Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
36/193/2 Spółdzielcza Składnica Nauczycielska w Hrubieszowie 1945-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
36/193/3 Księgarnia Spółdzielcza "Tęcza" we Włodawie 1941-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
36/194/0 Przedsiębiorstwa prywatne powiatu chełmskiego - zbiór zespołów szczątkowych 1919-1951 0 rozwiń
194/1 Fabryka Maszyn Rolniczych i Odlewnia Żelaza w Chełmie R. Dratt i Spółka Akcyjna protokoły zarządu z lat 1922-1942 (sygn. 1); protokoły zarządu i kontroli z lat 1946-1947 (sygn. 2); sprawozdania z 1940 r. (sygn. 3); księga imienna robotników z lat 1919-1935 (sygn. 4); księga płacy pracowników umysłowych z lat 1936-1942 (sygn. 5); księga główna z 1947 r. (sygn. 6); księga protokołów walnych zebrań spółki dzierżawnej elektrowni z lat 1926-1938 (sygn. 7) 194/2 Fabryka Maszyn Rolniczych i Odlewnia Żelaza F. Gassner, K. Najdeker i W. Orłowski w Chełmie korespondencja z lat 1941-1942, 1944-1951 (sygn. 1-9); plany produkcji i sprawozdania z lat 1946-1947 (sygn. 10); dzienniki główna z lat 1944-1945, 1948 (sygn. 11-12); kartoteki zaliczek na pobory z lat 1946-1947 (sygn. 13); księga inwentarzowa z 1943 r. (sygn. 14); księgi magazynowe z lat 1941-1943, 1947 (sygn. 15-16); księga rozchodów i przychodów z 1944 r. (sygn. 17); dziennik finansowy przychodów i rozchodów z 1945 r. (sygn. 18); konta z lat 1947-1948 (sygn. 19); kalkulacja odlewni żelaza z lat 1942-1943 (sygn. 20); rejestr sprzedanych wyrobów z lat 1930-1939 (sygn. 21); produkcja odlewni z lat 1931-1941 (sygn. 22); księga imienna robotników z lat 1921-1936 (sygn. 23); robotnicy młodociani z lat 1927-1939 (sygn. 24); składki ubezpieczeniowe z lat 1945-1947 (sygn. 25) 194/3 Spółka Akcyjna Cukrowni i Rafinerii "Rejowiec" w Rejowcu oszacowanie Cukrowni "Rejowiec" z lat 1926, 1933 (sygn. 1-2); bilans spółki akcyjnej cukrowni i rafinerii za rok 1932/1933 z 1933 r. (sygn. 3); sprawozdania Zarządu Spółki Akcyjnej Cukrowni i Rafinerii "Rejowiec" za lata 1935/1936, 1936/1937 z 1937 r. (sygn. 5); sprawozdania Spółki Akcyjnej Cukrowni i Rafinerii "Rejowiec" z lat 1937-1939 (sygn. 5-7); inwentarz z 1939 r. (sygn. 8); książka udziałów z lat 1936-1945 (sygn. 9); korespondencja z inspektorem pracy z lat 1924-1939 (sygn. 10); zajęcia i cesje należności plantatorów wielkorolnych z lat 1940-1942 (sygn. 11); kontrola najmu folwarku Wielobycz z lat 1926-1928 (sygn. 12); księga produkcji z 1922 r. (sygn. 13); inwentarz strat poniesionycyh przez działania wojenne - majątek stały, ruchomości z lat 1939-1943 (sygn. 14) 194/4 Spółka Akcyjna Cukrowni i Rafinerii "Trawniki" bilans i sprawozdanie Spółki Akcyjnej Cukrowni i Rafinerii "Trawniki" z lat 1924-1925 (sygn. 1); zestawienie ostatecznego rozliczenia kotła kostki prasowanej za kampanię 1932/1933 z lat 1932-1933 (sygn. 2); ubezpieczenie i inwentarz ruchomości cukrowni "Trawniki" z 1923 r. (sygn. 3); wykaz obliczonego podatku dochodowego od uposażeń pracowników cukrowni "Trawniki" z lat 1925-1927 (sygn. 4); wykaz pracowników cukrowni z lat 1933 (sygn. 5) 195/5 Gorzelnia i Rektyfikacja w Rejowcu protokół weryfikacyjny fabryki wódek czystych Józefa Budnego z 1923 r. (sygn. 1); protokół weryfikacyjny rozlewni spirytusu skażonego z 1926 r. (sygn. 2); protokół weryfikacyjny oddziału rektyfikacyjnego z lat 1930-1931 (sygn. 3); dziennik alkoholomierza samoczynnego z lat 1924-1929 (sygn. 4) Liczba jednostek w zespole: 55
36/194/1 Fabryka Maszyn Rolniczych i Odlewnia Żelaza w Chełmie R. Dratt i Spółka Akcyjna 1919-1942, 1946-1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
36/194/2 Fabryka Maszyn Rolniczych i Odlewnia Żelaza F. Gassner, K. Najdeker i W. Orłowski w Chełmie 1921-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 25
36/194/4 Spółka Akcyjna Cukrowni i Rafinerii "Trawniki" 1923-1933 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
36/194/5 Gorzelnia i Rektyfikacja w Rejowcu 1923-1931 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
36/195/0 Akta Rejonu Lasów Państwowych i nadleśnictw powiatu chełmskiego - zbiór zespołów szczątkowych 1929-1971 0 rozwiń
195/1 Rejon Lasów Państwowych w Chełmie tworzenie i znoszenie organów administracji lasów państwowych oraz podział terytorialny z 1952 r. (sygn. 1); organizacja pracy z 1952 r. (sygn. 2); organizacja przedsiębiorstw podległych Ministerstwu Leśnictwa z 1952 r. (sygn. 3); organizacja lasów niepaństwowych z 1952 r. (sygn. 4); plany gospodarcze z 1952 r. (sygn. 5); przepisy i zarządzenia ogólne w zakresie sprawozdawczości z 1952 r. (sygn. 6); sprawzdawczość i statystyka z 1952 r. (sygn. 7); prasa, propaganda leśnictwa, wydawnictwa i biblioteka z 1952 r. (sygn. 8); plan eksploatacji z 1954 r. (sygn. 9); protokoły i zarządzenia pokontrolne - kontrola jednostek podległych z 1953 r. (sygn. 10); użytkowanie uboczne lasu z 1954 r. (sygn. 11); nadzór i kontrola wykonywana przez organ administracji lasów państwowych z 1952 r. (sygn. 12); Rada Zakładowa Związku Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego - planowanie z 1959 r. (sygn. 13); Rada Zakładowa Związku Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego - sprawozdawczość i statystyka z 1959 r. (sygn. 14) 195/2 Nadleśnictwo Państwowe Chełm okólniki władz nadrzędnych z lat 1945-1946 (sygn. 15); organizacja z lat 1944-1948, 1950-1954, 1957-1962 (sygn. 16-30); sprawy organizacyjne i gospodarcze z lat 1965-1966 (sygn. 31); akta zdawczo-odbiorcze z lat 1944-1947 (sygn. 32-33); streszczenie zjazdu nadleśnictw z dnia 14-15 marca 1935 r. (sygn. 34); narady gospodarcze nadleśnictw z lat 1958-1959 (sygn. 35); protokoły z narady Inspekcji Chełmskiej z 1963 r. (sygn. 36); księgi protokołów zebrań personelu z lat 1948-1954 (sygn. 37-40); robotnicy z lat 1963-1965 (sygn. 42-42); operat urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Chełm z lat 1931-1932 (sygn. 43); plany techniczne z lat 1929, 1938 (sygn. 44-45); plany gospodarcze, techniczno-ekonimicznez lat 1948-1950, 1952-1953, 1955-1970 (sygn. 46-70); sprawozdawczość i statystyka z lat 1947-1953, 1955-1966 (sygn. 71-86); analiza działalności gospodarczej Nadleśnictwa Stańków z lat 1968-1970 (sygn. 87-89); dziennik defraudacyjny z lat 1944-1947 (sygn. 90); stan posiadania - lasy, rola, łaki i wody z lat 1945-1947 (sygn. 91-92); lasy z lat 1948-1950, 1952-1955, 1958-1965 (sygn. 93-104); budowle komunikacyjne z 1964 r. (sygn. 105); rejestr dzierżawców karczunków i użytków rolnych z lat 1944-1953 (sygn. 106-107); akta spraw o dzierżawę gruntów z lat 1946-1949 (sygn. 108-110); urządzenie lasów z lat 1944-1946, 1962-1963 (sygn. 111-113); zalesienie i melioracje z lat 1944-1946 (sygn. 114-115); zalesienie i pielęgnowanie z 1948 r. (sygn. 116); terenowa akcja "Dni Lasu i Zadrzewienia Kraju" z 1959 r. (sygn. 117); sprawy OHP i czynów społecznych z 1963 r. (sygn. 118); ochrona lasu z 1944-1948 (sygn. 119-122); ochrona przyrody z lat 1948, 1960 (sygn. 123-124); wnioski, wykazy cięć, wykonanie cięć, odnowienia z lat 1944-1947 (sygn. 125-128); zagospodarowanie lasów niepaństwowych z lat 1947-1948 (sygn. 129); użytkowanie i zbyt - programy eksploatacji, sprawozdania i statystyka z lat 1944-1947 (sygn. 130-133);gospodarka budżetowa z lat 1947-1948 (sygn. 134); plany finansowo-gospodarcze, budżety z lat 1945-1949, 1959-1964 (sygn. 135-144); bilanse z lat 1959-1962 (sygn. 145-148); sprawozdania finansowe 1963-1971 (sygn. 149-161); sprawozdania kasowo-rachunkowe z lat 1944-1949 (sygn. 162-174); nadzór, rewizja, kontrola z lat 1946-1952, 1958-1963, 1965, 1967 (sygn. 175-185); sprawy personalne z lat 1954, 1962-1966 (sygn. 186-191) 195/3 Nadleśnictwo Pobołowice operat urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Pobołowice z lat 1931-1932 (sygn. 192); księga dochodów z wykonania planu finansowo-gospodarczego z lat 1935-1936 (sygn. 193) Liczba jednostek w zespole: 193
36/195/1 Rejon Lasów Państwowych w Chełmie 1952-1959 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
36/195/2 Nadleśnictwo Państwowe Chełm w Stańkowie 1929-1970 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 177
36/195/3 Nadleśnictwo Państwowe Pobołowice 1931-1936 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
36/196/0 Huta Szkła w Rudzie Opalin 1945-1956 0 rozwiń
kancelaria - schemat organizacyjny Państwowej Huty Szkła nr 3 w Rudzie Opalin z 1947 r. (sygn. 1); korespondencja z lat 1946-1953 (sygn. 2-11); zarządzenia i instrukcje z lat 1949-1951 (sygn. 12-14); pisma Dyrekcji Przemysłu Miejscowego w Lublinie z lat 1946-1947, 1949, 1951 (sygn. 15-18); Rada Zakładowa z lat 1949-1950 (sygn. 19-21); protokoły z lat 1947, 1951, 1953 (sygn. 22-24); pisma Centrali Handlowej z lat 1947, 1950 (sygn. 25-26); dzienniki korespondencyjne z lat 1946, 1948-1950, 1953-1954 (sygn. 27-32); referat socjalny - korespondencja z lat 1947-1948 (sygn. 33-34); zarządzenia okólniki z lat 1949-1950 (sygn. 35-36); ubezpieczenia społeczne - instrukcje z 1952 r. (sygn. 37); finanse z lat 1950-1951 (sygn. 38-39); sprawy przedszkola z lat 1951, 1953 (sygn. 40-41); roczny i kwartalny plan pracy z 1951 r. (sygn. 42, 46); opieka nad matką i dzieckiem z 1950 r. (sygn. 43-45); sprawozdania z działalności referatu z lat 1951-1952 (sygn. 47); finanse - korespondencja normatywna z lat 1946-1950 (sygn. 48-52); plan finansowy z 1950 r. (sygn. 53); bilans zamknięcia z 1947 r. (sygn. 54); akcja oszczędnościowa z lat 1947, 1949-1950 (sygn. 55-56); bilans roczny z lat 1948-1949 (sygn. 57-58); książka kasowa z lat 1945-1947 (sygn. 59); dzienniki główna z lat 1946-1947 (sygn. 60-61); referat pracy i płacy - instrukcje, korespondencja z lat 1949-1952 (sygn. 62-66); plany funduszu płac z 1952 r. (sygn. 67); normowanie etatów pracowników zakładu z lat 1951-1952 (sygn. 68-69); sprawozdanie z wykonania premii z 1951 r. (sygn. 70); sprawozdanie z wykonania funduszu płac z 1952 r. (sygn. 71); statystyka stanu zatrudnienia i sprawozdawczość z lat 1950, 1952 (sygn. 72-73); wykaz potrąceń podatków dochodowych od wynagrodzeń z 1949 r. (sygn. 74); współzawodnictwo z 1952 r. (sygn. 75); dział techniczny - korespondencja z lat 1951-1955 (sygn. 76-81); narady wytwórcze z 1949 r. (sygn. 82); kalkulacja i koszty własne z 1947 r. (sygn. 83); referat kontroli produkcji: remonty z lat 1950-1952 (sygn. 85-87); inwestycje z lat 1950-1952 (sygn. 88-92); kontrola techniczna z 1952 r. (sygn. 93-94); plany produkcji z lat 1947, 1953 (sygn. 95-96); protokoły pokontrolne z 1950 r. (sygn. 97); referat BHP: korespondencja z lat 1947, 1949-1950, 1954-1955 (sygn. 98-102); sprzęt przeciwpożarowy z lat 1950-1951 (sygn. 103-104); referat personalny: sprawy personalne z 1951 r. (sygn. 105); hufce "SP" z lat 1950-1951 (sygn. 106-107); referat planowania i statystyki: korespondencja z lat 1947, 1950-1956 (sygn. 108-110); plany produkcji zaopatrzenia z lat 1950-1953 (sygn. 111-122); operatywne plany przewozów ładunków z 1954 r. (sygn. 123); Narodowy Plan Techniczny z 1955 r. (sygn. 124); sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli planowej z 1949 r. (sygn. 125); sprawozdania GUS z lat 1950-1955 (sygn. 126-145); listy płac z lat 1945-1947 (sygn. 146-168); sprawy osobowe pracowników z lat 1946-1947 (sygn. 169); księga imienna robotników ponad lat 18, zatrudnionych w firmie Polska Spółka Robotnicza Wyrobu Szkła w Rudzie Opalin z lat 1946-1947 (sygn. 170); sprawy pracowników zatrudnionych w Polskiej Spółce Robotniczej Wyrobu Szkła w Rudzie Opalin z 1948 r. (sygn. 171); wykazy pracowników i ich rodzin z 1946 r. (sygn. 172); skorowidz akt osobowych pracowników, bez daty (sygn. 173) Liczba jednostek w zespole: 173
36/197/0 Chełmskie Zakłady Ceramiki Budowlanej w Horodyszczu 1944-1957 0 rozwiń
planowanie - plany zaopatrzenia, plany finansowe, plan kont, plany operatywne, plany produkcji, harmonogramy, wykonanie planów z lar 1945-1957 (sygn. 1-20); zatrudnienie i płace z lat 1951, 1954, 1956-1957 (sygn. 21-25); kadry - sprawy osobowe z 1954 r. (sygn. 26); sekretariat - sprawy Rady Zakładowej z lat 1954-1957 (sygn. 27-31); Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa z lat 1952-1955 (sygn. 32); dokumentacja POP z lat 1951-1955 (sygn. 33-39); zbiorowy układ pracy z lat 1948, 1952, 1956 (sygn. 40-42); sprawy szkoleń z lat 1953, 1955-1957 (sygn. 43-46); protokoły z posiedzeń Rady Robotniczej z 1956 (sygn. 47); sprawy wyborcze Rady Robotniczej, bez daty (sygn. 48); sprawozdania z poszczególnych wydziałów z 1954 r. (sygn. 49); protokoły z narad wytwórczych z lat 1949-1950 (sygn. 50); korespondencja (w tym m. in. protokoły wizytacji zakładów, pokontrolne, konferencje partyjno-ekonomiczne, protokoły) z lat 1945-1957 (sygn. 51-109); dział ekonomiczny - korespondencja z lat 1950-1956 (sygn. 110-117); sprawy ekonomiczne z lat 1945-1949, 1952-1958 (sygn. 118-119, 121-124); sprawy rolne z 1949 r. (sygn. 120); finanse - sprawy finansowe z lat 1948-1949, 1951-1956 (sygn. 125-134); transport i zbyt - korespondencja, plany z lat 1952-1957 (sygn. 135-143); księgowość - preliminarze budżetowe z lat 1952-1955 (sygn. 144-146); księgi główna z lat 1944-1945, 1947, 1950-1955 (sygn. 147-151); bilanse z lat 1947, 1949, 1952-1956 (sygn. 152-168); rejestr kosztów z 1954 r. (sygn. 169); rejestry rozliczeniowe z 1954 r. (sygn. 170); rejestry z lat 1954, 1956-1957 (sygn. 171-179); dział techniczny - technologiczno-produkcyjny: sprawy techniczne - korespondencja z lat 1951-1957 (sygn. 181-183, 191-193); instrukcje i zarządzenia z lat 1952-1956 (sygn. 184); planowanie z lat 1953-1956 (sygn. 185-189); sprawozdania z lat 1954-1956 (sygn. 190); protokoły z narad wytwórczych i sprawozdań analityczno-operatywnych z 1951 r. (sygn. 194); sprawozdania z produkcji z 1953 r. (sygn. 195); analiza produkcyjna z lat 1953-1957 (sygn. 196-209); inwestycje, remonty, plany, korespondencja z lat 1949-1957 (sygn. 210-224); główny mechanik - kosztorysy, plany, zlecenia robót, korespondencja reżim technologiczny z lat 1950, 1952-1955 (sygn. 225-237); BHP - instrukcje, zarządzenia z lat 1948-1957 (sygn. 238-241); sprawy osobowe - ankiety personalne pracowników z lat 1946-1949 (sygn. 242); sprawy osobowe pracowników z lat 1951-1955 (sygn. 243-244); wnioski o nadanie odznaczenia z 1955 r. (sygn. 245); podania pracowników do Rady Robotniczej z 1957 r. (sygn. 246); podatek od wynagrodzeń pracowniczych z 1954 r. (sygn. 247); listy płac pracowników z lat 1949-1950, 1953-1954 (sygn. 248-249) Liczba jednostek w zespole: 250
36/198/0 Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Chełmie [1950]1951-1956 0 rozwiń
kancelaria - korespondencja z lat 1950-1956 (sygn. 1); plany remontów z lat 1950-1954 (sygn. 2); plan produkcyjno-finansowy na I kwartał 1952 roku z 1952 r. (sygn. 3); plan finansowo-rzeczowy remontów kapitalnych budynków mieszkalnych na 1955 rok z 1955 r. (sygn. 4); dokumentacja budowlano-remontowa robót w Chełmie z lat 1952-1955 (sygn. 5-58); Kierownictwo Robót w Hrubieszowie - kancelaria z lat 1954-1955 (sygn. 59); akta robót remontowo-budowlanych w Hrubieszowie z lat 1953-1955 (sygn. 60-66) Liczba jednostek w zespole: 66
36/199/0 Przedsiębiorstwa państwowe powiatu chełmskiego - zbiór zespołów szczątkowych 1946-1953 0 rozwiń
199/1 Państwowa Centrala Handlowa w Chełmie sprawy organizacyjne z 1949 r. (sygn. 1); zarządzenia i okólniki z lat 1948-1949 (sygn. 2-3); korespondencja z lat 1949-1951 (sygn. 4-5); dzienniki korespondencyjne z lat 1949-1950 (sygn. 6-11); sprawozdania i protokoły z 1949 r. (sygn. 12); bilanse z lat 1947-1949 (sygn. 13-15, 21-22); dziennik główna z 1952 r. (sygn. 16); związki zawodowe - korespondencja normatywna z lat 1947-1950 (sygn. 17-20); polisy ubezpieczeniowe z lat 1949-1950 (sygn. 23); sprawy personalne pracowników z lat 1946-1948 (sygn. 24-26); listy płac z lat 1949-1950 (sygn. 27-28) 199/2 Powszechny Dom Towarowy w Chełmie protokoły zdawczo-odbiorcze kierowników PDT w Chełmie z lat 1949-1950 (sygn. 1); zamównienia z 1950 r. (sygn. 2); zapotrzebowanie towarowe z 1951 r. (sygn. 3); rozdzielniki z lat 1951-1952 (sygn. 4-5); protokoły Komisji Cennikowej z 1952 r. (sygn. 6); sprawozdania miesięczne sprzedaży pozostałości towarów z lat 1948-1952 (sygn. 7); inwentaryzacja towarowa z 1952 r. (sygn. 8); protokoły z posiedzeń Komisji Różnic Remamentowych z lat 1951-1952 (sygn. 9-10); protokoły strat z lat 1951-1952 (sygn. 11); sprawozdania opisowo-handlowe z 1953 r. (sygn. 12); instrukcje bilansowe z lat 1947-1948 (sygn. 13); zapotrzebowanie środków obrotowych z 1949 r. (sygn. 14); plany finansowe z lat 1949, 1951-1952 (sygn. 15-17); sprawozdawczość finansowa z lat 1947-1952 (sygn. 18-21); bilanse z lat 1947-1952 (sygn. 22-28); dzienniki główna z lat 1948-1952 (sygn. 29-33); zarządzenia i okólniki z lat 1947-1952 (sygn. 34-43); korespondencja z lat 1950-1951 (sygn. 44); zarządzenia wewnętrzne z lat 1950-1952 (sygn. 45-48); protokoły posiedzeń Rady Zakładowej z lat 1949, 1951-1952 (sygn. 49-50); protokoły narad roboczych z 1952 r. (sygn. 51); protokoły odpraw pracowników PDT w Chełmie z lat 1948-1949 (sygn. 52); protokoły narad kolektywu z 1952 r. (sygn. 53); oferty, umowy oraz protokoły szacunkowe z lat 1947-1949 (sygn. 54); protokoły na wykonanie robót zleconych z lat 1948-1949 (sygn. 55); sprawy remontu z lat 1948-1952 (sygn. 56); obrót kolejowy - sprawozdania z 1950 r. (sygn. 57); transport samochodowy - sprawozdania z 1949 r. (sygn. 58); praktyki wakacyjne uczniów Technikum Handlowego z 1952 r. (sygn. 59); akcja socjalna z 1952 r. (sygn. 60); BHP z lat 1951-1952 (sygn. 61); książka inwentaryzacyjna z lat 1947-1948 (sygn. 62); księgi inwentarzowe z lat 1948-1952 (sygn. 63-64); wykaz pracowników z lat 1948-1950 (sygn. 65); dziennik ewidencyjny z lat 1947-1953 (sygn. 66); Sekcja Personalna - sprawozdania z 1952 r. (sygn. 67); wykonanie planu z 1948 r. (sygn. 68); analizy ekonomiczne z lat 1952-1953 (sygn. 69); protokoły pokontrolne i polustracyjne z lat 1948-1952 (sygn. 70-72); protokoły zebrań POP z lat 1950-1952 (sygn. 73); Liga Kobiet z 1952 r. (sygn. 74); Narodowa Pożyczka Rozwoju Sił Polski z lat 1951-1952 (sygn. 75); współzawodnictwo z lat 1949, 1953 (sygn. 76-77); sprawozdania operatywne miesięczne z lat 1949-1950 (sygn. 78-99); akta personalne z lat 1946-1952 (sygn. 100-132); sprawy personalne pracowników PDT - kartoteki personalne, wykazy, listy płacy z lat 1947-1952 (sygn. 133-139); sprawy zaopatrzenia w PDT w Chełmie z 1948 r. (sygn. 140) 199/3 Polskie Zakłady Zbożowe w Chełmie protokoły zdawczo-odbiorcze młyna nr 5 w Chełmie z lat 1948, 1950 (sygn. 1); protokoły zdawczo-odbiorcze młyna nr 6 w Chełmie z lat 1947-1950 (sygn. 2); preliminarze budżetowe młyna nr 6 na 1949 r. (sygn. 3); protokoły odbytych zebrań w młynach nr 6 i 7 z lat 1948-1949 (sygn. 4); akta młynów nr 7 i 8 w Chełmie z lat 1946-1949 (sygn. 5); protokoły zdawczo-odbiorcze młynów nr 7 i 9/7-8 z lat 1947-1950 (sygn. 6); protokoły inspekcji młyna nr 7 z lat 1948, 1950 (sygn. 7); projekt planu produkcji na 1952 rok z 1952 r. (sygn. 8) Liczba jednostek w zespole: 176
36/199/1 Państwowa Centrala Handlowa w Chełmie 1947-1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 28
36/199/3 Polskie Zakłady Zbożowe w Chełmie 1946-1950[1952] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
36/200/0 Rejonowe Przedsiębiorstwo Młynów Gospodarczych w Chełmie 1950-1961 0 rozwiń
zarządzenia, instrukcje, okólniki z lat 1951-1960 (sygn. 1-21); sprawy związków zawodowych z lat 1952, 1954, 1959 (sygn. 22-24, 28); korespondencja z lat 1952-1954 (sygn. 25); Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej z 1953 r. (sygn. 26); dokumenty poufne do zatwierdzenia z 1954 r. (sygn. 27); Komisja Arbitrażowa z lat 1955-1959 (sygn. 29-30); zapotrzebowanie, zamówienia z lat 1956-1959 (sygn. 31); Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa - sprawozdania z lat 1957-1959 (sygn. 32); materiały pędne z 1958 r. (sygn. 33); Komisja Rozjemcza z lat 1959-1960 (sygn. 34); opieka nad szkołami młynarskimi z lat 1953-1955 (sygn. 35); teczka aktów osobowych - dokumentacja osobowa pracowników z 1953 r. (sygn. 36); wydajność pracy - protokoły, sprawozdania z 1953 r. (sygn. 37); regulacja płac - instrukcje i zarządzenia z lat 1952-1956 (sygn. 38); sprawy wynagrodzeń - płac, premii, fundusz płac z lat 1954-1959 (sygn. 39-46); normy pracy z lat 1951-1956 (sygn. 47-48); współzawodnictwo pracy - sprawozdania z lat 1952-1954 (sygn. 49); wynalazczość - pomysły racjonalizatorskie z lat 1955-1958 (sygn. 50-53); zadania gospodarcze - instrukcja zagospodarowania młynów z 1955 r. (sygn. 54); materiał analityczny z 1954 r. (sygn. 55); protokoły zniszczenia odpadów nieużytkowych z 1956 r. (sygn. 56); sprawozdania z działalności młynów gospodarczych z lat 1954-1955 (sygn. 57); protokoły kontroli młynów i nakazy powizytacyjne z 1957 r. (sygn. 58); analiza RPMG z 1958 r. (sygn. 59); finanse - plany finansowe z lat 1951, 1954-1960 (sygn. 60-77); plany produkcji młynów z 1952 r. (sygn. 78); bilanse z lat 1951-1960 (sygn. 79-126, 446-447); remonty młynów - protokoły robót remontowych, korespondencja, dokumentacja techniczna, kosztorysy z lat 1952-1960 (sygn. 127-171); transport - korespondencja w sprawie pojazdów z lat 1956-1957 (sygn. 172); produkcja - instrukcja do sprawozdawczości, sprawozdania młynów, obrót zbożem z lat 1952-1959 (sygn. 173-182); sprawozdania GUS i młynów z lat 1954-1957 (sygn. 183-189); technika - maszyny młyńskie z lat 1952-1955 (sygn. 190); sprawozdania techniczno-produkcyjne z lat 1955-1958 (sygn. 191-195); elektryfikacja młynów z lat 1955-1957 (sygn. 196-200); projekt techniczno-roboczy młyna w Międzyrzeczu Podlaskim, bez daty, (sygn. 201); korespondencja z lat 1955-1958 (sygn. 202-204); inwestycje - elektryfikacja młyna Świerszczów z 1955 r. (sygn. 205); sprawy zaopatrzenia i sprawozdania z lat 1956-1960 (sygn. 206-207); ochrona przeciwpożarowa z lat 1955-1957 (sygn. 208-210); sprawy BHP z lat 1955-1959 (sygn. 211-215); inwestycje z lat 1954-1957 (sygn. 216-224); upaństwowienie przedsiębiorstw - protokoły zdawczo-odbiorcze z lat 1951-1957 (sygn. 225-227); korespondencja z lat 1951-1960 (sygn. 228-242); akta osobowe pracowników z lat 1950-1960 (sygn. 243-398, 445); listy płac z lat 1951-1961 (sygn. 399-444) Liczba jednostek w zespole: 447
36/201/0 Zbiór akt Mariana Sikorskiego w Rejowcu (właściciel dóbr Wielobycz i Olesin w powiecie krasnostawskim) 1921-1940 0 rozwiń
majątek w Wielobyczy: korespondencja z lat 1922-1932 (sygn. 1); akta i sprawy majątku w Wielobyczy z lat 1926-1932, 1940 (sygn. 2); obrocznik z lat 1927-1930 (sygn. 3-4); przychody i rozchody zboża, i innych materiałów z lat 1926, 1930-1932 (sygn. 6); rachunki, kwity, noty finansowe majątku w Wielobyczy z lat 1928, 1930-1932 (sygn. 7); sprawy z Cukrownią w Trawnikach z lat 1926-1931 (sygn. 8); majątek w Łanowcach: sprawy majątku Łanowce, koło Krzemieńca z lat 1922-1928 (sygn. 9); parcelacja majątku Łanowce M. Sikorskiego, ok. 1938 r. (sygn. 10); rodzina Sikorskich: akta rodziny Sikorskich - dokumenty z lat 1921-1923, 1925-1926, 1928-1930, 1933, 1935-1936, 1938, 1940 (sygn. 11) Liczba jednostek w zespole: 11
36/202/0 vacat - Archiwum Poletyłów z Wojsławic - przekazano do Archiwum Państwowego w Lublinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 221 do 240 z 610 wpisów.