Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
27/1/0 Okręgowa Spółdzielnia Obrotu Zwierzętami i Mięsem w Słupsku 1948-1952 0 rozwiń
Sygnatury 1-3 - akta normatywne spółdzielni, sygn. 4-8 protokoły posiedzeń zarządu, rady nadzorczej i walnych zgromadzeń, sygn. 9 sprawozdania z rewizji spółdzielni, sygn. 10 - 13 bilanse roczne, sygn. 14 akta likwidatora sądowego Liczba jednostek w zespole: 14
27/2/0 vacat - Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju - Zarząd Oddziałowy województwa koszalińskiego - wybrakowano 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/3/0 Zarząd Małych Portów Słupsk 1948-1953 0 rozwiń
1. Sekretariat Naczelnego Dyrektora 1949-1952 1-17 akta organizacyjne 2. Dział Planowania 1950-1952 18-112 statystyka i sprawozdawczość 3. Dział Personalny 1950-1953 113-114 charakterystyka rybaków indywidualnych 4. Dział Księgowości 1949-1953 115-187 plany finansowe i bilansowe 5. Dział Organizacji Pracy i Płacy 1951 188 zatrudnienie i wydajność pracy 6. Dział Inwestycji 1949-1952 189-228 odbudowa urządzeń portowych 7. Dział Eksploatacji Portów 1950-1952 229-242 działalność przeładunkowa 8. Dział Techniczny 1948-1953 243-362 dokumentacja techniczna, kapitalne remonty 9. Dział Ruchu 1948-1952 363-389 organizacja i administracja 10.Rejon Portowy Ustka 1950-1952 390-398 praca portu w Ustce 11. Rejon Portowy Darłowo 1950-1952 399-409 praca portu w Darłowie 12.Rejon Portowy Kołobrzeg 1948-1952 410-425 praca portu w Kołobrzegu 13.Dział Finansowy 1949-1952 426-430 plany finansowe 14.Dział Administracyjno-Gospodarczy 1950-1952 431-456 akcja socjalna,szkolenia,instrukcje 15.Dział Zaopatrzenia 1951-1952 457-470 plany zaopatrzenia materiałowego Liczba jednostek w zespole: 572
27/4/0 vacat - "Rolnik" Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Świdwinie - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Koszalinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/5/0 Urząd Zatrudnienia w Słupsku 1946-1950 0 rozwiń
Kompetencje poszczególnych komórek organizacyjnych są następujące: - Oddział Administracyjny zajmował się organizacją urzędu - Oddział Pracy przeprowadzał statystykę zatrudnionych,rejestrował zgłoszenia wolnych miejsc pracy, nadzorował zakłady pracy po linii zatrudnienia - Oddział Werbunku i Pośrednictwa Pracy prowadził sprawy werbunku i pośrednictwa pracy - Oddział Zatrudnienia kierował do pracy inwalidów i młodocianych, pracowników umysłowych i rzemieślników Liczba jednostek w zespole: 33
27/6/0 Akta Miasta Słupska 1525-1945 67 rozwiń
Materiały archiwalne pogrupowano w czternastu grupach: I Sprawy ogólno-administracyjne - 1035 j.a. z lat 1587-1944 - zarządzenia w sprawach ogólnych dotyczące funkcjonowania urzędu, dekrety burmistrzów, okólniki, raporty i sprawozdania, statuty i ich projekty, obwieszczenia władz zwierzchnich, protokoły z posiedzeń rady miasta i magistratu, uchwały i projekty uchwał władz miejskich, listy obecności członków rady miejskiej i dokumentację wypłaconych diet za uczestnictwo w posiedzeniach oraz roczne sprawozdania z działalności, obrad Pomorskiego Sejmiku Miejskiego, spisy mieszkańców uprawnionych do głosowania, protokoły i listy wyborcze (do Zgromadzenia Narodowego, do Izby Poselskiej, do Sejmu Rzeszy, rady miejskiej oraz na członków magistratu), plany uroczystości organizowanych przez władze miejskie. II. Sprawy finansowe - 750 j.a. z lat 1781-1945 - rejestry wymiarowe podatków i opłat, dokumentacja obrachunkowa i ksiągi kasowe, budżety miejskie oraz budżety i sprawozdania finansowe instytucji podległych. III. Port w Ustce. Żegluga. Sprawy celne - 26 j.a. z lat 1791-1944 - ordynacja żeglugowa i ordynacje portowe z lat 1834-1853, wykazy opłat i ceł portowych, rejestry portowej kontroli towarów oraz spis statków morskich będących w latach 1816-1863 własnością magistratu, dokumentacja remontu usteckiego portu oraz rozbudowy infrastruktury portowej. IV. Dochody i wydatki miejskie - 2124 j.a. z lat 1616-1945 - dokumentacja kupna, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości miejskich, administracji wsi komunalnych i folwarku miejskiego. V. Sprawy wojskowe – 125 j.a. z lat 1791-1944 - organizacja pospolitego ruszenia w latach 1813-1815 i milicji obywatelskiej w okresie Wiosny Ludów, tabele statystyczne poborowych, dokumentacja budowy koszar, zaopatrzenie i zakwaterowanie wojska na terenie miasta (organizacja szpitala garnizonowego, skargi mieszczan, zaopatrzenie w żywność i konie, szacowanie szkód wyrządzonych przez wojsko). VI. Sprawy kościelne i szkolne - 548 j.a. z lat 1525-1945 - akta procesowe z osobami duchownymi, powoływanie osób na stanowiska prepozytów i pastorów, dokumentacja remontów i budowy kościołów (w Charnowie, w Dębnicy Kaszubskiej, w Kwakowie w Podwilczynie w Smołdzinie i w Ustce), dokumentacja administrowania szpitalami Św. Ducha i Św. Jerzego, nominacje dyrektorów i nauczycieli szkół, dokumentacja budowy i wyposażaniu obiektów oświatowych oraz komisji szkolnych. VII. Wydział Rozjemczy - 257 j.a. z lat 1876-1941 - przyznawanie koncesji rzemieślniczych (na tworzenie nowych zakładów oraz na instalację i obsługę kotłów parowych i ciśnieniowych instalacji przemysłowych) i handlowych (na wyszynk i sprzedaż wyrobów alkoholowych) oraz odszkodowań za wypadki przy pracy. VIII. Nadleśnictwo miejskie – 90 j.a.z lat 1788-1945 - administracja lasów komunalnych (przepisy, regulaminy, zatrudnianie i wynagradzaniem leśników, strażników i pracowników leśnych), dokumentacja pomiarów lasów i granic nadleśnictwa, plany wyrębów i polowań, zarządzenia o wykorzystaniu i sprzedaży drewna. IX. Budownictwo miejskie - 990 j.a. z lat 1777-1944 - dokumentacja budowy i konserwacji budynków komunalnych, zabudowy i infrastruktury lotniska, infrastruktury kolejowej i tramwajowej. budowy ulic, placów, mostów, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. X. Opieka społeczna - 331 j.a. z lat 1796-1944 - protokoły z posiedzeń komisji opieki społecznej, administracja zakładów opiekuńczych, zapomogi doraźne, walka z bezrobociem i statystyki zgłoszeń w Urzędzie Pracy, dystrybucja żywności i drewna opałowego osobom potrzebującym. XI. Urząd Stanu Cywilnego - 287 j.a. z lat 1874-1939 - zgłoszenia urodzeń i zgonów, wykazy zapowiedzi przedmałżeńskich, rozwodów, uznania ojcostwa. XII. Administracja wewnętrzna i sprawy policyjne - 1316 j.a. z lat 1717-1945 - materiały organizacyjne i oraz akta personalne funkcjonariuszy Zarządu Policji, dokumentacja prowadzonych postępowań i śledztw, sprawozdania ze służby patrolowej i z naruszeń przepisów drogowych, rejestracja i kontrola pojazdów, wydawanie praw jazdy, nadzór inspekcji przemysłowej (kontrole rzemieślników i zakładów przemysłowych) i handlowej (zwalczanie przemytu i lichwy, kontrole cen artykułów spożywczych i dostaw strategicznych artykułów), dokumentacja techniczna wznoszonych budynków, statystyki pożarowe, wykazy publikacji zakazanych, kontrole prasy i widowisk, listy gończe, nielegalne przekroczenia granicy, nadzór nad stowarzyszeniami i partiami, akta osób uprawiających nierząd, statuty gminy żydowskiej i dokumentację wyboru jej władz oraz rejestry ludności żydowskiej, dysydentów i obcokrajowców. XIII. Zdrowie. Sprawy epidemiologiczne – 81 j.a. z lat 1765-1942 - akta komisji sanitarnych, personel medycznego (lekarze, akuszerki), kontrole sanitarne (rzeźni, browarów, cmentarza i kostnicy, kąpielisk miejskich, ujęć wody pitnej, aptek oraz higieny w szkołach i przedszkolach), zwalczanie epidemii cholery, błonicy oraz epidemii chorób zwierząt domowych, organizacja opieki medycznej chorych psychicznie, gruźlików, alkoholików, niesłyszących i ociemniałych. XIV. Ochotnicza Służba Pracy / Państwowa Służba Pracy – 33 j.a z lat 1932-1936 - współpraca odnośnie prac melioracyjnych i robót ziemnych, budowy obozu dla ochotników oraz współuczestnictwa w programach zwalczaniu bezrobocia młodzieży. Liczba jednostek w zespole: 8001
27/7/0 vacat - Powiatowa Spółdzielnia Przemysłu Ludowego i Artystycznego w Darłowie - wybrakowano 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/8/0 vacat - Rejonowa Spółdzielnia Przemysłu Ludowego i Artystycznego w Słupsku - wybrakowano 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/9/0 Państwowy Urząd Budownictwa Portowego w Kołobrzegu 1881-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 64
27/10/0 Centrala Spółdzielni Spożywców "SPOŁEM" Oddział w Słupsku 1945-1950 0 rozwiń
Dział Ogólny - sygn. 1 - 13 Dział Finansowo - Rachunkowy sygn. 14 - 27 Liczba jednostek w zespole: 27
27/11/0 vacat - Akta Miasta Koszalina - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Koszalinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/12/0 Pruski Urząd Budownictwa Portowego w Ustce 1913-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 17
27/13/0 Państwowa Centrala Handlowa Hurtownia Spożywczo-Przemysłowa w Słupsku 1947-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
27/14/0 Sąd Powiatowy w Miastku 1951-1961 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5088
27/15/0 Sąd Powiatowy w Sławnie 1950-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1740
27/16/0 Sąd Powiatowy w Słupsku 1950-1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15107
27/17/0 Akta Gminy Borzytuchom 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1954 1-35 - protokoły posiedzeń, wybory członków GRN, arkusze wymiarowe i odwoławcze podatku gruntowego, sprawozdania rachunkowe, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne,spisy powierzchni użytków, zasiewów, zwierzat, księgi meldunkowe, Narodowy Spis Powszechny, Prezydium GRN 1947-1954 36-46 - protokoły z zebrań gromadzkich, sprawozdania o dochodach i wydatkach, spisy zwierząt gospodarskich, spisy powierzchni użytków,zasiewów Liczba jednostek w zespole: 46
27/18/0 Akta Gminy Jasień 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1954 1-36 - protokoły posiedzeń, roczne sprawozdania rachunkowe, budżet gminy, wykazy podatników podatku gruntowego, spisy maszyn, spisy powierzchni użytków, zasiewów oraz zwierząt. Prezydium GRN 1950-1954 37-48 - sprawozdania z wykonania budżetu, budżety gminy, rejestry wymiarowe, spisy zwierząt gospodarskich, spisy powierzchni użytków,zasiewów Liczba jednostek w zespole: 48
27/19/0 Akta Gminy Niezabyszewo 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1954 1-36 - opis gminy,statut organizacyjny, zmiany nazw miejscowości, protokoły posiedzeń, protokoły posiedzeń komisji, protokoły z zebrań sołtysów, spisy powierzchni użytków, zasiewów oraz zwierząt, majątek gminy i gromad, sprawozdania z wykonania budżetu, wykazy statystyczne, ruch i stan ludności. Prezydium GRN 1950-1954 37-44 - struktura organizacyjna, protokoły z zebrań, spis powierzchni użytków i zasiewów, spisy zwierząt gospodarskich Liczba jednostek w zespole: 44
27/20/0 Akta Gminy Parchowo 1945-1953 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1953 1-34 - protokoły posiedzeń, struktura organizacyjna biura Zarządu, protokoły posiedzeń komisji, wykaz szkód wojennych, sprawozdania z wykonania budżetu, wykazy gospodarstw rolnych, budżety,wykazy zwierząt gospodarskich Prezydium GRN 1951-1952 35-39 - protokoły z zebrań gromadzkich, sprawozdanie z wykonania budżetu, księga wymiaru i wykonania świadczeń na niektóre cele publiczne Liczba jednostek w zespole: 39
Wyświetlanie 1 do 20 z 893 wpisów.