Akta Miasta Słupska

Sygnatura
27/6/0
Daty skrajne
1525-1945
Liczba serii
75
Liczba skanów
68

Zawartość:

Materiały archiwalne pogrupowano w czternastu grupach: I Sprawy ogólno-administracyjne - 1035 j.a. z lat 1587-1944 - zarządzenia w sprawach ogólnych dotyczące funkcjonowania urzędu, dekrety burmistrzów, okólniki, raporty i sprawozdania, statuty i ich projekty, obwieszczenia władz zwierzchnich, protokoły z posiedzeń rady miasta i magistratu, uchwały i projekty uchwał władz miejskich, listy obecności członków rady miejskiej i dokumentację wypłaconych diet za uczestnictwo w posiedzeniach oraz roczne sprawozdania z działalności, obrad Pomorskiego Sejmiku Miejskiego, spisy mieszkańców uprawnionych do głosowania, protokoły i listy wyborcze (do Zgromadzenia Narodowego, do Izby Poselskiej, do Sejmu Rzeszy, rady miejskiej oraz na członków magistratu), plany uroczystości organizowanych przez władze miejskie. II. Sprawy finansowe - 750 j.a. z lat 1781-1945 - rejestry wymiarowe podatków i opłat, dokumentacja obrachunkowa i ksiągi kasowe, budżety miejskie oraz budżety i sprawozdania finansowe instytucji podległych. III. Port w Ustce. Żegluga. Sprawy celne - 26 j.a. z lat 1791-1944 - ordynacja żeglugowa i ordynacje portowe z lat 1834-1853, wykazy opłat i ceł portowych, rejestry portowej kontroli towarów oraz spis statków morskich będących w latach 1816-1863 własnością magistratu, dokumentacja remontu usteckiego portu oraz rozbudowy infrastruktury portowej. IV. Dochody i wydatki miejskie - 2124 j.a. z lat 1616-1945 - dokumentacja kupna, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości miejskich, administracji wsi komunalnych i folwarku miejskiego. V. Sprawy wojskowe – 125 j.a. z lat 1791-1944 - organizacja pospolitego ruszenia w latach 1813-1815 i milicji obywatelskiej w okresie Wiosny Ludów, tabele statystyczne poborowych, dokumentacja budowy koszar, zaopatrzenie i zakwaterowanie wojska na terenie miasta (organizacja szpitala garnizonowego, skargi mieszczan, zaopatrzenie w żywność i konie, szacowanie szkód wyrządzonych przez wojsko). VI. Sprawy kościelne i szkolne - 548 j.a. z lat 1525-1945 - akta procesowe z osobami duchownymi, powoływanie osób na stanowiska prepozytów i pastorów, dokumentacja remontów i budowy kościołów (w Charnowie, w Dębnicy Kaszubskiej, w Kwakowie w Podwilczynie w Smołdzinie i w Ustce), dokumentacja administrowania szpitalami Św. Ducha i Św. Jerzego, nominacje dyrektorów i nauczycieli szkół, dokumentacja budowy i wyposażaniu obiektów oświatowych oraz komisji szkolnych. VII. Wydział Rozjemczy - 257 j.a. z lat 1876-1941 - przyznawanie koncesji rzemieślniczych (na tworzenie nowych zakładów oraz na instalację i obsługę kotłów parowych i ciśnieniowych instalacji przemysłowych) i handlowych (na wyszynk i sprzedaż wyrobów alkoholowych) oraz odszkodowań za wypadki przy pracy. VIII. Nadleśnictwo miejskie – 90 j.a.z lat 1788-1945 - administracja lasów komunalnych (przepisy, regulaminy, zatrudnianie i wynagradzaniem leśników, strażników i pracowników leśnych), dokumentacja pomiarów lasów i granic nadleśnictwa, plany wyrębów i polowań, zarządzenia o wykorzystaniu i sprzedaży drewna. IX. Budownictwo miejskie - 990 j.a. z lat 1777-1944 - dokumentacja budowy i konserwacji budynków komunalnych, zabudowy i infrastruktury lotniska, infrastruktury kolejowej i tramwajowej. budowy ulic, placów, mostów, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. X. Opieka społeczna - 331 j.a. z lat 1796-1944 - protokoły z posiedzeń komisji opieki społecznej, administracja zakładów opiekuńczych, zapomogi doraźne, walka z bezrobociem i statystyki zgłoszeń w Urzędzie Pracy, dystrybucja żywności i drewna opałowego osobom potrzebującym. XI. Urząd Stanu Cywilnego - 287 j.a. z lat 1874-1939 - zgłoszenia urodzeń i zgonów, wykazy zapowiedzi przedmałżeńskich, rozwodów, uznania ojcostwa. XII. Administracja wewnętrzna i sprawy policyjne - 1316 j.a. z lat 1717-1945 - materiały organizacyjne i oraz akta personalne funkcjonariuszy Zarządu Policji, dokumentacja prowadzonych postępowań i śledztw, sprawozdania ze służby patrolowej i z naruszeń przepisów drogowych, rejestracja i kontrola pojazdów, wydawanie praw jazdy, nadzór inspekcji przemysłowej (kontrole rzemieślników i zakładów przemysłowych) i handlowej (zwalczanie przemytu i lichwy, kontrole cen artykułów spożywczych i dostaw strategicznych artykułów), dokumentacja techniczna wznoszonych budynków, statystyki pożarowe, wykazy publikacji zakazanych, kontrole prasy i widowisk, listy gończe, nielegalne przekroczenia granicy, nadzór nad stowarzyszeniami i partiami, akta osób uprawiających nierząd, statuty gminy żydowskiej i dokumentację wyboru jej władz oraz rejestry ludności żydowskiej, dysydentów i obcokrajowców. XIII. Zdrowie. Sprawy epidemiologiczne – 81 j.a. z lat 1765-1942 - akta komisji sanitarnych, personel medycznego (lekarze, akuszerki), kontrole sanitarne (rzeźni, browarów, cmentarza i kostnicy, kąpielisk miejskich, ujęć wody pitnej, aptek oraz higieny w szkołach i przedszkolach), zwalczanie epidemii cholery, błonicy oraz epidemii chorób zwierząt domowych, organizacja opieki medycznej chorych psychicznie, gruźlików, alkoholików, niesłyszących i ociemniałych. XIV. Ochotnicza Służba Pracy / Państwowa Służba Pracy – 33 j.a z lat 1932-1936 - współpraca odnośnie prac melioracyjnych i robót ziemnych, budowy obozu dla ochotników oraz współuczestnictwa w programach zwalczaniu bezrobocia młodzieży.

Dzieje twórcy:

Początki miasta wiążą się z powstaniem na naturalnej wyspie słowiańskiego grodu. Pierwsze wzmianki o Słupsku pochodzą z 1015 r. W XII w. Słupsk był ważną kasztelanią na Pomorzu Wschodnim. W XIII w. przy kościele św. Mikołaja powstała osada kupców i rzemieślników niemieckich, posiadająca wyodrębniony samorząd, którą określano jako civitas. Stanowiło to podstawę do wysunięcia przypuszczenia o lokacji Słupska w 1265 r. Margrabiowie brandenburscy Waldemar i Jan 9 września 1310 r. dokonali przeniesienia (relokacji) Słupska. Równolegle z wyznaczeniem wójtów powołano radę miejską. Rada, jako najważniejsza władza kierowała się postanowieniami prawa lubeckiego, przywilejami i statutami otrzymanymi od władców oraz własnymi uchwałami. Ukształtowany w średniowieczu ustrój uległ zmianie wraz ze znalezieniem się Słupska w granicach państwa brandenbursko-pruskiego. W wyniku działalności komisji rządowej w 1713 r. nadzór nad miastem przejęły organa administracji państwowej. Sprawy miejskie zostały podporządkowane Komisariatowi Wojennemu w Stargardzie, a od 1723 r. Kamerze Wojenno-Skarbowej w Szczecinie. Spowodowało to utratę samodzielności przez miejscowy samorząd oraz całkowite podporządkowanie rady miejskiej kontroli państwowej.W okresie napoleońskim Słupsk uzyskał ponownie samodzielność w wielu dziedzinach gospodarki miejskiej, porządku wewnętrznego i sądownictwa. Ordynacja miejska z 1808 r. wprowadziła samodzielną radę miejską (liczyła 39 członków i 13 zastępców) i magistrat (burmistrz, podskarbi, syndyk oraz 9 członków). W 1816 r. Słupsk wszedł w skład rejencji koszalińskiej, ta zaś współtworzyła pruską prowincję Pomorze, pozostając w niej do marca 1945 r. 1 kwietnia 1898 r. miasto wyodrębniono z powiatu ziemskiego (Landkreis Stolp) i z jego obszaru utworzono powiat miejski (Stadkreis Stolp). Ustrój miasta, oparty na dwuizbowości organów miejskich wzmocniła ordynacja miejska z 30 maja 1853 r. Obowiązywała ona, z późniejszymi zmianami, do 1933 r. Objęcie władzy przez nazistów doprowadziło do silniejszego niż dotąd związania woli władz NSDAP z kształtowaniem kadr osobowych współrządzacych Słupskiem. Cała władza wykonawcza skupiała się w ręku nadburmistrza, konsultującego wszystkie ważniejsze decyzje z miejscową lub szczecińską NSDAP. Szczegółowe przepisy dotyczące administracji samorządowej w miastach ustalała ordynacja z 30 stycznia 1935 r. Jej postanowienia z niewielkimi zmianami obowiązywały do 1945 r. Działalność aktotwórcy ustała w lutym 1945 r., a sam aktotwórca (magistrat miasta Słupska) zakończył działalność w marcu 1945 r.

Daty skrajne:

1525-1945

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1525-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Magistrat der Stadt Stolp

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

8001

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

8001

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

111.05

Ogółem opracowanych metrów bieżących

111.05

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Inwentarz książkowy sporządzono w bazie IZA 6.01 w aplikacji ACCES.