Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/439/0 Klasztor Reformatów w Łabiszynie, pow. Szubin 1774-1831 0 rozwiń
Znajdujące się w zespole 4 j.a. to akta wytworzone przez administrację pruską, w związku z nadzorem administracyjnym nad klasztorem; dotyczą jego stanu personalnego, zapisu na rzecz klasztoru, prywatnej skargi zakonnika, zwrotu akt klasztornych od Skórzewskich z Lubostronia. Liczba jednostek w zespole: 4
6/440/0 Klasztor Bernardynów w Łobżenicy, pow. Wyrzysk 1773-1844 0 rozwiń
Znajdujące się w zespole 6 j.a. to wyłącznie akta wytworzone przez administrację pruską dotyczące kontroli stanu personalnego klasztoru, świadczeń w naturze na rzecz klasztoru i samego majątku. Liczba jednostek w zespole: 6
6/441/0 Klasztor Augustianów w Łobżenicy-Górce Klasztornej, pow. Wyrzysk 1404 0 rozwiń
Dokument pergaminowy z 1404 r. Arnolda Wałdowskiego fundujący klasztor. Liczba jednostek w zespole: 1
6/442/0 Klasztor Karmelitów w Markowicach, pow. Inowrocław [1658] 1777-1827 0 rozwiń
Zespół liczy 4 j.a., z których jedną stanowią odpisy z akt grodzkich Trybunału Piotrkowskiego dotyczące spraw majątkowych; pozostałe, wytworzone przez kamerę i regencję w Bydgoszczy, dotyczą nadzoru nad klasztorem, jego stanu osobowego oraz roszczeń o zwrot kapitalu od hrabiego von Kalkreuth w Koźmianie. Liczba jednostek w zespole: 4
6/443/0 Klasztor Benedyktynów w Mogilnie [1179] 1520-1833 0 rozwiń
1. Dokumenty 2. Księgi 3. Akta Liczba jednostek w zespole: 110
6/444/0 Szpital Bożogrobców w Sieradzu 1418 0 rozwiń
Dokument W. Jagiełly nadający 2 łany ziemi szpitalowi Św. Ducha na przedmieściach Sieradza. Liczba jednostek w zespole: 1
6/445/0 Klasztor Bernardynów w Nowem, pow. Świecie [1520] 1784 0 rozwiń
Potwierdzony przez burmistrza miasta w 1784 r. odpis dokumentu Augusta III, króla Polski, z 30 XII 1748 r. potwierdzający przywilej Zygmunta I z 20 VIII 1520 r., w którym uznawał prawa i przywileje klasztoru, potwierdzony przez Augusta II 27 X 1724 r. Liczba jednostek w zespole: 1
6/446/0 Klasztor Reformatów w Pakości, pow. Inowrocław [1686] 1777-1806 0 rozwiń
Majątek klasztoru, jego stan osobowy, szkoła. Liczba jednostek w zespole: 2
6/447/0 vacat - Klasztor Bernardynów w Skępem - włączony do zespołów nr 428 Klasztor Bernardynów w Bydgoszczy i nr 430 Klasztor Karmelitów w Bydgoszczy 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/448/0 Klasztor Norbertanek w Strzelnie, pow. Mogilno 1193-1836 0 rozwiń
W zespole znajduje się 160 dokumentów, kopiariusz dokumentów i akta; wśród dokumentów występują papieskie, zwierzchnich władz zakonnych, królewskie i książęce oraz wystawione przez klasztor i osoby prywatne; akta własne klasztoru to kopiariusz i 1 teczka odpisów z akt grodzkich inowrocławskich i kruszwickich z lat 1600-1748; akta okresu pruskiego dotyczą spraw administracyjnych oraz majątkowych, powstały po 1773 r., ale zawierają informacje dla okresu wcześniejszego; większość dotyczy gospodarowania majątkiem, roszczeń wobec klasztoru i osób trzecich; wśród nich są materiały dotyczące miejscowości leżących w Królestwie Polskim, w związku z ciążącymi na nich zapisami na rzecz klasztoru; występują także np. plany zabudowań klasztornych i szczegółowy opis majątku klasztornego, w tym miasta Strzelna. Liczba jednostek w zespole: 220
6/449/0 Klasztor Kanoników Regularnych w Trzemesznie, pow. Mogilno 1224-1832 0 rozwiń
1. Dokumenty i kopie pergaminowe (sygn. 1-53) 2. Dokumenty i kopie papierowe (sygn. 54-55) 3. Listy (sygn. 57-58) 4. Varia (sygn. 59-65) 5. Akta (sygn. 66-103) Liczba jednostek w zespole: 102
6/450/0 Klasztor Paulinów w Topolnie, pow. Świecie [1638] 1675-1810 0 rozwiń
4 j.a dotyczą organizacji i funkcjonowania klasztoru (wśród nich: księga nadanych przywilejów, ewidencja braci zakonnych, inwentarz wyposażenia kościoła i klasztoru oraz protokół wizytacji biskupiej); pozostałe akta stanowi dokumentacja gospodarcza i finansowa dochodów uzyskiwanych z folwarków i lokat pieniężnych. Liczba jednostek w zespole: 30
6/451/0 Kapituła katedralna we Włocławku 1775-1822 0 rozwiń
Akta zostały wytworzone przez pruskie władze zaborcze wskutek podjętego nadzoru nad majątkiem kościelnym i dochodami; spośród 3 j.a. jedna to odpisy dokumentów kapituły dotyczących jej dóbr., dochodów kapituły ze wsi w nowych granicach po I rozbiorze oraz kapitału ulokowanego na wsi Tarkowo i roszczeń ze strony rządu Królestwa Polskiego. Liczba jednostek w zespole: 3
6/452/0 Klasztor Kanoników Regularnych w Wysokiej, pow. Wyrzysk 1715-1802 0 rozwiń
Akta wytworzone przez administrację pruską w związku z kontrolą dochodów klasztoru i przejęciem jego majątku. Liczba jednostek w zespole: 6
6/453/0 Klasztor Dominikanów w Żninie 1588-1835 0 rozwiń
Zespół stanowią 3 dokumenty pergaminowe z końca XVI w. nadane klasztorowi w związku z otrzymaniem beneficjum w podmiejskiej wsi Góra oraz 10 j.a. wytworzonych przez administrację pruską i Prefekturę Departamentu Bydgoskiego, w związku z nadzorem administracyjnym nad klasztorem i przejęciem jego praw majątkowych. Liczba jednostek w zespole: 13
6/454/0 Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu [1901] 1920-1939 0 rozwiń
1. Wydział Ogólny: organizacja, okólniki i zarządzenia, protokoły posiedzeń, sprawozdania, wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe, harcerstwo, higiena i opieka lekarska w szkołach 2. Oddział Rachuby: sprawozdania finansowo-gospodarcze kuratorium, preliminarze i sprawozdania finansowe szkół 3. Biuro Personalne: obsada etatów, awanse, odznaczenia, weryfikacje, Okręgowa Komisja Dyscyplinarna, opinie o nauczycielach, wykazy nauczycieli, akta personalne 4. Wydział I Szkół Powszechnych: organizacja, protokoły narad, kursy i konferencje, organizacja szkół powszechnych, nadzór nad inspektorami, szkolnictwo mniejszości narodowych, akta dotyczące poszczególnych szkół i przedszkoli 5. Wydział II Szkół Średnich: plany, organizacja i statystyka szkolnictwa średniego, wizytacje szkół, akta dotyczące poszczególnych szkół średnich 6. Wydział III Szkół Zawodowych: statystyka, sprawozdania, program nauczania, wizytacje szkół, akta dotyczące poszczególnych szkół zawodowych i kursów dokształcających 7. Oddział Oświaty Pozaszkolnej: organizacja, sprawozdania z działalności, kursy i konferencje instruktorów, stan oświaty pozaszkolnej, biblioteki, czytelnictwo 8. Akta personalne nauczycieli Liczba jednostek w zespole: 6970
6/455/0 Lokalna Inspekcja Szkolna w Białośliwiu, pow. Wyrzysk 1856-1918 0 rozwiń
1. Okólniki, zarządzenia, wytyczne władz zwierzchnich 2. Protokoły konferencji nauczycielskich i wizytacji szkół 3. Sprawy finansowe, budowlane szkół podstawowych w Białośliwiu, Dworzakowie i Nieżychowie Liczba jednostek w zespole: 14
6/456/0 Powiatowa Inspekcja Szkolna w Wyrzysku 1832-1920 0 rozwiń
1. Organizacja i administracja: sprawy budowlane budynku Inspektoratu, wizytacje szkół 2. Nauczyciele: protokoły konferencji powiatowych, biblioteki nauczycielskie, dokształcanie, sprawy płacowe, wojskowe 3. Szkoły, programy nauczania, statystyka szkolna, strajk szkolny 4. Uczniowie: obowiązek szkolny, zwolnienia, oświata pozaszkolna, zwalczanie analfabetyzmu 5. Poszczególne szkoły w powiecie 6. Akta personalne nauczycieli Liczba jednostek w zespole: 229
6/457/0 Powiatowa Inspekcja Szkolna w Szubinie 1881-1919 0 rozwiń
1. Organizacja i nauczanie: działalność inspekcji lokalnych, konferencje, kadra nauczycielska, plany zajęć 2. Sprawy budowlane: projekty, stan budynków 3. Statystyka szkolna: sprawozdania, wykazy nauczycieli 4. Szkoły w Godzimierzu, Niedźwiadach, Retkowie, Sosnowcu i Wąsoszu 5. Akta personalne nauczycieli Liczba jednostek w zespole: 68
6/458/0 Powiatowa Inspekcja Szkolna w Bydgoszczy 1871-1920 0 rozwiń
1. Inspektorat Szkolny Bydgoszcz: protokoły konferencji kierowników szkół powszechnych, zapomogi dla nauczycieli 2. Inspekcja Powiatowa Szkolna - Bydgoszcz Południe: plany nauczania, nauczyciele prywatni 3. Szkoły w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim: organizacja szkół, protokoły posiedzeń rad pedagogicznych, sprawozdania z działalności, plany nauczania, frekwencja, protokoły z wizytacji szkół 4. Akta personalne nauczycieli Liczba jednostek w zespole: 313
6/459/0 Inspektorat Szkolny w Bydgoszczy [1866] 1920-1939 0 rozwiń
1. Administracja i organizacja Inspektoratu: okólniki, plany pracy i sprawozdania, budżety, sprawy kadrowe, budynek i wyposażenie archiwum Inspektoratu 2. Rady Szkolne Miejscowe i Powiatowe: wybory i wykazy członków, protokoły posiedzeń 3. Nauczyciele: konferencje nauczycielskie, wykazy, zatrudnianie i zwalnianie, dokształcanie, etaty, płace, renty i emerytury, mieszkania, warunki socjalne, biblioteki 4. Nauczanie: programy nauczania, pomoce naukowe, podręczniki 5. Uczniowie: obowiązek szkolny, egzaminy, samorząd szkolny, stypendia, frekwencja, wychowanie fizyczne, wycieczki, kolonie, wystawy uczniów, biblioteki, pomoc lekarska, imprezy kulturalne, działalność towarzystw 6. Szkoły i przedszkola: organizacja, ustrój, sprawozdawczość, higiena szkolna 7. Oświata pozaszkolna: pracownicy oświatowi, plany pracy i sprawozdania, statystyka analfabetów, szkolenia przedpoborowych, opieka nad młodzieżą, teatry amatorskie i chóry, uniwersytety powszechne, biblioteki 8. Akta personalne nauczycieli Liczba jednostek w zespole: 1268
6/460/0 Inspektorat Szkolny w Szubinie 1920-1939 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne: protokoły, sprawozdania, organizacja i działalność Powiatowej Rady Szkolnej 2. Szkoły: organizacja i ustrój, protokoły rad pedagogicznych, statystyka szkolna, preliminarze, lokale szkolne, szkoły prywatne i dokształcające, ochronki, wizytacje szkół, przedmioty nauczania, oświata pozaszkolna, organizacje i uroczystości szkolne, higiena, opieka lekarska, akta dotyczące poszczególnych szkół w powiecie 3. Nauczyciele: konferencje, protokoły i sprawozdania, ewidencja nauczycieli, dokształcanie, odznaczenia, organizacje społeczno-polityczne, akta personalne kierowników szkół i nauczycieli Liczba jednostek w zespole: 252
6/461/0 Inspektorat Szkolny w Wyrzysku [1882] 1920-1938 0 rozwiń
I. Inspektorat Szkolny powiatu wyrzyskiego w Nakle: organizacja i biurowość, statystyka i wizytacje szkół, strajk szkolny, etaty i sprawy personalne nauczycieli, pomoce nauczania, biblioteki II. Inspektorat Szkolny w Wyrzysku 1. Organizacja i administracja: okólniki, organizacja biurowości, archiwum 2. Nauczyciele: konferencje nauczycielskie, ubezpieczenia, szkolenia, biblioteki, ogólne sprawy kadrowe 3. Szkoły i nauczanie, uczniowie, organizacje szkolne, oświata pozaszkolna: organizacja szkół, statystyka szkolna, budynki i grunty szkolne, budżety szkół, programy nauczania, wychowanie fizyczne, wycieczki i kolonie, programy pracy i sprawozdania instruktorów oświaty pozaszkolnej 4. Rady szkolne: wybory do rad, protokoły posiedzeń III. Poszczególne szkoły IV. Spis nauczycieli Liczba jednostek w zespole: 721
6/462/0 Inspekcja i Inspektorat Szkolny w Świeciu n/W-zbiór szczątków zespołów 1894-1941 0 rozwiń
1. Inspekcja Szkolna w Świeciu: organizacja, działalność szkół podczas wojny, lokalna inspekcja szkolna w Jeżewie 2. Inspektorat Szkolny w Świeciu: programy, sprawozdania, budżety Liczba jednostek w zespole: 11
6/463/0 Katolickie Seminarium Nauczycielskie w Bydgoszczy 1902-1920 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjno-administracyjne: zarządzenia władz zwierzchnich i wewnętrzne, budowa nowego gmachu, biblioteka, sala gimnastyczna 2. Nauczyciele: protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej i konferencji nauczycielskich, plany nauczania, zmiany kadrowe 3. Uczniowie: egzaminy, stypendia, kursy, sprawy religijne, zdrowotne, akta personalne uczniów Liczba jednostek w zespole: 28
6/464/0 Ewangelickie Seminarium Nauczycielskie w Bydgoszczy [1816] 1819-1919 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjno-administracyjne: przepisy władz zwierzchnich, budowa gmachu szkoły, katalog biblioteki 2. Nauczyciele: protokoły Rady Pedagogicznej i konferencji nauczycielskich, ruch służbowy nauczycieli 3. Uczniowie: egzaminy, prace egzaminacyjne, wykazy uczniów, spisy poległych w czasie I wojny światowej, odpisy świadectw, księgi ocen, akta personalne uczniów 4. Kroniki: materiały do historii szkoły Liczba jednostek w zespole: 55
6/465/0 Państwowe Liceum Pedagogiczne w Bydgoszczy [1905] 1920-1939 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne, administracyjne i gospodarcze: zarządzenia i okólniki władz zwierzchnich, zjazdy i konferencje, sprawozdania z działalności, biblioteka, statystyka 2. Nauczyciele: ogólne sprawy personalne, listy płac, prace naukowe nauczycieli 3. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej 4. Nauczanie, sport i wychowanie fizyczne: programy i ich realizacja, wycieczki 5. Uczniowie: imienne spisy, karty ewidencyjne uczniów, stypendia, sprawy wojskowe uczniów 6. Egzaminy dojrzałości, kursy kwalifikacyjne, dyplomy: protokoły egzaminów, odpisy świadectw 7. Rada Opiekuńcza, internat, szkoła ćwiczeń: protokoły posiedzeń Rady, ewidencja uczniów, odpisy świadectw 8. Sprawy tajne i poufne: okólniki kuratorium w sprawie pogadanek na bieżące sprawy polityczne, odpisy ulotek KPP, opinie o nauczycielach zatrudnionych w polskich szkołach w Niemczech 9. Kronika szkoły 10. Akta osobowe nauczycieli (22 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 101
6/466/0 Prywatne Liceum im. Dregerówny w Bydgoszczy 1916-1935 0 rozwiń
1. Nadzór państwowy nad działalnością szkoły: przepisy organizacyjne, sprawozdania z działalności, statystyka, protokoły wizytacji, dane personalne o uczniach i nauczycielach 2. Uczniowie: imienne listy uczniów, statystyka, świadectwa odejścia ze szkoły 3. Nauczanie i wychowanie: protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, plany nauczania Liczba jednostek w zespole: 18
6/467/0 VII-Klasowa Publiczna Szkoła Powszechna im. Ks. Piramowicza w Bydgoszczy 1905-1944 0 rozwiń
1. Kaiser Knaben Schule zu Bromberg: świadectwa ukończenia szkoły 2. VII klasowa Publiczna Szkoła Powszechna im. Ks. Piramowicza w Bydgoszczy: protokoły Rady Pedagogicznej, ewidencja uczniów, księgi ocen i świadectwa uczniów, kronika szkoły 3. Kaiser Volks Schule: ewidencja uczniów (roczniki 1929-1938) Liczba jednostek w zespole: 22
6/468/0 Akta szkół - zbiór szczątków zespołów 1816-1971 0 rozwiń
1. Szkoła Powszechna dla Dziewcząt w Bydgoszczy [Kaiser Mädchen Volkschule zu Bromberg]: księga ocen 2. VII klasowa Publiczna Szkoła Powszechna nr 23 im. Tadeusza Kościuszki: księgi świadectw ukończenia szkoły 3. Gimnazjum dla Uchodźców z Kresów Wschodnich w Bydgoszczy: wykazy imienne nauczycieli i uczniów, protokoły Rady Pedagogicznej, listy ocen, świadectwa szkolne 4. Szkoła Katolicka w Broniewie, pow. Wyrzysk: księga uczniów 5. 1 Klasowa Szkoła Ewangelicka w Broniewie, pow. Wyrzysk: księga główna 6. Szkoła Ewangelicka w Dębowie, pow. Wyrzysk: kronika szkoły 7. Szkoła Katolicka w Niemieckiem Łąkiem, pow. Świecie: kronika szkoły 8. Szkoła Wydziałowa i Powszechna Nr 2 w Świeciu: protokólarz Rady Pedagogicznej 9. Progimnazjum w Świeciu [Progymnasium Schwetz]: księgi świadectw 10. 7 Klasowa Publiczna Szkoła Powszechna z niemieckim j. nauczania w Bydgoszczy: księga ocen, odpisy świadectw 11. Szkoła Wydziałowa w Nakle: kronika szkoły 12. Szkoła Powszechna w Jaszkowie: kronika szkoły 13. Publiczna Szkoła Powszechna w Bydgoszczy - Wilczaku: księga uczniów 14. Publiczna Szkoła Powszechna w Bydgoszczy, ul. Nowogrodzka: spis uczniów 15. Publiczna Szkoła Powszechnaw Bydgoszczy, ul. Grunwaldzka: spis uczniów 16. Publiczna Szkoła Powszechna im. M. Curie-Skłodowskiej w Bydgoszczy: kronika szkolna 17. Publiczna Szkoła Powszechna św. Jana w Bydgoszczy: ewidencja uczniów, księga ocen, świadectwa szkolne 18. Publiczna Szkoła Powszechna w Bydgoszczy, ul. Staszica: zwolnienia ze szkoły 19. Publiczna Szkoła Powszechna w Fordonie: księga ocen 20. Ewangelicka Szkoła Powszechna w Zimnych Wodach - Kapuściskach Wielkich: ewidencja uczniów 21. Szkoła Katolicka w Serocku, pow.Świecie: ewidencja uczniów 22. Szkoła Powszechna Karola dla Dziewcząt w Bydgoszczy: oprac. dot. postępowania w sprawach narodowościowych 23. Szkoła Katolicka w Dębowie pow. Wyrzysk: kronika szkoły 24. Szkoła Poowszechna w Jarużynie - arkusze ocen 25. Szkoła Powszechna w Mariampolu - arkusze ocen 26. Szoła Podstawowa w Mariampolu - arkusze ocen Liczba jednostek w zespole: 65
6/468/1 VII klasowa Publiczna Szkoła Powszechna nr 23 im. Tadeusza Kościuszki w Bydgoszczy 1935-1936 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/2 Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt w Bydgoszczy 1899-1905 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/468/3 Gimnazjum dla Uchodźców z Kresów Wschodnich w Bydgoszczy 1920- 1921 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
6/468/4 Szkoła Katolicka w Broniewie, pow. Wyrzysk 1901- 1941 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/5 1 Klasowa Szkoła Ewangelicka w Broniewie, pow. Wyrzysk 1925- 1925 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/6 Szkoła Ewangelicka w Dębowie, pow. Wyrzysk 1857- 1923 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/7 Szkoła Katolicka w Niemieckiem Łąkiem, pow. Świecie 1816- 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/8 Szkoła Wydziałowa i Powszechna Nr 2 w Świeciu 1934- 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/9 Progimnazjum w Świeciu (1881) 1895- 1909 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/468/10 7 Klasowa Publiczna Szkoła Powszechna z niemieckim j. nauczania w Bydgoszczy 1928- 1936 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/468/11 Szkoła Wydziałowa w Nakle 1897- 1930 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/12 Szkoła Powszechna w Jaszkowie 1874- 1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/13 Publiczna Szkoła Powszechna w Bydgoszczy - Wilczaku 1910- 1936 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/14 Publiczna Szkoła Powszechna w Bydgoszczy - ul. Nowogrodzka 1934- 1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/15 Publiczna Szkoła Powszechna w Bydgoszczy - ul. Grunwaldzka 1936- 1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/16 Publiczna Szkoła Powszechna im. M. Curie-Skłodowskiej w Bydgoszczy 1920-1971 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/17 Publiczna Szkoła Powszechna Św. Jana w Bydgoszczy 1899-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
6/468/18 Publiczna Szkoła Powszechna w Bydgoszczy - ul. Staszica 1939-1943 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/19 Publiczna Szkoła Powszechna w Fordonie 1930-1931 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/20 Ewangelicka Szkoła Powszechna w Zimnych Wodach-Kapuściskach Wielkich 1877-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
6/468/21 Szkoła Katolicka w Serocku, pow.Świecie 1917-1920 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/22 Szkoła Powszechna Karola dla Dziewcząt w Bydgoszczy 1939-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/23 Szkoła Katolicka w Dębowie pow. Wyrzysk 1873-1896 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/24 Szkoła Powszechna w Jarużynie 1927-1933 0 rozwiń
arkusze ocen Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/25 Publiczna Szkoła Powszechna w Mariampolu 1938-1939 0 rozwiń
arkusze i księgi ocen Liczba jednostek w zespole: 3
6/468/26 Szkoła Podstawowa w Mariampolu 1950-1956 0 rozwiń
arkusze ocen Liczba jednostek w zespole: 11
6/469/0 vacat - Niemieckie Zjednoczenie Oddział w Grudziądzu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/470/0 Stowarzyszenie Kanta w Bydgoszczy 1920-1939 0 rozwiń
1. Finanse, ewidencja stypendystów (kartoteka) 2. Akta poszczególnych stypendystów Liczba jednostek w zespole: 35
6/471/0 Niemiecka Scena w Bydgoszczy 1920-1939 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjno-prawne (sygn. 1-5): inwentarze i spisy majątku, umowy dzierżawne i z autorami sztuk 2. Aktorzy (sygn. 6-7): zatrudnienie aktorów 3. Działalność artystyczna (sygn. 8-13 ): afisze i programy teatralne, plany występów teatralnych, wypożyczanie kostiumów 4. Kontakty z wydawcami muzycznymi (sygn. 14-19): korespondencja z wydawnictwami niemieckimi z Rzeszy 5. Reklama (sygn. 20-24, 50): programy teatralne, wycinki prasowe, artykuły z prasy niemieckiej dotyczące Niemieckiej Sceny w Bydgoszczy, fotografie aktorów 7. Vererin "Deutsche Bühne" (sygn. 45-49): sprawozdania z działalności, korespondencja, zatrudnianie aktorów Liczba jednostek w zespole: 50
6/472/0 Związek Gospodarczy Zawodów Miejskich w Polsce z siedzibą w Bydgoszczy 1919-1939 0 rozwiń
Organizacja, organy statutowe, normatywy, statuty, rejestracja, posiedzenia władz, członkowie, zatrudnianie urzędników, finanse, sprawy procesowe, organ prasowy, kasa pogrzebowa, agendy biurowe, grupy terenowe, kontakty z izbami rzemieślniczymi i handlowymi, innymi organizacjami, związkami i spółkami, informacje, akta zbiorcze, pomoc zawodowa, pośrednictwo pracy, dokształcanie. Liczba jednostek w zespole: 460
Wyświetlanie 541 do 600 z 3 847 wpisów.