Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
35/1/0 Księgi ziemskie lubelskie 1409-1810 119727 rozwiń
I. Akta sądu ziemskiego lubelskiego oraz będące ich kontynuacją, akta sądu ziemiańskiego i ziemskiego, działającego na mocy postanowień konstytucji grodzieńskiej: 1. Księgi sądowe spraw spornych (acta terminorum, acta iudiciorum, acta iuridica, protocollon decretorum, protocollon condemnationum) z lat 1409-1676, 1745-1752, 1778-1797, zawierające informacje dotyczące przebiegu procesów sądowych oraz postanowienia sądu (kontumacje, przysięgi, wyroki, kontrowersje, mocje, kondemnaty) - sygn. 1-77, 135-145, 177, 195-196, 212-213; 2. Rejestry sądowe z lat 1611-1730 (fragm.), 1778-1797, spisy spraw rozstrzyganych przez sąd – sygn. 78, 146-157, 178-182, 197-201, 214; 3. Pozwy z lat 1577-1657, 1749, 1786, 1791, 1796 – sygn. 79 4. Księgi zapisów wieczystych (perpetuitates, acta inscriptionum perpetuitatum, protocollon inscriptionum, libri ingrossationum) z lat 1409-1682, 1745-1752, 1778-1810, zawierające wpisy darowizn (donatio), działów majątkowych (diuisio), ugód (concordia, consensus), intromisji (intromissio), zrzeczeń (abrenuntiatio), cesji (cesio), posagów (reformatio), transakcji kupna-sprzedaży (venditio, resignatio) – sygn. 1-15, 80-90, 105-118, 158-161, 163, 183, 185, 203-204, 215-227, 255-256; 5. Księgi zobowiązań (obligationes, acta obligationum, obligatoria, protocollon debitorum, libri ingrossationum) z lat 1409-1682, 1782-1810 obejmujące zapisy skryptów dłużnych (debitum), skwitowań długów (quietatio), kontraktów dzierżawnych dóbr (arenda), zastawów nieruchomości w związku z zaciąganiem pożyczek (obligatio), plenipotencji (plenipotentia), dożywoci (advitalitas), umocnień umów prywatnych (roboratio) – sygn. 1-15, 91-118, 162-163, 184, 204, 215-227, 255-256; 6. Księgi relacji, prowadzone w systemie podwójnym (protokół i kopie) z lat 1778-1810, zawierające wpisy, które z prawnego punktu widzenia miały charakter dowodowy lub informacyjny: relacje woźnych o dokonanych czynnościach urzędowych, manifesty stron w sprawach spornych oraz oblaty aktów i dokumentów o różnorodnej tematyce i charakterze, stanowiące załączniki do prowadzonych spraw (spornych i niespornych) – sygn. 164-173, 186-189, 205-208, 228-234, 257; 7. Protokoły plenipotencji z lat 1792-1810 – sygn. 190, 209, 235-236; 8. Protokoły komplanacji z lat 1795-1810, zawierające ugody w sprawach majątkowych – sygn. 210, 237-238, 258; 9. Księgi zaświadczeń z lat 1800-1810, dotyczące obciążeń majątków ziemskich – sygn. 239-240; 10. Ekstrakty i kopie z XV-XIX – sygn. 119-125, 174-175, 191, 211; 11. Rejestry kancelaryjne (indeksy, sumariusze, widendarze) z lat 1599-1641, 1787-1810 – sygn. 78, 176, 192-194, 205, 241-254. II. Akta sądów wiecowych (Acta colloquialia) z lat 1409-1571, wpisy o charakterze spornym i niespornym – sygn. 126-127; III. Akta sądów sejmowych (Acta conventionalia) z lat 1554, 1566, 1569, wpisy o charakterze spornym i niespornym – sygn. 128-133; IV. Akta nowego sądu (Acta Novi Iudici) z 1563 r. – sygn. 134 Ponadto w księgach znajdują się również wpisy sądu kasztelana i wojewody lubelskiego w Wąwolnicy, sądów w obecności króla, sądów sejmikowych (conventio particularis, conventio generalis) z XV-XVI w., Trybunału Koronnego z XVI-XVII w. oraz przypadkowe fragmenty stanowiące części innych zespołów ksiąg ziemskich i grodzkich (drohickie, chełmskie, krasnostawskie, urzędowskie). Liczba jednostek w zespole: 258
35/2/0 Księgi ziemskie chełmskie 1429-1810 0 rozwiń
1. Zapisy [Inscriptiones], 1429-1796, 14 j.a., (w tym księga ziemska hrubieszowska, zapisy, z lat 1429-1465), 2. Wyroki [Decreta], 1429-1797, 51 j.a.; 3. Relacje [Relationes, RMO], 1717-1797, 13 j.a.; 4. Ingrosacje [Ingrossationes], 1777-1810, 10 j.a. (w tym Index quietationum de precio debitorum, 1777-1796, 1 j.a., wyłączona z Chełmskiego Konsystorza Greckokatolickiego, sygn. 1159); 5. Fragmenty ksiąg, akta luźne, XVI-XVIII w., 4 j.a.; 6. Ekstrakty z ksiąg, XVII-XVIII w., 2 j.a.; 7. Widendarze [Videndaria], 1739-1796, 5 j.a.; 8. Wpisy spraw [Regestra causarum], 1614, 1619, 1740-1749, 1779-1797, 17 j.a.; 9. Pomoce kancelaryjne do ksiąg ingrosacji, 1796 - 1810, 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 118
35/3/0 Księgi ziemskie grabowieckie 1541-1777 0 rozwiń
Zapisy, relacje, wyroki, 1541-1773, 20 j.a., Wyroki [decreta], 1575-1777, 12 j.a., Wpisy spraw [regestra causarum], 1762-1777, 1 j.a., Akta luźne, 1773-1775, 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 34
35/4/0 Księgi ziemskie horodelskie 1586-1609 0 rozwiń
Wyroki [decreta], 1586-1594, 1 j.a., Zapisy, relacje [inscriptiones, relationes], 1601-1609, 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 2
35/5/0 Księgi ziemskie krasnostawskie 1470-1811 0 rozwiń
Zapisy [inscriptiones], 1470-1796, 18 j.a. Wyroki [decreta], 1498-1797, 30 j.a. Relacje [relationes, RMO], 1783-1796, 4 j.a. Ingrosacje [ingrosationes], 1796-1811, 18 j.a. Fragmenty ksiąg, ekstrakty, 1586-1810, 4 j.a. Widendarze, 1740-1796, 5 j.a. Wpisy spraw [regestra causarum], 1635-1792, 8 j.a. Liczba jednostek w zespole: 87
35/6/0 Księgi ziemskie parczewskie 1794-1800 0 rozwiń
1. Relacje, zapisy [relationes, inscriptione], 1794-1800, 3 j.a.; 2. Regestr ordynaryjny, 1795, 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 4
35/7/0 Księgi ziemskie urzędowskie 1501-1666 0 rozwiń
1. Księgi sądowe spraw spornych (acta terminorum acta iudiciorum, acta iuridica) z lat 1501-1664, zawierające informacje dotyczące przebiegu procesów sądowych oraz postanowienia sądu (kontumacje, przysięgi, wyroki, kontrowersje, mocje) - sygn. 1-21; 2. Fragmenty rejestrów sądowych z lat 1663-1666, spisy spraw rozstrzyganych przez sąd – sygn. 48; 3. Pozwy z lat 1623-1647 – sygn. 48; 4. Księgi zapisów wieczystych (perpetuitates, acta perpetuitatum) z lat 1543-1658, zawierające wpisy darowizn (donatio), działów majątkowych (diuisio), ugód (concordia, consensus), intromisji (intromissio), zrzeczeń (abrenuntiatio), cesji (cesio), posagów (reformatio), transakcji kupna-sprzedaży (venditio) – sygn. 23-29, 32, 35, 36, 41-46; 5. Księgi zobowiązań (obligationes, acta obligationum, obligatoria) z lat 1504-1658, obejmujące zapisy skryptów dłużnych (debitum), skwitowań długów (quietatio), kontraktów dzierżawnych dóbr (arenda), zastawów nieruchomości w związku z zaciąganiem pożyczek (obligatio), plenipotencji (plenipotentia), dożywoci (advitalitas), umocnień umów prywatnych (roboratio) – sygn. 22, 30-46; 6. Ekstrakty i kopie z lat 1567-1665 – sygn. 47-48; 7. Fragmenty rejestrów kancelaryjnych z lat 1599-1611 – sygn. 11, 48. Liczba jednostek w zespole: 48
35/8/0 Księgi grodzkie lubelskie 1517-1810 512591 rozwiń
Zapisy [inscriptiones] - czystopisy, 1517-1796, 136 j.a. Zapisy - brudnopisy, 1593-1693, 34 j.a. Plenipotencje [plenipotentiae], 1607-1796, 31 j.a. Wyroki [decreta], 1536-1791, 131 j.a. Relacje [relationes, RMO], 1531-1795, 518 j.a. (w tym rejestry podatkowe) Fragmenty ksiąg, XVI-XVIII w., 37 j.a. Ekstrakty z ksiąg, XVI-1810, 22 j.a. Sumariusze i indeksy kancelaryjne, 1632-1796, 10 j.a. Widendarze, 1659-1796, 27 j.a. Wpisy spraw [regestra causarum], 1609-1791, 103 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1051
35/9/0 Księgi grodzkie chełmskie 1510-1815 269267 rozwiń
Zapisy [relacje, wyroki], 1510-1790, 54 j.a. Plenipotencje [plenipotentiae], 1666-1796, 9 j.a. Wyroki [decreta], 1561-1791, 42 j.a. Relacje [relationes], 1565, 1639-1803, 90 j.a. Relacje - akta luźne, 1690-1815, 119 j.a. Rejestry poborowe, 1653-1706, 3 j.a. Fragmenty ksiąg, 1511-1522, 1611-1794, 11 j.a. Ekstrakty z ksiąg, XVII-XVIII w., 7 j.a. Sumariusze kancelaryjne, 1598-1796, 3 j.a. Widendarze, 1633-1794, 28 j.a. Wpisy spraw [regestra causarum], 1613-1791, 44 j.a. Wyciągi kwerend, XIX w., 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 412
35/10/0 Księgi grodzkie grabowieckie 1502-1806 0 rozwiń
1. Zapisy (inscriptiones): - Zapisy, wyroki, relacje, 1502-1596[1760], 15 j.a. - Zapisy [inscriptiones] - czystopis, 1596-1757, 23 j.a. - Zapisy - brudnopis, protocollon, 1551-1784, 27 j.a.; 2. Relacje (relationes): - Relacje - księgi [relationes. RMO] - czystopis, 1559-1767, 53 j.a. - Relacje - brudnopis, protocollon, 1600-1784, 34 j.a. - Relacje - akta luźne, 1559-1784, 69 j.a. 3. Wyroki [decreta], 1581-1783, 32 j.a. 4. Plenipotencje [plenipotentiae], 1681-1783, 4 j.a. 5. Wpisy spraw [regestra causarum], 1595-1780, 8 j.a. 6. Inkwizycje, 1746 - 1762, 1 j.a.; 7. Ekstrakty, 1631 - 1726, 1 j.a.; 8. Korespondencja urzędników grodzkich grabowieckich, 1592 - 1775, 7 j.a.; 9. Fragmenty ksiąg, XVI - XVIII w., 1 j.a.; 10. Varia akt sądów szlacheckich, 1646 - 1806, 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 276
35/11/0 Księgi grodzkie horodelskie 1585-1784 0 rozwiń
Zapisy [relacje, wyroki] - czystopis, 1585-1753, 7 j.a. Zapisy - brudnopis, protocollon, 1624-1783, 8 j.a. Relacje [relationes, RMO], 1701-1778, 12 j.a. Relacje, brudnopis, 1714-1784, 5 j.a. Relacje - akta luźne, 1702-1784, 4 j.a. Wyroki [decreta], 1658-1777, 6 j.a. Plenipotencje [plenipotentiae], 1761-1784, 1 j.a. Wpisy spraw [regestra causarum], 1736-1768, 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 45
35/12/0 Księgi grodzkie krasnostawskie 1649-1796 0 rozwiń
Zapisy [inscriptiones] - czystopis, 1649-1792, 30 j.a. Zapisy - brudnopis, 1649-1739, 8 j.a. Plenipotencje [plenipotentiae], 1655-1792, 7 j.a. Wyroki [decreta], 1651-1792, 20 j.a. Relacje [relationes, RMO], 1649-1792, 94 j.a. Rejestry podatkowe, 1652-1773, 3 j.a. Ekstrakty z ksiąg, 1649-1796, 4 j.a. Widendarze, 1649-1792, 27 j.a. Wpisy spraw [regestra causarum], 1695-1792, 11 j.a. Liczba jednostek w zespole: 204
35/13/0 Księgi grodzkie szczebrzeskie 1612-1807 0 rozwiń
Zapisy, relacje, wyroki, 1612-1792, 7 j.a. Wyroki [decreta], 1616-1783, 7 j.a. Relacje [relationes], 1660-1807, 9 j.a. Plenipotencje [plenipotentiae], 1759-1792, 1 j.a. Wpisy spraw [regestra causarum], 1653-1783, 6 j.a. Liczba jednostek w zespole: 30
35/14/0 Księgi podkomorskie - zbiór szczątków zespołów 1443-1793 0 rozwiń
1. Księgi podkomorskie lubelskie, 1443-1793, 4 j.a. 2. Księga podkomorska łukowska, 1504-1545, 1 j.a. 3. Księga podkomorska chełmska, 1579-1783, 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 6
35/14/1 Księgi podkomorskie lubelskie 1443-1793 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
35/14/2 Księgi podkomorskie łukowskie 1504-1545 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
35/14/3 Księgi podkomorskie chełmskie 1579-1783 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
35/15/0 Księgi sądu kasztelana i wojewody lubelskiego w Wąwolnicy 1444-1514 329 rozwiń
Księga kasztelana lubelskiego, 1444-1474, 1 j.a. Księga wojewody lubelskiego, 1 j.a.; Liczba jednostek w zespole: 2
35/16/0 Trybunał Koronny Lubelski 1579-1794[1796-1811] 85662 rozwiń
I. Organizacja pracy Trybunału: 1. Ordynacje sądowe, 1600-1786, 13 j.a. ; 2. Składy sędziowskie na sesjach, 1602-1794, 5 j.a.; 3. Funkcjonowanie kancelarii, 1599-1794, 66 j.a. II. Akta procesowe: 1. Suscepty,XVII-XVIII w., 14 j.a.; 2. Pozwy, 1584-1791, 14 ja.; 3. Relacje woźnych o złożeniu pozwów, XVII-XVIII w., 1 j.a.; 4. Manifestacje i protestacje, XVII-XVIII w., 6 j.a.; 5. Protokoły przesłuchań, XVII-XVIII w., 21 j.a.;Sumariusze i rejestry scrutinium 1615-1690, 13 j.a.; 7. Merita spraw i sumariusze dokumentów, XVII-XVIII w. 23 j.a.; 8. Akta instygatora XVI-XVIII, 12 j.a. III. Ekstrakty z akt grodzkich, ziemskich oraz innych:1. województwo krakowskie, XVI-XVIII, 34 j.a.; 2. województwo czernichowskie, XVII-XVIII w., 6 j.a.; 3. województwo sandomierskie, XVI-XVIII w., 55 j.a.; 4. województwo bracławskie, XVII-XVIII w., 7 j.a., 5.województwo kijowskie, XVI-XVIII w., 11 j.a.; 6. województwo wołyński – XVI-XVIII w., 19 j.a., 7. województwo podolskie, XVI-XVIII w., 12 j.a.; 8. województwo ruskie, XVI-XVIII w., 75 j.a., 9. Województwo podlaskie XVI-XVIII w., 34 j.a.; 10. województwo lubelskie, XVI-XVIII w., 26 j.a., 11. województwo bełskie, XVI-XVIII w., 23 j.a.; 12. województwo wileńskie XVII w., 1 j.a., 13. województwo trockie, XVIII w., 1 j.a.; 14. województwo nowogródzkie XVIII w., 3 j.a., 15. województwo mińskie, 1702 r., 1 j.a.; inne załączniki – XVII-XVIII w., 45 j.a.IV. Rejestry sądowe spraw wojewódzkich: 1. województwo krakowskie, 1600-1779, 26 j.a., 2. województwo czernichowskie, XVII w., 15 j.a., 3. województwo sandomierskie, 1602-1745, 25 j.a., 4. województwo bracławskie – 1609-1658, 5 j.a., 5. województwo kijowskie – 1624-1642, 8 j.a.; 6. województwo wołyńskie 1608-1701, 17 j.a., 7. województwo podolskie 1599-1742, 13 j.a.; 8. województwo ruskie, 1600-1722, 44 j.a; 9. województwo podlaskie, 1601-1736, 15 j.a.; 10. Województwo lubelskie 1599-1759, 24 j.a., 11. województwo bełskie 1601-1751, 11 j.a.V. Rejestry sądowe spraw specjalnych: 1. taktowy, 1639-1721, 18 j.a., 2. porwań, 1683-1726, 14 j.a., 3. uwięzionych 1622-1726, 51 j.a.; 4. kryminalny – 1600-1671, 31 j.a.; 5. opłat skarbowych, 1600-1706, 10 j.a.; 6. łączny, 1600-1701, 34 j.a.; 7. skarbowy – 1600-1701, 28 j.a.; 27. skazanych na wypędzenie 1627-1683, 43 j.a.; 9. wybitych z dóbr – 14 j.a. ; 10. urzędników, 1602-1706, 50 j.a., 11. żołnierski, 1600-1724, 114 j.a; 12. ariański, 1665-1726, 14 j.a.; 13. dochodzenia szlachectwa 1692-1725, 8 j.a.; 14. sprawy Ordynacji Zamojskiej 1714,1 j.a.; 15. Rejestry innego typu 1634-1710, 63 j.a.; 16. spraw odesłanych, 1600-1727, 78 j.a.VI. Wyroki Trybunału: 1. księgi wyroków trybunalskich – 1591-1780, 27 j.a.; 2. protokoły wyroków XVII-XVIII, 31 j.a.; 3. sumariusze do ksiąg wyroków – 40 j.a.;VII. Zapisy o charakterze notarialnym Trybunału: 1. księgi zapisów 1667-1715, 5 j.a. ; 2. protokoły zapisów XVII-XVIII, 8 j.a.; 3. sumariusze do ksiąg wyroków – 27 j.a.;VIII. Ekstrakty i kopie z akt trybunalskich: 1. Ekstrakty trybunalskie XVI-XVIII w., 140 j.a.; Kopie trybunalskie, 1600-1794, 12 j.a., 3. Egzekucje wyroków trybunalskich, 1622-1795, 5 j.a.IX. Akta sesji piotrkowskiej: A. ekstrakty z terenu województw: 1. poznańskiego, XVII-XVIII w., 5 j.a.; 2. kaliskiego, XVII w., 4 j.a.; 3. gnieździeńskiego XVII w., 2 j.a., 4. sieradzkiego, XVI-XVIII w., 7 j.a.; 5. łęczyckiego, XVII w., 1 j.a.; 6. brzesko-kujawskiego, XVII-XVIII w., 5 j.a.; 7. inowrocławskiego, XVI-XVIII w., 4 j.a.; 8. płockiego XVII-XVIII w., 4 j.a.; 9. mazowieckiego, XVI-XVIII w., 35 j.a.; 10. rawskiego, XVI-XVIII, 3 j.a.; 11. pomorskiego, II poł. XVII w., 3 j.a.; 12. malborskiego, II poł. XVII w., 1 j.a.; 13. chełmińskiego, II poł. XVII w., 4 j.a.; B. Rejestry sądowe sesji piotrkowskiej, 1600-1699, 17 j.a.; C. Ekstrakty z ksiąg trybunalskich sesji piotrkowskiej, XVII-XVIII w., 2 j.a. X. Akta Cesarsko-Królewskiej Kancelarii Trybunału Koronnego 1796-1810 [1811], 4 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1650
35/17/0 Komisje cywilno-wojskowe woj. lubelskiego 1790-1793 904 rozwiń
Komisja Cywilno-Wojskowa Ziemi Lubelskiej i Powiatu Urzędowskiego, 1790-1793, 7 j.a. Komisja Cywilno-Wojskowa Ziemi Łukowskiej, 1790-1792, 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 8
Wyświetlanie 1 do 20 z 3 224 wpisów.