Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/351/0 Akta Komisji Wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu województwa przemyskiego z wyborów przeprowadzonych w 1976 roku 1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
56/352/0 Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry "Fredreum" w Przemyślu 1944-1958 [1960-1989] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
56/353/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sośnicy powiat Jarosław 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1972, sygn. 1-13; rejestry uchwał GRN 1959-1960, sygn. 14-15; księga uchwał i wniosków GRN 1961, sygn. 16; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy, regulamin 1959-1969, sygn. 17; komisja kultury, oświaty i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, regulamin 1959-1969, sygn. 18; komisja mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy, regulamin 1961-1969, sygn. 19; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy, regulamin 1959-1972, sygn. 20; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 21-28; księga uchwał Prezydium GRN 1955-1967, sygn. 29-35; protokoły zebrań wiejskich 1958-1972, sygn. 36-37; plany gospodarcze gromady 1970-1972, sygn. 38; analiza stanu gospodarki rolnej 1967, sygn. 39; spis rolny 1966-1971, sygn. 40; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1956-1972, sygn. 41-42; budżet gromady 1955-1971, sygn. 43-57; sprawozdania finansowe 1960-1972, sygn. 58-59. Liczba jednostek w zespole: 59
56/354/0 Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Przemyślu [1928-1955] 1956-1975 [1976-1977] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1547
56/355/0 Rejon Przemysłu Leśnego w Przemyślu 1950-1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 374
56/356/0 Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Przemyślu [1961,1963] 1964-1975 0 rozwiń
Dział Kadr i Szkolenia Zawodowego: sprawy przeciwpożarowe, sprawozdania Z-8 (przebiegu przygotowania zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych), sprawy powszechnej samoobrony, 1966-1972, sygn. 1-8; Sekretariat Techniczno-Ekonomiczny: opiniowanie wniosków o uruchomienie zakładów, plany pracy i sprawozdania Terenowo-Branżowego Zjednoczenia Wiodącego przy OPPD w Przemyślu, protokoły posiedzeń Komisji Terenowo-Branżowej, monografia przemysłu drzewnego woj. rzeszowskiego, rekonstrukcja i monografia branży, analizy działalności porozumienia terenowo-branżowego przemysłu drzewnego woj. rzeszowskiego (1963-1967). Analizy działalności (jednostek podległych), zagadnienia produkcyjno-planistyczne, plany produkcyjne, planowanie i wykonanie produkcji, protokoły z narad, 1964-1972, sygn. 9-37; Dział Technologiczny: sprawozdania GUS (wzór P-6), normy zużycia materiałowego (GM-5), suszarnictwo – plany i sprawozdania, postęp techniczny – plany i sprawozdania, normowanie pracy, zarządzenia ogólne, plany pracy i sprawozdania (Z-2), procesy technologiczne; prace naukowo-badawcze, Klub Techniki i Racjonalizacji, 1964-1973, sygn. 38-82; Zespół ds. Techn. Norm Pracy: organizacja pracy, organizacja przedsiębiorstw, plany pracy, normy pracy; technologia – zarządzenia ogólne, technologia – procesy technologiczne; prace naukowo-badawcze, mechanizacja, cenniki robocizny, normy zużycia materiałowego, racjonalizacja – plany pracy i sprawozdania, racjonalizacja – Klub Techniki i Racjonalizacji, 1965-1973, sygn. 94-125; Dział Mechaniczno-Inwestycyjny: Plany inwestycyjne, sprawozdawczość z realizacji inwestycji, Plan 5-letni remontów kapitalnych (1966-1970), sprawozdania z realizacji inwestycji gospodarki remontowej plany wieloletnie i perspektywiczne, 1964-1972, sygn. 126-152; Inspektor BHP: kontrola zakładów, wypadki – analizy i zarządzenia, sprawozdawczość, zarządzenia ogólne, kontrola kontaktów (protokoły pokontrolne), plany nakładów, 1964-1969, sygn. 153-168; Dział Planowania i Organizacji: cenniki wyrobów, organizacja pracy, współzawodnictwo pracy, zarządzenia Dyrektora OPPD, wynagrodzenia, plany techniczno-ekonomiczne, plany przemysłowo-techniczne tartaków, plany kosztów OPPD i tartaków, sprawozdania GUS (P1, P2, P3, P4), analiza syntetyczna za r. 1964 Rejonu Przemysłu Leśnego w P-ślu, kompleksowe analizy ekonomiczne-działalności jednostek podległych, analizy roczne, działalności OPPD, analizy techniczno-ekonomiczne, tartaków, analizy działalności gospodarczej, konferencje Samorządu Robotniczego, protokoły pokontrolne tartaków, /1961/ 1964-1970, sygn. 1969-364; Dział Ekonomiczny: cenniki wyrobów – zarządzenie Dyrektora OPPD, współzawodnictwo, plany roczne, plany kosztów OPPD i tartaków, sprawozdania GUS (P1, P2, P3, P4), plany techniczno-ekonomiczne OPPD i tartaków, protokoły pokontrolne, analizy roczne działalności OPPD, konferencje Samorządu Robotniczego, analizy ekonomiczne tartaków, narady Delegatów Samorządu Robotniczego, plany wieloletnie, plany roczne, opracowania analityczne, metodyka i tematyka prac statystycznych, roczne sprawozdania o stanie i ruchu zatrudnienia (z.k.), narady w OPPD – protokoły, 1971-1975, sygn. 365-515; Dział Zaopatrzenia: programy działania w zakresie usprawnienia i uporządkowania gospodarki surowcowo-materiałowej OPPD, plany zaopatrzenia, sprawozdania GM-11 z wartości zaopatrzenia materiałowo-technicznego, plany ilościowo-wartościowe zaopatrzenia materiałowego, sprawozdania GM-2 z obrotu węglem i koksem, sprawozdania GM-6 z dostaw złomu, 1964-1972, sygn. 516-539; Dział Administracyjno-Gospodarczy: stan posiadania: [ustalenia użytkowników i przekazanie przez OPPD bocznicy kolejowej w Nisku na rzecz M.O.N.], stan posiadania: [prawa przekazania terenu Przedsiębiorstwa Drzewnego w Nisku na rzecz Niżańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego], [Przejęcie nieruchomości we wsi Strwiążyk przez OPPD], [rozbiórka budynku mieszkalnego tartaku w Nisku], inwestycje socjalne, 1964-1972, sygn. 540-544; Dział Tarcicy: sprawozdania z wykonania sprzedaży towarów na zaopatrzenie rynku, 1970, sygn. 545; Dział Zbytu Wyrobów Drzewnych: sprawozdania z wykonania dostaw materiałów, ze zbytu produkcji materiałowej (GM-9, GM-10), 1968-1973, sygn. 546-547; Dział Księgowości: plany finansowe: zbiorcze OPPD, zarządu OPPD i podległych przedsiębiorstw, bilanse zbiorcze: OPPD, zarządu OPPD i podległych przedsiębiorstw (ułożone alfabetycznie wg Miejscowości), 1964-1975, sygn. 548-767; Odwoławcza Komisja Powypadkowa przy OPPD w Przemyślu: protokoły z Komisji Powypadkowej: odwołanie poszkodowanych, skład Komisji, [1968] 1970-1974, sygn. 768. Liczba jednostek w zespole: 768
56/357/0 I Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Przemyślu 1868-1939 0 rozwiń
I Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Przemyślu Sprawozdania dyrekcji i protokoły wizytacji 1870-1937, sygn. 1-4; Protokoły konferencji nauczycielskich 1915-1928, sygn. 5-8; Organizacja: administracja i finanse 1856-1937, sygn. 9-19; Personel szkoły 1868-1938, sygn. 20-27; Wychowanie i nauczanie 1968-1937, sygn. 28-34; Dokumentacja wyników nauczania 1871-1937, sygn. 35-103, katalogi główne kursów seminarium oraz kursów froeblowskich, wybrane prace pisemne z egzaminów wstępnych. Dokumentacja egzaminów dojrzałości 1876-1937, sygn. 104-118, protokoły egzaminów, wybrane życiorysy absolwentów, kursy robót ręcznych, ogródek froeblowski, ochronka; Współpraca z innymi szkołami oraz instytucjami i towarzystwami 1868-1937, sygn. 125-127; Zarządzenia niedotyczące działalności szkoły 1911-1932, sygn. 128. Szkoła Ćwiczeń przy I Państwowym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Przemyślu Organizacja, finanse, personel 1876-1931, sygn. 129; Dokumentacja wyników nauczania (katalogi główne) 1876-1937, sygn. 130-138. Państwowa Komisja Egzaminacyjna dla Nauczycieli Szkół Powszechnych przy I Państwowym Seminarium Żeńskim w Przemyślu Organizacja komisji 1915-1936, sygn. 139; Dokumentacja egzaminów nauczycielskich (protokoły egzaminów, kwestionariusze osobowe, wybrane prace pisemne) 1888-1939, sygn. 140-181. Liczba jednostek w zespole: 204
56/358/0 Cech Rzemiosł Różnych w Przemyślu 1951-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 36
56/359/0 Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne powiatu jarosławskiego - zbiór szczątków zespołów 1949-1964 0 rozwiń
Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. Konstantego Rokossowskiego w Bobrówce: akta organizacyjne, protokoły zebrań, ewidencja członków, dokumenty rachunkowe, akta dot. likwidacji.1949-1964, sygn. 1-9; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im. XX Zjazdu KPZR w Budzyniu: akta dot. organizacji i likwidacji1952, 1964, sygn. 10-11; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze w Chołyńcu: akta dot. organizacji i likwidacji 1952, 1964, sygn. 12-13; Rolniczy Zespół Spółdzielczy „Kłos” w Cieplicach: akta organizacyjne, plany gospodarcze, sprawozdania finansowe, rejestr członków, akta dot. likwidacji 1950-1964, sygn. 14-25; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze „Zwycięstwo”w Czerniówce: akta dot. organizacji i likwidacji 1953-1965, sygn. 26-27; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze „Pokój” w Grobowcu akta dot. organizacji i likwidacji 1952-1964, sygn. 28-29; Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. K. Marksa w Korzenicy: akta dot. likwidacji 1964, sygn. 30; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im.1 Maja w Kramarzówce: akta organizacyjne, protokoły zebrań, plany gosp., sprawozdania księgi ewidencji 1954-1958, sygn. 31-42; Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. T. Kościuszki w Laszkach: akta organizacyjne i dot. likwidacji 1950-1957, sygn. 43-44; Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. Krajowego Zjazdu Spółdzielni Produkcyjnych w Leżachowie: akta organizacyjne i dot. likwidacji 1953-1964, sygn. 45-46; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze „Lepsze Jutro” w Łazach: akta organizacyjne i dot. likwidacji 1953-1964, sygn. 47-48; Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza „Przyszłość” w Makowisku: ewidencja członków, księga rozliczeń, akta dot. likwidacji 1950,1964, sygn. 49-57; Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im 1 Maja w Miękiszu Nowym: akta organizacyjne, akta dot. likwidacji 1950-1964, sygn. 58-59; Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza „Wolność” w Miękiszu Starym: protokoły zebrań członków, plany i sprawozdania gosp., księgi ewidencji, księgi inwentarzowe, akta dot. likwidacji 1950-1964, sygn. 60-79; Rolnicze Zrzeszenie. Spółdzielcze im. „Frontu Narodowego” w Ostrowie: akta dot. organizacji, plan gospodarczy, sprawozdanie, akta dot. likwidacji 1953-1964, sygn. 80-84; Rolnicza Spółdzielnia im. PKWN w Ryszkowej Woli: akta organizacyjne i dotyczące zakończenia likwidacji 1950-1964, sygn. 85-86; Rolniczy Zespół Spółdzielczy „Nowy Świat” w Sieniawie: akta organizacyjne, bilans likwidacyjny 1953-1964, sygn. 87-88; Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. B. Bieruta w Sośnicy: akta organizacyjne i dot. likwidacji 1949-1964, sygn. 89-90; Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. Marcelego Nowotki w Świętem: akta organizacyjne i dot. likwidacji 1952-1964, sygn. 91-92; Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza „Jedność” w Tuchli: akta organizacyjne, protokoły zebrań, protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne, plany gosp. ewidencja członków, akta dot. likwidacji 1950-1964, sygn. 93-103, Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze w Tuczempach: 1956-1959, sygn. 104-106, akta organizacyjne, protokoły zebrań, sprawozdania gospodarcze. Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. Gen. Karola Świerczewskiego w Wysocku: akta organizacyjne i dot. likwidacji 1950, 107-108; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im.22 Lipca w Zabłotcach: akta organizacyjne, bilans likwidacyjny 1952-1946, sygn. 109-110; Rolniczy Zespół Spółdzielczy im.1 Maja w Zaleskiej Woli: akta organizacyjne i dot. likwidacji 1951-1964, sygn. 111-112; Zrzeszenie Uprawy Ziemi im. A. Mickiewicza w Zapałowie: akta organizacyjne, bilans likwidacji 1949-1965, sygn. 113-114. Liczba jednostek w zespole: 114
56/359/1 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. Konstantego Rokossowskiego w Bobrówce 1949-1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
56/359/2 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im. XXX Zjazdu KPZR w Budzyniu 1952-1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/359/3 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Przełom" w Chotyńcu 1952-1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/359/4 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Kłos" w Cieplicach 1950-1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
56/359/5 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Zwycięstwo" w Czerniówce 1953-1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/359/6 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Pokój" w Grabowcu 1952-1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/359/7 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. Karola Marksa w Korzenicy 1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/359/8 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im. 1 Maja w Kramarzówce 1954-1958 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
56/359/9 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. Tadeusza Kościuszki w Laszkach 1950-1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/359/10 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. I Krajowego Zjazdu Spółdzielni Produkcyjnych w Leżachowie 1953-1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/359/11 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Lepsze Jutro" w Łazach 1953-1964 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
Wyświetlanie 361 do 380 z 2 780 wpisów.