Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
27/1/0 Okręgowa Spółdzielnia Obrotu Zwierzętami i Mięsem w Słupsku 1948-1952 0 rozwiń
Sygnatury 1-3 - akta normatywne spółdzielni, sygn. 4-8 protokoły posiedzeń zarządu, rady nadzorczej i walnych zgromadzeń, sygn. 9 sprawozdania z rewizji spółdzielni, sygn. 10 - 13 bilanse roczne, sygn. 14 akta likwidatora sądowego Liczba jednostek w zespole: 14
27/2/0 vacat - Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju - Zarząd Oddziałowy województwa koszalińskiego - wybrakowano 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/3/0 Zarząd Małych Portów Słupsk 1948-1953 0 rozwiń
1. Sekretariat Naczelnego Dyrektora 1949-1952 1-17 akta organizacyjne 2. Dział Planowania 1950-1952 18-112 statystyka i sprawozdawczość 3. Dział Personalny 1950-1953 113-114 charakterystyka rybaków indywidualnych 4. Dział Księgowości 1949-1953 115-187 plany finansowe i bilansowe 5. Dział Organizacji Pracy i Płacy 1951 188 zatrudnienie i wydajność pracy 6. Dział Inwestycji 1949-1952 189-228 odbudowa urządzeń portowych 7. Dział Eksploatacji Portów 1950-1952 229-242 działalność przeładunkowa 8. Dział Techniczny 1948-1953 243-362 dokumentacja techniczna, kapitalne remonty 9. Dział Ruchu 1948-1952 363-389 organizacja i administracja 10.Rejon Portowy Ustka 1950-1952 390-398 praca portu w Ustce 11. Rejon Portowy Darłowo 1950-1952 399-409 praca portu w Darłowie 12.Rejon Portowy Kołobrzeg 1948-1952 410-425 praca portu w Kołobrzegu 13.Dział Finansowy 1949-1952 426-430 plany finansowe 14.Dział Administracyjno-Gospodarczy 1950-1952 431-456 akcja socjalna,szkolenia,instrukcje 15.Dział Zaopatrzenia 1951-1952 457-470 plany zaopatrzenia materiałowego Liczba jednostek w zespole: 572
27/4/0 vacat - "Rolnik" Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Świdwinie - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Koszalinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/5/0 Urząd Zatrudnienia w Słupsku 1946-1950 0 rozwiń
Kompetencje poszczególnych komórek organizacyjnych są następujące: - Oddział Administracyjny zajmował się organizacją urzędu - Oddział Pracy przeprowadzał statystykę zatrudnionych,rejestrował zgłoszenia wolnych miejsc pracy, nadzorował zakłady pracy po linii zatrudnienia - Oddział Werbunku i Pośrednictwa Pracy prowadził sprawy werbunku i pośrednictwa pracy - Oddział Zatrudnienia kierował do pracy inwalidów i młodocianych, pracowników umysłowych i rzemieślników Liczba jednostek w zespole: 33
27/6/0 Akta Miasta Słupska 1525-1945 67 rozwiń
Materiały archiwalne pogrupowano w czternastu grupach: I Sprawy ogólno-administracyjne - 1035 j.a. z lat 1587-1944 - zarządzenia w sprawach ogólnych dotyczące funkcjonowania urzędu, dekrety burmistrzów, okólniki, raporty i sprawozdania, statuty i ich projekty, obwieszczenia władz zwierzchnich, protokoły z posiedzeń rady miasta i magistratu, uchwały i projekty uchwał władz miejskich, listy obecności członków rady miejskiej i dokumentację wypłaconych diet za uczestnictwo w posiedzeniach oraz roczne sprawozdania z działalności, obrad Pomorskiego Sejmiku Miejskiego, spisy mieszkańców uprawnionych do głosowania, protokoły i listy wyborcze (do Zgromadzenia Narodowego, do Izby Poselskiej, do Sejmu Rzeszy, rady miejskiej oraz na członków magistratu), plany uroczystości organizowanych przez władze miejskie. II. Sprawy finansowe - 750 j.a. z lat 1781-1945 - rejestry wymiarowe podatków i opłat, dokumentacja obrachunkowa i ksiągi kasowe, budżety miejskie oraz budżety i sprawozdania finansowe instytucji podległych. III. Port w Ustce. Żegluga. Sprawy celne - 26 j.a. z lat 1791-1944 - ordynacja żeglugowa i ordynacje portowe z lat 1834-1853, wykazy opłat i ceł portowych, rejestry portowej kontroli towarów oraz spis statków morskich będących w latach 1816-1863 własnością magistratu, dokumentacja remontu usteckiego portu oraz rozbudowy infrastruktury portowej. IV. Dochody i wydatki miejskie - 2124 j.a. z lat 1616-1945 - dokumentacja kupna, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości miejskich, administracji wsi komunalnych i folwarku miejskiego. V. Sprawy wojskowe – 125 j.a. z lat 1791-1944 - organizacja pospolitego ruszenia w latach 1813-1815 i milicji obywatelskiej w okresie Wiosny Ludów, tabele statystyczne poborowych, dokumentacja budowy koszar, zaopatrzenie i zakwaterowanie wojska na terenie miasta (organizacja szpitala garnizonowego, skargi mieszczan, zaopatrzenie w żywność i konie, szacowanie szkód wyrządzonych przez wojsko). VI. Sprawy kościelne i szkolne - 548 j.a. z lat 1525-1945 - akta procesowe z osobami duchownymi, powoływanie osób na stanowiska prepozytów i pastorów, dokumentacja remontów i budowy kościołów (w Charnowie, w Dębnicy Kaszubskiej, w Kwakowie w Podwilczynie w Smołdzinie i w Ustce), dokumentacja administrowania szpitalami Św. Ducha i Św. Jerzego, nominacje dyrektorów i nauczycieli szkół, dokumentacja budowy i wyposażaniu obiektów oświatowych oraz komisji szkolnych. VII. Wydział Rozjemczy - 257 j.a. z lat 1876-1941 - przyznawanie koncesji rzemieślniczych (na tworzenie nowych zakładów oraz na instalację i obsługę kotłów parowych i ciśnieniowych instalacji przemysłowych) i handlowych (na wyszynk i sprzedaż wyrobów alkoholowych) oraz odszkodowań za wypadki przy pracy. VIII. Nadleśnictwo miejskie – 90 j.a.z lat 1788-1945 - administracja lasów komunalnych (przepisy, regulaminy, zatrudnianie i wynagradzaniem leśników, strażników i pracowników leśnych), dokumentacja pomiarów lasów i granic nadleśnictwa, plany wyrębów i polowań, zarządzenia o wykorzystaniu i sprzedaży drewna. IX. Budownictwo miejskie - 990 j.a. z lat 1777-1944 - dokumentacja budowy i konserwacji budynków komunalnych, zabudowy i infrastruktury lotniska, infrastruktury kolejowej i tramwajowej. budowy ulic, placów, mostów, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. X. Opieka społeczna - 331 j.a. z lat 1796-1944 - protokoły z posiedzeń komisji opieki społecznej, administracja zakładów opiekuńczych, zapomogi doraźne, walka z bezrobociem i statystyki zgłoszeń w Urzędzie Pracy, dystrybucja żywności i drewna opałowego osobom potrzebującym. XI. Urząd Stanu Cywilnego - 287 j.a. z lat 1874-1939 - zgłoszenia urodzeń i zgonów, wykazy zapowiedzi przedmałżeńskich, rozwodów, uznania ojcostwa. XII. Administracja wewnętrzna i sprawy policyjne - 1316 j.a. z lat 1717-1945 - materiały organizacyjne i oraz akta personalne funkcjonariuszy Zarządu Policji, dokumentacja prowadzonych postępowań i śledztw, sprawozdania ze służby patrolowej i z naruszeń przepisów drogowych, rejestracja i kontrola pojazdów, wydawanie praw jazdy, nadzór inspekcji przemysłowej (kontrole rzemieślników i zakładów przemysłowych) i handlowej (zwalczanie przemytu i lichwy, kontrole cen artykułów spożywczych i dostaw strategicznych artykułów), dokumentacja techniczna wznoszonych budynków, statystyki pożarowe, wykazy publikacji zakazanych, kontrole prasy i widowisk, listy gończe, nielegalne przekroczenia granicy, nadzór nad stowarzyszeniami i partiami, akta osób uprawiających nierząd, statuty gminy żydowskiej i dokumentację wyboru jej władz oraz rejestry ludności żydowskiej, dysydentów i obcokrajowców. XIII. Zdrowie. Sprawy epidemiologiczne – 81 j.a. z lat 1765-1942 - akta komisji sanitarnych, personel medycznego (lekarze, akuszerki), kontrole sanitarne (rzeźni, browarów, cmentarza i kostnicy, kąpielisk miejskich, ujęć wody pitnej, aptek oraz higieny w szkołach i przedszkolach), zwalczanie epidemii cholery, błonicy oraz epidemii chorób zwierząt domowych, organizacja opieki medycznej chorych psychicznie, gruźlików, alkoholików, niesłyszących i ociemniałych. XIV. Ochotnicza Służba Pracy / Państwowa Służba Pracy – 33 j.a z lat 1932-1936 - współpraca odnośnie prac melioracyjnych i robót ziemnych, budowy obozu dla ochotników oraz współuczestnictwa w programach zwalczaniu bezrobocia młodzieży. Liczba jednostek w zespole: 8001
27/7/0 vacat - Powiatowa Spółdzielnia Przemysłu Ludowego i Artystycznego w Darłowie - wybrakowano 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/8/0 vacat - Rejonowa Spółdzielnia Przemysłu Ludowego i Artystycznego w Słupsku - wybrakowano 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/9/0 Państwowy Urząd Budownictwa Portowego w Kołobrzegu 1881-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 64
27/10/0 Centrala Spółdzielni Spożywców "SPOŁEM" Oddział w Słupsku 1945-1950 0 rozwiń
Dział Ogólny - sygn. 1 - 13 Dział Finansowo - Rachunkowy sygn. 14 - 27 Liczba jednostek w zespole: 27
27/11/0 vacat - Akta Miasta Koszalina - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Koszalinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/12/0 Pruski Urząd Budownictwa Portowego w Ustce 1913-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 17
27/13/0 Państwowa Centrala Handlowa Hurtownia Spożywczo-Przemysłowa w Słupsku 1947-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
27/14/0 Sąd Powiatowy w Miastku 1951-1961 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5088
27/15/0 Sąd Powiatowy w Sławnie 1950-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1740
27/16/0 Sąd Powiatowy w Słupsku 1950-1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15107
27/17/0 Akta Gminy Borzytuchom 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1954 1-35 - protokoły posiedzeń, wybory członków GRN, arkusze wymiarowe i odwoławcze podatku gruntowego, sprawozdania rachunkowe, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne,spisy powierzchni użytków, zasiewów, zwierzat, księgi meldunkowe, Narodowy Spis Powszechny, Prezydium GRN 1947-1954 36-46 - protokoły z zebrań gromadzkich, sprawozdania o dochodach i wydatkach, spisy zwierząt gospodarskich, spisy powierzchni użytków,zasiewów Liczba jednostek w zespole: 46
27/18/0 Akta Gminy Jasień 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1954 1-36 - protokoły posiedzeń, roczne sprawozdania rachunkowe, budżet gminy, wykazy podatników podatku gruntowego, spisy maszyn, spisy powierzchni użytków, zasiewów oraz zwierząt. Prezydium GRN 1950-1954 37-48 - sprawozdania z wykonania budżetu, budżety gminy, rejestry wymiarowe, spisy zwierząt gospodarskich, spisy powierzchni użytków,zasiewów Liczba jednostek w zespole: 48
27/19/0 Akta Gminy Niezabyszewo 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1954 1-36 - opis gminy,statut organizacyjny, zmiany nazw miejscowości, protokoły posiedzeń, protokoły posiedzeń komisji, protokoły z zebrań sołtysów, spisy powierzchni użytków, zasiewów oraz zwierząt, majątek gminy i gromad, sprawozdania z wykonania budżetu, wykazy statystyczne, ruch i stan ludności. Prezydium GRN 1950-1954 37-44 - struktura organizacyjna, protokoły z zebrań, spis powierzchni użytków i zasiewów, spisy zwierząt gospodarskich Liczba jednostek w zespole: 44
27/20/0 Akta Gminy Parchowo 1945-1953 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1953 1-34 - protokoły posiedzeń, struktura organizacyjna biura Zarządu, protokoły posiedzeń komisji, wykaz szkód wojennych, sprawozdania z wykonania budżetu, wykazy gospodarstw rolnych, budżety,wykazy zwierząt gospodarskich Prezydium GRN 1951-1952 35-39 - protokoły z zebrań gromadzkich, sprawozdanie z wykonania budżetu, księga wymiaru i wykonania świadczeń na niektóre cele publiczne Liczba jednostek w zespole: 39
27/21/0 Akta Gminy Pomysk Wielki 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1954 1-41 - wykazy imienne Niemców i obcokrajowców, protokoły posiedzeń prezydium, protokoły posiedzeń komisji, ewidencja kontroli ludności, sprawozdania z wykonania budżetu, wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne, książki meldunkowe, spisy zwierząt, Prezydium GRN 1950-1954 42-58 - protokoły z zebrań gromadzkich, spis powierzchni użytków i zasiewów, spisy zwierząt gospodarskich, budżety, Liczba jednostek w zespole: 58
27/22/0 Akta Gminy Studzienice 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1954 1-43 - wykazy poniemieckich budynków, protokoły posiedzeń prezydium, protokoły zebrań sołtysów, majatek gminy, sprawozdania z wykonania budżetu, wykaz obszaru gruntów dla celów podatku gruntowego, spisy zwierząt powierzchni użytków oraz zasiewów, Prezydium GRN 1951-1954 44-50 - budżet GRN, spis powierzchni użytków i zasiewów , spisy zwierząt gospodarskich, budżety, wykaz posiadaczy lasów Liczba jednostek w zespole: 50
27/23/0 Akta Gminy Tuchomie 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1954 1-51 - spisy Niemców i cudzoziemców, protokoły posiedzeń prezydium, komisji, protokoły zebrań sołtysów, skargi i zażalenia, sprawozdania z wykonania budżetu, wykaz gospodarstw rolnych, spisy zwierząt powierzchni użytków oraz zasiewów,wykazy analfabetów Prezydium GRN 1950-1954 52-63 - budżety, spis powierzchni użytków i zasiewów , spisy zwierząt gospodarskich, Narodowy Spis Powszechny Liczba jednostek w zespole: 63
27/24/0 Akta Gminy Ugoszcz 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1954 1-46 - spisy Niemców i cudzoziemców, protokoły posiedzeń prezydium, komisji, protokoły zebrań sołtysów, sprawozdania z wykonania budżetu, wykaz gospodarstw rolnych, spisy zwierząt powierzchni użytków oraz zasiewów, ewidencja ruchu ludności, rehabilitacja osób III i IV grupy niemieckiej Prezydium GRN 1951-1954 47-59 - budżety, spis powierzchni użytków i zasiewów , spisy zwierząt gospodarskich, Liczba jednostek w zespole: 59
27/25/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Parchowo - włączono do zespołu Urzędu Stanu Cywilnego Parchowo pod nr 321 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/26/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski Sławno 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólno Administracyjny - sygn. 1-27, z lat 1945-1950. Protokoły posiedzeń plenarnych, , prezydium i działalności komisji, sprawozdania z działalności MRN.wykazy mieszkańców, zaopatrzenie ludności i inne. 2. Referat finansowy - sygn. 28-45 z lat 1945-1950. Budżety administracyjne, sprawozdania z ich wykonania, podatki, pozyczki, plany finansowo- gospodarcze. 3. Referat Społeczny - sygn. 46-48 z lat 1947 - 1950. Sprawy osiedleńcze, opieka społeczna, wykazy obiektów kościelnych. 4. Referat Techniczny -materiały dot. Odbudowy zdewastowanych budynków i obiektów w miescie Liczba jednostek w zespole: 50
27/27/0 vacat 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/28/0 vacat - Akta Miasta Sławna - brak wpisu o dalszym losie zespołu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/29/0 vacat - Rzemieślnicza Spółdzielnia Kamieniarzy "Rozwój" Słupsk - wybrakowano 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/30/0 vacat - Liga Morska - Zarząd Obwodowy Słupsk - włączony do zespołu nr 3 - Zarząd Małych Portów Słupsk 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/31/0 vacat - Die Sekule in Quatrow - brak wpisu o dalszym losie zespołu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/32/0 Akta Gminy Darłowo 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1954 1-58 - protokoły posiedzeń ,sprawozdania wójta,spisy urodzeń i zgonów, sprawozdania rachunkowe, budżet, zestawienia statystyczne, wykazy zaludnienia, książki meldunkowe, ruch migracyjny Prezydium GRN 1951-1953 59-64 - budżety, ruch i stan ludności, zarządzenia i wykazy dot. wysiedlania ludności niemieckiej, protokoły z zebrań sołtysów, Zespołu Gminnego, zebrań gromadzkich Liczba jednostek w zespole: 64
27/33/0 Akta Gminy Dobiesław 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1954 1-47 - wykazy włascicieli gospodarstw, podatek gruntowy, sprawozdania rachunkowe, budżet, zestawienia statystyczne,, akta USC. Prezydium GRN 1946-1954 48-53 - sprawozdania rachunkowe, budżety, wykazy osadników, spisy zwierzat, protokoły zebrań sołtysów, spisy powierzchni uzytków oraz zasiewów, Liczba jednostek w zespole: 53
27/34/0 Akta Gminy Lejkowo 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1954 1-50 - wykazy użytków rolnych, wybory sołtysów, sprawozdania rachunkowe, budżet, zestawienia statystyczne,wnioski i decyzje weryfikacyjne obywateli niemieckich, książki meldunkowe Prezydium GRN 1951-1954 51-56 - protokoły z zebrań gromadzkich, z odpraw sołtysów, z posiedzeń Gminnego Frontu Narodowego, budżet, spisy zwierząt gospodarskich, spisy powierzchni użytków i zasiewów Liczba jednostek w zespole: 56
27/35/0 Akta Gminy Naćmierz 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1954 1-17 - protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności,sprawozdania rachunkowe, budżet, księgi kontroli ruchu ludności Prezydium GRN 1952-1954 18-20 - protokoły z zebrań gromadzkich, z odpraw sołtysów, z posiedzeń Gromadzkiej Komisji Kontrolno Doradczej, budżet, sprawozdania o wydatkach i dochodach Liczba jednostek w zespole: 20
27/36/0 Akta Gminy Polanów 1945-1953 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1953 1-51 - protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności,sprawozdania rachunkowe, budżety, spisy inwentarza żywego, rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego, wykaz analfabetów, ksiegi meldunkowe,księgi kontroli ruchu ludności Prezydium GRN 1948-1953 52-56 - protokoły z odpraw sołtysów, z posiedzeń zespołu gminnego i rolnego spisy zwierząt gospodarskich Liczba jednostek w zespole: 56
27/37/0 Akta Gminy Sieciemin 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1954 1-38 - protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności,sprawozdania rachunkowe, budżety, spisy inwentarza żywego, rejestry gospodarstw rolnych, akta zbiorowe urodzeń, wykazy ludności, ksiegi meldunkowe,księgi kontroli ruchu ludności Prezydium GRN 1950-1954 39-42 - protokoły z zebrań sołtysów, z posiedzeń komisji podziału administracyjnego budżety Liczba jednostek w zespole: 42
27/38/0 Akta Gminy Sławno 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1954 1-12 - protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności, budżety, spisy inwentarza żywego, Narodowy Spis Powszechny - wyciagi z wykazów Prezydium GRN 1950-1954 13-15 - protokoły z zebrań gromadzkich, z posiedzeń zebrań członków Rolniczych Zespołów Spółdzielczych Liczba jednostek w zespole: 15
27/39/0 Akta Gminy Wrześnica 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1954 1-54 - protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności, działalność Komisji protokoły z odpraw sołtysów, budżety, sprawozdania rachunkowe, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne,spisy powierzchni użytków, zasiewów, zwierzat, stan ludności polskiej i niemieckiej, księgi meldunkowe Prezydium GRN 1950-1954 55-62 - protokoły z zebrań gromadzkich, sprawozdawczość dot. gminnej gospodarki rolnej, spisy zwierząt gospodarskich, spisy powierzchni użytków,zasiewów Liczba jednostek w zespole: 62
27/40/0 Akta Gminy Żukowo 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1945-1954 1-35, 51 - protokoły posiedzeń, wybory członków GRN, arkusze wymiarowe i odwoławcze podatku gruntowego, sprawozdania rachunkowe, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne,spisy powierzchni użytków, zasiewów, zwierzat, księgi meldunkowe, Narodowy Spis Powszechny, Prezydium GRN 1947-1954 36-50 - protokoły z zebrań gromadzkich, sprawozdania o dochodach i wydatkach, spisy zwierząt gospodarskich, spisy powierzchni użytków,zasiewów Liczba jednostek w zespole: 51
27/41/0 Urząd Katastralny w Sławnie [1763-1860] 1861-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2081
27/42/0 vacat 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/43/0 vacat 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/44/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "Zorza" w Mądrzechowie 1950-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
27/45/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "22 Lipca" w Baranowie 1952-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
27/46/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "Tadeusza Kościuszki" w Tągowiu 1954-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
27/47/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "1 Maja" w Sierżnie 1955-1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
27/48/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "Bolesława Bieruta" w Pomysku Małym 1956-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
27/49/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "Złoty Kłos" w Bawernicy 1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
27/50/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski Bytów 1945-1950 0 rozwiń
Zawartość: 1.Referat Ogólno- Administracyjny- sygn. 1- 27, z lat 1945- 1950. Protokoły z posiedzeń i sprawozdania z działalności. 2.Referat Finansowo- Gospodarczy- sygn. 28- 78, z lat 1945- 1950. Gospodarka finansowa i gospodarka miasta. 3.Referat Społeczny- sygn. 79- 83, z lat 1945- 1949. Gospodarka mieszkaniowa. 4.Referat Nieruchomości Miejskiej- sygn. 84- 87, z lat 1945- 1950. Wykaz szkód wojennych, odbudowa miasta. Liczba jednostek w zespole: 87
27/51/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Słupsku 1945-1950 30 rozwiń
1. Biuro Prezydialne Miejskiej Rady Narodowej- Protokoły z posiedzeń plenarnych MRN- sygn. 1- 15, z lat 1945- 1950, Protokoły z posiedzeń Prezydium MRN- sygn. 16- 30, z lat 1945- 1950, Działalność Komisji MRN- sygn. 31- 56, z lat 1945- 1950, Materiały na posiedzenia i sprawozdania z działalności MRN- sygn.57- 70, z lat1946- 1950. 2. Biuro Zarządu Miejskiego- Protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego i Kolegium- sygn. 71- 88, z lat 1945- 1950, Sekretariat Prezydenta Miasta. Inwentaryzacja i zarządzenia- sygn. 89- 92, z lat 1945-1947, Wydział ogólny 5 referatów. Organizacja administracji, sprawozdania- sygn. 93- 161, z lat 1945- 1950, Wydział Administracyjny 13 referatów. Sprawozdania wydziału, sprawy narodowościowe- sygn. 162- 255, z lat 1945- 1950, Wydział Finansowy 4 referaty. Budżety i sprawozdania z ich realizacji- sygn.256- 315,443- 445, z lat 1945- 1950, Wydział Społeczny 4 referaty. Sprawy oświaty, kultury i zdrowia- sygn. 316- 399, z lat 1945- 1950, Wydział Techniczny 4 referaty. Odbudowa i remonty, budownictwo- sygn. 400- 403, 446, z lat 1945- 1950, Wydział Przedsiębiorstw Miejskich. Wykazy i sprawozdania finansowe- sygn. 404- 414, z lat 1945- 1949, Wydział Planowania. Plany i sprawozdania z inwestycji- sygn. 415- 428, z lat 1949- 1950, Samodzielny referat- Inspekcja Miejska. Protokoły z przeprowadzonych kontroli- sygn. 429- 442, z lat 1945- 1950. Liczba jednostek w zespole: 446
27/52/0 vacat - Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział Miejski w Słupsku - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/53/0 vacat 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/54/0 Akta szpitali miasta Słupska 1530-1846 122 rozwiń
Materiały archiwalne pogrupowano w trzech grupach rzeczowych. Dwie pierwsze jednostki dotyczą gruntów i nieruchomości należących do szpitali w latach 1530-1846. Zachowany materiał dotyczy administrowania mieniem w postaci młynów, gruntów i budynków. W tym zbiorze uwagę korzystających zwraca kompletna dokumentacja związana z wizytacją szpitali w 1590 roku. Trzy kolejne poszyty (sygn. 3-5) obejmują pojedyncze akta z lat 1635-1636, 1648-1649 i 1737-1748 dotyczące udzielania pomocy potrzebującym w słupskim lazarecie. Znajdziemy w nich zestawienia rocznych dochodów i wydatków tej instytucji oraz spisy osób objętych pomocą. Kolejną grupę akt stanowią 152 tomy z lat 1531-1814 rocznych rejestrów zawierające dochody i rozchody. To największa pod względem ilościowym archiwaliów seria materiałów źródłowych. Odszukamy w nich spisy osób płacących daniny na rzecz szpitali (dzierżawcy gospodarstw rolnych, łąk i pastwisk z okolicznych miejscowości oraz obywatele miasta), darowizny i legaty na rzecz szpitali, opłaty za ich wynajem i dzierżawę nieruchomości szpitalnych oraz wysokość ufundowanych stypendiów. Wśród wydatków znajdziemy koszty utrzymania budynków szpitalnych (remontów), honoraria zatrudnianych dorywczo rzemieślników. Ciekawą pozycją są koszty zakupu żywności, piwa, opału i pochówków pensjonariuszy. Liczba jednostek w zespole: 157
27/55/0 vacat - Akta kościołów miasta Słupska - akta włączono do zespołu nr 57 Kościół Najświętszej Marii Panny w Słupsku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/56/0 Klasztor Sióstr Młodszych w Słupsku 1702-1895 217 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
27/57/0 Kościół Najświętszej Panny Marii w Słupsku 1534-1945 0 rozwiń
Materiały archiwalne pogrupowano w dziesięciu grupach: 1. Archiwum. Spis akt przekazanych w depozyt do Pruskiego Archiwum Państwowego w Szczecinie - 2 j.a. (sygn. 1-2) z lat 1795, 1930 - spis zawartości ksiąg znajdujących się w Archiwum w 1795 roku oraz wykaz akt przekazanych w depozyt do Pruskiego Archiwum Państwowego w Szczecinie w 1930 roku. 2. Wykazy duchowieństwa. Obsadzanie wakatów - 4 j.a. (sygn. 3-6) z lat 1590-1899 - wykazy duchowieństwa oraz dokumentacja związana z obsadzaniem wakujących stanowisk kościelnych /podania i życiorysy kandydatów, świadectwa ukończenia studiów i stosownych egzaminów oraz nominacje/ oraz protokoły wizytacji. 3. Kurendy - 4 j.a. (sygn. 7-10) z lat 1757-1856 - zarządzenia władz zwierzchnich zawierające ogłoszenia i wskazówki do podległego duchowieństwa. 4. Odpisy miejskich skryptów dłużnych - 10 j.a. (sygn. 11-20) - zbiór 184 odpisów miejskich skryptów dłużnych z lat 1481-1573 oraz oryginalne listy dłużne wystawione dla kościoła parafialnego i szpitali miejskich w latach 1621-1759. 5. Sprawy szkolne 1 j.a. (sygn. 21) z lat 1696-1789 - dokumenty szkoły dla biednych, szkoły niemieckiej i szkoły łacińskiej, komisji szkolnych oraz programy nauczania. 6. Darowizny i testamenty. Zapisy i stypendia dla duchownych - 2 j.a. (sygn. 22-23) z lat 1632-1771 - zbiór zapisów testamentowych, darowizn, legatów i stypendiów dla duchownych. 7. Pomoc potrzebującym. Fundacje dobroczynne, towarzystwa kościelne, kolekty - 6 j.a. (sygn. 24-29) - przepisy ogólne w sprawach organizacyjnych i statutów fundacji dobroczynnych, administracja mieniem szpitali i przytułków. 8. Roczne rejestry dochodów i rozchodów - 155 j.a. (sygn. 30-184) z lat 1534-1820 - spisy osób płacących daniny kościelne, rejestry wykupujących miejsca siedzące w kościele i miejsca na pochówek, darowizny i legaty na rzecz kościoła, wykazy nieruchomości kościelnych, opłaty za ich wynajem i dzierżawę, koszty utrzymania budynków kościelnych, honoraria duchownych, organistów, nauczycieli, zatrudnianych dorywczo rzemieślników, koszty zakupu wina mszalnego, przepisywania i oprawy ksiąg kościelnych, zakupu i renowacji kościelnych sreber i dzwonów. 9. Judicialia - 9 j.a. (sygn. 185-193) z lat 1543-1930 - dokumentacja z procesów i postępowań w sprawach spornych z miastem lub osobami prywatnymi, spraw związanych z dzierżawą dóbr kościelnych oraz dotyczących patronatu, drukowane edykty i rozporządzenia królewskie dotyczących różnych dziedzin życia społecznego takich jak: obchody żałoby po śmierci władców i członków rodziny królewskiej, sposobów świętowania zwycięstw wojennych, obchodów 300-lecia reformacji, wprowadzenia nowego katechizmu i podręczników szkolnych, odprawiania świątecznych nabożeństw, kościelnego regulaminu wojskowego i konserwacji organów. 10. Księgi cmentarne - 13 j.a. (sygn. 194-206) z lat 1868-1945 - rejestry pochówków. Liczba jednostek w zespole: 206
27/58/0 vacat - Spółdzielnia Pracy Usług Różnych "Uniwersalna" w Słupsku - wybrakowano 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/59/0 Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Gdańsku 1945-1947 0 rozwiń
Zespół obejmuje akta z lat 1945-1947. Szygn 1-121. Akta ułozono w porządku alfabetycznym, biorąc pod uwagę pierwszą literę nazwiska oskarżonego. Teczki aky oskarżenia przeciwko zbrodniarzom hitlerowskim, podejrznym o dokonanie zabójst i mordów na jeńcach wojennych i robotnikach przymusowych, przesladowanie polskiej ludności zamieszkałej przed 1939 r. na terenie państwa niemieckiego. Liczba jednostek w zespole: 121
27/60/0 Prokuratura Sądu Okręgowego w Słupsku 1945-1950[1952] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 277
Wyświetlanie 1 do 60 z 893 wpisów.