Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
8/301/0 Częstochowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego ”Warta” w Częstochowie [1911]1945-1997 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 241
8/302/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie Śląskim 1950-1972 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne Miejskiej Rady Narodowej z lat 1954 - 1972, sygn. 1 - 4; Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1951 - 1972, sygn. 5 - 23; Realizacja uchwał Miejskiej Rady Narodowej z lat 1964 - 1972, sygn. 24 - 25; Spotkania posłów i radnych z wyborcami. Realizacja postulatów wyborczych z lat 1961 - 1972, sygn. 26 - 29; Protokoły posiedzeń klubów radnych z lat 1951 - 1972, sygn. 30; Protokoły posiedzeń komisji stałych Miejskiej Rady Narodowej z lat 1951 - 1972, sygn. 31 - 43; Protokoły posiedzeń komisji doraźnych Miejskiej Rady Narodowej z lat 1951 - 1966, sygn. 44 - 45; Sprawy organizacyjne Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z lat 1954 - 1972, sygn. 46 - 49; Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z lat 1950 - 1972, sygn. 50 - 73; Komitety blokowe i zebrania wiejskie z lat 1952 - 1972, sygn. 74 - 75; Organy kolegialne z lat 1964 - 1970, sygn. 76 - 81; Plany gospodarcze z lat 1961 - 1965, sygn. 82; Sprawozdania GUS z lat 1951 - 1971, sygn. 83 - 85; Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1959 - 1972, sygn. 86 - 91; Wykazy etatów i wynagrodzeń z lat 1952 - 1957, sygn. 92; Budżet i jego wykonanie z lat 1951 - 1972, sygn. 93 - 123; Dokumentacja projektowa urządzeń komunalnych z lat 1957 - 1968, sygn. 124 - 131; Miejski Komitet Obrońców Pokoju z roku 1951, sygn. 132; Spisy rolne i powszechne z lat 1955 - 1968, sygn. 133 - 139. Liczba jednostek w zespole: 183
8/303/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kruszynie [1949]1955-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1966 - 1972, sygn. 1 - 16; Rejestry uchwał z lat 1957 - 1972, sygn. 17 - 21, w tym: uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej i jej Prezydium, realizacja uchwał; Protokoły posiedzeń komisji stałych Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1960 - 1972, sygn. 22 - 36, w tym: Komisje: Finansowo-Budżetowa; Finansów, Budżetu i Planów Gospodarczych; Mandatowa; Mienia Gromadzkiego; Kultury i Spraw Socjalnych; Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych; Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności; Rolnictwa i Leśnictwa; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1957 - 1972, sygn. 37 - 50; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1957 - 1972, sygn. 51 - 55; Plany pracy, sprawozdania z lat 1959 - 1972, sygn. 56 - 61, w tym plany pracy i sprawozdania Komisji oraz Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, regulaminy Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, regulaminy, ewidencja członków Komisji Gromadzkiej Rady Narodowej; Organy kolegialne, normatywy kancelaryjne, zarządzenia wewnętrzne z lat 1965 - 1972, sygn. 62 - 64; Podziały administracyjne gromady z roku 1971, sygn. 65; Plany gospodarcze z lat 1959 - 1969, sygn. 66 - 70; Sprawozdania gospodarcze z lat 1964 - 1972, sygn. 71 - 74; Protokoły pokontrolne z lat 1949 - 1970, sygn. 75 - 78, w tym: protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne, księga kontroli; Budżety gromady z lat 1955 - 1971, sygn. 79 - 95; Sprawozdania budżetowe z lat 1957 - 1972, sygn. 96 - 100; Spisy rolne i spisy powszechne z lat 1956 - 1970, sygn. 101 - 104; Rejestry wymiarowe podatku gruntowego z lat 1949 - 1972, sygn. 105 - 126. Liczba jednostek w zespole: 126
8/304/0 Sąd Pokoju I Okręgu w Częstochowie [1871]1918-1928[1939] 0 rozwiń
Akta cywilne dotyczące: spraw opiekuńczych, spłaty długów hipotecznych i wekslowych, podziału majątku spadkowego, alimentów, eksmisji z gruntów, przywrócenia zakłóconego posiadania, spłaty z gospodarstwa rolnego z lat 1897, 1921 - 1928, sygn. 1 - 50 Liczba jednostek w zespole: 97
8/305/0 Sąd Gminny w Mstowie 1897-1916 0 rozwiń
Akta dotyczące: podziału majątku, spłaty z aktów notarialnych, spłaty z gospodarstw rolnych, zwrotu długów z lat 1898 - 1916, sygn. 1 - 312. Liczba jednostek w zespole: 324
8/306/0 Sąd Pokoju w Janowie [1915]1917-1928[1937] 0 rozwiń
Akta cywilne dotyczące: przywrócenia zakłóconego posiadania, podziału majątku spadkowego, spłaty z aktów notarialnych, zwrotu długów itp. z lat 1915 - 1928, 1937, sygn. 1 - 118. Liczba jednostek w zespole: 129
8/307/0 Akta notariusza Leopolda Stanisława Biernackiego w Częstochowie [1880]1898-1915, 1919-1921 0 rozwiń
Akta notarialne z lat 1898 - 1915, 1919 - 1921, sygn. 1 - 70; Repertoria do akt notarialnych z lat 1898 - 1915, 1919 - 1921, sygn. 71 - 94; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1898 - 1915, 1919 - 1921, sygn. 95 - 113; Księgi weksli z lat 1913 - 1914, sygn. 114 - 116; Skorowidz ograniczeń praw własności z lat 1904 - 112, sygn. 117; Księgia depozytów z lat 1880 - 1912, sygn. 118. Wpisy notariusza Władysława Piatkowskiego z lat 1880 - 1898; Księga wpłat z lat 1903 - 1913, sygn. 119; Księgi opłat notarialnych z lat 1898 - 1901, 1903, 1905 - 1906, 1911 - 1913, sygn. 120 - 130; Dziennik korespondencyjny z lat 1898 - 1905, sygn. 131. Liczba jednostek w zespole: 131
8/308/0 Kancelaria notariusza Władysława Małkowskiego w Częstochowie 1897-1911 0 rozwiń
Kancelaria notariusza Władysława Małkowskiego w Częstochowie z lat 1897 - 1900, sygn. 1 - 15, w tym rejestry aktów. Liczba jednostek w zespole: 115
8/309/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Janowie 1863-1913 1804 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 86
8/310/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Oleśnie 1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
8/311/0 Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Częstochowie 1975-1981 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 352
8/312/0 Sąd Grodzki w Janowie [1918]1929-1931 0 rozwiń
Sąd Grodzki w Janowie z lat 1918 - 1930, sygn. 1 - 29, w tym: akta spraw cywilnych dotyczące alimentów, spłaty długów, spłaty z aktów notarialnych, podziału spadku, eksmisji z gruntów. Liczba jednostek w zespole: 36
8/313/0 Sąd Pokoju II Okręgu w Częstochowie 1917-1928 0 rozwiń
Akta cywilne dotyczące: spraw opiekuńczych, spłaty długów hipotecznych i wekslowych, podziału majątku spadkowego, alimentów, eksmisji z gruntów, przywrócenia zakłóconego posiadania, spłaty z gospodarstwa rolnego z lat 1922 - 1928, sygn. 1 - 40. Liczba jednostek w zespole: 97
8/314/0 Sąd Pokoju III Okręgu w Częstochowie 1919-1928 0 rozwiń
Akta cywilne dotyczące: spraw opiekuńczych, spłaty długów hipotecznych i wekslowych, podziału majątku spadkowego, alimentów, eksmisji z gruntów, przywrócenia zakłóconego posiadania, spłaty z gospodarstwa rolnego z lat 1920 - 1928, sygn. 1 - 60. Liczba jednostek w zespole: 81
8/315/0 Biuro Dewizowe w Częstochowie 1939-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 23
8/316/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Częstochowie [1955]1962-1975 0 rozwiń
Materiały spisów powszechnych z 1960 i 1970 r.; Dokumentacja spisów rolnychz lat: 1963-1974; Wytyczne oraz instrukcje GUS dotyczące sprawozdawczości statystycznej z lat 1962-1973; miesięczne, kwartalne oraz roczne sprawozdania z zakresu: budownictwa, kredytów ludności wiejskiej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, handlu i usług, inwestycji, stanu i ruchu naturalnego ludności, ochrony zdrowia i opieki społecznej, oświaty i kultury, przemysłu, rolnictwa i leśnictwa, transportu i łączności, zatrudnienia z lat 1962-1974; Opracowania, karty i metryki statystyczne z lat 1955-1974; Publikacje statystyczne w postaci biuletynów statystycznych oraz sprawozdań z realizacji zadań społęczno-gospodarczych w powiecie częstochowskim z lat 1962-1973; materiały Państwowej Inspekcji Plonów z lat 1970-1973. Liczba jednostek w zespole: 508
8/317/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 5 lutego 1978 roku 1978 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 21
8/318/0 Starostwo Powiatowe Częstochowskie 1945-1950 0 rozwiń
Referat Organizacyjny z lat 1945 - 1949, sygn. 1 - 3, w tym: przepisy i zarządzenie; Referat Społeczno-Polityczny z lat 1945 - 1949, sygn. 4 - 43, 283 - 295, w tym: sprawozdania sytuacyjne, materiały dotyczące organizacji i stowarzyszeń, zaświadczenia przesiedleńcze; Referat Porządku Publicznego z lat 1947 - 1949, sygn. 44 - 58, w tym: zezwolenia na przedstawienia i zabawy, sprawy paszportowe; Referat Administracyjno-Prawny z lat 1945 - 1950, sygn. 59 - 65, 296 - 299, tym: sprawy przynależności państwowej, sprawy konsularne; Referat Przemysłu z lat 1945 - 1948, sygn. 66 - 102, w tym: sprawy organizacyjne i sprawozdania poszczególnych zakładów; Referat Aprowizacji i Handlu z lat 1945 - 1947, sygn. 103 - 110, w tym: przydziały żywności i materiałów reglamentowanych, rozliczenia; Referat Rolnictwa i Reform Rolnych z lat 1945 - 1950, sygn. 111 - 207, 300 - 301, 337 - 344, w tym: zarządzenia dotyczące reformy rolnej, statystyka, sprawy wyjazdów na Ziemie Zachodnie, wykazy bezrolnych i małorolnych; Referat Świadczeń Rzeczowych z lat 1945 - 1947, sygn. 208 - 213, 302, w tym: sprawy obowiązkowych dostaw rolników; Inspektorat Powszechnej Oświaty Rolniczej z lat 1945 - 1950, sygn. 214 - 240, w tym: przepisy i zarządzenia, sprawy szkół rolniczych; Referat Kultury i Sztuki z lat 1945 - 1947, sygn. 241 - 252, w tym: ochrona zabytków, imprezy artystyczne, sprawozdania z działalności; Referat Wojskowy z lat 1945 - 1948, sygn. 253 - 255, w tym: rozminowanie terenów, bunkry z okresu wojny; Referat Pomiarów z lat 1945 - 1947, sygn. 256 - 263, w tym: prace terenowe dotyczące pomiarów, znaki pomiarowe; Referat Odbudowy z lat 1945 - 1949, sygn. 264 - 282, 303 - 336, w tym: plany zabudowy i odbudowy, zniszczenia wojenne, grobownictwo wojenne, materiały budowlane, wnioski o ustalenie szkód wojennych z gmin powiatu częstochowskiego. Liczba jednostek w zespole: 347
8/319/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Myszkowie [1955]1956-1975[1976] 0 rozwiń
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Myszkowie: Wydział Organizacyjno - Prawny z lat 1955 -1973, sygn. 1 -188, w tym: protokoły sesji Powiatowej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń i kontroli komisji Powiatowej Rady Narodowej, protokoły spotkań radnych z wyborcami, wykazy radnych, struktura organizacyjna urzędu, podziały administracyjne powiatu, kontrole jednostek podległych i nadzorowanych; Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego z lat 1957 - 1973, sygn. 189 - 213, w tym: sprawozdania i analizy z wykonania planów gospodarczych, bilanse siły roboczej, plany czynów społecznych i sprawozdania z ich wykonania, zaopatrzenie powiatu w wodę, elektryfikacja wsi, charakterystyka powiatu; Wydział Finansowy z lat 1957 - 1973, sygn., 214 - 220, w tym: preliminarze wydatków i dochodów budżetowych, protokoły rewizji działalności gospodarczej Inspektoratu Oświaty w Myszkowie; Wydział Spraw Wewnętrznych z lat 1956 - 1976, sygn. 221 - 224, w tym: rejestry poświadczeń obywatelstwa polskiego, rejestry stowarzyszeń i kółek rolniczych; Wydział Skupu z lat 1962 - 1967, sygn. 225 - 230, w tym: protokoły posiedzeń Powiatowego Zespołu Koordynacyjnego przy Wydziale Skupu, protokoły kontroli obowiązkowych dostaw, skupu i kontraktacji; Wydział Gospodarki, Komunalnej i Mieszkaniowej z lat 1964 - 1966, sygn. 231, w tym: budowa kąpieliska w Żarkach- wywłaszczenia nieruchomości; Wydział Handlu, Przemysłu i Usług z lat 1959 - 1962, sygn. 232, w tym: rejestr zezwoleń na prowadzenie działalności rzemieślniczej, przemysłowej i usługowej; Wydział Budżetowo - Gospodarczy z lat 1971 - 1972, sygn. 233, w tym rejestr skarg i wniosków. Urząd Powiatowy w Myszkowie: Biuro Rady Narodowej z lat 1974 - 1975, sygn. 234 - 248, w tym: protokoły sesji Powiatowej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń i kontroli komisji Powiatowej Rady Narodowej, rejestr wniosków komisji; Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego z lat 1974 - 1975, sygn. 249 - 250, w tym: sprawozdania i analizy z wykonania planów gospodarczych i realizacji czynów społecznych; Wydział Finansowy z lat 1974 - 1975, sygn. 251 - 252, w tym; budżet powiatu, plany kontroli w jednostkach uspołecznionych; Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Komunikacji z roku 1974, sygn. 253, w tym: koncepcja rozbudowy miasta Myszkowa do 1980 roku. Liczba jednostek w zespole: 280
8/320/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Choroniu 1960-1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 54
Wyświetlanie 301 do 320 z 1 179 wpisów.