Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
36/186/12 Spółdzielnia Spożywców "Sawinianka" w Sawinie 1939-1941 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/187/0 Spółdzielnie spożywców i pracy powiatu włodawskiego - zbiór zespołów szczątkowych 1909-1964 0 rozwiń
187/1 Spółdzielnia Spożywców "Placówka" w Ostrowie Lubelskim protokoły zarządu z lat 1936-1948 (sygn. 1); protokoły zarządu i rady nadzorczej Spółdzielni Spożywców "Jedność" w Kolechowicach z lat 1937-1948 (sygn. 2); protokoły zarządu i rady nadzorczej Spółdzielni Spożywców "Wspólnymi Siłami" w Kaznowie z lat 1941-1946 (sygn. 3); księga udziałowców z lat 1920-1939 (sygn. 4); sprawozdania bilansowe z lat 1910-1941 (sygn. 6-7); protokoły lustracyjne z lat 1942-1945 (sygn. 8); książka kosztów handlowych z lat 1941-1943 (sygn. 9); dzienniki główna z lat 1941-1946 (sygn. 10-16); książki kasowe z lat 1919-1921, 1926-1931, 1943-1946 (sygn. 17-21); książki sklepowe z lat 1921-1925, 1932-1938, 1941-1945 (sygn. 22-28); księga przychodu i rozchodu wyrobów tytoniowych z 1939 r. (sygn. 29); księgi z lat 1921-1923, 1941-1946 (sygn. 30-31); 187/2 Spółdzielnia Inwalidów "Przełom" we Włodawie rejestracja spółdzielni z lat 1953-1955 (sygn. 1); akta prawne likwidacji i upadłości z lat 1955-1957 (sygn. 2); książka protokołów walnych zgromadzeń, rady nadzorczej i narad roboczych z lat 1953-1955 (sygn. 3); książka zebrań zarządu spółdzielni z lat 1953-1955 (sygn. 4); akta zebrań członków spółdzielni z lat 1954-1955 (sygn. 5); książka udziałów członkowskich z lat 1953-1955 (sygn. 6); książka rejestru członków z lat 19543-1955 (sygn. 7); rewizje i lustracje z lat 1953-1955 (sygn. 8); plany techniczno-przemysłowo-finansowe z lat 1953-1955 (sygn. 9-12); bilanse za lata 1953-1955 z lat 1953-1956 (sygn. 13-15); sprawy osobowe i socjalne z lat 1953-1956 (sygn. 16); 187/3 Pomocnicza Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa we Włodawie akta prawne - zawiązanie i likwidacja spółdzielni z lat 1954-1957 (sygn. 1); protokoły walnych zgromadzeń zarządu rady nadzorczej z lat 1954-1957 (sygn. 2); korespondencja z lat 1954-1956 (sygn. 3); plany finansowe z lat 1954-1956 (sygn. 4); bilanse z lat 1954-1956 (sygn. 5); 187/4 Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Podedwórzu sprawozdania okresowe, protokoły lustracji spółdzielni z lat 1942-1947 (sygn. 1); 187/5 Spółdzielnia Usługowo-Wytwórcza Kółek Rolniczych w Urszulinie akta organizacyjne spółdzielni z lat 1961, 1963-1964 (sygn. 2); listy płac z lat 1961-1964 (sygn. 3) Liczba jednostek w zespole: 55
36/187/1 Spółdzielnia Spożywców "Placówka" w Ostrowie Lubelskim 1909-1948 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 31
36/187/2 Spółdzielnia Inwalidów "Przełom" we Włodawie 1953-1956[1957] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
36/187/3 Pomocnicza Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa we Włodawie 1954-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
36/187/4 Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Podedwórzu 1942-1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/187/5 Spółdzielnia Usługowo-Wytwórcza Kółek Rolniczych w Urszulinie [1961]1963-1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
36/188/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rejowcu Fabrycznym 1954-1972 0 rozwiń
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Morawinku z lat 1954-1957: protokoły z sesji GRN z lat 1954-1957 (sygn. 1-3); Komisja Drogowa, Urządzeń i Osiedli GRN z lat 1955-1957 (sygn. 4); Komisja Finansowo-Budżetowa z 1956 r. (sygn. 5); Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia z lat 1955-1957 (sygn. 6); Komisja Rolna z lat 1955-1957 (sygn. 6); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Morawinku z lat 1944-1957 (sygn. 8-10); rejestr uchwał Prezydium GRN z lat 1955, 1957 (sygn. 11-12); zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1955-1957 (sygn. 13); organizacja organów Prezydium GRN z 1955 r. (sygn. 14); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1955-1957 (sygn. 15); budżety gromady z lat 1956-1947 (sygn. 16-18) Prezydium Osiedlowej Rady Narodowej w Rejowcu Fabrycznym z lat 1958-1962: sprawy organizacyjne GRN z lat 1958, 1960-1962 (sygn. 19); protokoły z sesji ORN z lat 1958-1962 (sygn. 41-24); Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej z lat 1958, 1961-1962 (sygn. 25-26); Komisja Finansów i Budżetu z lat 1958-1962 (sygn. 27-31); Komisja Mandatowa z 1962 r. (sygn. 32); Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego z lat 1958-1962 (sygn. 33-36); Komisja Oświaty i Kultury z lat 1958-1962 (sygn. 37-41); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958-1962 (sygn. 42-45); Komisja Zdrowia, Zatrudnienia oraz Pomocy Społecznej z lat 1958-1962 (sygn. 46-50); komisje stałe ORN z lat 1960-1961 (sygn. 51); sprawy organizacyjne Prezydium ORN z lat 1958-1960 (sygn. 52); protokoły z posiedzeń Prezydium ORN z lat 1959-1962 (sygn. 53-56); ewidencja osobowa ORN, Prezydium ORN i komisji z lat 1958-1960 (sygn. 57); zebrania mieszkańców wsi z lat 1958-1961 (sygn. 58-61); protokoły z narad sołtysów z lat 1958-1964 (sygn. 62-63); Komitet Aktywizacji Osiedla z 1961 r. (sygn. 64); Osiedlowy Komitet Czynów Społecznych z 1959 r. (sygn. 65); Komitet Zbiórkowy Społecznego Funduszu Budowy Szkoły z lat 1958-1960 (sygn. 66); terenowe plany gospodarcze na lata 1960, 1962 i sprawozdania z ich realizacji z lat 1959-1962 (sygn. 67-68); program rozwoju osiedla na lata 1961-1965 z 1960 r. (sygn. 69); ankieta o sytuacji gospodarczej osiedla oraz o pracy ORN i jej Prezydium z 1960 r. (sygn. 70); pięcioletni plan inwestycji, budownictwa i gospodarki komunalnej na lata 1961-1965 z 1960 r. (sygn. 71); plany ruchu kopalni Rejowiec z lat 1960-1961 (sygn. 72-73); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1958-1960, 1962 (sygn. 74-75); budżet i jego wykonanie z lat 1958-1962 (sygn. 76-80) Prezydium Miejskiej Rady Nardowej w Rejowcu Fabrycznym z lat 1963-1972: sprawy organizacyjne MRN z lat 1965-1966 (sygn. 81); protokoły z sesji MRN z lat 1963-1972 (sygn. 82-93); spotkania radnych z wyborcami z lat 1964-1972 (sygn. 94-101); interpelacje i postulaty radnych z lat 1969-1972 (sygn. 103); Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej z lat 1963-1972 (sygn. 104-113); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1963-1972 (sygn. 114-121); Komisja Handlu, Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1963-1972 (sygn. 122-131); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1963-1964, 1966-1971 (sygn. 132-138); Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego z lat 19631972 (sygn. 139-148); Komisja Oświaty i Kultury z lat 1963-1972 (sygn. 149-158); Komisja Zdrowia, Zatrudnienia i Pomocy Społęcznej z lat 1963-1972 (sygn. 159-168); komisje stałe MRN, bez daty, (sygn. 169); zespoły radnych z 1962 r. (sygn. 170); sprawy organizacyjne Prezydium MRN z lat 1965-1966, 1970-1972 (sygn. 171-173); ewidencja radnych, członków Prezydium i komisji z lat 1964, 1968 (sygn. 174-175); protokoły z posiedzeń Prezydium MRN z lat 1963-1972 (sygn. 176-187); komitety blokowe z lat 1963-1971 (sygn. 188-194); Komitet Miejski SFOS z lat 1963-1964 (sygn. 195); planowanie z lat 1962-1965, 1971 (sygn. 196-201); sprawozdawczość ogólna z lat 1964-1965, 1970-1972 (sygn. 202-204); sprawozdawczość GUS z lat 1963-1965, 1969-1971 (sygn. 205-206); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1964-1965 (sygn. 207); budżety i jego wykonanie z lat 1963-1970 (sygn. 208-213) Liczba jednostek w zespole: 213
36/189/0 Gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska" powiatu hrubieszowskiego - zbiór zespołów szczątkowych [1929-]1945-1952 0 rozwiń
189/1 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Bełzie akta organizacyjne z lat 1945, 1949-1951 (sygn. 1-6, 10, 12-14, 16-17, 19-20); rejestr członków z 1950 r. (sygn. 21); protokoły posiedzeń rady nadzorczej i zarządu z lat 1945-1948 (sygn. 22); protokoły z lat 1946-1951 (sygn. 23-26); księga udziałów z lat 1945-1948 (sygn. 30); wykaz nieruchomości GS podlegających przekazaniu ZSRR z 1950 r. (sygn. 34); księga ruchomości i nieruchomości, udziały własne z lat 1947-1948 (sygn. 35); dokumenty finansowe - plany bilanse, sprawozdania z lat 1945-1951 (sygn. 37-45); akta likwidacyjne spółdzielni z 1951 r. (sygn. 46); zestawienie obrotów z lat 1945-1946 (sygn. 47); dzienniki główna z lat 1945-1951 (sygn. 48-66); kontrolki kont z lat 1950-1951 (sygn. 67-70); dowody rachunkowo-kasowe z 1948 r. (sygn. 77); księga kontroli zużytego paliwa z 1949 r. (sygn. 108); akta związku zawodowego z lat 1950-1951 (sygn. 110); akta osobowe z lat 1948-1951 (sygn. 113-117, 126-127); Ukraiński Kooperatywny Bank "Narodnyj Dom" - akta organizacyjne 1945 r. (sygn. 118-120); ksiażka kasowa z lat 1948-1949 (sygn. 123); książka główna z lat 1947-1948 (sygn. 124) 189/2 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Chorobrowie korespondencja z lat 1945-1950 (sygn. 1-7); protokoły z posiedzeń rady nadzorczej i zarządu z lat 1949-1951 (sygn. 9); księga udziałowców z lat 1945-1950 (sygn. 10); rejestry członków z lat 1946-1950 (sygn. 11, 13); księga ruchomości i nieruchomości z 1949 r. (sygn. 16); bilanse z lat 1947-1951 (sygn. 18-19, 21) 189/3 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Krystynopolu protokoły walnych zebrań Stowarzyszenia "Polskiego Domu Ludowego" Spółdzielni z o.o. w Krystynopolu, Spółdzielni Handlowej "Rolnik" z o.u. w Krystynopolu, Gminnej Spółdzielni "SCh" w Krystynopolu z lat 1929-1948 (sygn. 1); protokoły zarządu Stowarzyszenia "Polskiego Domu Ludowego" Spółdzielni z o.o. w Krystynopolu, Spółdzielni Handlowej "Rolnik" z o.u w Krystynopolu z lat 1929-1943 (sygn. 2); protokoły rady nadzorczej Stowarzyszenia "Polskiego Domu Ludowego" Spółdzielni z o.o. w Krystynopolu, Spółdzielni Handlowej "Rolnik" z o.u w Krystynopolu z lat 1929-1943 (sygn. 3); protokoły rady nadzorczej Spółdzielni Handlowej "Rolnik" z o.u w Krystynopolu z lat 1946-1947 (sygn. 4); statuty organizacyjne z lat 1941-1947 (sygn. 5); sprawy organizacyjne spółdzielni z lat 1943-1951 (sygn. 6); statut Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Krystynopolu, jego zmiany, zgłoszenia rejestracyjne z lat 1946, 1950-1951 (sygn. 7); sprawozdania porewizyjne z 1951 r. (sygn. 8); protokoły z 1951 r. (sygn. 9); protokoły rady nadzorczej z lat 1948-1951 (sygn. 10); sprawozdania protokoły z lat 1947-1950 (sygn. 11); kontrole z lat 1950-1951 (sygn. 12-13); księga ruchomości i nieruchomości z 1950 r. (sygn. 14); księga udziałowców z lat 1946-1950 (sygn. 21); bilanse i plany z lat 1948-1951 (sygn. 24-27); dzienniki główna z lat 1946-1952 (sygn. 28-47); kontrolka osobowo-rzeczowa, bez daty, (sygn. 48) 189/4 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Uhnowie akta organizacyjne z lat 1950-1951 (sygn. 1); protokoły z lat 1945-1948, 1950-1951 (sygn. 7, 11); protokoły walnych zebrań z lat 1949-1950 (sygn. 8); protokoły posiedzeń zarządu i rady nadzorczej z lat 1948-1949 (sygn. 9-10); protokoły zebrań producentów z 1950 r. (sygn. 12); akta personalne pracowników z lat 1950-1951 (sygn. 15-16); księgi udziałowców z lat 1945-1950 (sygn. 17-18); plany finansowe z lat 1950-1951 (sygn. 21-22); bilanse i sprawozdania z lat 1949-1951 (sygn. 24-26); akta Związku Zawodowego Pracowników Handlu z lat 1949-1951 (sygn. 39); listy płacy - wnioski na premie z lat 1949-1950 (sygn. 41); książka sklepowa z lat 1946-1948 (sygn. 43) 189/5 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Warężu akta organizacyjne z lat 1945-1951 (sygn. 1-2, 5-6); księga protokołów zarządu z lat 1948-1951 (sygn. 7); księga protokołów rady nadzorczej z lat 1948-1949 (sygn. 8); protokoły porewizyjne z 1950 r. (sygn. 9); protokoły zebrań z lat 1946-1951 (sygn. 10); ewidencja pracowników z lat 1946-1951 (sygn. 20); bilanse z lat 1949-1951 (sygn. 25-28); rejestry członków z lat 1946-1950 (sygn. 29-31, 61); skorowidz do księgi udziałów z lat 1948-1951 (sygn. 32); księgi udziałowców z lat 1949-1951 (sygn. 33-34); sprawozdania, plany raporty z lat 1949-1951 (sygn. 57, 68) Liczba jednostek w zespole: 172
36/189/1 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Bełzie 1945-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 72
36/189/2 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Chorobrowie 1945-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
36/189/3 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Krystynopolu [1929-]1946-1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 42
36/189/4 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Uhnowie 1945-1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 20
36/189/5 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Warężu 1945-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
36/190/0 vacat - Komisje wyborcze rad narodowych województwa chełmskiego - zespół podzielono na 5 zespołów o numerach 506-510 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
36/191/0 Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Chełmie [1958]1975-1982 0 rozwiń
zestawienia jednostek rejestrowych wg grup rejestrowych, rejestry gruntów, operaty techniczne, operaty pomiarowe, rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne dla miejscowości gmin: Białopole; Chełm; Cyców; Dorohusk (Teosin); Dubienka; Leśniowice; Rejowiec Fabryczny; Rejowiec (Bieniów, Niemirów); Ruda Huta (Hniszów kol.); Sawin; Siedliszcze; Siennica Różana (Kozieniec, Zagroda Żdżanne, Wierzchowiny); Wierzbica; Wojsławice; Żmudź z lat [1970-]1975-1982 (sygn. 1-77); mapy sytuacyjno-wysokościowe, mapy ewidencji gruntów, mapy obszaru scalania miejscowości gminy Chełm - Kamień wieś i kol. (sygn. 78); Rudka wieś i kol. (sygn. 79); Serebryszcze (sygn. 80); Weremowice (sygn. 81); gminy Cyców - Barki kol. (sygn. 82); Bekiesza (sygn. 83); Cyców (sygn. 84); Garbatówka kol. (sygn. 85); gminy Dorohusk - Husynne (sygn. 86); gminy Dubienka - Janostrów (sygn. 87); Siedliszcze (sygn. 88); gminy Sawin - Krobonosz (sygn. 89), Sajczyce (sygn. 90); gminy Siedliszcze - Gliny (sygn. 91); gminy Wojsławice - Majdan Ostrowski (sygn. 92); gminy Żmudź - Gałezów (sygn. 93); Stanisławów (sygn. 94); Syczów (sygn. 95) z lat [1958-]1975-1980; zarysy pomiarowe gruntów wsi gminy Leśniowce z lat 1975-1976 (sygn. 96) Liczba jednostek w zespole: 96
36/192/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Chełmie 1962-1975 0 rozwiń
zarządzenia naczelnika miasta, powiatu, Powiatowego i Miejskiego Komisarza Spisowego oraz naczelników gmin z 1974 (sygn. 1); uchwały, zarządzenia, pisma okólne GUS i WUS z lat 1969, 1973, 1975 (sygn. 2-4); organizacja, regulaminy i struktura organizacyjna, zakresy czynności Powiatowego Inspektoratu Statystycznego w Chełmie z lat 1966, 1972-1973 (sygn. 5-7); plany pracy PIS z lat 1973-1975 (sygn. 8-10); rzeczoznawcy i informatorzy PIS z lat 1971-1973 (sygn. 11-13); zarządzenia GUS - aktyw statystyczny, dyscyplina pracy z lat 1973-1974 (sygn. 14-15); inspekcje GUS i WUS, oceny działalności inspektoratu z lat 1972-1974 (sygn. 16-18); spis akt przekazywanych do archiwum państwowego i na makulaturę z lat 1973-1974 (sygn. 19); zestawienie danych statystycznych dotyczące przeniesionych obszarów w związku ze zmianami w podziale administracyjnym z 1973 r. (sygn. 20); organizacja i metodologia sprawozdawczości statystycznej z lat 1972-1973, 1975 (sygn. 21-31); programy badań i plany opracowań statystycznych z lat 1973-1975 (sygn. 33-34); wytyczne, instrukcje i formularze sprawozdań GUS i resortowe z 1972 r. (sygn. 35); zarządzenia, wytyczne, instrukcje i formularze sprawozdawczości statystycznej GUS - Departament Przemysłu z 1975 r. (sygn. 36); wykaz formularzy sprawozdawczości resortowej w zakresie sprawozdań wpływających do terenowych organów statystyki państwowej z 1974 r. (sygn. 37); wykaz zakładów pracy wg numerów statystycznych z 1973 r. (sygn. 38); organizacja i metodologia badań statystycznych z 1973 r. (sygn. 39-42); badania statystyczne z lat 1972-1973 (sygn. 43-44); wstępne wyniki spisów rolnych z lat 1968-1974 (sygn. 45-52); spisy czerwcowe i grudniowe zwierząt gospodarskich z lat 1965-1975 (sygn. 53-94); spisy powierzchni użytków i zasiewów z lat 1965, 1968-1975 (sygn. 95-124); spisy powierzchni upraw warzyw, szklarni i inspektów z lat 1967, 1972 (sygn. 125-129); spisy drzew i krzewów owocowych z lat 1965, 1971 (sygn. 130-134); zestawienia spisów rolnych z lat 1957-1971 (sygn. 135-148); wyciągi ze sprawozdań kwartalnych przedsiębiorstw i zakładów objętych planem centralnym za 1962 rok powiat chełmski z 1962 r. (sygn. 149); statystyka ludności - ruch naturalny z lat 1962-1975 (sygn. 150-196); stan książeczek oszczędnościowych PKO i SOP z 1971 r. (sygn. 197); zatrudnienie w gospodarce uspołecznionej z lat 1970, 1972-1975 (sygn. 198-202); sprawozdania o stanie i ruchu zatrudnienia na terenie powiatu z lat 1962-1975 (sygn. 203-290); sprawozdania w zakresie pośrednictwa pracy z lat 1963-1974 (sygn. 291-302); sprawozdania z zatrudnienia oraz funduszu płac z lat 1962-1975 (sygn. 303-396); sprawozdania z wykonania inwestycji z lat 1963-1975 (sygn. 397-451); sprawozdania z budownictwa mieszkaniowego z lat 1965-1966, 1968-1975 (sygn. 452-465); sprawozdania z realizacji czynów społecznych z lat 1963-1975 (sygn. 466-483); sprawozdania z wykonania planu produkcji z lat 1963-1975 (484-524); sprawozdania z podstawowych wskaźników z lat 1963-1975 (sygn. 525-533); sprawozdania z działalności przemysłu prywatnego z lat 1963-1974 (sygn. 534-562); sprawozdania z produkcji wyrobów przemysłowych z lat 1973-1974 (sygn. 563); sprawozdania z wykonania planu produkcji budowlano-montażowej z lat 1963-1975 (sygn. 564-580); sprawozdania o ruchu budowlanym w gospodarce prywatnej z lat 1964-1974 (sygn. 581-601); sprawozdania z budownictwa z lat 1968-1969, 1962-1973 (sygn. 602-604); użytkowanie gruntów wg użytkowników z 1965 r. (sygn. 605); wykazy gruntów z lat 1967, 1969, 1972-1973 (sygn. 606-609); ostateczne wyniki zasiewów z 1971 r. (sygn. 610); sprawozdania dotyczące szacunków plonów z lat 1962-1974 (sygn. 611-629); Powiatowa Komisja Oceny Plonów z 1965 r. (sygn. 630); zestawienia informatorów ogrodniczych z 1967 r. (sygn. 631); Państwowa Inspekcja Plonów w Rolnictwie - sprawozdania z lat 1972-1973 (sygn. 632); sprawozdania z produkcji zwierzęcej z lat 1973-1975 (sygn. 633-636); sprawozdania roczne z unasienniania zwierząt z lat 1968, 1973-1975 (sygn. 637-641); spis urządzeń do kiszenia pasz z 1964 r. (sygn. 642); sprawozdania z obrotu paszami z lat 1972-1975 (sygn. 643-645); sprawozdania z produkcji rolniczej z lat 1963-1964, 1967, 1974 (sygn. 646-649); sprawozdania z produkcji roślinnej z lat 1963-1967 (sygn. 650-656); sprawozdania ze skupu z lat 1962-1975 (sygn. 657-677); sprawozdania z obowiązkowych dostaw z lat 1966-1972 (sygn. 678-684); sprawozdania z kontraktacji z lat 1968-1975 (sygn. 685-689); zużycie nawozów sztucznych z lat 1965-1974 (sygn. 690-703); sprawozdania z działalności przemysłowej zakładów przemysłu rolnego z lat 1967-1974 (sygn. 704-711); sprawozdania z wykonania robót budowlanych i usług remontowo-budowlanych z 1969 r. (sygn. 112); sprawozdania ze stanu robót geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjną z lat 1973-1974 (sygn. 713); sprawozdania z produkcji materiałów budowlanych w zespołach chłopskich za 1974 r. z 1975 r. (sygn. 714); sprawozdania z obrotu maszynami i narzędziami rolniczymi z lat 1968-1971, 1973-1975 (sygn. 715-718, 720); wykaz traktorów w gospodarstwach indywidualnych z 1973 r. (sygn. 719); maszyny i urządzenia stanowiące wyłączną własność użytkowników indywidualnych gospodarstw z 1974 r. (sygn. 721-723); sprawozdania ze sprzedaży artykułów do produkcji rolnej z lat 1965-1967 (sygn. 724-725); sprawozdania ze stanu organizacyjno-gospodarczego spółdzielni produkcyjnych z lat 1962-1968, 1970-1973 (sygn. 726-739); sprawozdania o stanie i rozwoju spółdzielni produkcyjnych z lat 1964-1965, 1969-1970 (sygn. 740-742); sprawozdania o wynikach produkcyjnych i finansowych w PGR z lat 1962-1973 (sygn. 743-761); sprawozdania z działalności kółek rolniczych z lat 1963-1966, 1968-1974 (sygn. 762-774); sprawozdania z działalności POM z lat 1968, 1970-1972 (sygn. 775-778); sprawozdania z wykorzystania Funduszu Rozwoju Rolnictwa z lat 1966-1967, 1969-1974 (sygn. 779-784); sprawozdania z uboju zwierząt pod nadzorem weterynarza z lat 1962-1967, 1969, 1971-1975 (sygn. 785-802); sprawozdania w zakresie lasów państwowych z lat 1965-1975 (sygn. 803-813); sprawozdania statystyczne, zestawienia, spisy z lat 1962-1975 (sygn. 814-1213) Liczba jednostek w zespole: 1213
36/193/0 Księgarnie spółdzielcze - zbiór zespołów szczątkowych 1935-1950 0 rozwiń
193/1 Spółdzielcza Księgarnia Szkolna "Promyk" w Chełmie księga protokołów posiedzeń rady nadzorczej z lat 1935-1942 (sygn. 1-2); księga protokołów walnych zgromadzeń członków z lat 1941-1949 (syn. 3); księga protokołów zarządu z lat 1942-1948 (sygn. 4); księga udziałowców z 1947 r. (sygn. 5); księga inwentarzowa z lat 1937-1942 (sygn. 6); sprawozdania - bilanse z lat 1944-1948 (sygn. 7-11) 193/2 Spółdzielcza Składnica Nauczycielska w Hrubieszowie korespondencja z lat 1945-1949 (sygn. 1); książka protokołów zarządu i rady nadzorczej z lat 1945-1949 (sygn. 2); bilanse i sprawozdania za lata 1945-1949 z lat 1945-1950 (sygn. 4); księga ruchomości i nieruchomości z lat 1945-1947 (sygn. 5); 193/3 Księgarnia Spółdzielcza "Tęcza" we Włodawie korespondencja z lat 1945-1949 (sygn. 1); statut i akty prawne z lat 1945-1948 (sygn. 2); protokoły i sprawozdania polustracyjne z lat 1945-1949 (sygn. 3); książka protokołów rady nadzorczej i zarządu z lat 1947-1949 (sygn. 4); książka protokołów z posiedzeń rady nadzorczej i walnego zgromadzenia z lat 1947-1949 (sygn. 5); księga udziałowców z lat 1941-1949 (sygn. 6); rejestr członków Spółdzielczej Składnicy Materiałów Piśmienniczych z lat 1941-1947 (sygn. 7); bilanse i sprawozdania z lat 1945-1947, 1949 (sygn. 8) Liczba jednostek w zespole: 24
36/193/1 Spółdzielcza Księgarnia Szkolna "Promyk" w Chełmie 1935-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
36/193/2 Spółdzielcza Składnica Nauczycielska w Hrubieszowie 1945-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
36/193/3 Księgarnia Spółdzielcza "Tęcza" we Włodawie 1941-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
36/194/0 Przedsiębiorstwa prywatne powiatu chełmskiego - zbiór zespołów szczątkowych 1919-1951 0 rozwiń
194/1 Fabryka Maszyn Rolniczych i Odlewnia Żelaza w Chełmie R. Dratt i Spółka Akcyjna protokoły zarządu z lat 1922-1942 (sygn. 1); protokoły zarządu i kontroli z lat 1946-1947 (sygn. 2); sprawozdania z 1940 r. (sygn. 3); księga imienna robotników z lat 1919-1935 (sygn. 4); księga płacy pracowników umysłowych z lat 1936-1942 (sygn. 5); księga główna z 1947 r. (sygn. 6); księga protokołów walnych zebrań spółki dzierżawnej elektrowni z lat 1926-1938 (sygn. 7) 194/2 Fabryka Maszyn Rolniczych i Odlewnia Żelaza F. Gassner, K. Najdeker i W. Orłowski w Chełmie korespondencja z lat 1941-1942, 1944-1951 (sygn. 1-9); plany produkcji i sprawozdania z lat 1946-1947 (sygn. 10); dzienniki główna z lat 1944-1945, 1948 (sygn. 11-12); kartoteki zaliczek na pobory z lat 1946-1947 (sygn. 13); księga inwentarzowa z 1943 r. (sygn. 14); księgi magazynowe z lat 1941-1943, 1947 (sygn. 15-16); księga rozchodów i przychodów z 1944 r. (sygn. 17); dziennik finansowy przychodów i rozchodów z 1945 r. (sygn. 18); konta z lat 1947-1948 (sygn. 19); kalkulacja odlewni żelaza z lat 1942-1943 (sygn. 20); rejestr sprzedanych wyrobów z lat 1930-1939 (sygn. 21); produkcja odlewni z lat 1931-1941 (sygn. 22); księga imienna robotników z lat 1921-1936 (sygn. 23); robotnicy młodociani z lat 1927-1939 (sygn. 24); składki ubezpieczeniowe z lat 1945-1947 (sygn. 25) 194/3 Spółka Akcyjna Cukrowni i Rafinerii "Rejowiec" w Rejowcu oszacowanie Cukrowni "Rejowiec" z lat 1926, 1933 (sygn. 1-2); bilans spółki akcyjnej cukrowni i rafinerii za rok 1932/1933 z 1933 r. (sygn. 3); sprawozdania Zarządu Spółki Akcyjnej Cukrowni i Rafinerii "Rejowiec" za lata 1935/1936, 1936/1937 z 1937 r. (sygn. 5); sprawozdania Spółki Akcyjnej Cukrowni i Rafinerii "Rejowiec" z lat 1937-1939 (sygn. 5-7); inwentarz z 1939 r. (sygn. 8); książka udziałów z lat 1936-1945 (sygn. 9); korespondencja z inspektorem pracy z lat 1924-1939 (sygn. 10); zajęcia i cesje należności plantatorów wielkorolnych z lat 1940-1942 (sygn. 11); kontrola najmu folwarku Wielobycz z lat 1926-1928 (sygn. 12); księga produkcji z 1922 r. (sygn. 13); inwentarz strat poniesionycyh przez działania wojenne - majątek stały, ruchomości z lat 1939-1943 (sygn. 14) 194/4 Spółka Akcyjna Cukrowni i Rafinerii "Trawniki" bilans i sprawozdanie Spółki Akcyjnej Cukrowni i Rafinerii "Trawniki" z lat 1924-1925 (sygn. 1); zestawienie ostatecznego rozliczenia kotła kostki prasowanej za kampanię 1932/1933 z lat 1932-1933 (sygn. 2); ubezpieczenie i inwentarz ruchomości cukrowni "Trawniki" z 1923 r. (sygn. 3); wykaz obliczonego podatku dochodowego od uposażeń pracowników cukrowni "Trawniki" z lat 1925-1927 (sygn. 4); wykaz pracowników cukrowni z lat 1933 (sygn. 5) 195/5 Gorzelnia i Rektyfikacja w Rejowcu protokół weryfikacyjny fabryki wódek czystych Józefa Budnego z 1923 r. (sygn. 1); protokół weryfikacyjny rozlewni spirytusu skażonego z 1926 r. (sygn. 2); protokół weryfikacyjny oddziału rektyfikacyjnego z lat 1930-1931 (sygn. 3); dziennik alkoholomierza samoczynnego z lat 1924-1929 (sygn. 4) Liczba jednostek w zespole: 55
36/194/1 Fabryka Maszyn Rolniczych i Odlewnia Żelaza w Chełmie R. Dratt i Spółka Akcyjna 1919-1942, 1946-1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
36/194/2 Fabryka Maszyn Rolniczych i Odlewnia Żelaza F. Gassner, K. Najdeker i W. Orłowski w Chełmie 1921-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 25
36/194/4 Spółka Akcyjna Cukrowni i Rafinerii "Trawniki" 1923-1933 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
36/194/5 Gorzelnia i Rektyfikacja w Rejowcu 1923-1931 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
36/195/0 Akta Rejonu Lasów Państwowych i nadleśnictw powiatu chełmskiego - zbiór zespołów szczątkowych 1929-1971 0 rozwiń
195/1 Rejon Lasów Państwowych w Chełmie tworzenie i znoszenie organów administracji lasów państwowych oraz podział terytorialny z 1952 r. (sygn. 1); organizacja pracy z 1952 r. (sygn. 2); organizacja przedsiębiorstw podległych Ministerstwu Leśnictwa z 1952 r. (sygn. 3); organizacja lasów niepaństwowych z 1952 r. (sygn. 4); plany gospodarcze z 1952 r. (sygn. 5); przepisy i zarządzenia ogólne w zakresie sprawozdawczości z 1952 r. (sygn. 6); sprawzdawczość i statystyka z 1952 r. (sygn. 7); prasa, propaganda leśnictwa, wydawnictwa i biblioteka z 1952 r. (sygn. 8); plan eksploatacji z 1954 r. (sygn. 9); protokoły i zarządzenia pokontrolne - kontrola jednostek podległych z 1953 r. (sygn. 10); użytkowanie uboczne lasu z 1954 r. (sygn. 11); nadzór i kontrola wykonywana przez organ administracji lasów państwowych z 1952 r. (sygn. 12); Rada Zakładowa Związku Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego - planowanie z 1959 r. (sygn. 13); Rada Zakładowa Związku Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego - sprawozdawczość i statystyka z 1959 r. (sygn. 14) 195/2 Nadleśnictwo Państwowe Chełm okólniki władz nadrzędnych z lat 1945-1946 (sygn. 15); organizacja z lat 1944-1948, 1950-1954, 1957-1962 (sygn. 16-30); sprawy organizacyjne i gospodarcze z lat 1965-1966 (sygn. 31); akta zdawczo-odbiorcze z lat 1944-1947 (sygn. 32-33); streszczenie zjazdu nadleśnictw z dnia 14-15 marca 1935 r. (sygn. 34); narady gospodarcze nadleśnictw z lat 1958-1959 (sygn. 35); protokoły z narady Inspekcji Chełmskiej z 1963 r. (sygn. 36); księgi protokołów zebrań personelu z lat 1948-1954 (sygn. 37-40); robotnicy z lat 1963-1965 (sygn. 42-42); operat urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Chełm z lat 1931-1932 (sygn. 43); plany techniczne z lat 1929, 1938 (sygn. 44-45); plany gospodarcze, techniczno-ekonimicznez lat 1948-1950, 1952-1953, 1955-1970 (sygn. 46-70); sprawozdawczość i statystyka z lat 1947-1953, 1955-1966 (sygn. 71-86); analiza działalności gospodarczej Nadleśnictwa Stańków z lat 1968-1970 (sygn. 87-89); dziennik defraudacyjny z lat 1944-1947 (sygn. 90); stan posiadania - lasy, rola, łaki i wody z lat 1945-1947 (sygn. 91-92); lasy z lat 1948-1950, 1952-1955, 1958-1965 (sygn. 93-104); budowle komunikacyjne z 1964 r. (sygn. 105); rejestr dzierżawców karczunków i użytków rolnych z lat 1944-1953 (sygn. 106-107); akta spraw o dzierżawę gruntów z lat 1946-1949 (sygn. 108-110); urządzenie lasów z lat 1944-1946, 1962-1963 (sygn. 111-113); zalesienie i melioracje z lat 1944-1946 (sygn. 114-115); zalesienie i pielęgnowanie z 1948 r. (sygn. 116); terenowa akcja "Dni Lasu i Zadrzewienia Kraju" z 1959 r. (sygn. 117); sprawy OHP i czynów społecznych z 1963 r. (sygn. 118); ochrona lasu z 1944-1948 (sygn. 119-122); ochrona przyrody z lat 1948, 1960 (sygn. 123-124); wnioski, wykazy cięć, wykonanie cięć, odnowienia z lat 1944-1947 (sygn. 125-128); zagospodarowanie lasów niepaństwowych z lat 1947-1948 (sygn. 129); użytkowanie i zbyt - programy eksploatacji, sprawozdania i statystyka z lat 1944-1947 (sygn. 130-133);gospodarka budżetowa z lat 1947-1948 (sygn. 134); plany finansowo-gospodarcze, budżety z lat 1945-1949, 1959-1964 (sygn. 135-144); bilanse z lat 1959-1962 (sygn. 145-148); sprawozdania finansowe 1963-1971 (sygn. 149-161); sprawozdania kasowo-rachunkowe z lat 1944-1949 (sygn. 162-174); nadzór, rewizja, kontrola z lat 1946-1952, 1958-1963, 1965, 1967 (sygn. 175-185); sprawy personalne z lat 1954, 1962-1966 (sygn. 186-191) 195/3 Nadleśnictwo Pobołowice operat urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Pobołowice z lat 1931-1932 (sygn. 192); księga dochodów z wykonania planu finansowo-gospodarczego z lat 1935-1936 (sygn. 193) Liczba jednostek w zespole: 193
36/195/1 Rejon Lasów Państwowych w Chełmie 1952-1959 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
36/195/2 Nadleśnictwo Państwowe Chełm w Stańkowie 1929-1970 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 177
36/195/3 Nadleśnictwo Państwowe Pobołowice 1931-1936 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
Wyświetlanie 211 do 240 z 618 wpisów.