Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
37/1/0 Powiatowa Rada Narodowa w Biłgoraju 1944-1950 0 rozwiń
zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych (sygn. 1-6), zarządzenia i okólniki PRN w Kraśniku (sygn. 7-11), ewidencja członków Rady Prezydium i Komisji (sygn. 12), organizacja i ewidencja gminnych i miejskich rad narodowych (sygn. 13-19), wykazy straży pożarnych powiatu biłgorajskiego (sygn. 20), sprawy personalne pracowników samorządowych (sygn. 21-28), protokoły z posiedzeń Prezydium PRN (sygn. 29-34), protokoły z posiedzeń plenarnych i uchwały PRN (sygn. 35-39), działalność komisji (sygn. 40-74), sprawy społeczno-organizacyjne (sygn.75-76), sprawy zjazdów i konferencji (sygn. 77-78), protokóły z posiedzeń plenarnych gminnych i miejskich rad narodowych oraz sprawozdania z ich działalności (sygn. 79-126), nadzór nad działalnością gminnych i miejskich rad narodowych (sygn. 127-131), sprawy gospodarcze biura PRN (sygn. 132-133), współpraca z Wydziałem Powiatowym i innymi urzędami (sygn. 134-140), sprawy wniosków i odznaczeń (sygn. 141), sprawy różne (sygn. 142-161), sprawozdania (sygn. 162-167). Liczba jednostek w zespole: 167
37/2/0 Powiatowa Rada Narodowa w Kraśniku 1944-1950 0 rozwiń
Zespół zawiera następujące akta: Zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych (sygn. 1-8), zarządzenia i okólniki PRN w Kraśniku (sygn. 9-11), ewidencja członków Rady, Prezydium i Komisji (sygn. 12-16), organizacja i ewidencja gminnych i miejskich rad narodowych (sygn. 17-23), sprawy personalne pracowników samorządowych (sygn. 24-29), protokoły z posiedzeń PRN (sygn. 30-36), protokoły z posiedzeń plenarnych PRN (sygn. 37-42), działalność komisji (sygn. 43-120), sprawy społeczno - organizacyjne (sygn. 121-122), sprawy zjazdów i konferencji (sygn. 123-126), protokóły z posiedzeń plenarnych gminnych i miejskich rad narodowych oraz sprawozdania z ich działalności (sygn. 127-225), nadzór nad działalnością gminnych i miejskich rad narodowych (sygn. 226-229), sprawy gospodarcze biura PRN (sygn. 230-233), współpraca z Wydziałem Powiatowym i innymi urzędami (sygn. 234-238), sprawy wniosków i odznaczeń (sygn. 239-240), sprawy różne (sygn. 241-250), sprawy poufne (sygn. 251), sprawozdania (sygn. 252-257). Liczba jednostek w zespole: 257
37/3/0 Starostwo Powiatowe w Biłgoraju 1917-1919, 1938-1941, 1944-1950[1951] 0 rozwiń
akta z referatu: organizacyjnego (sygn. 1-59), budżetowo-gospodarczego (sygn. 60-124, 1169), społeczno-politycznego (sygn. 125-222, 1170), administracyjnego (sygn. 223-274), karno-administracyjnego (sygn. 275-288), wojskowego (sygn. 289-324), opieki społecznej (sygn. 325-355), zdrowia (sygn. 356-406), weterynaryjnego (sygn. 407-423), Powiatowego Zarządu Drogowego (sygn. 424-435), przemysłu i handlu (sygn. 436-546, 1171, 1177-1203), aprowizacji (sygn. 547-606, 1172), kultury i sztuki (sygn. 607-625, 1175-1176), odbudowy (sygn. 626-824, 1237), pomiarów (sygn. 825), rolnictwa i reform rolnych (sygn. 826-854, 1204-1217), Powiatowego Inspektoratu Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego (sygn. 855-915) oraz w ramach działu samorządowego z referatu: administracji samorządowej (sygn. 916-957, 1173-1174, 1218-1236),. Liczba jednostek w zespole: 1237
37/4/0 Starostwo Powiatowe w Kraśniku 1944-1950 [1951-1954] 0 rozwiń
Zespół zawiera akta: Referatu Organizacyjnego (sygn. 1-49, 1350), Budżetowo- Gospodarczego (sygn. 50-64), Społeczno - Politycznego (sygn. 65-160, 1351), Administracyjnego (sygn. 161-227, 1349), Karno - Administracyjnego (sygn. 228-240), Opieki Społecznej (sygn. 241-289), Zdrowia (sygn. 290-339), Weterynaryjnego (sygn. 340-346), Powiatowego Zarządu Drogowego (sygn. 347-471), Przemysłu i Handlu (sygn. 472-508), Aprowizacji (sygn. 509-535), Odbudowy (sygn. 536-648), Rolnictwa i Reform Rolnych (sygn. 621-702, 1347-1348, 1352-1359), Powiatowego Inspektoratu Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego (sygn. 703-856) Administracji Samorządowej (sygn. 857-921) Finansowo- Rachunkowego (sygn. 922-984), Inspekcji (sygn. 985-1270), Pożarnictwa (sygn. 1271-1332), Powiatowego Komitetu Odbudowy Warszawy (sygn. 1333-1346,1360). Karta B: Wniosek o przesunięcie nr 80/2010 zawiera akta parcelacji majątków z terenu powiatu kraśnickiego z lat 1945-1951 (sygn. 1-39) Liczba jednostek w zespole: 1399
37/5/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Biłgoraju 1944-1947 0 rozwiń
przepisy i zarządzenia w sprawach administracyjnych (sygn. 1-7), sprawozdania (sygn. 8-13), przepisy i korespondencję w sprawach urządzeń rolnych (sygn. 14-23), parcelacji (sygn. 24-26), scalenia (sygn. 27-30), regulacji (sygn. 31-33), administracji przejściowej (sygn. 34-35), budżetowych (sygn. 36-38), funduszu ziemi (sygn.39 -40), techniczno-pomiarowych (sygn. 40-42), Powiatowej Komisji Ziemskiej (sygn. 45-46). Liczba jednostek w zespole: 46
37/6/0 Powiatowy Urząd Ziemski Kraśniku 1944-1947 0 rozwiń
Zespół zawiera akta działów: Administracyjnego (sygn. 1-13), Kontroli (sygn. 14), Finansów (sygn. 15-28), Urządzeń Rolnych (sygn. 29-63), Rolnictwa (sygn. 64-78), Funduszu Ziemi (sygn. 79-87), Spraw Techniczno- Pomiarowych (sygn. 88-92), Oświaty Rolniczej (sygn. 93-94), Lasów (sygn. 95-96), Powiatowego i Gminnych Komisji Ziemskich (sygn. 97-101), spraw różnych (sygn. 102-103), (sygn. Sprawozdawczości i Statystyki (sygn. 132). Liczba jednostek w zespole: 132
37/7/0 Inspektorat Szkolny w Biłgoraju [1922-1943] 1944-1950 0 rozwiń
przepisy prawne dotyczące organizacji i zarządzania oraz korespondencja ze szkołami podległymi (sygn. 1-12, 18, 21-22, 26-45), nadzór nad szkolnictwem (sygn. 13-17), sprawozdania (sygn. 19-20, 23-25,54-60) sprawy osobowe nauczycieli (sygn.46-53, 72-81, 111), sprawy finansowo-gospodarcze Inspektoratu i szkół (sygn. 61-71, 118-131), pomoc socjalna dla dzieci (sygn. 82-109, 112) akta poszczególnych szkół (sygn. 110, 113-117, 132-205). Liczba jednostek w zespole: 205
37/8/0 Inspektorat Szkolny w Kraśniku [1939-1943] 1944-1950 [1951-1956] 0 rozwiń
Zespół zawiera akta: organizacja Inspektoratu (sygn. 1-34), nadzór nad szkolnictwem (sygn. 35-213), pracownicy (sygn.214), sprawy finansowo-gospodarcze Inspektoratu i szkół (sygn.265-311), sprawy różne (sygn. 312-314), akta dotyczące szkół (sygn.315-389), sprawy Związku Nauczycielstwa Polskiego (sygn. 390-399), akta personalne (sygn. 400-401), sprawozdania szkół z terenu powiatu kraśnickiego o popełnionych zbrodniach niemieckich w czasie II wojny światowej (sygn. 402), nauczyciele przeniesieni (sygn.403-416). Liczba jednostek w zespole: 416
37/10/0 Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Biłgoraju 1944-1948 0 rozwiń
Zespół zawiera następujące akta: Okólniki, zarządzenia i instrukcje Centralnego i Wojewódzkiego Komitetu Opieki Społecznej oraz własne (sygn.1-7), Protokoły obrad Zarządu Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej w Biłgoraju (sygn. 8), protokoły z posiedzeń PKOS (sygn.9), okresowe sprawozdania z działalności PKOS (sygn.10-14), Okresowe sprawozdania Gminnych Komitetów Opieki społecznej (sygn.15-16), sprawozdania lustracyjne i plany lustracji (sygn.17), korespondencja z CKOS i WKOS w sprawach ogólnych (sygn.18-20), korespondencja z delegatami (sygn.21), korespondencja z GKOS (sygn.22), sprawy powszechne (sygn.23-26), sprawy finansowe (sygn.27-34), dziennik główna (sygn.35), księga magazynowa (sygn.36), korespondencja w sprawach darów (sygn.37-38), sprawy darów UNRA (sygn.39-41), sprawy pomocy wracającym z Zachodu i obozów hitlerowskich (sygn.42-44), korespondencja w sprawach amnestiowanych (sygn.45), korespondencja w sprawie Akcji Pomocy Zimowej (sygn.46-47), sprawy akcji przeciwpowodziowej (sygn.48), korespondencja w sprawach kuchni ludowych PKOS (sygn.49-50), korespondencja w sprawie dożywiania dzieci (sygn. 51-52), zlecenia na przydziały żywności (sygn.53), skorowidz do wydanych zapomóg miesięcznych (sygn.54), skorowidz podań (sygn.55), różne (sygn.56-58), podania do PKOS (sygn.59), dziennik podawczy (sygn. 60). Liczba jednostek w zespole: 60
37/11/0 Rada Główna Opiekuńcza - Polski Komitet Opiekuńczy w Kraśniku 1940-1944 0 rozwiń
Zespół zawiera akta: instrukcje Rady Głównej Opiekuńczej (sygn. 1-4), okólniki (sygn.5-10), sprawy personalne (sygn.11-16), protokoły posiedzeń Zarządu (sygn.17-19), protokoły różne (sygn. 20), sprawy ogólne-sprawozdania opisowe (sygn.21-23), sprawozdania z delegatur (sygn. 24-28), sprawozdania z działania opieki społecznej (sygn.29-31), protokoły lustracji delegatur (sygn.32-36), korespondencja dotycząca działalności Polskiego Komitetu Opiekuńczego (sygn.37-44), sprawozdania z akcji rozdzielczych (sygn.45), towary otrzymane od RGO - protokoły odbiorcze, pokwitowania, reklamacje (sygn.46-47), zakup towarów (sygn. 48), towary otrzymane od osób trzecich (sygn.49), wykazy ofiarodawców na potrzeby najbiedniejszych (sygn. 50), spis rzemieślników, właścicieli sklepów, młynów w powiecie (sygn.51), dotacje, udział w daninie, zbiórki (sygn.52-55), sprawozdania z rozdawnictwa (sygn.56), akcja dożywiania dzieci (sygn.57-59), korespondencja z delegatami oraz władzami centralnymi (sygn. 60), akcja zielarska (sygn.61-63), poszukiwanie osób zaginionych (sygn. 64), wykazy osób pokrzywdzonych przez pacyfikację niemiecką (sygn. 65), wykazy uchodźców z Wołynia (sygn.66), karty ewidencyjne uchodźców z Wołynia (sygn.67), wnioski i prośby podopiecznych (sygn. 68-70), sprawy różne dotyczące opieki społecznej (sygn. 71-72), sprawy gospodarcze (sygn. 73), preliminarze budżetowe (sygn.74), sprawy księgowe (sygn.78), dzienniki główna (sygn.79-80). Liczba jednostek w zespole: 80
37/12/0 Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Kraśniku [1940-1944] 1945-1949 0 rozwiń
Okólniki, zarządzenia i instrukcje Centralnego i Wojewódzkiego Komitetu Opieki Społecznej oraz własne (sygn.1-7), protokoły posiedzeń Zarządu Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej w Kraśniku (sygn. 8-12), protokoły lustracji PKOS (sygn.13-17), protokoły z zebrań koła Przyjaciół PKOS w Kraśniku (sygn. 18), protokoły różne (sygn. 19-23), sprawozdania z działalności PKOS (sygn. 24-32), okresowe sprawozdania Gminnych Komitetów Opieki Społecznej (sygn. 33-35),korespondencja z CKOS i WKOS w sprawach ogólnych (sygn. 36-43), sprawy personalne (sygn. 44-49), budżet i sprawozdania budżetowe (sygn.50-61), dziennik główna (sygn. 62-63), dokumentacja finansowa (sygn. 64-76), spisy inwentarza (sygn. 77), korespondencja w sprawach opieki społecznej (sygn. 78), organizacja półkolonii letnich, akcji pomocy zimowej, Kuchni Ludowej (sygn. 79-94), dziennik korespondencyjny (sygn. 95). Liczba jednostek w zespole: 95
37/13/0 Akta miasta Biłgoraja 1865-1866, 1890, 1931-1950 [1951] 0 rozwiń
przepisy i zarządzenia ogólne (sygn. 1-4), sprawy osobowe (sygn. 5-6), wybory Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (sygn. 7) protokoły posiedzeń MRN i jej organów (sygn.8-23, 179-180, 182), majątek miejski (sygn. 24), przedsiębiorstwa miejskie (25-27) budżety: administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw (sygn.28-80, 151, 184-192), dochody miejskie (sygn.81-86, 193-198, 2002-203), obrót pieniężny (sygn. 87-110) dochody obce (sygn.111-150), opieka społeczna (sygn.152-153) sprawy budowlane i odbudowy (sygn. 154-165), aprowizacja oraz walka z drożyzną (sygn. 166-170), sprawy karno - administracyjne (sygn.171-177), protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej (sygn. 178), sprawy mienia opuszczonego (sygn. 181), spis ludności (183), księga inwentarzowe Zarządu Miejskiego (sygn.199), rejestr analfabetów i półanalfabetów (sygn. 200), akta Aleksandra Hrobońskiego burmistrza (sygn. 20), sprawy podatkowe (sygn. 202), sprawy wojskowe (sygn. 203). Liczba jednostek w zespole: 203
37/14/0 Akta miasta Janowa Lubelskiego 1900-1950 [1955] 0 rozwiń
przepisy i zarządzenia ogólne (sygn. 1-4), sprawy osobowe pracowników (sygn. 5-6), protokoły posiedzeń MRN i jej organów (sygn. 7-12), kontrole i inspekcje (sygn. 13-15), majątek miejski (sygn. 16-21) przedsiębiorstwa komunalne (sygn. 22-26) budżety: administracyjne, zakładów i przedsiębiorstw (sygn. 27-134), dochody miejskie (sygn. 135-143), kredyty komunalne (sygn. 144-147), obrót pieniężny (sygn. 148-176), dochody obce (sygn. 177-215), przymusowe ubezpieczenia rzeczowe (sygn. 216-218) inwestycje komunalne (sygn. 219-222), oświata, kultura i sztuka (sygn. 223-226), opieka społeczna (sygn. 227-228), rolnictwo (sygn. 229), przemysł i handel (sygn. 230-231), ewidencja kancelaryjna (sygn. 232-237), ewidencja i kontrola ruch ludności (sygn. 238-239), bezpieczeństwo i porządek publiczny (sygn. 240-250), przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne (sygn. 251), sprawy budowlane i odbudowy (sygn. 252-266), sprawy karno - administracyjne (sygn. 267-270), gospodarka lokalowo-mieszkaniowa (sygn. 271-275), protokoły Komisji Kontroli Społecznej (sygn. 276-277), ewidencja mieszkańców (sygn.278 -288, 291- 300), listy poborowych (sygn.289-290), protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej (sygn. 301-303). Liczba jednostek w zespole: 303
37/15/0 Akta miasta Kraśnika 1883-1950[1951] 0 rozwiń
Zespół zawiera następujące akta: przepisy i zarządzenia ogólne (sygn. 1-5), sprawy organizacyjne (sygn. 6-10), sprawy osobowe (sygn. 11-12), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych (sygn. 13-16), majątek gminy i gromad (sygn. 17-56), budżety: administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw (sygn. 57-91), dochody gminy (sygn. 92-111), dochody obce (sygn. 112-166), egzekucja administracyjna (sygn. 167-169), sprawy ogólnogospodarcze (sygn. 170), drogi i place publiczne (sygn. 171-178), rolnictwo (sygn. 179-180), opieka społeczna (sygn. 181), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 182-191), bezpieczeństwo i porządek publiczny (sygn. 192-193), sprawy budowlane (sygn. 194-198), sprawy karno-administracyjne (sygn. 199), sprawy sądowe (sygn. 200-203), sprawy mieszkaniowe i nieruchomości (sygn. 204-206), podania i odwołania mieszkańców Kraśnika (sygn. 207-209), księga awizacji pocztowych (sygn. 210), protokoły zebrań Zarządu Miejskiego z lat 1948-1950 (sygn. 211), sprawy Miejskiej Komisji Oświatowej z lat 1948-1949 (sygn. 212), sprawozdania z lustracji z lat 1935-1936), operat dotyczący oddłużania Miasta z lat 1935-1940 (sygn. 214), sprawy budżetów (sygn. 215-220), książki inwentarzowe Zarządu Miejskiego (sygn. 221-222), sprawy gospodarki i podatków - rejestry gospodarstw i wymiaru podatku, budowa szkół, regulacji rzek (sygn. 223-240), akta Magistratu miasta Kraśnika z lat 1914-1915 (sygn. 241-276), księgi ludności miasta Kraśnika oraz skorowidze z lat 1986-1931 (sygn. 277-288), rejestry mieszkańców oraz skorowidze z lat 1932-1950 (sygn. 289-333), ewidencja ludności wysiedlonej z terenów zachodnich z 1940 r. (sygn. 334), rejestr osób opuszczających gminę z lat 1944-1951 (sygn. 335), rejestr osób przybywających do gminy z lat 1941-1948 (sygn. 336), skorowidz spraw Urzędu Rozjemczego z lat 1933-1934 (sygn. 337), kenkarty z 1943 r. (sygn. 338), dokumenty do ksiąg ludności stałej miasta Kraśnika, powiatu janowskiego z lat 1883-1924 (sygn. 339). Karta B: Spis zdawczo-odbiorczy zawiera plany ogólne miasta Kraśnika z lat 1948-1962 (sygn. 1) Liczba jednostek w zespole: 340
37/16/0 Akta gminy Aleksandrów 1927-1954[1955-1963] 0 rozwiń
miesięczne sprawozdania sytuacyjne (sygn. 1), charakterystyka projektowanej nowej gromady (sygn. 2), spisy wyborców sołtysa i podsołtysa (sygn. 3), protokoły komisji (sygn. 4), protokoły sesji sołtysów (sygn. 5-9), protokoły zebrań gromadzkich (sygn. 10), majątek gminy i gromad (sygn. 11), sprawy budżetowe (sygn. 12-13), dzienniki główna (sygn.14-20), księga wydatków szkolnych (sygn. 21), księgi biercze szarwarków (sygn. 22-23), księgi inwentarzowe (sygn. 24-25), sprawy podatku gruntowego (sygn. 26-33), spis gospodarstw rolnych (sygn. 34-40), akta dotyczące oświaty, kultury, nauki (sygn. 41-43), sprawy Gimnazjum w Józefowie (sygn. 44), wykazy osób nieumiejących czytać i pisać (sygn. 45), listy uczniów podpisujących apel wiedeński (sygn. 46), wybory do Sejmu (sygn. 47-48), wybory do rad narodowych (sygn. 49), wykazy mieszkańców poszczególnych gromad gminy (sygn. 50), zaświadczenia w sprawach ewidencji ludności (sygn. 52), zaświadczenia o zameldowaniu (sygn. 53), plany szkolenia referentów prowadzących meldunki (sygn. 54), wykaz referentów prowadzących meldunki (sygn. 55), wnioski o dokonanie wpisu w dowodach osobistych (sygn. 56), lista rodzin zarejestrowanych na wyjazd na tereny powiatu hrubieszowskiego (sygn. 57), wykazy osób zwolnionych z obozów koncentracyjnych, osób poległych i zaginionych (sygn. 58), wykazy osób po poległych bojownikach Polski Podziemnej (sygn. 59), wypisy z orzeczenia po poległych i zaginionych (sygn. 60), sprawozdania kwartalne z ruchu budowlanego (sygn.61), sprawy Gminnego Komitetu obywatelskiego Odbudowy Warszawy w Józefowie (sygn. 62), rejestr skarg i zażaleń (sygn. 63), skargi i zażalenia (sygn. 64), księgi uchwał wiejskich (sygn. 65 -67), sprawy budżetowe ( sygn. 68), akta notarialne w sprawie placów pod szkołę ( sygn. 69), sprawy podatkowe (sygn. 70). Karta B: spis zdawczo odbiorczy nr 1/2002 zawiera uchwały, protokoły sesji i posiedzeń Gminnej Rady Narodowej i Prezydium Gminnej Rady Narodowej ( poz. 1 -2), sprawy statystyczne ( poz. 3), protokoły Prezydium Gminnej Rady Narodowej (poz. 4), wykazy działek budowlanych mienia opuszczonego ( poz. 5-6), dokumenty do rejestru mieszkańców (poz. 7), ewidencja i kontrola ruchu ludności (poz. 7-22), rejestry domów (poz. 25), spis zdawczo odbiorczy nr 1/2004 zawiera wykaz gospodarstw rolnych ( poz. 1), sprawy mienia ( poz. 2), wykaz gospodarstw rolnych (poz. 3), sprawy podatkowe (poz. 4), korespondencje ( poz. 5), księgi inwentarzowe (poz. 6). Liczba jednostek w zespole: 101
Wyświetlanie 1 do 15 z 380 wpisów.