Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/306/0 Łódzkie Teatry Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [1920] 1937-1939 0 rozwiń
Zestawienia frekwencji, 1937-1938, sygn. 1-4; dowody kasowe, 1937-1939, sygn. 5-14; korespondencja w sprawie dzierżawy teatru, 1923-1928, sygn. 15; spis inwentarza teatru niemieckiego przy ul. Dzielnej, bd, sygn. 16; teksty ról teatralnych, 1939, sygn. 17; istrukcja dla pogotowia strażackiego w salach widowiskowych, 1932, sygn. 18; program zajęć szkoły dramatycznej przy Teatrze Miejskim, 1922, sygn. 19; inwentarz kostiumów Teatru Polskiego, 1920, sygn. 20. Liczba jednostek w zespole: 20
39/307/0 Klub Myśliwski Pracowników Zarządu Miejskiego w Łodzi 1945-1949 0 rozwiń
Regulaminoraz wykaz członków założycieli, 1945, sygn. 1; korespondencja w sprawie działalności, protokoły posiedzenia organizacyjnego i walnego zebrania, 1945-1949, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
39/308/0 Klub Literacki przy I Oddziale Związku Zawodowego Pracowników Samorządu Terytorialnego i Instytucji Użyteczności Publicznej w Łodzi 1949-1950 0 rozwiń
Protokoły z zebrania organizacyjnego, posiedzeń zarządu oraz posiedzeń ogólnych (dołączony statut, korespondencja, zaproszenia i wycinki prasowe), 1949-1950, sygn. 1-2. Liczba jednostek w zespole: 2
39/309/0 Stowarzyszenia i organizacje różne w Łodzi - zbiór szczątków zespołów 1900-1939 0 rozwiń
Chojeńskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe: skorowidz kandydatów nieprzyjętych na członków, księga udzielonych pożyczek, kontrola nałożonych egzekucji, księga kasowa. Bałuckie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu: bilans. Związek Inwalidów Wojennych RP Koło w Rudzie Pabianickiej: rejestr członków, protokoły posiedzeń. Księga Biednych z Bałut: skorowidz nazwisk, księga wypłat dodatków stałych. Liga Morska i Rzeczna w Łodzi: protokoły posiedzeń zarządu. Towarzystwo Łódzkich Asenizatorów: protokoły posiedzeń i ogłoszenia prasowe. Wojewódzki Komitet Kolonii Letnich dla Dzieci Polskich z Zagranicy i Ziem Przygranicznych: rachunki Komitetu. Kasa Bezprocentowego Kredytu Rzemiosła Chrześcijańskiego w Łodzi: protokoły posiedzeń, deklaracje członkowskie, korespondencja, księga kasowa, wykaz wpłat na Fundusz Obrony Narodowej. Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej Łódzki Obwód Miejski: protokoły posiedzeń, dziennik spraw poufnych. Towarzystwo Budowy Domów Pracowników Zarządu Miejskiego w Łodzi: protokoły Komitetu Gospodarczego. Liczba jednostek w zespole: 21
39/309/1 Chojeńskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe 1910-1922 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
39/309/2 Bałuckie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu 1917 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/309/3 Związek Inwalidów Wojennych RP Koło w Rudzie Pabianickiej 1918-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/309/4 Księga Biednych z Bałut 1900 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/309/5 Liga Morska i Rzeczna w Łodzi 1925-1932 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/309/6 Towarzystwo Łódzkich Asenizatorów 1905 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/309/7 Wojewódzki Komitet Kolonii Letnich dla Dzieci Polskich z Zagranicy 1937-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/309/8 Kasa Bezprocentowego Kredytu Rzemiosła Chrześcijańskiego w Łodzi 1937-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
39/309/9 Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej Łódzki Obwód Miejski 1934-1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/309/10 Towarzystwo Budowy Domów Pracowników Zarządu Miejskiego w Łodzi 1928-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/310/0 Kasa Stefczyka w Retkini 1922-1951 [1953] 0 rozwiń
Rejestr udziałów członkowskich, wykaz imienny wkładów konwesryjnych. Liczba jednostek w zespole: 14
39/311/0 Komitet Budowy Cerkwi Prawosławnej w Łodzi 1894-1903 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń, korespondencja dotycząca budowy, dokumentacja finansowa, listy ofiar na budowę. Liczba jednostek w zespole: 6
39/312/0 Prywatna Szkoła Powszechna z niemieckim językiem nauczania A. Rothert w Łodzi 1933-1940 0 rozwiń
Okólniki Inspektoratu Szkolnego, nadanie uprawnień szkół publicznych, wykaz nauczycieli, książka zapisów do szkoły, katalogi główne i okresowe. Liczba jednostek w zespole: 15
39/313/0 Archiwum Ireny Strzemiecznej-Wypustek - negatywy 1958-1966 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 498
39/314/0 Inspektor Szkolny w Łodzi 1917-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 134
39/315/0 vacat - Miejskie Biuro Przesiedleńcze w Łodzi - włączony do zespołu nr 222 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/316/0 vacat - Komisja Wczasów dla pracowników Zarządu Miejskiego w Łodzi - włączony do zespołu nr 222 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/317/0 Miejskie Muzeum Etnograficzne w Łodzi 1923-1939 [1944] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 19
39/318/0 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi 1945-1993 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 496
39/319/0 Przedsiębiorstwo Kanalizacja i Wodociągi w Łodzi [1904, 1907, 1909] 1917-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 719
39/320/0 Starostwo Grodzkie Południowo-Łódzkie 1945-1950 0 rozwiń
Przepisy i zarządzenia związane z funkcjonowaniem Zarządu Miejskiego i starostw, zmiany w podziale administracyjnym Łodzi, organizacja i tryb urzędowania Starostwa, meldunki doraźne oraz raporty dzienne i sytuacyjne komisariatów Milicji Obywatelskiej, sprawy volksdeutschów, dane o stowarzyszeniach i związkach zawodowych oraz korespondencja związana z nadzorem nad nimi, wykaz parafii na terenie starostwa, decyzje o usuwaniu z nieprawnie zajętych nieruchomości poniemieckich, wybory i spis sołtysów, zarządzenia w sprawach sanitarnych, zezwolenia na ekshumację i przewiezienie zwłok. Liczba jednostek w zespole: 18
39/321/0 Starostwo Grodzkie Śródmiejsko-Łódzkie 1945-1950 0 rozwiń
Tymczasowy wykaz akt dla starostw grodzkich, sygn. 1; Okólniki władz zwierzchnich dotyczące pozbawienia obywatelstwa polskiego oraz nadzoru nad duchowieństwem, sygn. 2; Statuty spółdzielni, sygn. 3; Statuty, wykazy i działalność stowarzyszeń, sygn. 4-10; Wykazy cudzoziemców przebywających na terenie dzielnicy, osób podlegających repatriacji, sygn. 11; Wycinki prasowe, sygn. 12; Orzeczenia o pozbawieniu obywatelstwa polskiego i unieważnienia orzeczeń z lat 1947-1950, sygn. 13-436; Skorowidze do orzeczeń o pozbawieniu obywatelstwa polskiego, sygn. 437-440. Liczba jednostek w zespole: 441
39/322/0 Starostwo Grodzkie Północno-Łódzkie 1945-1949 0 rozwiń
Schemat organizacyjny Zarządu Miejskiego, statuty organizacyjne starostw, wykaz obsady personalnej urzędu, sprawy volksdeutschów, nadzór nad stowarzyszeniami i związkami zawodowymi, protokoły zebrań ochotniczych straży pożarnych, spółdzielni spożywców oraz gromadzkich związków samorządowych, wykaz parafii, przekazywanie majątku parafii ewangelickich, funkcjonowanie Milicji Obywatelskiej, miesięczne sprawozdania sytuacyjne, postępowanie administracyjne i przymusowe, zezwolenia na zgromadzenia publiczne, nadzór nad działalnością sołtysów, zarządzenia dotyczące rolnictwa, statystyka rolna, wykaz przedsiębiorstw rzeźniczo-wędliniarskich, przydział i dzierżawa gospodarstw, wykazy akt osiedleńczych niezakończonych związanych z osiedlaniem repatriantów na gospodarstwach poniemieckich. Liczba jednostek w zespole: 135
39/323/0 Chłodnie i Składy Portowe w Gdyni Oddział w Łodzi 1937-1940 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
39/324/0 Sąd Pokoju w Łodzi dla Nieletnich Oddział Karny 1919-1929 0 rozwiń
Repertoria i skorowidze 1919-1929, sygn. 1-20. Liczba jednostek w zespole: 20
39/325/0 Sąd Pokoju do spraw o lichwę wojenną w Łodzi 1924-1929 0 rozwiń
Repertoria z lat 1924-1930, sygn. 1-8. Liczba jednostek w zespole: 8
39/326/0 Powiatowe urzędy poborowe byłej guberni kaliskiej - zbiór szczątków zespołów 1874-1914 0 rozwiń
1. Urząd Poborowy Powiatu Kolskiego: spis poborowych. 2. Urząd Poborowy Powiatu Konińskiego: zwolnienia ze służby wojskowej, wykazy rezerwistów, wykaz wydatków. 3. Urząd Poborowy Powiatu Sieradzkiego: spisy poborowych, rezultaty pomiaru obwodu klatki piersiowej i wzrostu u poborowych w 1885 r. 4. Urząd Poborowy Powiatu Słupeckiego: spisy poborowych. 5. Urząd Poborowy Powiatu Tureckiego: spisy poborowych, poszukiwanie dezerterów, wykazy osób poległych w 1914 r., nakładanie kar na uchylających się od służby wojskowej, wykazy wydatków, spis spraw. 6. Urząd Poborowy Powiatu Wieluńskiego: spisy poborowych, otwarcie kredytów dla Urzędu. Liczba jednostek w zespole: 32
39/326/1 Urząd Poborowy Powiatu Kolskiego 1874 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/326/2 Urząd Poborowy Powiatu Konińskiego 1876-1898 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
39/326/3 Urząd Poborowy Powiatu Sieradzkiego 1874, 1885 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/326/4 Urząd Poborowy Powiatu Słupeckiego 1874 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/326/5 Urząd Poborowy Powiatu Tureckiego 1874, 1912-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
39/326/6 Urząd Poborowy Powiatu Wieluńskiego 1874, 1883 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/327/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Okręgowym Piotrkowskim Grefkowicz Józef 1878-1885 0 rozwiń
Ściąganie należności od osób fizycznych i firm, rejestr spraw prowadzonych przez komornika w latach 1876-1885. Liczba jednostek w zespole: 20
39/328/0 Prokuratura Sądu Okręgowego w Piotrkowie [1917] 1918-1946 0 rozwiń
Wykazy statystyczne prowadzonych spraw, dzienniki prezydialne, prokuratorskie i rewirowe wraz ze skorowidzami, repertoria repertoria skorowidze wyrokowe, repertoria spraw karnych, dzienniki i repertoria spraw cywilnych, repertoria rewirowe dochodzeń i śledztw, skorowidze rewirowe, wykazy aresztowanych, pojedyncze skorowidze i repertoria różnych wydziałów, księga należności skazanych na grzywnę, Oddział Zamiejscowy repertoria siedzibą repertoria Częstochowie (dzienniki, repertoria i skorowidze spraw karnych), akta spraw. Liczba jednostek w zespole: 356
39/329/0 Akta notariusza Karola Lechowicza w Głownie 1937-1945 0 rozwiń
Akty notarialne z lat 1937-1938, repertoria czynnności z lat 1937-1945. Brak skorowidzów. Liczba jednostek w zespole: 5
39/330/0 Sądy pokoju powiatu łódzkiego - zbiór szczątków zespołów 1917-1918 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
39/330/1 Sąd Pokoju II Okręgu powiatu łódzkiego 1917-1918 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
39/330/2 Sąd Pokoju III Okręgu powiatu łódzkiego 1917-1918 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
39/330/3 Sąd Pokoju w Chojnach 1918 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/330/4 Sąd Pokoju w Rzgowie 1918 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
Wyświetlanie 586 do 630 z 3 310 wpisów.