Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
13/1122/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Marcina w Radziechowach 1890-1905 0 rozwiń
Cipiae natorum pro pago Radzichowy z lat 1890-1905, sygn. 1, Skorowidze do wtóropisów akt urodzeń z lat 1890-1905, sygn. 2-7. Liczba jednostek w zespole: 7
13/1123/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Katarzyny w Cięcinie 1890-1916 0 rozwiń
I. Copiae Natorum Baptisatorumgue parochiae Cięcina z lat 1890-1901, sygn. 1, II. Skorowidze do wtóropisów akt urodzeń z lat 1890-1901, sygn. 2-5. III. Dopływ z 2017 roku (sygn. 6-10) Wtóropis księgi ochrzczonych w parafii Cięcina, wsie Cięcina i Węgierska Górka, skorowidze do księgi, akta zbiorowe (1 akt) Liczba jednostek w zespole: 10
13/1124/0 Powszechna Kasa Oszczędności Oddział w Żywcu 1957-2002 0 rozwiń
Pieczęcie urzędowe- ewidencja z lat 1973-1977, sygn. 1-2. Bilanse z lat 1958-1981, sygn. 3-28. Dopływ z 2016 r. kontrole i rewizje kompleksowe i problemowe, wzory odciskowe używanych pieczęci z lat 1957-2002, sygn. 2/1-5. Liczba jednostek w zespole: 33
13/1125/0 Sąd Okręgowy w Wadowicach Wydział Zamiejscowy w Żywcu 1947-1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 133
13/1126/0 Zbiór wycinków prasowych Tadeusza Trębacza 1909 - 2005 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 770
13/1127/0 Gminna Rada Narodowa w Łodygowicach 1973 - 1990 0 rozwiń
Dokumentacja z przeprowadzonych wyborów na radnych rady narodowej stopnia podstawowego z lat 1973-1988, sygn. 1-4. Komitet Kontroli Społecznej-regulamin, ewidencja członków, plany pracy i sprawozdania z lat 1978-1983, sygn. 5. Protokoły sesji GRN w Łodygowicach z lat 1973-1990., sygn. 6-19. Uchwały GRN w Łodygowicach z lat 1979-1990, sygn. 20-23. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN w Łodygowicach z lat 1973-1990, sygn. 24-30. Rejestr postanowień Prezydium GRN w Łodygowicach z lat 1984-1990, sygn. 31-32. Postanowienia Prezydium GRN w Łodygowicach z lat 1984-1990, sygn. 33-34. Protokoły posiedzeń Komisji GRN w Łodygowicach z lat 1973-1990, sygn. 35-55. Plany pracy GRN w Łodygowicach z lat 1980-1990, sygn. 56. Sprawozdania statystyczne GRN w Łodygowicach z lat 1974- 1983 r., sygn. 57. Kwestionariusze osobowe radnych 1978r.,sygn. 58 Liczba jednostek w zespole: 58
13/1128/0 Urząd Gminy w Łodygowicach 1973 - 1990 0 rozwiń
Realizacja wniosków Komisji GRN z lat 1984-1988, sygn. 1-2. Protokoły zebrań wiejskich z lat 1973-1990, sygn. 3-6. Protokoły narad pracowników Urzędu Gminy w Łodygowicach z lat 1980-1989, sygn. 7-8. Statut i regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Łodygowice z lat 1976-1988, sygn. 9-13. Zarządzenia Naczelnika Gminy w Łodygowicach z lat 1975-1988, sygn. 14-18. Plany i programy społeczno-gospodarczego rozwoju gminy z lat 1973-1989, sygn. 19-29. Plany i programy działania Urzędu Gminy z lat 1973-1989, sygn. 30-34. Rejestr skarg i wniosków z lat 1973-1987, sygn. 35. Analiza skarg i wniosków z lat 1982-1988, sygn. 36-37. Książka kontroli z lat 1973-1988, sygn. 38. Protokoły kontroli zewnętrznych z lat 1974-1989, sygn. 39-46. Roczne sprawozdania GUS z lat 1977-1990, sygn. 47-51. Budżet i plan funduszu gminnego z lat 1974-1989, sygn. 52-64. Bilans i sprawozdania finansowe z lat 1975-1989, sygn. 65-68. Program czynów społecznych i sprawozdanie z jego realizacji z lat 1974-1976, sygn. 69. Rejestr zabytków Gminy Łodygowice 1979 r., sygn. 70. Opieka nad zabytkami i miejscami pamięci narodowej z lat 1981-1986, sygn. 71. Protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego OSP z lat 1983-1987, sygn. 72. Liczba jednostek w zespole: 72
13/1129/0 Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego"Famed"w Żywcu [1946-1967] 1968 - 1996 [1997] 0 rozwiń
Dokumentacja organizacyjno-prawna dot. przedsiębiorstwa-przejęcie na własność skarbu państwa, szkody wojenne, utworzenie i likwidacja przedsiębiorstwa z lat 1946-1997, sygn. 1-7. Statuty przedsiębiorstwa z lat 1982-1996, sygn. 8-9. Wzory odciskowe pieczęci z lat 1984-1997, sygn. 10. Schematy i regulaminy organizacyjne Żywieckiej Fabryki Sprzętu Szpitalnego w Żywcu z lat 1951-1996, sygn. 11-16. Regulaminy pracy, podziału funduszu zakładowego, premiowania z lat 1973-1997, sygn. 17-28. Porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania z lat 1985-1997, sygn. 29-30. Instrukcje techniczno-ekonomiczne, księgowości, konstrukcyjne, planowania produkcji, obiegu dokumentacji, BHP, technologiczne, kancelaryjne z lat 1948-1996, sygn. 31-54. Zarządzenia i polecenia służbowe dyrektora przedsiębiorstwa z lat 1948-1997, sygn. 55-60. Plany techniczno-przemysłowo-finansowe z lat 1949-1969, sygn. 61-76. Plany produkcji i sprzedaży z lat 1983-1990, sygn. 77-84. Plany eksportu z lat 1987-1991, sygn. 85-91. Plany rozwoju nauki i techniki z lat 1950-1991, sygn. 92-126. Sprawozdania GUS z działalności przedsiębiorstwa z lat 1950-1997, sygn. 127-179. Bilanse przedsiębiorstwa wraz ze sprawozdaniami finansowymi i orzeczeniami biegłego księgowego z lat 1946-1997, sygn. 180-258. Książka kontroli, protokoły kontroli i zalecenia pokontrolne z lat 1962-1997, sygn. 259-264. Dokumentacja Samorządu Robotniczego-statut, protokoły, uchwały z lat 1961-1972, sygn. 265-269. Analizy ekonomiczne, zatrudnienia i stanu BHP z lat 1953-1997, sygn. 270-285. Protokoły narad kierowników, protokoły Komisji Ocen Wzorców Artykułów Medycznych, protokoły Komisji Ocen Sprzętu Medycznego z lat 1968-1998, sygn. 286-291. Projekty racjonalizatorskie wdrożone do produkcji z lat 1953-1974, sygn. 292-302. Protokoły Komisji Wynalazczości, cenniki towarów i wyrobów Żywieckiej Fabryki Sprzętu Szpitalnego z lat 1975-1996, sygn. 303-304. Liczba jednostek w zespole: 304
13/1130/0 Gminna Rada Narodowa w Węgierskiej Górce 1973 - 1990 0 rozwiń
Regulamin Społecznej Komisji Pojednawczej i GRN w Węgierskiej Górce z lat 1984-1989, sygn. 1-2. Rzeczowy wykaz akt dla biur rad narodowych 1985r., sygn. 3. Statuty Samorządu Mieszkańców wsi 1984 r., sygn. 4. Protokoły Sesji GRN w Węgierskiej Górce z lat 1978-1990, sygn .5-11. Rejestr uchwał GRN w Węgierskiej Górce z lat 1973-1977, sygn. 12. Uchwały GRN w Węgierskiej Górce z lat 1978-1990, sygn.13-16. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN w Węgierskiej Górce z lat 1978-1990, sygn. 17-21. Postanowienia Prezydium GRN w Węgierskiej Górce z lat 1978-1990, sygn. 22-25. Protokoły kontroli gospodarki finansowej Samorządu Osiedla 1986r., sygn. 26. Reprezentacja- wystąpienia do wyższych instancji GRN z lat 1984-1990, sygn. 27. Protokoły posiedzeń Komisji GRN w Węgierskiej Górce z lat 1978-1990, sygn. 28-54. Wnioski Komisji GRN w Węgierskiej Górce i ich realizacja z lat 1978-1990, sygn. 55-69. Protokoły posiedzeń Obywatelskiego Komitetu Ocalenia Narodowego , Klubu radnych PZPR i Bezpartyjnych z lat 1982-1989, sygn. 70-72. Protokoły posiedzeń, wnioski i uchwały RG PRON w Węgierskiej Górce z lat 1985-1987, sygn. 73-75. Wnioski i interpelacje radnych i ich realizacja z lat 1976-1990, sygn. 76-83. Plany finansowo -rzeczowe Samorządu Mieszkańców Wsi z lat 1984-1988, sygn. 84-87. Roczne plany pracy i kadencyjne programy działania GRN w Węgierskiej Górce z lat 1985-1988, sygn. 88-89. Programy działania Samorządu Mieszkańców Osiedla z lat 1984-1988, sygn. 90-91. Sprawozdania z działalności GRN i placówek kulturalnych z terenu Gminy z lat 1976-1989, sygn. 92-96. Plany i programy szkoleniowe Prezydium GRN w Węgierskiej Górce z lat 1988-1989, sygn. 97. Wnioski o odznaczenia i rejestr odznaczonych z terenu Gminy Węgierska Górka z lat 1976-1989, sygn. 98-99. Skargi i zażalenia składane do GRN w Węgierskiej Górce z lat 1985-1989, sygn. 100. Liczba jednostek w zespole: 100
13/1131/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej w powiecie żywieckim 2005 0 rozwiń
Drugie egzemplarze protokołów głosowania w obwodach 2005 r., sygn. 1-2. Liczba jednostek w zespole: 2
13/1132/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do organów samorządu terytorialnego w powiecie żywieckim 2006 0 rozwiń
Drugie egzemplarze protokołów głosowania w obwodach 2006, sygn. 1-41. Liczba jednostek w zespole: 41
13/1133/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do organów samorządu terytorialnego w powiecie suskim 2006-2010 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 38
13/1134/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej w powiecie żywieckim 2007 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
13/1135/0 Gminna Rada Narodowa w Stryszawie 1973 - 1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 94
13/1136/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Żywcu 1890 - 1904 0 rozwiń
Księga wtóropisów akt urodzeń Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Żywcu z lat 1890-.1904, sygn. 1. Skorowidz alfabetyczny do księgi wtóropisów akt urodzeń z lat 1890-1904, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
13/1137/0 Terenowe Koło Towarzystwa Współpracy Polsko-Austriackiej w Żywcu 1997 - 2002 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
13/1138/0 Gminna Rada Narodowa w Świnnej 1973-1990 0 rozwiń
Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej w Świnnej z lat 1973-1990, sygn. 1-12, Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Świnnej z lat 1973-1990, sygn. 13-22, Protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Świnnej z lat 1974-1989, sygn. 14-30, Protokoły posiedzeń Komisji Gminnej Rady Narodowej w Świnnej z lat 1977-1989, sygn. 31-53, Statut Samorządu Mieszkańców Wsi dla sołectw wraz z regulaminem Społecznych Komisji Pojednawczych 1984, sygn. 54. Liczba jednostek w zespole: 54
13/1139/0 Urząd Gminy w Świnnej 1974-1990 0 rozwiń
Realizacja uchwał Gminnej Rady Narodowej i wniosków Komisji Gminnej Rady Narodowej w Świnnej z lat 1976-1987, sygn. 1-3, Protokoły zebrań wiejskich z lat 1977-1990, sygn. 4-12, Protokoły narad pracowników Urzędu Gminy w Świnnej z lat 1977-1988, sygn. 13-15, Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Świnnej z lat 1980-1983, sygn. 16, Regulamin rozdziału zakładowego funduszu nagród w Urzędzie Gminy w Świnnej 1985, sygn. 17, Zarządzenia Naczelnika Gminy w Świnnej z lat 1974-1990, sygn. 18-26, Decyzje Naczelnika Gminy w Świnnej z lat 1976-1987, sygn. 27-28, Plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy i gminne plany roczne z lat 1979-1988, sygn. 29-36, Sprawozdania z realizacji zadań planu społeczno-gospodarczego rozwoju gminy i gminnego planu rocznego z lat 1977-1990, sygn. 37-44, Plany pracy i roczne programy działania Urzędu Gminy w Świnnej oraz sprawozdania z ich realizacji z lat 1977-1990, sygn. 45-52, Analizy skarg i wniosków z lat 1977-1988, sygn. 53-54, Protokoły kontroli zewnętrznych z lat 1977-1988, sygn. 55-65, Budżet Gminy Świnna i plan funduszu gminnego oraz sprawozdania z ich realizacji z lat 1976-1990, sygn. 66-75. Liczba jednostek w zespole: 75
13/1140/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Białej, powiat suski 1955-1966 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
13/1141/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bystrej, pow. Sucha Beskidzka 1967 - 1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 19
Wyświetlanie 1 121 do 1 140 z 1 416 wpisów.