Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
37/23/0 Akta gminy Krzeszów 1945-1954 0 rozwiń
Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych (sygn. 1), uchwały oraz sprawozdania kwartalne z działalności Gminnej Rady Narodowej (sygn. 2), ewidencja uchwał GRN (sygn. 3), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych (sygn. 4), protokoły i plany pracy komisji (sygn. 5-17), protokoły zebrań gromadzkich (sygn. 18), budżet (sygn. 19), preliminarze indywidualne wydatków (sygn. 21), dochody obce (sygn. 22), podatek gruntowy (sygn. 23-24), sprawy rolne- sprawozdania z akcji siewnej, spisy powierzchni użytków, (sygn. 25-27), oświata, kultura, sztuka (sygn. 28), sprawy gospodarki mieszankowej i komunalnej (sygn. 29), książka meldunkowa osób przybywających (sygn. 30), sprawy ewidencji i kontroli ruchu ludności (sygn. 31), skargi i zażalenia (sygn. 32-33). Liczba jednostek w zespole: 33
37/24/0 Akta gminy Księżpol 1864-1954[1955-1979] 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne (sygn. 1), sprawy personalne (sygn. 2), szkolenia sołtysów (sygn. 3), protokóły Gminnej Rady Narodowej (sygn. 4, 74-78), protokóły posiedzeń plenarnych GRN (sygn. 5, 84), protokóły posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 6, 80-83), plany pracy Prezydium GRN (sygn. 7), sprawozdania z działalności GRN (sygn. 8), protokóły i plany pracy Komisji (sygn. 8-13, 79), protokóły sesji sołtysów (sygn. 14), protokóły zebrań gromadzkich (sygn. 15), protokóły pokontrolne (sygn. 16), budżet (sygn. 17-24), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 25-27), dziennik główna (sygn. 28-29), sprawozdania z wykonania budżetu (sygn. 30-33), dochody obce - podatek gruntowy, danina narodowa (sygn. 36), sprawy gospodarcze (sygn. 37), drogi i place publiczne (sygn. 38), sprawy rolnictwa - m.in. pomoc sąsiedzka, akcje żniwne i siewne, wykazy powierzchniowe, kontraktacji (sygn. 39-51), oświata, kultura i sztuka (sygn. 52-57), opieka społeczna, koszty leczenia (sygn. 58-59), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 60, 69-73, 90), księga biercza podatku wojskowego (sygn. 61), sprawy budowlane i odbudowy (sygn. 62-66), wykazy gromadzkich Komitetów Obrońców Pokoju (sygn. 67), skargi i zażalenia (sygn. 68), sprawozdania z działalności (sygn. 85), gospodarka gruntami (sygn. 86-89). Karta B: spis zdawczo-odbiorczy 1/2003: ewidencja ludności (poz. 1-5, 7-31), tabela likwidacyjna (poz. 6); spis zdawczo-odbiorczy 1/2010: rejestry mieszkańców (poz. 1-25); spis zdawczo-odbiorczy 1/2011: rejestry mieszkańców (1-13). Liczba jednostek w zespole: 159
37/25/0 Akta gminy Łukowa 1944-1954 0 rozwiń
Protokoły z sesji i posiedzeń Gminnej Rady Narodowej z lat 1949-1954 (sygn. 1, 19), protokoły posiedzeń oraz kwartalne plany pracy Prez. Gminnej Rady Narodowej z lat 1950-1954 (sygn. 2), protokoły oraz plany pracy Komisji z lat 1949-1954 (sygn. 3), protokoły narad i odpraw sołtysów z lat 1949-1952 (sygn. 4), protokoły zebrań gromadzkich z lat 1951-1952 (sygn. 5), budżet administracyjny z 1949 r., (sygn. 6-7), budżet administracyjny dodatkowy z 1950 r., (sygn. 8-10), budżet z lat 1951-1952 (sygn. 11-12), roczne sprawozdanie rachunkowe z 1948 r., (sygn. 13), budżet terenowy z lat 1948-1952 (sygn. 14), inwentarz Gminy z lat 1952-1953 (sygn. 15), sprawy rolne z lat 1950-1951 (sygn. 16), ewidencja i kontrola ruchu ludności z lat 1949-1953 (sygn. 17), prośby i podania o udzielenie zezwolenia na budowę z 1953 r., (sygn. 18), księga uchwał Gminnej Rady narodowej i Prezydium Gminnej Rady narodowej z lat 1950-1951 (sygn. 20), protokoły z sesji sołtysów i zebrań wiejskich z lat 1949-1953, (sygn. 21), protokoły z posiedzeń Komitetów Zarządu Gminy z lat 1945-1953 (sygn. 22), opisy nieruchomości z lat 1947-1954 (sygn. 23), wykazy gospodarstw z lat 1946-1954 (sygn. 24-25), zagospodarowanie gruntów z lat 1947-1954 (sygn. 26), księgi uzupełniające USC z lat 1947-1952 (sygn. 27-30) Liczba jednostek w zespole: 30
37/28/0 Akta gminy Sól 1863-1954 1122 rozwiń
Akta wójta gminy z lat 1863-1866 (sygn. 1-27), akta wójta gminy Sól z lat 1967-1917 (sygn. 28-473), przepisy i zarządzenia ogólne z 1927 r., (sygn. 474), sprawy organizacyjne (sygn. 475-476), sprawy osobowe (sygn. 477-480), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych (sygn. 481-491, 846), budżety: administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw (sygn. 492-501), obrót pieniężny (sygn. 5-2-503), dochody obce (sygn. 504-516), ubezpieczenia rzeczowe (sygn. 517-518), drogi i place publiczne (sygn. 519), oświata, kultura i sztuka (sygn. 520), zebrania publiczne i akcje sanitarno - porządkowe (sygn. 521), opieka społeczna, koszty leczenia (sygn. 522-524), rolnictwo (sygn. 525-527), sprawy ogólno - administracyjne (sygn. 528-542), akta stanu cywilnego - sprawy wyznaniowe (sygn. 543), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 544-552), bezpieczeństwo i porządek publiczny (sygn. 553-557), sprawy wojskowe (sygn. 558-595), zwierzęta pociągowe i środki przewozowe (sygn. 596-598), sprawy budowlane i odbudowy (sygn. 599-601), aprowizacja i walka z drożyzna (sygn. 602-603), sprawy karno - administracyjne (sygn. 604), sprawy sadowe (sygn. 605-609), drogi i place publiczne (sygn. 610), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 611-614), księgi ludności stałej z lat 1878-1894 (sygn. 615-632), księgi ludności stałej z lat 1931-1932 (sygn. 633-664), skorowidze do ksiąg ludności stałej z lat 1978-1994 (sygn. 665-679), skorowidze do ksiąg ludności stałej z lat 1931-1933 (sygn. 680-709), sprawy organizacyjne z lat 1947-1953 (sygn. 710-716), sprawy osobowe (sygn. 717-723), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych (sygn. 724-772), kontrola wewnętrzna, nadzór (sygn. 773), budżety: administracyjny, zakładów, przedsiębiorstw (sygn. 774-785), obrót pieniężny (sygn. 786-), dochody obce (sygn. 787-788), drogi i place publiczne (sygn. 789), rolnictwo (sygn. 790-795), oświata, kultura, sztuka (sygn. 796- 817), gospodarka lokalowo - mieszkaniowa (sygn. 818), sprawy ogólno - administracyjne (sygn. 819), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 820-823, 847-850), bezpieczeństwo i porządek publiczny (sygn. 824-826), sprawy wojskowe (sygn. 827), zwierzęta pociągowe i środki przewozowe (sygn. 828-829), sprawy budowlane i odbudowy (sygn. 830-835), aprowizacja oraz walka z drożyzną (sygn. 836-837), sprawy karno - administracyjne (sygn. 838-840), sprawy sądowe (sygn. 841-845), sprawy różne - polisy ubezpieczeniowe od ognia, umowy najmu z lat 1925-1945 (sygn. 851). Liczba jednostek w zespole: 851
37/29/0 Akta gminy Tarnogród [1864] 1922-1954 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne (sygn. 1-3), sprawy osobowe (sygn.5-8), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych (sygn.9-45), kontrola wewnętrzna i nadzór (sygn.46-47), budżety: administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw (sygn.48-62), dochody gminy (sygn.63), dochody obce (sygn.64-69), drobi i place publiczne (sygn.70-71), rolnictwo (sygn. 72-80), przemysł i handel (sygn.81), oświata, kultura i sztuka (sygn.82-95), zdrowie publiczne i akcja sanitarno porządkowa (sygn.96-99), opieka społeczna, koszty leczenia (sygn.100), gospodarka komunalna i mieszkaniowa (sygn.101-102), sprawy administracyjne (sygn.103), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn.104-110, 126), bezpieczeństwo i porządek publiczny (sygn.111-112), sprawy karno - administracyjne (sygn.113-115), protokoły sesji (sygn. 116-117), protokoły prezydium (sygn. 118-119), posiedzenia komisji (sygn. 120), sprawy partyjne (sygn. 121), sprawozdawczość i statystyka (sygn. 122), ewidencja nieruchomości (sygn. 123), budżet (124-125), wykazy zgonów (sygn. 127-128). Liczba jednostek w zespole: 128
37/31/0 Akta gminy Annopol 1944-1954 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne (sygn. 1-2), sprawy personalne (sygn. 3-7), protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (dalej GRN) i jej organów (sygn. 8-12, 14-16), plany pracy i sprawozdania GRN (sygn. 13), protokoły komornika sądowego (sygn. 17-18), protokóły zebrań i sesji sołtysów (sygn. 19-21), protokoły zebrań i posiedzeń gromadzkich (sygn. 22-24), protokoły pokontrolne (sygn. 25), budżety (sygn. 26-36), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 37-41), dziennik główna (sygn. 42-46), dochody obce - podatek gruntowy, świadczenia w naturze (sygn.47-64), sprawy rolnictwa - m.in. wykazy powierzchniowe, kontraktacji (sygn. 65-69), oświata, kultura i sztuka (sygn. 70-72), gospodarka lokalowo-mieszkaniowa (sygn. 73-77), spis uprawnionych do głosowania ludowego (sygn. 78-80), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 81), sprawy budowlane i odbudowy (sygn. 82-85), aprowizacja oraz walka z drożyzną (sygn. 86), rejestr wyroków sądowych (sygn. 87). Liczba jednostek w zespole: 87
37/32/0 Akta gminy Batorz 1926-1954 0 rozwiń
Zarządzenia ogólne, okólniki (sygn. 1), protokoły i uchwały Rady Gminnej (sygn. 2), budżety (sygn. 3-19), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 20-33), księgi finansowe (sygn. 34-41), rejestr świadczeń drogowych (sygn. 42) księgi podatkowe (sygn. 43-52), kosztorysy na budowę dróg gminnych (sygn. 53), wybory do Sejmu (sygn. 54-56), spis ludności (sygn. 57-59), projekt urzędu gminnego (sygn. 60), sprawy organizacyjne (sygn.61), sprawy personalne (sygn. 62-65), protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (dalej GRN) i jej organów (sygn. 66-67), protokóły zebrań i sesji sołtysów (sygn. 68-70), protokoły zebrań i posiedzeń gromadzkich (sygn. 71), protokoły Kolegium Orzekającego (sygn.72 ), protokoły pokontrolne (sygn.73), budżety (sygn. 74-85), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 86-90), dziennik główna (sygn. 91-93), dokumentacja podatków gruntowych, świadczeń w naturze (sygn.94-98, 106-117), księgi inwentarzowe (sygn.99-100), obrót pieniężny (sygn. 101), dochody obce (sygn. 102-105), drogi i place publiczne (sygn. 118), sprawy rolnictwa - m.in. wykazy powierzchniowe, kontraktacji (sygn. 119-123), popieranie przemysłu i handlu (sygn. 124), oświata, kultura i sztuka (sygn. 125-126), gospodarka lokalowo-mieszkaniowa (sygn. 127), spis uprawnionych do głosowania ludowego (sygn. 128), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 129-130), bezpieczeństwo i porządek publiczny (sygn. 131) sprawy budowlane i odbudowy (sygn. 132-133), rejestr wyroków sądowych (sygn. 134), księgi obowiązkowych dostaw (sygn. 135-145). Liczba jednostek w zespole: 145
37/33/0 Akta gminy Brzozówka 1939, 1945-1954 0 rozwiń
Sprawy personalne (sygn. 1-3), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych (sygn. 4), protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (dalej GRN) i jej organów (sygn. 5-15), protokóły zebrań i sesji sołtysów (sygn. 16-18), protokoły zebrań i posiedzeń gromadzkich (sygn. 19), protokoły pokontrolne (sygn. 20), majątek gminy i gromad (sygn. 21), budżety (sygn. 22-33, 77), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 34-37, 40), dokumentacja księgowa (sygn. 38-39), obrót pieniężny (sygn. 41), dochody obce, podatek gruntowy, świadczenia w naturze (sygn. 42-59), sprawy rolnictwa - m.in. klasyfikacja ziemi (sygn. 60), oświata, kultura i sztuka (sygn. 61-62), spis uprawnionych do głosowania ludowego i wyborców do Sejmu (sygn. 63-70), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 71-75), sprawy przesiedleńcze (sygn. 76) rejestr spraw karno-administracyjnych i wyroków sądowych (sygn. 78-81), skargi i zażalenia (sygn. 82), sprawy gminnej Szkoły Rolniczej w Struży (sygn. 83), testamenty z lat 1949-1954 (sygn. 84-85). Liczba jednostek w zespole: 85
37/34/0 Akta gminy Chrzanów 1925, 1929, 1944-1954 0 rozwiń
sprawy organizacyjne (sygn. 1-6), sprawy personalne (sygn. 7-16), protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (dalej GRN) i jej organów oraz Zarządu Gminnego (sygn. 17-34) protokóły zebrań i sesji sołtysów (sygn. 35-37), protokoły zebrań gromadzkich (sygn. 38), protokoły pokontrolne (sygn. 39-45), majątek gminy i gromad (sygn. 46-49), przedsiębiorstwa gminne (sygn. 50), budżety (sygn. 51-64), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 65-68), dziennik główna (sygn. 69-72), karty dochodów i rozchodów (sygn. 73-74), księgi inwentarzowe (sygn. 75), księgi podatkowe (sygn. 76-83), obrót pieniężny (sygn. 84-86), dochody obce, podatek gruntowy, świadczenia w naturze (sygn.87-102), drogi i place publiczne (sygn. 103), sprawy rolnictwa - m.in. wykazy powierzchniowe, kontraktacji (sygn. 104-114), popieranie przemysłu i handlu (sygn. 115), oświata, kultura i sztuka (sygn. 116-120), gospodarka lokalowo-mieszkaniowa (sygn. 121-122), spisy osób uprawnionych do głosowania (sygn. 123-124), akta stanu cywilnego-sprawy wyznaniowe (sygn. 125-127), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 128-144), bezpieczeństwo i porządek publiczny (sygn. 145-147), sprawy budowlane i odbudowy (sygn. 148-153), aprowizacja oraz walka z drożyzną (sygn. 154), sprawy karno administracyjne (sygn. 155-158), skargi i zażalenia (sygn. 159), księga zebrań Komitetu Ratunkowego Gminy Chrzanów (sygn. 160), wyciąg z protokołu Rady Gminnej (sygn. 161). Liczba jednostek w zespole: 161
37/35/0 Akta gminy Dzierzkowice 1935, 1944-1954 0 rozwiń
sprawy organizacyjne (sygn. 1-2, 4-5), miesięczne sprawozdania sytuacyjne (sygn. 3), sprawy personalne (sygn. 6-10), organizacja i protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (dalej GRN) i jej organów (sygn. 11-15, 111-124) protokóły zebrań i sesji sołtysów (sygn. 16-17), protokoły zebrań gromadzkich (sygn. 18), protokoły pokontrolne (sygn. 19-23), wykazy nieruchomości (sygn. 24), klasyfikacja ziemi poszczególnych gromad gminy (sygn. 25), polisy ubezpieczeniowe, zobowiązania (sygn. 26-28), księga inwentarzowa (sygn. 29), budżety (sygn. 30-39, 100), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 40-44, 125-128), księgi podatkowe-podatek gruntowy, świadczenia w naturze (sygn. 45-58), drogi i place publiczne (sygn. 59), sprawy rolnictwa - m.in. wykazy powierzchniowe, kontraktacji (sygn. 60-72), oświata, kultura i sztuka (sygn. 73-76), zeznania świadków o zabójstwie mieszkańców gminy przez Niemców (sygn. 77), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 78-87, 98), narodowy spis powszechny (sygn. 88), spisy uprawnionych do głosowania (sygn. 89-92), opieka społeczna (sygn. 93), sprawy budowlane i odbudowy (sygn. 94-95), aprowizacja oraz walka z drożyzną (sygn. 96-97), skargi i zażalenia (sygn. 99), działalność Zarządu Gminnego Związku Młodzieży Polskiej (sygn. 101-110), sprawy wojskowe (sygn. 129), domowe książki meldunkowe z poszczególnych gromad (sygn. 130-137), projekty znaku wodnego na rzece Wyżnicy przy Zakładzie Wodnym Sosnowa Wola (sygn. 138), Zakład Wodny Sosnowa Wola na rzece Wyżnicy (sygn. 139). Liczba jednostek w zespole: 139
37/36/0 Akta gminy Gościeradów 1943, 1945-1954 0 rozwiń
sprawy personalne (sygn. 1), protokoły Obywatelskiej Komisji Podatkowej (sygn. 2), Gminna Rada Kobieca - protokoły, zarządzenia władz nadrzędnych (sygn. 3), protokóły zebrań i sesji sołtysów (sygn. 4-5), protokoły pokontrolne (sygn. 6), dziennik główna (sygn. 7-11), księgi podatkowe (sygn. 12-14), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 15), budżet (sygn. 16-19), księgi inwentarzowe (sygn. 20), księgi biercze szarwarków, wymiarów świadczeń w naturze (sygn. 21-30), wykazy gospodarstw (sygn. 31), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 32-33), domowe książki meldunkowe z poszczególnych gromad (sygn. 34-43), projekty techniczne melioracji wsi Wólka Szczecka (sygn. 44). Liczba jednostek w zespole: 44
37/37/0 Akta gminy Kawęczyn 1933-1954 0 rozwiń
rejestry mieszkańców (sygn. 1-25), sprawy organizacyjne (sygn. 26), sprawy personalne (sygn. 27-30), organizacja i protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (dalej GRN) i jej organów (sygn. 31-37) protokoły zebrań gromadzkich (sygn. 38), protokoły zebrań sołtysów i ich szkolenia (sygn. 39-41), protokoły pokontrolne (sygn. 42), majątek gminy i gromad (sygn. 43), budżety (sygn. 44-45), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 46, 115-116), karty wydatków budżetu centralnego (sygn. 47-48, 113-114), sprawozdania kwartalne z wykonania budżetu (sygn. 49-51), dziennik główna (sygn. 52-54), księgi podatkowe-podatek gruntowy, świadczenia w naturze (sygn. 55-66), drogi i place publiczne (sygn. 67-68), sprawy rolnictwa - m.in. wykazy powierzchniowe, kontraktacji (sygn. 69-71, 117), popieranie przemysłu i handlu (sygn. 72-73), oświata, kultura i sztuka (sygn. 74), opieka społeczna (sygn. 75), spisy uprawnionych do głosowania (sygn. 76-80), Okręgowa Komisja Wyborcza (sygn. 81), akta stanu cywilnego (sygn. 82-88), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 89-100), bezpieczeństwo i porządek publiczny (sygn. 101-102), sprawy budowlane (sygn. 103-105), rejestry spraw karno-administracyjnych, wyroków sądowych (sygn. 106-111), księgi inwentarzowe Zarządu Gminy (sygn. 112). Liczba jednostek w zespole: 117
37/38/0 Akta gminy Kosin 1945-1954 0 rozwiń
sprawy personalne (sygn. 1), protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (dalej GRN) i jej organów (sygn. 2-6, 63) protokóły zebrań i sesji sołtysów (sygn. 7-8), protokoły zebrań gromadzkich (sygn. 9-12), protokoły pokontrolne (sygn. 13), budżety (sygn. 14-25), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 26-29), księga sum przechodnich (sygn. 30-33), książka szczegółowa podatku gruntowego (sygn. 34-36), dziennik główna (sygn. 37-40), księgi dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych (sygn. 41-55), sprawy rolnictwa - m.in. arkusze obliczeniowe gospodarstw rolnych (sygn. 56), oświata, kultura i sztuka (sygn. 57-59), sprawy budowlane i odbudowy (sygn. 60), skargi i zażalenia (sygn. 61-62), gospodarka lokalowo-mieszkaniowa (sygn. 64). Liczba jednostek w zespole: 64
37/39/0 Akta gminy Modliborzyce 1928-1954 0 rozwiń
budżet (sygn. 1), dokumentacja księgowa min. dziennik główna, księga rozchodów budżetowych, sum przechodnich (sygn. 2-18), księgi inwentarzowe (sygn. 19-21), umowy dzierżawne (sygn. 22), sprawy organizacyjne (sygn. 23-24), sprawy personalne (sygn. 25-31), protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (dalej GRN) i jej organów (sygn. 32-41) protokóły zebrań i sesji sołtysów (sygn. 42-47), protokoły pokontrolne (sygn. 48-49), majątek gminy i gromad (sygn. 50), przedsiębiorstwa gminne (sygn. 51-52), budżety (sygn. 53-65), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 66-69), dziennik główna (sygn. 70-72), dochody gminne (sygn. 73-103), dochody obce (sygn. 104-105), drogi i place publiczne (sygn. 106), sprawy rolnictwa - m.in. wykazy powierzchniowe (sygn. 107-119), popieranie przemysłu i handlu (sygn. 120), oświata, kultura i sztuka (sygn. 121), opieka społeczna (sygn. 122-125), gospodarka lokalowo-mieszkaniowa (sygn. 126-129), akta stanu cywilnego-sprawy wyznaniowe (sygn. 130), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 131-134), spisy osób uprawnionych do głosowania i akta dotyczące wyborów (sygn. 135-137), bezpieczeństwo i porządek publiczny (sygn. 138-139), sprawy wojskowe (sygn. 140), sprawy budowlane i odbudowy (sygn. 141-144), aprowizacja oraz walka z drożyzną (sygn. 145-148), rejestry spraw karno-administracyjnych, wyroków sądowych (sygn. 149-153), prośby i podania w różnych sprawach (sygn. 154), akta z dowodami personalnymi pracowników Urzędu Gminy (sygn. 155), protokoły zebrań Zarządu (sygn. 156), budowa szkoły (sygn. 157), protokoły zebrań gminy (sygn. 158), dział gospodarki gminnej (sygn. 159), oświata, kultura i sztuka (sygn. 160). Liczba jednostek w zespole: 160
37/40/0 Akta gminy Potok 1933-1954 0 rozwiń
akta organizacyjne urzędu z lat: 1951-1954 (sygn. 1-3), protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (dalej GRN) i jej organów z lat 1953-1954, (sygn. 4-10), sesje sołtysów oraz zebrania gromadzkie z lat 1950-1954 (sygn. 11-12), kontrole oraz inspekcje z lat 1947-1954 (sygn. 13-17), działalność finansowo-budżetowa z lat 1944-1945, 1949-1954 (sygn. 18-34), sprawy gospodarcze z lat 1948-1954 (sygn. 35-43), sprawy z zakresu Urzędów Stanu Cywilnego z lat 1946-1954 (sygn. 44-61), ewidencja mieszkańców z roku 1951(sygn. 62-77), sprawy karno-administracyjne z lat 1947-1954 (sygn. 78-79), akta z Urzędu Gminy z lat 1937-1939, (sygn. 80-82), ewidencja mieszkańców z lat 1933-1951 (sygn. 83-121). Liczba jednostek w zespole: 121
37/41/0 Akta gminy Trzydnik 1925-1954 0 rozwiń
sprawy organizacyjne z lat 1934-1939, 1947-1951 (sygn. 1-5, 98-103), sprawy personalne z lat 1925-1939, 1945-1952 (sygn. 6-8, 104-107), akta dotyczące wyborów do Rady Gminy, rad gromadzkich, wójta gminy z lat 1933-1936 (sygn. 9-11), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych z lat 1925-1929 (sygn. 12-13), protokoły pokontrolne z roku 1937(sygn. 14), majątek gminy i gromad z lat 1934-1939 (sygn. 15), przedsiębiorstwa gminne z roku 1936 (sygn. 16), obchody uroczystości z lat 1935-1938 (sygn. 17-19), budżety: administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw z lat 1931-1944 (sygn. 20-28, 94-95), sprawozdania rachunkowe z lat 1936-1939 (sygn. 29), dziennik główna z lat 1937-1938 (sygn. 30), dochody gminy z lat 1924-1938, 1943-1944 (sygn. 31-44, 96), dochody obce z lat 1930-1939 (sygn. 45-47), przymusowe ubezpieczenia rzeczowe z lat 1934, 1938 (sygn. 48-49), drogi i place publiczne z lat 1931-1939 (sygn. 50-51), oświata, kultura, sztuka z lat 1931-1939 (sygn. 52-55), zdrowie publiczne i akcje sanitarno-porządkowe z lat1937-1939 (sygn. 56-58), opieka społeczna - koszty leczenia, zasiłki bezrobotnych z lat 1931-1939 (sygn. 59-60), rolnictwo oraz weterynaria i hodowla z lat 1931-1937 (sygn. 61-64), popieranie przemysłu i handlu z lat 1932-1939 (sygn. 65), akta administracyjne z lat 1935-1938 (sygn. 66-68), akta stanu cywilnego oraz ewidencja i kontrola ruchu ludności z lat 1931-1937 (sygn. 69-71), spis wyborców z roku 1935 (sygn. 72), bezpieczeństwo i porządek publiczny z roku 1936, 1940-1941 (sygn. 73, 97), sprawy wojskowe z lat 1933-1939 (sygn. 74-80), sprawy budowlane z lat 1936-1939 (sygn. 81-84), aprowizacja oraz walka z drożyzną z roku 1935 (sygn. 85), sprawy karno-administracyjne i sądowe z lat 1925-1937 (sygn. 86-92), dziennik korespondencyjny z roku 1931 (sygn. 93), organizacja i protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (dalej GRN) i jej organów z lat 1944-1951 (sygn. 108-110) protokóły zebrań sołtysów z roku 1949 (sygn. 111), protokoły zebrań gromadzkich z roku 1947 (sygn. 112), protokoły pokontrolne z lat 1945-1951 (sygn. 113-114), majątek gminy i gromad z lat 1947-1949 (sygn. 115-117), przedsiębiorstwa gminne z roku 1949 (sygn. 118), budżety z lat 1947-1952 (sygn. 119-127), roczne sprawozdania rachunkowe z lat 1946-1949 (sygn. 128-131), księgi podatkowe-podatek gruntowy, świadczenia w naturze z lat 1946, 1950-1952 (sygn. 132-134), kredyt komunalny, obrót pieniężny, dochody obce z lat 1946-1949 (sygn. 135-137), drogi i place publiczne (sygn. 138-139), sprawy rolnictwa - m.in. Podział ziemi, wykazy powierzchniowe, kontraktacji z lat 1945-1951 (sygn. 140-142), przemysł i handel z lat 1945-1949 (sygn. 143), oświata, kultura i sztuka z lat 1944-1952 (sygn. 144-146), akta urzędu stanu cywilnego z roku 1947 (sygn. 147), bezpieczeństwo i porządek publiczny z roku 1945 (sygn. 148), sprawy wojskowe z lat 1946-1949 (sygn. 149-150), sprawy budowlane i odbudowy z lat 1946-1947 (sygn. 151), aprowizacja oraz walka z drożyzną z lat 1944-1947(sygn. 152-154), akta gminnego Koła Ligi Obrony Powietrznej Państwa w Trzydniku z lat 1929-1939 (sygn. 155-167). Liczba jednostek w zespole: 167
37/42/0 Akta gminy Urzędów 1944-1954 0 rozwiń
sprawy organizacyjne z lat 1945-1954 (sygn. 1-14), sprawy personalne z lat 1946-1954 (sygn. 15-23), organizacja i protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (dalej GRN) i jej organów z lat 1945-1954 (sygn. 24-46), protokóły sesji sołtysów z lat 1946-1954 (sygn. 47-49), protokoły zebrań gromadzkich z roku 1954 (sygn. 50), protokoły pokontrolne z lat 1947-1954 (sygn. 51-59), majątek gminy i gromad z lat 1944-1954 (sygn. 60-65), przedsiębiorstwa gminne z lat 1948-1954 (sygn. 66-71), budżety z lat 1944-1954 (sygn. 72-83, 178), roczne sprawozdania rachunkowe z lat 1944-1950 (sygn. 84-90), urządzenia i dokumenty księgowe z lat 1947-1954 (sygn. 91-96, 127-128), dochody gminne z lat 1942-1954 (sygn. 97-122), księgi inwentarzowe z lat 1945-1954 (sygn. 123-126), dochody obce z lat 1946-1948 (sygn. 129-130), egzekucja administracyjna z roku 1948 (sygn. 131), drogi i place publiczne z lat 1945-146, 1954 (sygn. 132-134), sprawy rolnictwa z lat 1945-1954 (sygn. 135-140), przemysł i handel z lat 1946-1953 (sygn. 141), oświata, kultura i sztuka z lat 1945-1954 (sygn. 142-149), opieka społeczna z roku 1952 (sygn. 150), gospodarka lokalowo-mieszkaniowa z lat 1945- 1954 (sygn. 151-153), ewidencja i kontrola ruchu ludności z lat 1945-1954 (sygn. 154-163, 179-182), wykazy osób uprawnionych do głosowania z lat 1952, 1954 (sygn. 164-165), bezpieczeństwo i porządek publiczny z lat 1944- 1945 (sygn. 166-167), sprawy wojskowe z roku 1948 (sygn. 168), sprawy budowlane i odbudowy z lat 1947-1954 (sygn. 169-172), aprowizacja oraz walka z drożyzną z lat 1945-1948 (sygn. 173-175), sprawy karno - administracyjne z lat 1948-1953 (sygn. 1176-178), projekty techniczne melioracji łąk w Bobach z roku 1943 (sygn. 183), podział administracyjny gminy z roku 1954 (sygn. 184), kwitariusz wagi miejskiej urzędowskiej (sygn. 185), księga protokołów posiedzeń Urzędowskiej Komisji Miejskiej oraz Zarządu Gromadzkiego gminy Urzędów (sygn. 186).. Liczba jednostek w zespole: 186
37/43/0 Akta gminy Wilkołaz 1944-1954 0 rozwiń
sprawy organizacyjne z roku 1949 (sygn. 1), sprawy personalne z lat 1944-1954 (sygn. 2-7), protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (dalej GRN) i jej organów z lat 1949-1954 (sygn. 8-11), protokóły sesji sołtysów z lat 1950-1954 (sygn. 12), wykazy gromad (sygn. 13), budżety z lat 1944-1954 (sygn. 14-17, 20-24), roczne sprawozdania rachunkowe z lat 1948-1949 (sygn. 18-19), urządzenia i dokumenty księgowe z lat 1944-1954 (sygn. 25-45), sprawy rolnictwa z lat 1950-1953 (sygn. 46-49), oświata, kultura i sztuka z lat 1949-1953 (sygn. 50-51), opieka społeczna z lat 1949-1954 (sygn. 52-54), sprawy z zakresu urzędu stanu cywilnego z lat 1949-1954 (sygn. 55-60), ewidencja i kontrola ruchu ludności z lat 1948-1953 (sygn. 61-72), gromadzkie książki meldunkowe z poszczególnych gromad z lat 1951-1951 (sygn. 73-81), sprawy budowlane i odbudowy z lat 1947-1952 (sygn. 82-84), sprawy osób poszukiwanych z roku 1952 (sygn. 85). Liczba jednostek w zespole: 85
37/44/0 Akta gminy Zaklików 1893-1915, 1938-1939, 1944-1954 0 rozwiń
sprawy organizacyjne z lat 1952-1954 (sygn. 1-3), sprawy personalne z lat 1952-1954 (sygn. 4-6), organizacja i protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (dalej GRN) i jej organów z lat 1945-1954 (sygn. 8-36), protokoły pokontrolne z lat 1952-1954 (sygn. 37), przedsiębiorstwa gminne z roku 1951 (sygn. 38), budżety z lat 1953-1954 (sygn. 39-40), urządzenia i dokumenty księgowe z lat 1948-1953 (sygn. 41-47), skargi i zażalenia z lat 1951-1954 (sygn. 48), mienie opuszczone z lat 1950-1951 (sygn. 49), sprawy rolnictwa z roku 1948 (sygn. 50), akta administracyjne gminy zaklikowskiej z lat 1893-1915 (sygn. 51-60), księga protokołów Rady Gromadzkiej z lat 1937-1939 (sygn. 61), projekt kościoła w Lipie z roku 1939 (sygn. 62). Liczba jednostek w zespole: 62
37/45/0 Akta gminy Zakrzówek 1865, 1904-1954 776 rozwiń
sprawy organizacyjne z lat 1929-1944 (sygn. 1-10), sprawy personalne z lat 1923-1944 (sygn. 11-24), akta wyborcze do Rady Gromadzkiej wsi Zakrzówek z roku 1938 (sygn. 25), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych z lat 1934-1944 (sygn. 26-32), protokoły posiedzeń Rady Gminnej i jej organów z lat 1919-1938 (sygn. 33-46), protokoły posiedzeń i sesji sołtysów z lat 1924-1945 (sygn. 47-57), protokoły i uchwały zebrań gromadzkich z lat 1917-1939 (sygn. 58-63), protokoły pokontrolne z lat 1931-1944 (sygn. 64-71), majątek gminy i gromad z lat 1934-1943 (sygn. 72-77), przedsiębiorstwa gminne z lat 1934-1943 (sygn. 78-84), budżety z lat 1934-1944 (sygn. 85-94), roczne sprawozdania rachunkowe z lat 1935-1938 (sygn. 95-96), urządzenia i dokumenty księgowe z lat 1928-1943 (sygn. 97-183), dochody gminne z lat 1934-1943 (sygn. 184-197), księgi inwentarzowe z lat 1919-1939 (sygn. 198-199), kredyty i obrót pieniężny z lat 1934-1944 (sygn. 200-202), dochody obce z lat 1930-1944 (sygn. 203-210), akta podatkowe z lat 1921-1944 (sygn.211-388, 595, 601-602, 789), sprawy przeciwpożarowe i przymusowe ubezpieczenie rzeczowe z lat 1928-1942 (sygn. 389-393), egzekucja administracyjna z lat 1934-1939 (sygn. 394-396), sprawy ogólno-gospodarcze z lat 1922-1942 (sygn. 397-405), drogi i place publiczne z lat 1929-1943 (sygn. 406-414), oświata, kultura i sztuka z lat 1925-1941 (sygn. 415-419), opieka zdrowotna i społeczna z lat 1917-1943 (sygn. 420-430), rolnictwo z lat 1929-1944 (sygn. 431-450), popieranie przemysłu i handlu z lat 1929-1944 (sygn. 451-464), sprawy ogólno administracyjne z lat 1934-1936 (sygn. 465-466, 600, 603-611, 613-616), wykazy osób uprawnionych do głosowania z lat 1919-1930 (sygn. 467-472), ewidencja i kontrola ruchu ludności z lat 191865-1943 (sygn. 473-503, 617-642), bezpieczeństwo i porządek publiczny z lat 1919, 1929-1944 (sygn. 504-525), sprawy wojskowe z lat 1929-1943 (sygn. 526-540, 596-599), sprawy budowlane i odbudowy z lat 1924-1943 (sygn. 541-552), aprowizacja oraz walka z drożyzną z lat 1919-1939 (sygn. 553-556), sprawy karno-administracyjne i sądowe z lat 1917-1943 (sygn. 557-593), wykazy kontyngentów z lat 1942 (sygn. 612), akta powojenne: sprawy organizacyjne z lat 1944-1953 (sygn. 643-646), sprawy personalne z lat 1944-1953 (sygn. 647-650), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych z lat 1944-1946 (sygn. 651-652), protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej i jej organów z lat 1948-1953 (sygn. 653-655, 788), protokoły zebrań gromadzkich z lat 1947-1953 (sygn. 656), protokoły pokontrolne z lat 1944-1952 (sygn. 657-658), przedsiębiorstwa gminne z lat 1948-1949 (sygn. 659-661), budżety z lat 1946-1952 (sygn. 662-683), roczne sprawozdania rachunkowe z lat 1948, 1953 (sygn. 684-685), urządzenia i dokumenty księgowe z lat 1945-1951 (sygn. 686-700), dochody gminne z lat 1949-1951(sygn. 684-713), dochody obce z lat 1945-1951 (sygn. 714-716), akta podatkowe z lat 1945-1951 (sygn. 717-733), drogi i place publiczne z lat 1948-1951 (sygn. 734), sprawy rolnictwa z lat 1944-1954 (sygn. 735-746), przemysł i handel z lat 1944-1948 (sygn. 747), oświata, kultura i sztuka z lat 1944-1951 (sygn. 748-756), opieka społeczna z roku 1944-1945 (sygn. 757), gospodarka lokalowo-mieszkaniowa z roku 1948 (sygn. 758), ewidencja i kontrola ruchu ludności z lat 1945-1954 (sygn. 759-767), sprawy wojskowe z roku 1953 (sygn. 768), sprawy budowlane i odbudowy z lat 1944-1952 (sygn. 769-773), aprowizacja oraz walka z drożyzną z lat 1944-1952 (sygn. 774-777), sprawy karno-administracyjne z lat 1945-1948 (sygn. 778-779), i ogólno organizacyjne z lat 1944-1953 (sygn. 780-787). Liczba jednostek w zespole: 789
Wyświetlanie 21 do 40 z 380 wpisów.