Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/434/0 Sąd Grodzki w Niewachlowie 1929-1936 [1947] 0 rozwiń
repertoria i skorowidze , akta spraw cywilnych - podział spadku, rozgraniczenie, wprowadzenie w posiadanie, wyjście z niepodzielności , przerachowanie, eksmisje, restytucje wyroku, sprostowanie aktów stanu cywilnego, otwarcie testamentu, zwrot długu, akta spraw karnych - o kradzież, pobicie, znieważenie i zniesławienie, szantaż, nielegalny handel, fałszerstwo, oszustwo, namawianie do strajku, prostytucja, lichwa, uchylanie się od służby wojskowej, włóczęgostwo i kłusownictwo, działalność na szkodę interesu publicznego. Liczba jednostek w zespole: 448
21/435/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Busku 1914-1918 [1919] 0 rozwiń
Wydział Wojskowy - akta adjutantury - sprawozdania statystyczne, ewidencja legionistów, sprawy rolne, dostawy zbóż, akta rachuby i kasy - listy płac Wydział Administracyjny - przydziały żywności, zgłoszenia do zasilków pieniężnych wydawania przepisów paszportów, aprowizacja CK Sąd Powiatowy w Busku - akta organizacyjne Sądu Powiatowego. Liczba jednostek w zespole: 406
21/436/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Jędrzejowie 1915-1918 0 rozwiń
Wydział Wojskowy - zbiór okólników Wojskowego Gubernatorstwa, rozkazy dzienne, sprawy rolne - produkcja, statystyka rolna, akta rachunkowe - listy płac, rozliczenia z delegacji, wykazy grobów żolnierskich, wydział administracyjny, sprawy zaopatrzenia, wydawania paszportów, handlu, cenniki, odszkodowania, szkice dróg, rejestry karne, sprawy sanitarne, gospodarcze (wykazy tartaków, warsztatów), sprawy ewakuowanych z frontu, sprawy szkolne, Sąd Powiatowy- akta organizacyjne i sprawy karne, dzienniki podawcze Liczba jednostek w zespole: 350
21/437/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Kielcach 1915-1918 0 rozwiń
Wydział Wojskowy- raporty miesięczne wydziału wojskowego, stanu gospodarstw rolnych, referat rachuba i kasa - akta rachunkowe, listy płatnicze, delegacje, raporty zaopatrzenia, akta rachunkowe robotniczych oddziałów cywilnych wydział grobów żołnierskich wykazy żołnierzy poległych oddział administracyjny - skorowidz miejscowości rozporządzenia CK Sądu Gubernialnego Lustratora akta spraw karnych wykroczenia przeciw władzy dzienniki podawcze Liczba jednostek w zespole: 194
21/438/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Końskich 1915-1918 0 rozwiń
wydział wojskowy - dane statystyczne materiały sytuacyjne dot. życia gospodarczego politycznego i kulturalnego, Rachuba i Kasa- akta rachunkowe, rozliczenia miesięczne dot. poborów i wykazy płatnicze, wydział grobów żołnierskich - protokoly dotyczące grobów poległych żołnierzy carskiej Rosji, wydział administracyjny dzienniki urzędowe, Sąd Powiatowy dotyczy działalności Sądu Pokoju i Sądu Obwodowego dzienniki podawcze. Liczba jednostek w zespole: 108
21/439/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Kozienicach 1915-1918 0 rozwiń
Wydział Wojskowy - raporty miesięczne i materiały sytuacyjne dot. życia politycznego, społecznego i gospodarczego, Wydział rolny - zestawienia dotyczące zbioru zbóż, kontrole młynów, wykaz dóbr donacyjnych, rachuba i kasa, akta rachunkowe - listy płac pracowników i robotników pracujących przy budowie dróg, wydział grobów - wykazy grobów, wydział administracyjny, dzienniki urzędowe, obwieszczenia dot. cen, Sąd Wojskowy akta spraw karnych i rejestry Liczba jednostek w zespole: 195
21/440/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Opatowie 1915-1918 0 rozwiń
Wydział Wojskowy - sprawy dotyczące produkcji rolnej, wykazy koni, zarządzenia, statystyka rolna, akta rachunkowe - listy płac m.in.. nauczycieli, wydział administracyjny - dzienniki urzędowe, uwolnienia z niewoli, wydawanie paszportów, aprowizacja, Sąd Powiatowy dotyczy organizacji sądownictwa , akta Inspektora Pow. Centrali Zbożowej, Komisarza Rządowego i Komisji Nadzorczej , dzienniki podawcze. Liczba jednostek w zespole: 107
21/441/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Opocznie 1915-1918 0 rozwiń
Wydział Wojskowy - adjutantura - ustanowienia wojskowego Zarządu Gubernialnego w KP, dzienne rozkazy, sprawozdania sytuacyjne, okólniki i zarządzenia GG, Wydział Budowlany - budowa dróg, rozliczenia, plany, kosztorysy, dziennik budowy , Wydział Rolny- opuszczone majątki, zapasy siana, wykaz studzien, młynów gruntów i ludności, księgi upraw, Rachuba i Kasa - listy płac pracowników cywlinych wojskowych, wykazy wydanych zapomóg, rozliczenia z delegacji, Oddział grobów - ekshumacja, wykazy grobów Wydział Administarcyjny Oddział Administracyjny - dzienniki urzędowe, wykaz miejscowości, zmiany granic gmin, statystyka gmin, gruntów, właścicieli, prośby o pracę, opór przeciw władzy, skargi na urząd sołtysa, podwody, powroty z niewoli, szkody wojenne, pożary, zasiłki dla rodzin żołnierzy, zezwolenia na broń, wydawanie paszportów, zezwolenia na połów ryb, zwózkę drzewa, przewóz towarów, pozwolenia na zawarcie związku małżeńskiego, mielenie zboża, zwrot kosztów leczenia, zajęcia towarów, stowarzyszenia, zbiórka pieniędzy na cele dobroczynne Sanitarny - zakłady przemysłowe, cechy, dobra kościelne, wykazy felczerów, lekarzy, chorób, wykazy aptek, sprawozdania Sąd Powiatowy w Opocznie - wyroki sądu wojskowego ,listy gończe, organizacji sądów gminych , plany i szkice punktów granicznych Urząd Leśny w Chmielniku - próśb o przyjęcie do pracy ,indeksy Liczba jednostek w zespole: 213
21/442/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Pińczowie 1915-1918 0 rozwiń
Oddział Wojskowy - adjutantura - akta zastrzeżone, zarządzenia dotyczące organizacji życia społecznego i politycznego spraw wojskowych, okólniki dotyczące spraw personalnych , finansowych, budowy dróg i kolei Wydział sztabowy - wykazy osobowe personelu wojskowego i cywilnego poszczególnych wydzilałów komendy Wydział rolniczy -= arkusze spisowe bydla inwentaryzacja w magazynach zbożowych Rachuba i Kasa - delegacje slużbowe pobory miesięczne nauczycieli straży skarbowej żandarmerii sądów gminnych duchowieństwa i urzędników, delegacje, listy płatnicze cywilnego oddziału robotniczego Wydział grobów żolnierskich - karty katastralne grobów żołnierskich korespondencja w sprawie ewidencji poległych Oddział Administracyjny - koncesje handlowe i przemysłowe paszporty odszkodowania rekwizycyjne sprawy szkolne działalność stowarzyszeń społeczno oświatowych, budżety szkolne, legalizacja biblioteki, protokoły posiedzeń rad miejskich, obwieszczenia, ulotki dzienniki urzędowe rejestry karne Sąd Powiatowy organizacja sądów gminnych i pokoju Liczba jednostek w zespole: 478
21/443/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Radomiu 1915-1918 0 rozwiń
Oddzial Wojskowy - rachuba i kasa - oddział administracyjny Komisariat cywilny - koncesje handlowe i przemysłowe, paszporty, karty łowieckie, działalność Komitetów Obywatelskich, odszkodowania za rekwizycje, imprezy artystyczne, raporty dot chorób zakaźnych, rejestry karne, zasiłki dla rosyjskich rezerwistów, uchwały zebrań gminnych, wykazy statystyczne dot dóbr poduchownych, własności Banku Włościańskiego, zasiłki dla rodzin legionistów, wykazy ewakuowanych wołyniaków, statut Towarzystwa Strazy Ogniowej w Wierzbniku, Towarzystwo Wzajemnej Pomocy, Właścicieli Nieruchomości m. Radomia, Zw. Syon w Radomiu Koło Gubernialne Zaw. Pisarzy Gmin. Ziemi Radomskiej Stowarzyszenie Żydów "Bratnia Pomoc" w Białobrzegach, Stowarzyszenie Kupców Polskich, Regulamin Rady Miejskiej Miasta Radomia Referat Aprowizacyjny - raporty dotyczące kuchni wojennych Sąd Wojskowy - Wydział Cywilny - dot. Sądów Gminnych i Sądów Pokoju, sprawy personalne wykazy spraw Komenda Powiatowa Żandarmerii - CK akta dotyczące cywilnych oddziałów robotniczych żandarmerii polskiej Urząd Leśny dot wyrębu i sprzedaży drzewa, statystyka lasów, osad pokarczemnych i leśnych Liczba jednostek w zespole: 731
21/444/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Sandomierzu 1915-1918 0 rozwiń
wydział wojskowy - groby wojenne - oddzial administracyjny raporty syt. spis ludności i zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt domowych, delegacje, listy płatnicze straży, sądów pokoju, raporty zaopatrzenia, przepisy, zarządzenia, prośby o uwolnienie jeńców z niewoli, wydawanie paszportów, rejestry karne za wykroczenia przeciw przep. straży skarbowej, szkoły ludowe Liczba jednostek w zespole: 260
21/445/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Wierzbniku 1915-1918 0 rozwiń
Wydział wojskowy - zarządzenia, sprawozdania, dyspozycje alarmowe, wykazy miejscowości, listy pracowników, korespondencja w sprawach osobowych, statystyka ludności, powroty z niewoli Rachuba i kasa - listy płac pracowników cywilnych i wojskowych, rozliczenia przy budowie dróg oddziału technicznego Wydział Administracyjny - dzienniki urzędowe Wydział grobów - wykaz grobów żołnierskich i poleglych Sąd Powiatowy - akta organizacyjne sądów gminnych, wykazy sędziów, dzienniki podawcze i indeksy Liczba jednostek w zespole: 121
21/446/0 C. i K. Komenda Powiatowa we Włoszczowie [1914] 1915-1918 0 rozwiń
Wydział Wojskowy - rozkazy dzienne, skład osobowy komendy, akta oddziału budowlanego i technicznego dot. budowy dróg, łaźni projekty oświetlenia, sprawy rolne, przglądy koni, stan zdrowotny zwierząt, spis bydła, akta rachunkowe, listy płac, rozliczenia delegacji, wykazy grobów i chorych żołnierzy wydział administracyjny - spis miejscowości ,dziennikii urzędowe, ogłoszenia, zajęcia towarów, sprawy zasilków dla rodzin rezerwistów prośby o paszporty, zezwolenia na przedstawienia teatralne, zwolnienia z robót, sprawy kuchni ludowych, nielegalnego handlu, sprawy szkolne, sprawy przemyslu i handlu, sprawozdania , oferty handlowe, ceny zaopatrzenia w artykuły przemysłowe spożywcze, wykaz lekarzy, stan sanitarny Sąd Powiatowy we Włoszczowie - dotyczy organizacji sądownictwa cywilnego, plan lasów i dóbr , indeksy Liczba jednostek w zespole: 239
21/447/0 Państwowe Biuro Odbudowy w Częstochowie 1919-1924 0 rozwiń
okólnik, korespondencja dot. odbudowy pow będzińskiego, wykazy statystyczne zniszczeń wojennych, reperacje kościołów parafialnych, rozdział drzewa, odbudowa szkół Liczba jednostek w zespole: 31
21/448/0 Państwowe Biuro Odbudowy w Jędrzejowie 1919-1924 0 rozwiń
okólniki i zarządzenia, statystyka zniszczeń, wykazy wydanego drzewa,wykazy właścicieli lasów, cegielni, tartaków i zagród, odbudowa mostów Liczba jednostek w zespole: 51
21/449/0 Państwowe Biuro Odbudowy w Kielcach [1916] 1919-1924 0 rozwiń
okólniki i zarządzenia, kontrole i inspekcje,wykazy wydanego drzewa,wykazy zniszczonych kościołów, zakładów przemysłowych i fabryk. Liczba jednostek w zespole: 57
21/450/0 Państwowe Biuro Odbudowy w Olkuszu 1919-1924 0 rozwiń
okólniki i zarządzenia, rozdział drzewa,wykazy zniszczonych kościołów i zakładów przemysłowych, odbudowa szkół Liczba jednostek w zespole: 41
21/451/0 Państwowe Biuro Odbudowy w Pińczowie 1919-1924 0 rozwiń
okólniki, sprawozdania z odbudowy, zajęcia lasów, przydzial drzewa, wykazy zakładów przemysłowych, zniszczonych kościołow gmin i wsi Liczba jednostek w zespole: 100
21/452/0 vacat - Policmajster miasta Kielc - zobacz zespół nc 1057 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
21/453/0 Kielecki Urząd Pocztowo -Telegraficzny 1914-1915 0 rozwiń
akta dotyczące najmu lokali dla oddziałów pocztowych sygn 1-4 akta dotyczące spraw oddziału pocztowego w Kielcach - przekazania wkładów do Kasy Oszczędnosci wynagrodzenia dla konwojentów Liczba jednostek w zespole: 13
21/453/1 Oddział Pocztowy w Kielcach 1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
21/453/2 Oddziały Pocztowe w Bodzentynie, Nowej Słupi i Suchedniowie 1914 - 1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
21/454/0 Komisja Spisowa powiatu kieleckiego 1896 0 rozwiń
akta spraw sygn 1-5 przepisy dot. tworzenia komitetów , protokoły posiedzeń komisji, składy osobowe, spis właścicieli gospodarstw w pow. Kieleckim. Liczba jednostek w zespole: 5
21/455/0 Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie im. Królowej Jadwigi w Kielcach 1926-1936 0 rozwiń
katalogi główne, księgi protokołów egzaminów maturalnych, odpisy dyplomów, świadectwa szkolne Liczba jednostek w zespole: 18
21/456/0 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Kielcach [1927] 1931-1960 0 rozwiń
księgi ocen, świadectwa szkolne Liczba jednostek w zespole: 28
21/457/0 Inspektor Pracy IV Okręgu w Kielcach 1919-1939 0 rozwiń
Okólniki i zarządzenia Ministerstwa Opieki Społecznej i Głównego Inspektora Pracy - dot redukcji robotników, zamykania zakładów pracy, strajków na terenie Radomia Akta dot. działalności Inspektorów Pracy na terenie woj. kieleckiego - sprawozdania z działalności, wizytacji w zakładach pracy przemysłowych i majątkach rolnych Akta dot działalności oddzialów związków zawodowych na ter. woj. kieleckiego - wykazy oddziałów materiałów, dotyczące powstania oddziałów i statuty związkowe książka obrachunkowa dla dozorcy domu i księga przychodu i rozchodu Inspektora Pracy IV Okręgu w Kielcach Liczba jednostek w zespole: 23
21/458/0 vacat - Powiatowe Komitety Opieki Nad Trzeźwością Ludową - przeniesiono do zespołów 1576-1578 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
21/459/0 vacat - Stowarzyszenia i Związki - przeniesiono do zespołów 1579-1584, 1586-1588 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
21/460/0 Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Kielcach [1692] 1825-1958 0 rozwiń
atlasy, plany miast guberni woj. krakowskiego, kieleckiego, pomiary wsi pow. kieleckiego, koneckiego, opoczyńskiego Liczba jednostek w zespole: 2913
21/461/0 Zbiór Marii Opielińskiej 1933-1972 0 rozwiń
akta osobiste Marii Opielińskiej - życiorys, zaświadczenia, wspomnienia, korespondencja akta dotyczące tajnego nauczania - arkusze ocen, protokoly egzaminów dojrzałości, wykazy i zestawienia, akta osobiste nauczycieli tajnego nauczania, albumy i fotografie Liczba jednostek w zespole: 70
21/462/0 Zbiór Macieja Tadeusza Piwońskiego 1939-1942 0 rozwiń
Komitet Samopomocy Społecznej w Kielcach Sklep spożywczy przy ul Kolejowej 12 Cenniki na artykuły żywnościowe i przemysłowe Liczba jednostek w zespole: 3
21/463/0 Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych - Zarząd Okręgowy w Kielcach [1935] 1945-1973 0 rozwiń
Księga Pamiątkowa Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych Okręgu Kieleckiego [1935] sygn 1 Akta Związku Zawodowego Pracowników Skarbowych w Kielcach 1945-1947 sygn 2-10 księgi protokółów z posiedzeń oddziału i zarządu okręgowego, protokóły i sprawozdania z działalności Akta Związków Zawodowych Pracowników Finansowych w Kielcach 1949-1951 sygn 11-37a książki protokółów z posiedzeń Oddziału i Zarządu Okręgu protokóły i sprawozdania z działalności Zarządu Okręgu Oddziału i Rad Miejscowych, bilans Akta Związków Zawodowych Pracowników Państwowych w Kielcach 1947-1953 sygn 38-53 książki protokółów z posiedzeń Zarządu Okręgu ZZPP, protokóły sprawozdania z działalności Oddziałów i Rad Miejscowych bilans Zarządu Okręgu ZZPP Akta Związków Zawodowych Pracowników Instytucji Społecznych w Kielcach 1951-1953 sygn 54-63 protokóły i sprawozdania z działalności Oddziałów i Rad Miejscowych Akta Zarządu Okręgu Związków Zawodowych Pracowników Państwowych i Społecznych w Kielcach 1953-1973 sygn 64-163 plany pracy Zarządu Okręgu i Komisji działających przy Zarządzie, protokóły, sprawozdania z działalności, w tym statystyczne, sprawozdania z okręgowych konferencji akta zakładowych organizacji związkowych okręgu kieleckiego 1953-1973 sygn 164-286 protokóły i sprawazdania z działalności akta finansowe 1953 1973 sygn 287-372 preliminarze, bilanse ZO ZZPPIS zakładowych organizacji związkowych, sprawozdania PKZP albumy fotograficzne 1965-1966 sygn 373-376 zdjęcia ze zjazdów, narad i spartakiad Sprawozdania z działalności organizacji zwiazkowej, postulaty socjalne pracowników 1968-1972 sygn 377 Liczba jednostek w zespole: 378
21/464/0 Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia - Zarząd Okręgu w Kielcach 1947-1973 [1980] 0 rozwiń
Materiały z konferencji i posiedzeń Zarządu Okręgu i Prezydium sygn 1-28, akta komisji i sekcji zawodowych sygn 29-51, zakładowe organizacje związkowe sygn 52-60 akta Zarządu Oddzialu ZZPSZ w Końskich sygn 61, plany i sprawozdania sygn 62-64, akta finansowe zarządu i rad zakładowych sygn 65-79, informacje o działalności Zarządu Okręgu - biuletyny, wycinki prasowe, materiały z obchodu dnia Pracownika Służby Zdrowia sygn 80-97 protokoły z kontroli Zarządu Okręgu ZZPSZ sygn 98 sprawy dokształcania sygn 99 materiały Techniczego Inspektora Pracy sygn 100-103 konkursy i czyny społeczne sygn 104-107 akta personalne sygn 108-110 Liczba jednostek w zespole: 123
21/465/0 Związek Branżowy Spółdzielni Budowlanych w Kielcach [1946] 1950-1953 0 rozwiń
zarządzenia wewnętrzne, protokoły z posiedzeń Zarządu, bilanse spółdzielni, roczne plany pracy i sprawozdania z ich wykonania Liczba jednostek w zespole: 57
21/466/0 Związek Branżowy Spółdzielni Chemiczno - Mineralnych w Kielcach 1951-1954 0 rozwiń
protokoły z walnych zgromadzeń oraz protokoly z posiedzeń zarządu, bilanse, analizy ekonomiczne bilansu, plany i sprawozdania z ich realizacji Liczba jednostek w zespole: 58
21/467/0 Związek Branżowy Spółdzielni Drzewnych w Kielcach [1949] 1951-1954 0 rozwiń
protokoły z walnych zebrań, komisji, pokontrolne bilanse i analizy ekonomiczne, plany i sprawozdania z ich wykonania Liczba jednostek w zespole: 76
21/468/0 Związek Branżowy Spółdzielni Inwalidów w Kielcach 1950-1953 0 rozwiń
protokoly z walnych zebrań , komisji, pokontrolne bilanse i analizy ekeonomiczne plany i sprawozdania z ich wykonania Liczba jednostek w zespole: 47
21/469/0 Związek Branżowy Spółdzielni Metalowych w Kielcach 1950-1954 0 rozwiń
zarządzenia wewnętrzne , protokoły z posiedzeń zarządu, bilanse, plany i sprawozdania, protokoły z walnych zgromadzeń Liczba jednostek w zespole: 26
21/470/0 Związek Branżowy Spółdzielni Metalowo - Drzewnych w Kielcach 1950-1953 0 rozwiń
zarządzenia wewnętrzne, protokoły walnych zgromadzeń, plany i sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 11
21/471/0 Związek Branżowy Spółdzielni - Oddział w Kielcach 1950 0 rozwiń
protokoły z narad, plany przemysłowo finansowe Liczba jednostek w zespole: 3
21/472/0 Związek Branżowy Spółdzielni Rzemieślniczych w Kielcach 1951-1953 0 rozwiń
Bilanse, sprawozdania z wykonania planów Liczba jednostek w zespole: 5
21/473/0 Związek Branżowy Spółdzielni Skórzanych w Kielcach 1950-1954 0 rozwiń
protokoły z posiedzeń, bilanse sprawozdania z wykonania planów, analizy ekonomiczne Liczba jednostek w zespole: 72
21/474/0 Związek Branżowy Spółdzielni Usługowych w Kielcach 1950-1954 0 rozwiń
Plany i sprawozdania z ich wykonania , bilanse Liczba jednostek w zespole: 23
21/475/0 Związek Branżowy Spółdzielni Włókienniczo - Odzieżowych w Kielcach 1950-1954 0 rozwiń
protokoły z narad, plany finansowe, bilanse, sprawozdania z działalności, analizy ekeonomiczne Liczba jednostek w zespole: 80
21/476/0 Centralny Związek Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowych - Oddział Wojewódzki w Kielcach 1959-1965 0 rozwiń
1. Sprawozdania V i VI Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów SOP 1961 – 1963 sygn. 1 – 2 2. Rada Oddziałowa SOP 1961 – 1964 sygn. 3-4 3. Zespoły pracy kobiet przy radach SOP 1961 – 1964 sygn. 5 4. Rady Nadzorcze Spółdzielni podległych 1963 – 1964 sygn. 6 5. Utworzenie SOP w Chlewiskach i Niekłaniu 1961 sygn. 7 6. Lustracje pełne SOP 1959 – 1961sygn. 8-35 7. Plany gospodarczo – finansowe 1961 – 1964 sygn. 36 – 40 8. Sprawozdania z działalności pożyczkowej SOP 1959 – 1965 sygn. 41 – 46 9. Bilanse zbiorcze i załączniki do bilansów 1959 – 1965 sygn. 47 – 270 Zjazdy delegatów, Rada Oddziału, Komisje, zebrania przedstawicielskich banków spółdzielczych, kartoteki samorządu rad zarządów, zespoły pracy kobiet i młodzieży, plany kredytowe, plany gospodarczo – finansowe, bilanse wraz z załącznikami, analizy ekonomiczne, sprawozdania statystyczne, współpraca z organizacjami spółdzielczymi i młodzieżowymi ZMW, współzawodnictwo SOP, lustracje SOP i banków spółdzielczych Liczba jednostek w zespole: 630
Wyświetlanie 496 do 540 z 3 447 wpisów.