Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
27/41/0 Urząd Katastralny w Sławnie [1763-1860] 1861-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 897
27/42/0 vacat 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/43/0 vacat 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/44/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "Zorza" w Mądrzechowie 1950-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
27/45/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "22 Lipca" w Baranowie 1952-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
27/46/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "Tadeusza Kościuszki" w Tągowiu 1954-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
27/47/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "1 Maja" w Sierżnie 1955-1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
27/48/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "Bolesława Bieruta" w Pomysku Małym 1956-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
27/49/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "Złoty Kłos" w Bawernicy 1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
27/50/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski Bytów 1945-1950 0 rozwiń
Zawartość: 1.Referat Ogólno- Administracyjny- sygn. 1- 27, z lat 1945- 1950. Protokoły z posiedzeń i sprawozdania z działalności. 2.Referat Finansowo- Gospodarczy- sygn. 28- 78, z lat 1945- 1950. Gospodarka finansowa i gospodarka miasta. 3.Referat Społeczny- sygn. 79- 83, z lat 1945- 1949. Gospodarka mieszkaniowa. 4.Referat Nieruchomości Miejskiej- sygn. 84- 87, z lat 1945- 1950. Wykaz szkód wojennych, odbudowa miasta. Liczba jednostek w zespole: 87
27/51/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Słupsku 1945-1950 30 rozwiń
1. Biuro Prezydialne Miejskiej Rady Narodowej- Protokoły z posiedzeń plenarnych MRN- sygn. 1- 15, z lat 1945- 1950, Protokoły z posiedzeń Prezydium MRN- sygn. 16- 30, z lat 1945- 1950, Działalność Komisji MRN- sygn. 31- 56, z lat 1945- 1950, Materiały na posiedzenia i sprawozdania z działalności MRN- sygn.57- 70, z lat1946- 1950. 2. Biuro Zarządu Miejskiego- Protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego i Kolegium- sygn. 71- 88, z lat 1945- 1950, Sekretariat Prezydenta Miasta. Inwentaryzacja i zarządzenia- sygn. 89- 92, z lat 1945-1947, Wydział ogólny 5 referatów. Organizacja administracji, sprawozdania- sygn. 93- 161, z lat 1945- 1950, Wydział Administracyjny 13 referatów. Sprawozdania wydziału, sprawy narodowościowe- sygn. 162- 255, z lat 1945- 1950, Wydział Finansowy 4 referaty. Budżety i sprawozdania z ich realizacji- sygn.256- 315,443- 445, z lat 1945- 1950, Wydział Społeczny 4 referaty. Sprawy oświaty, kultury i zdrowia- sygn. 316- 399, z lat 1945- 1950, Wydział Techniczny 4 referaty. Odbudowa i remonty, budownictwo- sygn. 400- 403, 446, z lat 1945- 1950, Wydział Przedsiębiorstw Miejskich. Wykazy i sprawozdania finansowe- sygn. 404- 414, z lat 1945- 1949, Wydział Planowania. Plany i sprawozdania z inwestycji- sygn. 415- 428, z lat 1949- 1950, Samodzielny referat- Inspekcja Miejska. Protokoły z przeprowadzonych kontroli- sygn. 429- 442, z lat 1945- 1950. Liczba jednostek w zespole: 446
27/52/0 vacat - Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział Miejski w Słupsku - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/53/0 vacat 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/54/0 Akta szpitali miasta Słupska 1530-1846 122 rozwiń
Materiały archiwalne pogrupowano w trzech grupach rzeczowych. Dwie pierwsze jednostki dotyczą gruntów i nieruchomości należących do szpitali w latach 1530-1846. Zachowany materiał dotyczy administrowania mieniem w postaci młynów, gruntów i budynków. W tym zbiorze uwagę korzystających zwraca kompletna dokumentacja związana z wizytacją szpitali w 1590 roku. Trzy kolejne poszyty (sygn. 3-5) obejmują pojedyncze akta z lat 1635-1636, 1648-1649 i 1737-1748 dotyczące udzielania pomocy potrzebującym w słupskim lazarecie. Znajdziemy w nich zestawienia rocznych dochodów i wydatków tej instytucji oraz spisy osób objętych pomocą. Kolejną grupę akt stanowią 152 tomy z lat 1531-1814 rocznych rejestrów zawierające dochody i rozchody. To największa pod względem ilościowym archiwaliów seria materiałów źródłowych. Odszukamy w nich spisy osób płacących daniny na rzecz szpitali (dzierżawcy gospodarstw rolnych, łąk i pastwisk z okolicznych miejscowości oraz obywatele miasta), darowizny i legaty na rzecz szpitali, opłaty za ich wynajem i dzierżawę nieruchomości szpitalnych oraz wysokość ufundowanych stypendiów. Wśród wydatków znajdziemy koszty utrzymania budynków szpitalnych (remontów), honoraria zatrudnianych dorywczo rzemieślników. Ciekawą pozycją są koszty zakupu żywności, piwa, opału i pochówków pensjonariuszy. Liczba jednostek w zespole: 157
27/55/0 vacat - Akta kościołów miasta Słupska - akta włączono do zespołu nr 57 Kościół Najświętszej Marii Panny w Słupsku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/56/0 Klasztor Sióstr Młodszych w Słupsku 1702-1895 217 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
27/57/0 Kościół Najświętszej Panny Marii w Słupsku 1534-1945 0 rozwiń
Materiały archiwalne pogrupowano w dziesięciu grupach: 1. Archiwum. Spis akt przekazanych w depozyt do Pruskiego Archiwum Państwowego w Szczecinie - 2 j.a. (sygn. 1-2) z lat 1795, 1930 - spis zawartości ksiąg znajdujących się w Archiwum w 1795 roku oraz wykaz akt przekazanych w depozyt do Pruskiego Archiwum Państwowego w Szczecinie w 1930 roku. 2. Wykazy duchowieństwa. Obsadzanie wakatów - 4 j.a. (sygn. 3-6) z lat 1590-1899 - wykazy duchowieństwa oraz dokumentacja związana z obsadzaniem wakujących stanowisk kościelnych /podania i życiorysy kandydatów, świadectwa ukończenia studiów i stosownych egzaminów oraz nominacje/ oraz protokoły wizytacji. 3. Kurendy - 4 j.a. (sygn. 7-10) z lat 1757-1856 - zarządzenia władz zwierzchnich zawierające ogłoszenia i wskazówki do podległego duchowieństwa. 4. Odpisy miejskich skryptów dłużnych - 10 j.a. (sygn. 11-20) - zbiór 184 odpisów miejskich skryptów dłużnych z lat 1481-1573 oraz oryginalne listy dłużne wystawione dla kościoła parafialnego i szpitali miejskich w latach 1621-1759. 5. Sprawy szkolne 1 j.a. (sygn. 21) z lat 1696-1789 - dokumenty szkoły dla biednych, szkoły niemieckiej i szkoły łacińskiej, komisji szkolnych oraz programy nauczania. 6. Darowizny i testamenty. Zapisy i stypendia dla duchownych - 2 j.a. (sygn. 22-23) z lat 1632-1771 - zbiór zapisów testamentowych, darowizn, legatów i stypendiów dla duchownych. 7. Pomoc potrzebującym. Fundacje dobroczynne, towarzystwa kościelne, kolekty - 6 j.a. (sygn. 24-29) - przepisy ogólne w sprawach organizacyjnych i statutów fundacji dobroczynnych, administracja mieniem szpitali i przytułków. 8. Roczne rejestry dochodów i rozchodów - 155 j.a. (sygn. 30-184) z lat 1534-1820 - spisy osób płacących daniny kościelne, rejestry wykupujących miejsca siedzące w kościele i miejsca na pochówek, darowizny i legaty na rzecz kościoła, wykazy nieruchomości kościelnych, opłaty za ich wynajem i dzierżawę, koszty utrzymania budynków kościelnych, honoraria duchownych, organistów, nauczycieli, zatrudnianych dorywczo rzemieślników, koszty zakupu wina mszalnego, przepisywania i oprawy ksiąg kościelnych, zakupu i renowacji kościelnych sreber i dzwonów. 9. Judicialia - 9 j.a. (sygn. 185-193) z lat 1543-1930 - dokumentacja z procesów i postępowań w sprawach spornych z miastem lub osobami prywatnymi, spraw związanych z dzierżawą dóbr kościelnych oraz dotyczących patronatu, drukowane edykty i rozporządzenia królewskie dotyczących różnych dziedzin życia społecznego takich jak: obchody żałoby po śmierci władców i członków rodziny królewskiej, sposobów świętowania zwycięstw wojennych, obchodów 300-lecia reformacji, wprowadzenia nowego katechizmu i podręczników szkolnych, odprawiania świątecznych nabożeństw, kościelnego regulaminu wojskowego i konserwacji organów. 10. Księgi cmentarne - 13 j.a. (sygn. 194-206) z lat 1868-1945 - rejestry pochówków. Liczba jednostek w zespole: 206
27/58/0 vacat - Spółdzielnia Pracy Usług Różnych "Uniwersalna" w Słupsku - wybrakowano 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/59/0 Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Gdańsku 1945-1947 0 rozwiń
Zespół obejmuje akta z lat 1945-1947. Szygn 1-121. Akta ułozono w porządku alfabetycznym, biorąc pod uwagę pierwszą literę nazwiska oskarżonego. Teczki aky oskarżenia przeciwko zbrodniarzom hitlerowskim, podejrznym o dokonanie zabójst i mordów na jeńcach wojennych i robotnikach przymusowych, przesladowanie polskiej ludności zamieszkałej przed 1939 r. na terenie państwa niemieckiego. Liczba jednostek w zespole: 121
27/60/0 Prokuratura Sądu Okręgowego w Słupsku 1945-1950[1952] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 277
Wyświetlanie 41 do 60 z 893 wpisów.