Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/351/0 Akta Komisji Wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu województwa przemyskiego z wyborów przeprowadzonych w 1976 roku 1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
56/352/0 Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry "Fredreum" w Przemyślu 1944-1958 [1960-1989] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
56/353/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sośnicy powiat Jarosław 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1972, sygn. 1-13; rejestry uchwał GRN 1959-1960, sygn. 14-15; księga uchwał i wniosków GRN 1961, sygn. 16; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy, regulamin 1959-1969, sygn. 17; komisja kultury, oświaty i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, regulamin 1959-1969, sygn. 18; komisja mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy, regulamin 1961-1969, sygn. 19; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy, regulamin 1959-1972, sygn. 20; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 21-28; księga uchwał Prezydium GRN 1955-1967, sygn. 29-35; protokoły zebrań wiejskich 1958-1972, sygn. 36-37; plany gospodarcze gromady 1970-1972, sygn. 38; analiza stanu gospodarki rolnej 1967, sygn. 39; spis rolny 1966-1971, sygn. 40; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1956-1972, sygn. 41-42; budżet gromady 1955-1971, sygn. 43-57; sprawozdania finansowe 1960-1972, sygn. 58-59. Liczba jednostek w zespole: 59
56/354/0 Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Przemyślu [1893-1955] 1956-1975 [1976-1977] 0 rozwiń
Wydział Planowania, 1955-1975, sygn. 1-88 - akta dotyczące organizacji OZLP, jednostek administracji lasów państwowych, organizacja pracy, etaty osobowe, organizacja przedsiębiorstw podległych Ministerstwu Leśnictwa, Przemysłu Drzewnego, organizacja lasów niepaństwowych, protokoły z posiedzeń Zakładowej Komisji Norm Pracy i Płacy, zakładowe normy pracy i stawki, protokoły konferencji i zjazdów, protokoły i sprawozdania z inspekcji i kontroli zewnętrznych oraz jednostek podległych i nadzorowanych, plany wieloletnie i perspektywiczne w budownictwie, plany techniczno-ekonomiczne, kosztów, pozyskiwania i wywozu drewna, dochodów i wydatków w lasach niepaństwowych, zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdania statystyczne z wykonania planów, monografia gospodarstwa leśnego woj. rzeszowskiego, współzawodnictwo pracy; Wydział Kadr, 1974-1975, sygn. 89 - sprawozdania GUS o czasie nieprzepracowanym i stanie zatrudnionych; Wydział Inspekcji, 1956-1977, sygn. 90-504 - analiza działalności wydziału, plany pracy inspektorów obwodowych, protokoły narad inspektorów obwodowych, plany inspekcji i ich wykonanie, protokoły kontroli OZLP w Przemyślu dokonywane przez NIK, protokoły inspekcji jednostek podległych, protokoły inspekcji zewnętrznych; Wydział Finansowy, 1956-1975, sygn. 505-734 - zarządzenia NZLP i OZLP, protokoły rewizji finansowo-księgowych OZLP i jednostek podległych, bilanse, plany finansowe, plany kosztów, analizy bilansów, działalności gospodarczej; Wydział Zagospodarowania Lasu, [1893-1955] 1956-1975 [1976-1977], sygn. 735-1408 - przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy inwentaryzacyjne i sporne, protokoły z kontroli, zmiany uprawy leśnej, wywłaszczenia, nabywanie i zbywanie nieruchomości, zmiana i scalanie, wymiana gruntów, przejmowanie na rzecz Skarbu Państwa lasów prywatnych, protokoły, przekazywanie terenów leśnych władzom obcym, przejmowanie terenów leśnych od innych działów administracji państwowej, zwrot nieruchomości, plany gospodarcze urządzania gospodarstwa leśnego dla poszczególnych nadleśnictw wraz załącznikami, operaty techniczne pomiaru uzupełniającego dla poszczególnych nadleśnictw, operaty pomiarowe, rejestry powierzchniowe, plany cięć, ochrony lasu, mapy glebowe, mapy przeglądowe dla poszczególnych nadleśnictw; Wydział Zaopatrzenia, 1962-1968, sygn. 1409-1412 - plany zaopatrzenia, materiałowo-technicznego oraz sprawozdania z ich wykonania; Wydział Konserwacji i Remontów, 1963-1966, 1971-1974, sygn. 1413-1421 - plan inwestycyjny, sprawozdania z realizacji inwestycji, remontów; Wydział Użytkowania Lasu, 1950-1975, sygn. 1422-1429 - sprawozdania z pracy pił mechanicznych, z pozyskiwania żywicy, z obrotu drewnem, z postępu technicznego, z pracy brygad i zespołów ścinkowo-zrywkowych, protokoły zdawczo-odbiorcze przekazywania na własność państwa kolei lokalnej Łupków-Cisna; Wydział Transportu, 1962-1975, sygn. 1430-1471 - sprawozdania z przewozów, załadunku i przeładunku oraz przetrzymywania wagonów kolejowych, sprawozdania z wykorzystania i pracy taboru samochodowego, sprawozdania z zużycia paliw i energii; Wydział Zbytu i Spedycji, 1959-1974, sygn. 1472-1489 - plany realizacji i obrotu, sprawozdania z dostaw drewna; Komórka BHP, 1965-1970, sygn. 1490-1505 - plany poprawy warunków pracy, kosztów na BHP, sprawozdania z wykonania planów nakładów na BHP, sprawozdania z wypadków przy pracy; Samodzielny Referat Łowiectwa, 1967-1969, sygn. 1506-1509 - plany hodowli i pozyskiwania zwierzyny łownej, wykazy z nadleśnictw odstrzelonej zwierzyny, zarządzenia pokontrolne; Samodzielne Stanowisko ds. Wynalazczości, 1956-1958, 1965-1968, sygn. 1510-1518 - zarządzenia władz nadrzędnych, plany i sprawozdania dotyczące wynalazczości, odprawy, narady, projekty racjonalizatorskie, zgłoszenia usprawnienia pracowniczego, interwencje, zażalenia, odwołania; Inspektor Przeciwpożarowy, 1958-1973, sygn. 1519-1533 - zarządzenia i przepisy ogólne, lustracje i kontrole, plany pracy inspektora, sprawozdania Podkomisji Pożarowo-Technicznej, plany ochrony p.poż; Straż Leśna, 1968-1972, sygn. 1534-1547 - zestawienia kradzieży i nadużyć, sprawozdanie z postępowania karnego o kradzieże drewna z lasu, nadzór i kontrola, dokumentacja hydrologiczna zasobów wód podziemnych ujęcia z utworów czwartorzędowych w Rudniku nad Sanem, album obiektów budownictwa mieszkaniowego Lasów Państwowych zrealizowanych do roku 1974 na obszarze administrowanym przez OZLP, założenia generalne rozbudowy zaplecza technicznego w planach perspektywicznych OZLP w Przemyślu. Liczba jednostek w zespole: 1547
56/355/0 Rejon Przemysłu Leśnego w Przemyślu [1948-1949] 1950-1965 0 rozwiń
Dział Planowania i Organizacji 1950-1964; sygn. 1-151; 151 j.i. - okólniki i zarządzenia w sprawie tworzenia znoszenia organów administracji lasów państwowych oraz podziału terytorialnego, zarządzenia i korespondencja dotycząca organizacji przedsiębiorstw, sprawozdania z zadań oszczędnościowych i usprawnień pracowniczych, z wykonania planu produkcji przemysłowej, o stanie zatrudnienia, z wykonania planu płac, o zużyciu energii, o przebiegu wartości podstawowych, o przebiegu wskaźników techniczno-przemysłowych, o obrocie surowca, obrocie tarcicy własnej, wykaz tartaków czynnych i nieczynnych, uruchomianie, likwidacja, przekazywanie tartaków i budynków od innych działów administracji państwowej oraz w wyniku przejęcia na własność Państwa, protokoły z narad techniczno-gospodarczych, organizowanych przez Rejon, zarządzenia pokontrolne Dyrektora Rejonu, plany techniczno-przemysłowo-finansowe zbiorcze Rejonu, Tartaków: w Nisku, Przemyślu, Leżajsku, Chorzelowie, Łańcucie, Rudzie Różanieckiej, Oleszycach, Stolarni w Nisku, Skrzynkarni w Nisku, narady wytwórcze, konferencje i zjazdy w obrębie administracji lasów państwowych, protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne, organizacja pracy, artykuły prasowe i radiowe, roczne plany produkcji, wskaźników ekonomicznych, zatrudnienia i płac jednostek podległych, sprawy arbitrażowe (dotyczące porwania przez wodę 1300 m3 użytku tartacznego z rzeki San przy Tartaku w Rozwadowie), zarządzenia Dyrektora Przemysłu Leśnego w Przemyślu, sprawozdania i protokoły z konferencji partyjno-ekonomicznych, ceny i cenniki, współzawodnictwo, plany wieloletnie i perspektywiczne. Dział Finansowo-Księgowy [1949] 1950-1964; sygn, 152-269; 118 j.i. - plany finansowe Rejonu i jednostek podległych, bilanse tartaków, zakładów drzewnych. Dział Kadr 1954-1955, 1963; sygn. 270-272; 3 j.i. - sprawozdania statystyczne i opisowe Sekcji z ilości i struktury zawodowej, społecznej i politycznej zatrudnionych, sprawozdania z zatrudnienia, szkolenia i przygotowania zawodowego pracowników, statystyka ilościowa zatrudnienia. Dział Administracyjno-Gospodarczy 1952-1954, 1959-1963; sygn. 273-277; 5 j.i. - rejestry powierzchniowe, zmiany w stanie posiadania, akta dotyczące nieczynnych tartaków w Wielopolu i Szczawnem-Kulasznem, sprawa przekazania Tartaku w Zmysłówce na rzecz Państwowego Funduszu Ziemi. Radca Prawny 1957-1960, 1962; sygn. 278-283; 6 j.i. - zmiany w stanie posiadania, wnioski Rejonu o wpis prawa własności, dzierżawy tartaków nieczynnych. Dział Produkcji i Zbytu 1951-1952, 1954-1965, sygn. 284-291; 9 j.i. - sprawozdania z przebiegu wartości podstawowych i wskaźników techniczno-ekonomicznych, sprawozdania GUS z wykonania planu produkcji przemysłowej, wielkości podstawowych i wskaźników ekonomicznych, z obrotu najważniejszymi materiałami i z wykonania dostaw materiałów, współzawodnictwo (zobowiązania, protokoły z narad roboczych, protokoły z posiedzeń Rejonowej Komisji Współzawodnictwa Pracy). Dział Głównego Technologa 1949-1964; sygn. 292-346; 54 j.i. - normy pracy i cenniki robocizny, sprawozdania GUS z wykonania norm pracy w tartakach, w przemyśle, plan mechanizacji i sprawozdania z wykonania planu, normowanie zużycia materiałów, postęp techniczny, plany pracy i sprawozdania z wynalazczości pracowniczej, sprawozdania (statystyczne i opisowe) ze współzawodnictwa pracy, sprawy dotyczące rozwoju ruchu racjonalizatorskiego, Klub Techniki i racjonalizacji (plany pracy, sprawozdania z działalności Klubu, protokoły z zebrań członków Klubu, analizy pracy na odcinku wynalazczości). Zespół do spraw Technicznych Norm Pracy 1961-1963; sygn. 347-349; 3 j.i. - protokoły z zebrań Rejonowej Komisji Normowania Pracy, normy techniczne uzasadnione (normatywy czasu na wykonanie różnych operacji technicznych, tabele zestawieniowe czynności, zestawienia wyników pomiarowych, korespondencja dotycząca porządkowania zakładów pod względem organizacyjno-technicznym, protokoły z posiedzeń Komisji Koordynacyjnej, protokoły wprowadzenia norm). Dział Mechaniczno- Inwestycyjny [1948] 1950-1958; sygn. 350-353; 4 j.i. - likwidacja zakładów nieczynnych, tartaków w Bielinach, Cisnej i Dukli, Ustrzykach Dolnych i Zarzeczu, we Frysztaku, Huwnikach i Lubaczowie. Inspektor Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 1952-1963; sygn. 354-374; 21 j.i. - zarządzenia własne dotyczące BHP oraz analizy stanu BHP, protokoły polustracyjne kontroli stanu BHP w jednostkach podległych, plany nakładów na BHP, sprawozdanie kwartalne GUS z wykonania planu wykorzystania środków finansowych na bezpieczeństwo i higienę pracy, sprawozdanie kwartalne z wypadków przy pracy i wykonania planu nakładów finansowych na BHP, przepisy i zarządzenia ogólne własne dotyczące BHP (między innymi protokoły przeglądów społecznych i plany poprawy warunków pracy), kontrola przedsiębiorstw (protokoły kontroli jednostek podległych pod względem BHP, zalecenia powizytacyjne), sprawozdania kwartalne ze stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Liczba jednostek w zespole: 374
56/356/0 Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Przemyślu [1961,1963] 1964-1975 0 rozwiń
Dział Kadr i Szkolenia Zawodowego: sprawy przeciwpożarowe, sprawozdania Z-8 (przebiegu przygotowania zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych), sprawy powszechnej samoobrony, 1966-1972, sygn. 1-8; Sekretariat Techniczno-Ekonomiczny: opiniowanie wniosków o uruchomienie zakładów, plany pracy i sprawozdania Terenowo-Branżowego Zjednoczenia Wiodącego przy OPPD w Przemyślu, protokoły posiedzeń Komisji Terenowo-Branżowej, monografia przemysłu drzewnego woj. rzeszowskiego, rekonstrukcja i monografia branży, analizy działalności porozumienia terenowo-branżowego przemysłu drzewnego woj. rzeszowskiego (1963-1967). Analizy działalności (jednostek podległych), zagadnienia produkcyjno-planistyczne, plany produkcyjne, planowanie i wykonanie produkcji, protokoły z narad, 1964-1972, sygn. 9-37; Dział Technologiczny: sprawozdania GUS (wzór P-6), normy zużycia materiałowego (GM-5), suszarnictwo – plany i sprawozdania, postęp techniczny – plany i sprawozdania, normowanie pracy, zarządzenia ogólne, plany pracy i sprawozdania (Z-2), procesy technologiczne; prace naukowo-badawcze, Klub Techniki i Racjonalizacji, 1964-1973, sygn. 38-82; Zespół ds. Techn. Norm Pracy: organizacja pracy, organizacja przedsiębiorstw, plany pracy, normy pracy; technologia – zarządzenia ogólne, technologia – procesy technologiczne; prace naukowo-badawcze, mechanizacja, cenniki robocizny, normy zużycia materiałowego, racjonalizacja – plany pracy i sprawozdania, racjonalizacja – Klub Techniki i Racjonalizacji, 1965-1973, sygn. 94-125; Dział Mechaniczno-Inwestycyjny: Plany inwestycyjne, sprawozdawczość z realizacji inwestycji, Plan 5-letni remontów kapitalnych (1966-1970), sprawozdania z realizacji inwestycji gospodarki remontowej plany wieloletnie i perspektywiczne, 1964-1972, sygn. 126-152; Inspektor BHP: kontrola zakładów, wypadki – analizy i zarządzenia, sprawozdawczość, zarządzenia ogólne, kontrola kontaktów (protokoły pokontrolne), plany nakładów, 1964-1969, sygn. 153-168; Dział Planowania i Organizacji: cenniki wyrobów, organizacja pracy, współzawodnictwo pracy, zarządzenia Dyrektora OPPD, wynagrodzenia, plany techniczno-ekonomiczne, plany przemysłowo-techniczne tartaków, plany kosztów OPPD i tartaków, sprawozdania GUS (P1, P2, P3, P4), analiza syntetyczna za r. 1964 Rejonu Przemysłu Leśnego w P-ślu, kompleksowe analizy ekonomiczne-działalności jednostek podległych, analizy roczne, działalności OPPD, analizy techniczno-ekonomiczne, tartaków, analizy działalności gospodarczej, konferencje Samorządu Robotniczego, protokoły pokontrolne tartaków, /1961/ 1964-1970, sygn. 1969-364; Dział Ekonomiczny: cenniki wyrobów – zarządzenie Dyrektora OPPD, współzawodnictwo, plany roczne, plany kosztów OPPD i tartaków, sprawozdania GUS (P1, P2, P3, P4), plany techniczno-ekonomiczne OPPD i tartaków, protokoły pokontrolne, analizy roczne działalności OPPD, konferencje Samorządu Robotniczego, analizy ekonomiczne tartaków, narady Delegatów Samorządu Robotniczego, plany wieloletnie, plany roczne, opracowania analityczne, metodyka i tematyka prac statystycznych, roczne sprawozdania o stanie i ruchu zatrudnienia (z.k.), narady w OPPD – protokoły, 1971-1975, sygn. 365-515; Dział Zaopatrzenia: programy działania w zakresie usprawnienia i uporządkowania gospodarki surowcowo-materiałowej OPPD, plany zaopatrzenia, sprawozdania GM-11 z wartości zaopatrzenia materiałowo-technicznego, plany ilościowo-wartościowe zaopatrzenia materiałowego, sprawozdania GM-2 z obrotu węglem i koksem, sprawozdania GM-6 z dostaw złomu, 1964-1972, sygn. 516-539; Dział Administracyjno-Gospodarczy: stan posiadania: [ustalenia użytkowników i przekazanie przez OPPD bocznicy kolejowej w Nisku na rzecz M.O.N.], stan posiadania: [prawa przekazania terenu Przedsiębiorstwa Drzewnego w Nisku na rzecz Niżańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego], [Przejęcie nieruchomości we wsi Strwiążyk przez OPPD], [rozbiórka budynku mieszkalnego tartaku w Nisku], inwestycje socjalne, 1964-1972, sygn. 540-544; Dział Tarcicy: sprawozdania z wykonania sprzedaży towarów na zaopatrzenie rynku, 1970, sygn. 545; Dział Zbytu Wyrobów Drzewnych: sprawozdania z wykonania dostaw materiałów, ze zbytu produkcji materiałowej (GM-9, GM-10), 1968-1973, sygn. 546-547; Dział Księgowości: plany finansowe: zbiorcze OPPD, zarządu OPPD i podległych przedsiębiorstw, bilanse zbiorcze: OPPD, zarządu OPPD i podległych przedsiębiorstw (ułożone alfabetycznie wg Miejscowości), 1964-1975, sygn. 548-767; Odwoławcza Komisja Powypadkowa przy OPPD w Przemyślu: protokoły z Komisji Powypadkowej: odwołanie poszkodowanych, skład Komisji, [1968] 1970-1974, sygn. 768. Liczba jednostek w zespole: 768
56/357/0 I Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Przemyślu 1868-1939 0 rozwiń
I Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Przemyślu Sprawozdania dyrekcji i protokoły wizytacji 1870-1937, sygn. 1-4; Protokoły konferencji nauczycielskich 1915-1928, sygn. 5-8; Organizacja: administracja i finanse 1856-1937, sygn. 9-19; Personel szkoły 1868-1938, sygn. 20-27; Wychowanie i nauczanie 1968-1937, sygn. 28-34; Dokumentacja wyników nauczania 1871-1937, sygn. 35-103, katalogi główne kursów seminarium oraz kursów froeblowskich, wybrane prace pisemne z egzaminów wstępnych. Dokumentacja egzaminów dojrzałości 1876-1937, sygn. 104-118, protokoły egzaminów, wybrane życiorysy absolwentów, kursy robót ręcznych, ogródek froeblowski, ochronka; Współpraca z innymi szkołami oraz instytucjami i towarzystwami 1868-1937, sygn. 125-127; Zarządzenia niedotyczące działalności szkoły 1911-1932, sygn. 128. Szkoła Ćwiczeń przy I Państwowym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Przemyślu Organizacja, finanse, personel 1876-1931, sygn. 129; Dokumentacja wyników nauczania (katalogi główne) 1876-1937, sygn. 130-138. Państwowa Komisja Egzaminacyjna dla Nauczycieli Szkół Powszechnych przy I Państwowym Seminarium Żeńskim w Przemyślu Organizacja komisji 1915-1936, sygn. 139; Dokumentacja egzaminów nauczycielskich (protokoły egzaminów, kwestionariusze osobowe, wybrane prace pisemne) 1888-1939, sygn. 140-181. Liczba jednostek w zespole: 204
56/358/0 Cech Rzemiosł Różnych w Przemyślu 1951-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 36
56/359/0 Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne powiatu jarosławskiego - zbiór szczątków zespołów 1949-1964 0 rozwiń
Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. Konstantego Rokossowskiego w Bobrówce: akta organizacyjne, protokoły zebrań, ewidencja członków, dokumenty rachunkowe, akta dot. likwidacji.1949-1964, sygn. 1-9; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im. XX Zjazdu KPZR w Budzyniu: akta dot. organizacji i likwidacji1952, 1964, sygn. 10-11; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze w Chołyńcu: akta dot. organizacji i likwidacji 1952, 1964, sygn. 12-13; Rolniczy Zespół Spółdzielczy „Kłos” w Cieplicach: akta organizacyjne, plany gospodarcze, sprawozdania finansowe, rejestr członków, akta dot. likwidacji 1950-1964, sygn. 14-25; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze „Zwycięstwo”w Czerniówce: akta dot. organizacji i likwidacji 1953-1965, sygn. 26-27; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze „Pokój” w Grobowcu akta dot. organizacji i likwidacji 1952-1964, sygn. 28-29; Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. K. Marksa w Korzenicy: akta dot. likwidacji 1964, sygn. 30; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im.1 Maja w Kramarzówce: akta organizacyjne, protokoły zebrań, plany gosp., sprawozdania księgi ewidencji 1954-1958, sygn. 31-42; Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. T. Kościuszki w Laszkach: akta organizacyjne i dot. likwidacji 1950-1957, sygn. 43-44; Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. Krajowego Zjazdu Spółdzielni Produkcyjnych w Leżachowie: akta organizacyjne i dot. likwidacji 1953-1964, sygn. 45-46; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze „Lepsze Jutro” w Łazach: akta organizacyjne i dot. likwidacji 1953-1964, sygn. 47-48; Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza „Przyszłość” w Makowisku: ewidencja członków, księga rozliczeń, akta dot. likwidacji 1950,1964, sygn. 49-57; Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im 1 Maja w Miękiszu Nowym: akta organizacyjne, akta dot. likwidacji 1950-1964, sygn. 58-59; Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza „Wolność” w Miękiszu Starym: protokoły zebrań członków, plany i sprawozdania gosp., księgi ewidencji, księgi inwentarzowe, akta dot. likwidacji 1950-1964, sygn. 60-79; Rolnicze Zrzeszenie. Spółdzielcze im. „Frontu Narodowego” w Ostrowie: akta dot. organizacji, plan gospodarczy, sprawozdanie, akta dot. likwidacji 1953-1964, sygn. 80-84; Rolnicza Spółdzielnia im. PKWN w Ryszkowej Woli: akta organizacyjne i dotyczące zakończenia likwidacji 1950-1964, sygn. 85-86; Rolniczy Zespół Spółdzielczy „Nowy Świat” w Sieniawie: akta organizacyjne, bilans likwidacyjny 1953-1964, sygn. 87-88; Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. B. Bieruta w Sośnicy: akta organizacyjne i dot. likwidacji 1949-1964, sygn. 89-90; Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. Marcelego Nowotki w Świętem: akta organizacyjne i dot. likwidacji 1952-1964, sygn. 91-92; Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza „Jedność” w Tuchli: akta organizacyjne, protokoły zebrań, protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne, plany gosp. ewidencja członków, akta dot. likwidacji 1950-1964, sygn. 93-103, Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze w Tuczempach: 1956-1959, sygn. 104-106, akta organizacyjne, protokoły zebrań, sprawozdania gospodarcze. Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. Gen. Karola Świerczewskiego w Wysocku: akta organizacyjne i dot. likwidacji 1950, 107-108; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im.22 Lipca w Zabłotcach: akta organizacyjne, bilans likwidacyjny 1952-1946, sygn. 109-110; Rolniczy Zespół Spółdzielczy im.1 Maja w Zaleskiej Woli: akta organizacyjne i dot. likwidacji 1951-1964, sygn. 111-112; Zrzeszenie Uprawy Ziemi im. A. Mickiewicza w Zapałowie: akta organizacyjne, bilans likwidacji 1949-1965, sygn. 113-114. Liczba jednostek w zespole: 114
56/359/1 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. Konstantego Rokossowskiego w Bobrówce 1949-1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
56/359/2 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im. XXX Zjazdu KPZR w Budzyniu 1952-1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/359/3 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Przełom" w Chotyńcu 1952-1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/359/4 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Kłos" w Cieplicach 1950-1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
56/359/5 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Zwycięstwo" w Czerniówce 1953-1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/359/6 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Pokój" w Grabowcu 1952-1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/359/7 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. Karola Marksa w Korzenicy 1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/359/8 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im. 1 Maja w Kramarzówce 1954-1958 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
56/359/9 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. Tadeusza Kościuszki w Laszkach 1950-1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/359/10 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. I Krajowego Zjazdu Spółdzielni Produkcyjnych w Leżachowie 1953-1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/359/11 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Lepsze Jutro" w Łazach 1953-1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
Wyświetlanie 361 do 380 z 2 782 wpisów.