Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
13/481/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Oświęcimiu 1945-1950 0 rozwiń
I. Miejska Rada Narodowa w Oświęcimiu z lat 1945-1950, /sygn.1-8/ księgi protokołów z posiedzeń MRN i księgi protokołów z posiedzeń Prezydium MRN II. Zarząd Miejski w Oświęcimiu z lat 1945-1950 /sygn.9-13/ 1. Sprawy ogólne z lat 1945-1950 /sygn.9-13/ księgi protokołów z posiedzeń Zarządu 2. Referat rachuby miejskiej z lat 1946-1950 /sygn.14-19/ dzienniki główna 3. Urząd Stanu Cywilnego z 1948 r. /sygn.20/ sprawozdanie z działalności. III. Dopływy 2005-2006. Akta z lat 1946-1950 /sygn.21-23/ wykaz posiadaczy nieruchomości, preliminarz budżetowy, ewidencja należytości czynnych i biernych Liczba jednostek w zespole: 23
13/482/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Oświęcimiu 1950-1973 [1974] 0 rozwiń
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Oświęcimiu z lat 1950-1973 [1974] I. Wydział Ogólno-Administracyjny z lat 150-174 /sygn.1-93/ księgi protokołów z sesji MRN i posiedzeń PMRN, protokoły komisji rady i Konwentu Seniorów, materiały do sprawozdań z realizacji uchwał, sprawy organizacyjne Prezydium, materiały wyborcze, skargi i wnioski Komitetów Osiedlowych, materiały propagandowe, informacyjne i wydawnicze dotyczące miasta, kontrole PMRN, administracja nieruchomości własnych, sprawy notarialne. II. Wydział Finansowo-Budżetowy z lat 1950, 1960-1970 /sygn.94-107/ budżety, bilanse, plany finansowe, sprawozdania finansowe, dzienniki główna III. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z lat 1958-1973 /sygn.108-142/ normatywy, protokoły z narad dyrektorów podległych przedsiębiorstw MRN, kontrole własne przedsiębiorstw, Komisje Zakładowe, plany i bilanse przedsiębiorstw, gospodarka terenami, lokalami, czyny społeczne. IV. Urząd Stanu Cywilnego z lat 1955-1973 /sygn.143/ sprawozdania z działalności USC V. Dopływy 2006 . Akta z lat 1950-1974 /sygn.144-155/ Komisja Rolnictwa i Leśnictwa, realizacja postulatów i wniosków przedwyborczych, współpraca z miastami zaprzyjaźnionymi, czyny społeczne, wskaźniki rozwoju, sprawozdania statystyczne, sprzedaż baraków poniemieckich, budżety miasta, plany gospodarcze. Liczba jednostek w zespole: 335
13/483/0 Państwowe Gospodarstwo Hodowli Zarodowej w Osieku 1945-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
13/484/0 Powszechna Kasa Oszczędności Oddział w Oświęcimiu 1960-2006 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 50
13/485/0 Wspólnota Interesów Przemysłu Farb Spółka Akcyjna Zakład w Oświęcimiu 1941-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 99
13/486/0 Sąd Okręgowy w Wadowicach [1878-1918] 1919-1939 [1940-1943] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 840
13/487/0 Zakłady Chemiczne "Oświęcim" w Oświęcimiu [1935-1944] 1945-1995 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3037
13/488/0 Bank Spółdzielczy w Zatorze 1946-1949 0 rozwiń
1. Sprawy finansowe z lat 1946 – 1949 /sygn.1,2/ Księga zgłoszeń o pożyczki i księga rachunków bieżących Liczba jednostek w zespole: 2
13/489/0 Sklep Rowerowy Karol Malinowski pod komisarycznym zarządem Alojzego Gerlicha w Oświęcimiu 1944-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
13/490/0 Zbiór materiałów ulotnych Archiwum Państwowego w Katowicach Oddziału w Bielsku-Białej 1655-2014 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8041
13/491/0 Oświęcimskie Zakłady Naprawy Samochodów w Oświęcimiu 1949-2001 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 437
13/492/0 C.k. Sąd Powiatowy w Kętach [1824-1855] 1855-1918 [1919-1939] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 321
13/493/0 Akta miasta Andrychowa 1624-1945 5 rozwiń
1. Dokumenty lokacyjne miasta Andrychowa z lat 1767 – 1768 /sygn.1,2/ dokument króla Stanisława Augusta zezwalający na zamianę wsi Andrychów na miasto, dokument Stanisława Ankwicza wyznaczający szczegółowe granice miasta 2. Magistrat miasta Andrychowa z roku 1823 /sygn.3/ dokument cesarza Franciszka I wystawiony dla miasta Andrychowa, zatwierdzający dotychczasowe przywileje oraz nadający nowy herb miasta 3. Rada i Urząd Miejski w Andrychowie z lat 1867–1918 /sygn.4-11/ księgi uchwał rady, księgi protokołów z posiedzeń zwierzchności gminnej, regulaminy targowe, budowa fabryki "Bracia Czeczowiczka" fundacje Józefa Kośvitzkiego 4. Zarząd Miejski w Andrychowie z lat1918 – 1939 /sygn.12-119/ a/ Sprawy organizacyjne z lat 1918-1939 /sygn.12-26/ księgi protokołów z posiedzeń magistratu i rady, inwentaryzacja terenów należących do miasta i sąsiednich gmin, akta osobowe pracowników, lustracje /sprawozdania, zarządzenie/ b/ Sprawy finansowo – budżetowe z lat 1921-1939 /sygn.27-37/ sprawy oddłużenia miasta, pożyczki na budowę basenu; placu sportowego; remizy strażackiej; na budowę szkoły powszechnej; kanalizacja miasta; przeprowadzenie pomiarów i planów zabudowy miasta; dodatki komunalne, komisja rewizyjna, sprawozdania z zamknięcia rachunkowego. c/ Sprawy administracyjne z lat 1918-1938 /sygn.38-44/ plan sytuacyjny rynku, regulaminy targowe i opłaty, wykaz właścicieli parcel gruntowych, sprawy sanitarne. d/ Sprawy gospodarcze i majątkowe miasta z lat 1921–1939/sygn.45-119/ zezwolenia na parcelację gospodarstw, sprawy dróg gminnych, akta i plany budowlane fabryk, gminy wyznaniowej żydowskiej, apteki, szkoły przy sanatorium, stadionu sportowego, zdrojowisk dla dzieci, szkoły ludowej, zarządzenia dotyczące budownictwa, protokoły rozpraw budowlanych, statystyka budowlana, wyburzenia starych domów, akta i plany budowlane budynków mieszkalnych, obiektów i zabudowań gospodarczych, sprawy ppoż. 5. Akta miasta Andrychowa z lat1940 – 1944 /sygn.120–145/ zarządzenia dotyczące spraw gospodarczych, sprawozdania burmistrza, plany katastralne parcel, budowa dróg, plany budowlane urzędów i instytucji, zakładów przemysłowych i budynków mieszkalnych. 6. Dopływ 2009 r. z lat 1831...- 1939 /sygn.148-164/ Korespondencja dotycząca spraw zakupu i sprzedaży nieruchomości przez gminę miasta Andrychowa, sprawy zatrudnienia pracowników Magistratu. Liczba jednostek w zespole: 166
13/494/0 Materiały dotyczące terenu powiatu wadowickiego 1826-1876 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
13/495/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej [1947] 1950-1973 [1974] 0 rozwiń
1. Sprawozdanie z działalności MRN z lat 1968 /sygn.1/ 2. Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej z lat 1951-1974 /sygn.2-21/ 3. Realizacja uchwał MRN z lat 1961-1972 /sygn.22-27/ 4. Komisje MRN z lat 1950-1973 /sygn.28-55/ protokoły z posiedzeń, plany pracy, protokoły komisji kontroli społecznej, 5. Sprawy organizacyjne PMRN z lat 1952-1968 /sygn.56-66/ zarządzenia własne, władz zwierzchnich, korespondencja w sprawach organizacyjnych PMRN 6. Protokoły z posiedzeń Prezydium MRN z lat 1950-1973 /sygn.67-92/ protokoły, realizacja uchwał PMRN 7. Komitety blokowe z lat 1962-1972 /sygn.93-95/ protokoły z posiedzeń Komitetów 8. Podział administracyjny miasta z lat 1965-1971 /sygn.96/ 9. Plany gospodarcze i sprawozdania z ich realizacji z lat 1963-1973 /sygn.97-102/ 10. Inne plany i sprawozdania z ich realizacji z lat 1961-1973 /sygn.103-104/ plany pracy, spis ludności 11. Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1966-1973 /sygn.105-107/ protokoły, zalecenia, realizacja zaleceń 12. Budżet i jego wykonanie z lat 1950-1973 /sygn.108-119/ 13. Sprawy budowlane z lat 1947-1968 /sygn.120-122/ pierwokup, przejęcie na własność budynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, pozwolenia na budowę 14. Sprawy wojskowe z lat 1951-1958 /sygn.123-128/ PO "Służba Polsce", wykazy poborowych, korespondencja, kontrola 15. Komunikacja z lat 1951-1953 /sygn.129/ rejestracja rowerów 16. Dokumentacja projektowa urządzeń komunalnych z lat 1955-1961 /sygn.130-133/ budynki i ulice Liczba jednostek w zespole: 133
13/496/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zatorze [1949] 1950-1972 0 rozwiń
I. Sprawy organizacji i zarządzania MRN i PMRN w Zatorze z lat [1949]1950-1972 /sygn.1-262/ 1.Akty normatywne z lat 1950, 1952, 1954-1959, 1963-1964 /sygn. 1-9/ zbiory okólników, przepisy i zarządzenia ogólne 2.Wybory do Sejmu PRL i rad narodowych z lat 1952, 1954, 1956-1958, 1961 /sygn.10-15/ zarządzenia dotyczące wyborów, spisy wyborców, wykazy komisji wyborczych, uprawnieni do głosowania, ogłoszenia wyborcze. 3.Miejska Rada Narodowa z lat 1950-1972 /sygn.16-52/ protokoły sesji MRN w Zatorze, sprawy obsługi Rady i jej organów, rejestry uchwał, realizacja uchwał, referaty na sesje, spotkania z wyborcami. 4.Komisje MRN z lat 1950-1972 /sygn.53-94/ protokoły z posiedzeń, plany pracy, protokoły kontroli, sprawozdania, materiały na posiedzenia komisji: Administracji i Porządku Publicznego, Rozdzielczej Materiałów Budowlanych, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Finansowo-Budżetowej, Budżetu Finansów i Planu, Gospodarki Drogowej, Mandatowej, Oświaty i Kultury, Zdrowia Pracy i Pomocy Społecznej, Rolnej, Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności, Urządzania Osiedli 5.Prezydium MRN z lat 1950-1972 /sygn.95- 122/ wybory do Prezydium MRN, organizacja organów PMRN, protokoły z posiedzeń PMRN, wykonanie uchwał PMRN, materiały na posiedzenia 6.Komitety blokowe, osiedlowe i zebrania mieszkańców z lat 1950-1959, 1964, 1965, 1969 /sygn.123-130/ organizacja komitetów, składy komitetów, posiedzenie, wnioski mieszkańców, protokoły z zebrań wiejskich 7.Zjazdy, narady, konferencje z lat 1952-1953, 1967 /sygn.131-133/ szkolenia ideologiczne pracowników, sprawy organizacyjne szkoleń. 8.Organy nadrzędne i współdziałające z lat 1962-1963 /sygn.134 rejestr uchwał PRN i PPRN w Oświęcimiu 9.Zmiany granic administracyjnych, nazwy ulic z lat 1951, 1953, 1959 /sygn.135-137/ przyporządkowanie administracyjne do powiatu wadowickiego, sprawy przysiółka Giglowice, sprawy organizacyjne związane ze zmianami nazw ulic. 10.Urzędowanie ciał samorządowych z lat 1950-1954, 1957-1969 /sygn.138-152/ korespondencja w sprawach organizacyjnych, oraz dotycząca działalności organów kolegialnych 11.Plany i ich realizacja z lat 1953-1957, 1961-1972 /sygn.153-171/ realizacja planu 6 letniego, plany pracy MRN i PMRN w Zatorze, plany gospodarcze miasta i ich wykonanie 12.Sprawozdawczość ogólna z lat 1950-1957, 1964-1966, 1968-1970 /sygn.172-185/ sprawozdania opisowe i statystyczne z działalności PMRN, MRN i Komisji, sprawozdania dotyczące skarg i wniosków, różne sprawozdania dotyczące spraw gospodarczych 13.Sprawozdawczość resortowa z lat 1952, 1954-1956 /sygn. 186-190/ sprawozdania dotyczące zatrudnienia i dyscypliny pracy, sprawozdania finansowe dotyczące hal i placów targowych oraz rzeźni miejskiej 14.Skargi i wnioski z lat 1951-1959 /sygn. 191-199/ korespondencja dotycząca przyjmowania skarg, karty zgłoszenia protokoły i rejestry skarg 15.Współdziałanie z organizacjami społecznymi i politycznymi, organizacja imprez masowych z lat 1950–1961 /sygn. 200-224/ korespondencja dotycząca obchodów świąt i rocznic, sprawy Światowego Komitetu Obrońców Pokoju, zbieranie datków na „dzieci koreańskie”, zbieranie podpisów pod Apelem Sztokholmskim, Towarzystwo Przyjaźni Polsko Radzieckiej w Zatorze, organizacja radiowęzła w Zatorze, sprawy Wszechnicy Radiowej, sprawy Komitetu Odbudowy Stolicy, referaty i opracowania rocznicowe, sprawy Komitetu Elektryfikacyjnego na przysiółku Bugaj, Komitet Funduszu Grunwaldzkiego w Zatorze 16.Biurowość i sprawy kancelaryjne z lat [1949] 1951-1961 /sygn.225-239/ korespondencja w sprawach kancelaryjnych, sprawy archiwum zakładowego PMRN, ewidencja znaczków pocztowych i skarbowych, pocztowe książki nadawcze, zaświadczenia wydawane przez PMRN i ich rejestracja 17.Kontrole i protokoły pokontrolne z lat 1950-1955, 1958-1959, 1961-1966, 1968-1970 /sygn.240-253/ kontrole wewnętrzne i nadzór społeczny, kontrole zewnętrzne (okólniki, protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne 18.Sprawy tajne i poufne z lat 1950-1957 /sygn.254-262/ życiorysy pracowników PMRN, przejmowanie majątków na własność Państwa, sprawy domiarów podatkowych, wykazy organistów i grabarzy, oświetlenie miasta w godzinach szczytu, korespondencja w sprawach dostaw obowiązkowych, sprawy statystyki, pozwolenia na handel, sprawy rozdziału nawozów sztucznych, korespondencja w sprawach zebrań oraz pochówku zabitych w „akcjach operacyjnych” II. Sprawy osobowe radnych MRN i pracowników PMRN z lat 1950-1959, 1963-1964, 1969 /sygn.263-286/ 1.Ogólne zasady pracy i płac z lat 1950-1959 /sygn.263-271/ korespondencja dotycząca spraw zatrudnienia i wynagradzania pracowników 2.Dyscyplina pracy z lat 1955-1956 /sygn.272/ książka obecności pracowników PMRN w Zatorze 3.Ewidencja pracowników z lat 1950-1959, 1963-1964 /sygn.273-282/ kartoteki, wykazy i kwestionariusze osobowe pracowników, ankiety stanu zatrudnienia 4.Sprawy socjalno-bytowe pracowników z lat 1950, 1953-1957 /sygn.283-286/ Korespondencja w sprawach zmian w zatrudnieniu oraz opłacanych składek ubezpieczeniowych, zestawienia składek III. Sprawy gospodarki materiałowej PMRN w Zatorze z lat 1955, 1956, 1959, 1967-1968 /sygn. 287, 288/ plany remontów budynków własnych, sprawy administracyjno-gospodarcze PMRN w Zatorze IV. Sprawy finansów i rachunkowości z lat 1950-1967 /sygn.289–533/ 1.Budżet i jego wykonanie z lat 1950-1966 /sygn.289-321/ preliminarze budżetowe, budżety i ich wykonanie, bilanse i korespondencja dotycząca ich wykonania. 2.Sprawozdawczość finansowa z lat 1952-1958, 1960-1961, 1964-1967 /sygn.322-332/ Roczne, kwartalne i miesięczne sprawozdania finansowe 3.Planowanie finansowe z 1953 /sygn. 333/ korespondencja dotycząca planowania finansowego 4.Urządzenia księgowe z lat 1950-1965 /sygn.334-355/ dzienniki główna, księgi kasowe i kontowe, karty ewidencyjne wydatków i dochodów 5.Płace i wynagrodzenia z lat 1951, 1952, 1954, 1955, 1958-1960 /sygn.356-361/ korespondencja dotycząca płac, rachunki kosztów podróży, listy płac, karty wynagrodzeń pracowników. 6.Dyscyplina finansowa z lat 1952, 1955 /sygn.362, 363/ sprawy dotacji i kredytów, kontrole dotyczące dyscypliny finansowej. 7.Kasa miejska z lat 1950-1954 /sygn.364-369/ korespondencja dotycząca obrotów kasowych, planowanie i rozliczanie kasy 8.Wymiar i pobór podatków oraz zobowiązań pieniężnych z lat 1950-1962 /sygn.370-533/ korespondencja w sprawach podatków i pobierania zobowiązań pieniężnych, odwołania od wymiaru podatków, sprawozdawczość z pobieranych podatków, statuty podatkowe, zestawienia z pobranych podatków, rejestry wymiarowe oraz księgi biercze pobieranych podatków: gruntowego, od nieruchomości i lokali, czynszowego, zbytku mieszkaniowego, od furmaństwa, od środków transportowych, od posiadanych psów, od rybołówstwa, od spożycia, księgi wymiary i księgi biercze opłat: pastwiskowych, szarwarkowych, drogowych, na FOR, na odbudowę Warszawy, na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej, ściąganie składek na ubezpieczenia przymusowe 9.Inna korespondencja dotycząca spraw finansowych z lat 1950-1956, 1960, 1963 /sygn.534-553/ rozliczenia z wydziałem Gospodarki Komunalnej PPRN w Wadowicach, wywiady o stanie majątkowym mieszkańców miasta, prowadzenie rachunków bankowych, akcje subskrypcyjne i pożyczki narodowej, kredyty komunalne, pożyczki długoterminowe V. Sprawy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej z lat 1950-1959 /sygn. 554-691/ 1.Sprawy organizacyjne i administracyjne z lat 1950-1959 /sygn.554-569/ korespondencja w sprawach organizacyjnych, zarządzenia, sprawozdania, nadzór nad funkcjonowaniem służb komunalnych, cenniki opłat komunalnych, wykonawstwo inwestycyjne. 2.Urządzenia i inwestycje komunalne z lat 1951-1959 /sygn. 570-578/ korespondencja dotycząca przedsiębiorstw i urządzeń komunalnych oraz inwestycji z nimi związanych (wodociągi, gazownia, kanalizacja, oczyszczania miasta, zaopatrzenie w prąd elektryczny) 3.Gospodarka mieszkaniowa i lokalowa z lat 1950-1959 /sygn. 579-593/ sprawy administrowania budynkami komunalnymi, przydział lokali mieszkaniowych i do innego użytku, nadzór nad przedsiębiorstwami remontowo-budowlanymi, ściąganie czynszów od lokali 4.Gospodarka terenami komunalnymi z lat 1950-1959 /sygn.594-613/ sprawy utrzymania dróg, mostów i placów publicznych, zarząd nieruchomościami i terenami komunalnymi, sprawy parków, zieleńców i ogródków działkowych, utrzymanie cmentarza komunalnego 5.Budownictwo i remonty budynków z lat 1950-1959 /sygn.614-626/ dochodzenia wstępne w sprawie orzeczeń budowlanych wydawanych przez PPRN, orzeczenia i zezwolenia budowlane, sprawy budowy domów jednorodzinnych, odbudowa Rynku w Zatorze. 6.Nadzór budowlany z lat 1950-1957 /sygn.627-640/ sprawy wydawania zezwoleń na budowę i użytkowanie budynków 7.Inne sprawy dotyczące gospodarki komunalnej z lat 1951-1956 /sygn.641-642/ okólniki i zarządzenia, sprawy tabliczek z numerami nieruchomości, montowanie lamp do oświetlania ulic. VI. Sprawy kultury, sztuki, oświaty i zdrowia z lat [1949] 1950-1961/sygn.643-691/ 1.Oświata, kultura i sztuka z lat [1949]1950-1960 /sygn.644-663/ korespondencja dotycząca, oświaty, kultury i sztuki, akcja świetlicowa, prowadzenie bibliotek, obchody Dni Kultury, budowa szkół na terenie miasta (Obywatelki Komitet Budowy Szkoły Podstawowej w Zatorze), mieszkania dla nauczycieli, realizacja obowiązku szkolnego, kino w Zatorze, rozprowadzanie znaczków na Fundusz Budowy Szkół, zebrania komitetów rodzicielskich, akcja zwalczania analfabetyzmu 2.Zdrowie i opieka społeczna z lat 1950-1961 /sygn.664-690/ korespondencja w sprawach zdrowia i akcji sanitarno-porządkowej, protokoły z kontroli sanitarno-porządkowych, organizowanie Ośrodka Zdrowia w Zatorze, korespondencja w sprawach opieki społecznej (opieka nad matką i dzieckiem, sprawy bhp, renty i emerytury), sprawy pokrywania kosztów leczenia, wykazy osób zakwalifikowanych do pomocy społecznej 3.Kultura fizyczna i wypoczynek z 1950 r. /sygn.691/ organizowanie koloni i półkolonii. VII. Sprawy rolnictwa, leśnictwa, weterynaryjne, dostaw obowiązkowych z lat [1949] 1950-1963 /sygn.692-812/ 1.Sprawy organizacyjne z lat 1950-1962 /sygn.692-708/ korespondencja dotycząca: nadziałów ziemi, wymiany gruntów, kontraktacji, prac polowych, hodowli i weterynarii, szkód powodziowych, maszyn rolniczych, pomocy sąsiedzkiej, zwalczania szkodników roślinnych, sprawy biegłych rolnych, sprawy przebudowy ustroju rolnego, zebrania spółki wodnej. 2.Produkcja roślinna z lat 1950-1957, 1960 /sygn. 709-725/ zestawienia użytków rolnych, akcja siewna i omłotowo żniwna, przydział wapna i nawozów sztucznych, akcja zwalczania stonki ziemniaczanej i innych szkodników, sprawy melioracji gruntów, sprzedaż wikliny i faszyn. 3.Hodowla z lat [1949]1950-1960 /sygn.726-733/ zobowiązania rolników do zwiększenia produkcji, spis ogierów, księga rejestracji psów, ewidencja koni, świadectwa pochodzenia zwierząt, budowa lecznicy zwierząt. 4.Spis rolny z lat 1950-1963 /sygn.734-753/ doroczne spisy budynków, użytków rolnych i zwierząt gospodarskich, spis rolny GUS 5.Dostawy obowiązkowe i skup z lat 1950-1962 /sygn.754-812/ planowanie dostaw obowiązkowych, instrukcje i zarządzania w sprawie dostaw i zwolnienia od nich, protokoły zalegania z dostawami, sprawozdania z dostaw, podania o zmniejszenie wymiary dostaw, wykazy imienne dostaw żywca, zboża, ziemniaków, mleka (miesięczna, dzienne), kwity dostaw ziemiopłodów, zbiorcze rejestry dostaw, terminarze dostaw, dzienniki dostaw VIII. Sprawy przemysłu i handlu z lat 1950-1962 /sygn.813-888/ 1.Sprawy organizacyjne z lat 1950-1959 /sygn.813-827/ zarządzenia, instrukcje, plany sprawozdania dotyczące przemysłu i handlu 2.Aprowizacja i walka z drożyzną z lat 1950-1959 /sygn.828-841/ korespondencja dotycząca walki z drożyzną, zaopatrzenie w rajstopy, rozdział „bonów mięsno-tłuszczowych”, współpraca z GS w sprawie zaopatrzenia. 3.Sieć handlowo-usługowa z lat 1952-1955, 1958 /sygn.842-844/ korespondencja dotycząca działalności sieci handlowej, przejęcie punktów sprzedaży mięsa. 4.Nadzór i kontrola z lat 1951, 1952 /sygn.832, 845/ kontrola nad sklepami, kontrola w GS SCh w Zatorze przeprowadzona przez komisję miejską 5.Rozdział materiałów budowlanych z lat 1950-1962 /sygn. 846-859/ korespondencja dotycząca przydziału materiałów, wnioski o przydział materiałów (imienne) 6.Rozdział opału z lat 1952-1960 /sygn.860-870/ przydział paliwa dla firm w Zatorze, przydział drzewa opałowego i tarcicy, przydział węgla 7.Targowisko, ubój zwierząt gospodarskich z lat 1950-1958 /sygn.871-888/ wykazy placów targowych, sprawozdania z działalności rzeźni miejskiej, kontrola targów, jarmarków i spędów zwierząt rzeźnych, pozwolenia na ubój zwierząt rzeźnych, opłaty targowe IX. Sprawy administracyjne z lat [1949]1950-1966/sygn.889-1008/ 1.Sprawy ogólne z zakresu administracji z 1951 r. /sygn.889,890/ korespondencja dotycząca spraw administracyjno-społecznych, m.in. rezolucja „piętnująca postawę Episkopatu” 2.Sprawy wojskowe z lat [1949]1950-1961/sygn.891-952/ korespondencja z zakresu spraw wojskowych (środki transportowe, opieka nad żołnierzami i ich rodzinami, przeciwpowodziowe, kursy i konferencje, ewidencja i zmiany zameldowania, terminy poboru, rejestracja młodzieży dla PO „Służba Polsce”, wykazy poborowych i przedpoborowych, ćwiczenia rezerwy świadczenia osobiste), spisy młodzieży podlegające wcielaniu do PO „Służba Polsce” 3.Bezpieczeństwo i porządek publiczny z lat 1951-1959, 1967 /sygn.953-967/ zarządzenia dotyczące porządku publicznego, areszt gminny, warty nocne, współpraca z organami bezpieczeństwa, sprawozdania z działalności Kolegium Orzekającego, zwalczanie pijaństwa na terenie Zatora, zwalczanie klęsk żywiołowych 4.Sprawy własnościowe z lat 1950-1966 /sygn.968-970/ sprawy uregulowania własności nieruchomości, wypisy z aktów notarialnych, postanowienia sądów, przejęcie dóbr martwej ręki, sprawy gruntów przydzielonych RSP Palczowice. 5.Ewidencja i kontrola ruchu ludności z lat [1949] 1950-1956, 1959 /syg.971-975/ sprawy nadania obywatelstwa, sprawy meldunkowe, domowa książka meldunkowa, wykazy rejonów meldunkowych, odpisy wydanych świadectw przynależności 6.Sprawy karno-administracyjne z lat 1950-1961 /sygn.976-999/ zarządzenia i korespondencja w sprawach karno-admnistracyjnych i karno-sądowych, sprawozdania statystyczne z działalności Kolegium Orzekającego, sprawy egzekucji administracyjnej 7.Inne sprawy z zakresu administracji z lat 1950-1959 /sygn.1000-1006/ sprawy linii autobusowej z Zatora do Oświęcimia, kandydaci na ławników, protokół oględzin zamku w Zatorze, sprawy przebudowy miasta, zbiórka surowców wtórnych 8.Narodowy Spis Powszechny z lat 1950, 1960 /sygn.1007, 1008/ zarządzenie dotyczące spisu, wykazy rachmistrzów, sprawozdania z przebiegu spisu, arkusze spisowe. X. Kolegium Orzekające przy PMRN w Zatorze z lat 1952-1957 /syg.1009-1020/ protokoły rozpraw karno administracyjnych, rejestry rozpraw. XI. Rekwalifikacja 2009 r. akta z lat 1951-1965 /sygn.1021-1027/ Miesięczne i kwartalne sprawozdania finansowe. XII. Dopływ 2012 r. z lat 1951-1964 /sygn.1028-1050/ Książki meldunkowe i rejestry mieszkańców miasta Zatora. Liczba jednostek w zespole: 1050
13/497/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Andrychowie [1947] 1950-1973 0 rozwiń
1. Referat Ogólno – Administracyjny z lat 1947–1973 /sygn.1-124/ Protokoły z sesji MRN i posiedzeń PMRN, rejestry uchwał MRN i PMRN, protokoły spotkań z wyborcami, plany pracy rady i prezydium, realizacja uchwał, akta komisji MRN: Finansowo - Budżetowej, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Drogowej, Urządzania Osiedli, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty i Kultury, Mandatowej, Zaopatrzenia Ludności i Handlu, Rolnej oraz komitetów społecznych, protokoły kontroli zewnętrznych. 2. Referat Finansowy z lat 1952–1973 /sygn.125-132/ Plany gospodarcze 3. Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z lat 1947-1969 /sygn.133-146/ Sprawozdania z działalności MPGK, sprawy dróg i placów publicznych, utrzymanie cmentarzy, grobownictwo wojenne, gospodarka gruntami, wywłaszczenia, dzierżawy, remonty budynków, aktywizacja miasta i czyny społeczne, budowa kanalizacji i Ośrodka Zdrowia w Andrychowie. 4. Rekwalifikacja 2012 r. Akta z lat 1950-1968 /sygn.147-162/ Zarządzenia władz zwierzchnich, Komitet Obchodu 200-lecia Andrychowa-zbiórki pieniężne, zamówienia towarów, Ośrodek Zdrowia w Andrychowie-kosztorysy, odbiór budynku, naprawy pogwarancyjne, ogródek jordanowski-wyposażenie, protokoły przekazania znaków geodezyjnych z terenu Andrychowa, remonty, dzierżawy, wywłaszczenia budynków i dróg, oświetlenie uliczne, wykazy lokali dla przedsiębiorstw, projekty budynków mieszkalnych, budowa Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie-korespondencja i rachunki, korespondencja w sprawie działki pod budowę szkoły zawodowej dla WSW w Andrychowie, sprawy analfabetów. Liczba jednostek w zespole: 162
13/498/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ponikwi 1957-1966 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
13/499/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wadowicach 1965-1972 [1973] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 94
13/500/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzezince 1954-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 476
Wyświetlanie 481 do 500 z 1 410 wpisów.