Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
37/179/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Opolu Lubelskim 1976-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera akta dotyczące wyborów do Sejmu Polski Rzeczypospolitej Ludowej z Roku 1978 (sygn. 1), Wybory do rady narodowej z 1980 r. (sygn. 2), do samorządu mieszkańców wsi z lat 1976, 1978, 1980 (sygn. 3-5), protokoły z wyborów sołtysów z lat 1978-1978-1990 (sygn. 6-13), miejsko - gminny Front Jedności Narodu z roku 1978 (sygn. 14), organizacja sesji i komisji stałych RN z lat 1977-1984 (sygn. 15-21), oraz kancelarii Rady z lat 1979-1990 (sygn.22-23), protokoły z sesji RN z lat 1976-1990 (sygn. 24-39), realizację uchwał z lat 1976-1990 (sygn. 40-48), wystąpienia do organów wyższego stopnia z lat 1984-1990 (sygn. 49-50), protokoły z posiedzeń Prezydium RN z lat 1976-1979, 1982-1990 (sygn. 51-64), realizację postanowień Prezydium RN z lat 1976-1990 (sygn. 65-72), reprezentację RN przez przewodniczącego z lat 1986-1990 (sygn.73-74), protokoły z posiedzeń komisji stałych z lat 1971-1990 (sygn.75-101), protokoły Komitetu Kontroli Społecznej z lat 1978-1984 (sygn. 102-106), zespoły radnych z lat 1981-1982, 1985-1986 (sygn. 107-109), spotkania radnych z wyborcami z lat 1977, 1981, 1986-1987 (sygn. 110-112), interpelacje i wnioski z sesji z lat 1984-1986, 1988-1990 (sygn. 113-117), protokoły z zebrań wiejskich z lat 1976-1984, 1988 (sygn. 118-130), plany pracy i sprawozdania z działalności z lat 1977, 1984-1990 (sygn. 131-135), działalność koordynacyjna RN z lat 1980-1984 (sygn. 136-139), ankiety sołtysów z roku 1978 (sygn. 140), protesty komitetów strajkowych z roku 1989 (sygn. 141). Liczba jednostek w zespole: 141
37/180/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Poniatowej 1973-1990 0 rozwiń
Materiały z wyborów do Sejmu oraz Senatu z 1985 i 1989 r. (sygn. 1-2), rad narodowych z roku 1984 i 1988, organów (sygn. 3-11), organizacji komisji stałych z roku 1977 (sygn. 12), protokoły z sesji RN z lat 1973-1990 (sygn. 13-33), realizację uchwał z lat 1973, 1977-1981, 1984-1990 (sygn. 34-39), protokoły z posiedzeń Prezydium RN z lat 1974-1990 (sygn. 40-54), realizację postanowień Prezydium RN z lat 1986-1990 (sygn. 55-56), protokoły z posiedzeń komisji stałych z lat 1973-1990 (sygn.57-78), materiały dotyczące Komitetu Kontroli Społecznej z lat 1978-1982 (sygn. 79-83), działalność samorządu miasta z lat 1974, 1979 (sygn. 84-85), protokoły z zebrań wiejskich z lat 1974-1975, 1978-1984 (sygn. 86-104), protokoły z narad sołtysów i sprawozdania z ich działalności z lat 1973-1977 (sygn. 105-107), sprawozdania statystyczne za lata 1974-1980, 1984-1989 (sygn. 108-110), osobowe kwestionariusze radnego z roku 1984 i 1988 (sygn. 111-112), akta miejsko- gminnego Frontu Jedności Narodu z lat 1976-1979 (sygn. 113-114), współpraca rady Miejsko- Gminnej w Poniatowej z PRON z lat 1983-1989 (sygn. 115-117). Liczba jednostek w zespole: 117
37/181/0 Urząd Gminy w Borzechowie 1975-1990 0 rozwiń
Materiały wchodzące w skład zespołu to: narady pracowników własnej jednostki z lat 1981-1986 (sygn. 1-2), zarządzenia naczelnika gminy z lat 1982-1989 (sygn. 3-7), postanowienia naczelnika gminy z lat 1979-1990 (sygn. 8-12), programy realizacyjne i okresowe plany pracy z lat 1984-1988 (sygn. 13-18), rejestr skarg i wniosków z lat 1986-1990 (sygn. 19), sprawy archiwum zakładowego z lat 1983-1985, 1988-1990 (sygn. 20-21), ewidencja odznak i pieczęci z lat 1987-1989 (sygn. 22), protokoły kontroli i inspekcji z lat 1981-1990 (sygn. 23-34), przydziały etatów z 1984 r. (sygn. 36), odznaki z lat 1984-1988 (sygn. 37-39), plany i programy szkolenia pracowników z lat 1983-1984 (sygn. 40-41), przekazywanie gospodarstw na następcę w zamian za rentę lub emeryturę z lat 1987-1990 (sygn. 42-47), sprawozdania statystyczne z lat 1984-1988 (sygn. 48-50), budżety, zbiorcze gminy ich zmiana i realizacja z lat 1980-1988 (sygn 51-55), plany zobowiązań, sprawozdawczość z lat 1982, 1984, 1987 (sygn. 56-58), sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów za lata 1984-1985, 1988-1989 (sygn. 59-60), realizacja czynów społecznych z lat 1975-1978, 1989 (sygn. 61-62), ewidencja zabytków nieruchomych lat 1983, 1985-1989 (sygn. 63), nadzór nad stowarzyszeniami z lat 1984-1988 (sygn. 64), nadzór nad działalnością Urzędu Stanu Cywilnego z lat 1975, 1977 (sygn. 65-66), rejestr wspólnot gruntowych z roku 1979 (sygn. 67), rejestry gruntów państwowego Funduszu Ziemi z lat 1977, 1984-1985 (sygn. 68-70), ewidencja , oznaczanie grnic, dokumentacja podstawowa nieruchomości z roku 1984 (sygn. 71), przydziały, dzierżawy nieruchomości z lat 1983-1987 (sygn. 72-74), zmiany rodzaju użytkowania nieruchomości z lat 1989-1990 (sygn. 75-76), decyzje zmian w rejestrach gruntów z lat 1976-1989 (sygn. 77-88), ewidencja gruntów z lat 1986, 1988-1989 (sygn. 89-90), pomiary geodezyjne z lat 1985-1989 (sygn. 91-92), rozgraniczenia i scalenia gruntów z lat 1984-1985 (sygn. 93-94), cmentarze i grobownictwo wojenne z lat 1986-1989 (sygn. 94-95), przejmowanie terenów i nieruchomości na Skarb Państwa z lat 1987-1989 (sygn. 96-98), przekazywanie terenów, sprzedaż, dzierżawy wieczyste z lat 1984-1989 (sygn. 99-109), plany szczegółowe pod budownictwo indywidualne z lat 1989-1990 (sygn. 110), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lat 1987-1990 (sygn. 111-113), opinie i decyzje lokalizacji ogólnych z lat 1977-1978 (sygn. 114-115), opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych w latach 1987-1989 (sygn. 116-118), dzikie budownictwo z lat 1987-1988 (sygn. 119-120), analizy i oceny ruchu budowlanego z lat 1977-1988 (sygn.121-122), numeracja porządkowa z roku 1984 (sygn. 123), nadzór, koordynacja i kontrola w zakresie ochrony środowiska lat 1989-1990 (sygn. 124-126), wytyczne dotyczące osób uchylających się od pracy z lat 1983-1988 (sygn. 127), karty gospodarstw z lat 1981-1984 (sygn. 128-136), mapy gminy z lat [1964, 1972] 1986-1987 (sygn. 137-141). Liczba jednostek w zespole: 141
37/182/0 Urząd Gminy w Chodlu 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera akta: konferencje i narady z pracownikami z lat 1973 -1989 (sygn. 1-5), statut organizacyjny z roku 1988 (sygn. 6), regulamin organizacyjny Urzędu z roku 1989 (sygn. 7), organizacja Urzędu oraz zarządzenia i postanowienia Naczelnika Gminy z lat 1973 -1984 (sygn. 8-10, 39-44), programy realizacyjne i okresowe plany pracy dotyczące stanowisk pracy z lat 1989 -1990 (sygn. 11-12), analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1981-1989 (sygn. 13-14), pieczęcie urzędowe z roku 1989 (sygn. 15), kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1973-1990 (sygn.16-18, 45-47), polityka płacowa z roku 1989 (sygn. 19), dane statystyczne o pracownikach z lat 1988-1989 (sygn. 20 ), plany społeczno-gospodarcze z lat 1986-1987 (sygn. 21-23), sprawozdania i analizy realizacji planu społeczno-gospodarczego z lat 1985-1988 (sygn. 24-27), realizacja czynów społecznych, sprawozdawczość i statystyka z lat 1983-1988 (sygn. 28-31), budżety i ich wykonanie z lat 1973-1978, 1986-1990 (sygn. 32-38, 48-61). Karta B: Spis zdawczo odbiorczy 1/2013 zawiera sprawozdania własne z roku 1983-1990(sygn. 1), budżet, jego zmiana i jego realizacja za rok 1977 (sygn. 2), ewidencję gruntów za lata 1980-1988 (sygn. 3-42). Liczba jednostek w zespole: 103
37/183/0 Urząd Gminy w Dzierzkowicach [1972] 1973-1989 0 rozwiń
Zespół zawiera akta: Karta A: narady pracowników jednostki własnej z lat 1976-1984 (sygn. 1-5), zarządzenia Naczelnika Gminy Dzierzkowice z lat 1973-1981 (sygn. 6-14), programy działania, plany pracy Urzędu Gminy w Dzierzkowicach na lata 1974-1986 (sygn. 15-23), podział administracyjny z lat 1973-1974 (sygn. 24), sprawy archiwum zakładowego z 1975 r. (sygn. 25), ewidencja odznak i pieczęci z lat 1972-1975 (sygn. 26), kontrole i inspekcje z lat 1973-1984 (sygn. 27-35), dane statystyczne o pracownikach z lat 1976-1981 (sygn. 36), plany i programy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej z lat 1985-1987 (sygn. 37-39), plany społeczno-gospodarcze rozwoju gminy Dzierzkowice na lata 1974 -1987 (sygn. 40-50), sprawozdania i analizy z realizacji planu społeczno-gospodarczego rozwoju gminy z lat 1978- 1988 (sygn. 51-57), czyny społeczne z lat 1978-1987 (sygn. 58-68). Karta B: Spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2009 zawiera: akta wyborów na członków kolegium ds wykroczeń z roku 1976 (sygn. 1), akta Społecznej Komisji Pojednawczej przy Naczelniku Gminy w Dzierzkowicach z lat 1980-1989 (sygn. 2-12), narady pracowników własnej jednostki z lat 1980-1987 (sygn. 13-17), akta organizacyjne- statuty i regulaminy pracy z lat 1984-1988 (sygn. 18-26), zarządzenia i postanowienia Naczelnika z lat 1982-1988 (sygn. 27-38), plany pracy i sprawozdania z lat 1984-1989 (sygn. 39-53), ewidencja akt w archiwum zakładowym z lat 1978-1986 (sygn. 54-57), protokoły kontroli z lat 1979-1989 (sygn. 58-72), plany szkoleń pracowników z lat 1987-1988 (sygn. 73), budżet i jego wykonanie z lat 1973-1989 (sygn. 74-99), plany społeczno-gospodarcze z lat1986-1990 (sygn. 100-106), sprawozdania i bilanse z lat 1975-1989 (sygn. 107-129), plany i sprawozdania z czynów społecznych z lat 1988-1989 (sygn. 130-133), ewidencja stowarzyszeń z lat 1977-1984 (sygn. 134-137), nadzór nad zgromadzeniami z lat 1978-1985 (sygn. 138-144), akta Gminnego Społecznego Komitetu Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w Dzierzkowicach z lat 1979-1987 (sygn. 145), akt Inspektoratu ORMO do spraw nieletnich z roku 1973 (sygn. 146), analizy i sprawozdania z działalności kolegium ds wykroczeń z lat 1976-1982 (sygn. 147-153), ewidencja ludności z lat 1984, 1986 (sygn. 154), nadzór nad działalnością USC z lat 1976-1981 (sygn. 155), sieć i organizacja strazy pożarnych z lat 1984-1990 (sygn. 156), przekazywanie gospodarstw rolnych za rentę z lat 1978-1982 (sygn. 157-219), plan zagospodarowania przestrzennego gminy z roku 1987 (sygn. 220-223). Liczba jednostek w zespole: 291
37/184/0 Urząd Gminy w Józefowie 1973-1989 0 rozwiń
Zespół zawiera akta z lat: 1973-1989: Karta A: Statut Urzędu z 1988 r. (sygn. 1), regulamin organizacyjny z 1984 r. (sygn. 2), zarządzenia Naczelnika Gminy z lat 1973-1975, 1982-1987 (sygn. 3-4), plany i programy pracy Urzędu z lat 1982-1984 (sygn. 5), dokumentację spisów rolnych z lat 1975-1982 (sygn. 6-9), dokumentację kontroli zewnętrznych z lat 1981-1989 (sygn. 10-11), plany społeczno-gospodarcze rozwoju gminy z lat 1986-1989 (sygn. 12), sprawozdania i analizy z 1983 r. (sygn. 13-14), dokumentację czynów społecznych z lat 1983-1988 (sygn. 15), dokumentacja Urzędu Stanu Cywilnego z lat 1973-1978 (sygn. 16-17), dokumentacja obrony cywilnej z lat 1988-1989 (sygn. 18), lokalizacje różnych obiektów z lat 1980-1989 (sygn. 19-22), pomoc społeczna z lat 1988-1989 (sygn. 23), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (sygn. 24), zarządzenia naczelnika (sygn.25), mapa glebowo-rolnicza gminy Józefów (sygn. 26). Karta B: Spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2015 zawiera akta z lat 1974-1987 dotyczące przekazywanie gospodarstw rolnych w zamian za rentę (27-43). Liczba jednostek w zespole: 43
37/185/0 Urząd Gminy w Karczmiskach [1970] 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera akta z lat: [1970] 1973-1990: narady pracowników z lat 1978-1980, 1983-1985, 1988-1990 (sygn. 1-3), zarządzenia Naczelnika Gminy z lat 1982-1990 (sygn. 4), plany i programy pracy Urzędu z lat 1983-1989 (sygn. 6-8), dokumentację kontroli zewnętrznych z lat 1973-1977, 1985-1987 (sygn. 9-13), sprawozdawczość z wykonania budżetu z lat 1987-1988 (sygn. 14), plany społeczno-gospodarcze rozwoju gminy z lat 1976-1977, 1984-1988 (sygn. 15-19), materiały Kolegium do spraw Wykroczeń przy Naczelniku Gminy w Karczmiskach z lat 1976-1982 9 (sygn. 20-21), dokumentacja Urzędu Stanu Cywilnego z lat 1976-1989 (sygn. 22-24), dokumentacja obrony cywilnej z lat 1987-1990 (sygn. 25-27), zadrzewienie terenu z lat 1970, 1976-1978 (sygn. 28-30), ewidencja rzemiosła z lat 1973-1989 (sygn. 31-32), akta planu zagospodarowania przestrzennego z lat 1983-1986 oraz mapy z lat 1985-1986 (sygn. 33-40), sprawy notarialne, testamenty (sygn. 41). Liczba jednostek w zespole: 41
37/186/0 Urząd Gminy w Kraśniku [1960-1972] 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera akta: rejestr spraw Społecznej Komisji Pojednawczej przy Naczelniku Gminy w Kraśniku z lat 1973, 1985-1990 (sygn. 1-3), organizacja Urzędu Gminy oraz regulaminy organizacyjne i podział pracy z 1973 r. (sygn. 4- 5), zarządzenia Naczelnika Gminy z lat 1973 -1975, 1978-1982, 1984-1986 (sygn. 6-9 ), postanowienia Naczelnika Gminy z lat 1984-1986 (sygn. 10), okresowe plany pracy dotyczące stanowisk pracy z lat 1973 -1977 (sygn. 11-15), okresowe plany pracy jednostki własnej na lata 1983-1988 (sygn. 16), okresowe plany pracy jednostki własnej poszczególnych referatów na lata 1984-1986 (sygn. 17), sprawozdawczość gospodarcza ogólna z lat 1973-1975 (sygn. 18-20), cząstkowe opracowania statystyczne z roku 1977 (sygn. 21), podział administracyjny z 1973 r. (sygn. 22 ), kroniki i monografie własne z 1984 r. (sygn. 23), postępowanie kancelaryjne, instrukcje i rzeczowy wykaz akt z lat 1974-1976 (sygn. 24), sprawy archiwum zakładowego z 1975 r. (sygn. 25), kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1974-1988 (sygn. 26-34 ), plany i programy szkolenia pracowników z lat 1976-1986 (sygn.35-39), metodyka planowania i sprawozdawczość z lat 1977-1978 ( sygn. 40), programy i plany rozwoju Gminy na lata 1973-1975, 1981 (sygn. 41-42), programy i plany rozwoju podległych jednostek administracyjnych z lat 1973-1976 (sygn. 43-44), sprawozdania i analizy realizacji planu społeczno-gospodarczego z lat 1976-1977, 1983-1988 (sygn. 45-48), sprawozdania i analizy finansowe z lat 1973-1975 (sygn. 49 ), realizacja czynów społecznych z lat 1982-1989 (sygn. 50-52), imprezy sportowe z lat 1984-1985 (sygn. 53 ), ewidencja zabytków z lat 1976-1979 (sygn. 54 ), opieka nad miejscami walki i męczeństwa z lat 1977-1979 (sygn. 55 ), nadzór nad stowarzyszeniami z lat 1976-1977 (sygn. 56), analizy, oceny i sprawozdania z działalności Kolegium ds.Wykroczeń z lat 1976-1982 (sygn. 57-59), kółka rolnicze działające na terenie Gminy z lat [1960 -1972] 1973-1976 (sygn. 60-72 ), plany obrony cywilnej z lat 1976-1977, 1983 (sygn. 73-77 ), sprawy poufne dotyczące obrony cywilnej z lat 1973-1989 (sygn. 78-92 ), sprawy Ochotniczych Straży Pożarnych z lat 1978-1980 (sygn. 93-94 ), inwentaryzacja gospodarstw leśnych z lat 1976-1976 (sygn.95 ), kompleksowe zadrzewienie wsi z 1986 r. (sygn. 96 ),ewidencja zabytków przemysłowych i rzemieślniczych z roku 1976 (sygn. 97 ), podłączenie nieruchomości do sieci urządzeń komunalnych z lat 1986-1989 (sygn. 98-100 ), sprawy dotyczące cmentarzy i grobownictwa wojennego z lat 1977-1989 (sygn.101-105 ), materiały do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z lat 1984-1989 (sygn. 106 ), opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych z lat 1976-1989 (sygn. 107-120), program rozwoju budownictwa wiejskiego z lat 1977-1989 (sygn.121), analizy i oceny ruchu budowlanego z lat 1976-1989 (sygn. 122-125 ), ewidencja źródeł szkodliwych zanieczyszczeń z lat 1986-1989 (sygn. 126 ). Liczba jednostek w zespole: 126
37/187/0 Urząd Gminy w Łaziskach 1973-1989 0 rozwiń
Karta A: Zespół zawiera akta z lat: 1973-1989: protokoły narad z pracownikami i dokumentację narad koordynacyjnych naczelnika gminy z lat 1982-1989 (sygn. 1-4), plany pracy z lat 1982-1986 (sygn. 5-9), dokumentację kontroli zewnętrznych z lat 1978-1984 (sygn. 10-16), dane statystyczne o pracownikach Urzędu Gminy z lat 1984-1989 (sygn. 17-22), dokumentację budżetową z lat 1981-1989 (sygn. 25-31), plany społeczno-gospodarcze rozwoju gminy z lat 1979-1989 (sygn. 32-42), sprawozdania i analizy z lat 1981-1989 (sygn.43-50), dokumentację czynów społecznych z lat 1981-1989 (sygn. 51-58), organizacji imprez kulturalnych z lat 1985-1988 (sygn. 59-62), materiały dokumentujące działalność Kolegium do Spraw Wykroczeń z lat 1979-1982 (sygn. 63), sprawozdania Urzędu Stanu Cywilnego z lat 1973-1988 (sygn. 64-65), dokumentacja dotycząca cmentarzy i grobownictwa wojennego z lat 1988-1989 (sygn. 66), ruch budowlany z lat 1988-1989 (sygn. 67-68), pomoc społeczna z lat 1980-1989 (sygn. 69), protokoły z zebrań kółek rolniczych z lat 1980-1981 (sygn. 70), skrócone monografie historyczno-opisowe miejscowosci Braciejowice, Głodno, Grabowiec, Kopanina Kamieńska, Las Dębowy, Niedźwiada Duża, Niedźwiada Mała, Trzciniec, Wojciechów, Zakrzów i Zgoda (sygn. 71-81). Karta B: Spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2013 zawiera: rejestry pomiarowo klasyfikacyjne, wymiarowe i zestawienia gruntów z lat 1973-1985 (sygn. 1-32), przekazywanie gospodarstw rolnych za rentę z lat 19801990- (sygn. 33-88). Spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2014 zawiera: plany pracy z lat 1983-1989 (sygn. 1-7), szkolenia członków kolegium ds wykroczeń z lat 1979, 1981 (sygn. 8), wokandy kolegium ds wykroczeń z lat 1979-1981 (sygn. 9), akta Społecznej Komisji Pojednawczej z lat 1976-1980, 1988 (sygn. 10-11), społeczne komitety z terenu gminy z lat 1984-1985 (sygn. 12), urządzenia komunalne z lat 1985-1987 (sygn. 13-15), cmentarze i grobownictwo wojenne z lat 1983-1987 (sygn. 16-17), programy rozwoju budownictwa wiejskiego z lat 1985-1987 (sygn. 18-20), analizy i oceny ruchu budowlanego z lat 1985-1987 (sygn. 21-23). Liczba jednostek w zespole: 192
37/188/0 Urząd Gminy w Niedrzwicy Dużej [1961-1962]1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera: narady pracowników z lat 1982-1985 (sygn. 1), zarządzenia z lat 1973-1989 (sygn. 2-3) i postanowienia Naczelnika Gminy z lat 1979-1989 (sygn. 4), okresowe i problemowe plany pracy Urzędu z lat 1973-1984 (sygn. 5-8), programy realizacyjne i okresowe plany pracy oraz sprawozdania z ich realizacji z lat 1985-1990 (sygn. 5-16), rejestry kancelaryjne z lat 1979-1985 (sygn. 17-20), zasady organizacji pracy biurowej z lat 1973-1975 (sygn. 21), ewidencja odznak i pieczęci z lat 1984-1985 (sygn. 22), protokoły z kontroli zewnętrznych z lat 1973-1977, 1980-1988 (sygn. 23-31), dane statystyczne o pracownikach z lat 1973, 1977-1983 (sygn. 32-34), plany i programy szkolenia pracowników z lat 1976-1985 (sygn. 35-37), budżet i jego wykonanie z lat 1973-1977 (sygn. 38-42), sprawozdawczość z wykonania budżetu z lat 1973-1978 (sygn. 43-47), protokoły z kontroli i rewizji finansowych z lat 1974-1975, 1977 (sygn. 48-49), plany społeczno-gospodarcze rozwoju gminy z lat 1973-1989 (sygn. 50-60), sprawozdania roczne i okresowe oraz analizy z wykonania planu społeczno-gospodarczego rozwoju gminy z lat 1983, 1985-1988, 1989 (sygn. 61-65), czyny społeczne z lat 1985-1989 (sygn. 66-70), koordynacja konkursów kulturalnych z l980 r. (sygn. 71), ewidencja zabytków ruchomych i nieruchomych oraz miejsc walki i męczeństwa z 1976r. (sygn.72-74), dokumentację dotyczącą opieki nad miejscami walki i męczeństwa z lat 1975-1976 (sygn. 75), działalność Ludowego Klubu Sportowego "GROM"i "ORION" z lat [1961-1972] 1973-1982 (sygn. 76-77), nadzór nad stowarzyszeniami z 1977 r. (sygn. 78), materiały Kolegium do spraw Wykroczeń przy Naczelniku Gminy z lat 1976-1982 (sygn. 79), sprawozdania z działalności Urzędu Stanu Cywilnego z lat 1973-1990 (sygn. 80-81), sprawozdania z przebiegu kontraktacji roślinnej z lat 1976-1984 (sygn. 82), plany zadrzewienia gminy z lat 1975-1980 (sygn. 83-84), dokumentację dotyczącą cmentarzy i grobownictwa wojennego z lat 1985-1988 (sygn. 85), polityka lokalowa z lat 1978-1985 (sygn. 86-87), zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z lat 1983-1985 (sygn. 88-90), opinie i decyzje lokalizacji ogólnych z lat 1978-1989 (sygn. 91-99), projekty techniczne gminnych inwestycji z lat 1987-1989 (sygn. 100-103), koordynacja, kontrole, decyzje w zakresie ochrony środowiska z lat 1985-1989 (sygn. 104), sprawy dotyczące pomocy społecznej z lat 1976-1987 (sygn. 105), analizy stanu zatrudnienia , skierowań do pracy z lat 1977-1981 (sygn.106), akty normatywne własne (sygn. 107-108), sprawy archiwum zakładowego (sygn. 109-112), sprawozdania - analizy i oceny skarg i wniosków (sygn. 113), kontrole zewnętrzne (sygn. 114), plany i sprawozdania (sygn. 115-124). Liczba jednostek w zespole: 124
37/189/0 Urząd Gminy w Opolu Lubelskim [1972] 1973-1975 0 rozwiń
Zespół zawiera: ewidencję pieczęci z lat 1973-1975 (sygn. 1), dokumentację archiwum zakładowego z lat 1972-1975 (sygn. 2), sprawozdania statystyczne z lat 1973-1974 (sygn. 3-4), projekty planów społeczno-gospodarczego rozwoju gminy z lat 1973-1974 (sygn. 5), skargi i wnioski z lat1974-1975 (sygn. 6), zarządzenia i postanowienia Naczelnika Gminy z lat 1973-1974 (sygn. 7), protokoły z kontroli zewnętrznych z lat 1972-1973 (sygn. 8), planowanie i sprawozdania z realizacji budżetów z lat 1973-1974 (sygn. 9-11). Liczba jednostek w zespole: 11
37/190/0 Urząd Gminy w Strzyżewicach [1972]1973-1989 0 rozwiń
Karta A: Zespół zawiera akta: zarządzenia Naczelnika Gminy z lat 1973-1974, 1976-1979, 1983-1984 (sygn. 1-7) i decyzje z lat 1975, 1979, 1983-1984 (sygn. 8-9), zarządzenia Wojewody Lubelskiego i uchwały WRN z lat 1975-1977 i ich realizacja (sygn. 10), dane statystyczne o proponowanych do utworzenia gminach w powiecie bychawskim oraz wykaz miejscowości z terenu gminy, dla których opracowano dane statystyczne przez Główny Urząd Statystyczny z lat 1972-1974 (sygn. 11-12), sprawozdania okresowe dotyczące skarg i wniosków w 1980-1982 (sygn. 13), protokoły z kontroli zewnętrznych z załącznikami z lat 1973-1975, 1977, 1987 (sygn. 14-18), regulamin pracy dla pracowników biur gromadzkich rad narodowych (sygn. 19), współdziałanie urzędu gminy z Bychawskim Przedsiębiorstwem Spożywczym Przemysłu Terenowego w Osmolicach - organizacja czasu pracy zakładu w roku 1973 (sygn. 20), dziennik szkoleń pracowników urzędu z lat 1976-1978 (sygn. 21), sprawozdania i analizy z wykonania planu zobowiązań podatkowych z lat 1977, 1988-1989 (sygn. 22-25), projekty organizacyjne szkół z roku 1988 (sygn. 26), dokumentacja zabytków nieruchomych - sprawa remontu szkoły w Piotrowicach i wycinki drzew z roku 1984 (sygn. 27), nadzór nad stowarzyszeniami z lat 1980-1981 (sygn. 28), wnioski o nadanie medalu za długotrwałe pożycie małżeńskie z lat 1976-1977 (sygn. 29), normatywy wydawane przez Urząd Wojewódzki i Wojewodę Lubelskiego w sprawach kolegium d/s wykroczeń z lat 1975-1982 (sygn. 30), sprawozdania i oceny działalności kolegium d/s wykroczeń z lat 1976-1977, 1979, 1980-1982 (sygn. 31-32), nadzór nad działalnością urzędu stanu cywilnego z lat 1977-1989 (sygn. 33-45), decyzje naczelnika w sprawie sprostowania błędu w akcie małżeństwa i terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego z roku 1975 (sygn. 46), plany obrony cywilnej z lat 1978-1983 (sygn. 47-52), instrukcje alarmowe dla sołectw gminy z roku 1986 (sygn. 53), plany roczne z zakresu gospodarki ziemią z lat 1974-1975, 1979, 1980 (sygn. 54-56), dokumentacja dotycząca obrotu nieruchomościami rolnymi z lat 1975-1976 (sygn. 57-59), inwentaryzacja nieruchomości z lat 1976-1977, 1979, 1980-1982 (sygn. 60-64), plany i sprawozdania w sprawach kontraktacji roślinnej z lat 1978-1980 (sygn. 65-66), dokumentacja przekazania nieruchomości leśnej na rzecz gminy Strzyżewice z roku 1984 (sygn. 67), ), decyzje i wytyczne władz nadrzędnych w sprawie zasad zaopatrzenia rynku z roku 1985 (sygn. 68), zarządzenia władz naczelnych w sprawie zagospodarowania przestrzennego z lat 1976-1977 (sygn.69), plany i sprawozdania dotyczące opieki nad miejscami walk i straceń oraz izbami pamięci narodowej (sygn. 70), ustalenia dotyczące lokalizacji przystanków autobusowych i rozkładu jazdy autobusów na terenie gminy Strzyżewice z roku 1977 (sygn. 71), opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych z lat 1977-1982 (sygn. 72-76), sprawozdanie o ruchu budowlanym w gospodarstwach nieuspołecznionych z lat 1977-1978 (sygn. 77), dokumentacja Społecznej Komisji Pojednawczej w sprawie rozgraniczenia działek w miejscowości Borkowizna (sygn. 78), program ochrony środowiska i gospodarki wodnej z roku 1989 (sygn. 79), wykaz źródeł zanieczyszczenia środowiska atmosferycznego znajdujących się na terenie gminy w roku 1981 (sygn. 80), ewidencja i oznaczenie gruntów, dokumentacja podstawowa nieruchomości z lat 1976-1982 (sygn. 81-84), dokumentacja geodezyjno-prawna do założenia księgi wieczystej z lat 1973-1976 (sygn. 85), Ewidencja gruntów rolnych, zmiany aktualizacyjne z lat 1976 (sygn. 86), rejestracja i ewidencja programów badań geologicznych i prowadzenia robót z lat 1980-1982 (sygn. 87). Karta B: Spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2013 zawiera: akta nadzoru nad stowarzyszeniami z lat 1982-1983 (sygn. 1-2), dokumentacja podstawowa o nieruchomościach z roku 1986 (sygn. 3), ewidencja gruntów rolnych z lat 1986-1989 (sygn. 4), pozwolenia na budowę i użytkowanie z lat 1988-1989 (sygn. 5-6). Liczba jednostek w zespole: 93
37/191/0 Urząd Gminy w Urzędowie [1969-1972]1973-1990 0 rozwiń
Karta A: Zespół zawiera zarządzenia i postanowienia Naczelnika Gminy (sygn. 3-6), plany i programy pracy oraz sprawozdania z ich wykonania (sygn. 7-12), protokoły z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych (sygn. 17-26), sprawozdania z realizacji rocznych budżetów (sygn. 38-41), a także programy i plany społeczno-gospodarcze ze sprawozdaniami z ich realizacji (sygn. 42-63). Z innych materiałów należy wymienić dokumentację dotyczącą skarg i wniosków (sygn. 14-16), czynów społecznych (sygn. 64-65), organizacji pracy w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych (sygn. 66-67), nadzoru nad stowarzyszeniami, Kościołem Rzymsko-Katolickim i organizowanymi zgromadzeniami religijnymi (sygn. 70-71, 74) ewidencji urządzeń komunalnych (sygn. 77-84), zmian dokonanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz opinii lokalizacji ogólnych (sygn. 86-92), polityki w zakresie zakładowej pomocy społecznej (sygn. 95-99), a także analizy stanu zatrudnienia i skierowań do pracy (sygn. 100-102). Szczątkowe są materiały z narad pracowników (sygn. 1-2), sprawozdań z ruchu budowlanego (sygn. 93-94) koordynacji organizowanych konkursów kulturalnych (sygn. 68), programów rozwoju kultury fizycznej (sygn. 69) opieki nad cmentarzami i grobownictwem (sygn. 85), sprawozdań z działalności Kolegium do Spraw Wykroczeń (sygn. 72), sieci i organizacji ochotniczych straży pożarnych (sygn. 73), zasad zaopatrzenia rynku (sygn.75), ewidencji zakładów przemysłowych i rzemieślniczych (sygn. 76). W zespole znajduje się teczka (sygn. 103) zawierająca nadsyłane do Urzędu Gminy propagandowe publikacje i wycinki prasowe dotyczące realizacji protokołu porozumienia zawartego w dniu 31 sierpnia 1980 r. w Stoczni Gdańskiej przez Komisje Rządową i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy "Solidarność”. Karta B spis zdawczo - odbiorczy nr 1/2015 zawiera: narady pracowników z lat 1983-1987 (sygn. 1)akta organizacyjne - regulamin i statut z lat 1987-1989 (sygn. 2-4), zarządzenia i postanowienia naczelnika gminy z lat 1975-1990 (sygn. 5-8), badania i sprawozdania statystyczne z lat 1988-1989 (sygn. 9-11), kontrole zewnętrzne z roku 1985-1990 (sygn. 12-22), odznaczenia państwowe pracowników gminy i sołtysów z lat 1971-1990 (sygn. 23-31), szkolenie pracowników z lat 1989-1990 (sygn. 32), rozwój infrastruktury społecznej wsi z 1988 roku (sygn. 33), plany i sprawozdania z lat 1989-1990 (sygn. 34-37), realizacja czynów społecznych z roku 1990 (sygn. 38), nadawanie medalu za 50-lecia pożycia małżeńskiego z lat 1973-1976, 1983 (sygn. 39-40), sprawy zgromadzeń z roku 1976 (sygn. 41), nadzór nad działalnością USC z lat 1976-1989 (sygn. 42-51), rejestr zezwoleń na wykonywanie rzemiosła i potwierdzenia wykonywania go z lat 1969-1988 (sygn. 52-53), rejestr placówek handlowych z lat 1986-1990 (sygn. 54), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z roku 1989 (sygn. 55), opinie i decyzje lokalizacji ogólnych z lat 1983-1989 (sygn. 56-62), program rozwoju budownictwa wiejskiego z lat 1987-1989 (sygn. 63-64), rejestr komitetów społecznych z lat 198701989 (sygn. 65-66). Liczba jednostek w zespole: 169
37/192/0 Urząd Gminy w Wilkołazie 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera akta z lat: 1973-1990 protokoły z postępowań Społecznej Komisji Pojednawczej przy Naczelniku Gminy z lat 1977-1983, 1985-1986 (sygn. 1-8), protokoły z narad koordynacyjnych z 1979 r. (sygn. 9), narady pracowników własnej jednostki z lat 1976-1989 (sygn. 10-13), zarządzenia Naczelnika Gminy z lat 1973-1974, 1976-1989 (sygn. 14-23), długofalowe i roczne plany pracy Urzędu Gminy z 1977 r. (sygn. 24), programy realizacyjne i okresowe plany pracy Urzędu dotyczące poszczególnych stanowisk pracy z lat 1977-1985 (sygn. 25-28), oceny i wnioski z 1982 r. (sygn. 29), podział administracyjny-alfabetyczny wykaz urzędowych nazw miejscowości w gminie Wilkołaz z 1973 r. (sygn. 30), analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1976-1985, 1988 (sygn. 31-34), kronika obchodów Dni Miejscowości z 1974 r. (sygn. 35), księga pamiątkowa Czynów 35-Lecia PRL z lat 1978-1979 (sygn. 36), rzeczowy wykaz akt z 1976 r. (sygn. 38), ewidencja odznak i pieczęci z lat 1973-1975 (sygn. 39), sprawy archiwum zakładowego z lat 1973-1975 (sygn. 40), protokoły z kontroli zewnętrznych z lat 1974-1985 (sygn. 41-52), zasady pracy i płac z lat 1973-1974 (sygn. 53), dane statystyczne o pracownikach Urzędu Gminy w Wilkołazie z lat 1976-1985 (sygn. 54-57), przydziały etatów z 1979 r. (sygn. 58), plany i programy szkolenia pracowników z lat 1978-1985, 1987-1989 (sygn. 59-60), budżety zbiorcze gminy Wilkołaz, ich zmiana i realizacja z lat 1982--1983, 1985-1990 (sygn. 61-68), czyny społeczne z lat 1975-1977 (sygn. 69), organizacja szkół i wyposażenie z 1981 r. (sygn. 70), sprawy rozwoju kultury i sztuki z 1973 r. (sygn. 71), stowarzyszenia z lat 1976-1979 (sygn. 72-73), plany pracy i składy osobowe sztabów Gminnej Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w Wilkołazie z lat 1974-1976 (sygn. 74), materiały Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Naczelniku Gminy w Wilkołazie z lat 1976--1982 (sygn. 75-77), sprawozdania z działalności Urzędu Stanu Cywilnego z lat 1980-1981 (sygn. 78), plany obrony cywilnej z lat 1980-1982 (sygn. 79), sprawozdania z przebiegu kontraktacji roślinnej z lat 1976-1977 (sygn. 80), komunikaty o występowaniu chorób roślin i szkodników z lat 1976-1978 (sygn. 81), plany zadrzewienia gminy z 1977 r. (sygn. 82), dokumentacja dotycząca giełd, targów i kiermaszów handlowych z lat 1976-1978 (sygn. 83), programy rozwoju budownictwa wiejskiego z lat 1976-1985 (sygn. 84-91), materiały dotyczące budownictwa przyzakładowego i zespołowego z lat 1977-1979 (sygn. 92), opinie i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji o znaczeniu lokalnym z lat 1989-1990 (sygn. 93-94), sprawy dotyczące pomocy społecznej z lat 1976-1983 (sygn. 95-96). Karta B: Spis zdawczo - odbiorczy akt 1/2013 zawiera akta dotyczące działalności społecznej komisji pojednawczej z lat 1987-1990 (sygn. 1-8), nadzór nad działalnością placówek handlowych i gastronomicznych z lat 1985-1990 (sygn. 9-16), nadzór nad działalnością zakładów rzemieślniczych i usługowych z lat 1986-1988 (10-19). Spis zdawczo - odbiorczy 1/2017 zawiera akta dotyczące przekazywania gospodarstw na Skarb Państwa z lat 1974-1987 (poz. 1-5) oraz akta przekazywania gospodarstw rolnych w zamian za rentę z lat 1978-1990 (poz. 6-59). Liczba jednostek w zespole: 174
37/193/0 Urząd Gminy w Wilkowie 1982-1989 0 rozwiń
Protokoły z kontroli zewnętrznych Urzędu Gminy z lat 1982-1989 (sygn. 1-3), harmonogram realizacji zaleceń pokontrolnych z 1987 r. (sygn. 4), protokoły z narad pracowniczych w Urzędzie Gminy w Wilkowie z lat 1986-1988 (sygn. 5). Analizy, oceny, sprawozdawczość (sygn. 6). Liczba jednostek w zespole: 6
37/194/0 Urząd Gminy w Zakrzówku [1971-1972] 1973-1990[1990-2000] 0 rozwiń
Zespół zawiera akta: Społecznej Komisji Pojednawczej z 1989 r. (sygn. 1), zarządzenia Naczelnika Gminy z lat 1973-1984, 1986, 1988-1990 (sygn. 2-4, 84) oraz postanowienia z lat 1978-1990 (sygn. 5) i decyzje z lat 1975-1983 (sygn .6), okresowe i problemowe plany pracy Urzędu Gminy w Zakrzówku z lat 1989-1990 (sygn. 7, 85), plany i programy badań i opracowań statystycznych z lat 1973-1977, 1982 (sygn. 8-10), sprawozdania statystyczne z lat 1973-1978, 1989-1990 (sygn. 11-12, 86-87), ewidencja wniosków i postulatów ludności z lat 1973-1973-1975, 1980-1981 (sygn. 13-14), analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1981-1988 (sygn. 16-17, 88), ogłoszenia i obwieszczenia z lat 1974, 1989-1990 (sygn. 18, 89-90), akta dotyczące współpracy z organizacjami państwowymi i społeczno – politycznymi z lat 1973-1974, 1976-1982 (sygn. 19-20), rzeczowy wykaz akt z 1976 r. (sygn. 21), protokoły z kontroli zewnętrznych z załącznikami z lat 1973-1990 [1995] (sygn. 22-27, 91, 93-95), protokoły z kontroli w jednostkach podległych z 1975 r. (sygn. 28), dane statystyczne o pracownikach z lat 1976-1976-1977, 1981-1990 (sygn. 29-30, 96), plany i programy szkolenia pracowników z lat 1984-1987 (sygn. 31), budżet i jego wykonanie z lat 1973-1980, 1987-1989 (32-41, 99), plany finansowe z lat 1976-1977 (sygn. 42), akta dotyczące Narodowego Funduszu Zdrowia z lat 1978-1986 (sygn.43-44), plany i sprawozdania z dochodów z podatków i opłat z lat 1977-1979 (sygn. 45), rewizje finansowe z lat 1975-1976 (sygn.46), plany społeczno – gospodarczego rozwoju gminy z lat 1974-1989 (sygn. 47-50), sprawozdania i analizy z wykonania planów z lat 1975-1976 (sygn. 51-52), czyny społeczne ludności z lat 1975-1976, 1985-1990 (sygn. 53-55), koordynacja imprez kulturalnych z lat 1982-1989 (sygn. 56), ewidencja zabytków nieruchomych z lat 1976-1978 (sygn. 57), opieka nad miejscami walk i męczeństwa z lat 1975-1987 (sygn. 58), obrót nieruchomościami rolnymi z lat 1977-1978 (sygn. 59), plany i analizy dotyczące upraw z lat 1977-1978, 1980-1981 (sygn. 60-62), inwentaryzacja surowców opałowych z 1979 r. (sygn. 63), korespondencja w sprawie cmentarzy na terenie gminy Zakrzówek z 1976 r. (sygn. 64), urządzenia komunalne z lat 1974-1976 (sygn.65), gospodarka nieruchomościami z lat 1974-1976 (sygn. 66), dokumentacja dotycząca ruchu budowlanego na terenie gminy z lat 1973-1988 (sygn.67-77), nadzór nad Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Zakrzówku z lat 1977-1985 (sygn. 78), analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej z lat 1975-1984 (sygn.79-81), ewidencja odznak i pieczęci (sygn. 82, 92), przymusowy wykup gospodarstw rolnych z 1973 r. (sygn. 97), ewidencja archiwum zakładowego [oraz protokoły wizytacji składnicy akt przeprowadzane przez Archiwum Państwowe w Lublinie z lat 1986-1990 (sygn. 98), ewidencja gruntów rolnych, zmiany, aktualizacja z lat 1980-1988 (sygn. 100-101), otwierania, zamykanie, poszerzanie i likwidacja cmentarzy z lat 1977-1982 (sygn. 102), gospodarka nieruchomościami - przekazywanie i przejmowanie z lat 1974-1990 (sygn.103-116) karta B: spis zdawczo-odbiorczy 1/2019 zawiera: protokoły zebrań wiejskich z lat 1984-1990 (poz. 1-7), narady pracowników własnej jednostki z roku 1985 (poz. 8), działalność koordynacyjna Naczelnika Gminy z lat 1977-1985 (poz. 9-15), SPIS ROLNY Z LAT 1987-1988 (POZ. 16-17), opracowania statystyczne dotyczące obrotu gruntami Państwowego Funduszu Ziemi z lat 1988-1989 (poz. 18), skargi i wnioski z lat 1974-1988 (poz. 19), kontrole i inspekcje z roku 1974 (poz. 20), dane statystyczne o pracownikach z lat 1979-1981 (poz. 21-23), ewidencja osób upoważnionych do tajemnicy państwowej i służbowej z lat 1989-2000 (poz. 24), nadzór nad szkołami i instytucjami kultury z lat 1982-1987 (poz. 25-26), ewidencja zabytków z lat 1988-1990 (poz. 27-29), działalność zrzeszeń, klubów i innych organizacji kultury fizycznej z lat 1975-1987 (poz. 30), nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie z lat 1976-1989 (poz. 31-42), nadzór nad działalnością Urzędu Stanu Cywilnego z lat 1987-1989 (poz. 43-45), rejestr spraw Kolegium Karno-Administracyjnego przy Naczelniku Gminy w Zakrzówku z lat 1973-1981 (poz. 46-50), gospodarstwa specjalistyczne z roku 1986 (poz. 51), ewidencja gruntów rolnych, zmiany aktualizacja z roku 1980 (poz. 53), placówki handlowe i gastronomiczne z roku 1984 i 1987 (poz. 54-56), przydziały maszyn rolniczych z lat 1980-1984 (poz. 57-61), surowce wtórne i odpadowe z lat 1980-1986 (poz. 62-65), wydawanie i cofanie uprawnień na wykonywanie rzemiosła z lat 1973-1990[1996] (poz. 66-173), nadzór nad działalnością zakładów rzemieślniczych i usługowych z lat 1982-1987 (poz. 174-177), urządzenia komunalne z lat 1973-1990 (poz. 178-183), cmentarze i grobownictwo wojenne z roku 1984 (poz. 184), przejmowanie terenów i nieruchomości na rzecz Skarbu państwa w zamian za rentę z lat 1973-1989 (poz. 185-201), przekazywanie terenów, sprzedaż, dzierżawy wieczyste z roku 1973-1990 (poz. 202-210), przekazywanie gospodarstw rolnych na następców z lat 1978-1983 (poz. 211-226), wnioski i propozycje do planów gospodarczych wynikających z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z lat 1981-1986 (poz. 227-230), nadzór i kontrola nad wierceniami geologicznymi z roku 1985 (poz. 231), ewidencja gruntów i budynków w Majdanie Grabina z roku 1976 (poz. 232) Liczba jednostek w zespole: 348
37/195/0 Urząd Miasta i Gminy w Bełżycach [1968-1975] 1976-1990 0 rozwiń
protokoły z narad pracowników urzędu z lat 1983-1990 (sygn. 1-3), Statut Urzędu Miasta i Gminy Bełżyce z roku 1989 (sygn. 4), zarządzenia naczelnika z lat 1983-1989 (sygn. 5), plany pracy urzędu z lat 1976-1984 (sygn. 6-23), analizy skarg i wniosków z lat 1976-1990 (sygn. 24-29), udział w wystawach obcych w 1976 r. (sygn. 30), rzeczowy wykaz akt z roku 1975 (sygn. 31), ewidencja pieczęci urzędowych z lat 1989-1990 (sygn. 32) protokoły z kontroli z lat 1977, 1981-1982 (sygn. 33-34), materiały dotyczące przydziałów etatów z lat 1976, 1986-1989 (sygn. 35-37), plany szkolenia pracowników z lat 1980-1982 (sygn. 38), budżety ich zmiana i realizacja w roku 1984 i 1990 (sygn. 39-40), sprawozdania statystyczne z roku 1984 i 1986 (sygn. 41-42), ostateczne wersje planów zbiorczych z lat 1976-1979 (sygn. 43-45), sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów społeczno- gospodarczych za lata 1976-1986 (sygn. 46-53), bilanse i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1989 i 1990 (sygn. 54-55), czyny społeczne i ich realizacja za lata 1976-1981 (sygn. 56-58), decyzje dotyczące uwłaszczeń z lat 1977-1978, 1983-1990 (sygn. 59-68), organizowanie konkursów kulturalnych z lat 1976-1978, 1988-1989 (sygn. 69-70), dokumentacja dotyczącą Zdroju Jagiełły z roku 1987 (sygn. 71), nadzór nad stowarzyszeniami z lat 1976-1988 (sygn. 72-73), działalność Kolegium do spraw Wykroczeń z lat 1976-1978 (sygn. 74-75), obrona cywilna z lat 1985, 1987-1989 (sygn. 76-79), kompleksowe zadrzwienie wsi i dokumentacja techniczna zadrzewień z lat 1977-1982, 1984-1988 (sygn. 80-90), gospodarka komunalna z 1976-1985 (sygn. 91-94), arkusze oceny uczestnika konkursu "Mistrz Gospodarności" z roku 1988 i 1990 (sygn.95-96). Karta B: spis 1/2017 ewidencja, oznaczanie granic, dokumentacja podstawowa nieruchomości [rozgraniczenia] z lat 1980-1989 (poz. 1-9), ewidencja gruntów rolnych, zmiany, aktualizacja z lat 1977-1990 (poz. 10-14), pomiary geodezyjne z lat 1976-1989 (poz. 15-30), ewidencja gruntów nierolniczych z lat 1976-1979 (poz. 31), zamiana terenów, zmiana użytkowania z lat 1983-1984 (poz. 32), przekazywanie terenów, sprzedaż, dzierżawy wieczyste z lat 1980-1986 (sygn. 33-35), użytkowanie wieczyste z lat 1977, 1982-1983 (sygn.36-37). Liczba jednostek w zespole: 133
37/196/0 Urząd Miasta i Gminy w Opolu Lubelskim 1976-1990 0 rozwiń
Materiały wchodzące w skład zespołu to: protokoły z narad pracowników urzędu z lat 1976-1977 (sygn. 1-2), zarządzenia i postanowienia naczelnika z lat 1976-1990 (sygn. 3-21), ewidencja aktów normatywnych z lat 1976-1983 (sygn. 22-23), plany pracy urzędu z lat 1983-1990 (sygn. 24-32), akta podziału administracyjnego gminy z lat 1977-1990 (sygn. 33-35), analizy skarg i wniosków z lat 1981-1990 (sygn. 36-38), wycinki prasowe dotyczące działania Urzędu Miasta i Gminy z lat 1978-1986 (sygn. 39-42), protokoły z kontroli z lat 1976-1989 (sygn. 43-57), wyniki badań z roku 1977 (sygn. 58), materiały dotyczące przydziałów etatów, planów szkolenia pracowników z lat 1978-1985 (sygn. (59-67), budżety ich zmiana i realizacja z lat 1976-1985 (sygn. 68-96), sprawozdania i analizy z lat 1977-1989 (sygn. 97-105), bilanse i sprawozdania z wykonania budżetu za lata 1976-1986 (sygn. 106-116), ewidencja komisji i zespołów z roku 1985 (sygn. 117), czyny społeczne i ich realizacja za lata 1981-1989 (sygn. 118-122), programy działania placówek kultury oraz komisji z lat 1978-1979 (sygn. 123-125), nadzór nad stowarzyszeniami z roku 1978 (sygn. 126), ewidencja i rejestracja pojazdów samochodowych z roku 1987 (sygn. 127), Obrona cywilna z lat 1977-1978 (sygn. 128-131), komunikaty o występowaniu chorób roślin i szkodników z lat 1976-1987 (sygn. 132-136), ewidencja urządzeń komunalnych naziemnych i podziemnych z lat 1976-1979 (sygn. 137-142), cmentarze i grobownictwo z lat 1976-1979 (sygn. 143-150), ewidencja nieruchomości, domów i lokali z lat 1976-1978 (sygn. 151-153), opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych z lat 1976-1989 (sygn. 154-174), programy i plany zagospodarowania przestrzennego z lat 1977,1982-1983 (sygn. 175-177), analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej z lat 1977-1981 (sygn. 178-181), Przedsiębiorstwo Przemysłu Terenowego w Opolu Lubelskim z roku 1988 (sygn. 182). Liczba jednostek w zespole: 182
37/197/0 Urząd Miasta i Gminy w Poniatowej 1973-1990 0 rozwiń
protokoły posiedzeń Społecznej Komisji Pojednawczej z lat 1986-1990 (sygn. 1), posiedzenia Miejsko- Gminnego Komitetu Upowszechniania Oszczędności z lat 1975-1978 (sygn. 2), posiedzenia Rady Dyrektorów z lat 1987-1989 (sygn. 3), posiedzenia Społecznego Komitetu Budowy Cmentarza z lat 1987-1989 (sygn.4), protokoły z narad pracowników urzędu z roku 1980 (sygn. 5), zarządzenia Naczelnika z lat 1973-1976 (sygn. 6-7), dokumentacja z kontroli i inspekcji zewnętrznych z lat 1973-1978 (sygn. 8-12), sprawozdania statystyczne o pracownikach z lat 1975-1982 (sygn. 13-15), szkolenia pracowników urzędu z lat 1977-1981 (sygn. 16-17), Kolejną grupę akt stanowią budżety, ich zmiana i realizacja z lat 1980-1989 (sygn. 18-37). Część zespołu stanowią materiały dotyczące realizacji planów rocznych z lat 1983-1988 (sygn. 38-48), sprawozdania z zarządzeń porewizyjnych z lat 1977, 1979 (sygn. 49-51), sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów realizacji planów społeczno- gospodarczych z lat 1973-1986 (sygn. 52-55), czyny społeczne w latach 1985-1989 (sygn. 56-59), obrony cywilnej w lata 1976-1989 (sygn. 59-60), zmiany rodzaju użytkowania nieruchomości w latach 1985-1988 (sygn. 61), przebieg kontraktacji roślinnej w latach 1981-1990 (sygn. 62), ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych w latach 1973-1988 (sygn. 63-69), lokalizacja ogólna i szczegółowa inwestycji za lata 1983-1988 (sygn. 70-79), analiza i ocena ruchu budowlanego za lata 1980-1986 (sygn. 81), obchody XXXV- lecia PRL oraz obchody 22 lipca w latach 1980-1983 (sygn. 81-82) Liczba jednostek w zespole: 82
37/198/0 Urząd Miejski w Opolu Lubelskim 1973-1975 [1976] 0 rozwiń
Zespół zawiera: zarządzenia Naczelnika Miasta z lat 1973-1975 (sygn. 1-2), ewidencję odznak i pieczęci z roku 1974 (sygn. 3), protokoły z kontroli zewnętrznych z lat 1974-1975 (sygn. 4-5), planowanie i sprawozdania z realizacji budżetu za rok 1975 (sygn. 6-8), bilans Urzędu Miejskiego za rok 1975 (sygn. 9) Liczba jednostek w zespole: 9
Wyświetlanie 201 do 220 z 380 wpisów.