Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
13/982/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Toporzysku 1955-1969 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 141
13/983/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grzechyni 1951-1969 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 61
13/984/0 Nadleśnictwo Sucha Beskidzka 1945 - 1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 277
13/985/0 Okręgowy Zarząd Wodny w Krakowie Oddział w Żywcu 1889-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 104
13/986/0 Państwowy Zakład Ubezpieczeń Inspektorat Powiatowy w Żywcu 1958 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 189
13/987/0 Powiatowy Związek Cechów Rzemieślniczych w Żywcu 1884 - 1948 0 rozwiń
Zarząd Powiatowego Związku Cechów Rzemieślniczych w Żywcu : księgi protokołów, księgi członków , pryncypałów, towarzyszów, księga pamiątkowa, księga kasowa z lat 1884-1948, sygn. 1-11,19-20. Kasyno Miejskie w Żywcu : księga uchwał , zawiadomień, życzeń i zażaleń z lat 1889-1911, sygn. 12-16. Czytelnia Mieszczańska w Żywcu : statut, księga protokołów z lat 1911-1917, sygn. 17-18. Liczba jednostek w zespole: 20
13/988/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Suchej Beskidzkiej 1952 - 1989 0 rozwiń
Organizacja Oddziału Narodowego Banku w Suchej Beskidzkiej: regulaminy organizacyjne, protokół zdawczo-odbiorczy przesunięcia agend, dokumentacja nadania nowego numeru statystycznego, zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Oddziału, protokoły narad, wewnętrzne instrukcje i plany ochrony, rejestry pieczęci, plany usprawnienia organizacji Oddziału oraz informacje o stanie zabezpieczenia mienia i pracy na odcinku ekspedycji poczty z lat 1953-1981, sygn. 1-14, Planowanie i sprawozdawczość: programy i plany pracy, zatrudnienia, kosztów, remontów, programy postępu technicznego i poprawy warunków pracy, roczne sprawozdania z działalności socjalno-bytowej, konserwacyjno-remontowej, sprawozdania opisowe z wykonania planu dochodów i kosztów Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Suchej Beskidzkiej, sprawozdania statystyczne GUS oraz analizy stanu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej z lat 1962-1989, sygn. 15-36, Bilanse Oddziału Narodowego Banku Polskiego wraz z załącznikami: bilanse roczne wraz z załącznikami i protokołami badania sprawozdań finansowych z lat 1953-1989, sygn. 37-71, Kontrole Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Suchej Beskidzkiej: protokoły kontroli i zalecenia pokontrolne, protokoły rewizji działalności operacyjno-rachunkowej, notatki z inspekcji z lat 1952-1981, sygn. 72-75, Dokumentacja kredytobiorców: roczne i kwartalne plany techniczno-przemysłowo-finansowe wraz z analizami opisowymi, oraz bilanse, sprawozdania i analizy z działalności finansowo-gospodarczej spółdzielni i przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie powiatu suskiego i będących kredytobiorcami Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Suchej Beskidzkiej z lat 1957-1963, sygn. 76-219, Biuletyny Informacyjne Narodowego Banku Polskiego Oddział Wojewódzki w Krakowie 1962, sygn. 220 Liczba jednostek w zespole: 220
13/989/0 Związek Strzelecki Zarząd i Komenda Powiatu Żywiec 1925 - 1937 0 rozwiń
Referat Organizacyjny: protokoły posiedzeń Zarządu Związku Strzeleckiego i Zarządu Powiatu, sprawozdania Prezesa i Komendanta Powiatu Związku Strzeleckiego, wykaz Oddziałów Związku Strzeleckiego, funkcja reprezentacyjna Komendanta i Zarządu, sprawozdania z akcji propagandowej z lat 1932-1936, sygn. 1-18, 178-179, Referat Personalny: wykazy i karty ewidencyjne członków Związku, zaświadczenia, przydziały stanowisk, urlopy z lat 1932-1937, sygn. 19-27, 182, Referat Finansowy: zestawienie rachunkowe, sprawozdanie kasowe z lat 1935-1936, sygn. 180-181, Referat Wyszkoleniowy: wytyczne i programy prac Wychowania Obywatelskiego i Wychowania Fizycznego, imienne wykazy kandydatów na kursy z lat 1934-1937, sygn. 28-36, Referat Wychowania Obywatelskiego: sprawozdania i odprawy referentów Wychowania Obywatelskiego, programy kursów i meldunki o wyposażeniu świetlic, korespondencja w sprawie obchodów Święta Niepodległości oraz uroczystości okolicznościowych z lat 1933-1936, sygn. 37-59, 183-184, Referat Strzelectwa: wykazy sędziów, protokoły i sprawozdania z zawodów strzeleckich z lat 1925-1937, sygn. 60-86, 185-186, Referat Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego: imienne wykazy uczestników zawodów sportowych oraz dane o koncentracjach Oddziałów Związku Strzeleckiego, sprawozdania z działalności sportowej Oddziałów Żeńskich, szkolenia sportowe, kursy narciarskie i instruktorskie, regulamin klubu sportowego z lat 1932-1936, sygn. 87-106, 187-190, Referat Przysposobienia Rolnego: imienne wykazy zespołów Przysposobienia Rolnego oraz sprawozdania z akcji przysposobienia rolnego z lat 1934-1936, sygn. 107-112, Referat Pracy Kobiet: wykazy komendantek Oddziałów Żeńskich i kobiet ćwiczących z lat 1933-1934, sygn. 113-116, Referat Opieki Społecznej: wykazy bezrobotnych członków związku oraz interwencje w sprawach zatrudnienia z lat 1933-1936, sygn. 117-119, Sekcja Hodowców Gołębi Pocztowych: regulamin gołębiarstwa pocztowego oraz wykazy członków Sekcji z lat 1930-1935, sygn. 120-128, Działalność Oddziałów Związku Strzeleckiego w Żywcu: protokoły posiedzeń Zarządów Oddziałów Związku Strzeleckiego, programy zajęć, korespondencja organizacyjna w sprawach osobowych, budżety, raporty z działalności sportowej, karty personalne, sprawozdania z lat 1931-1937, sygn. 129-177, 191-196. Liczba jednostek w zespole: 196
13/990/0 Powiatowy Zarząd Drogowy w Żywcu [1921] 1925 - 1939 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne : protokoły posiedzeń Komisji Drogowej w Żywcu, korespondencja z lat 1929-1936, sygn. 1-6. Programy działania Powiatowego Zarządu Drogowego w Żywcu : programy realizacji zadań dot. remontu dróg z lat 1929-1937, sygn. 7-8. Sprawozdania : sprawozdania z czynności Powiatowego Zarządu Drogowego w Żywcu z lat 1925-1939, sygn. 9-14. Sprawy budżetu i jego wykonanie: bilans wpływów i wydatków na budowę dróg i mostów z lat 1929-1939, sygn. 15-42. Sprawy personalne : zarządzenia dot. personelu, zestawienie funkcjonariuszy, korespondencja dot. szkoleń z lat 1927-1939, sygn. 43-47. Utrzymanie dróg i mostów : podział dróg, wykazy stanu dróg, pomiary, rekonstrukcje, ewidencja przekroczeń na drogach z lat 1926-1938, sygn. 48-57. Nadzór architektoniczno-budowlany : zarządzenia, wykazy wynajętych budynków na cele państwowe, wnioski o konsensy z lat [1921] 1927-1932, sygn. 58-63. Liczba jednostek w zespole: 63
13/991/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Juszczynie, powiat żywiecki 1956 - 1960 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
13/992/0 Żywiecka Fabryka Papieru w Żywcu Odcinek I [1927-1942] 1945 - 1992 0 rozwiń
Dział Ekonomiczny : wskaźniki techniczno-ekonomiczne, analizy działalności gospodarczej, plany produkcji, zatrudnienia i funduszu płac oraz sprawozdania z lat 1946-1970, sygn. 1-50. Dział Zbytu : plany i sprawozdania ze zbytu produkcji z lat 1947-1960, sygn. 51-56. Dział Zaopatrzenia : plany i sprawozdania z wykonania planu zaopatrzenia materiałowo-technicznego z lat 1947-1962, sygn. 57-66. Dział Organizacyjno-Prawny : zarządzenia, sprawozdania z działalności Rady Zakładowej, Zbiorowy Układ Pracy, schematy organizacyjne, regulamin organizacyjny, instrukcja służbowa, protokoły posiedzeń Rady Zakładowej, protokoły kontroli, korespondencja prawna z lat 1947-1970, sygn. 67-128. Dział Kadr i Szkolenia : plany zapotrzebowania na pracowników i szkolenia zakładowego, zestawienie dynamiki zatrudnienia, funduszu płac i wydajności pracy, sprawozdania z wykonania planu szkolenia, protokoły narad dot. szkolenia zakładowego z lat 1947-1958, sygn. 129-141. Dział Księgowości : preliminarz finansowy, plan i sprawozdanie finansowe, bilanse wraz z załącznikami do bilansów zamknięcia, spisy inwentarza z lat 1945-1959, sygn. 142-154. Dział Produkcyjno-Techniczny: zestawienia i bilans produkcji z lat 1952-1961, sygn. 155-165. Dział BHP : sprawozdania GUS dot. wypadków i statystyka z lat 1951-1958, sygn. 166-174. Dział Konstrukcji : sprawozdania z rozwoju racjonalizatorstwa, protokoły zebrań Komisji Usprawnień, wnioski racjonalizatorskie z lat 1951-1953, sygn. 175-180. Dział Remontów : plany i sprawozdania kapitalnych remontów, dokumentacja remontowa z lat 1949-1954, sygn. 181-189. Dział Inwestycji : plany i sprawozdania z realizacji inwestycji z lat 1948-1953, sygn. 190-196 Liczba jednostek w zespole: 345
13/993/0 Zarząd Inwestycji Budowy Zbiorników na rzece Sole w Żywcu 1957-1966 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 68
13/994/0 C.k. Sąd Powiatowy w Suchej 1878, 1906-1918 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 464
13/995/0 C.K. Sąd Powiatowy w Ślemieniu 1873-1928 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 247
13/996/0 Stowarzyszenie Pożyczkowe "Wzajemna Pomoc" w Makowie 1879-1949 0 rozwiń
Akta Zarządu: statut, protokoły Rady Nadzorczej i Dyrekcji, ewidencja członków i udziałów z lat 1879-1949, sygn. 1-27, 65. Akta finansowe: bilanse, księgi finansowe z lat 1894-1945, sygn. 28-64, Liczba jednostek w zespole: 65
13/997/0 Powiatowa Rada Narodowa w Żywcu 1945 - 1950 0 rozwiń
Dział Ogólno-Organizacyjny : protokoły Sesji, Prezydium i protokoły posiedzeń Komisji, sprawozdania, ewidencja członków z lat 1945-1950, sygn 1-29. Dział Społeczny : sprawy z zakresu spółdzielczości, rolnictwa, oświaty, kultury i sztuki, popierania ruchu turystycznego, statystyka z lat 1948-1950, sygn. 30-43. Dział Nadzoru nad terenowymi radami narodowymi : organizacja nadzoru nad gminnymi radami narodowymi, funkcjonowanie GRN oraz Komisji, inspekcje GRN z lat 1945-1950, sygn. 44-62. Liczba jednostek w zespole: 69
13/998/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jordanowie 1950 - 1969 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 331
13/999/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Trzebini 1955 - 1960 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
13/1000/0 Prokuratura Powiatowa w Żywcu 1947 - 1969 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 275
13/1001/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bieńkówce 1955 - 1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 179
Wyświetlanie 981 do 1 000 z 1 416 wpisów.