Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
36/186/7 Spółdzielnia Spożywców "Zgoda" w Rejowcu 1935-1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
36/186/8 Spółdzielnia Spożywców w Siedliszczu 1941-1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
36/186/9 Budowlano-Mieszkaniowa Spółdzielnia Funkcjonariuszów Państwowych i Samorządowych w Chełmie 1926-1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
36/186/10 Spółdzielnia Spożywców "Zaolzianka"w Stawie 1938-1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
36/186/11 Spółdzielnie Spożywców gminy Staw 1945-1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/186/12 Spółdzielnia Spożywców "Sawinianka" w Sawinie 1939-1941 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/187/0 Spółdzielnie spożywców i pracy powiatu włodawskiego - zbiór zespołów szczątkowych 1909-1964 0 rozwiń
187/1 Spółdzielnia Spożywców "Placówka" w Ostrowie Lubelskim protokoły zarządu z lat 1936-1948 (sygn. 1); protokoły zarządu i rady nadzorczej Spółdzielni Spożywców "Jedność" w Kolechowicach z lat 1937-1948 (sygn. 2); protokoły zarządu i rady nadzorczej Spółdzielni Spożywców "Wspólnymi Siłami" w Kaznowie z lat 1941-1946 (sygn. 3); księga udziałowców z lat 1920-1939 (sygn. 4); sprawozdania bilansowe z lat 1910-1941 (sygn. 6-7); protokoły lustracyjne z lat 1942-1945 (sygn. 8); książka kosztów handlowych z lat 1941-1943 (sygn. 9); dzienniki główna z lat 1941-1946 (sygn. 10-16); książki kasowe z lat 1919-1921, 1926-1931, 1943-1946 (sygn. 17-21); książki sklepowe z lat 1921-1925, 1932-1938, 1941-1945 (sygn. 22-28); księga przychodu i rozchodu wyrobów tytoniowych z 1939 r. (sygn. 29); księgi z lat 1921-1923, 1941-1946 (sygn. 30-31); 187/2 Spółdzielnia Inwalidów "Przełom" we Włodawie rejestracja spółdzielni z lat 1953-1955 (sygn. 1); akta prawne likwidacji i upadłości z lat 1955-1957 (sygn. 2); książka protokołów walnych zgromadzeń, rady nadzorczej i narad roboczych z lat 1953-1955 (sygn. 3); książka zebrań zarządu spółdzielni z lat 1953-1955 (sygn. 4); akta zebrań członków spółdzielni z lat 1954-1955 (sygn. 5); książka udziałów członkowskich z lat 1953-1955 (sygn. 6); książka rejestru członków z lat 19543-1955 (sygn. 7); rewizje i lustracje z lat 1953-1955 (sygn. 8); plany techniczno-przemysłowo-finansowe z lat 1953-1955 (sygn. 9-12); bilanse za lata 1953-1955 z lat 1953-1956 (sygn. 13-15); sprawy osobowe i socjalne z lat 1953-1956 (sygn. 16); 187/3 Pomocnicza Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa we Włodawie akta prawne - zawiązanie i likwidacja spółdzielni z lat 1954-1957 (sygn. 1); protokoły walnych zgromadzeń zarządu rady nadzorczej z lat 1954-1957 (sygn. 2); korespondencja z lat 1954-1956 (sygn. 3); plany finansowe z lat 1954-1956 (sygn. 4); bilanse z lat 1954-1956 (sygn. 5); 187/4 Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Podedwórzu sprawozdania okresowe, protokoły lustracji spółdzielni z lat 1942-1947 (sygn. 1); 187/5 Spółdzielnia Usługowo-Wytwórcza Kółek Rolniczych w Urszulinie akta organizacyjne spółdzielni z lat 1961, 1963-1964 (sygn. 2); listy płac z lat 1961-1964 (sygn. 3) Liczba jednostek w zespole: 55
36/187/1 Spółdzielnia Spożywców "Placówka" w Ostrowie Lubelskim 1909-1948 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 31
36/187/2 Spółdzielnia Inwalidów "Przełom" we Włodawie 1953-1956[1957] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
36/187/3 Pomocnicza Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa we Włodawie 1954-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
36/187/4 Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Podedwórzu 1942-1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/187/5 Spółdzielnia Usługowo-Wytwórcza Kółek Rolniczych w Urszulinie [1961]1963-1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
36/188/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rejowcu Fabrycznym 1954-1972 0 rozwiń
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Morawinku z lat 1954-1957: protokoły z sesji GRN z lat 1954-1957 (sygn. 1-3); Komisja Drogowa, Urządzeń i Osiedli GRN z lat 1955-1957 (sygn. 4); Komisja Finansowo-Budżetowa z 1956 r. (sygn. 5); Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia z lat 1955-1957 (sygn. 6); Komisja Rolna z lat 1955-1957 (sygn. 6); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Morawinku z lat 1944-1957 (sygn. 8-10); rejestr uchwał Prezydium GRN z lat 1955, 1957 (sygn. 11-12); zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1955-1957 (sygn. 13); organizacja organów Prezydium GRN z 1955 r. (sygn. 14); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1955-1957 (sygn. 15); budżety gromady z lat 1956-1947 (sygn. 16-18) Prezydium Osiedlowej Rady Narodowej w Rejowcu Fabrycznym z lat 1958-1962: sprawy organizacyjne GRN z lat 1958, 1960-1962 (sygn. 19); protokoły z sesji ORN z lat 1958-1962 (sygn. 41-24); Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej z lat 1958, 1961-1962 (sygn. 25-26); Komisja Finansów i Budżetu z lat 1958-1962 (sygn. 27-31); Komisja Mandatowa z 1962 r. (sygn. 32); Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego z lat 1958-1962 (sygn. 33-36); Komisja Oświaty i Kultury z lat 1958-1962 (sygn. 37-41); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958-1962 (sygn. 42-45); Komisja Zdrowia, Zatrudnienia oraz Pomocy Społecznej z lat 1958-1962 (sygn. 46-50); komisje stałe ORN z lat 1960-1961 (sygn. 51); sprawy organizacyjne Prezydium ORN z lat 1958-1960 (sygn. 52); protokoły z posiedzeń Prezydium ORN z lat 1959-1962 (sygn. 53-56); ewidencja osobowa ORN, Prezydium ORN i komisji z lat 1958-1960 (sygn. 57); zebrania mieszkańców wsi z lat 1958-1961 (sygn. 58-61); protokoły z narad sołtysów z lat 1958-1964 (sygn. 62-63); Komitet Aktywizacji Osiedla z 1961 r. (sygn. 64); Osiedlowy Komitet Czynów Społecznych z 1959 r. (sygn. 65); Komitet Zbiórkowy Społecznego Funduszu Budowy Szkoły z lat 1958-1960 (sygn. 66); terenowe plany gospodarcze na lata 1960, 1962 i sprawozdania z ich realizacji z lat 1959-1962 (sygn. 67-68); program rozwoju osiedla na lata 1961-1965 z 1960 r. (sygn. 69); ankieta o sytuacji gospodarczej osiedla oraz o pracy ORN i jej Prezydium z 1960 r. (sygn. 70); pięcioletni plan inwestycji, budownictwa i gospodarki komunalnej na lata 1961-1965 z 1960 r. (sygn. 71); plany ruchu kopalni Rejowiec z lat 1960-1961 (sygn. 72-73); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1958-1960, 1962 (sygn. 74-75); budżet i jego wykonanie z lat 1958-1962 (sygn. 76-80) Prezydium Miejskiej Rady Nardowej w Rejowcu Fabrycznym z lat 1963-1972: sprawy organizacyjne MRN z lat 1965-1966 (sygn. 81); protokoły z sesji MRN z lat 1963-1972 (sygn. 82-93); spotkania radnych z wyborcami z lat 1964-1972 (sygn. 94-101); interpelacje i postulaty radnych z lat 1969-1972 (sygn. 103); Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej z lat 1963-1972 (sygn. 104-113); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1963-1972 (sygn. 114-121); Komisja Handlu, Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1963-1972 (sygn. 122-131); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1963-1964, 1966-1971 (sygn. 132-138); Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego z lat 19631972 (sygn. 139-148); Komisja Oświaty i Kultury z lat 1963-1972 (sygn. 149-158); Komisja Zdrowia, Zatrudnienia i Pomocy Społęcznej z lat 1963-1972 (sygn. 159-168); komisje stałe MRN, bez daty, (sygn. 169); zespoły radnych z 1962 r. (sygn. 170); sprawy organizacyjne Prezydium MRN z lat 1965-1966, 1970-1972 (sygn. 171-173); ewidencja radnych, członków Prezydium i komisji z lat 1964, 1968 (sygn. 174-175); protokoły z posiedzeń Prezydium MRN z lat 1963-1972 (sygn. 176-187); komitety blokowe z lat 1963-1971 (sygn. 188-194); Komitet Miejski SFOS z lat 1963-1964 (sygn. 195); planowanie z lat 1962-1965, 1971 (sygn. 196-201); sprawozdawczość ogólna z lat 1964-1965, 1970-1972 (sygn. 202-204); sprawozdawczość GUS z lat 1963-1965, 1969-1971 (sygn. 205-206); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1964-1965 (sygn. 207); budżety i jego wykonanie z lat 1963-1970 (sygn. 208-213) Liczba jednostek w zespole: 213
36/189/0 Gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska" powiatu hrubieszowskiego - zbiór zespołów szczątkowych [1929-]1945-1952 0 rozwiń
189/1 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Bełzie akta organizacyjne z lat 1945, 1949-1951 (sygn. 1-6, 10, 12-14, 16-17, 19-20); rejestr członków z 1950 r. (sygn. 21); protokoły posiedzeń rady nadzorczej i zarządu z lat 1945-1948 (sygn. 22); protokoły z lat 1946-1951 (sygn. 23-26); księga udziałów z lat 1945-1948 (sygn. 30); wykaz nieruchomości GS podlegających przekazaniu ZSRR z 1950 r. (sygn. 34); księga ruchomości i nieruchomości, udziały własne z lat 1947-1948 (sygn. 35); dokumenty finansowe - plany bilanse, sprawozdania z lat 1945-1951 (sygn. 37-45); akta likwidacyjne spółdzielni z 1951 r. (sygn. 46); zestawienie obrotów z lat 1945-1946 (sygn. 47); dzienniki główna z lat 1945-1951 (sygn. 48-66); kontrolki kont z lat 1950-1951 (sygn. 67-70); dowody rachunkowo-kasowe z 1948 r. (sygn. 77); księga kontroli zużytego paliwa z 1949 r. (sygn. 108); akta związku zawodowego z lat 1950-1951 (sygn. 110); akta osobowe z lat 1948-1951 (sygn. 113-117, 126-127); Ukraiński Kooperatywny Bank "Narodnyj Dom" - akta organizacyjne 1945 r. (sygn. 118-120); ksiażka kasowa z lat 1948-1949 (sygn. 123); książka główna z lat 1947-1948 (sygn. 124) 189/2 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Chorobrowie korespondencja z lat 1945-1950 (sygn. 1-7); protokoły z posiedzeń rady nadzorczej i zarządu z lat 1949-1951 (sygn. 9); księga udziałowców z lat 1945-1950 (sygn. 10); rejestry członków z lat 1946-1950 (sygn. 11, 13); księga ruchomości i nieruchomości z 1949 r. (sygn. 16); bilanse z lat 1947-1951 (sygn. 18-19, 21) 189/3 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Krystynopolu protokoły walnych zebrań Stowarzyszenia "Polskiego Domu Ludowego" Spółdzielni z o.o. w Krystynopolu, Spółdzielni Handlowej "Rolnik" z o.u. w Krystynopolu, Gminnej Spółdzielni "SCh" w Krystynopolu z lat 1929-1948 (sygn. 1); protokoły zarządu Stowarzyszenia "Polskiego Domu Ludowego" Spółdzielni z o.o. w Krystynopolu, Spółdzielni Handlowej "Rolnik" z o.u w Krystynopolu z lat 1929-1943 (sygn. 2); protokoły rady nadzorczej Stowarzyszenia "Polskiego Domu Ludowego" Spółdzielni z o.o. w Krystynopolu, Spółdzielni Handlowej "Rolnik" z o.u w Krystynopolu z lat 1929-1943 (sygn. 3); protokoły rady nadzorczej Spółdzielni Handlowej "Rolnik" z o.u w Krystynopolu z lat 1946-1947 (sygn. 4); statuty organizacyjne z lat 1941-1947 (sygn. 5); sprawy organizacyjne spółdzielni z lat 1943-1951 (sygn. 6); statut Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Krystynopolu, jego zmiany, zgłoszenia rejestracyjne z lat 1946, 1950-1951 (sygn. 7); sprawozdania porewizyjne z 1951 r. (sygn. 8); protokoły z 1951 r. (sygn. 9); protokoły rady nadzorczej z lat 1948-1951 (sygn. 10); sprawozdania protokoły z lat 1947-1950 (sygn. 11); kontrole z lat 1950-1951 (sygn. 12-13); księga ruchomości i nieruchomości z 1950 r. (sygn. 14); księga udziałowców z lat 1946-1950 (sygn. 21); bilanse i plany z lat 1948-1951 (sygn. 24-27); dzienniki główna z lat 1946-1952 (sygn. 28-47); kontrolka osobowo-rzeczowa, bez daty, (sygn. 48) 189/4 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Uhnowie akta organizacyjne z lat 1950-1951 (sygn. 1); protokoły z lat 1945-1948, 1950-1951 (sygn. 7, 11); protokoły walnych zebrań z lat 1949-1950 (sygn. 8); protokoły posiedzeń zarządu i rady nadzorczej z lat 1948-1949 (sygn. 9-10); protokoły zebrań producentów z 1950 r. (sygn. 12); akta personalne pracowników z lat 1950-1951 (sygn. 15-16); księgi udziałowców z lat 1945-1950 (sygn. 17-18); plany finansowe z lat 1950-1951 (sygn. 21-22); bilanse i sprawozdania z lat 1949-1951 (sygn. 24-26); akta Związku Zawodowego Pracowników Handlu z lat 1949-1951 (sygn. 39); listy płacy - wnioski na premie z lat 1949-1950 (sygn. 41); książka sklepowa z lat 1946-1948 (sygn. 43) 189/5 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Warężu akta organizacyjne z lat 1945-1951 (sygn. 1-2, 5-6); księga protokołów zarządu z lat 1948-1951 (sygn. 7); księga protokołów rady nadzorczej z lat 1948-1949 (sygn. 8); protokoły porewizyjne z 1950 r. (sygn. 9); protokoły zebrań z lat 1946-1951 (sygn. 10); ewidencja pracowników z lat 1946-1951 (sygn. 20); bilanse z lat 1949-1951 (sygn. 25-28); rejestry członków z lat 1946-1950 (sygn. 29-31, 61); skorowidz do księgi udziałów z lat 1948-1951 (sygn. 32); księgi udziałowców z lat 1949-1951 (sygn. 33-34); sprawozdania, plany raporty z lat 1949-1951 (sygn. 57, 68) Liczba jednostek w zespole: 172
36/189/1 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Bełzie 1945-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 72
36/189/2 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Chorobrowie 1945-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
36/189/3 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Krystynopolu [1929-]1946-1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 42
36/189/4 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Uhnowie 1945-1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 20
36/189/5 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Warężu 1945-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
36/190/0 vacat - Komisje wyborcze rad narodowych województwa chełmskiego - zespół podzielono na 5 zespołów o numerach 506-510 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 201 do 220 z 617 wpisów.