Teamnummer Der Name des Teams Datum von Datum bis
Nummer Name Extreme Termine Anzahl der Scans alles erweitern
42/1/0 Rząd Księstwa Pruskiego [1492] 1525-1804 [1847] 0 erweitern
Pomoce archiwalne, sygn. 1-22 rejestr, skorowidz rzeczowy A-Z Sprawy lenna, sygn. 23-132 lokacje, nadania, umowy, kontrakty, przywileje, zapisy dóbr lennych; prośby dotyczące pomiarów gruntu, sprawy sporne Sprawy kościelne, sygn. 133-183 przywileje, fundacje, budowa i wyposażenie kościołów, budynków parafii, szkół, remonty, dzięsięciny, rachunki kościelne, rozporządzenia dot. Pochówków, instrukcje dot.szkolnej dyscypliny, wizytacje Miasta, rzemiosło, handel sygn. 184-220 Kłajpeda (Memel) : żegluga-skargi i prośby żeglarzy,handel morski; handel zbożem, podatki-akcyzy, pogłówne; korespondencja z cechami, sądownictwo miejskie-sprawy sporne, karne, śledztwa; pomoc udzielona mieszkańcom po inwazji szwedzkiej, pożar miasta; Tylża (Tilsit): spis mieszkańców; Dąbrówno (Gilgenburg): wybory rady miejskiej; Preussisch Eylau: sprawy cechów; rzemiosło Królewiec (Königsberg): decyzje rady w sprawach Starego Miasta i Knipawy (Kneiphof); Olsztynek (Hohenstein): sprawy sporne, śledztwo przeciwko burmistrzowi, rzemiosło, bractwo strzeleckie; Orneta (Wormditt): akta gruntowe; Działdowo (Soldau): sprawy podatków Ogólne sprawy administracyjne sygn. 221-301 instrukcje, zarządzenia, potwierdzenie przywilejów Księstwa przez króla polskiego Władysława IV, zwoływanie stanów, wypisy z obrad sejmowych dotyczące spraw politycznych i gospodarczych, fragmenty protokołów posiedzeń Oberratstube, sprawy podatkowe, sprawy wojskowe,kontrybucje, przywileje dla drukarni i papierni, cenzura i konfiskata druków, utrzymanie rzek i śluz Sprawy wojenne i wojskowe sygn. 302-313 zarządzenia, wojna 30 letnia, szwedzka okupacja,sprawy sporne dotyczące granic Fundacje, szpitale, przytułki sygn. 314-330 fundacje na rzecz Uniwersytetu w Królewcu, stypendia; utrzymanie, remonty szpitali i przytułków Kurlandia sygn.331-334 tzw. Akta kurlandzkie- repertorium, korespondencja, historia Kurlandii Gemein Ratbuch 1527-1527 [1558] sygn.504 Anzahl der Einheiten im Team:504
42/2/0 Akta Sejmu Księstwa Pruskiego 1541-1823 0 erweitern
recesy 1541-1714 sygn. 1-58 (brak sygn.16,28) protokoły posiedzeń, skargi stanów do króla, uwagi do projektów i ustaw, sprawy dot. kontrybucji, akcyz, leśnictwa, młynów 1649-1808 sygn. 59-108 Anzahl der Einheiten im Team:182
42/3/0 Naczelne Prezydium Prus Wschodnich [1804] 1810-1936 0 erweitern
akta personalne, [1804] 1826-1930 sygn. 1-12, 599-603 ogłoszenie pożyczki państwowej na rzecz kontrybucji francuskiej 1810-1810 sygn. 13 akta stanowe; nadzór nad sejmem prowincjonalnym 1824-1832, 1903-1905 sygn. 14-18 biskupi warmińscy; akta biskupa von Hattena i jego następcy 1841-1871 sygn. 19 szkoły i podatki komunalne - kontrola kasy szkoły dla głuchoniemych w Malborku, podatki komunalne miasta Kisielice, Gardeja, Malbork 1854-1859, 1922-1933 sygn. 20-23 nadzór nad cechami 1925-1933 sygn. 24-28 nadzór nad Centralnym Związkiem Przemysłowym - statut Związku, sprawozdania ze zjazdów Związku, budżet 1874-1921 sygn. 29-30 podziały administracyjne - likwidacja okręgów dworskich, olsztyński obwód rejencyjny 1929-1931 sygn. 31 żądanie zwrotu dzieł sztuki zrabowanych przez Francuzów w latach 1793 i 1814 1915-1922 sygn. 32 cmentarz dla zasłużonych, mogiły wojenne 1915-1922 sygn. 33 sprawozdanie o sytuacji rolnictwa, kolonizacja, parcelacje 1921-1930 sygn. 34-36 zezwolenia na pobyt cudzoziemców, imigranci polscy i rosyjscy (układ akt ogólnych wg powiatów i miast), akta osobowe 1882-1932 sygn. 37-504 nadawanie obywatelstwa cudzoziemcom 1871-1932 sygn. 505-513 więziennictwo 1869-1875 sygn. 514 polska agitacja narodowa 1880-1904 sygn. 515-521 nadzór nad prasą i organizacjami politycznymi 1895-1933 sygn. 522-525 sprawy wojskowe - mobilizacja, pisma propagandowe, opieka nad poszkodowanymi i uchodźcami, odbudowa zniszczeń wojennych 1914-1931 sygn. 526-535, 607, 609 szkoła żandarmerii w Olsztynie 1931-1933 sygn. 536 aprowizacja ludności 1915-1924 sygn. 537-557 odbudowa miast i wsi - wykazy budynków przewidzianych do odbudowy, pomiary i plany odbudowy miast 1915-1936 sygn. 558-580 Komisarz Rzeszy ds.. Wschodu - polityka wewnętrzna, rady robotnicze i żołnierskie, sprawy polskie, korpusy ochotnicze, raporty wywiadowcze z Litwy 1919-1920 sygn. 581-598, 608 sprawozdania landratów dot.parcelacji gruntów chłopskich 1829-1829 sygn. 604 nadzór nad klasztorami w Prusach Zachodnich 1830-1832 sygn. 605 sprawy sądownictwa 1833-1833 sygn. 606 suplement - korespondencja dot. Spraw budowlanych, zaopatrzenia, obcokrajowców 1838-1919 sygn. 610-615 suplement - nadzór nad cudzoziemcami, sejmik powiatowy Ragnit - protokół z posiedzenia, wykaz członków 1886-1887 sygn. 616-617 Anzahl der Einheiten im Team:617
42/9/0 Starostwo Powiatowe w Bartoszycach 1848-1938 0 erweitern
Sprawy Pruskiego Związku Rolniczego w Bartoszycach, 1848-1850 sygn. 1-2. Sprawozdanie, 1937-1938 sygn. 3. Anzahl der Einheiten im Team:3
42/10/0 Starostwo Powiatowe w Braniewie (łącznie z Wydziałem Powiatowym w Braniewie) [1815] 1827-1944 0 erweitern
A. Akta landrata zarząd państwowy: wybory do parlamentów Rzeszy, wybory do sejmów krajowych, 1918-1934 sygn. 1-19 zarząd powiatowy: wybory do sejmików powiatowych, wybory landratów i samorządów gminnych, administracja powiatowa, 1840-1939 sygn. 20-35 zarząd powiatu granicznego: sprawy regulacji granic powiatu, 1843-1935 sygn. 36 wydział spraw wewnętrznych: sprawy personalne - nominacje poszczególnych urzędników, 1848-1944 sygn. 37-47 sprawy zwierzchności państwowej - pominiki i święta państwowe, towarzystwa rodzin wielodzietnych, 1918-1943 sygn. 48-53 sprawy sporne, 1917-1940 sygn. 54-56 statystyka, 1867-1941 sygn. 57-65 policja - sprawy ogólne; zarządzenia policyjne, rewizje zarządzeń policyjnych i dotyczących więzień, opieka nad końmi policyjnymi, zwalczanie alkoholizmu wśród policjantów, 1871-1941 sygn. 66-86 sprawy obcokrajowców, 1914-1940 sygn. 87-90 sprawy budowlane; budowa i konserwacja portu we Fromborku, instrukcje budowlane, wyznaczenie terenów pod cmentarze, cmentarz wojskowy, 1834-1940 sygn. 91-99 sprawy policji przemysłowej: wydawanie koncesji, rybołówstwo, rakarze, 1836-1940 sygn. 100-126 straż pożarna, 1921-1941 sygn. 127-131 sprawy ludności żydowskiej; nastroje żydów po ukazaniu się ustawy z 23.07.1847 r., gminy żydowskie, 1858-1941 sygn. 132-136 zmiany nzawisk, 1857-1939 sygn. 137-139 sprawy paszportowe, 1926-40 sygn. 140-152 sprawy policji karnej; lista karanych, 1856-1943 sygn. 153-154 obrona karaju: dostawy broni, szpiegostwo, propganda komunistyczna, zwalczanie ekscesów politycznych, 1899-1940 sygn. 155-172 stowarzyszenia; towarzystwa kobiece, wojskowe, budowlane, czerwony krzyż, 1854-39 sygn. 173-194 Sonderpolizei, 1930-1940 sygn. 195-196 komunikacja; drogowa, wodna, statystyka, 1873-1941 sygn. 197-215 policja wodna; kanalizacja, zbezpiecznie nabrzeża, 1852-1940 sygn. 216-220 policja drogowa; zarządzenia ogólne, budowa i utrzymianie mostów, 1895-1940 sugn. 221-224 opieka zdrowotna; 1904-1931 sygn. 225-227 weterynaria; kontrola mięsa rzeźnego, 1900-1940 sygn. 228-235 akta urzędu odszokowawczego; odszkodowania wojenne, szacowanie szkód, 1914-1925 sygn. 236-242 opieka nad organizacjami kulturalnymi i kościelnymi; ochrona pomników natury, 1880-1940 sygn. 243-245 opieka nad insytutcjami i organizacjami artystycznymi; akta dot. towarzystwa "Liechtspielverein", 1915-1941 sygn. 246 sądzia rozjemczy; wybory, 1827-1933 sygn. 247-248 szkoły; sprawy ogólne, wizytacje szkół, mieszkania dla nauczycieli, statystyka, finanse szkolne, ferie, akta dot. poszczególnych szkół w powiecie, szkoły zawodowe, 1896-1940 sygn. 249-358 gospodarka: sprawozdania gospodarcze, konfiskata wełny, 1916-1940 sygn. 359-361 tworzenie miejsc pracy; sprawy zatrudnienia robotników obcych, jeńców wojennych, 1914-1923 sygn. 362-364 sprawy wywłaszczeniowe: wywłaszczenie majątków ksiażęcych, 1926-1927 sygn. 365 sprawy oddłużeniowe; akta ogólne, 1930-1934 sygn. 366-368 sprawy separacyjne; separacja gruntów poszczególnych wsi, 1835-1890 sygn. 369-376 przemysł; akta banku przemysłowego w sprawie przyspieszenia spraw oddłużeniowych, 1931-1935 sygn. 377 hodowla zwierząt; wydawanie atestów koniom przeznaczonym na sprzedaż, 1843-1935 sygn. 378 rolnictwo; sprawy ogólne, 1929-1940 sygn. 379-380 akta dot. akcji Pomoc dla Prus Wschodnich "Ostpreussenhilfe"; 1927-1933 sygn. 381-393 finanse i podatki; spłaty obciążęń hipotecznych, wybory poborców podatkowych, 1877-1941 sygn. 394-397 roczne plany gospodarcze, 1916-1938 sygn. 398-404 akta urzędu ubezpieczeniowego; ubezpieczenia zdrowotne, od wypadków losowych, pracownicze, inwalidzi, 1893-1940 sygn. 405-471 obrona kraju: sprawy mobilzacji, sprawozdania wojenne, [1823] 1897-1917 sygn. 472-478 B. Zadania landrata wykonywane przez wydział powiatowy akta powiatowego urzędu gospodarczego, zakup węgla opałowego dla urzędów, korespondencja, sprawy dot. poszczególnych firm z terenu powiatu, 1939-1941 sygn. 489-500 C. Zadania krajowe landrata wykonywane przez wydział powiatowy sprawy komunalne poszczególnych okręgów urzędowych, sprawy powiatowego sądu administracyjnego, urzędu stanu cywilnego, 1899-1939 sygn. 501-536 D. Akta specjalne wydziału powiatowego administracja ogólna; dzienniki, 1931-1934 sygn. 537-540 postanowienia w sprawach spornych, 1894-1896 sygn. 541 akta personalne urzędników, 1900-1914 sygn. 542-548 wydział finansowy; zarządzenia w sprawie kosztów transportu, plany budżetowe, 1862-1935 sygn. 549-560 podatki ustalene przez powiat Kreisabgaben; wypisy za pszczególne lata budżetowe, 1886-1939 sygn. 561-606 subwencje państwowe, 1927-1935 sygn. 607-702 podatki gruntowe, 1913-1938 sygn. 703-833 podatki przemysłowe, 1920-1939 sygn. 834-856 podatki od budynków, 1924-1937 sygn. 857-862 podatki od psów, 1896-1939 sygn. 863-865 podatki od polowań, 1923-1934 sygn. 866-867 pdatki od inwentarza, 1929-1940 sygn. 868-879 podatki od szynków i gospód, 1907-1934 sygn. 880-883 podatki od ubojni, 1932-1934 sygn. 884-885 podatki od wzbogacenia, 1924-1940 sygn. 886-933 sprawy karne i egzekucje, 1916, 1930 sygn. 934-935 opieka społeczna; dom starców, opieka nad ubogimi, wypłaty zapomóg, 1827-1941 sygn. 936-1055 opieka nad uchodźcami, 1918-1929 sygn. 1056-1060 opieka nad dziećmi; sprawy ogólne, sanatorium dziecięce, organizacja wypoczynku dzieci, 1878-1941 sygn. 1061-1076 opieka nad chorymi; 1890-1936 sygn. 1077-1174 opieka nad kalekami, 1922-1938 sygn. 1175-1203 opieka socjalna, 1916-1937 sygn. 1204-1208 opieka nad inwalidami wojennymi, 1915-1937 sygn. 1209-1360 urząd opieki nad nieletnimi, 1915-1944 sygn. 1361-1588 powiatowy związek do spraw opieki; wypłaty rent specjlanych, 1867-1940 sygn. 1589-1672 opieka zdrowotna; sprawy ogólne, wynagrodzenie dla lekarzy, akuszerki, 1873-1935 sygn. 1673-1576 powiatowa kasa komunalna; raporty roczne, rewizje kasy, 1868-1939 sygn. 1692-1699 związek powiatowy "Kreisverband"; sprawozdania roczne, księgi podatkowe, 1911, 1919, 1930-1932 sygn. 1700-1701 biblioteki; sprawozdania, zakup książek, 1900-1933 sygn. 1706-1709 zkoły; mieszkania dla nauczycieli, pomoc zakładom naukowym, 1919-1933 sygn. 1710-1712 rolnictwo; towarzystwa rolnicze, sprawy gospodarstw rolnych, wykaz zwolnionych z płacenia renty, sprawy dot. upadłości poszczególnych gospodarstw, 1890-1931 sygn. 1713-2051 osadnictwo w Prusach Wsch.; 1900-1932 sygn. 2052-2053 ubezpieczenia; chorobowe, od pożarów, towarzystwa ubezpieczeniowe, 1898-1935 sygn. 2054-2060 sprawy gospodarcze; zatrudnienie w regionie, przemysł, zakup zboża na siewy, rzeźnie, hodowla zwierząt, 1886-1935 sygn. 2061-2077 Anzahl der Einheiten im Team:2100
42/11/0 Starostwo Powiatowe w Giżycku (łącznie z Wydziałem Powiatowym w Giżycku) [1737] 1810-1945 0 erweitern
A. Akta landrata sprawy policyjne; sprawy pracowników obcych, emigrantów 1827-1944 sygn. 1-34, 377-379, 3214-3215 budownictwo; 1926-1944 sygn. 35-55 postanowienia w sporach administracyjnych, 1924-1944 sygn. 36-61 budżety roczne, 1919-1943 sygn. 62-69 przemysł i handel; budowa młynu wodnego w Rynie, udzielanie kredytów, pozwolenia na handel, 1887-1944 sygn. 70-81 koncesje na prowadzenie szynków i gospód; 1873-1944 sygn. 82-168 sprawy wyznaniowe, kościoły, [1737] 1810-1935 sygn. 169-171 sprwy upadłości, 1930, 1935 sygn. 172-173 odszkodowania za zniszczenia wojenne, 1943-1944 sygn. 174-208 medycyna i ochrona zdrowia,; szczepienia, wydawanie pozwoleń na handel substancjami trującymi, 1893-1942 sygn. 209-213 akuszerki; akta osobowe akuszerek, 1923-1944 sygn. 214-237 weterynaria; 1930-1941 sygn. 238-239 akta dot. akcji "Ostpreussenhilfe"; udzielanie kredytów, sprawy oddłużeniowe, 1929-1936 sygn. 240-241 obrona kraju; partie politczyne i stowarzeszenia, NSDAP, związki przeciwko faszyzmowi, informacje o obcokrajowcach przebywających na terytorium powiatu, 1840-1944 sygn. 242-249 oświata; sprawy ogólne, szkoła dla polskiej mniejszości, szkoła dla niewidomych w Królewcu, statystyka, finanse, budowa szkół, sale i place gimnatyczne, wypadki szkolne, alta dotyczące poszczególnych szkół w powiecie, akta osobowe nauczycieli, szkolnictwo wyższe, 1872-1944 sygn. 250-369 biuro promocji; organizacja jubileuszy, śwąt, sprawy organizacyjne, 1873-1944 sygn. 370-376 B. Zadania landrata wykonywane przez wydział powiatowy pomoc społeczna; wsparcie ubogich rodzin, 1933-1944 sygn. 380-438 akta powiatowego urzędu dożywiania, 1940-1944 sygn. 439-440 powiatowy urząd gospodarczy; kartki na tytoń, 1914 sygn. 441 C. Zadania krajowe landrata wykonywane przez wydział powiatowy sprawy granic okręgów gminnych i dworskich, tworzenie nowych okręgów, likwidacja okręgów dworskich, 1873-1944 sygn. 442-500 wybory wójtów poszczególnych gmin, 1929-1943 sygn. 501-584 sprawy organizacyjne urzędu; zarządzenia, zadania, instrukcje 1923-1942 sygn. 585-593 sprawy urzędu stanu cywilnego; akta ogólne dotyczące funkcjonowania urzędu, formularze i pieczęcie urzędowe, informacje o urodzeniach, zgonach i małżeństwach obcokrajowców, 1892-1945 sygn. 594-611 D. Sprawy samorządowe administracja ogólna; protokoły z sejmików powiatowych, uchwały, wydawanie dziennika powiatowego, kronika powiatu, samochody służbowe, 1903-1944 sygn. 612-618, 3162-3163 wydział personalny; sprawy ogólne dot. zatrudnienia pracowników, akta osobowe poszczególnych pracowników, 1885-1944 sygn. 619-618-637 straż pożarna; sprawy dot. ochotniczych straży pożarnych, zakup gruntów pod nową remizę w Orłowie, plany przeciwpożarowe, 1928-1939 sygn. 638-642 wydział finansowy; budżet, sprawy ogólne, 1925-1944 sygn. 643-650, 3217 wydział podatkowy; instrukcje dot. poboru podatków, pobór podatku Schlachsteuer z poszczegónych gmin, 1873-1939 sygn. 651-676, 3230 leśnictwo; zalesianie, sprawy kupna gruntów leśnych, 1879-1942 sygn. 677-717, 3198 opieka nad bezrobotnymi; zwalczanie bezrobocia, 1928-1936 sygn. 718-725 sprawy opiekuńcze: sprawy ogólne, statystyka pobierających dopłaty, dożywianie dzieci w szkołach, opieka nad chorymi na choroby weneryczne, alkoholikami, chorymi na gruźlicę, akta dotyczące kosztów opieki społecznej, akta dotyczące poszczególnych rodzin i osób korzystających z pomocy, 1911-1944 sygn. 726-1156, 3226-3227 sprawy odszkodowań wojennych; pomoc inwalidom wojennym i ich rodzinom, wypłaty rent, 1840-1944 sygn. 1157- 1201, 3224-3225, 3235 urząd opieki nad nieletnimi; zarządzenia ogólne, akta dotyczące pomocy poszczególnym rodzionom, 1921-1944 sygn. 1202-1242 opieka nad wojskowymi cmentarzami polowymi, 1934-1941 sygn. 1243-1245 opieka zdrowia; zakup karetki, budowa ochronki, sprawy dezynfekcji, budowa domu sanatoryjnego w Wilkasach, 1874-1939 sygn. 1246-1253 bodowa i utrzymanie dróg, 1901-1941 sygn. 1254-1546 powiatowy urząd budowlany; sprawy ogólne, dokumentacja techniczna dot. budowy i rozbudowy poszczególnych budynków, 1902-1944 sygn. 1547-1658, 3199, 3231, 3234, 3239-3241 sprawy nadzoru budowlanego; 1838-1936 sygn. 1659-1699, 3200-3209 pożyczki; obsługa pożyczek na cele budowlane, programy aktawacji zawodowej, 1922-1940 sygn. 1700-1747, 3228, 3232 powiatowa kasa oszczędności; sprawy ogólne, kontrole, bilanse, wyciągi kont, wykazy kredytobiorców, 1910-1945 sygn. 1748-1828 sprawy oddłużeniowe, pożyczki, zastawy hipotecze, 1905-1944 sygn. 1829-2865 jurysdykcja; sprawy odszkodowawcze, sporne, księgi protokołów sędziego rozjemczego, sprawa o ustalenie ojcostwa, 1882-1939 sygn. 2866-2879, 3218-3220, 3236-3238, 3229 melioracje; sprawy ogólne, plany osuszania gruntów poszczególnych wsi, 1825-1944 sygn. 2880-3156, 3210-3211, 3216, 3233 sprawy osiedleńcze, 1929-1944 sygn. 3157-3161 komunikacja; opłaty komunikacyjne, ograniczenie spory administracyjne; 1919-1933 sygn. 3164-3175 sprawy gospodarcze; handel, rzemiosło, koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej, zakup ruchomości, gruntów, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, regulacja szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta, 1874-1943 sygn. 3176-3197, 3212-3213, 3221-3223 Anzahl der Einheiten im Team:3241
42/12/0 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie (łącznie z Wydziałem Powiatowym w Kętrzynie) 1723-1945 0 erweitern
A. Sprawy administracji państwowej sprawy ogólne powiatu: informacje przesyłane przez Starostwo do prasy 1723-1911 sygn.1-2 budowa wodociągu 1806-1900 sygn.3 sprawy ludnościowe: migracje, ludność żydowska, zmiany własności 1817-1915 sygn.4-7 apteki i aptekarze 1828-1919 syg.8 sprawy szkolne i kościelne: wydatki kościoła ewangelickiego w Kętrzynie, kościół w Srokowie, ogólne sprawy kościelne, wydatki Szkoły Rolniczej w Kętrzynie, budowa szkolnych zabudowań gospodarczych w Lędławkach 1837-1940 sygn.9-12, 232 związki i stowarzyszenia: Związek Młodzieży, Związek Sportowy, Związek Żołnierzy 1909-1938 sygn.13-15 oszacowanie podatku gruntowego 1863-1867 sygn.16-23 stan Rzeszy: spiski polityczne, demonstracje, tworzenie rad robotniczych i wiejskich, rozporządzenia dotyczące obrony Republiki, landtag 1931 r., 1879-1931 sygn.24-35 sprawy gospodarki 1908-1908 sygn.36 sprwy opiekuńcze 1917-1938 sygn.236, 240 B.Zadania landrata wykonywane przez wydział powiatowy ogólne sprawy chłopstwa: mianowanie członków powiatowych rad wiejskich, kontrole, wymiana młodzieży wiejskiej, sprawozdania dot. żywności, podział środków żywnościowych, produkcja mleka, wiadomości gospodarcze, organizacja i administracja w ogólności, zgłoszenia potrzeb, asygnaty, służba Hitlerjugend, dostawa koni i żywności dla wehrmachtu, robotnicy przymusowi 1934-1945 sygn.37-128, 229-231, 233-235, 237-238, 244-246 rachunki i sprawy kasowe: potwierdzenia wpływów i wydatków, księga kasowa, powiatowa kasa oszczędności 1912-1944 sygn.129-133, 241 sprawy hodowli zwierząt 1935-1945 sygn.134-136 sprawy chłopstwa-specialia dot. poszczególnych gospodarstw 1933-1945 sygn.137-220 C.Nadzór gminy zmiany obwodów gminnych, mianowania do rady gminy Srokowo, administracja miasta Kętrzyn, sprawozdania dot.administracji 1880-1941 sygn.221-225, 239 D.Wydział powiatowy, administracja ogólna sprawy administracyjne sporne, księga protokołów Zakładu opieki dla epileptyków w Karolewie 1882-1936 sygn.226-228 Varia ( luźne karty dot. spraw różnych, m.in. informacja dot.osób zmarłych na wściekliznę, dane statystyczne, rachunki, zezwolenia na budowę) 1904-1944 sygn. 242-243 Anzahl der Einheiten im Team:246
42/13/0 Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim 1814-1940 0 erweitern
Sprawy budowlane, 1823-1877, 1913-1937 sygn. 1; 31-35 Sprawy ludnościowe: ludność żydowska, 1843-1898, 1907-1911 sygn. 2-6 Policja przemysłowa: sprawy dotyczące rybołóstwa, 1814-1900 sygn. 7-9; 27-28 Opieka społeczna, 1861-1863, 1912-1940 sygn. 10-12 Sprawy podatkowe, 1848-1934 sygn. 13-26 Akta Urzędu Stanu Cywilnego, 1823-1850 sygn. 30 Anzahl der Einheiten im Team:35
42/14/0 Starostwo Powiatowe w Lubawie z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim (łącznie z Wydziałem Powiatowym w Lubawie) 1832-1926 0 erweitern
A.sprawy administracji państwowej sprawy ogólne powiatu: rozporządzenia i zarządzenia władz zwierzchnich, sprawy personalne, utworzenie wojennej kasy zaliczkowej 1883-1926 sygn.1-5 budżet powiatu, preliminarze 1873-1887, 1917 sygn.6-7 sprawy policyjne ogólne: kontrola nad zbiegami, skargi, nadzór nad administracją policji, zatwierdzenie straży nocnej 1884-1914 sygn.8-11 policja budowlana: budowa dróg, wypełnianie obowiązków w okręgach (Amtsbezirk) 1875-1920 sygn.12-30, 281 pełnienie obowiązków policji polowej (Feldpolizei) w okręgach 1844-1918 sygn.31-43, 280 rzemiosło i przemysł (Gewerbepolizei): rozprzorządzenia, koncesje na prowadzenie wyszynku, pełnienie obowiązków w okręgach 1875-1919 sygn.44-64 polowania i łowiectwo (Jagdpolizei) 1884-1923 sygn.65-81 sprawy sanitarne 1880-1918 sygn.82-87, 282 ustawy dot. gospodarki wodnej, melioracje, odwadnianie 1853-1919 sygn.88-94 opieka nad rodzinami żołnierzy, inwalidzi wojenni 1871-1920 sygn.95-99 opieka zdrowotna: zakłady lecznicze, higiena, dezynfekcje, walka z chorobami zakaźnymi (gruźlica, cholera) 1892-1920 sygn.100-109 położnictwo 1871-1917 sygn.11-113 sprawy kościelne i szkolne: tworzenie szkół dokształcających, zatrudnienie księdza w Brzoziu 1832-1919 sygn.114-125, 279 osadnictwo 1893, 1906 sygn 126, 137 budowa kolei wąskotorowej 1899-1913 sygn.127-128 sprawy budowlane: plebania przy kościele katolickim w Złotowie i w Nowym Mieście Lubawskim, kościół katolicki w Zwiniarzu i w Brzoziu, rozbiórka klasztoru w Łąkorzu, kościół ewangelicki w Lubawie, sąd obwodowy, więzienie 1851-1926 sygn. 129-136 C.Zadania krajowe landrata wykonywane przez wydział powiatowy administracja w okręgach 1853-1919 sygn.138-150, 275, 284 urzędy stanu cywilnego: kontrole, tworzenie obwodów, zaopatrzenie urzędów w odpowiednie rejestry i formularze 1874-1919 sygn.151-155 D.Wydział powiatowy administracja ogólna: księga protokołów sejmiku, spis inwentarzowy, wybory uzupełniające do sejmiku powiatowego, księga posiedzeń wydziału 1864-1915 sygn.156-162 sprawy przeciwpożarowe 1904-1918 sygn.163-165, 283 sprawy opiekuńcze: opieka nad ubogimi, głuchoniemymi, chorymi umysłowo, niewidomymi 1870-1919 sygn.166-175 opieka zdrowotna: zakład dla dzieci głuchoniemych, szpital w Nowym Mieście Lubawskim, zakład leczniczy chorób oczu 1873-1915 sygn.176-180 sprawy finansowe i podatkowe: zadłużenie powiatu, uchwały gmin w sprawie budżetu i podatków 1864-1919 sygn.181-225, 276 sprawy gospodarcze: sprzedaż gruntów, użytkowanie trawy 1894-1917 sygn.226-228 sprawy budowlane: brukowanie dróg, kosztorysy budowy dróg, kolej wąskotorowa 1880-1919 sygn.229-242, 277-278 sprawy melioracyjne: spółki melioracyjne 1857-1918 sygn.243-261 sprawy kasowe (Kreiskommunalkasse): budżet 1898-1911 sygn. 262-270 powiatowa kasa oszczędnościowa (Kreissparkasse) 1862-1922 sygn.271-274 Anzahl der Einheiten im Team:284
42/15/0 Starostwo Powiatowe w Morągu (łącznie z Wydziałem Powiatowym w Morągu) 1818-1937 0 erweitern
sprawy ogólne powiatu: informacje przesyłane przez Starostwo do prasy, projekt budżetu 1898-1930 sygn.1-5, 33 sprawy ludnościowe: migracje, dane statystyczne dot.zaludnienia 1872-1920 sygn. 6-9 sprawy podatkowe: podział gruntów, opłata od budynków 1840-1871, 1911-1911 sygn.10-13, 35-36 opieka społeczna 1919-1925 sygn.14 sprawy rybołówstwa 1865-1922 syg,15-19 rady robotnicze 1919-1919 syg.20 sprawy szkolne i kościelne: budowa plebanii w Morągu, kościół w Morągu, szkoła w Szymonowie, akta personalne nauczyciela Emila Ziembehl 1818-1914 syg.21-25, 37 księgi protokołów sędziego rozjemczego 1876-1937 syg. 26-32 budowa dróg i mostów b.d. Sygn.34 Anzahl der Einheiten im Team:37
42/16/0 Starostwo Powiatowe w Mrągowie (łącznie z Wydziałem Powiatowym w Mrągowie) 1798-1945 0 erweitern
A. Sprawy administracji państwowej sprawy ogólne powiatu: kształcenie urzędników, objazd Prus Wschodnich przez wyższych urzędników administracyjnych 1798-1930 sygn.1-3, 127 sprawy plebiscytu 1919-1920 sygn.4-6 polityczne organizacje i związki, kontrola i konfiskata pism 1884-1938 sygn.7-12, 104-105, 128 wybory 1878-1933 sygn.13-15 sprawy ludnościowe: informacje dot. obcokrajowców; legitymowanie obcokrajowców, zatrudnienie rosyjskich i polskich robotników, gmina żydowska 1835-1938 sygn.16-50, 129-135 administracyjne sprawy sporne 1885-1918 syg,51-52 pożarnictwo 1897-1940 sygn.53, 157 sprawy finansowe i podatkowe: poborcy podatkowi, podatek bezpośredni, dzierżawa rybołówstwa, sprawy notarialne 1835-1915 sygn.54-56, 156, 158 sprawy opiekuńcze 1910-1945 sygn.57-58 opieka zdrowotna, higiena: utrzymanie żłobka, zwalczanie gruźlicy i zapalenia płuc, przegląd ubojni zwierząt 1911-1935 sygn.59-62 rzemiosło i przemysł (Gewerbepolizei): rozporządzenia dot. zakazu połowu ryb, cech malarzy , handel detaliczny 1902-1938 sygn.63-65 sprawy szkolne i kościelne: sprawozdania dot. szkół, rozporządzenia dot. wakacji i godzin lekcyjnych w szkołach podstawowych, sprawy budowlane, matrykuły szkolne, akta personalne nauczycieli, baptyści, , filiponi, innowiercy, sprawy sekt 1818-1938 sygn. 66-87, 99-103, 137 związki i stowarzyszenia 1899-1935 sygn.88-89 ubezpieczenia, kasa chorych 1912-1935 syg.90-93 sprawy gospodarcze 1844-1936 sygn.94-97, 138-141 statystyka 1908-1909 sygn.98 sprawy budowlane 1886-1939 sygn.145-148 C. Sprawy komunalne : wybory ławników i sędziów przysięgłych, zawiadomienia sądu ławniczego, urząd stanu cywilnego 1880-1938 sygn.106-108, 143-144, 154 (sygn.106 przesunięta do zespołu 24/514) D. Wydział powiatowy sprawy personalne 1919-1944 sygn.109-117 sprawy dróg 1918-1919 sygn.118 księgi protokołów sędziów rozjemczych 1880-1938 sygn.119-126 urząd wyżywienia (Ernährungsamt) 1938-1943 sygn.141-142 budżet 1931-1936 sygn.149-153 varia 1927-1940 syg.155 Anzahl der Einheiten im Team:158
42/17/0 Starostwo Powiatowe w Nidzicy 1812-1934 0 erweitern
plebiscyt na Warmii i Mazurach 1920-1920 sygn. 1-4 sprawy ogólne powiatu 1868-1901 sygn.5-6 sprawy rybołówstwa 1876-1931 sygn.7-8 sprawy ludności żydowskiej: statut synagogi w Nidzicy, gmina żydowska w Działdowie 1812-1918 sygn.9-12 sprawy kościelne, m.in. tworzenie i likwidacja parafii 1848-1865 sygn. 13, 35 opieka społeczna 1893-1933 sygn.14 konfiskata zabronionych pism 1894-1934 sygn. 15-17 stowarzyszenia i związki, m.in. rzemieślników, literackie, bractwo strzeleckie, 1865-1931 sygn. 18-22 sprawy dot. melioracji: instrukcje i zarządzenia, przegląd przedsiębiorstw melioracyjnych i pracowników, akta osobowe, melioracje obszarów leśnych 1847-1904 sygn. 23-33 migracje ludności, spis ludności 1848-1853, 1920 sygn. 34, 36 Anzahl der Einheiten im Team:36
42/18/0 Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim (łącznie z Wydziałem Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim) [1874] 1920-1939 [1949] 0 erweitern
A. Akta Starostwa Powiatowego sprawy ogólne powiatu: rozporządzenia i zarządzenia władz zwierzchnich, sprawy personalne, kształcenie urzędników, wykaz organizacji na terenie powiatu 1916-1939 sygn. 1-61, 628-633 sprawy administracyjno-prawne: zmiany nazw miejscowości, sprawy podziału administracyjnego, zezwolenia na obchody, uroczystości i zbiórki, 1920-1934 sygn. 62-64, 67-76 sprawy policyjne, sprawozdania sytuacyjne, tygodniowe, miesięczne, 1920-1938 sygn. 65-66 sprawy karne, 1923-1938 sygn. 77-83 sprawy dotyczące miar i wag, 1921-1936 sygn. 84-89 sprawy łowieckie: zarzadzenia, obwody polowań, dzierżawa polowań, 1878-1938 sygn. 90-105 sprawy rybołóstwa, 1921-1933 sygn. 106-107 sprawy dotyczące straży polnej, 1874-1931 sygn. 108-113 sprawy budowlane: sprawy nadzoru budowlanego, zezwolenia na budowy, 1976-1939 sygn. 114-129 budowa dróg i mostów, 1886-1935 sygn. 130-131 sprawy finansowe, budżetowe, 1920-1939 sygn. 132-146 sprawy dotyczące handlu, 1919-1939 sygn. 147-170 sprawy hodowlane, 1920-1935 sygn. 171-192 rzemisło i przemysł: zezwolenia na prowadzenie rzemiosła, koncesje przemysłowe, cechy: szewski, piekarski, ślusarski, krawiecki, kowalski, kominiarski, 1874-1939 sygn. 193-354 sprawy rolnicze: rejestry obrotu ziemią, zagospodarowanie odłogów, dotyczące produkcji rolnej, ewidencja osad rentowych w powiecie, sprawy przewłaszczeniowe, 1921-1939 sygn. 355-426 sprawy leśne: zezwolenia na wyrąb, sprawy zalesiania nieużytków rolnych, parcelacja gruntów leśnych, plany gospodarstw leśnych, 1923-1934 sygn. 427-436 sprawy wodno-melioracyjne, 1875-1939 sygn. 437-452 opieka społeczna, 1896-1938 sygn. 453-499 oświata: organizacja, budowa i zaopatrzenie szkół rolniczych, 1886-1926 sygn. 500-507 sprawy kultury i sztuki: rejestracja kin, sprawy filmów niedozwolonych, sprawy bibliotek publicznych, zezwolenia na użytkowanie radioodbiorników, 1920-1934 sygn. 508-514 sprawy polityczno-społeczne: wnioski o zezwolenie na przyjazd z Niemiec do Polski, na przebywanie w strefie granicznej, sprawy paszportowe i przepustkowe, sprawy nadania obywatelstwa polskiego, 1920-1939 sygn. 515-538, 635-648 sprawy wojskowe: protokoły przeglądu poborowych powiatu lubawskiego, rejestry poborowych, sprawy ochotników wojskowych, meldunki wojskowe, 1920-1939 sygn. 539-593 sprawy zdrowotno-sanitarne, 1893-1939 sygn. 594-616 sprawy weterynaryjne powiatu, 1915-1928 sygn. 616-621 sprawy komunikacji lądowej i wodnej, 1920-1939 sygn. 621-627 B. Wydział Powiatowy administracja ogólna: dzienniki podawcze, korespondencyjne, sprawy sporne administracyjne, zarządzenia, 1920-1939 sygn. 649-709 sprawy personalne, 1920-1939 sygn. 710-722 sprawy finansowo-budżetowe: rachunki, prawozdania rachunkowe, preliminarze, budżety gmin, powiatu, 1920-1940 sygn. 723-798, 3103 sprawy podatkowe, 1909-1939 sygn. 799-855 sprawy gospodarcze: dzierżawy, sprawy elektryfikacji powiatu, nabycie nieruchomości prywatnej, 1890-1939 sygn. 856-880 sprawy budowlane, 1929-1931 sygn. 881 budowa i urzymanie dróg i mostów, 1896-1939 sygn. 882-917 sprawy rolnicze i hodowlane w powiecie, 1920-1939 sygn. 918-944 sprawy samorządowe: protokoły posiedzeń zarządu i rady gminnej, ewidencja członków rad gminnych w powiecie, sprawy nadzoru nad gminami, wybory gminne, wybory sołtysów, przepisy i zarządzenia dotyczące nadzoru nad podległymi urzędami, zarządzenia powizytacyjne, sprawy komunalne, 1913-1939 sygn. 945-1078 opieka społeczna, 1905-1939 sygn. 1079-1124, 1234-1259 ubezpieczenia, 1903-1939 sygn. 1125-1178 sprawy wodno-kanalizacyjne, 1913-1938 sygn. 1179-1186 oświata i kultura: sprawy szkolne, bibliotek miejskich, sprawy turystyki, przyznanie subwencji, 1920-1939 sygn. 1187-1213 sprawy sanitarne i weterynaryjne, 1902-1939 sygn. 1214-1233 Powiatowy Urząd Rozjemczy powiatu nowomiejskiego akta do spraw kredytowych małej własności rolnej, 1933-1939 sygn. 1261-2768 lista członków Powiatowego Urzędu Rozjemczego, 1937 sygn. 2769 sprawozdania miesięczne PowiatowegoUrzędu Rozjemczego, 1932-1936 sygn. 2770 wokandy z rozpraw, 1937-1939 sygn. 2771-2772 korespondencja, 1935-1939 sygn. 2773-2774, 2779-2781 wnioski o obniżenie długu, odwołania, zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, 1933-1939 sygn. 2776-2778 Komunalna kasa oszczędności powiatu nowomiejskiego akta wekslowe, 1932-1938 sygn. 2782-3047 konta wkładowe, 1932-1939 sygn. 3048-3071 bilanse, 1920-1932 sygn. 3072-3076 księgi papierów wartościowych, pożyczki, rachunki dłużników, protokolarz dziennego zamknięcia kasy, konta czekowe, 1930-1939 sygn. 3077-3093 inwentury, 1939-1949 sygn. 3094-3102 Anzahl der Einheiten im Team:3149
42/19/0 Starostwo Powiatowe w Olsztynie (łącznie z Wydziałem Powiatowym w Olsztynie) 1823-1942 0 erweitern
sprawy ogólne powiatu: informacje przesyłane przez Starostwo do prasy, założenie powiatowej kasy oszczędnościowej 1854-1908 syg.1-3 sprawy ludnościowe: zezwolenia na zamieszkanie, migracje, m.in. napływ robotników z Rosji i Galicji; nadania obywatelstwa cudzoziemcom, ludność żydowska 1824-1930 sygn.4-14, 40 sprawy połowu ryb na jeziorze Wadąg i jeziorze Nerwik, sprawy melioracji kolonii Czerwonka 1823-1898 sygn. 15-20 plebiscyt na Warmii i Mazurach 1920-1921 sygn.21-22 polityczne wykroczenia: rozruchy w powiecie, związki i zgromadzenia, listy polskich związków, zakaz zebrań 1848-1932 sygn. 23-24, 38 budowa szkół, kontrole inspekcji budowlanej budynków szkolnych w Pluskach, dokumentacja szkoły w Dąbrówce Wielkiej 1849-1921 sygn. 25, 41 opieka społeczna 1919-1936 sygn.26-27 księgi protokołów sędziego rozjemczego 1899-1935 sygn.28-29 budowa dróg i mostów: budowa dróg powiatowych, sprawdzanie mostów, projekty budowy mostów (akta zawierają dokumentację techniczną) 1898-1939, sygn.30-35, 43-49 rejestry pomiaru gruntów, oznaczenie punktu trygonometrycznego 1875-1937 sygn. 37, 42 sprawy dot. utrzymania rzek 1835-1849 sygn. 39, 50 sprawy budowlane 1936, 1941-1942 sygn. 36, 51 karta pocztowa z widokiem szkoły we wsi Naglady l. 20-te, 30-te XX w. sygn.52 Anzahl der Einheiten im Team:52
42/20/0 Starostwo Powiatowe w Ostródzie [1775-1814] 1818-1945 0 erweitern
dopływ 2012: statut Męskiego Towarzystwa Gimnastycznego w Ostródzie 1875 sygn.5955 opieka społeczna w sprawie robotnika Kleina, odszkodowania wojenne - korespondencja 1931 sygn.5956 Anzahl der Einheiten im Team:5971
42/21/0 Starostwo Powiatowe w Pasłęku (łącznie z Wydziałem Powiatowym w Pasłęku) 1870-1914 0 erweitern
sprawy dyscyplinarne 1894-1895 sygn.1 sprawy akt stanu cywilnego 1886-1886 sygn.2 sprawy ogólne powiatu: korespondencja dot. opracowania historii powiatu, spis alfabetyczny miejscowości powiatu, sprawozdania 1896-1914 sygn.3-17 sprawa procesowa gminy Słobity 1870-1871 sygn.18 Anzahl der Einheiten im Team:18
42/22/0 Starostwo Powiatowe w Piszu 1824-1934 0 erweitern
Sprawy plebiscytu, 1919-1920 sygn. 1-3. Sprawy ludnościowe: przesiedlenia, ludność żydowska, cygańska, 1824-1845 sygn. 4-6. Podatek gruntowy Obwodu Biała Piska (Bialla), 1843-1864 sygn. 7. Remont szkoły w Kończewie (Konzewen), 1896-1897 sygn. 8. Wybory do władz gminnych, 1929-1934 sygn. 9-10. Szkody wojenne młyna w Kurczątkach (Kurziontken), 1923-1924 sygn. 11. Anzahl der Einheiten im Team:11
42/23/0 Starostwo Powiatowe w Reszlu (łącznie z Wydziałem Powiatowym w Reszlu) 1812-1944 0 erweitern
A. Sprawy administracji państwowej sprawy ogólne powiatu: nowo powstałe zakłady, kronika wojenna 1914-1939, sprawozdania o sytuacji mniejszości polskiej, wykroczenia 1819-1939 sygn.1-3, 118 sprawy plebiscytu : komisja plebiscytowa w Olsztynie, plebiscyt w Prusach Wschodnich, koszty plebiscytu 1920-1926 sygn.4-8 sprawy ludnościowe: cudzoziemcy- osoby polskiego, rosyjskiego, żydowskiego pochodzenia; zatrudnienie rosyjskich i polskich robotników, informacje o cudzoziemcach 1887-1944 sygn.9-17 sprawy ludności żydowskiej: spisy urodzeń, małżeństw, zgonów; sprawy synagogi 1812-1904 sygn.18-26 sprawy opiekuńcze 1817-1818, 1926-1944 sygn.27-29 sprawy policyjne: mennonici, działalność polskiej propagandy, ruch graniczny z Wolnym Miastem Gdańsk, kontrola cen 1827-1939 sygn.30-34 rzemiosło i przemysł (Gewerbepolizei): rybołówstwo, transport, praktykanci w zawodach rzemieślniczych 1820-1932 sygn.35-41 sprawy kościelne i szkolne: ogólne sprawy budowlane, rozbudowa szkoły w Wągstach, szkoły zawodowe 1816-1927 sygn.42-44 wybory, spis ludności 1919-1920, 1938-1942 sygn.45-46 separacje gruntów Biskupca 1862-1883 sygn.47 C. Sprawy komunalne 1895-1929 sygn. 48-49 D.Wydział powiatowy sprawy ogólne: zarządzenia dot. załatwiania spraw w wydziale, urlopy, wynagrodzenia, wymówienia, "Kreisblatt" 1874-1939 sygn.50-70, 142-143, 151-154 sprawy budowlane: budowa dróg, wodociągi i kanalizacja, powiatowy nadzór budowlany, ogólne zarządzenia 1880-1941 sygn.71-76, 120-141, 144-148, 155 sprawy finansowe i podatkowe 1892-1928 sygn.77-88 sprawy personalne 1906-1940 sygn.89-110, 119 utworzenie pośrednictwa ds.opiekuńczych 1914-1914 sygn. 111 poradnia ds. rentowych 1919-1928 sygn.112 sprawy sporne 1929-1930 sygn. 113 sprawy gospodarcze 1907-1929 sygn.114-116, 149-150 sędziowie rozjemczy w sądach Biskupca 1842-1923 sygn.117 Anzahl der Einheiten im Team:155
42/24/0 Starostwo Powiatowe w Suszu (łącznie z Wydziałem Powiatowym w Suszu) 1802-1943 0 erweitern
Anzahl der Einheiten im Team:514
42/25/0 Starostwo Powiatowe w Szczytnie [1806] 1824-1927 135 erweitern
sprawy ludnościowe: polscy i rosyjscy dezerterzy 1911-1927 syg. 1 sprawy szkolne: rachunki szkolne, rozporządzenia powiatowej inspekcji szkolnej, sprawy budowlane, akta osobowe nauczyciela Rudolfa Liss , sprawozdania nauczycieli dot.nauki religii w szkołach 1845-1921 syg.2-10, 113 sprawy podatkowe: podział gruntów [1806] 1824-1881 sygn.11-112 księga protokołów sędziego rozjemczego 1909-1921 sygn.114 stacje przy szosie Bartoszyce-Warszawa w powiecie Szczytno 1890, 1902-1904 [1914] sygn.115 Anzahl der Einheiten im Team:115
Zeige 1 bis 20 von 3.509 Einträgen.