Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
45/162/0 Akta dóbr rodziny von Reichenbach w Branicach i Bliszczycach 1778-1784 0 rozwiń
Kontrakt dzierżawy dóbr Branice i Bliszczyce zawarty przez Henryk hrabiego Reichenbach (Heinrich Reichsgraf von Reichenbach) z Johannem Danielem Baumgartem oraz dołączone raporty finansowe - 1 j.a. (1778-1784) Liczba jednostek w zespole: 1
45/163/0 vacat - Mapy miasta i powiatu głubczyckiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/164/0 vacat - Mapa powiatu grodkowskiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/165/0 vacat - Mapy powiatu kozielskiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/166/0 vacat - Mapy miasta i powiatu krapkowickiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/167/0 vacat - Mapa miasta i powiatu namysłowskiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/168/0 vacat - Mapy miasta i powiatu niemodlińskiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/169/0 vacat - Mapy miasta i powiatu nyskiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/170/0 vacat - Mapy powiatu oleskiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/171/0 vacat - Mapy miasta i powiatu opolskiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/172/0 vacat - Mapy miasta i powiatu prudnickiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/173/0 vacat - Mapy miasta i powiatu raciborskiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/174/0 vacat - Mapa powiatu strzeleckiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/175/0 vacat -Mapy z okresu Plebiscytu na Górnym Śląsku - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/176/0 Komitet Obywatelski Polaków Śląska Opolskiego 1945 0 rozwiń
akta dotyczące organizowania się Komitetu Obywatelskiego Polaków Śląska Opolskiego, sprawy aprowizacji, skierowania do pracy, prośby o przydzielenie pracowników 1945 (8 j.a.), ankiety personalne 1945 (40 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 48
45/177/0 Sztab Organizacyjny Grupy Operacyjnej Śląsk Opolski 1945 19 rozwiń
sprawy zakwaterowania, gospodarcze, angażowania pracowników na Śląsku Opolskim, prośby o wystawienie i przedłużenie przepustek, przydziały na poszczególne stanowiska, zestawienia ilościowe wysłanych pracowników 1945 (17 j.a.), arkusze ewidencyjne i wykazy pracowników wysłąnych do poszczególnych powiatów 1945 (20 j.a.), legitymacje 1945 (9 j.a.), dopływ:pismo urzędowe nadesłane do sztabu 1945 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 47
45/178/0 Starostwo Powiatowe w Opolu 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólno - Organizacyjny: zarządzenia organizacyjne wojewody śląskiego, akta organizacji wewnętrznej starostwa, zarządzenia polustracyjne władz zwierzchnich, zarządzenia wewnętrzne starosty, sprawy pracownicze, protokoły z odpraw, akta dotyczące ruchu i stanu ludności, wykazy statystyczne, sytuacyjne, sprawozdania starosty oraz poszczególnych referatów, urzędów i instytucji, korespondencja ogólna 1945-1950 (55 j.a.), Referat Rachunkowo-Gospodarczy: preliminarze budżetowe i sprawozdania z ich wykonania 1945-1946 (3 j.a.), Referat Społeczno-Polityczny: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawozdania sytuacyjne referatu oraz zarządów gminnych, sprawozdania i statystyka dotycząca weryfikacji miejscowej ludności i jej powrotu do kraju, sprawy paszportowe, narodowościowe, repatriacja Niemców i obywateli radzieckich, zwolnienia z obozów i niewoli, sprawy obywaletstwa polskiego, deklaracje wierności, sprawy weryfikacyjne-repatriacyjne i majątkowe, grobownictwo wojenne, sprawy wyznaniowe, ruchów społecznych i zawodowych, sprawy cudzoziemców, ewidencja i statystyka ludności 1945-1950 (303 j.a.), Referat Administracyjno-Prawny: przepisy i zarządzenia ogólne, statystyka i sprawozdania dotyczące ruchu ludności, sprawozdania z działalności referatu, sprawy urzędu stanu cywilnego, sprawy metrykalne, raporty - wykazy dotyczące rejestracji małżeństw, urodzin i zgonów, zmiany nazwisk i imion, roszczenia własnościowe 1945-1950 (78 j.a.), Referat Karno-Administracyjny: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawozdania z postępowania karno-administracyjnego, rejestry spraw karnych 1945-1949 (10 j.a.), Referat Osiedleńczy: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawozdania i statystyka, ewidencja i wykazy gospodarstw, sprawy osadnictwa wiejskiego, wnioski o przyznanie prawa własności na gospodarstwa rolne, wykazy zakładów i przedsiębiorstw, akta nieruchomości nierolniczych, korespondencja referatu 1945-1950 (86 j.a.), Referat Przemysłu: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawozdania i statystyka, koncesje przemysłowe i rzemieślnicze, wykazy zakładów przemysłowych, rzemieślniczych i handlowych 1945-1950 (45 j.a.), Referat Handlu: sprawozdnia i statystyka, wykazy przedsiębiorstw handlowych, koncesje gastronomiczne i inne, sprawy cen i komisji cennikowych 1946-1950 (26 j.a.), Referat Zdrowia: okólniki i korespondencja referatu, sprawozdania lekarza powiatowego oraz miejskiego szpitala zakaźnego w Opolu, sprawozdania z akcji przeciw epidemiologicznej, zachorowań na choroby weneryczne, stanu sanitarnego, rejestry lekarzy i położnych 1945-1947 (10 j.a.), Referat Opieki Społecznej: sprawozdania z działalności referatu, sprawy budżetowe i dotacje, domy opieki społecznej, rewindykacja dzieci, akta dotyczące Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej 1945-1949 (21 j.a.), Referat Kultury i Sztuki: sprawozdania i statystyka w sprawach kultury, sprawy teatrów amatorskich, biblioteki, wystawy 1945-1950 (7 j.a.), Referat Budownictwa: sprawozdania z działalności referatu oraz z odbudowy obiektów, szkody wojenne w nieruchomościach, akta dotyczące odbudowy obiektów, kredyty inwestycyjne, korespondencja referatu 1945-1950 (53 j.a.), Referat Pomiarów: okólniki, instrukcje i korespondencja referatu, dziennik ewidencji pomiarów, sprawy znaków i materiałów kartograficznych i pomiarowych, wykazy zmian własności 1945-1950 (15 j.a.), Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawozdania i statystyka, sprawozdania i statystyka, sprawozdania z działalności referatu, sprawozdania o położeniu rolnictwa i z przebudowy ustroju rolnego, spisy rolne GUS, wykazy szkód wojennych w rolnictwie, wykazy gospodarstw rolnych i ogrodniczych przejętych na rzecz skarbu państwa, akta dotyczące państwowych majątków ziemskich, ewidencja działek, wykazy bezrolnych, małorolnych i średniorolncyh, wykazy osadników, podania i przydział gospodarstw, sprawy hipoteczne, wykazy inwentarza żywego, korespondencja referatu 1945-1950 (135 j.a.), Referat Oświaty Rolniczej: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Oświaty Rolniczej, akta dotyczące szkół rolniczych 1945-1950 (22 j.a.), Referat Weterynarii: sprawy opieki weterynaryjnej i Powiatowej Lecznicy Weterynaryjnej 1946 (2 j.a.), Powiatowy Komendant Straży Pożarnych: okólniki i rozkazy własne, sprawy organizacyjne straży pożarnych, miesięczne wykazy pożarów, zestawienia budynków straży pożarnych 1945-1946 (4 j.a.), dodatkowe jednostki: wykazy zabytków z terenu Opolszczyzny 1946 (1 j.a.), sprawozdania z działalności referatu osiedleńczego 1945-1948 (1 j.a.), przyznanie obywatelstwa polskiego ludności autochtonicznej 1945-1949 (1 j.a.), statut organizacyjny Zarządu Miejskiego w Opolu 1948-1953 (1 j.a.), plan terenu wykopalisk na Ostrówku b.d.(1 j.a.), Ośrodek Zdrowia - budżet, okólniki 1947-1948 (1 j.a.), protokoły i sprawozdania z przebiegu akcji zbierania podpisów pod apelem szkokholmskim na rzecz obrony pokoju 1950 (1 j.a.), podział majątku byłych gmin niemieckich 1947 (1 j.a.), dodatkowy budżet miasta Opola na rok 1949 (1 j.a.), wyjazdy do Niemiec 1947-1950 (1 j.a.), przydziały nieruchomości 1946-1647 (1 j.a.), spis zarejestrowanych fachowców z powiatu i miasta Opola 1946 (1 j.a.), weryfikacja ludności 1945-1947 (1 j.a.), sprawy graniczne 1949 (1 j.a.), miesięczne sprawozdania sytuacyjne 1946 (1 j.a.), administracja domów skarbowych 1945-1946 (2 j.a.), protokoły z kontroli i lustracji Oddziału Związku Zawodowego Pracowników Państwowych w Opolu 1948-1950 (1 j.a.), arkusze szacunkowe gospodarstw gminy Łubniany 1947 (1 j.a.), Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 1948-1950 (1 j.a.), zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej 1946 (1 j.a.), podział majątku poniemieckiego 1946-1949, przekazanie gospodarstw poniemieckich 1945 (1 j.a.), akta osobowe pracowników urzędów gmin i wydziału powiatowego b.d. (14 j.a.), miesięczne sprawozdania sytuacyjne starostwa 1945-1946 (1 j.a.), spisy gospodarstw poniemieckich 1949-1950 (1 j.a.), zmiana nazwisk 1948-1951 (1 j.a.), przepisy kancelaryjne 1945-1948 (1 j.a.), spis ludności 1945-1950 (1 j.a.), tymczasowe zaświadczenia o przyznaniu obywatelstwa polskiego 1945 (1 j.a.), dary z UNRRA 1945-1946 (1 j.a.), podział miasta i powiatu 1946 (1 j.a.), sprawy uprawnień na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i usług 1949 (1 j.a.), rejestr korespondencji 1949 (1 j.a.), wykaz osób składających deklaracje wierności b.d.(1 j.a.), sprawy przemysłowe i własnościowe 1947-1949 (2 j.a.), protokoły przekazania gospodarstw 1945-1952 (2 j.a.), rejestr składek pomocy zimowej 1948-1949 (1 j.a.), materiały do planów zagospodarowania terenowego dla powiatu Opole 1949 (22 j.a.), przes.80/2004: budżet 1947-1948 (1 j.a.), pisma z prośbą o zgodę na prowadzenie działalności rzemieslniczej, przemysłowej i gastronomicznej 1945-1947 (4 j.a.), zezwolenia na zakup i ubój zwierząt rzeźnych dla rzeźników 1946 (1 j.a.), akta personalne 1946-1949 (21 j.a.), ankiety zgłoszeniowe zakładów przemysłowych 1945 (5 j.a.), budżety jednostek podległych 1947-1949 (9 j.a.), wykazy pracowników Starostwa Powiatowego 1946 (1 j.a.), działalność Starostwa Powiatowego w 1946 r. (1 j.a.), bilans za rok 1949 (1 j.a.), protokoły przekazania gospodarstw wolnych b.d. (2 j.a.), pisma o odzyskanie zajętego mienia 1947-1948 (1 j.a.), współpraca pomiędzy Starostwem Powiatowym a Powiatowym Inspektoratem Kultury Fizycznej 1950 (1 j.a.), nab.2018: ewidencja personelu w Starostwie Powiatowym w Opolu 1948 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 1278
45/179/0 Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich [1938] 1945-1950 [1986] 0 rozwiń
Referat Ogólno-Organizacyjny 1945-1950 (70 j.a.), Referat Rachunkowo-Gospodarczy 1945-1950 (7 j.a.), Referat Społeczno-Polityczny 1945-1950 (125 j.a.), Referat Administracyjno-Prawny 1945-1950 (42 j.a.), Refarat Karno-Administracyjny 1947-1949 (2 j.a.), Referat Osiedleńczy 1945-1949 (12 j.a.), Referat Przemysłu 1945-1950 (23 j.a.), Referat Handlu 1945-1949 (22 j.a.), Referat Zdrowia 1948 (1 j.a.), Referat Opieki Społecznej 1948-1949 (2 j.a.), Referat Kultury i Sztuki 1946-1947 (2 j.a.), Referat Budownictwa 1946-1950 (30 j.a.), Referat rolnictwa i Reform Rolnych 1945-1949 (43 j.a.), Referat Oświaty Rolniczej 1947-1949 (16 j.a.), Referat Weterynarii 1945-1949 (10 j.a.), akta młynów, nieruchomości, przes. 224/2004: sprawozdania jednostkowe przedszkoli 1946-1949 (4 j.a.), wykaz nauczycieli powiatu strzeleckiego 1946 (1 j.a.), przepisy i zarządzenia ogólne 1949-1950 (1 j.a.), druki obowiązkowe w Śląskich Zakładach Obuwia w Otmęcie przesłane do Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Publikacji, Prasy i Widowisk w Katowicach 1950 (1 j.a.), nadanie nazwiska dziecku nieznanych rodziców 1950 (1 j.a.), nadzór nad biurami Ewidencji Ludności 1950 (1j .a.), sprawozdania sytuacyjne starosty i jednostek podległych 1950 (1 j.a.), sporządzanie planów finansowych i wykonawczych, wykazów domów i wniosków o dotację funduszu ogólnokrajowego 1950 (1 j.a.), sprawozdania z remontów kapitalnych 1950 (1 j.a.), przes. 995/2007: zestawienie powiatowe dotyczące plonów i ogólnych zbiorów 1947 (1 j.a.), zmiana imion i nazwisk 1948 (1 j.a.), przes. 1205/2008: informacja o obowiązkach Referatu Pracy 1945 (1 j.a.), dopływ: sprawy repatriantów - osiedlenia, przydział nieruchomości 1945-1948 (9 j.a.), wykazy obiektów rolniczych i nierolniczych na terenie miasta 1945-1950 (3 j.a.), akta statystyka powiatowego 1945-1950 (1 j.a.), spisy osób uprawnionych do głosowania w referendum ludowym 1946 (6 j.a.), spis rolny 1946, 1948-1950 (4 j.a.), sprawozdawczość z ruchu ludności 1947-1949 (5 j.a.), korespondencja w sprawie przydzielenia nieruchomości, rejestr nieruchomości przekazywanych w trybie dekretu z dnia 6.XII. 1946 r. , odbiory odrysów planów katastralnych 1947-1948 (4 j.a.), sprawozdanie o stanie zatrudnienia w gromadach 1949 (1 j.a.), raporty sytuacyjne 1949 (1 j.a.); nab. 8262/2016: akta osobowe 1938-1986 (179 j.a.), nab.9258/2018: organizacja wewnętrzna starostwa i zasady urzędowania, metody pracy, regulaminy, sprawozdania 1950 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 780
45/180/0 Powiatowa Rada Narodowa w Opolu 1948-1950 0 rozwiń
protokoły z posiedzeń plenarnych i Prezydium Rady 1949-1950 (4 j.a.), sprawozdania z działalności Rady i komisji 1949-1950 (1 j.a.), akta komisji radzieckich 1949 (2 j.a.), akta działalności inspektora rad narodowych 1949 (2 j.a.), korespondencja 1949 (1 j.a.), reorganizacja i skład osobowy gminnych rad narodowych 1948-1950 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń gminnych rad narodowych oraz z innych narad i odpraw 1949-1950 (2 j.a.), akta komitetów obrońców pokoju i likwidacji analfabetyzmu 1949-1950 (2 j.a.), dopływ 1 j.a. - Komisja Zdrowia - protokoły z posiedzeń, kontroli, korespondencja 1950 r. Liczba jednostek w zespole: 18
45/181/0 Powiatowa Rada Narodowa w Strzelcach Opolskich 1946-1950 0 rozwiń
pisma okólne władz nadrzędnych 1946-1948 (2 j.a.), protokoły posiedzeń plenarnych Powiatowej Rady Narodowej 1946-1950 (5 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 1948-1950 (3 j.a.), sprawozdania z działalności Powiatowej Rady Narodowej 1946 (1 j.a.), akta kontroli majątków rolnych 1949 (1 j.a.), akta kontroli burmistrza miasta i majątków ziemskich 1946, 1949 (2 j.a.), komisje - plany pracy, protokoły z posiedzeń i kontroli 1946-1949 (7 j.a.), Głosowanie Ludowe 1946 (1 j.a.), sprawozdania z ruchu ludności 1950-1951 (1 j.a.), sytuacja społeczno-gospodarcza powiatu 1946-1947 (2 j.a.), skargi na wójtów 1946 (1 j.a.), zarządzenia i okólniki starosty powiatowego 1947 (1j.a.), kontrole i inspekcje 1946-1950 (4 j.a.), sprawy przejścia mienia państwowego na własność związku samorządu terytorialnego 1948 (1 j.a.), skład osobowy zarządów gimnnych rad narodowych 1948-1950 (1 j.a.), realizacja zarządzeń jednostki nadrzędnej 1949-1950 (1 j.a.), premiowa pożyczka odbudowy kraju 1946 (1 j.a.), akcja siewna 1950 (1 j.a.), Powiatowy Komitet Współdziałania Funduszu Oszczędności Rolniczej i Podatku Gruntowego 1948-1950 (1 j.a.), Społeczny Komitet do Walki z Analfabetyzmem 1949 (1 j.a.), Powiatowy Komitet Uczczenia urodzin Adama Mickiewicza 1949 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 39
Wyświetlanie 441 do 460 z 3 959 wpisów.