. 8. Sprawozdania finansowe za lata 1960-1971; sygn. 27-30; 4 j.a. Liczba jednostek w zespole: 30
65/529/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wełtyniu 1954-1972 0 rozwiń
1. Protokoły sesji 1954-1972; sygn. 1-6; 6 j.a. 2. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1970; sygn. 7-11; 5 j.a. 3. Zebrania wiejskie 1969-1970, 1972; sygn. 12; 1 j.a. 4. Plany gospodarcze na lata 1969-1972; sygn. 13; 1 j.a. 5. Protokoły kontroli 1960-1970; sygn. 14-15; 2 j.a. 6. Budżety na lata 1956-1972; sygn. 16-19; 4 j.a. 7. Sprawozdania finansowe za lata 1959-1968, 1971-1972; sygn. 20-21; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 21
65/530/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Widuchowej 1954-1972 0 rozwiń
1. Protokoły sesji 1954-1972; sygn. 1-14; 14 j.a. 2. Komisje Rady 1955, 1958, 1963, 1965-1972; sygn. 15-28; 14 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972; sygn. 29-37; 9 j.a. 4. Kronika gromady 1963-1967; sygn. 38; 1 j.a. 5. Zebrania wiejskie 1963-1972; sygn. 39-42; 4 j.a. 6. Plany gospodarcze na lata 1967; sygn. 43; 1 j.a. 7. Sprawozdania z działalności w sektorze rolnictwa 1970; sygn. 44; 1 j.a. 8. Protokoły kontroli 1963-1964, 1966-1969, 1972; sygn. 45-48; 4 j.a. 9. Spisy rolne 1957, 1960, 1966; sygn. 49-51; 3 j.a. 10. Budżety na lata 1967-1972; sygn. 52-57; 6 j.a. 11. Wybory sołtysów i radnych 1964-1965; sygn. 58; 1 j.a. 12. Obiekty i miejsca zabytkowe 1956-1958; sygn. 59; 1 j.a. AKCESJA nr 3995/2017; 1955-1966; 69 j.a.; akta osobowe pracowników; sygn. 60-128. Liczba jednostek w zespole: 128
65/531/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żelisławcu 1954-1957 0 rozwiń
1. Protokoły sesji 1954-1957; sygn. 1; 1 j.a. 2. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1957; sygn. 2; 1 j.a. 3. Budżet na lata 1955-1957; sygn. 3; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 3
65/532/0 Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych w Szczecinie [1946] 1948-1962 [1969] 0 rozwiń
1. Dział Organizacyjny 1949-1958; sygn. 1-20; 20 j.a. - organizacja Dyrekcji i jej oddziału w Koszalinie (1950-1958), zarządzenia wewnętrzne (1950-1956), protokoły narad (1950-1958), wycinki prasowe (1949-1955), protokoły zdawczo-odbiorcze akt (1950), współzawodnictwo pracy (1951-1953), plany i sprawozdania z zatrudnienia, oceny jakości wykonywanych prac (1954-1955), protokoły kontroli (1950-1958), normatywy kancelaryjno-archiwalne (1950-1953). 2. Dział Planowania 1949-1959; sygn. 21-87; 67 j.a. - wieloletnie i roczne plany inwestycyjne, plany rzeczowe, plany finansowo-rzeczowe, plany regionalne, sprawozdania z wykonania inwestycji budownictwa mieszkaniowego i budownictwa mieszkaniowego zleconego, analizy ekonomiczne, sprawozdania ze stanu budowanictwa mieszkaniowego w woj. szczecińskim za lata 1949-1959, raporty z oddawanych mieszkań. 3. Dział Personalny 1949-1957; sygn. 88-91; 4 j.a. - układ zbiorowy pracy (1949), materiały dotyczące kursów dla inspektorów nadzoru budowlanego (1951-1954), fundusz płac (1955-1957). 4. Wydział Administracji Osiedli 1949; sygn. 92-93; 2 j.a. - sprawozdanie z działalności wydziału, korespondencja dotycząca administrwoanych osiedli. 5. Dział Administracyjno-Gospodarczy 1949-1957; sygn. 94-99; 6 j.a. - wykaz budynków będących w administracji DBOR (1951), plany inwestycji własnych (1952-1953), sprawy pieczęci (1949-1955), sprawozdania działu (za lata 1952-1957). 6. Naczelny Inżynier 1949-1958; sygn. 100; 1 j.a. - analizy kosztów prowadzonych budów. 7. Komórka Wynalazczości 1951-1952; sygn. 101; 1 j.a. - zarządzenia, protokoły narad. 8. Dział Budów 1950-1959; sygn. 102-108; 7 j.a. - plan rozdziału robót (1950-1951), protokoły narad w sprawie uzbrojenia terenów (1957), analizy kosztów (1955-1957), sprawozdania opisowe działu (1955-1959). 9. Dział Dokumentacji Technicznej 1949-1962 [1969]; sygn. 109-229, 360-363; 126 j.a. - sprawozdania z realizacji budownictwa mieszkaniowego (1949-1960), korespondencja ze zleceniodawcami, umowy, koncepcje zagospodarowania poszczególnych dzielnic Szczecina , dokumentacja techniczna poszczególnych obiektów, dokumentacja techniczna obiektów zabytkowych i użytkowych Szczecina - parku Kasprowicza, Wałów Chrobrego, Pomnika Wdzięczności, Placu Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Placu Żołnierza, plany miast Kołobrzeg, Koszalin, Słupsk stanowiące załączniki do założeń projektowych. 10. Inspektorat Nadzoru Budowlanego 1950-1959; sygn. 230-243; 14 j.a. - organizacja INB, protokoły narad (1953-1959), protokoły i sprawozdania z kontroli (1950-1954), jednolity plan kont (1951), preliminarz budżetowy i plan finansowy (na 1950 r.), plany i sprawozdania ze szkolenia zawodowego (1951-1957). 11. Dział Budownictwa Zleconego 1948-1958; sygn. 244-266; 23 j.a. - plany i sprawozdania z realizacji budownictwa zleconego, korespondencja i dokumentacja techniczna obiektów zabytkowych Szczecina, które były remontowane przez DBOR - gmach Muzeum Pomorza Zach., kościół św. Jakuba, Zamek Książąt Pomorskich, Teatr Współczesny i Teatr Polski, kamienica Loitzów, ponadto BramaBańska w Pyrzycach, cmentarz wojskowy w Siekierkach. 12. Samodzielna Sekcja Socjalna 1951-1954; sygn. 267-268; 2 j.a. - plany i sprawozdania z akcji socjalnej. 13. Dział Finansowo-Księgowy 1949-1958; sygn. 269-327; 59 j.a. - protokół przejęcia Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (1950-1951), preliminarze budżetowe, budżety, plany finansowe, plany zatrudnienia i funduszu płac, bilanse i sprawozdania finansowe, protokoły kontroli finansowych (1950), plan kont (1951-1952), zarządzenia Głównego Księgowego (1952-1958), protokoły przekazania Wydziału Administracji Osiedli (1950). 14. Dział Realizacji Finansowej Inwestycji 1955-1958; sygn. 328-330; 3 j.a. - plany finansowe inwestycji. 15. Dział Lokalizacji i Założeń Projektowych 1949-1951; sygn. 331-333; 3 j.a. - sprawozdania z działalności działu, zdjęcia zniszczonych budynków w: Koszalinie, Choszcznie, Policach, Szczecinie. 16. Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych 1951-1958; sygn. 334-346; 13 j.a. - organizacja KOPI, protokoły posiedzeń KOPI (1952-1958). 17. Rada Zakładowa [1946] 1949-1959; sygn. 347-359; 13 j.a. - protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Rady Zakładowej i Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Rada Zakładowa kontynuowała protokolarz założony przez Radę Zakładową Szczecińskiej Dyrekcji Odbudowy. Liczba jednostek w zespole: 364
65/533/0 Zjednoczenie Budownictwa Wodnego i Melioracji w Szczecinie 1959-1982 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie - 1960-1982; 38 j.a. 1.1. Akty normatywne - 1962-1981; 5 j.a. 1.2. Regulaminy organizacyjne i schematy - 1966-1972; 2 j.a. 1.3. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - 1965-1982; 13 j.a. 1.4. Postęp techniczny i wynalazczość - 1969-1981; 7 j.a. 1.5. Współzawodnictwo pracy - 1967-1972; 2 j.a. 1.6. Konferencje Samorządu Robotniczego - 1960-1981; 4 j.a. 2. Planowanie - 1964-1981; 27 j.a. 2.1. Plany roczne rzeczowe - 1974-1981; 7 j.a. 2.2. Plany techniczno-ekonomiczne - 1964-1980; 4 j.a. 2.3. Plany finansowe - 1972-1979; 5 j.a. 2.4. Inwestycje i remonty - 1968-1979; 3 j.a. 3. Sprawozdawczość - 1959-1982; 129 j.a. 3.1. Sprawozdania i analizy roczne - 1960-1982; 20 j.a. 3.2. Analizy techniczno-ekonomiczne - 1959-1980; 55 j.a. 3.3. Sprawozdania finansowe i bilanse - 1963-1982; 34 j.a. 3.4. Sprawozdania GUS - 1974-1982; 7 j.a. 3.5. Realizacja uchwał Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - 1966-1970; 5 j.a. 4. Kontrole - 1964-1982; 27 j.a. Materiały niearchiwalne: AKTA KAT. B-50 - 1979-1982; 4 j.a. - listy płac. Liczba jednostek w zespole: 221
65/534/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego w Szczecinie 1948-2002 0 rozwiń
1.AKCESJA nr 493/1973; 1948-1974; sygn. 1-203; 203 j.a. - bilanse przedsiębiorstwa i jednostek podległych (1948-1965); sprawozdania z wykonania planu skupu zbóż (1953-1965), z działalności młynów (1955-1958), ze stanu zatrudnienia (1956-1957), z wykonania planu produkcji (1956), z inwestycji (1955-1965); analizy działalności gospodarczej (1953-1961); plany zatrudnienia (1957-1958, 1965-1973); program rekonstrukcji branży zbożowo-młynarskiej województwa na lata 1966-1980 (z 1964 r.); materiały dotyczące budowy młyna w Kluczewie (1956-1966). 2. AKCESJA nr 1602/2001; 1949-1993; sygn. 204-799; 595 j.a. - organizacja PZZ (1951-1991), uchwały Kolegium Woj. Zjedn. PZM PZZ w Szczecinie (1959-1968), protokoły zdawczo-odbiorcze obiektów zbożowo-młynarskich (1949, 1957, 1970), wykazy młynów (1957, 1961-1962), normatywy kancelaryjno-archiwalne (1960-1971, 1973), zarządzenia wewnętrzne (1957-1993), regulaminy premiowania i wynagradzania pracowników (1973-1974, 1977, 1983), regulaminy pracy (1974, 1976), regulaminy kontroli wewnętrznej (1971-1972, 1987), instrukcje i regulaminy obowiązujące w PZZ, protokoły kontroli i rewizji (1951-1989), protokoły narad (1952, 1955, 1957), współpraca (1966, 1977-1978), zbiorowy układ pracy i jego zmiany (1980-1988), plany perspektywiczne i 5-cio letnie rozwoju PZZ, roczne plany gospodarcze (na lata 1955, 1957-1958, 1960, 1963) i techniczno-ekonomiczne (na lata 1956-1957, 1959-1962, 1964-1966, 1969, 1974-1975, 1983-1985), plany produkcji (na lata 1962-1970), plany skupu (na lata 1962, 1964-1973), plany obrotu towarowego (na lata 1961-1963, 1965-1968), plany kosztów (na lata 1961, 1963-1966, 1968-1969, 1971), plany finansowe (na lata 1959-1960, 1962-1964, 1966-1969, 1971), plany inwestycyjne (na lata 1956, 1959-1980), plany zatrudnienia i funduszu płac (na lata 1952, 1968, 1976, 1979-1980), inne plany dot. działalności PZZ, analizy działalności gospodarczej WPPZM PZZ (za lata 1961, 1963-1981, 1984-86), analizy działalności jednostek podległych (za lata 1954-1971), biuletyny z wykonania zadań gospodarczych (za lata 1962-1963, 1965-1967), oceny wykonania zadań gospodarczych w WZPPZM PZZ i w jednostkach podległych (1951-1979), sprawozdania z wykonania planu skupu płodów rolnych (za lata 1956-1990), sprawozdania z wykonania planu obrotów na szczeblu hurtu (za lata 1956-1976), sprawozdania ze stanu i pojemności spichrzów (za lata 1980-1981), sprawozdania z kontraktacji (za lata 1979-1980, 1983, 1986-1989), sprawozdania statystyczne z wykonania planu produkcji (za lata 1961-1974, 1984-1989), sprawozdania z jakości produkcji (za lata 1973-1990), sprawozdania z działalności inwestycyjnej (za lata 1961-1964, 1966-1979, 1986-1991), sprawozdania statystyczne i opisowe z zatrudnienia i wynagrodzeń (za lata 1955, 1957-1958, 1960-1987), współzawodnictwo pracy (1962-1966, 1971), sprawozdania z wypadków przy pracy (1966, 1970-1971, 1973-1977), bilanse zbiorcze (za lata 1957-1960, 1966-1981, 1984, 1987-1989) i jednostkowe przedsiebiorstw podległych (za lata 1951-1975), Konferencje Samorządu Robotniczego (1978-1980), sprawozdania z działalności Rady Zakładowej (1963-1964, 1970-1975). 3. AKCESJA nr 2446/2008; 1949-2002; 184 j.a. - protokoły ze społecznych przeglądów warunków pracy w jednostkach podległych (1989-1996), protokoły zebrań pracowników (1994-1995), protokoły posiedzeń Zarządu NSZZ (1983-1984), protokoły i sprawozdania Samorządu Pracowniczego (1981-1984), sprawozdanie ze spotkania Rady Nadzorczej spółki "Rolsped" (1991), statut organizacyjny WPPZM "PZZ" w Szczecinie (1983-1985), wniosek o wpisanie otwarcia likwidacji (1991), podział i przekazywanie majątku WPPZM "PZZ" w Szczecinie i jednostek podległych (1991), rejestry sądowe (1984-1998), akt notarialny przeniesienia własności majątku na rzecz PPZM "PZZ" (1997), organizacja jednostek podległych, zbiór aktów normatywnych (1983-1994), statut organizacyjny PPZM "PZZ" (1991-1995), plan inwestycyjny na 1989 r. plany sprzedaży produkcji i surowców na lata 1988-1989, plany skupu produktów rolnych na lata 1988-1989, plany produkcji na 1989 r., orzeczenia z badania bilansu za lata 1981-1988, bilanse za lata 1982-1986, 1988, 1994-1995, bilanse zbóż i rzepaku za 1989 r., sprawozdania ze sprzedanej produkcji towarowej za lata 1985-1986, sprawozdania z dotacji (za lata 1982-1989), rozliczenie funduszu postępu techniczno-ekonomicznego (za lata 1982-1989), sprawozdania finansowe F-01 i F-02 za lata 1984-1987 i 1992, sprawozdania statystyczne z: produkcji za lata (1984-1987), o przeładunkach (za lata 1992-1995, 1997), o cenach (za lata 1993-1998), ze sprzedaży (za lata 1993-1997), z sieci handlowej (za lata 1994-1996), informacje opisowe z wykonania zadań produkcyjnych za lata 1992-1996, protokoły kontroli przedsiębiorstwa (1976-1996), zakładowy układ zbiorowy pracy (1995-1996), regulaminy premiowania i wynagradzania pracowników (1983), protokoły posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (1997-2002), zasady szkoleń pracowników (1984), protokoły posiedzeń Komisji Socjalno-Bytowej (1986-1997), dokumentacja prawna i techniczna nieruchomości (1949-2002), ceny skupu i zbytu zbóż (1991-1998), ceny na odpadki ze zbóż (1996-1999), cenniki na mąkę (1996-1999). Liczba jednostek w zespole: 983
Wyświetlanie 511 do 540 z 1 758 wpisów.