Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
45/322/0 vacat-Akta Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich 1954-włączony do zespołu nr 2830-Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 5.12.1954 r. 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/323/0 vacat-Akta Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich 1958-włączony do zespołu nr 2832-Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 2.02.1958 r. 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/324/0 vacat-Akta Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich 1961-włączony do zespołu nr 2833-Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych z terenu województwa opolskiego wyborów przeprowadzonych w dniu 16.04.1961 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/325/0 vacat-Akta Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich 1965-włączony do zespołu nr 2834-Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych z terenu województwa opolskiego wyborów przeprowadzonych w dniu 30.05.1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/326/0 vacat-Akta Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich 1969-włączony do zespołu nr 2835-Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych z terenu województwa opolskiego wyborów przeprowadzonych w dniu 1.06.1969 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/327/0 Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Opolu 1945-1969 0 rozwiń
1. Dokumentacja aktowa 1945-1969 ( 219 j.a.): Organy kolegialne 1945-1950 (4 j.a.) Akty normatywne władz nadrzędnych 1945-1969 (13 j.a.) Normatywy własne Dyrekcji Lasów Państwowych 1945-1950 (28 j.a.) Organizacja administracji Lasów Państwowych 1950 (2 j.a.) Organizacja jednostki własnej 1945-1950 (10 j.a.) Organizacja jednostek podległych 1945-1949 (3 j.a.) Plany wieloletnie 1951 (2 j.a.) Plany roczne 1946-1951 (19 j.a.) Sprawozdania roczne 1945-1951(24 j.a.) Plany finansowe 1945-1949 (10 j.a.) Sprawozdania finansowe jednostki własnej 1945-1952 (22 j.a.) Sprawozdania finansowe jednostek podległych 1949-1952 (4 j.a.) Statystyka 1950 (1 j.a.) Biurowość, archiwum 1958-1959 (1 j.a.) Kontrole zewnętrzne jednostki własnej 1945-1950 (4 j.a.) Kontrole jednostek podległych 1945-1951 (29 j.a.) Ogólne zasady zatrudnienia i płac 1945-1950 (5 j.a.) Reklamacje wojskowe 1961-1965 (1 j.a.) Postępowe metody pracy 1949-1950 (1 j.a.) Straty wojenne i majątek poniemiecki 1945,1949 (2 j.a.) Ewidencja gruntów leśnych 1948-1955 (4 j.a.) Zmiany w stanie posiadania 1946-1951 (12 j.a.) Przekazywanie gruntów leśnych 1945-1951 (9 j.a.) Administracja nieruchomości 1946 (1 j.a.) Prace badawcze 1947-1950 (1 j.a.) Zalesianie 1947-1950 (4 j.a.) Użytkowanie 1950-1952 (2 j.a.) Zbyt produktów 1956 (1 j.a.) 2. Dokumentacja techniczna 1950 ( 3 j.a.): projekty odbudowy i kapitalnych remontów budynków Lasów Państwowych Liczba jednostek w zespole: 222
45/328/0 Państwowe Nieruchomości Ziemskie Zarząd Okręgowy w Opolu 1945-1949 0 rozwiń
zarządzenia, instrukcje i biuletyny 1946-1949 (14 j.a.), protokoły przejęcia majątków na rzecz PNZ 1946-1949 (20 j.a.), protokoły zdawczo-odbiorcze majątków oddanych w obce użytkowanie 1945-1948 (23 j.a.), księgi inwentarzowe, inwentura oraz spisy inwentaryzacyjne poszczególnych majątków 1946-1949 (328 j.a.), bilanse własne 1946-1949 (5 j.a.), preliminarze budżetowe i bilanse zespołów gospodarstw 1946-1949 (85 j.a.), materiały z lustracji zespołów 1946-1948 (6 j.a.), korespondencja, wykazy członków 1946-1949 (19 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 562
45/329/0 Zjednoczenie Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w Opolu 1949-1981 0 rozwiń
Wydział Planowania, Ekonomiki i Organizacji: protokoły z posiedzeń Kolegium Zjednoczenia PPGR, protokoły z narad roboczych, sprawy przejmowania i przekazywania majątków, ich opisy inwentaryzacyjne oraz protokoły rozliczeniowe, stan posiadania, dokumentacja geodezyjna, użytkowanie gruntów, akty normatywne WZ PGR, zarządzenia wewnętrzne dyrektora, plany gospodarczo- finansowe, protokoły kontroli zewnętrznych 1949-1981 (711 j.a.), Wydział Finansów i Księgowości: preliminarze budżetowe, bilanse otwarcia, obrotowe, rachunków, wyniki WZ PGR oraz podległych zespołów, weryfikacja i zatwierdzanie bilansów, spisy inwentaryzacyjne, ankiety, zestawienia oceny wyników gospodarczo-finansowych 1949-1981 (418 j.a.), Wydział Inwestycji i Budownictwa: plany i wnioski inwestycyjne oraz sprawozdania z realizacji inwestycji 1951-1981 (40 j.a.), Wydział Rewizji Gospodarczej: protokoły rewizji poszczególnych PGR 1957-1981 (351 j.a.), Wydział Służb Pracowniczych: akta dotyczące zatrudnienia i płac 1952-1981 (26 j.a.), Wydziały : Produkcji Rolniczej, Produkcji Zwierzęcej oraz Przemysłu Rolnego i Paszowego: dane dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej, bilanse pasz, metryki zakładów przemysłu rolnego, sprawozdania statystyczne z produkcji przemysłu rolnego 1950-1981 (29 j.a.), Wydział Techniki: sprawozdania ze stanu i wykorzystania maszyn rolniczych, taboru samochodowego oraz usług produkcyjnych 1968-1970 (8 j.a.), Wydział BHP i Przeciwpożarowy: sprawozdania z wypadków przy pracy 1968-1981 (2 j.a.), Wydział Administracyjno-Gospodarczy: instrukcje kancelaryjno-archiwalne, wykaz akt, spisy zdawczo-odbiorcze akt 1950-1980 (3 j.a.), Rada Zakładowa: protokoły z posiedzeń Rady Zakładowej, protokoły zebrań sprawozdawczo-wyborczych, protokoły Komisji Rewizyjnej, sprawozdania z działalności Rady Zakładowej 1957-1975 (8 j.a.), Koło Związku Młodzieży Polskiej: protokoły z zebrań koła ZMP, deklaracje związku 1956 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 1661
45/330/0 Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Opolu 1945-1950 0 rozwiń
bilanse własne 1946-1948 (1 j.a.), bilanse otwarcia przedsiębiorstw 1945-1950 (23 j.a.), protokoły zdawczo-odbiorcze przedsiębiorstw 1950 (11 j.a.), rejestr przedsiębiorstw rzemieślniczych i handlowych (1 j.a.), spisy inwentarza parafii kościelnych 1949 (1 j.a.), wykaz mienia wartościowego przekazanego nieodpłatnie 1949 (1 j.a.), uchwały Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej przedsiębiorstw 1950 (9 j.a.), nab.9268/2018: miesięczne sprawozdania z działalności urzędu 1946 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 51
45/331/0 vacat - Urząd Likwidacyjny w Opolu - obecnie pod nr 614 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/332/0 Powiatowy i Miejski Urząd Informacji i Propagandy w Opolu 1945-1947 0 rozwiń
okólniki i zarządzenia dotyczące konkursów, organizowania uroczystości okolicznościowych, ewidencji czasopism, planów gospodarczych i czasopism 1945-1947 (2 j.a.), sprawozdania i protokoły z działalności urzędu, przebiegu różnych akcji 1945-1947 (4 j.a.), korespondencja wpływająca i wychodząca dotycząca spraw organizacji urzędu, życia kulturalnego, sprawozdań, uroczystości okolicznościowych, zaproszeń 1945-1946 (2 j.a.), ankiety infprmacyjne z poszczególnych gmin 1946 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 9
45/333/0 Urząd Zatrudnienia w Katowicach Oddział w Opolu 1945-1950 0 rozwiń
Organy Kolegialne: protokoły zebrań periodycznych; 1 j.a. (1946-1949) Akty normatywne: zarządzenia, pisma okólne, wytyczne, komunikaty, instrukcje; 4 j.a. (1945-1950) Planowanie i sprawozdawczość. Statystyka: sprawozdania opisowe oddziału ze stanu zatrudnienia, sprawozdania statystyczne cząstkowe; 7 j.a. (1946-1950) Kontrole: protokoły i zalecenia polustracyjne; 1 j.a. (1947-1950) Kadry: układ zbiorowy pracy, sprawy popytu i podaży pracy młodocianych, pracownicy sezonowi, akta osobowe pracowników; 12 j.a. (1946-1950) Ekonomika: księgi sum budżetowych, rachunków bieżących 2 j.a. (1946-1948) Liczba jednostek w zespole: 27
45/334/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Brzegu 1945-1947 0 rozwiń
stan osiedlonych i chłonności osiedleńczej 1946-1947 (3 j.a.), sprawozdania z osiedlenia i chłonności gmin i miejscowości 1946 (1 j.a.), wykazy stanu osiedlenia Lewina Brzeskiego 1945-1947 (1 j.a.), ewidencja ludności w gromadach i gminach 1945-1946 (2 j.a.), księgi rejstracji repatriantów i przesiedleńców w Punkcie Etapowym w Brzegu 1945-1949 (2 j.a.), transporty Niemców 1946-1947 (3 j.a.), przydział mienia nierolniczego 1946-1948 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 13
45/335/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Głubczycach 1945-1951 0 rozwiń
Referat Ogólny - sprawozdania, wykazy, korespondencja ogólna 1947 (2 j.a.), sprawozdania opisowe i gospodarcze 1949 (1 j.a.), repatriacja obywateli niemieckich 1947-1950 (2 j.a.), korespondencja w sprawch osiedleńczych, przesiedleńczych i repatriacyjnych 1945-1947 (2 j.a.), Referat Osiedleńczy - protokoły przekazania gospodarstw b.d. (14 j.a.), Referat Etapowy - korespondencja w sprawach organizacyjnych i administracyjnych 1945-1947 (1 j.a.), sprawozdania gospodarcze i ruchu repatriantów 1945-1947 (2 j.a.), sprawy w zakresie repatriacji obywateli niemieckich 1950 (1 j.a.), protokoły kontroli i inspekcji Punktu Etapowego w Głubczycach 1947, 1950 (3 j.a.), sprawozdania sanitarne, ruchu chorych i personelu 1945-1950 (3 j.a.), ruch chorych 1949 (1 j.a.), pisma lekarza PUR 1945-1948 (1 j.a.), protokoły kontroli biurowości Komisji Wnioskowej w Powiatowym Oddziale PUR w Głubczycach 1947 (1 j.a.), ewidencja repatriantów 1945-1951 (4 j.a.), książki meldunkowe 1945-1947 (2 j.a.), karty ewidencyjne 1945-1951 (26 j.a.), zaświadczenia 1945-1948 (7 j.a.), korespondencja 1946-1947 (1 j.a.), spisy repatriantów 1946 (1 j.a.), akta personalne bd. (20 j.a.), przes.1680/2011: wykaz gospodarstw b.d. Liczba jednostek w zespole: 96
45/336/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Grodkowie 1947 0 rozwiń
protokoły przekazania gospodarstw b.d. (7 j.a.), kat. B-50 księgi rejestracyjne repatriantów osiedlonych 1945-1949 (5 j.a.), spis osób i orzeczeń odszkodowawczych 1946-1948 (1 j.a.), zaświadczenia przydziału gospodarstw bd. (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 15
45/337/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Kluczborku 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólny - sprawozdania ruchu repatriantów, reemigrantów i przesiedleńców 1950 (1 j.a.), sprawozdania gospodarcze 1949-1950 (1 j.a.) sprawozdanie dotyczące obcokrajowców według narodowości 1950 (1 j.a.), zarządzenia i pima poufne, korespondencja w sprawach pracowników PUR, repatriacji Niemców, kontroli PUR, w sprawach organizacyjnych, osadnictwa i transportu 1945-1950 (5 j.a.), protokoły przekazanych akt osiedleńczych i dokumentacja inwentaryzacyjna 1949 (2 j.a.), Referat Prawny - instrukcje i okólniki 1945 (1 j.a.), akcja kredytowa 1945-1946 (1 j.a.), odpisy wierzytelne 1945-1947 (1 j.a.), protokoły pozostawionego mienia 1945 (1 j.a.), Referat Osadnictwa - protokoły przekazania gospodarstw b.d. (8 j.a.), sprawozdania z osadnictwa za grudzień 1949 r 1950 (1 j.a.), akta posrednictwa pracy 1945-1946 (1 j.a.), korespondencja w sprawach interwencji i wykazy interwencji 1950 (1 j.a.), Referat Etapowy - sprawozdania gospodarcze i korespondencja Punktu Etapowego 1945-1947 (2 j.a.), Referat Transportowy - zarządzenia dotyczące referatu i sprawozdania z działalności 1945-1948 (2 j.a.), Referat Zdrowia - sprawozdania lekarza punktu sanitarnego, sprawozdania z ruchu chorych, służby zdrowia 1945-1947 (2 j.a.), ewidencja repatriantów i osadników 1945 (3 j.a.), spis repatriantów 1946 (1 j.a.), karty ewidencyjne 1945-1949 (11 j.a.), zaświadczenia repatriacyjne 1945-1948 (17 j.a.), zaświadczenia o przydziale gospodarcze, ewidencja zmarłych 1945-1947 (1 j.a.), zaświadczenia i protokoły pozostawionego mienia 1945-1947 (3 j.a.), orzeczenia i protokoły pozostawionego mienia 1947 (2 j.a.), wykazy wysłanych ordynariuszy i przesiedleńców 1947-1949 (1 j.a.), korespondencja w sprawach przesiedleńczych, transportowych 1950-1951 (2 j.a.), wykazy nadesłnych orzeczeń odszkodowawczych 1946-1948 (1 j.a.), orzeczenia sądowe w sprawach majątkowych 1946-1947 (1 j.a.), potwierdzenia odbioru orzeczeń odszkodowawczych 1947 (1 j.a.), zaświadczenia o rejestracji 1949 (1 j.a.), korespondencja ogólna 1949 (1 j.a.), akta personalne 1945-1950 (2 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 79
45/338/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Koźlu 1945-1951 0 rozwiń
Referat Ogólny - okólniki, zarządzenia 1950 (1 j.a.), korespondencja w sprawach organizacyjnych i administacyjnych Oddziału, w sprawach repatriacji Niemców 1945-1950 (5 j.a.), sprawozdania ruchu repatriantów z zachodu 1948 (1 j.a.), akta likwidacji gruntów użytkowych i nieruchomości 1947-1948 (2 j.a.), akta likwidacji Referatu Osadnictwa, Punktu Etapowego i Punktu Sanitarnego 1948-1949 (2 j.a.), Referat Prawny - odpisy protokołów i dokumentów uwierzytelnionych 1947 (1 j.a.), Referat Osiedleńczo - Przesiedleńczy - protokoły przekazania gospodarstw b.d. (3 j.a.), korespondencja w sprawach przesiedleńczych 1950 (1 j.a.), Referat Etapowy - sprawozdania gospodarcze 1947 (1 j.a.), Referat Transportowy - transporty repatriantów z Zachodu, raporty o przybyłych z Zachodu, 1945-1948 (11 j.a.), transporty dzieci, skorowidze transportów dzieci, wykazy dzieci powracających z Zachodu, wykazy osób słabych fizycznie 1946-1948 (31 j.a.), transport repatriantów z Indii, Włoch i Afryki 1948 (1 j.a.), Referat Repatriacyjno-Reemigracyjny - sprawozdania miesięczne Referatu, wypłaconych zapomóg i gospodarcze 1950-1951 (2 j.a.), skorowidze osób przybyłych z zachodu, spisy repatriantów i osadników, transporty osób przybyłych z zachodu, karty ewidencyjne, rejestry wydanych zaświadczeń, zaświadczenia repatriacyjne, kartoteka płac 1945-1949 (80 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 142
45/339/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Namysłowie 1945-1946 0 rozwiń
Referat Osadnictwa - imienne wykazy osiedlonych 1945 (1 j.a.), ewidencja repatriantów i przesiedleńców 1946 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 2
45/340/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Niemodlinie 1945-1948 0 rozwiń
Referat Ogólny - sprawozdania 1945-1948 (2 j.a.), protokoły z odbytych odpraw kierowników referatów 1946 (1 j.a.), sprawy organizacyjno - administracyjne - okólniki, zarządzenia, inspekcje i wizytacje, korespondencja w sprawie repatriacji Niemców 1945-1948 (5 j.a.), Referat Finansowo-Budżetowy - sprawozdania z przydziału doraźnych zapomóg, przebiegu akcji pożyczkowej, zestawienia wniosków o pożyczkę dla repatriantów i osiedleńców 1945-1948 (3 j.a.), Referat Planowania i Statystyki - sprawozdania statystyczne - wykazy osiedlonych repatriantów i przesiedleńców 1945-1947 (1 j.a.), Referat Osadnictwa - osadnictwo spółdzielczo-parcelacyjne 1946 (1 j.a.), osadnictwo 1947 (1 j.a.), protokoły przekazania gospodarstw b.d. (8 j.a.), wykazy repatriantów, książki meldunkowe przybywających na etap, karty ewidencyjne, zaświadczenia repatriacyjne, protokoły pozostawionego mienia, korespondencja, sprawy personalne, listy płac, akta personalne 1945-1949 (60 j.a.), nab.9269/2018: akta personalne 1945-1948 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 83
45/341/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Nysie 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólny - okólniki, korespondencja 1949 (1 j.a.), sprawozdania miesięczne z działalności Powiatowego Oddziału 1949-1950 (2 j.a.), sprawozdania z ruchu repatriantów, sprawozdania gospodarcze, wypłaconych zapomóg, finansowe 1950 (4 j.a.), zestawienia repatriowanych obywateli do Związku Radzieckiego 1950 (1 j.a.), protokoły kontroli i inspekcji 1946-1949 (1 j.a.), korespondecja Referatu w sprawach organizacyjno-administracyjnych i pracowników Oddziału 1945-1950 (7 j.a.), poszukiwania rodzin 1949 (1 j.a.), Referat Osadnictwa - korespondencja Referatu w sprawach osiedlenia repatriantów, zaświadczenia repatriacyjne 1945-1949 (2 j.a.), protokoły przekazania gospodarstw b.d. (7 j.a.), Referat Etapowy - okólniki i instrukcje, sprawozdania statystyczne, z działalności Punktu Etapowego, korespondencja Referatu Etapowego w sprawie transportów, wykazy repatriantów i przesiedleńców 1945-1947 (4 j.a.), skorowidze repatriantów, transporty, karty ewidencyjne, zaświadczenia, spisy repatriantów 1945-1950 (72 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 101
Wyświetlanie 601 do 620 z 3 959 wpisów.