Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
36/451/0 Zakład Wyrobów Sanitarnych w Krasnymstawie - Borku 1967-1997 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 129
36/452/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa chełmskiego z wyborów przeprowadzonych 19 września 1993 r. oraz wyborów uzupełniających do Senatu przeprowadzonych 19 czerwca 1994 r. 1993-1994 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
36/453/0 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie 1975-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 231
36/454/0 Wojewódzki Inspektorat Zakładu Weterynarii w Chełmie 1975-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 64
36/456/0 Akta komisji wyborczych z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa chełmskiego przeprowadzonych 5 i 19 listopada 1995 r. 1995 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
36/458/0 Państwowy Zakład Ubezpieczeń Oddział Wojewódzki w Chełmie 1975-1991 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
36/460/0 Akta z wyborów do rad gmin przeprowadzonych 19 czerwca 1994 r. oraz wyborów uzupełniających z lat 1996-1997 z terenu województwa chełmskiego 1994-1997 0 rozwiń
seria Wojewódzki Komisarz Wyborczy w Chełmie - powołanie WKW w województwie chełmskim z 1994 r. (sygn. 1); zarządzenia Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Chełmie z 1994 r. (sygn. 2), sprawozdania finansowe komitetów wyborczych z 1994 r. (sygn. 3), obwieszczenia Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Chełmie z 1994 r. (sygn. 4); seria miejskie komisje wyborcze - powołanie miejskich komisji wyborczych z 1994 r. (sygn. 5), rejestracja kandydatów na radnych do rad miast z 1994 r. (sygn. 6-7); protokoły głosowania w obwodzie i protokoły wyników wyborów miejskich komisji wyborczych z 1994 r. (sygn. 8-9); seria gminne komisje wyborcze - dokumenty dotyczące powołania gminnych komisji wyborczych z 1994 r. (sygn. 10-13), rejestracja kandydatów na radnych do rad gmin z 1994 r. (sygn. 14-20), protokoły głosowania w obwodzie i protokoły wyników wyborów gminnych komisji wyborczych z 1994 r. (sygn. 21-27); seria Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Chełmie - wzory kart do głosowania i formularzy wyborczych oraz urzędowe obwieszczenia z 1994 r. (sygn. 28-35), informacje statystyczne o przeprowadzonych wyborach z 1994 r. (sygn. 36); protesty wyborcze z lat 1994-1995 (sygn. 37) oraz preliminarz budżetowy i jego realizacja z 1994 r. (sygn. 38); seria wybory uzupełniające - dokumenty z wyborów uzupełniających przeprowadzonych w latach 1996-1997: postanowienia komisarzy wyborczych, zarządzenia wojewody chełmskiego z lat 1996-1997 (sygn. 39), podział na obwody głosowania z 1997 r. (sygn. 40), obwieszczenia WKW w Chełmie o wynikach wyborów z 1997 r. (sygn. 41), powołanie gminnych komisji wyborczych z 1997 r. (sygn. 42); rejestracja list kandydatów do rad gmin z 1997 r. (sygn. 43), wyniki głosowania w obwodzie i protokoły wyników wyborów z lat 1996-1997 (sygn. 44), powołanie obwodowych komisji wyborczych z lat 1996-1997 (sygn. 45); wzory kart do głosowania i formularzy wyborczych oraz urzędowe obwieszczenia z lat 1996-1997 (sygn. 46) Liczba jednostek w zespole: 46
36/461/0 Akta komisji do Spraw Referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli i Referendum o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego przeprowadzonych 18 lutego 1996 r. z terenu województwa chełmskiego 1996 0 rozwiń
seria Wojewódzka Komisja ds. Referendum w Chełmie - protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Komisji do Spraw Referendum w Chełmie z 1996 r. (sygn. 1), dokumenty nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego – protokoły przebiegu losowania kandydatów do obwodowych komisji, notatki służbowe sporządzone w związku ze szkoleniem członków komisji obwodowych oraz z przeprowadzonych przeglądów stanu przygotowania lokali z 1996 r. (sygn. 2), skargi na działalność obwodowych komisji ds. referendum z 1996 r. (sygn. 3), protokoły zbiorczych wyników głosowania w województwie chełmskim z 1996 r. (sygn. 4); seria obwodowe komisje wyborcze - uchwały oraz obwieszczenia o podziale na obwody głosowania z 1996 r. (sygn. 5), powołanie i zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych z 1996 r. (sygn. 6), protokoły głosowania w obwodzie z 1996 r. (sygn. 7-10); seria Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Chełmie - informacje statystyczne z organizacji referendów z 1996 r. (sygn. 11), preliminarz budżetowy i jego realizację z 1996 r. (sygn. 12) Liczba jednostek w zespole: 12
36/462/0 Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Rejowcu 1978-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 82
36/463/0 Akta notariusza Stefana Barana w Chełmie 1940-1941 0 rozwiń
księgi aktów notarialnych z lat 1940-1941 (sygn. 1-2); repertorium z lat 1940-1941 (sygn. 3); skorowidz z lat 1940-1941 (sygn. 4) Liczba jednostek w zespole: 4
36/466/0 Akta notariusza Stefana Azarewicza w Chełmie 1945-1951 0 rozwiń
księgi aktów notarialnych z lat 1945-1951 (sygn. 1-6); repertorium z 1950 r. (sygn. 7); skorowidze z lat 1945-1951 (sygn. 8-9) Liczba jednostek w zespole: 9
36/468/0 Urząd Gminy w Rudzie Hucie [1950-] 1973-1990 [-1992] 0 rozwiń
karta A: narady pracowników urzędu gminy z lat 1985-1988 (sygn. 1-4); zarządzenia, postanowienia i decyzje naczelnika gminy z lat 1973-1984, 1986, 1988-1990 (sygn. 5-15) materiały te są niekompletne wewnątrz teczek); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1973-1975, 1979, 1983, 1985-1988 (sygn. 16-24); opracowania statystyczne w zakresie: zatrudnienia i płac, dokształcania pracowników oraz rolnictwa z lat 1974-1977 (sygn. 25-29); analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1976-1985 (sygn. 30-36); akta dotyczące współdziałania z komitetami FJN z lat 1973-1974, 1976-1980 (sygn. 37-38) oraz z organizacjami społecznymi z lat 1974, 1977 (sygn. 39); akta kontroli, lustracji i inspekcji w jednostkach własnych z lat 1974-1981, 1983-1984, 1988-1989 oraz w jednostkach podporządkowanych z lat 1982-1983 (sygn. 40-55); akta dotyczące planów i programów szkolenia pracowników toap i ich realizacji zachowały się z lat 1980 i 1983 (sygn. 56-57); budżety gminy i ich realizację z lat 1973-1980, 1982, 1984 (sygn. 58-68; w grupie tych akt występują braki dotyczące realizacji budżetu); realizacja planów rocznych w zakresie podatków i opłat z lat 1975-1979 (sygn. 69); analiza, ocena i sprawozdawczość dotycząca informacji podatkowych z lat 1973-1980 (sygn. 70-71); z materiałów dotyczących planów i programów rozwoju gminy zachowała się tylko 1 j.a. wieloletnich programów społeczno-gospodarczego rozwoju gminy z 1975 r. (sygn. 72) oraz 1 j.a. sprawozdań i analiz dotyczących realizacji rocznych planów społeczno-gospodarczego rozwoju gminy z 1982 r. (sygn. 73); realizacja czynów społecznych z lat 1973-1978 (sygn. 74-78); kierunki i programy rozwoju kultury fizycznej z lat 1978-1980, 1983 (sygn. 79-82); działalność kolegiów do spraw wykroczeń z lat 1975-1982 (sygn. 83-87); nadzór nad działalnością placówek handlowych i gastronomicznych z lat 1983-1988 (sygn. 88); analiza, opinię i badanie rynku z lat 1985-1986 (sygn. 89); ewidencja urządzeń komunalnych naziemnych z lat 1973-1975 (sygn. 90); inwentaryzacja urządzeń komunalnych z 1978 r. (sygn. 91); polityka lokalowa z lat 1977-1979 (sygn. 92); opinie i decyzje lokalizacji ogólnych z lat 1978-1981 (sygn. 93-94); opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych z lat 1980, 1983 (sygn. 95-96); ewidencja i rejestracja lokalizacji z lat 1977-1978, 1980-1982 (sygn. 97-98); programy i plany zagospodarowania przestrzennego z lat 1977-1982 (sygn. 99); nadzór sanitarny z lat 1976, 1980 (sygn. 100); materiały dotyczące opieki społecznej z lat 1981-1982 (sygn. 101); analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej z lat 1973-1976, 1979-1981 (sygn. 102-103); analiza stanu zatrudnienia z lat 1980-1982 (sygn. 104); zawartość karty B: dopływ 2014 r. - gminny program wyborczy na lata 1980-1992 z 1988 r., sprawozdawczość statystyczna za lata 1976-1979, sprawozdania finansowe za lata 1984-1989, plany społeczno-gospodarcze na lata 1982-1989 (20 j.a.); dopływ 2015 r. - postanowienia Naczelnika Gminy z lat 1975-1987; decyzje Naczelnika Gminy z lat 1974-1987; protokoły narad pracowników UG w Rudzie Hucie z 1989 r.; programy realizacyjne i plany pracy jednostki z lat 1983-1984, 1989; analiza i ocena skarg i wniosków z lat 1986-1989; protokoły kontroli z lat 1973, 1986; plan szkolenia wewnętrznego pracowników na 1979 rok; budżety gminy na lata 1986-1989 z lat 1986-1989; sprawozdawczość budżetowa za 1976 r.; plany czynów społecznych z 1975 r.; aktywizacja gminy - czyny społeczne za 1976 r. (18 j.a.); dopływ 2016 r. - wnioski i postulaty radnych – realizacja wniosków z kampanii wyborczej do rad narodowych, gminny program wyborczy z lat 1984-1988; postanowienia Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Rudzie Hucie nr 1/74-18/74, 1/75-4/75, 1/76-2/76, 1/77-4/77 z lat 1974-1977; realizacja wniosków prezydium rady z 1981 r.; realizacja wniosków prezydium rady z lat 1985-1987; prowadzenie resortowych badań statystycznych – sprawozdania o powierzchni leśnej, hodowli lasu i zadrzewieniach za lata 1982-1989 z lat 1983-1990; prowadzenie resortowych badań statystycznych – sprawozdania o stanie zatrudnionych za 1973 rok z 1973 r.; prowadzenie resortowych badań statystycznych – sprawozdania o stanie zatrudnionych za 1978 rok z lat 1978-1979; prowadzenie resortowych badań statystycznych – sprawozdania o stanie zatrudnionych za 1981 rok oraz przebiegu podnoszenia kwalifikacji w 1982 roku z lat 1981-1983; prowadzenie resortowych badań statystycznych – sprawozdania miesięczne z pośrednictwa pracy, za 1980 rok z 1980 r.; prowadzenie resortowych badań statystycznych – sprawozdania o stanie zatrudnienia za lata 1982-1989 z lat 1983-1990; sprawozdania statystyczne o ruchu budowlanym, czynach społecznych, remontach za lata 1979-1984 z lat 1979-1985, inne opracowania statystyczne za 1977 rok – o zatrudnieniu, kwalifikacjach zawodowych, spis kadrowy z lat 1977-1978; koła terenowe Polskiego Czerwonego w Krzyża w Rudzie Hucie z lat 1976-1977; ewidencja przyjęć obywateli w sprawach indywidualnych z lat 1982-1985; instrukcja archiwum zakładowego z 1986 r.; spisy zdawczo-odbiorcze akt do archiwum zakładowego - bez daty, 1986-1989; spisy zdawczo-odbiorcze akt do archiwum państwowego z lat 1984, 1986; brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z lat 1976, 1985, 1987; protokoły wizytacji archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Rudzie-Hucie z lat 1973-1988; realizacja planów rocznych i na okres krótszy – sprawozdania dotyczące podatku dochodowego i obrotowego za 1981 rok z 1981 r.; założenia do gminnego planu rocznego na 1990 rok z 1989 r.; sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego, budżetu i funduszu gromadzkiego za 1972 rok; plany działania Gminnej Rady Narodowej, uchwały i protokoły sesji GRN z 1973 r., Gminny Komitet Kontroli Społecznej w Rudzie Hucie z lat 1972-1988; regulaminy, statuty, zarządzenia Naczelnika Gminy Ruda Huta dotyczące świetlic wiejskich oraz organizacji bibliotek na terenie gminy z lat 1974-1989; kierunki i programy rozwoju kultury fizycznej na 1977 rok z lat 1976-1977; kierunki i programy rozwoju kultury fizycznej i turystyki na lata 1984-1985 z lat 1983-1984; akta spraw Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Gminy w Rudzie Hucie z lat 1977-1982; materiały, przydział, realizacja rozdzielników – protokoły rozprowadzania kart zaopatrzenia w zakładach pracy z 1988 r.; Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Rudzie-Hucie (protokoły posiedzeń, uchwały, sprawozdania, plany pracy, sprawy organizacyjne) z lat 1973-1979; zawiadomienia o nadanych numerach porządkowych dla nieruchomości na terenie gminy Ruda-Huta z 1987 r.; prawo pierwokupu, wywłaszczenia z lat 1978-1980; zamiana terenów, zamiana użytkowników - sprzedaż budynków mieszkalnych i lokali z lat 1976-1978; plany zagospodarowania przestrzennego gminy Ruda-Huta z lat 1969-1974; uproszczony plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ruda-Huta z 1974 r.; plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ruda-Huta na rok 1986 z 1986 r.; nazewnictwo ulic, placów, parków – numeracja nieruchomości wg miejscowości gminy Ruda Huta z lat 1976-1978 (łącznie 53 j.a.) dopływ 2017 r. - książki meldunkowe z lat 1961-1987 (53 j.a.); dopływ 2019 r. - koperty dowodowe (90 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 338
36/469/0 Nadbużańskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Polesie" we Włodawie 1969-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 232
36/471/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Drohiczanach 1955-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Drohiczanach z lat 1955-1956 (sygn. 1-2); protokoły z sesji GRN w Drohiczanach z lat 1957-1959 (sygn. 3-5); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Drohiczanach z lat 1958-1959 (sygn. 6-7) Liczba jednostek w zespole: 7
36/472/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nieledwi 1955-1968 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Nieledwi z lat 1955-1957 (sygn. 1-3); protokoły z sesji GRN w Nieledwi z lat 1958-1968 (sygn. 4-14); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Nieledwi z lat 1958-1968 (sygn. 15-25) Liczba jednostek w zespole: 25
36/473/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Teptiukowie 1955-1961 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Teptiukowie z lat 1955-1957 (sygn. 1-3); protokoły z sesji GRN w Teptiukowie z lat 1958-1961 (sygn. 4-7); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Teptiukowie z lat 1958-1961 (sygn. 8-11) Liczba jednostek w zespole: 11
36/474/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Teratynie 1955-1968 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 25
36/475/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Terebińcu 1955-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Terebińcu z lat 1955-1957 (sygn. 1-3); protokoły z sesji GRN w Terebińcu z lat 1958-1959 (sygn. 6-7) Liczba jednostek w zespole: 7
36/476/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Trzeszczanach 1954-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 18
36/477/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tuczapach 1955-1956 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Tuczapach z lat 1955-1956 (sygn. 1-2) Liczba jednostek w zespole: 2
Wyświetlanie 461 do 480 z 618 wpisów.