Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
13/301/0 Grupa Okręgowa Wschodniego Śląska Przemysłu Włókienniczego i Tekstylnego w Bielsku 1941-1943 0 rozwiń
Grupa Okręgowa Wschodniego Śląska Branży Przemysłu Włókienniczego i Tekstylnego w Bielsku: pokontrolne sprawozdania finansowe, roczne, księgi kasowe, z lat 1940-1943, sygn. 1-7 Liczba jednostek w zespole: 7
13/302/0 Bielsko - Bialska Ochotnicza Straż Pożarna 1874-1929 0 rozwiń
Bielsko- Bialska Ochotnicza Straż Pożarna: Księga pamiątkowa bielsko-bialskiej straży pożarnej, z lat 1874-1929, sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
13/303/0 Bielsko - Bialskie Robotnicze Stowarzyszenie Oświatowe "Harmonia" 1868, 1871-1872 0 rozwiń
Bielsko- Bialskie Robotnicze Stowarzyszenie Oświatowe "Harmonia": imienny wykaz członków stowarzyszenia "Harmonia", księga kasowa składek, z lat 1868-1872, sygn. 1-3 Liczba jednostek w zespole: 3
13/304/0 Szpital Rezerwy Nr 2 w Bielsku 1915-1926 0 rozwiń
Szpital Rezerwy Nr 2 w Bielsku: dzienniki podawcze korespondencji i wystawionych aktów zgonu przez komendaturę szpitala wojskowego w Bielsku, z lat 1915-1926, sygn. 1-3 Liczba jednostek w zespole: 3
13/305/0 Inspektorat Pracy Obwodu 35 w Białej Krakowskiej 1945-1951 0 rozwiń
Inspektorat Pracy Obwód 35 w Białej Krakowskiej: protokoły i zarządzenia pokontrolne zakładów i wytwórni drobnego przemysłu terenowego, z lat 1945-1951, sygn. 1-11 Liczba jednostek w zespole: 33
13/306/0 Biuro Organizacji Rachunkowości Delegatura w Bielsku 1951 0 rozwiń
Biuro Organizacji Rachunkowości Delegatura w Bielsku: miesięczne sprawozdania z pracy, wykonanie planu pracy, sprawozdanie z opiekuństwa terenowego, zestawienie wizytowanych przedsiębiorstw, z 1951 r., sygn. 1-4 Liczba jednostek w zespole: 4
13/307/0 Kasa Oszczędności i Pożyczek w Rudzicy 1905-1939 0 rozwiń
Kasa Oszczędności i Pożyczek w Rudzicy: protokoły Walnego Zgromadzenia Kasy, z lat 1905-1939, sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
13/308/0 Polska Kasa Spółdzielcza w Międzyrzeczu Górnym 1907-1936 0 rozwiń
Polska Kasa Spółdzielcza w Międzyrzeczu Górnym: protokoły Rady Nadzorczej i protokół z rewizji Kasy, z lat 1907-1936, sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
13/309/0 Jerzy Jenkner i Ska Fabryka Wódek, Likierów, Soków i Win Owocowych w Kamienicy 1935-1939 0 rozwiń
Akta weryfikacyjne Fabryki (protokół z kontroli skarbowej wraz z załącznikami m.in.. wyciąg z rejestru handlowego, zezwolenie na wyrób wódek, opis procesu technicznego produkcji wódek gatunkowych, opis pomieszczeń fabryki, spis naczyń i przyrządów, plan i opis aparatu destylacyjnego) z lat 1935-1939, sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
13/310/0 Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie Ubogich Sióstr Szkolnych de Notre Dame z Prawem Publiczności w Bielsku [1907] 1908-1928 0 rozwiń
I. Organizacja szkoły: korespondencja dotycząca założenia i początków szkoły, zarządzenia, zalecenia i decyzje organów nadrzędnych, statystyki i sprawozdania, z lat [1907] 1908-1928, sygn. 1-19 II. Egzaminy wstępne: protokoły z egzaminów wstępnych, z lat 1910-1914, sygn. 20-21 III. Egzaminy dojrzałości: protokoły z egzaminów dojrzałości, z lat 1914-1918, sygn. 22-24 IV. Katalogi uczennic i odpisy świadectw 1. Katalogi uczennic, z lat 1910-1918, sygn. 25-32 2. Odpisy świadectw, z lat 1914-1918, sygn. 33-34 Liczba jednostek w zespole: 34
13/311/0 vacat - Państwowe Gimnazjum Polskie w Bielsku - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
13/312/0 Spółdzielnia Oszczędnościowo - Pożyczkowa Emerytów "Emera" w Bielsku-Białej 1948-1952 0 rozwiń
Spółdzielnia Oszczędnościowo- Pożyczkowa Emerytów "Emera" w Bielsku- Białej: statut, rejestr członków, protokoły, bilanse, z lat 1948-1952, sygn. 1-9 Liczba jednostek w zespole: 9
13/313/0 Państwowe Gimnazjum Przemysłu Wełnianego Warsztaty Szkolne w Bielsku 1946-1951 0 rozwiń
Państwowe Gimnazjum Przemysłu Wełnianego Warsztaty Szkolne w Bielsku: Z dziejów Technikum Włókienniczego w Bielsku-Białej, protokoły posiedzeń i konferencji pedagogicznych, protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, ogłoszenia szkolne, sprawozdania z działalności Gimnazjum, z lat 1946-1956, sygn. 1-5 Liczba jednostek w zespole: 5
13/314/0 Spółka Akcyjna dla Destylacji Win w Białej [1927-1932] 1932-1937 0 rozwiń
Protokoły weryfikacyjne fabryki i gorzelni zawierające protokoły z kontroli Izby Skarbowej oraz informacje sporządzane na potrzeby kontroli : opisy fabryki, odpis z rejestru handlowego, spisy wyposażenia i urządzeń, rysunki i opisy działania maszyn, wykazy produkowanych wyrobów, protokoły przemiaru beczek i pomiaru zbiorników, spisy plomb na aparatach gorzelni; zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Białej aprobujące przydatność lokali przy ul. 11-go listopada na składy i stolarnię dla Spółki, z lat [1927-1932] 1932-1937, sygn. 1-6 Liczba jednostek w zespole: 6
13/315/0 Akta notariusza Antoniego Bahra zastępcy notariusza w Białej 1901 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
13/316/0 Akta notariusza Kazimierza Karpińskiego w Białej 1918-1933 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
13/317/0 Akta notariusza Jana Mycińskiego w Białej 1902-1917 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
13/318/0 Akta notariusza Bronisława Sądeckiego w Białej 1900-1901 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
13/319/0 Akta notariusza Edwarda Stiasnego w Białej 1871-1899 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
13/320/0 Ewangelicka Miejska Szkoła dla Młodzieńców w Bielsku 1807-1847 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 301 do 320 z 1 410 wpisów.