Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
36/430/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wyrykach 1973-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 46
36/431/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Żmudzi 1970-1983 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 28
36/432/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Wojewódzkim w Chełmie 1978-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
36/433/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednocznej Partii Robotniczej w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Chełmie 1981-1982 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
36/434/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kombinacie Cementowym w Chełmie 1972-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 24
36/435/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chełmskich Zakładach Obuwia w Chełmie 1972-1986 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 57
36/436/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Węźle PKP w Chełmie 1977-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 30
36/437/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Chełmie 1975-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
36/438/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Nadbużańskich Zakładach Garbarskich we Włodawie 1970-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 59
36/439/0 Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe w Chełmie 1954-2000 0 rozwiń
organizacja zakładu - protokoły narad pracowniczych, rady zakładowej, komisji, schematy organizacyjne, zarządzenia dyrektora z lat 1957-1995 (sygn. 1-49); plany - inwestycyjne, kosztów, techniczno-ekonomiczne z lat 1957-1996 (sygn. 50-88); sprawozdania i analizy - z wykonania planu inwestycji, kosztów, bilanse, statystyczne z lat 1953-1995 (sygn. 89-172); powszechna inwentaryzacja środków trwałych z lat 1959, 1961 (sygn. 173-174); akta przejęcia Hrubieszowskie Wytwórni Win z lat 1964-1965 (sygn. 175); kontrole zewnętrzne z lat 1963-1971 (sygn. 176-181); plany, sprawozdania, fundusz agrotechniczny z lat 1969-1981 (sygn. 182-187); sprawy socjalno-bytowe (plany, programy, regulaminy) z lat 1978-1981 (sygn. 188); program naprawczy z lat 1993-1994 (sygn. 189); współzawodnictwo pracy z lat 1963-1971 (sygn. 190); podstawowe zasady dotyczące skupu owoców z lat 1968-1970 (sygn. 191); ewidencja pieczęci i stempli z lat 1958-1988 (sygn. 192); dokumentacja techniczno-prawna ośrodka wypoczynkowego nad J. Białym z lat 1967-1993 (sygn. 193); wypadki przy pracy z lat 1971, 1973-1974, 1982-1986, 1990 (sygn. 194-199); eksport kalkulacje kosztów produkcji z lat 1982-1986 (sygn. 200-201); ceny - cenniki wyrobów, katalogi cen fabrycznych, ustalanie cen detalicznych, kalkulacje cenowe, cenniki wyrobów z lat 1965, 1969-1981, 1983-1988, 1993-1997 (sygn. 202-226); normowanie pracy z lat 1960, 1967 (sygn. 227-228); zarządzenia wewnętrzne z lat 1963-1972 (sygn. 244-246); instrukcja kancelaryjna z lat 1962, 1977 (sygn. 247); regulamin kontroli wewnętrznej z 1961 r. (sygn. 248); protokoły posiedzeń rady zakładowej z lat 1973-1976 (sygn. 249); Zakładowa Komisja Wynalazczości - sprawy organizacyjne, protokoły z lat 1985, 1997 (sygn. 250-251); Hrubieszowska Wytwórnia Win w Nieledwi z lat 1956-1964 (sygn. 227-243); informacje racjonlizatorskie z lat 1989-1996 (sygn. 252); wykaz etatów z 1964 r. (sygn. 253); współzawodnictwo i wynalazczość z lat 1956-1965 (sygn. 254); normy pracy z lat 1965-1979 (sygn. 255-263); technologia produkcji - dokumentacja technologiczna (sygn. 264-446); bilanse z lat 1997-2000 (sygn. 2/1-2/6) Liczba jednostek w zespole: 452
36/440/0 Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Hrubieszowie [1947]1952-1975 0 rozwiń
operaty techniczne, klasyfikacyjne, pomiarowe, rejestry pomiarowe oraz mapy sytuacyjne, ewidencyjne, obszaru scalania z lat 1947, 1952-1975 (sygn. 1-104) Liczba jednostek w zespole: 104
36/441/0 Urząd Rejonowy w Chełmie 1990-1998 0 rozwiń
narady pracowników jednostki własnej z lat 1991-1994 (sygn. 1); statuty organizacyjne i ich zmiany z lat 1990-1996 (sygn. 2-3); regulaminy organizacyjne i jego zmiany z lat 1990-1994 (sygn. 4-5); regulamin pracy z lat 1991-1994 (sygn. 6); opracowania własne - programy działania na lata 1991-1995 z lat 1991-1995 (sygn. 7); sprawozdania własne z programów działania za lata 1991-1994 z lat 1991-1995 (sygn. 8); protokoły przekazania spraw i mienia z Urzędu Rejonowego w Chełmie do Starostwa Powiatowego w Chełmie wg stanu na dzień 31 grudnia 1998 r. w związku z reformą administracyjną kraju z 1998 r. (sygn. 9); sprawy pracownicze i organizacyjne związane z tworzeniem powiatu chełmskiego z 1998 r. (sygn. 10); rejestry skarg i wniosków z lat 1990-1998 (sygn. 11-12); skargi i wnioski z lat 1990-1991 (sygn. 13-14); analizy i oceny skarg i wniosków - wyniki analizy przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania w latach 1991-1998 (sygn. 15-18); współdziałanie z organami samorządu terytorialnego z lat 1990-1998 (sygn. 19-34); kontrole zewnętrzne urzędu własnego z lat 1990-1998 (sygn. 35-41); taryfikatory kwalifikacyjne - przydział etatów i środków finansowych z lat 1990-1998 (sygn. 42); regulamin pracy, czas pracy z lat 1990-1993 (sygn. 43); analizy oceny, informacje, sprawozdawczość z zakresu zatrudnienia i szkoleń pracowników z lat 1991-1998 (sygn. 44-46) Liczba jednostek w zespole: 46
36/442/0 Urząd Rejonowy w Krasnymstawie 1990-1999 0 rozwiń
Oddział Organizacyjny: kolegia, komisje, zespoły - powołanie Rejonowej Rady Zatrudnienia, Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych z 1991 r. (sygn. 1); narady pracowników Urzędu Rejonowego w Krasnymstawie z lat 1990-1992 (sygn. 2); zarządzenia, wytyczne kierownika urzędu z lat 1990-1997 (sygn. 3-4); opracowania własne, programy działania urzędu na lata 1990-1998, z lat 1990-1998 (sygn. 5-12); sprawozdania własne, informacje z realizacji zadań za lata 1996-1998 z lat 1996-1998 (sygn. 13-15); sprawozdania własne z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń za lata 1992-1998, z lat 1993-1999 (sygn. 16-17); analiza i oceny skarg i wniosków za lata 1991-1998, z lat 1992-1998 (sygn. 18); współdziałanie z organami samorządu terytorialnego z lat 1990-1996 (sygn. 19-20); współdziałanie z innymi jednostkami (porozumienia) z lat 1990-1997 (sygn. 21); instrukcje i regulaminy archiwum zakładowego z 1997 r. (sygn. 22); protokoły kontroli, inspekcji, lustracji oraz zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji z lat 1990-1998 (sygn. 23-28); taryfikatory kwalifikacyjne z 1993 r. (sygn. 29); analizy, oceny, informacje z działalności Urzędu Rejonowego w Krasnymstawie z lat 1991-1998 (sygn. 30-31); plany, programy szkolenie pracowników z lat 1991-1994 (sygn. 32); budżety Urzędu Rejonowego w Krasnymstawie na lata 1997-1998, z lat 1997-1998 (sygn. 33-34); sprawozdania z wykonania z budżetu za lata 1997-1998, z lat 1997-1999 (sygn. 35-36); sprawozdania własne - bilanse za lata 1993-1998 (sygn. 37-42); Oddział Ochrony Środowiska: ewidencja parków narodowych, rezerwatów i pomników przyrody z lat 1990-1991 (sygn. 43); programy i prognozy przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska z lat 1991-1995 (sygn. 44-47); kontrole jednostek podległych i podporządkowanych z lat 1991-1994 (sygn. 48-51); Oddział Geodezji i Gospodarki Gruntami: podziały i rozgraniczenia nieruchomości w mieście Krasnystaw z lat 1990-1993, 1995-1997 (sygn. 52-56); podziały i rozgraniczenia na terenach wiejskich z lat 1991-1998 (sygn. 57-64) Liczba jednostek w zespole: 64
36/443/0 Urząd Rejonowy we Włodawie 1990-1998[1999] 0 rozwiń
powoływanie kolegiów, komisji, zespołów - kandydatury do Rejonowej Rady Zatrudnienia, Komisja ds. Bezpieczeństwa i Ratownictwa z lat 1992, 1994-1998 (sygn. 1-2); narady pracowników własnej jednostki z lat 1993, 1995-1997 (sygn. 3-4); statuty organizacyjne lat 1993-1995 (sygn. 5); regulaminy organizacyjne z lat 1993-1997 (sygn. 6); akta normatywne - własne z lat 1990-1992, 1995-1998 (sygn. 7-9); sprawozdania o stanie zatrudnienia i wynagrodzeniach za lata 1990-1998 (sygn. 10-17); podział terytorialny kraju z 1991 r. (sygn. 18); rejestry skarg i wniosków z lat 1991-1996 (sygn. 19-20); analizy i oceny skarg i wniosków (zestawienia sposobu rozpatrzenia i załatwienia) z lat 1991-1998 (sygn. 21-22); współdziałanie z organami samorządu terytorialnego - porozumienia, z lat 1990-1998 (sygn. 23); instrukcja kancelaryjna z 1990 r. (sygn. 24); wykaz akt z 1990 r. (sygn. 25); ewidencja archiwum zakładowego z lat 1996-1999 (sygn. 26-27); kontrole zewnętrzne urzędu własnego z lat 1991-1998 (sygn. 28-35); taryfikatory kwalifikacyjne z 1991 r. (sygn. 36); analizy, oceny, informacje, sprawozdawczość (zatrudnienie i wynagrodzenia) z lat 1991-1994 (sygn. 37); zasady ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych z lat 1995, 1997 (sygn. 38); statystyka osobowa (zatrudnienie) z 1994 r. (sygn. 39); etaty Urzędu Rejonowego we Włodawie z lat 1996-1998 (sygn. 40); budżety Urzędu Rejonowego we Włodawie, ich zmiany i realizacja za lata 1992-1998, z lat 1992-1998 (sygn. 41-49); sprawozdania finansowe za lata 1993-1995 (sygn. 50-55); finansowanie inwestycji własnych - wyposażenie urzędu, z lat 1993-1998 (sygn. 56-61) Liczba jednostek w zespole: 61
36/444/0 Miejska Rada Narodowa w Krasnymstawie 1973-1990 0 rozwiń
protokoły sesji miejskiej rady narodowej z lat 1973-1990 (sygn. 1-11); protokoły posiedzeń prezydium miejskiej rady narodowej z lat 1974-1990 (sygn. 12-22); Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia z lat 1980-1990 (sygn. 23-31); Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Zaopatrzenia Ludności z lat 1978-1990 (sygn. 32-40); Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1978-1990 (sygn. 41-46); Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z lat 1978-1990 (sygn. 47-52); Komisja ds. Samorządu z lat 1984-1990 (sygn. 53-58); protokoły zebrań wiejskich z lat 1974-1989 (sygn. 59-70) Liczba jednostek w zespole: 70
36/445/0 Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. w Lublinie Oddział w Chełmie 1989-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 25
36/446/0 Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. w Lublinie Oddział we Włodawie 1990-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 25
36/447/0 Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. w Lublinie Oddział w Krasnymstawie 1989-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 23
36/448/0 Urząd Gminy w Łopienniku Górnym 1974-1990 0 rozwiń
zarządzenia terenowych organów administracji państwowej z lat 1974, 1976-1982, 1984-1988 (sygn. 1-3); roczne i na okres kadencji plany pracy własnej rady narodowej z lat 1975-1977, 1980-1984, 1988-1990 (sygn. 4-6); długofalowe i roczne plany pracy z lat 1976-1990 (sygn. 7); roczne i na okres kadencji plany pracy komisji z lat 1975-1976, 1978-1989 (sygn. 8-9); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1975, 1983, 1985 (sygn. 10-12) Liczba jednostek w zespole: 12
36/449/0 Gminna Rada Narodowa w Łopienniku Górnym 1973-1990 0 rozwiń
protokoły sesji gminnej rady narodowej z lat 1975-1989 (sygn. 1-14, 51); uchwały rady narodowej własnej (sygn. 15-16); protokoły posiedzeń prezydium gminnej rady narodowej z lat 1977-1979, 1984-1988 (sygn. 17-22); Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia z lat 1978-1981 (sygn. 23-24); Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Gospodarczego z lat 1984-1989 (sygn. 25-29); Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1979-1989 (sygn. 30-34); Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z lat 1980-1989 (sygn. 35-38); Komisja do Spraw Samorządu z lat 1984-1989 (sygn. 39-41); samorząd mieszkańców wsi z 1984 r. (sygn. 42-43); protokoły z wyborów organów samorządu - wybory sołtysów z lat 1984, 1988 (sygn. 44-46); protokoły zebrań wiejskich z lat 1978-1982, 1985-1987 (sygn. 47-50) Liczba jednostek w zespole: 51
Wyświetlanie 441 do 460 z 618 wpisów.