Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/208/0 Zarząd Gminy Międzyzdroje 1863-1945 0 rozwiń
1. Zarząd nad gminą 1874-1945; sygn. 1-14; 367-368; 16 j.a. - wybory ławników, urząd wójtowski, cudzoziemcy, korespondencja ze Związkiem Uzdrowisk Niemieckich, finanse, budżet gminy, kary, kontakty władz gminnych z komendanturą radziecką. 2. Nadzór budowlany 1863-1945; sygn. 15-366, 369; 353 j.a. - budowa i remonty domów prywatnych oraz budynków publicznych: dworca kolejowego, poczty, szkoły, łaźni miejskiej, siedziby policji, muszli koncertowej, mola i promenady, elektryfikacja, założenie kanalizacji. Liczba jednostek w zespole: 369
65/209/0 Akta miasta Morynia 1816-1941 0 rozwiń
Kupno i sprzedaż ziemi, opłaty od połowu ryb, kolej i drogi, budowa pomników, poczta, organizacje i fundacje działające na terenie miasta, podania i zezwolenia budowlane, z lat 1816–1941, 12 j.a. Liczba jednostek w zespole: 12
65/210/0 Akta miasta Myślibórz 1787-1945 45 rozwiń
1. Akta magistratu 1787-1919; sygn. 1-15; 15 j.a. - księgi protokołów rady miejskiej, księgi finansowe kasy kameralnej, kasa ubogich, dochody i wydatki szpitala św. Jerzego, dzierżawa jeziora, rzemieślnicze komisje egzaminacyjne. 2. Nadzór policyjny 1893-1945; sygn. 16-67; 52 j.a. - projekty budżetów, nadzór nad obcokrajowcami, sprawy meldunkowe, kancelaria tajna i personalia, brakowanie akt, kontrola zebrań, zagraniczni robotnicy i firmy, urząd śledczy i więzienie, polscy robotnicy przymusowi i jeńcy wojenni, statystyka kryminalna, organizacje faszystowskie, likwidacja partii lewicowych, ściganie uciekinierów i dezerterów, obrona przeciwlotnicza i samoobrona, zmiany nazwisk, osadnictwo, umowy dzierżawne, sprawy kasy oszczędnościowej i finansowe, nadzór nad kościołem protestanckim i katolickim, sekty, ochrona zdrowia. 3. Policja budowlana 1848-1944; sygn. 68-161; 94 j.a. - budowa domów mieszkalnych, budynków publicznych, zabudowań gospodarczych, przebudowy i remonty na terenie miasta, synagoga, szpital miejski, poczta, bank, dworzec kolejowy, szkoła rolnicza. Liczba jednostek w zespole: 161
65/211/0 Akta miasta Nowego Warpna 1701-1944 0 rozwiń
I. CZĘŚĆ I - AKTA DO 1885 r.; 1701-1889; 124 j.a. 1. Sprawy kościelne, opieka nad wdowami po urzędnikach 1732-1808; 10 j.a. - zarządzenia, majątek kościelny, wdowy, dom sierot, kolekty, opiekuństwo. 2. Sprawy fabryczne i handlowe 1701-1846; 12 j.a. - obrót zbożem i solą, taksy na piwo i wódkę, handel książkami, kontakty między Prusami a Anglią, przepisy dotyczące handlu bursztynem w Słupsku. 3. Sprawy sądowe i sporne 1727-1795; 5 j.a. - zarządzenia, złodziejstwo, cudzołóstwo, sprzedaż łąki. 4. Sprawy administracyjne 1729-1796; 6 j.a. - dostawy żywności do magazynu w Szczecinie, zarządzenia w sprawach zmarłych, importu węgla, zakazy eksportu niektórych towarów z Prus, urzędnicy. 5. Sprawy budowlane, gruntowe, graniczne 1723-1885; 8 j.a. - przepisy i przywileje dla budujących i naprawiających statki, budowa zachrystii, poczta, komisja do regulacji granic posiadłości miejskich. 6. Sprawy paszportowe 1744-1872; 8 j.a. - zezwolenia dla statków neutralnych bander, sprawy mierniczych i tragarzy, repertorium. 7. Sprawy leśne i rolne 1724-1796; 9 j.a. - granice rewirów leśnych, umacnianie brzegów potoków i rowów, melioracje, zarazy i hodowla bydła, grunty miejskie, edykt w sprawie lnu i konopi. 8. Sprawy policyjne 1715-1889; 10 j.a. - edykty, sprawy monetarne, katastrofy morskie, karanie nielegalnego importu kawy, listy poborowych, spory i skargi. 9. Sprawy kamery miejskiej 1767-1797; 7 j.a. - sprawy podatkowe, tabele gospodarcze. 10. Sprawy handlu solą 1787-1806; 6 j.a. - kupno i sprzedaż soli, ceny, warzelnia, likwidacja opłaty milowej. 11. Sprawy podatkowe, akcyzowe, finansowe 1715-1806; 16 j.a. - finanse, przepisy i instrukcje, akcyza, cła, podatki od manufaktur, pokwitowania wpłat, rachunki, spłaty, kasa miejska. 12. Sprawy wojskowe, kwatermistrzostwa 1713-1824; 27 j.a. - edykty, zarządzenia przeciwko dezerterom, pobór rekruta, zakaz wywozu amunicji do Francji, pozyskiwanie koni pociągowych, opieka nad inwalidami, listy kantonalne, zaburzenia podczas werbunków, furaże, sprawy żołnierzy kończących służbę wojskową, kontrybucje, kasa wypłacająca zasiłki dla inwalidów, korespondencja. II. CZĘŚĆ II - AKTA PO 1885 r.; 1822-1944; 255 j.a. 13. Ogólne przepisy, skargi, biblioteki, gospodarka komunalna 1865-1936; 33 j.a. - przepisy, skargi, urzędnicy miejscy, założenie biblioteki, materiały biurowe, ogrzewanie i czyszczenia lokali biurowych, zaopatrzenie wdów po urzędnikach, registratura, sprawy porto, linie telefoniczne i kable elektryczne, urlopy pracowników. 14. Wybory władz miejskich, urzędnicy, komisje, posiedzenia deputowanych 1822-1944; 15 j.a. - wybory i zatwierdzenia radnych oraz posłów na sejmiki, urzędnicy, pracownicy pomocniczy, kasa miejska, komisje magistrackie, protokoły posiedzeń rady, uchwały władz miejskich, statystyka szkolna. 15. Gospodarka leśna, rybna 1871-1936; 19 j.a. - zarządzenia, pozyskiwanie drewna opałowego, zagospodarowywanie lasów i podnoszenie kultur leśnych, leśniczówka, bagna, rybołówstwo na Jeziorze Nowowarpieńskim (Neuwarper See), lasy na trasie linii kolejowej z Glashütte do Nowego Warpna. 16. Parcele, place, ulice, sprzedaż drzewa, dzierżawy, czynsze 1822-1937; 31 j.a. - dzierżawy parcel, ogrodów, łąk, bagien, myślistwa, rybołówstwa, podatki gminne, place miejskie, ulice, opieka nad cmentarzem, czynsze, spory. 17. Spory właścicieli z miastem o grunty i podatki, kupna, sprzedaże, podatki 1887-1943; 18 j.a. - skargi, spory obywateli z miastem o grunty i podatki, przepisy cmentarne, rewizje kasy, zegar miejski, transakcje kupna–sprzedaży, odszkodowania za straty spowodowane przez dzikie zwierzęta. 18. Kasa miejska 1884-1941; 14 j.a. - długi, miejska kasa oszczędnościowa, rewizje kasy głównej, personel kasy, pożyczki, papiery wartościowe, pomorski związek kas oszczędnościowych. 19. Szkolnictwo, wychowanie fizyczne 1870-1936; 37 j.a. - programy szkolne, gimnastyka, szkoły prywatne, założenie żeńskiej szkoły zawodowej, szkoła leśników, kasa i deputacja szkolna, nauczyciele, statystyka szkolna, place zabaw, szkoła ludowa, założenie i utrzymanie placu i przyrządów gimnastycznych, biblioteka szkolna, renty i zapomogi. 20. Opieka społeczna 1876-1936; 13 j.a. - ubodzy, przygotowanie izby chorych, spuścizny po zmarłych, grabarze, położne, pomoc mieszkaniowa, założenie i utrzymanie diakonii. 21. Budownictwo komunalne 1876-1936; 50 j.a. - plany budowlane, budowa i utrzymanie ratusza, szkoły, domu ubogich, sądu okręgowego, leśniczówki, kostnicy, infrastruktury portowej, naprawa ulic, utrzymanie dróg i rowów, oświetlenie ulic, oczyszczanie rynsztoków, pogłębianie drogi wodnej do portu, pomost przeładunkowy, promenada, budowa kąpieliska miejskiego, budowa dróg w okolicy miasta, budownictwo mieszkaniowe, budowa kolei do Nowego Warpna, wytyczenie nowego cmentarza. 22. Turystyka, organizacje społęczne 1895-1943; 22 j.a. - przygotowanie ośrodka dla chorych na płuca, letnicy, kąpielisko, próby utworzenia uzdrowiska, organizacje społeczne na terenie miasta. 23. Ubezpieczenia przeciwpożarowe 1884-1936; 1 j.a. 24. Statystyka 1886-1936; 1 j.a. 25. Sprawy kredytowe 1927-1936; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 379
65/212/0 Akta miasta Okonka 1730-1943 0 rozwiń
1. Ogólna administracja 1730-1936; 87 j.a. - wybory władz, protokoły posiedzeń rady i komisji, stosunki z Czaplinkiem (Tempelburg), spisy ludności, sprawy urzędników, kultura i biblioteki. 2. Finanse 1753-1940; 102 j.a. - budżety miasta, podatki, dochody z dzierżaw, skup złota i srebra, kamera miejska, utrzymanie dróg, ulic i budynków. 3. Majątek miejski 1735-1936; 65 j.a. - pomiary i zamiany gruntów, ustalanie granic, sprzedaż łąk, dzierżawy lasów i prawo do polowania, gospodarka leśna, deputaty drewna dla ratusza i szkoły miejskiej, żwirownia, opłaty za magazynowanie zboża, koloniści, tereny pod budowę osiedli, kuźnie miejskie. 4. Granice 1801-1936; 13 j.a. - kataster, pomiary łąk i gruntów uprawnych, parcelacja, hipoteka, sprzedaż ziemi, organizacja folwarku, wykazy budynków i innych nieruchomości, spory graniczne i ustalanie granic. 5. Cechy, rzemiosło i handel 1738-1936; 83 j.a. - farbiarnia, koncesje rzemieślnicze, podatki od cechów, statuty i przepisy cechowe, egzaminy mistrzowskie, cechy: krawców, kowali, rzeźników, płócienników, kołodziei, szewców i kominiarzy, manufaktury, magazyn wełniany, inspekcje fabryczne, zezwolenia na uprawianie rzemiosła, izba rzemieślnicza, jarmarki wełniane, fabryka płócien, tartak, mleczarnia, płace i warunki pracy robotników, spory miedzy robotnikami a pracodawcami, koncesje na przerób wełny, budowa młyna, rzeźnia, winiarnie i piwiarnie. 6. Komunikacja 1793-1936; 27 j.a. - budowa kolei i odszkodowania za grunty, przepisy i opłaty drogowe, brukowanie i utrzymanie dróg. 7. Budownictwo 1743-1936; 37 j.a. - budowa fabryk, leśniczówki, poczty, ratusza, remizy, szkoły i więzienia, naprawa dróg i mostów, przepisy i zezwolenia budowlane, prace przeciwpowodziowe. 8. Szkolnictwo 1747-1936; 47 j.a. - sprawy personalne nauczycieli, kontrole finansowe szkół, budowa prywatnej szkoły, szkoła średnia, seminarium nauczycielskie, programy szkolne, deputacja szkolna, opieka zdrowotna w szkołach, budowa domów dla nauczycieli, opieka nad młodzieżą. 9. Kościół i opieka społeczna 1769-1935; 36 j.a. - obsadzanie stanowisk duchownych, dzierżawy budynków i gruntów kościelnych, pomoc chorym i biednym, organizacja pomocy społecznej, komisja opiekuńcza, dom ubogich. 10. Sądownictwo 1730-1943; 64j.a. - spory pomiędzy mieszkańcami a władzami miasta, kradzieże, fałszowanie produktów. 11. Statystyka 1772-1925; 28 j.a. - tabele wyrębu drewna, zbioru ziemiopłodów, ceny zboża, chleba i mięsa, tabele produkcji manufakturowej, statystyka budynków, spisy mieszkańców, spisy ludności żydowskiej, spisy kanto-nalne, zgony, wyniki głosowań. 12. Gospodarka komunalna 1873-1937; 20 j.a. - utrzymanie zieleni miejskiej, upiększanie miasta, oświetlenie ulic i placów, utrzymanie dróg i ulic, gazownia, kanalizacja, kąpielisko, elektrownia, cmentarz miejski. 13. Militaria 1767-1936; 67 j.a. - dostawy żywności, udział w budowie twierdzy kołobrzeskiej, wykazy osób podlegających służbie wojskowej, utrzymanie wojsk francuskich, dostawy pieniędzy i koni, kwaterunki, straty wojenne, utrzymanie miejskiej straży obywatelskiej, mobilizacja, inwalidzi wojenni. 14. Nadzór policyjny 1777-1937; 50 j.a. - zwalczanie bezrobocia, socjaldemokracja, zrzeszenie kupieckie, związek byłych wojskowych, bractwo kurkowe, klub cyklistów, przepisy i kontrole policyjne, sprawy obyczajowe, wyszynk alkoholu, więzienie, nadzór zebrań i zabaw, wydawanie paszportów, prasa, naturalizacja obcokrajowców, kontrola miar i wag. 15. Służba zdrowia 1773-1909; 23 j.a. - personel medyczny, akuszerki, lekarz miejski, choroby zakaźne, szczepienia, kontrole sanitarne, apteka, nielegalna praktyka. 16. Ochrona przeciwpożarowa 1767-1935; 53 j.a. - opłaty za ochronę przeciwpożarową, likwidacja szkód w budynkach prywatnych, Towarzystwo Ogniowe, dochodzenia w sprawie pożarów. Liczba jednostek w zespole: 803
65/213/0 Akta miasta Polanowa 1739-1889 0 rozwiń
Jurysdykcja i sądownictwo, kasa kościelna, fundacje, nauczyciele, sprawy paszportowe, przeciwpożarowe, policja budowlana, cechy krawców, stolarzy, kołodziejów i tokarzy, z lat 1739–1889, 18 j.a. Liczba jednostek w zespole: 18
65/214/0 Akta miasta Recza 1830-1944 0 rozwiń
Kronika miasta, urzędnicy miejscy, posiadłości ziemskie, melioracje, sprawy kasowe i finansowe, plac sportowy, szkolnictwo, opieka nad młodzieżą, inwalidzi wojskowi, naprawa murów miejskich, z lat 1830–1944, 26 j.a. Liczba jednostek w zespole: 27
65/215/0 Akta miasta Reska 1743-1944 0 rozwiń
1. Wydział ogólny 1582–1939; sygn. 1-438; 438 j.a. - opieka nad zabytkami, muzeum regionalne, przepisy o działalności magistratu oraz jego komisji, wybory i zatwierdzenia burmistrzów i radnych, wybory członków kamery miejskiej, akta personalne poszczególnych radnych, listy wyborców, administracja miejska, registratura, protokoły posiedzeń rady, nadawanie numerów budynkom w mieście, biblioteka, przygotowanie książki adresowej, fundacje, grunty miejskie, kultury leśne, torfowiska, dzierżawy oraz kupno i sprzedaż gruntów należących do miasta, place w mieście, żwirownie, ubezpieczenia od ognia budynków mieszkalnych, poczty i ratusza, naprawy domów, pożyczki i długi miejskie, dzierżawy łąk, jezior, rybołówstwa na Redze (Rega) i myślistwa, prawa mieszczan, podatki miejskie, procesy miasta z jego obywatelami, cechy: szewców, kowali, stolarzy, bednarzy, piekarzy, garncarzy, kasa zapomogowa i oszczędnościowa, budowa i remonty szkół, nauczanie, zatrudnianie nauczycieli, szkoły prywatne, szkoła żeńska, kultura, opieka społeczna, dom ubogich, szpital, nadzór nad dobrymi obyczajami, cmentarz, naprawa dróg, studnie, gazownia, oświetlenie ulic, rzeźnia, osiedla, upiększanie miasta, pomniki, jarmarki, zabezpieczenie przeciw pożarowe, organizacja straży pożarnej, kąpieliska, kanalizacja, dzierżawa parcel, teatry objazdowe, sztuka, literatura. 2. Policja 1773–1939, sygn. 439-591; 153 j.a., organizacja i przepisy, koszty utrzymania policji, policja polityczna, sąd miejski i powiatowy, anarchiści, szpiegostwo, tumulty, zezwolenia na broń, nadzór nad robotnikami, emigracja, napływ cudzoziemców, sprawy meldunkowe, stowarzyszenia, partie w tym socjaldemokratyczna i komunistyczna, związki, kluby, bractwo kurkowe, dezynfekcje, kontrola aptek i sklepów, rakarnie, weterynarze, spory o grunty, separacje, rejestr nieruchomości, drogi, nadzór budowlany, budowa szpitala, remonty ratusza, kolej, telegraf, kominiarze, nadzór nad cechami, handlem, wyszynkiem, teatrami, koncesje, cyrk, targi, gmina żydowska, parafia staroluterańska, nauczanie religii katolickiej, kasa pogrzebowa, kasa chorych, pracownicy dniówkowi, bezrobotni. 3. Obywatelstwo 1767-1944; sygn. 592-630; 39 j.a. - przyznawanie odznaczeń i obywatelstwa, wybory posłów do parlamentu Rzeszy i sejmików powiatowych, rady robotniczo-żołnierskie, stowarzyszenia wojskowych, rezerwiści, wykazy kwater, statystyka, wykazy akt, sprawy szkolne. Liczba jednostek w zespole: 630
65/216/0 Akta miasta Sianowa 1777-1945 0 rozwiń
I. Administracja ogólna 1839-1938; sygn. 1-40; 40 j.a. - wnioski samorządu powiatowego, wybory do sejmu, wybory do sejmiku powiatowego i jego posiedzenia, wybory prezydenta, wybory do Izby Rolniczej, wprowadzanie ustaw Rzeszy, posiedzenia Wydziału Obwodowego, plebiscyty, okólniki ministerialne, sybory gminne. II. Administracja miejska 1800-1944; 228 j.a. 1. Ustawy, zarządzenia, przepisy, dzienniki urzędowe, statuty miejskie i prawa 1853-1944; sygn. 41-50; 10 j.a. 2. Komisje miejskie, deputacje 1879-1939; sygn. 51-63; 13 j.a. 3. Wybory do rady miejskiej, przepisy dotyczące wyborów, regulaminy obrad, zebrania, księga protokołów rady miejskiej 1867-1937; sygn. 64-83; 20 j.a. 4. Członkowie magistratu, konferencje 1853-1933; sygn. 84-89; 6 j.a. 5. Sprawozdania administracyjne, regulaminy, administracja i zarząd nad gminami miejskimi 1835-1938; sygn. 90-98; 9 j.a. 6. Urzędy i urzędnicy miejscy 1870-1941; sygn. 99-116; 18 j.a. 7. Wybory burmistrzów, przepisy dotyczące obasadzania stanowisk urzędniczych, dochody, czas pracy, zatrudnienie rendanta i sekretarza miejskiego, niżsi urzędnicy, personel pomocniczy, sędziowie, ławnicy 1831-1938; sygn. 117-155; 39 j.a. 8. Święta, pochody, odznaczenia, czas letni 1826-1937; sygn. 156-163; 8 j.a. 9. Ogólne sprawy policji, przepisy, zarządzenia, rozporządzenia, kontrole, rewizje 1838-1937; sygn. 164-194; 31 j.a. 10. Stosunki z zagranicą, emigracje, nadania obywatelstwa, wystawianie dowodów, przepustek, kart podróży, paszportów, ekstradycja 1835-1938; sygn. 195-213; 19 j.a. 11. Utrzymanie porządku publicznego, ładu, ochrona mieszkańców 1892-1938; sygn. 214-224; 11 j.a. 12. Sprawy karne, przepisy, wypadki, wiadomości o karach, zarządzenia karne, dochodzenia i śledztwa, cenzura, policja kryminalna, areszt, pozwolenia na broń 1837-1937; sygn. 225 – 254; 30 j.a.. 13. Urzędnicy policyjni, zatrudnienie, przeniesienia na emeryturę 1800-1944; sygn. 255 – 260; 6 j.a.. 14. Sądownictwo, zarządzenia, przepisy, radcy 1842-1937; sygn. 261 – 268; 8 j.a.. III. Szkolnictwo 1831-1938; sygn. 268-359; 91 j.a. - zatrudnianie nauczycieli, szkoły na terenie miasta, szkoła zawodowa, szkoła rolnicza, przepisy szkolne, sprawy finansowe, składki, emerytury, opłaty. IV. Budownictwo, 101 j.a., z lat 1850-1950, zezwolenia na budowę, nowe budowle, przebudowy, budownictwo szkolne i szpitalne, budownictwo przemysłowe, łaźnia miejska, ratusz, leśniczówka, policja budowlana; syg. 360 – 460. V. Militaria 1820-1941; sygn. 461-489; 29 j.a. - zakwaterowanie wojska, zaopatrzenie, obrona przeciwlotnicza, sprawy socjalne wojska. VI. Medycyna 1824-1945; sygn. 490-557; 68 j.a. - sprawy sanitarne, szpital, przyjmowanie chorych do szpitala, szpitalŚw. Jerzego, umysłowo chorzy, kasa chorych, fabryczna kasa cho-rych, szczepionki, położne, wodolecznictwo, choroby bydła. VII. Sprawy mieszkaniowe 1878-1937; sygn. 558-570; 13 j.a. - naprawy budynków, urządzenia mieszkań, sprawy ogólne. VIII. Sprawy kościelne 1828-1937; sygn. 571-577; 7 j.a. , nabożeństwa, opłaty kościelne, sprawy duchowieństwa. IX. Sprawy finansowe 1836-1943; sygn. 578-700, 1664; 123 j.a. - budżety,plany budżetowe, budżet Towarzystwa Rolnego, kasy miejskie, kontrole, statystyki finansowe, sprawy podatkowe, podatki od warsztatów rzemieślniczych, przemysłu, komunalne, od piwa i zabaw, pożyczki, zapisy długów, czynsze, składki, spłaty obciążeń, kaucje, listy zastawne, licytacje. X. Kasa Oszczędności 1904-1945; sygn. 701-1075; 376 j.a. - założenie Miejskiej Kasy Oszczędności, sprawozdania roczne i miesięczne, sprawy finansowe kasy, pożyczki, hipoteki. XI. Osadnictwo i dzierżawy 1829-1941; sygn. 1076-1102; 27 j.a. - kolonizacja, wysiedlania, tereny osadnicze, dzierżawy. XII. Własność miejska 1781-1944; sygn. 1103-1133; 31 j.a. - prawa własności miasta, kupno gruntów ornych, łąk i pastwisk, regulacje granic, wydobycie gliny, księgi majątkowe. XIII. Spory graniczne 1854-1934; sygn. 1134-1137; 4 j.a. - ustalanie granic dóbr miejskich, spory graniczne. XIV. Sprawy leśne 1777-1944; sygn. 1138-1168; 31 j.a. - przepisy prawne, kupno terenów leśnych, zagospodarowanie lasów, szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną, dzierżawa terenów łowieckich, robotnicy leśni, leśniczówka. XV. Rolnictwo i hodowla 1812-1939; sygn. 1169-1182; 14 j.a. - kupno ogrodów, ogródki działkowe, melioracje, podwyższanie kultury rolnej, spisy bydła. XVI. Gospodarka wodna i rybołówstwo 1824-1937; sygn. 1183-1203; 21 j.a - założenie studni, grobli, nadawanie nieużytków, utworzenie Urzędu Pomiarów Wody, budowa kanału, regulacja rzeki, rybołówstwo. XVII. Rzemiosło, handel, przemysł 1840-1944; sygn. 1204-1340; 137 j.a. - cechy, sprawy koncesji, przepisy dotyczące rzemiosła wędrownego, Izba Rzemieślnicza, przepisy targowe, założenie targów, Izba Handlowa, kontrole miar, wag i cen, komisja cen, elektrownia miejska, zakłady rzemieślnicze i przemysłowe, kasa przemysłowa, ropa naftowa, bezrobotni, zatrudnianie mło-docianych robotników, wynagrodzenia, ruch robotniczy. XVIII. Komunikacja, transport 1871-1938; sygn. 1341-1370; 29 j.a. - pojazdy mechaniczne, przepisy dotyczące pojazdów mechanicznych, nadzór nad komunikacją, transport, środki transportu, kolej, stacje benzynowe. XIX. Ochrona p. pożarowa 1837-1938; sygn. 1371-1421; 49 j.a. - ubezpieczenia przeciwpożarowe, pożary, szkody, sprzęt przeciwpożarowy, kontrole, policja pożarowa, ochotnicza straż pożarna. XX. Budowa dróg, utrzymanie ulic 1816-1940; sygn. 1422-1475; 52 j.a. - budowa ulic, brukowanie, nazewnictwo ulic, oświetlenie, budowa dróg, kanalizacja i wodociągi. XXI. Sprawy meldunkowe 1877-1944; sygn. 1476-1498; 23 j.a. - zameldowania, wymeldowania, zaświadczenia o pobycie. XXII. Opieka społeczna 1824-1938; sygn. 1499-1565; 67 j.a. - zapomogi, pomoc dla bezrobotnych, domy opieki, opieka nad uchodźcami, kalekami, chorymi na płuca, sprawy inwalidów, opieka nad umysłowo chorymi, dziećmi, młodzieżą, więźniami. XXIII. Ubezpieczenia 1883-1942; sygn. 1566-1583; 18 j.a. - ubezpieczenie miasta, nowe ubezpieczenia, ubezpieczenia pracowników, od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia robotników leśnych, ubezpieczenia szkolne i prywatne, odszkodowania. XXIV. Partie, towarzystwa, związki 1845-1937; sygn. 1584-1621; 38 j.a. - Związek Wojenny, Związek Niebieskiego Krzyża, Czerwony Krzyż, Związek Kobiet, Związek Rzemieślniczy, Pomorski Związek Rybołówstwa, Związek Hodowców Drobiu, Związek Śpiewaczy, NSDAP, Hitler Jugend. XXV. Gmina Żydowska 1824-1937; sygn. 1622-1625; 4 j.a. - spisy ludności żydowskiej, organizacja gminy żydowskiej. XXVI. Fundacje, legaty 1829-1937; sygn. 1626-1636; 11 j.a. - fundacje na cele szkolne, legaty. XXVII. Kultura, sport, zabawy 1876-1944; sygn. 1637-1657; 21 j.a. - archiwum, historia miasta, pieczęć miejska, biblioteka, dzieła sztuki, zabawy, kinematografia, sztuki teatralne, sport. XXVIII. Poczta, radiofonia 1845-1936; sygn. 1658-1663; l 6 j.a. - poczta, telegraf, przyłączenie miasta do sieci telefonicznej, rozwój radiofonii. Liczba jednostek w zespole: 1664
65/217/0 Akta miasta Sławno 1678-1943 0 rozwiń
Regesty dokumentów z lat 1317-1733 i wiadomości o mieście sporządzone w 1937 r. , szpital św. Jerzego, przepisy wewnętrzne szpitala, dzierżawa ogrodu szpitalnego, policja budowlana: domy mieszkalne, hotel, browar, cegielnia, zarządzenia podatkowe. Liczba jednostek w zespole: 19
65/218/0 Akta miasta Stargard Szczeciński 1500-1940 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1663-1940; 88 j.a. - podróże monarchów i rodziny królewskiej, sprawy lenne i hołdownicze, edykty i rozporządzenia, sejmiki powiatowe, kontakty z władzami prowincjonalnymi. 2. Administracja miejska 1630-1940; 638 j.a. - ordynacje miejskie, projekty uchwał, deputacje i komisje miejskie, urzędnicy miejscy w tym i burmistrzowie, sprawozdania magistratu, zebrania rajców, archiwum, biblioteka, sprawozdania do władz zwierzchnich, zarządzenia policyjne, urzędnicy policyjni, kontrola zebrań, strajki, ruch robotniczy, cenzura prasy, kontrola księgarń, nadzór nad drogami i mostami, kontrola miar i wag, udzielanie koncesji. 3. Komunikacja 1818-1937; 18 j.a. - bezpieczeństwo na drogach, linie kolejowe i tramwajowe. 4. Ubezpieczenia 1742-1936; 32 j.a. - działalność towarzystwa ubezpieczeniowego, ubezpieczenia robotników, budynków szpitalnych, kontrola opłat. 5. Sprawy przeciwpożarowe 1743-1907; 90 j.a. - sprzęt i instrukcje przeciwpożarowe, ochotnicza straż pożarna, katastry ogniowe, ubezpieczenia od pożarów, kasa ogniowa, wypłaty odszkodowań. 6. Ruch ludności 1753-1909; 32 j.a. - sprawy meldunkowe, emigracje do Polski, Grecji, Turcji i Rosji, wydawanie paszportów, zezwolenia na przyjazdy i wyjazdy, uciekinierzy z Polski, osadnictwo we wsiach należących do miasta. 7. Związki, stowarzyszenia 1809-1935; 61 j.a. - związek artystów, teatry lalkowe, towarzystwo biblijne, stowarzyszenia rzemieślnicze i kupieckie, kluby sportowe. 8. Gmina żydowska 1755-1893; 17 j.a. - wybory do władz gminy, tabele urodzeń, ślubów i zgonów, statuty, obywatelstwo dla członków rodzin żydowskich. 9. Statystyka 1722-1935; 63 j.a. - tabele i sprawozdania statystyczne, spisy ludności, zwierząt hodowlanych, drzew owo-cowych, sprawozdania dotyczące powierzchni gruntów ornych, właściciele gospodarstw rolnych, urodziny, małżeństwa i zgony. 10. Loterie 1818-1897; 3 j.a. - organizacja loterii na jarmarkach i dochody z nich płynące. 11. Zegary miejskie 1774-1899; 4 j.a. - naprawy, bieżąca konserwacja. 12. Mieszczaństwo 1811-1927; 51 j.a. - Urząd Stanu Cywilnego, ochrona obywateli, gwardia mieszczańska, nabywanie praw obywatelskich. 13. Sądownictwo 1628-1937; 134 j.a. - wybory sędziów i ławników, procesy, apelacje, sąd wojenny, więzienia i domy po-prawcze, procesy prowadzone przez miasto i przeciwko miastu, sprawy sporne między mieszkańcami miasta. 14. Finanse 1502-1940; 4057 j.a. - wykazy podatników, budżet miejski i jego kontrola, dochody i wydatki miejskie, korespondencja finansowa, kary pieniężne, miejska kasa oszczędnościowa, opłaty stemplowe, skarbowe i sądowe, pożyczki i długi, finansowanie budownictwa miejskiego, kataster miejski, kasa rolna, leśna i ogniowa, rachunkowość dotycząca gospodarki łąkami, dochody z rzemiosła, koszty separacji gruntów miejskich, kontrybucje wojenne i podatki na wojsko, kasa ubogich, rachunki kościelne, szkolne i szpitalne, podatki od nieruchomości, dzierżawy gruntów we wsiach miejskich, dzierżawy gruntów kościelnych i szkolnych, wykazy właścicieli, dzierżawa placów miejskich. 15. Rolnictwo 1687-1939; 76 j.a. - kultury rolne, łąki, pastwiska, sadownictwo, wsie miejskie, zagospodarowywanie nieużytków, pomoc finansowa dla rolnictwa, wydobycie toru, hipoteka. 16. Leśnictwo, myślistwo, rybołówstwo 1698-1936; 186 j.a. - zarządzenia, deputaty i kultury leśne, koncesje na polowania, dzierżawy terenów łowieckich, spory o rybołówstwo. 17. Granice miejskie 1667-1932; 172 j.a. - separacje i uwłaszczenia, regulacje granic, podział łąk i pastwisk, pomiary gruntów, dzierżawy parcel, opłaty za dzierżawy. 18. Drogi, mosty, oczyszczanie rowów 1834-1932; 34 j.a. - budowa i naprawy dróg i mostów, kanalizacja. 19. Pożyczki i dług 1620-1932; 46 j.a. - podatki od nieruchomości, pożyczki na zalesianie, spory i procesy o długi. 20. Sprzedaż domów, zakłady użyteczności publicznej 1756-1924; 131 j.a. - protokoły posiedzeń, sprawozdania, spory z miastem, sprawy podatkowe, gazownia, oświetlenie ulic, układanie rurociągów, elektrownia, wodociągi, kanalizacja, konserwacja pomp, budowa łaźni i pralni, rzeźnia miejska. 21. Rzemiosło i przemysł 1589-1940; 425 j.a. - spisy rzemieślników, kasy rzemieślnicze, szkolenie uczniów, reorganizacja cechów, statuty cechowe, apteki, cechy: fryzjerów, piekarzy, bednarzy, browarników, gorzelników, introligatorów, drukarzy, szczotkarzy, dekarzy, tokarzy, farbiarzy, rzeźników, przędzalników, garbarzy, ogrodników, krawców, szklarzy, złotników, kapeluszników, blacharzy, koszykarzy, kuśnierzy, tkaczy, cieśli, murarzy, malarzy, kołodziei, rymarzy, siodlarzy, ślusarzy, rusznikarzy, modystek, garncarzy, stolarzy i zegarmistrzów, manufaktury i fabryki, sprawozdawczość, finanse, maszyny parowe, zakłady chemiczne, fabryka mydła, cykorii, zakłady naprawcze taboru kolejowego, ubezpieczenia robotników, kasy chorych, młyny, cegielnie, tartaki, kieraty, olejarnie, wiatraki. 22. Handel 1682-1933; 66 j.a. - ustalanie cen, wyszynk piwa i wódki, ceny piwa, handel artykułami spożywczymi, mięsem, targi bydła, stragany, handel płótnem, sprzedaż lodów. 23. Budowa dróg publicznych i mostów 1723-1907; 95 j.a. - remonty starych i budowa nowych dróg i mostów, sprawy nawierzchni, spory. 24. Regulacja rzek 1657-1891; 25 j.a. - regulacja i utrzymanie brzegów Iny (Ihna), żegluga na Inie, oczyszczanie rowów. 25. Budownictwo 1649-1932; 258 j.a. - budowa i remonty ratusza, budynek urzędu celnego, domy mieszkalne, naprawy i konserwacja kościołów, bram i murów miejskich, łaźnia miejska, naprawy młynów, budowa plebani przy kościele św. Jana, wyburzenie kościoła św. Augustyna, rozebranie kaplicy św. Jerzego, naprawy kościoła NMP, budowa i remonty szkół miejskich, sal gimnastycznych i domów dla nauczycieli, remont budynku kolegium Gröninga. 26. Szkolnictwo 1719-1934; 850 j.a. - akta komisji szkolnych, podział kompetencji między magistratem a deputacją szkolną, zarządzenia i przepisy, nominacje nauczycieli, podręczniki szkolne, programy nauczania, szkoła realna i wyższa, egzaminy, programy, nauczyciele, szkoły zawodowe, dokształcające dla rzemieślników, wyniki nauczania, posiedzenia rad pedagogicznych, zatrudnianie nauczycieli, pomoce dydaktyczne, stypendia, szkoła kupiecka, szkoła dokształcająca dla dziewcząt, kolegium Gröninga, materiały do historii szkolnictwa w Stargardzie, szkoła żydowska, szkoły prywatne i specjalne, wydawanie zezwoleń na prowadzenie szkół osobom prywatnym, szkoła dla dzieci głuchoniemych, administracja szkolna, pensje nauczycieli, kasy szkolne, kontrole finansowe, towarzystwa szkolne, pomoce naukowe i zapomogi, emerytury dla nauczycieli, szkoły wiejskie i ich sprawy finansowe. 27. Kościoły 1584-1936; 549 j.a. - przepisy i zarządzenia w sprawach finansowych, komisja kościelna, wizytacje kościołów, sprzedaż i dzierżawy dóbr kościelnych, muzyka i uroczystości kościelne, ubezpieczenia kościołów, sprawy sporne. 28. Opieka społeczna 1636-1937; 352 j.a. - przepisy i rozporządzenia, zapomogi, kontrola finansowa, fundacje i zapisy dobroczynne, darowizny, zarząd nad zakładami dla ubogich, kontrola sierocińców, rozdział żywności, opieka nad wdowami, szpitale, stypendia dla studentów. 29. Militaria 1688-1931; 515 j.a. - rejestry kwater, ujeżdżalnia, remont zbrojowni, strzelnice, pobyt wojsk francuskich, kontrybucje, magazyny żywności, pomoc lekarska, ranni żołnierze, szkoły wojskowe, budowa koszar, mobilizacja, wojna francusko–pruska, budowa fortyfikacji, rekwizycje dokonane przez wojska francuskie, żywność i umundurowanie dla oddziałów pruskich, szkody poniesione przez miasto w czasie wojny siedmioletniej i wojen napoleońskich, ćwiczenia obrony krajowej, manewry jesienne i wiosenne, szpitale polowe, obozy jenieckie, zapomogi wojenne, pomoc dla inwalidów wojennych oraz ich rodzin, sieroty, zaopatrzenie w żywność w czasie I wojny światowej, przygotowywanie młodzieży do wojska. 30. Dodatek (suplement z 1980 r.) 1500-1940; 756 j.a. - rodzina królewska, paszporty, wizy, prawa i obowiązki mieszczan, dzierżawy i sprzedaż gruntów, procesy, podział ziem gminnych, regulacja granic, wybory radnych, zatrudnianie urzędników, odznaczenia i gratyfikacje, podatki, cła, długi miejskie, sprawy wojskowe, zaopatrzenie i zakwaterowanie wojska, towarzystwo przeciwpożarowe, kasa chorych, szpitale, budowa dróg, mostów i kolei, lasy i pobór drewna, torf, cegielnie, handel, miary i wagi, młynarstwo, transport miejski, regulacja Iny, cmentarze, kościoły, zegary miejskie, szkoły, administracja majątkiem miejskim, fundacje, rzemiosło, teatry. 31. Fundacja Gröninga (Suplement) 1619-1907; 163 j.a. - rozporządzenia, statut, sprawy kuratorów, utrzymanie szkoły, sty-pendia, sprawy profesorów, wybór rektora, spory wewnątrz fundacji, z magistratem, w dobrach fundacji, testamenty, rachunki, korespondencja. Akcesja nr 4103/2018; 1 j.a.; 1815; akta miasta Stargard. Liczba jednostek w zespole: 9988
65/219/0 Akta miasta Szczecina 1563-1945 46219 rozwiń
1. URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO (Baupolizei), z lat 1833-1945, 16329 j.a.- akta obejmują dokumentację związaną z nadzorem nad budową i utrzymaniem budynków w mieście przez ich właścicieli. Akta zawierają dokumentację techniczną budynków, projekty (rzuty poziome, pionowe, fasady itd.), obliczenia statyczne i inne, dokumentację opisową, a także podania i zezwolenia budowlane, eksploatacyjne i inne dokumenty. Akta te dzielą się na 1001 podgrup wg niemieckich nazw ulic (stan na 1945 rok), obejmują nie tylko dzisiejszy Szczecin, ale też miejscowości Przęsocin, Wołczkowo, Mierzyn, Bezrzecze, Police, Mścięcino, Leśno Górne, Pilchowo, Warszymice. 2. URZĄD BUDOWNICTWA PODZIEMNEGO (Tiefbauamt), z lat 1864-1945, 6513 j.a.- jest to dokumentacja dotycząca budowy i eksploatacji kanalizacji miejskiej wraz z przyłączami do nieruchomości. Materiały dotyczą tak budowy, jak i utrzymania kanalizacji ulic, jak też poszczególnych nieruchomości. Akta te dzielą się na 723 podgrupy wg niemieckich nazw ulic (stan na 1945 rok). Akta te zawierają projekty techniczne sieci kanalizacyjnej w Szczecinie, dokumentację geodezyjną, a także często projekty budynków (lub jeden z rzutów poziomych budynku). Z tego też materiały te mogą stanowić uzupełnienie dla akt nadzoru budowlanego. 3. URZĄD BUDOWNICTWA DROGOWEGO (Strassenbauamt), z lat 1820-1945, 1810 j.a. 3.1. Administracja (Verwaltung), z lat 1857-1944, 221 j.a.- akta dotyczą administracji sprawami budownictwa drogowego, utrzymania infrastruktury komunikacyjnej w Szczecinie. Akta zwierają sprawy personalne, administracji, zarządzenia wewnętrzne itp. 3.2. Budownictwo drogowe – sprawy ogólne (Strassenbauwesen), 1855-1945, 262 j.a.- są materiały o technologiach budowy i utrzymania ulic, w tym broszury, druki reklamowe systemów budowlanych, urządzeń technicznych itd. Ponadto są tu ogólne sprawy z planowanie inwestycji komunikacyjnych w Szczecinie i utrzymania tej infrastruktury. 3.3. Budowa i utrzymanie ulic (Straßenbauen), z lat 1820-1945, 1327 j.a.- seria dzieli się na 232 podserie wg niemieckich nazw ulic wg stanu 1945 roku. Akta zawierają dokumentację opisową, rachunki i rozliczenia z wykonawcami, dokumentację techniczną – plany ulic, projekty ich wytyczania, budowy itd. 4. MIEJSKI URZĄD POMIARÓW (Stadtvermessungsamt), z lat 1907-1943, 53 j.a.- akta obejmują sprawy pomiarów topograficznych i geodezyjnych w mieście, założenia katastru, określania granic miasta, wykazów dzielnic i osiedli, przygotowania zdjęcia lotniczego miasta. Akta zawierają materiały opisowe, sprawozdania i obliczenia, a także dokumentację geodezyjną i kartograficzną. 5. ARCHIWUM HISTORYCZNE (Historische Archivalien), z lat 1563-1939, 50 j.a. 5.1. Organizacja władz miejskich (Organisation der Stadtverwaltung), 1907-1922, 1 j.a.- akta dotyczą Rady Miejskiej i Magistratu, a także przepisów o płacach urzędników komunalnych. 5.2. Urząd Portowy w Szczecinie (Hafenamt in Stettin), z lat 1843-1899, 32 j.a.- akta dotyczą działania biura portowego, spisów statków zimujących w Szczecinie, sporów sądowych, dochodzeń prokuratorskich w sprawach wypadków morskich, następnie pracy marynarzy, bezpieczeństwa sanitarnego w porcie, dróg wodnych i szlaków żeglugowych, kontroli ruchu w porcie, ubezpieczeń społecznych pracowników portu i marynarzy. 5.3. Własność miejska (Stadteigentum), z lat 1825–1939, 4 j.a.- akta dotyczą administracji nieruchomościami przy Berlinerstrasse (Mieszka I), a także księgi wieczystej parceli na Gumieńcach (Scheune). 5.4. Militaria (Militärsachen), z lat 1627–1918, 4 j.a.- grupa zawiera akta o przemarszu wojsk szwedzkich w 1627 roku, dostawie podwodów dla wojsk francuskich w 1811, a także I wojnie światowej (2 j.a.). 5.5. Bractwo kurkowe (Schutzengilide), z lat 1926–1936, 1 j.a.- akta dotyczące ożyczki dla Bractwa Kurkowego. 5.6. Historia miasta (Stadtgeschichte), z lat 1563–1934, 8 j.a. - grupa zawiera materiały o prawie spadkowym mieszczan do XVIII wieku, kontaktach handlowych Szczecina z Lubeką i Falsterbö w XVI wieku, gildii kramarzy oraz żeglarzy, spisach radnych miejskich z XIX wieku, a także próbie powołania muzeum miejskiego w XIX wieku. Liczba jednostek w zespole: 24755
65/220/0 Akta miasta Świnoujścia 1776-1945 0 rozwiń
1. Policja 1776-1940; sygn. 1-60a (sygn. 60a); 61 j.a. - administracja policyjna, koszty jej utrzymania, funkcjonariusze, partie polityczne, organizacje, stowarzyszenia, kasa pogrzebowa, nadzór nad handlem, rzemiosłem, koncesje, kontrole mięsa, ubezpieczenia budynków, komisje zdrowia, bractwo kurkowe, miejska elektrownia, budowa portu, listy zmarłych, listy kuracjuszy, podatki, statystyka, sprawy szkolne. 2. Hipoteka 1785-1876; sygn. 61-78; 18 j.a. - wpisy i wyciągi z ksiąg hipotecznych dotyczące poszczególnych parcel w mieście. 3. Nadzór budowlany 1876-1945; sygn. 1-951; 951 j.a. - dokumentacja techniczna obiektów zawierająca: projekt początkowy, plany remontów, przebudowy, usytuowanie budynków na parcelach, projekty instalacji wodnokanalizacyjnych, korespondencję urzędu z właścicielami posesji, projektantami i wykonawcami. Oprócz wielorodzinnych i jednorodzinnych budynków mieszkalnych zachowały się poszyty zawierające między innymi: pensjonaty, wille, kościoły, restauracje, sale widowiskowe, hotele, gazownię, pływalnię, stacje benzynowe, zabudowania warsztatowe, garaże, banki, dworzec kolejowy, koszary, mleczarnię, spichlerz, synagogę, szkoły, teatr i szpital. Liczba jednostek w zespole: 1030
65/221/0 Akta miasta Świdwin 1700-1933 0 rozwiń
1. Samorząd miejski 1860-1898; 9 j.a. - wybory do władz miejskich, wybory uzupełniające do rady, protokoły posiedzeń rady, zarządzanie torfowiskami miejskimi. 2. Własność miejska 1737-1928; 12 j.a. - granice posiadłości miasta i ich regulacje, pomiary i zakup ziemi, sprawy lasów, osuszanie jeziora. 3. Nadzór policyjny 1810-1915; 8 j.a. - nadzór nad posiadłościami ziemskimi miasta, sprawy paszportowe, kontrola nad włóczęgami, nieszczęśliwe wypadki, bractwo kurkowe. 4. Przemysł i rzemiosło 1797-1933; 7 j.a. - organizacja i reorganizacje cechów (piekarze, garncarze), szkoła zawodowa, statystyka zakładów hutniczych, cegielni i huty szkła, jarmarki. 5. Gmina żydowska 1871-1899; 1 j.a. - wybory do władz gminy. 6. Szkolnictwo 1877-1910; 1 j.a. - szkoła miejska. 7. Sprawy kościelne 1700-1898; 5 j.a. - matrykuła, budownictwo kościelne, szpital. 8. Fundacje 1879-1918; 3 j.a. - fundacje rodzin Virchow i Baggrov. 9. Finanse 1880-1908; 2 j.a. - administracja miejskiej kasy oszczędnościowej, finanse komunalne. 10. Militaria 1812-1879; 7 j.a. - zaopatrzenie wojsk francuskich w żywność i furaż, magazyn żywnościowy, odszkodowania, pomoc kombatantom pruskim, ćwiczenia obrony krajowej. 11. Jurysdykcja 1841-1896; 3 j.a. - księga protokołów sędziego rozjemczego, skargi magistratu, akta procesowe. 12. Sprawy Urzędu Stanu Cywilnego 1875-1896; 2 j.a. - wykazy osób zmarłych przed 25 rokiem życia, poprawki rejestrów urodzeń, małżeństw i zgonów. Liczba jednostek w zespole: 60
65/222/0 Akta miasta Trzcińsko Zdrój 1706-1943 0 rozwiń
I. Administracja miejska 1. Sprawy państwowe 1720–1928; sygn. 1-10; 10 j.a. - uroczystości, jubileusze, edykty, hołdy, ordery i odznaczenia, obchody świąt, podarki. 2. Sprawy ustrojowe 1850–1928; sygn. 11-13; 3 j.a. - , konstytucja 1850 roku. 3. Organizacja administracji miejskiej 1836–1928; sygn. 14-24; 11 j.a. - kancelaria, biurowość, przepisy ogólne i rozporządzenia, sprawy registratury, instrukcje dotyczące pieczęci, szyldów, skargi na burmistrza. 4.Przepisy administracyjne 1721–1929; sygn. 25-38, 1097; 15 j.a. - związek miast Brandenburgii, ustawy i rozporządzenia, obwieszczenia dotyczące podatków, polowań, składania przysiąg, sprzedaży soli, koni, drzewa, używanych tabel itp. 5. Rada miejska i magistrat 1789–1941; sygn. 39-122, 125-127, 132, 135-137; 91 j.a. - radni miejscy, ustawa z 31 IV 1853 i jej wprowadzenie, wybory radnych miejskich, sprawy osobowe radnych i burmistrzów, posiedzenia, deputacje – mieszkaniowe, rolne, pól i dróg, budowlane, pożarnicze, kościelne, leśne, biednych, szkolne, pocztowa, robotników sezonowych, spraw szpiegowskich; zatrudnianie urzędników gminy; wybory prezydenta Rzeszy. 6. Racjonowanie żywności 1914-1923; sygn. 138-187; 50 j.a. - opieka nad jeńcami podczas I wojny światowej, rozdział mięsa, tłuszczu, chleba, mąki, cukru, mleka, kartofli, mydła, racjonowanie paszy dla bydła; zbiórka złomu, opieka nad jeńcami, Czerwony Krzyż, lazaret. 7. Uzdrowisko, zmiana nazwy miasta 1899-1935; sygn. 188-215, 1079-1080, 1084; 28 j.a. - Związek Uzdrowisk Niemieckich, sprawy personelu uzdrowiska, administracji, urządzenia, pacjenci. 8. Postępowania sporne 1749-1924; sygn. 123, 216-234, 1087, 1094; 22 j.a. - sprawy mieszkańców, spory z władzami i miastami, postępowanie polubowne. 9. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 1749-1929; sygn. 235-297, 299-306, 1085, 1098-1099; 73 j.a. - utrzymanie ulic, zabytki, rozporządzenia, budowa i utrzymanie dróg, kolei, ulic, mostów, dworca kolejowego, promenady, pomp, rynien, murów miejskich, wież, opieka nad zabytkami, usuwanie głodu mieszkaniowego po I wojnie. 10. Dzierżawy i leśnictwo 1774-1928;sygn. 307-344; 38 j.a. - sprzedaż gruntów, gospodarka leśna, sprawy graniczne, zażalenia i skargi dzierżawców. 11. Rolnictwo i rybołówstwo 1788-1928; sygn. 345-393, 1088; 50 j.a. - melioracja łąk, jezior i rowów, rolnictwo, łowiectwo, rybołówstwo. 12. Finanse miejskie 1822-1930; sygn. 124, 394-522, 1100; 131 j.a. - podatki, ustawy i rozporządzenia dotyczące majątków, podatków – gruntowych i mieszkaniowych, rzemieślniczych, spadkowych, kościelnych, obrotowych, od rozrywki, od psów; zwolnienia od podatków, hipoteka, kasy, kasa oszczędnościowa, reklamacje. 13. Komunikacja, poczta, kolej, telegraf, budowa linii kolejowej do Stargardu Szczecińskiego 1822-1928; sygn. 523-527; 5 j.a. 14. Biblioteka, sprzedaż książek i wypożyczenia, sygn. 528–529, z lat 1845–1928, 2 j.a. 15. Sądownictwo 1763-1928; sygn. 128, 298, 530-544, 1090; 18 j.a. - zbiory ustaw, sędzia przysięgły, komisje sądowe, wybór sędziów, posiedzenia sądów, testamenty, fałszerstwa monet, banknotów i papierów wartościowych. 16.Przemysł i handel 1786-1935; sygn. 545-598, 1098, 1101-1102; 57 j.a. - cechy rzemieślnicze, kupiectwo, komisje organizacyjne, garbarstwo, murarstwo, rękodzieło, kowalstwo, ślusarstwo, piekarnictwo, bednarstwo, stolarstwo, rzeźnictwo, krawiectwo, kupiectwo, bractwa strzeleckie. 17. Szkolnictwo 1712-1929; sygn. 129, 599-625, 1103, 1106; 30 j.a. - szkoły podstawowe i zawodowe, statuty, sprawy szkół, nauczycieli, opłaty za naukę, uposażenia nauczycieli, szkoła budowlana i kościelna. 18. Kościół 1810-1928; sygn. 130-131, 626-638; 15 j.a. - rozporządzenia, budowle kościelne, organy i dzwon, cmentarz, nagrobki, zatrudnienie diakona, opieka nad ubogimi. 19. Ubezpieczenia społeczne 1884-1928; sygn. 639-663; 25 j.a. - ubezpieczenia od wypadków, ubezpieczenia rzemieślników, robotników, kasa chorych, przepisy o ubezpieczeniach. 20. Medycyna i opieka społeczna 1809-1934; sygn. 133, 664-713, 988, 1086, 1091, 1104; 54 j.a. - choroby zakaźne i umysłowe, nadzór medyczny, szpital św. Jerzego, dochodzenia w sprawach medycznych, zatrudnianie lekarzy, apteki, zakład dla epileptyków i chorych umysłowo, cholera, dżuma, pomoc dla wdów i sierot, akuszerki. II. Nadzór policyjny 21. Statystyka 1867-1936; sygn. 714-732; 19 j.a. - spisy ludności, posiadaczy bydła, zbiorów rolnych, statystyka biednych, rzemieślników, budowlana, ogólna. 22. Przepisy policyjne 1706-1943; sygn. 134, 733-807, 812-882, 1081-1082; 152 j.a. - zarządzenia meldunkowe, w sprawie miar i wag, nadzoru pożarniczego, handlu, przepisy o Polakach, Żydach i innych obcokrajowcach, o naturalizacji; rozporządzenia, statuty, administracja i nadzór policyjny, policja obyczajowa, kryminalna, polityczna, mieszkaniowa, cenzura; więziennictwo, zatrzymania dzieci, zbiegów, wydalenia, meldunki, sprawy paszportowe, robotnicy sezonowi, bezrobocie, zapomogi, rehabilitacje, referenda, miary i wagi, fałszerstwa, hazard, aukcje, loterie, kino, teatr, cyrk, sprawy socjaldemokracji, strajki. 23. Policja drogowa, ruch samochodowy i kontrola dróg, ich naprawa, lotnictwo, 1815-1928; sygn. 883-898; 16 j.a. 24. Nadzór budowlany, rozporządzenia, policja budowlana, magazyny, budowy, budynek więzienia 1811-1928; sygn. 899-909, 1092; 12 j.a. 25. Militaria, kontrybucje 1807-1928; sygn. 910-943, 1105; 35 j.a. - obrona ludowa, dostawy, zakwaterowanie, manewry, mobilizacje, furaże, weterani, inwalidzi, koszty wojny, opieka nad rannymi, zakwaterowanie wojsk, manewry. 26. Stowarzyszenia i organizacje polityczne 1752-1929; sygn. 670, 808-811, 944-987; 49 j.a. - związki śpiewacze, rozrywkowe, wstrzemięźliwości, kręglarskie, kupieckie, piekarnicze, rowerowe, weteranów, pogrzebowe, organizacje polityczne, socjaldemokraci, Ostmarkverein, towarzystwa rolnicze i robotnicze, hodowców kóz, murarskie, wędrownicze, rzemieślników, stenografów, sportowe, fundacje. 27. Nadzór weterynaryjny 1813-1928; sygn. 989-1004, 1096; 17 j.a. - przepisy, zatrudnianie weterynarzy, choroby koni, ochrona gołębi, walka z drapieżnikami, ospa owcza, pomór bydła, wąglik, zaraza pyskowa i racicowa, choroby świń, rzeźnie. 28. Ochrona przeciwpożarowa 1813-1937; sygn. 1005-1078; 74 j.a. - ochotnicza straż pożarna, pożary, rozporządzenia, towarzystwo ubezpieczeń przeciwpożarowych, likwidacja szkód, dochodzenia i sprzęt pożarniczy. Liczba jednostek w zespole: 1106
65/223/0 Akta miasta Węgorzyno 1810-1937 0 rozwiń
1. Wydział Ogólny 1818-1924; sygn. 1-12; 12 j.a. - zarządzenia i kontakty z administracją rejencyjną, przepisy dotyczące nominacji urzędników miejskich, deputacja zajmująca się opieką nad ubogimi, sprawy zdrowia, sejmik powiatowy, opieka nad sierotami, wybory członków magistratu i ławników. 2. Własność miejska 1837-1926; sygn. 13-18; 6 j.a. - sprzedaż drewna i zagospodarowanie lasów miejskich, wybory urzędników leśnych, sprawy kolei, dzierżawy posiadłości ziemskich miasta. 3. Gospodarka komunalna 1850-1927; sygn. 19-31; 13 j.a. - wytyczanie linii zabudowy, ulice, wynajem budynków miejskich, dostawy gazu i prądu z dworca w Runowie (Ruhnow), rzeźnia miejska, budowa i odśnieżanie dróg. 4. Szkolnictwo 1871-1926; sygn. 32-38; 7 j.a. - szkoła uzupełniająca, wybory deputacji szkolnej, sprawy nauczania, programy szkolne, budowa szkoły. 5. Sprawy kościelne i opieka społeczna 1821-1927; sygn. 39-47; 9 j.a. - ogólne problemy kościoła, dom opieki nad wdowami i sierotami, opieka nad młodzieżą, przezwyciężanie ciężkiej sytuacji podczas zimy, wsparcie dla wdów po urzędnikach i rodzin wielodzietnych, kasa ubogich. 6. Finanse i podatki 1828-1887; sygn. 48-49; 2 j.a. - przegląd potrzeb miasta, klasyfikacja wpływających podatków. 7. Nadzór policyjny 1810-1937; sygn. 50-87; 38 j.a. - szkody powstałe po pożarach, Czerwony Krzyż, mobilizacje, sprawy lasów i myślistwa, nadzór nad cechami, organizacjami społecznymi, rynkiem, szpitalem, budowlany, koncesje, sprawy młynów, dzierżawy lasów, gmina żydowska, cholera, zarządzenia policyjne, listy gończe, budowa szos, deputacja szkolna, przepisy miejskie. Liczba jednostek w zespole: 87
65/224/0 Akta miasta Wolin 1584-1937 0 rozwiń
1. Sprawy ogólne 1870-1880; 3 j.a. - księgi depozytowe. 2. Sprawy państwowe i ustrojowe 1604-1912; 6 j.a. - zarządzenia władz zwierzchnich, uroczyste przyjęcia przedstawicieli rodziny królewskiej, święta z okazji zjednoczenia Pomorza z Prusami, wybory gminne, potwierdzenie własności Dziwnowa (Dievenow). 3. Władze miejskie i urzędnicy 1824-1890; 6 j.a. - wybory, podania i prośby do władz miejskich, ubieganie się o stanowisko burmistrza oraz posady urzędnicze w kasie miejskiej. 4. Własność miejska 1869-1896; 5 j.a. - kupno i sprzedaż ziemi, działki budowlane oraz nieruchomości. 5. Finanse miejskie 1842-1909; 5 j.a. - lokal i obsada personalna kasy miejskiej, kasa ubogich. 6. Fundacje i legaty 1819-1889; 3 j.a. - zagospodarowanie i legaty na ogród szkolny, pomniki. 7. Sprawy nauczycieli 1810-1905; 10 j.a. - powoływanie nauczycieli na stanowiska w szkołach, akta personalne. 8. Szkoły podstawowe 1812-1917; 8 j.a. - organizacja deputacji szkolnej, sprawozdania, egzaminy, szkoła wieczorowa, nominacja dyrektora, budowa i remonty szkół. 9. Gospodarka komunalna: budownictwo, drogi, mosty, wodociągi 1670-1937; 33 j.a. - budowa i regulacja przebiegu dróg, wytyczenie targu rybnego, mosty, w tym most przez Dziwnę (Dievenow) i groble, rozbiórka wieży prochowej, nowe ulice, naprawa starych nawierzchni ulic, budowa nabrzeża, zabezpieczenie miasteczka przeciwko pożarom, wybory komisji przeciwpożarowej, oświetlenie ulic, tabele cen obowiązujących na rynku. 10. Podział gruntów miejskich i sprawy graniczne 1804-1913; 7 j.a. - obciążenia ziemi należącej do kościoła św. Mikołaja, młynów miejskich, podziały gruntów, spory graniczne pomiędzy osobami prywatnymi, deputacja do spraw łąk. 11. Obywatelstwo, naturalizacja, osadnictwo 1861-1932; 18 j.a. - naturalizacja, osadnictwo, sprawy osadnictwa na terenie miasta i jego posiadłości. 12. Cechy i organizacje 1838-1905; 2 j.a. - szkoła rzemieślnicza, kontrakt o dożywotnie renty. 13. Sądownictwo, procesy 1660-1907; 31 j.a. - powołanie sądu powiatowego, sąd obwodowy, sąd przysięgłych, areszt, notariaty, organizacje patriotyczne, spory między władzami miasta a mieszkańcami Wolina i jego okolic oraz pomiędzy samymi mieszczanami. 14. Wsie miejskie i majątki 1584-1907; 24 j.a. - dzierżawy folwarków miejskich, likwidacja obciążeń we wsiach Darzowice (Darsewitz) i Mała Mokrzyca (Klein Mokratz), dokumenty i wiadomości o wsiach należących do miasta, folwark miejski w Recławiu (Hagen), szkoła w Małej Mokrzycy, spory między miastem a należącymi do niego wsiami. 15. Statystyka 1811-1897; 6 j.a. - miesięczne tabele stanów Dziwny, tabele cen zboża, statystyka dotyczące rzemiosła. 16. Sprawy wojskowe i żandarmeria 1812-1918; 11 j.a. - landwehra, ewidencja wojskowa, rekruci, poczdamski wojskowy dom sierot, sprawy żandarmerii. 17. Gazownia 1904-1905; 1 j.a. - budowa gazowni miejskiej. 18. Sprawy kasowe 1738-1866; 35 j.a. - rachunki kasy miejskiej i kameralnej. 19. Spory z czeladzią 1875-1878; 1 j.a. - sprawy sporne między pracodawcami a służbą. 20. Policja budowlana 1883-1889; 3 j.a. - zezwolenia budowlane. 21. Suplement 1850; 1 j.a. - akta dot. podatku gruntowego. Liczba jednostek w zespole: 219
65/225/0 Akta miasta Widuchowa 1681-1893 0 rozwiń
1. Sprawy ogólne 1681-1856; sygn. 1-20; 20 j.a. - zarządzenia władz zwierzchnich, sądownictwo, przywileje, ogólne informacje o mieście, spory z podmiotami z zewnątrz, dzierżawy, rachunki. 2. Sprawy kościelne i szkolne 1750-1847; sygn. 21-25; 5 j.a. - akta pastorów, obsadzenie kantora, instalacje nauczycieli, budowa domu dla nauczycieli, wizytacje szkoły. 3. Rybołówstwo 1703-1810; sygn. 26-30; 5 j.a. - sprawy ogólne rybaków, spory, procesy i kary. 4. Rolnictwo i leśnictwo 1739-1851; sygn. 31-34; 4 j.a. - separacje gruntów należących do miasta, spory, hodowla, regulacje granic. 5. Żydzi 1692-1893; sygn. 35-41; 7 j.a. - akta ogólne gminy, ewidencja ludności żydowskiej, tabele. 6. Varia 1746-1815; sygn. 42-44; 3 j.a. - obciążenia właścicieli gruntów miejskich, nominacje komendantów wojskowych, karczmy. Liczba jednostek w zespole: 44
65/226/0 Akta miasta Człopy 1588-1881 0 rozwiń
Księgi ławnicze, księgi protokołów, z lat 1588–1881, 8 j.a. Liczba jednostek w zespole: 8
65/227/0 Akta miasta Pełczyce 1852-1944 0 rozwiń
Wybory do parlamentu Rzeszy, zarządzenia przeciwko cholerze, spisy właścicieli, wydawanie paszportów, francuscy jeńcy wojenni, matrykuła podatku budynkowego, kasa pożyczkowa dla czeladników, z lat 1852–1944, 8 j.a. Liczba jednostek w zespole: 8
65/228/0 Akta miasta Bobolice 1811-1936 0 rozwiń
Akta zawierają rejestr wpisów do hipoteki (1811-1816), wpisy dotyczące dzierżawy gospodarstwa, budowy i naprawy kościoła i szkoły (z lat 1817-1823), korespondencję w sprawach opieki społecznej i pomocy biednym (1877-1880), druki ustaw i rozporządzeń w sprawach miejskich, korespondencję urzędowa (1897-1923), pisma dotyczące druków, których rozpowszechnianie jest zabronione (w jednostce znajdują się strony poświęcone pastorom zamordowanym w czasie rewolucji październikowej w Rydze) z lat 1931-1936. Liczba jednostek w zespole: 6
65/228/1 vacat - Akta miasta Trzebiatowa - włączono do zespołu 65/1548 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/228/2 vacat - Akta miasta Dąbia - włączono do zespołu 65/1546 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/228/5 vacat - Akta miasta Połczyna Zdroju - włączono do zespołu 65/1547 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/228/6 vacat - Akta miasta Darłowa - włączono do zespołu 65/1549 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/228/17 vacat - Akta miasta Wolin - włączono do zespołu 65/224 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/229/0 Zarząd Gminy w Łysomicach 1874-1933 0 rozwiń
1. Zarządzenia i administracja ogólna 1874-1932; sygn. 1-8; 8 j.a. - repertorium akt gminnych, zarządzenia ogólne, spisy ludności, wybory do sejmiku krajowego, ławnicy, administracja gminna. 2. Sprawy policyjne 1874-1932; sygn. 9-31; 23 j.a. - nadzór nad drogami, medycyna, przepisy i zarządzenia policyjne, karanie mieszkańców, opieka weterynaryjna, nadzór nad handlem, militaria, zarządzenia w sprawie mobilizacji, służba domowa, zezwolenia budowlane, nadzór nad miarami i wagami, utrzymanie dróg i mostów. 3. Ubezpieczenia 1874-1933; sygn. 32-38; 7 j.a. - ubezpieczenia od pożarów, od nieszczęśliwych wypadków, od chorób koni i bydła, Pomorskie Towarzystwo Przeciwpożarowe. 4. Sprawy meldunkowe 1892-1930; sygn. 39-41; 3 j.a. - rejestry meldunkowe, zagraniczni robotnicy, spisy mieszkańców okręgu dworskiego. 5. Rzemiosło i zatrudnienie 1878-1930; sygn. 42-44; 3 j.a. - zarządzenia dotyczące zatrudniania kobiet i nieletnich, ogólne wiadomości o rzemiośle. 6. Finanse i podatki 1892-1932; sygn. 45-50; 6 j.a. - wpływy kasy gminnej, podatki gruntowe, budynkowe, gminne i powiatowe. 7. Rybołówstwo i rolnictwo 1875-1932; sygn. 51-52; 2 j.a. - sprawy ogólne rybołówstwa, statystyka żniw. Liczba jednostek w zespole: 52
65/230/0 Zarząd Gminy Szczecin Pomorzany 1823-1945 0 rozwiń
1. Sprawy ustrojowe 1921-1940; sygn. 1-4; 4 j.a. - wybory do pruskiego sejmu krajowego, wybory komunalne, podział czynności urzędowych, plan akt gminy. 2. Sprawy administracji wewnętrznej 1910-1940; sygn. 5-15; 11 j.a. - urzędnicy, budżet, wybory ławników gminnych, nadzór, statystyka, plany ochrony przeciwlotniczej. 3. Sprawy budowlane 1927-1939; sygn. 16-19; 4 j.a. - zarządzenia dotyczące budownictwa przeciwlotniczego, łąki gminne, plac sportowy. 4. Podatki 1926-1939; sygn. 20-22; 3 j.a. - podatek od przemysłu i rzemiosła, zwolnienia podatkowe. 5. Sprawy komunalne 1928-1940; sygn. 23-26; 4 j.a. - zameldowania, kwaterunki, wsparcie dla niemieckiego wschodu (Osthilfe), datki i ofiary, prawo. 6. Ochrona przed skutkami wojny 1931-1945; sygn. 27-29; 3 j.a. - administracja gospodarką wojenną, sprawy obrony przeciwlotniczej, urząd kwaterunkowy, nadzór nad bezdomnymi. 7. Sprawy Urzędu sołtysa (Schulzenamt) 1823-1885; sygn. 30-31; 2 j.a. - sprawy kościelne i szkolne, rozwój przestrzenny gminy. 8. Gmina Ustowo 1934-1940; sygn. 32-33; 2 j.a. - zadania i urzędnicy gminy. Liczba jednostek w zespole: 33
65/231/0 Cechy miasta Banie 1629-1934 0 rozwiń
1. Cech Piekarzy (Bäckerinnung) 1629-1911; sygn. 1-13; 13 j.a. - księgi protokołów, rachunkowe, mistrzów, czeladników i uczniów, przywileje i edykty, statut, spory wewnątrz cechu, świadectwa dobrego urodzenia. 2. Cech Rzeźników (Fleischerinnung) 1739-1858; sygn. 14-18; 5 j.a. - przywileje, rachunki, księgi mistrzów, edykty. 3. Cech Kowali i Ślusarzy (Schmiede- und Schlosserinnung) 1699-1934; sygn. 19-28; 10 j.a. - przywileje, statuty, księgi protokołów, uczniów, rachunkowe. 4. Cech Krawców (Schneiderinnung) 1667-1922; sygn. 29-36; 8 j.a. - przywileje, edykty, statut, księgi protokołów, mistrzów i uczniów. 5. Cech Stolarzy (Tischlerinnung) 1790-1934; sygn. 37; 1 j.a. - księga czeladników i uczniów. Liczba jednostek w zespole: 37
65/232/0 Cechy miasta Barwice 1852-1934 0 rozwiń
1. Cech Szewców 1 j.a, z lat 1853-1934 - księga kasowa. 2. Cech Krawców 2 j.a, z lat 1852-1934 - księga rachunkowa oraz mistrzów. Liczba jednostek w zespole: 3
Wyświetlanie 211 do 240 z 1 758 wpisów.