Akta gminy Kocudza

Sygnatura
37/22/0
Daty skrajne
1916-1954
Liczba serii
1
Liczba skanów
2866

Zawartość:

Akta Urzędu Gminy z lat 1916-1918 (sygn. 1-11), mobilizacja i pobór do wojska z lat 1922-1923, 1925 (sygn. 12-14), statystyka odłogów i zasiewów z 1920 r., (sygn. 15), sprawy ksiąg ludności stałej z 1924 r., (sygn. 16), rejestrów i ruchu ludności z 1932 r., (sygn. 17), sprawy poszukiwania osób, majątku i kapitałów z lat 1922-1923,1928,1933 (sygn. 18-21), o poborach do wojska z 1920 r., (sygn. 22), aprowizacji gminnej z 1921 r., (sygn. 23), uchodźców i reemigrantów z lat 1922, 1925, 1926 (sygn. 24-26), sanitarne, chorób ludzi i zwierząt z lat 1924-1928, 1930, 1932 (sygn. 27-32), korespondencja z oddziałami ubezpieczeń wojennych budowli od ognia z 1921 r., (sygn. 33), instrukcjach i okólnikach z 1922 r., (sygn. 34), sprawy podatków państwowych i komunalnych, gminnych i szkolnych z lat 1922-19245, 1928,1931 (sygn. 35-39), statystyka ogólna dot. spisu ludności i inwentarz a z lat 1922-1931 (sygn. 40-46), sprawy dot. weteranów, emerytów, inwalidów, zasiłków z lat 1922-1923, 1925 (sygn. 47-49), kosztów szpitalnych i dobroczynności z lat 1922, 1926, 1928, 1932 (sygn. 50-53), podatków państwowych, sejmikowych, gminnych z 1921 r., (sygn. 54), podwód, związków i stowarzyszeń z lat 1922, 1924-1925, 1932 (sygn. 55-58), wykazów informacyjnych i statystycznych z 1921 r., (sygn. 59), szkolnictwa, oświaty i wyznania z lat 1922, 1926, 1930 (sygn. 60-62), dozoru szkolnego z lat 1927-1931 (sygn. 63), korespondencja z instytucjami i oddziałami wojskowymi z 1921 r., (sygn. 64), sprawy ubezpieczenia budowli od pożarów z lat 1922,1924, 1926-1927 (sygn. 65-68), sądownictwa z 1923 r., i 1925 (sygn. 69-70), aresztu i aresztowanych z 1925 r., (sygn. 71), zasiłków wojskowych z 1920 r., (sygn. 72), korespondencja różna z 1927 r., (sygn. 73), sprawy dowodów osobistych z 1921 r., (sygn. 74), sejmiku powiatowego z 1922 r. ,(sygn. 75), ewidencji koni z lat 1929-1930 (sygn. 76-77), dostarczania podwód z lat 1920-1921 (sygn. 78-79), świadczenia rzeczowe (szarwarki) z 1928 r., (sygn. 80), korespondencja ogólna z 1920 r., (sygn. 81), dochody gminy z 1936 r., (sygn. 82), rolnictwo z 1938 r., (sygn. 83), spis wyborców uprawnionych do głosowania z 1933 r., (sygn. 84-85), sprawy aprowizacji z 1941 r., (sygn. 85-86), sprawy organizacyjne - podział administracyjny Gminy z lat 1947-1954 (sygn. 87), Zebrania Rady Gminnej , sołtysów z 1947 r., (sygn. 88), protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej z lat 1945-1948 (sygn. 89) i sesji z lat 1949-1954 (sygn. 90), protokoły Zarządu Gminy z lat 1946-1949 (sygn. 91), protokoły Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1946-1954 (sygn. 92), protokoły i plany pracy wszystkich komisji z lat 1949-1954 (sygn. 93-99), protokoły zebrań komisji z lat 1952-1954 (sygn. 100), zebrania gromadzkie z lat 1953-1954 (sygn. 101), kontrola wewnętrzna , nadzór z lat 1947--1953 (sygn. 102-105), majątek Gminy i gromad z lat 19471948 ( sygn. 106-107), sprawy budżetu i sprawozdania z wykonania z lat 1947-1954 (sygn.108-119), plany finansowe z 1954 r., (sygn.120), księga biercza szarwarków z 1948 r., (sygn.121), księga inwentarzowa Zarządu gminnego z 1948 r., (sygn.122), obrót pieniężny i dochody obce z lat 1949-1952 (sygn.123-127), księga biercza podatku gruntowego, Daniny Narodowej i danin komunalnych z lat 1945-1949 (sygn.128-134), podatek gruntowy z 1950 r., (sygn.135), drogi i place publiczne z lat 1947-1948 (sygn.136-137), sprawy rolnictwa z lat 1947-1954 (sygn.138-142), oświaty, kultury i sztuki z lat 1947-1954 (sygn.143-146), opieki społecznej z lat 1948-1949 (sygn. 147-148), gospodarki komunalnej i mieszkaniowej z lat 1949, 1951-1952( sygn.149-150), sprawy wyznaniowe z lat 1948-1949 (sygn.151-152), ewidencja i kontrola ruchu ludności z lat 1947-1949 (sygn.153-154), sprawy budowlane z lat 1947-1949 (sygn. 155-157), skargi i zażalenia z lat 1951-1953 (sygn. 158), księga meldunkowa wsi Andrzejówka z lat 1948-1954 (sygn. 159), wsi Bukowa z lat 1948-1954 (sygn. 160), wsi Korytków Duży z lat 1948-1954 (sygn. 161), rozkład podatków z lat 1930-1931 (sygn. 162), sprawy podatku gruntowego z lat 1948-1949 (sygn. 163-164), protokoły z zebrań gromadzkich z lat 1950-1953 (sygn. 165), Ankiety "wykaz stanu osobowego funkcjonariuszy" Urzędu Gminy w Kocudzy z lat 1947-1953 (sygn. 166). Karta B: Spis zdawczo-odbiorczy zawiera protokoły z zebrań, programy i sprawozdania Komitetu Gminnego Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Kocudzy z lat 1950-1954 (sygn. 1)

Dzieje twórcy:

Gmina Kocudza w powiecie biłgorajskim była w latach 1921-1939 jednostką samorządu terytorialnego, wypełniającą również funkcje zlecone przez państwo z zakresu administracji. Dla byłego zaboru rosyjskiego posiadał moc ukaz z 19 lutego/2 marca 1864 r. uzupełniony dekretem Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918 r. (Dz. Praw Nr 18, poz. 48, 1918). Organami administracji gminnej były: Zgromadzenie Gminne, Rada Gminna, wójt gminy oraz sołtysi. Do kompetencji Zgromadzenia gminnego należało m.in.: wybór wójta, członków Rady, uchwalanie budżetu gminy. Rada gminna miała przygotowywać wnioski i projekt budżetu na Zgromadzenie, zawiadywać nieruchomościami i funduszami należącymi do gminy, nadzorować i kierować instytucjami i zakładami gminnymi, kontrolować urzędników gminnych, kontrolować działalność wójta. Gmina była podzielona na gromady, które podlegały gminie i nie stanowiły odrębnych jednostek administracyjnych. Ustawa z 23 marca 1933 r. "O częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego" (Dz. U. Nr 35 poz. 294, 1933) zniosła Zgromadzenie Gminne i przeniosła dużą część jego uprawnień na Radę (wybór wójta, zastępców, ustalanie budżetu gminy). Część zadań i uprawnień Rady przeniesiono na nowoutworzony organ władzy wykonawczej - Zarząd Gminny. W 1939 r. na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 listopada 1939 r. "O zarządzie gmin polskich" gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym. Wszelką władzę w gminie przelano na wójta. Był on przełożonym wszystkich osób zatrudnionych w gminie i odpowiedzialny za gospodarkę finansowa gminy. Wójta powoływał Starosta (Kreishauptmann) po zatwierdzeniu przez Szefa Okręgu. Po wyzwoleniu powołano do życia Rady Narodowe. Powstały one na mocy statutu z 1 stycznia 1944 r., działały na podstawie ustawy z 11 września 1944 r. "O organizacji i zakresie działalności zarządu terytorialnego" (Dz. U. Nr 14 poz. 74 , 1944). Istniały rady narodowe wojewódzkie, miejskie i gminne z Krajową Radą Narodową na czele. W skład Gminnej Rady Narodowej wchodzili: członkowie rady gminnej powołani przed uchwaleniem ustaw, przedstawiciele organizacji politycznych, zrzeszeń społecznych, gospodarczych, związków zawodowych, instytucji oświatowych, organizacji młodzieżowych, przedstawiciele wojskowości, nauki , pracy społecznej, przedstawiciele gromad. W okresie 1944-1950 istniały dwa organy wybierane przez Radę Gminną: Zarząd Gminny i Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Prezydium było organem reprezentującym gminę oraz kontrolnym nad działalnością organów podległych gminie, zaś Zarząd Gminy był organem wykonawczym Rady pod kierownictwem Wójta, jako przełożonego gminy i kierownika Urzędu. Zadania Rady Narodowej to planowanie działalności publicznej, ustalanie budżetu i świadczeń w naturze, kontrola i powoływanie organów wykonawczych, zawierania umów w sprawie obciążania majątku nieruchomego gminy. Początkowo biura Zarządu Gminy dzieliły się na 4 referaty. Uchwałą z 13 kwietnia 1948 r. Lubelski Wydział Wojewódzki wydał instrukcję organizacyjną dla biur Zarządów Gminnych, w której wprowadził podział na sześć referatów: ogólnoorganizacyjny, finansowo-budżetowy, gospodarki gminnej, administracyjny, ewidencji i ruchu ludności, urzędu stanu cywilnego. W dniu 20 marca 1950 weszła w życie ustawa "O terenowych organach jednolitej władzy państwowej" (Dz. U. Nr 14 poz. 130, 1950). Rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej w gminach. Jako takie kierowały działalnością gospodarczą, społeczną, kulturalną, miały zapewniać porządek i bezpieczeństwo, wydawać przepisy prawne, stanowić o terenowych podatkach, wykonywać kontrolę działalności urzędów, przedsiębiorstw i instytucji na podległym terenie. Organem wykonawczym i zarządzającym Rady było Prezydium. Prezydium miało sprawować wszystkie funkcje wykonawcze władzy państwowej na podległym terenie oraz wykonywać uchwały Rady. Zwierzchni nadzór nad Gminną Radą Narodową sprawowała Rada Powiatowa (Dz. Urz. WRN w Lublinie, Nr 3, poz. 7, 1953). Gmina została zniesiona na mocy ustawy sejmowej z 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43, poz. 191, 1954). Siedziba mieściła się w Kocudzy. Obszar gminy Kocudza obejmował w 1952 r. gromady: Andrzejówka, Bukowa, Dzwola, Kapronie, Kocudza I, II, III, Kocudza Górna, Konstantów, Korytków Duży, Korytków Mały, Władysławów, Zdzisławice (Dz. Urz. WRN w Lublinie, Nr 3, poz. 7, 1953).

Daty skrajne:

1916-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1916-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

167

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

166

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak