Okręgowa Spółdzielnia Obrotu Zwierzętami i Mięsem w Słupsku

Sygnatura
27/1/0
Daty skrajne
1948-1952
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sygnatury 1-3 - akta normatywne spółdzielni, sygn. 4-8 protokoły posiedzeń zarządu, rady nadzorczej i walnych zgromadzeń, sygn. 9 sprawozdania z rewizji spółdzielni, sygn. 10 - 13 bilanse roczne, sygn. 14 akta likwidatora sądowego

Dzieje twórcy:

Spóldzielnię założono 29 lutego 1948 roku na Walnym Zgromadzeniu Organizacyjnym. Podstawę prawną stanowił statut wpisany do rejestru Sadu Okręgowego w Słupsku w dniu 27 marca 1948 roku pod nr RS II 46/48.Terenem działalności spółdzielni były powiaty: Słupsk,Sławno, Bytów i Miastko. Siedzibą spółdzielni było miasto Słupsk. Przedmiotem działalności był skup od członków, przeróbka i sprzedaż produktów mięsnych na własny i komisowy rachunek, współdziałanie z organizacjami rolniczymi w pracy nad podniesieniem i racjonalizacji hodowli.Spółdzielnia została rozwiązana mocą uchwały Ogólnokrajowego Zjazdu Prezesów Rad Nadzorczych Spółdzielni Zbytu Zwierząt w Warszawie w dniu 27 lutego 1949 roku. O likwidacji sp-ni w skali ogólnokrajowej zadecydowało przejęcie przez Gminne Sp-nie "Samopomoc Chłopska" skupu zwierząt rzeźnych.Sp-nia zawiesiła działalność z dniem 31 marca 1949 roku i przeszła w stan likwidacji.

Daty skrajne:

1948-1952

Klasyfikacja:

spółdzielczość

Nazwa twórcy:

Daty:

1948-1952.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

14

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

14

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.1

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Zespół opracował Paweł Pakuła -sierpień 1976