Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/21/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Rozwadowie 1945-1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/22/0 C.K. Starostwo Powiatowe w Sanoku 1870-1918 [1919] 0 rozwiń
Akta organizacyjno-administracyjne 1870–1918, sygn. 1–8 (okólniki władz zwierzchnich, zarządzenia własne, sprawy reprezentacyjne i osobowe urzędników starostwa) ; Nadzór nad związkami, organizacjami i partiami 1915–1918 [1919 styczeń], sygn. 9–14 (akta stowarzyszeń i związków, ruch robotniczy, opinie polityczne); Sprawy obywatelstwa, przynależności gminnej i stanu cywilnego 1880–1918, sygn. 15–17 (akta przynależności gminnej, sprawy metrykalne, zezwolenia na zawarcie małżeństw); Nadzór nad rozwojem przemysłu, odbudową i aprowizacją 1879–1918, sygn. 18–22 (karty przemysłowe, licencje, akta dot. odbudowy i aprowizacji ludności); Sprawy opieki społecznej, zdrowia, akcji społecznych 1886–1918 [1919 styczeń], sygn. 23–33 (akta dot. opieki i ubezpieczeń społecznych, sprawy sanitarne, świadczenia wojenne, zbiórka metali na cele wojenne, sprawy ewakuacji, jeńców, zasiłki uchodźcze); Powiatowy Urząd Gospodarczy 1917–1918, sygn. 34 (zarządzenia władz zwierzchnich, sprawy organizacyjne urzędu, akta dot. konfiskaty środków żywnościowych, urząd. skarb. ds. żywności). Liczba jednostek w zespole: 92
56/23/0 Starostwo Powiatowe Sanockie [1883-1890, 1910, 1914-1918] 1919-1939 47 rozwiń
I. Referat Ogólny, 1919-1939, sygn. 1-3, 126-131; II. Referat Organizacyjny, 1918-1939, sygn. 132-147; III. Referat Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, 1919-1939, sygn. 4-57, 148-192; IV. Referat Administracyjny, 1883-1939, sygn. 58-81, 193-237, V. Referat Opieki Społecznej, 1919-1939, sygn. 82-85, 238-242, VI. Referat Wojskowy, 1916-1939, sygn. 86-91, 243-245; VII. Referat Karno-Administracyjny, 1918-1939, sygn. 92, 246-257; VIII. Referat Ochrony Lasów, 1919-1939, sygn. 93, 258-259; IX. Referat Sanitarny, 1916-1938, sygn. 94-99, 260-263; X. Referat Weterynaryjny, 1919-1938, sygn. 100-103, 264; XI. Referat Inwalidów Wojennych, 1919-1939, sygn. 104; XII. Powiatowy Urząd Gospodarczy, 1917-1920, sygn. 105-106, 265-267; XIII. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych Komisarz Ziemski, 1919-1939, sygn. 107-119, 268-273; XIV. Odszkodowania wojenne, 1919-1929, sygn. 120-124, 274-275; XV. Pomoce kancelaryjne, 1925-1938, sygn. 125, 276-280 Liczba jednostek w zespole: 281
56/24/0 Starosta Powiatowy w Sanoku [1931] 1939-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 153
56/25/0 Starostwo Powiatowe Przeworskie 1944-1950 0 rozwiń
Referat Ogólny: organizacja biurowości 1945–1949, sygn. 1–3; Referat Administracyjny: wybory do zarządu miejskiego i gminnego, organizacja miejskich i gminnych rad narodowych, wybory sołtysów i wójtów w gminach, akta dot. wywłaszczeń, melioracji, poszukiwań naftowych 1945–1950, sygn. 4–20; Referat Społeczno-Polityczny: sprawy mniejszości narodowych, sekt religijnych, stowarzyszeń i związków, sprawozdania sytuacyjne i meldunki Starosty oraz Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej, sprawozdania kwartalne z zarejestrowanych w USC małżeństw, urodzeń i zgonów 1945–1950, sygn. 21–34; Referat Przemysłowy: zarządzenia Starosty, rejestracja zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw handlowych, Powiatowy Cech Rzemieślniczy, statystyka przemysłowa i handlowo-gospodarcza 1944–1948, sygn. 35–42; Referat Aprowizacji i Handlu: akta dot. spółdzielczości, Komisja Cennikowa 1945–1947, sygn. 43–46; Referat Przemysłu i Handlu: zarządzenia władz zwierzchnich, rzemiosło i jego organizacja, przemysł wolno-wytwórczy, sprawy uprawnień handlowych, komisje cennikowe i notowań, Komisja Usprawnienia Zaopatrzenia, statystyka przemysłowa 1947–1949, sygn. 47–60; Referat Przemysłu: sprawy rzemiosła, przemysłu wolno-wytwórczego, chałupnictwa, statystyka 1950, sygn. 61–64; Referat Karno-Administracyjny: rejestry karne 1944–1949, sygn. 65–67; Referat Opieki Społecznej: sprawozdani miesięczne z działalności 1945–1949, sygn. 68–70; Referat Weterynarii: nadzór nad jarmarkami, rzeźniami, statystyka weterynaryjna 1947–1949, sygn. 71–74; Referat Kultury i Sztuki: sprawozdania referatu 1945–1949, sygn. 75; Referat Odbudowy: sprawozdania architekta powiatowego, okólniki i zarządzenia zwierzchnich dot. grobownictwa i cmentarzy, plany inwestycyjne, nadzór budowlany 1946–1950, sygn. 76–82; Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: sprawozdawczość, plany pracy, uprawa roślin przemysłowych, akcja hodowlana, Powiatowa Komisja Ziemska, ewidencje majątków poukraińskich, spisy zasiewów, wykazy resztówek, preliminarze budżetowe, organizacja oświaty rolniczej, akcja siewna 1947–1950, sygn. 86–116; Referat Sanitarny: sprawozdania z działalności 1949–1950, sygn. 117; Referat Odszkodowań Wojennych: kwestionariusze dot. rejestracji szkód wojennych, kartoteki odszkodowań 1945–1946, sygn. 118–170 Liczba jednostek w zespole: 170
56/26/0 Starostwo Powiatowe Przemyskie 1919-1939 0 rozwiń
Referat Ogólny: instrukcja kancelaryjna Urzędu Wojewódzkiego Lwowskiego, protokół ze Zjazdu Starostów (1935), statut urzędników na etacie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych województwa lwowskiego, monografia powiatu przemyskiego, 1923-1939, sygn. 1-6; Referat Administracyjny: statystyka gmin powiatu przemyskiego (1921), protokoły lustracji urzędów gminnych, sprawy łowieckie, wodne i przemysłowe; zezwolenia na prowadzenie zakładów przemysłowych i handlowych, 1921-1939, sygn. 7-18; Referat Społeczno-Polityczny: akta stowarzyszeń i związków, wykazy stowarzyszeń polskich i ukraińskich, miesięczne sprawozdania z działalności legalnych stronnictw politycznych i ze stanu bezpieczeństwa oraz ruchu wywrotowego, 1919-1939, sygn. 19-25; Referat Opieki Społecznej: protokoły lustracji zakładów opieki społecznej, 1932-1939, sygn. 26-27; Referat Wojskowy: okólniki władz zwierzchnich w sprawie masek ochronnych, ekwipunku oddziałów alarmowych, 1939, sygn. 28; Referat Karno-Administracyjny: protokoły rozpraw karno-administracyjnych, 1938-1939, sygn. 29; Referat Sanitarny: protokoły lustracji sanitarnych, piekarni, sprawozdania lekarskie z dozoru nad Domem Opieki dla Sierot Wojennych, 1919-1934, sygn. 30-32; Referat Spraw Inwalidzkich: prośby o przyznanie renty, rozliczenia z przydzielonych zapomóg, 1919-1939, sygn. 33; Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: akta dotyczące parcelacji majątków: Bachów, Olszany, Bachórzec; sprawozdania z akcji wykupu drobnych dzierżaw rolnych, sprawy hipoteczne, [1929] 1934-1939 sygn. 34-38. Liczba jednostek w zespole: 45
56/27/0 Starostwo Powiatowe Przemyskie 1943-1950 0 rozwiń
Referat Organizacyjny 1944-1945, sygn. 1 organizacja starostwa i zasady urzędowania; Referat Ogólny 1944-1950, sygn. 2-15 zebranie periodyczne, protokoły z konferencji urzędów i władz niezespolonych, zjazdy starościńskie, wewnętrzna organizacja starostwa i zasady urzędowania, nadzór ogólny nad podległymi urzędami i organami, podział powiatu i gmin, materiały statystyczne powiatu, księga zarządzeń wewnętrznych; Referat Administracyjny 1944-1950, sygn. 16-45 poświadczenia i zmiana obywatelstwa, zmiana wyznania, sprawy osobowe pracowników gminnych, nadzór nad gminami, organizacja miejskiej rady narodowej i prezydiów zarządów miejskich, wybory sołtysów, nadania i utrata obywatelstwa, rejestracja ludności cygańskiej, wykaz placówek kulturalno-oświatowych na terenie powiatu, protokoły z sesji wójtów i sekretarzy; Referat Społeczno-Polityczny 1944-1950, sygn. 46-134 sprawy przywrócenia obywatelstwa polskiego byłym deutschstammigom, środki łączności, sprawozdania sytuacyjne, meldunki, zmiana wyznania, instrukcje i okólniki Urzędu Wojewódzkiego Rzeszowskiego, Ministerstwa Administracji Publicznej, sprawy narodowościowe, stowarzyszenia i związki, sprawy ogólne bezpieczeństwa, klęski żywiołowe, przestępczość ogólna i jej zwalczanie, współpraca Starostwa z milicją, raporty o stanie bezpieczeństwa w gromadach, wykazy obywateli radzieckich, wizy dla cudzoziemców, statystyka naturalnego ruchu ludności, wykazy nauczycieli i osób zatrudnionych w Zarządzie Miejskim, ewidencja ludności ukraińskiej, urzędy i sprawy metrykalne wyznania mojżeszowego, nadanie i zmiana nazwiska, rejestracja stowarzyszeń i związków, sprawy wyznań chrześcijańskich niekatolickich, akta kół Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” z Przemyśla i okolic; Wydział Aprowizacji 1944, sygn. 135 akta dotyczące zaopatrzenia ludności; Referat Aprowizacyjno-Przemysłowo-Handlowy 1944-1945, sygn. 136-149 rejestracja spółdzielni, przemysł i handel koncesjonowany, rzemiosło i jego organizacja, planowanie pracy w zakładach przemysłowych, zapotrzebowanie zakładów na materiały i kredyty, statystyka przemysłowa; Referat Aprowizacyjno-Handlowo-Spółdzielczy 1945-1947, sygn. 150-168 nakładanie kontyngentów, przemysł gastronomiczny, spółdzielczość, przemysł wolny, handlowy, usługowy; ceny artykułów pierwszej potrzeby, sprawozdania o obrotach artykułów pierwszej potrzeby, sprawozdania o obrotach produktami spożywczymi oraz z działalności przedsiębiorstw spożywczych jak młyny, wytwórni wody sodowej, spółdzielni mleczarskich; nadzór nad przemysłem spożywczym, gospodnim i hotelarskim; protokoły z lustracji młynów, browarów, piekarń itp.; Referat Aprowizacji 1947-1949, sygn. 169-173 rozliczenia z rozdziału artykułów spożywczych i przemysłowych, zlecenia i przydział artykułów spożywczych; Referat Przemysłowy 1945-1947, sygn. 174-179 rzemiosło i jego organizacja, przemysł koncesjonowany, rolny; protokoły Komisji Doradczej przy Komisji Notowań Cen; Referat Przemysłowo-Handlowy 1947-1949, sygn. 180-203 statystyka przemysłowa, sprawy przemysłu gastronomicznego i hotelarskiego, protokoły i sprawozdania posiedzeń Komisji Cennikowej i Notowań Cen, sprawozdania ekonomiczne (ruchy cen), Powiatowa Komisja Usprawniania Zaopatrzenia, sprawy obrotu towarowego, rejestracja zakładów przemysłowych i zajęć zarobkowych; Referat Handlu 1949-1950, sygn. 204-227 zarządzenia, instrukcje i okólniki Ministerstwa handlu Wewnętrznego, zarządzenia Starosty w sprawach podziału czynności w Referacie Handlu, plany pracy i sprawozdawczość, protokoły z posiedzeń Komisji Usprawnienia Zaopatrzenia, preliminarze zapotrzebowań artykułów powszechnego użytku, zapiski ewidencyjne sprzedawców wyrobów PSM, sieć handlu detalicznego i hurtowego, nadzór nad siecią handlową, sprawozdawczość i statystyka referatu w zakresie mleczarstwa, wykazy o stanie i ruchu przedsiębiorstw, przemysł gastronomiczny i hotelarski, komisja zatrudnienia absolwentów szkół średnich zawodowych w przedsiębiorstwach handlu uspołecznionego; Referat Opieki Społecznej 1944-1949, sygn. 228-230 przydział artykułów żywnościowych pochodzących z akcji Międzynarodowego Funduszu Pomocy Dzieciom, wykazy wysiedlonych i repatriantów; Referat Sanitarny 1945-1950, sygn. 231-251 rozmieszczenie lekarzy w powiecie, sprawozdania budżetowe, zakłady lecznicze, uzdrowiska i letniska, stan sanitarny miast i osiedli, sprawozdania miesięczne z działalności lekarza powiatowego, apteki, choroby zakaźne walka z nierządem i chorobami wenerycznymi, cmentarz, ekshumacje, statystyka sanitarna (miesięczne sprawozdania statystyczne i opisowe lekarza powiatowego i miejskiego, plan inwestycyjny, sprawozdania okresowe i kwartalne); Referat Weterynaryjny 1945-1949, sygn. 257-262 nadzór nad jarmarkami i przeglądanie zwierząt, statystyka weterynaryjna i sprawozdania periodyczne; Referat Powierniczy 1944, sygn. 263 zapotrzebowanie kredytów dla zakładów przemysłowych rządzonych powierniczo; Referat Kultury i Sztuki 1945-1948, sygn. 264-273 teatry i chóry (statut Polskiego Towarzystwa Dramatycznego im. A. Fredry w Przemyślu), miesięczne sprawozdania z działalności Powiatowego Ośrodka Krzewienia Kultury, szkolnictwo artystyczne wydawnictwa, koncerty (dane dotyczące Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu), biblioteki publiczne, protokoły i sprawozdania z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk, muzea i ochrona zabytków, akta dotyczące Regionalnego Muzeum „Strywihor”, korespondencja dotycząca parków zabytkowych, historia zamku w Krasiczynie, program remontu obiektów zabytkowych w powiecie, statystyka – wykazy zespołów muzycznych, dane o imprezach estradowych, odczytach, itp.; Referat Pomiarów 1946-1950, sygn. 274-283 arkusze posiadłości gruntowej gromady katastralnej: Bolestraszyce, Nehrybka, Stubno, Krzywcza, Przekopana; sprawy dotyczące pomiarów podstawowych zleconych przez Wydział Pomiarów, kontrola i ewidencja prac wykonanych przez mierniczych, sprawozdania periodyczne, ewidencja gruntów państwowych, opis powiatu przemyskiego, wykaz powierzchni gmin wiejskich i miejskich, inwentaryzacja i przechowywanie wszystkich pomiarów na obszarze powiatu, planów, aparatów pomiarowych, map itp.; Referat Budownictwa 1947-1948, sygn. 284-290 Miejscowy Urząd Planowania Przestrzennego (sprawy planów zagospodarowania terenowego), plany i inwestycje (rozdział kredytów na odbudowę wsi sprawozdania miesięczne i kwartalne z przebiegu inwestycji i wykorzystania kredytów, zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych), dział grobownictwa wojennego (wykaz grobów wojennych na terenie powiatu przemyskiego); Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 1947-1950, sygn. 291-332 sprawozdania z akcji siewnej, sprawy osadnictwa i przesiedleń, parcelacja wg poszczególnych obiektów, szacunek strat wyrządzonych w zasiewach i ziemniakach przez klęski elementarne, ewidencja nieruchomości ziemskich w przejściowej administracji, ewidencja majątków opuszczonych, porzuconych i ukraińskich (wykazy cyfrowe), regulacje rolne, statystyka i sprawozdawczość (z akcji regulacji hipoteki), sprawozdanie z parcelacji, sprawy młynów (akta dotyczące upaństwowienia młynów w Hujsku i Wojtkowej), sprawy sądowe – egzekucje czynszów, akta dotyczące spraw robocizny najemnej w rolnictwie, wykazy osób reflektujących na osiedlenie w powiecie przemyskim, sprawozdania Referatu Rolnictwa z prac przy przebudowie ustroju rolnego, ewidencja przydzielanych gospodarstw poukraińskich, wykazy nieruchomości ziemskich pozostałych po osobach przesiedlonych do ZSRR wsi: Buszkowice, Duńkowiczki, Łętownia, Kuńkowce, Małkowice; wykazy imienne Ukraińców właścicieli nieruchomości przesiedlonych do ZSRR, wykaz imienny repatriantów osiedlonych na gospodarstwach poukraińskich w gromadzie: Buszkowice, Duńkowiczki, Łętownia, Kuńkowce, Małkowice; ilościowe i imienne wykazy ludności pozostałej w gromadach gminy: Kuźmina, Kuńkowce, Krzywcza, Przemyśl-wieś, Stubno, Żurawica; wykazy osadników do osiedlenia na majątkach poukraińskich na terenach otrzymanych po regulacji granicy w powiecie przemyskim, protokoły oddania w posiadanie gospodarstw rolnych w gminie Fredropol, protokoły dzienne „Trójek Powiatowych” Komisji Osiedleńczej, wykazy imienne gospodarstw rolnych opuszczonych (poukraińskich i pożydowskich) i ich użytkowników w gminach: Bircza, Fredropol, Kuńkowce, Kuźmina, Orzechowce, Przemyśl-wieś, Rybotycze, Wojtkowa; protokoły szacunkowe budynków opuszczonych gmina Stubno, gromada Kalników i Poździacz, Medyka Siedliska, gminy Krzywcza, Ryszelczyce, Skopów, Średnia, Wola Krzywiecka, gminy Przemyśl wieś, gromada Aksmanice, Grochowce, Kruhel Wielki, Nehrybka, Prałkowce, Rożubowice, Stanisławczyk, Witoszyńce. Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania przez P.U.R. Powiatowy Oddział w Przemyślu referatowi Rolnictwa i Reform Rolnych Starostwa Powiatowego w Przemyślu sprawa osadnictwa rolnego repatriantów, protokoły szacunkowe budynków opuszczonych gmin: Żohatyn, gromada Brzeżawa, Dobrzynka, Jawornik, Lipa; sprawozdanie Referatu Urządzeń Rolnych ze stanu organizowania spółdzielni produkcyjnych za miesiące II i III; Inspektorat Oświaty Rolniczej 1947-1950, sygn. 333-338 protokoły z konferencji kierowników średnich szkół rolniczych, sprawy organizacyjne oświaty rolniczej i szkół rolniczych – formularze sprawozdawczo-statystyczne szkół przysposobienia rolniczego, plany szkolenia, wykazy zespołów i uczniów, spawy wychowania fizycznego i higieny, bilanse otwarcia, zestawienia obrotów gospodarczych szkół rolniczych powiatu przemyskiego, imienne arkusze zgłoszeniowe zespołów powiatowych rad narodowych tereny Przemyśla – wsi, sprawozdania miesięczne i kwartalne z działalności Inspektoratu i szkół rolniczych, plany pracy i sprawozdania gminnych instruktorów przysposobienia rolniczego z Babic, Bachórca, Birczy, Bolestraszyc, Drohobyczki, Drohojowa, Kalnikowa, Kalwarii, Kosienic, Krasiczyna, Krzywczy, Nienadowej, Orzechowiec, Pikulic, Przedmieścia Dubieckiego, Śliwnicy, Stubna, Ujkowic, Wacławic i Wyszatyc; sprawy społeczno-kulturalne; Referat Świadczeń Rzeczowych 1945-1950, sygn. 345-348 świadczenia rzeczowe, protokoły z posiedzeń Powiatowej Komisji Dostaw, wykazy roczne kontyngentów, pisma poufne – zestawienia statystyczne gospodarstw zobowiązanych do świadczeń rzeczowych, okólniki władz zwierzchnich w sprawie ściągania świadczeń rzeczowych; Referat Karno-Administracyjny 1944-1950, sygn. 349-358 rejestr spraw karnych, indeks do rejestru spraw karnych. Liczba jednostek w zespole: 376
56/28/0 Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 1944-1950 [1951,1952] 0 rozwiń
Referat Ogólny: sprawozdania z działalności starostwa, księga wewnętrznych zarządzeń starosty, protokoły z zebrań naczelników urzędów niezespolonych, akcje społeczne, instrukcje i okólniki władz zwierzchnich, sprawozdania dotyczące stanu bezpieczeństwa i sytuacji gospodarczej pow., wewnętrzna organizacja starostwa, organizacja biurowości, nadzór ogólny nad urzędowaniem podległych urzędów i organów, protokół czynności referatu, książka protokołów z zebrań gminnych i miejskich rad narodowych; 1944-1950; sygn. 1-15; Referat Administracyjny: organizacja miejskich i gminnych rad narodowych, wybory sołtysów i ich zastępców, granice powiatu, gmin i gromad, zmiany nazw miejscowości, wykazy ludności gmin, opuszczonych gospodarstw, osób pomordowanych przez Niemców, wykazy zniszczeń wojennych, walka z alkoholizmem i sprawy kultury i sztuki, obwody łowieckie, publiczne przedsięwzięcia rozrywkowe, sprawy graniczne, potwierdzenia obywatelstwa, zmiany obywatelstwa, wyznania, statystyka naturalna ruchu ludności, protokół czynności referatu; 1944-1950; sygn. 16-50; Referat Społeczno-Polityczny: instrukcje i okólniki władz zwierzchnich, wykazy miast, miasteczek, wybory do Sejmu Ustawodawczego, głosowanie ludowe, sprawy narodowościowe, ewidencja stowarzyszeń, spółdzielń, związków, sprawy ogólnego bezpieczeństwa, przestępczości, opinie moralności, lojalności, paszporty zagraniczne, sprawy osiedleńcze, ewidencja obcokrajowców i cudzoziemców, sprawozdania sytuacyjne i meldunki, grobownictwo wojenne, sumaryczny spis ludności, zmiana wyznania, protokół czynności referatu; 1944-1950; sygn. 51-85; Referat Aprowizacyjny: instrukcje i zarządzenia władz zwierzchnich, sprawozdania z działalności referatu, świadczenia rzeczowe, aprowizacja wojskowa, protokoły i wykazy zniszczeń i rekwizycji dokonanych przez wojsko; 1944-1945; sygn. 86-92; Referat Aprowizacji i Handlu: schematy organizacyjne referatu – instrukcje i zarządzenia władz zwierzchnich, przemysł gastronomiczny, spożywczy, spółdzielczy, hotelarski, sprawozdania z działalności referatu, handel prywatny, ceny, zaopatrzenie ludności; 1945-1950, [1951-1952]; sygn. 93-124; Referat Przemysłowy: okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich, sprawozdania z działalności referatu, rzemiosło i jego organizacja, podania o udzielenie uprawnień przemysłowych, statystyka przemysłowa – wykazy; 1944-1948, 1950; sygn. 123-130; Referat Karno-Administracyjny: instrukcje i okólniki władz zwierzchnich, zbiór ustaw i przepisów, rejestry spraw karnych, sprawozdania z przebiegu czynności referatu, statystyka karno-administracyjna, sprawy porządku publicznego; 1945-1949; sygn. 131-141; Referat Opieki Społecznej: zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych, sprawozdania z działalności referatu, nadzór nad zakładami opieki społecznej, karty rejestracyjne sierot, wykazy sierot, podania o pomoc, punkt opieki nad matką i dzieckiem, wykazy sytuacyjne zakładów opieki, opieka nad grobami wojennymi; 1944-1950; sygn. 142-153; Referat Sanitarny: okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich, choroby zakaźne, sprawozdania dezynfektorów, statystyka lekarzy, położnych, farmaceutów, zakłady lecznicze, uzdrowiska, letniska, nadzór sanitarny nad szkołami, zakładami opiekuńczymi, więźniami, stan sanitarny miast i osiedli, apteki, składy apteczne; 1944-1950; sygn. 154-173; Referat Odszkodowań Wojennych: zarządzenia władz nadrzędnych, ankiety dotyczące przebiegu działań wojennych na terenie gminy, kwestionariusze szkód i odszkodowań wojennych; 1944-1946; sygn. 174-178; Referat Kultury: zarządzenia i okólniki władz zwierzchnich w sprawie zabezpieczenia bibliotek, parków podworskich i drzewostanu; 1944-1947; sygn. 179; Referat Świadczeń Rzeczowych: sprawozdania z przebiegu świadczeń rzeczowych, wnioski i podania o obniżkę nałożonego kontyngentu, plany zasiewów, imienne wykazy gospodarstw rolnych, plany operatywne świadczeń rzeczowych, wykazy mienia i kontyngentu oddanego lub wziętego przez wojska radzieckie i polskie; 1945-1946; sygn. 180-188; Referat Powierniczy – wykazy nieruchomości; 1945; sygn. 189-210; Referat Weterynaryjny: instrukcje i okólniki władz nadrzędnych, nadzór nad zakładami produkcji przetworów pochodzenia zwierzęcego, zestawienia wyników badań zwierząt rzeźnych i mięsa, sprawozdania chorób zakaźnych, cywilny kurs kucia koni; 1945-1949; sygn. 211-222; Referat Odbudowy: okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich, sprawozdania finansowe dla miast zniszczonych działaniami wojennymi, grobownictwo wojenne, plany remontów budynków, sprawozdania z działalności referatu, nadzór policyjno-budowlany, odbudowa zniszczonych wsi, rozdział materiałów budowlanych, wykazy szkód wojennych, pozostawionych majątków; 1945-1949; sygn. 223-241; Referat Budownictwa: okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich, nadzór nad działalnością władz budowlanych, sprawozdania referatu z wykonania czynności, odbudowa zagród, obrót materiałami budowlanymi, sprawozdania z wykonania remontów kapitalnych, wykazy członków Czynszowej Komisji Odwoławczej; 1949-1950; sygn. 242-250; Referat Aprowizacji: zarządzenia i okólniki władz zwierzchnich, zaopatrzenie ludności w artykuły spożywcze, przemysłowe, sprawozdawczość referatu z sytuacji aprowizacyjnej powiatu, rozliczenia z rozprowadzonych artykułów reglamentowanych; 1947-1949; sygn. 251-256; Referat Przemysłu i Handlu: zarządzenia i okólniki władz zwierzchnich, akta Komisji Notowań, wydawanie kart rejestracyjnych na rzemiosło, przemysł wolny, wytwórczy, przetwórczy, ludowy, domowy, rzemiosło koncesjonowane, przemysł gastronomiczny i hotelarski, Powiatowa komisja Usprawnienia Zaopatrzenia, Komisja Cennikowa; 1947-1950; sygn. 257-278; Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich, akta dotyczące przebudowy ustroju rolnego – komasacja gruntów, wykazy rozparcelowanych majątków, wykazy gromad wytypowanych do regulacji, sprawozdania z akcji wpisywania do ksiąg hipotecznych prawa własności na rzecz Skarbu Państwa, ewidencja majątków opuszczonych przez Ukraińców, spisy ludności przesiedlonej z powiatu, akta dotyczące nieruchomości ziemskich w przejściowej administracji, protokoły z ustalania granicy polno-leśnej, plany prowizorycznego urządzenia Nadleśnictwa Narol, protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Siewnej, plany zasiewów i zbiorów oraz sprawozdania z przebiegu akcji; 1946-1950; sygn. 279-314; Referat Budżetowo-Gospodarczy: instrukcje i okólniki władz zwierzchnich, Dzienniki Urzędowy Ministra Skarbu i Odbudowy; 1948-1949; sygn. 315; Referat Handlu: instrukcje i zarządzenia władz nadrzędnych, sprawozdania z działalności referatu, organizacja i działalność Powiatowej komisji Usprawnienia Zaopatrzenia, ankiety w sprawie sieci detalicznej i produkcji mięsnej, obrót artykułami rolnymi, analiza rynku, sprawy dotyczące podkomisji mięsni-wędliniarskiej, organizacja i działalność Powiatowej Komisji Cennikowej, kontrola sieci przedsiębiorstw handlu hurtowego i detalicznego oraz zwalczanie nielegalnego obrotu towarowego i spekulacji; 1948-1950; sygn. 316-335. Kat. „B-50” 9 j. a. – 0,17 m.b. Referat Ogólny: teczki personalne pracowników Starostwa (1944-1946), sprawy osobowe urzędników i praktykantów (1947, 1949); Referat Społeczno-Polityczny: sprawy personalne (1947-1948), rejestr wydanych obywatelstw (1945-1948), ewidencja sołtysów i podsołtysów (1946-1951), Referat Świadczeń Rzeczowych: sprawy personalne (1945-1946); Referat Odbudowy: sprawy personalne (1948); Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: ewidencja nieruchomości poukraińskich i ich dyspozycje (1949), przydziały budynków poukraińskich (1949). Liczba jednostek w zespole: 336
56/29/0 Starostwo Powiatowe w Jarosławiu [1941-1942] 1944-1950 0 rozwiń
Referat Ogólny: książka zarządzeń Starosty dot. spraw organizacyjnych, obsady personalnej, stanowisk itp., zwoływanie zebrań periodycznych, sprawy akcji społecznej kierowanych i popieranych przez Starostę, sprawozdania sytuacyjne, sprawozdania z działalności referatów, wykazy urzędów w powiecie, protokół z posiedzeń Prezydium PRN, sprawozdania z działalności różnych zakładów, instrukcje i okólniki Wojewody Rzeszowskiego, zjazdy starościńskie, sprawozdania ze stanu bezpieczeństwa, sprawozdania z różnych akcji, wewnętrzna organizacja starostwa, sprawy podziału administracyjnego powiatu, gmin; sprawozdania Rejonowego Inspektoratu Osadnictwa w sprawie akcji repatriacyjnej, protokół przekazania urzędowania przez byłego Komisarza Ziemskiego Referatowi Rolnictwa, wykaz domów ludowych, poufne sprawozdanie ze świadczeń powiatu jarosławskiego na rzecz repatriowanych obywateli do ZSRR, opinie o burmistrzach, wójtach, sekretarzach 1945–1950, sygn. 1–15; Referat Administracyjny: organizacja Powiatowej Rady Narodowej i prezydiów, (protokoły z posiedzeń Prezydium PRN w Jarosławiu), projekty podziału administracyjnego poszczególnych gmin, statystyka odnośnie powiatu jarosławskiego, wykaz gmin i mieszkańców, wykaz zniszczeń wojennych, informacje o stratach wojennych i zabytkach jarosławskich, żegluga i spław na drogach śródlądowych, zmiana wyznania, podania sprawach akt metrykalnych, okólniki odnośnie spraw wyznaniowych, klęski żywiołowe, ewidencja wydanych poświadczeń obywatelstwa polskiego, ewidencje ludności 1945–1949, sygn. 16–34; Referat Społeczno-Polityczny: sprawy ogólno-informacyjne (sprawy mienia poukraińskiego, poszukiwanie obywateli), sprawy narodowościowe, zmiany obrządku (zabezpieczanie ksiąg metrykalnych i dokumentów pocerkiewnych, stowarzyszenia i związki, koła i kluby w Jarosławiu, towarzystwa, koła gromadzkie Związku „Samopomocy Chłopskiej” oraz oddziały powiatowe, koła Związku Młodzieży Polskiej, sprawy ogólnego bezpieczeństwa (meldunki sytuacyjne gmin i posterunków milicji, przestępczość ogólna i jej zwalczanie), ruch i komisje graniczne (wykazy osób ewakuowanych do ZSRR), wykazy liczbowe mienia pozostawionego przez ewakuowaną ludność ukraińską, rozwiązywanie i likwidacja stowarzyszeń i związków, budowa pomnika bohaterom Armii Czerwonej, rejestracja cudzoziemców, sprawy wydalania obywateli sowieckich nielegalnie przebywających w Polsce, wykazy małżeństw mieszanych, wykazy mieszkańców pow. jarosławskiego, parcelacja pocerkiewna, wykazy repatriantów osiedlonych na terenie powiatu, wykazy danych dot. Urzędu Stanu Cywilnego, nadawanie i zmiana nazwiska, raporty sytuacyjne, meldunki Komendy Powiatowej MO i posterunków milicji 1944–1949, sygn. 35–66; Referat Wojskowy: ochrona linii i obiektów wojskowych, wykazy obiektów użyteczności publicznej, linie komunikacyjne, szkic połączeń telegraficznych, akta dot. rekwizycji zasiłków wojskowych, odroczeń służby wojskowej, sprawozdania miesięczne z działalności referatu, nadzór nad prowadzeniem spraw wojskowych w gminach, wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe (protokoły z zebrań Powiatowej Komendy PW i WF), sprawy personalne 1944–19849, sygn. 67–73; Referat Aprowizacji i Handlu: sprawozdani okresowe z działalności referatu, zgłoszenia wolnego handlu 1944–1947, sygn. 74–76; Referat Przemysłowy: przemysł wolny wytwórczy, przetwórczy i zakłady przemysłowe, inwentaryzacja obiektów przemysłowych, zatwierdzenie projektów na urządzenie zakładów 1945–1948, sygn. 77–80; Referat Przemysłowo-Handlowy: akta Powiatowej Komisji Nadzoru nad dystrybucją mąki i zaopatrzenia w pieczywo, statystyka przemysłowa (ewidencja przedsiębiorstw), uprawnienia handlowe, przemysł gastronomiczny, plany i sprawozdawczość referatu, poufne (ewidencja przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych) 1947–1949, sygn. 81–88; Referat Przemysłu: rzemiosło (wykazy czynnych warsztatów rzemieślniczych), przemysł wolny, wytwórczy, przetwórczy; statystyka przemysłowa (wykazy cegielni, kotłów parowych, młynów, tartaków itp.) 1949–1950, sygn. 89–91; Referat Handlu: uprawnienia handlowe, koncesje i licencje, przemysł gastronomiczny, hotelarski (prośby o wydanie koncesji na prowadzenie przemysłu gastronomicznego), sprawozdania opisowe i statystyczne z działalności referatu 1949–1950, sygn. 92–95; Referat Karno-Administracyjny: rejestry karne, skorowidz do rejestru karno-administracyjnego 1945–1949, sygn. 96–101; Referat Opieki Społecznej: wykazy i doniesienia o pomordowanych i zaginionych podczas wojny, zarządzenia polustracyjne, nadzór nad zakładami opieki społecznej (sprawozdania kwartalne dot. fundacji, darowizn, zapisów na cele opieki, sprawozdanie opisowe z działalności Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej, fundacje, akcje społeczne z dziedziny opieki społecznej, Ośrodek Rolny w Pełkiniach (protokół zdawczo-odbiorczy przejęcia majątku, opis budynku pałacu, adaptacja pałacu na cele sierocińca) 1944–1949, sygn. 102–108; Referat Powierniczy: miesięczne sprawozdania rachunkowe z zarządu powierniczego nieruchomościami, sprawozdania opisowe z działalności referatu 1944–1945, sygn. 109–110; Referat Kultury i Sztuki: teatry i chóry (spisy teatrów amatorskich i świetlic), szkolnictwo artystyczne, produkcja artystyczna (sprawozdanie z kursu malarstwa i rysunku oraz sprawozdania Szkoły Rysunków, Malarstwa i Rzeźby w Jarosławiu, wydawnictwa, koncerty, zespoły muzyczne (wykazy orkiestr i chórów), literatura i dzieła sztuki, księgozbiory (sprawozdania dot. życia kulturalnego, wykaz sztuk scenicznych zachowanych w bibliotece teatru M. Bałuckiego w Jarosławiu), muzea i ochrona zabytków (akta dot. remontu kościoła św. Anny, konserwacja budynku Marysieńki Sobieskiej, wykaz zabytkowych budynków), sprawozdania miesięczne z działalności referatu, sprawozdania statystyczne dla GUS 1945–1950, sygn. 111–117; Referat Pomiarów: sprawozdania periodyczne i plany pracy, instrukcje, okólniki i zarządzenia odnośnie spraw katastru gruntowego, akta w sprawie przyłączenia części gromady Dybkowa do Sieniawy, inwentaryzacja i przechowywanie wszystkich pomiarów na obszarze powiatu, planów, operatów pomiarowych, map itp. 1945–1949, sygn. 118–121; Referat Budżetowo-Gospodarczy: akcja oszczędnościowa (sprawozdanie z akcji oszczędnościowej, protokoły z zebrań Komisji Oszczędnościowej) 1949–1950, sygn. 122; Referat Odszkodowań Wojennych: kwestionariusze o ustalenie szkód i odszkodowań wojennych z gminy Sieniawa wieś gromady Gierce, kwestionariusze o ustalenie szkód i odszkodowań wojennych z gminy Sieniawa gromady: Czerwona Wola, Leżachów, Pigany, Piskorowice, Rudka, Wylewa, Wiązownica, Sieniawa Miasto, Munina, Morawsko, Sobiecin i Surochów, Wietlin i Wysocko, Nielepkowice, Piwoda, Szówsko, Wiązownica; zbiorcze zestawienie szkód wojennych z pow. jarosławskiego, straty osobowe, straty w walutach obcych i kosztownościach, statystyka strat, ewidencja szkód wojennych, podania obywateli 1944–1946, sygn. 123–152; Referat Odbudowy: planowanie inwestycji budowlanych, inwentaryzacja szkód wojennych, sprawozdania miesięczne z realizacji odbudowy, grobownictwo wojenne (wykazy cmentarzy), sprawozdawczość z wykonania budownictwa, inwentaryzacja byłego pałacu Czartoryskich przeznaczonego na Ośrodek Szkoleniowy Opiece Społecznej w Jarosławiu 1947–1949, sygn. 153–158; Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych, parcelacja (przekazywanie mienia, wykazy resztówek, regulacja hipotek, wykazy rozdysponowanych gospodarstw i ziemi poukraińskiej, regulacje rolne, przesiedlenia (protokoły z posiedzenia Powiatowego Komitetu Przesiedleńczo-Osiedleńczego, wykazy ochotników na opuszczone gospodarstwa poukraińskie, skierowanie grup zwiadowczych celem zapoznania się z warunkami osadnictwa, Powiatowa Komisja Ziemska (prośby o przydzielenie działek), statystyka i sprawozdawczość, plany pracy i protokoły z wizytacji referatu, administracja majątków opuszczonych, porzuconych z poniemieckich resztówek, wykazy obiektów przemysłu rolnego przejętych przez Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych, wykazy państwowych nieruchomości rolnych, ewidencja czynszów dzierżawnych, opisy techniczne młynów, protokoły z posiedzeń Powiatowej Komisji Siewnej 1947–1950, sygn. 159–180; Powiatowy Inspektorat Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego: sprawy ogólne, reprezentacja zagadnień oświaty rolniczej, sprawozdania PIOR z pracy, miesięczne i roczne plany pracy, statystyka, sprawy organizacyjne oświaty i szkół rolniczych 1947, sygn. 181–182; Inspektorat Oświaty Rolniczej: sprawy ogólne (sprawozdania Inspektoratu z pracy miesięcznej, plany pracy, statystyka), protokoły z zebrań Inspektoratu, sprawy pedagogiczno-wychowawcze, programy konferencji 1948–1949, sygn. 183–186; Dział Samorządowy: sprawy organizacyjne (zarządzenia w sprawie funkcjonowania biur, podział pracy, zakres czynności pracowników), podział powiatu na gminy i gromady, meldunki i ankiety gmin o stanie i sytuacji w powiecie, sprawozdania z inspekcji i zarządzenia poinspekcyjne dla Wydziału Powiatowego, Szpitala oraz zarządów miejskich; sprawozdania miesięczne z działalności inspektoratów samorządowych, akta inspekcyjne gminy: Adamówka, Chłopice, Jarowsław-miasto, Jarosław-wieś, Laszki, Młyny, Munina, Pruchnik, Radymno-miasto, Radymno-wieś, Roźwienica, Sieniawa-miasto, Sieniawa-wieś, Wiązownica; sprawozdania roczne z wykonania budżetu, kredyty inwestycyjne, sprawy podatkowe (wykazy podatku gruntowego, odwołania od wymiaru podatku), sprawozdania z przebiegu realizacji przyznania ulg w podatku gruntowym w związku z akcją „H” (hodowlaną), sprawy budowlane (sprawozdania z wykonania planu inwestycyjnego, plany zabudowy gromad), preliminarze budżetowe bibliotek, sprawy bibliotek, sprawy elektryfikacji i radiofonizacji wsi, sprawy Szpitala Powiatowego (uchwały Rady Szpitalnej, sprawozdania dot. opieki nad biednymi) 1946–1950, sygn. 187–218. Kat. B do dalszego przechowywania: sprawy osobowe urzędników i praktykantów 1949; sprawy konsularne 1948, kartoteki indywidualne ilustrujące szkody wojenne w gminach pow. Jarosławskiego 1946, protokoły szacunkowe budynków opuszczonych w poszczególnych gminach pow. Jarosławskiego 1947-1950, sprawy personelu nauczycielskiego 1948-1949, protokoły czynności 1944-1945 - 20 j.a. - 0,45 m.b. Liczba jednostek w zespole: 247
56/30/0 Powiatowa Rada Narodowa w Przeworsku 1940, 1944-1950 0 rozwiń
Referat Ogólno-Organizacyjny, 1944-1950, sygn. 1-16 - protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Narodowej, z posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady, protokoły z posiedzeń Wydziału Powiatowego, sprawozdania z działalności Powiatowej Rady Narodowej, akta komisji, akta dotyczące organizacji Wydziału Powiatowego, Komunalna Kasa Oszczędności w Przeworsku, inspekcja gospodarki i działalności Powiatowego Związku Samorządowego w Przeworsku, protokołu z odpraw wójtów, sekretarzy gminnych i sołtysów; Referat Samorządu Gminnego, 1945-1947, sygn. 17-18 - akta dotyczące inspekcji działalności gmin pow. przeworskiego, sprawy finansowe i majątkowe gmin; Referat Budżetowo-Finansowy, 1940, 1945-1950, sygn. 19-26 - budżety i sprawozdania rachunkowe Wydziału, budżet Szpitala Powiatowego w Przeworsku, wykaz zniszczeń wojennych na terenie miasta Przeworska i powiatu. Liczba jednostek w zespole: 26
56/31/0 Powiatowa Rada Narodowa w Przemyślu 1944-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 124
56/32/0 Powiatowa Rada Narodowa w Jarosławiu 1944-1950 0 rozwiń
Powiatowa Rada Narodowa, 1945-1950, sygn. 1-28 - protokoły z posiedzeń plenarnych Powiatowej Rady i jej Prezydium, regulamin obrad Powiatowej rady Narodowej, akta komisji, sprawozdania z działalności Powiatowej Rady Narodowej, terenowych rad narodowych, instytucji i urzędów, protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej wraz z korespondencją (w Jarosławiu, Radymnie, Sieniawie), Gminnej Rady Narodowej (w Adamówce, Chłopicach, Jarosławiu-wsi, Laszkach, Młynach, Muninie, Pruchniku, Radymnie-wsi, Sieniawie-wsi, Wiązownicy, akta dotyczące działalności Inspektora Terenowych Rad Narodowych przy Powiatowej Radzie Narodowej, sprawy biblioteczne; Wydział Powiatowy, 1944-1950, sygn. 29-45 - protokołu z posiedzeń Wydziału i Kolegium, sprawozdania z działalności, sprawy organizacyjne, podział terytorialny powiatu, sprawy budżetowe, podatkowe i inwestycyjne, sprawy rolnictwa, akta dotyczące inspekcji, akta Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej; Pomoce kancelaryjne, 1944-1949, sygn. 46-51 - dzienniki podawcze. Kat. „B-50”, 1947-1950, sygn. 1-6 - sprawy personalne, ankiety personalne pracowników gminnych, akta osobowe burmistrzów, wiceburmistrzów, wójtów, podwójcich oraz sekretarzy gminnych. Liczba jednostek w zespole: 51
56/33/0 Powiatowa Rada Narodowa w Lubaczowie 1944-1950 0 rozwiń
Dział Ogólno-Organizacyjny, 1944-1959, sygn. 1-94 - protokoły posiedzeń Powiatowej Rady Narodowej i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, księga uchwał Powiatowej Rady Narodowej, sprawozdania z działalności Powiatowej Rady Narodowej, akta komisji, zarządzenia władz zwierzchnich, sprawy ogólno-organizacyjne rad narodowych, podział terytorialny, sprawa uruchomienia sądów obywatelskich oraz wykazy ławników sądowych, referendum, wybory do Sejmu, wybory burmistrzów i wiceburmistrzów oraz wójtów, sołtysów i podsołtysów, sprawy dotyczące dróg państwowych, komunikacji kolejowej i autobusowej, rozbudowy miast, elektryfikacji powiatu, oświaty i kultury, sprawy rolne, przemysłu i handlu, aprowizacji, bezpieczeństwa i porządku publicznego, grobownictwa i ekshumacji, wykazy strat poczynionych przez bandy UPA, budżety jednostek podległych, sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetu Powiatowego Związku Samorządowego, Szpitala Powiatowego, Państwowego Ośrodka Zdrowia oraz sprawozdanie z czynności rewizyjnych przeprowadzonych przez Komisję Kontroli Społecznej, sprawy dotyczące obowiązkowych dostaw oraz odwołanie od podatków, protokoły z kontroli jednostek podległych miejskich i gminnych rad narodowych, akta Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej w Lubaczowie, Powiatowego Komitetu Obywatelskiego Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju, Powiatowego Komitetu Bibliotecznego, Powiatowego Komitetu Obywatelskiego Wystawy Ziem Odzyskanych, dziennik podawczy - sprawy poufne, sprawy osobowe, księgi uchwał Wydziału Powiatowego, sprawozdania z działalności Wydziału Powiatowego, zarządzenia wewnętrzne przewodniczącego Wydziału Powiatowego, akta dotyczące spraw organizacyjnych Powiatowego Związku Samorządowego w Lubaczowie, sprawy zatrudnienia uposażeń oraz emerytalne pracowników Wydziału Powiatowego i gminnych, organizacja Oddziału Administracji Samorządowej (sprawa zespolenia biur Wydziału Powiatowego w Lubaczowie ze Starostwem Powiatowym), ankieta ekonomiczno-gospodarcza dla powiatu lubaczowskiego, zmiany terytorialne ogólne, akta dotyczące dziejów historycznych gmin, zmiany nazw gromad, ewidencja wójtów i sołtysów, współzawodnictwo pracy, sprawy inwestycji, projekt 6-letni planu gospodarki mieszkaniowej, upaństwowienie przedsiębiorstw i przekazanie związkom samorządowym, sprawy dotyczące stanu prawnego i organizacyjnego Komunalnych Kas Oszczędnościowych powiatu lubaczowskiego, sprawozdania z kosztów poniesionych przez gminy na rzecz repatriowania obywateli do ZSRR, inwestycje i elektryfikacja, sprawy tajne i poufne; Dział Finansowo-Gospodarczy, 1944-1950, sygn. 95-112 - sprawy finansowe - ogólne, instrukcja w sprawie układania i zatwierdzania budżetów przez związki samorządowe, budżety: Powiatowego Związku Komunalnego, Wydziału Powiatowego, Powiatowego Związku Samorządowego, gmin i gromad, sprawozdania rachunkowe Wydziału Powiatowego, gmin, sprawy dotyczące wymiaru i poboru podatków, dopłata na rzecz elektryfikacji, sprawy lokomocji, przejmowanie przez samorząd opuszczonych, plany finansowo-gospodarcze przedsiębiorstw komunalnych; Dział Ogólnej Polityki Komunalnej, 1944-1950, sygn. 113-138 - komunikacja - drogi, linie kolejowe, sprawy drogowe, planowania przestrzennego, oświata szkolna, kultura, opieka nad dzieckiem, sprawy biblioteczne, sanitarne, zdrowia i opieki społecznej, rolno-leśne, elektryfikacji powiatu, budowlane, sprawozdania z wydanych zezwoleń na budowę, zarządzenia i okólniki dotyczące spraw inwestycyjnych i budowlanych, kredyty i sprawy pokrycia niedoborów, sprawy zniszczeń wojennych, organizacja grobownictwa wojennego, sprawy świadczeń na rzecz Armii Czerwonej, bezpieczeństwo i porządek publiczny; Dział nadzoru nad gminami, 1944-1959, sygn. 139-175 - sprawozdanie z działalności zarządów gminnych, protokoły z kontroli jednostek podległych przeprowadzone przez przedstawiciela Wydziału Powiatowego, inspekcje gmin - sprawozdania poinspekcyjne, organizacja samorządu gminnego, szkolenie i dokształcanie pracowników gminnych, akcja oszczędnościowa, plan gospodarczy, budżety gminne i gromadzkie, sprawozdania z wykonania budżetu, sprawy osobowe pracowników gminnych (wykazy statystyczne), zapomogi z komunalnego funduszu pożyczkowego, finanse gminne, elektryfikacja, świadczenia w naturze, zmiany terytorialne - wykazy gromad, sprawozdania z inwestycji, majątek gmin i gromad; Powiatowy Komendant Straży Pożarnych w Lubaczowie, 1944-1950, sygn. 176-189 - zarządzenie władz zwierzchnich, okólniki, rozkazy, zarządzenie własne, stan organizacyjny straży pożarnych w powiecie, protokoły z posiedzeń Ochotniczych Straży Pożarnych w gminach i gromadach, plan pracy i sprawozdania z działalności, raporty i statystyka o pożarach i stratach, sprawozdania z inspekcji w powiecie, akcje zapobiegawcze, sprawy polityczno-wychowawcze, kwestionariusze lustracji podstawowej gmin i gromad powiatu lubaczowskiego, arkusze ewidencyjne Ochotniczych Straży Pożarnych gmin i gromad, imienne wykazy członków Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie, pomoce kancelaryjne; Powiatowy Zarząd Drogowy, 1945-1950, sygn. 190-191 - akta dotyczące rejestracji szkód wojennych, sprawy drogowe; Miejscowy Urząd Planowania Przestrzennego w Lubaczowie, 1947-1949, sygn. 192-194 - plan zalesienia obszarów nie nadających się pod uprawę, wykaz zakładów i urządzeń sanitarnych, wykazy ilości budynków mieszkalnych, stajen, stodół, wykazy zniszczeń w poszczególnych gromadach i przysiółkach, akta dotyczące Biblioteki Powiatowej. Kat. "B-50" - 7 j.a. - 0,25 m.b. Liczba jednostek w zespole: 194
56/34/0 C.K. Ewidencja Katastru Podatku Gruntowego w Sieniawie 1883-1918 6284 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 17
56/37/0 vacat - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Leżajsku - zespół został przekazany do Archiwum Państwowego w Rzeszowie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
56/40/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Przemyślu [1900-1949] 1950-1973 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno-Prawny: protokoły sesji, posiedzeń, realizacja uchwał Rady i Prez. MRN, wybory do Sejmu i rad narodowych, zarządzenia przewodniczącego MRN, organizacja MRN, statystyka radnych, analiza skarg i wniosków, kontrole i inspekcje; 1950-1973; sygn. 1-464; Miejska Komisja Planowania Gospodarczego: protokoły posiedzeń Kolegium MKPG, protokoły posiedzeń Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych, protokoły posiedzeń zespołu Terenowej Koordynacji Inwestycji, plany i sprawozdania z ich wykonania, bilanse siły roboczej, protokoły kontroli i inspekcji; 1951-1973; sygn. 465-550; Wydział Finansowy: sprawozdania z przebiegu realizacji zobowiązań pieniężnych, plany, protokoły kontroli i inspekcji, budżety i sprawozdania z ich wykonania, ewidencje nieruchomości, rejestry wymiarowe podatku dochodowego i obrotowego; 1950-1953; sygn. 551-676; Wydział Oświaty: organizacja i zakres działania Wydziału, protokoły konferencji pracowników Wydziału i kierowników szkół, protokoły konferencji sierpniowych, organizacja i siec szkół, plany i sprawozdania z ich wykonania, protokoły kontroli i inspekcji; 1950-1962; sygn. 677-881; Wydział Kultury: plany pracy Wydziału i sprawozdania z ich wykonania, wycinki prasowe dotyczące działalności Wydziału, protokoły kontroli i inspekcji, koordynacja działalności instytucji kulturalnych i artystycznych; 1955-1962; sygn. 882-903; Miejski Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki: zarządzenia przewodniczącego MKKF i T, protokoły posiedzeń Komitetu, protokoły narad i odpraw, plany pracy Komitetu, sprawozdania z ich wykonania, sprawy dotyczące społecznych, gromadzkich Komitetów Kultury Fizycznej i Turystyki, protokoły kontroli i inspekcji; 1953-1973; sygn. 904-966; Wydział Spraw Wewnętrznych: organizacja i zakres działania Wydziału, protokoły narad i odpraw pracowników Wydziału, plany pracy wydziału i sprawozdania z ich realizacji, protokoły kontroli i inspekcji, akta dotyczące zmiany imion i nazwisk, sprawy stowarzyszeń, sprawy obywatelstwa, sprawy narodowościowe, odtwarzanie i ustalanie treści aktów Stanu Cywilnego, sprawy konsularne, sprawy graniczne); 953-1973; sygn. 967-1129; Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: organizacja i zakres działania Wydziału, zarządzenia wewnętrzne Kierownika Wydziału, organizacja przedsiębiorstw z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, protokoły narad i odpraw pracowników Wydziału, plany i sprawozdania z ich realizacji, realizacja wniosków Komisji, analizy ekonomiczne, analiza skarg i wniosków, kontrole i inspekcje; 1956-1973; sygn. 1130-1210; Wydział Spraw Lokalowych: sprawozdania z działalności Wydziału, realizacja wniosków Komisji, analizy skarg i wniosków; 1955-1963; sygn. 1211-1222; Wydział Komunikacji: plany pracy Wydziału i sprawozdania z ich wykonania, analiza skarg i wniosków; 1966-1970; sygn. 1223-1228; Wydział Handlu: organizacja i zakres działania Wydziału, protokoły narad i odpraw pracowniczych, plany i sprawozdania z ich wykonania, wycinki prasowe o działalności Wydziału, protokoły kontroli i inspekcji, sprawozdania z działalności Komisji do Walki ze Spekulacją) 1950-1969; sygn. 1229-1314; Wydział Przemysłu: organizacja i zakres działania Wydziału, plany wieloletnie i roczne oraz sprawozdania z ich wykonania, realizacja wniosków Komisji Przemysłu, analizy ekonomiczne, wycinki prasowe o działalności Wydziału, protokoły kontroli i inspekcji, rejestry zakładów; 1959-1970; sygn. 1315-1134; Wydział Handlu, Przemysłu i Usług: organizacja i zakres działania Wydziału, protokoły narad i odpraw pracowników Wydziału, plany i sprawozdania z ich wykonania, wycinki prasowe o działalności Wydziału, protokoły kontroli i inspekcji; 1970-1973; sygn. 1345-1396; Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: organizacja i zakres działania Wydziału, zarządzenia wewnętrzne Kierownika Wydziału, protokoły posiedzeń pracowników Wydziału, protokoły narad i odpraw, plany i sprawozdania z ich wykonania, protokoły kontroli i inspekcji; 1951-1973; sygn. 1397-1453; Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych: organizacja i zakres działania Wydziału, plany pracy wydziału i sprawozdania z ich wykonania, plany gospodarcze i sprawozdania, bilanse siły roboczej, protokoły kontroli i inspekcji, budżety; 1951-1973; sygn. 1454-1510; Wydział Budżetowo-Gospodarczy: organizacja i zakres działania Wydziału, normatywy kancelaryjne, zarządzenia wewnętrzne kierownika Wydziału, akta dotyczące składnicy akt, plany i sprawozdania z ich wykonania, analiza skarg i wniosków; 1951-1969; sygn. 1511-1526; Wydział Statystyki: sprawozdania statystyczne z zakresu budownictwa, handlu, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, ruchu ludności, rolnictwa, przemysłu i zdrowia, protokoły kontroli i inspekcji; 1950-1962; sygn. 1527-1588. Kat. „B-50” – 32 j. a. – 0,25 m.b. Rejestry wymiarowe podatku obrotowego i dochodowego, rejestry wymiarowe podatku gruntowego 1950-1963. Liczba jednostek w zespole: 3627
56/41/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jarosławiu 1950-1973 0 rozwiń
Wydział Ogólno-Administracyjny: protokoły z sesji i posiedzeń Prezydium i Komisji, sprawy organizacyjne, realizacja uchwał, sprawozdania z działalności komitetów blokowych, protokoły z konferencji członków organów kolegialnych, sprawozdania z działalności PMRN, kontrole i inspekcje, analiza skarg i wniosków 1950–1973, sygn. 1–222; Wydział Finansowy: sprawozdania z działalności Wydziału, sprawozdania z wykonania budżetu, kontrole i inspekcje, budżety 1950–1973, sygn. 223–264; Referat Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych: plany finansowe szkół, przedszkoli i żłobków, sprawozdania z działalności referatu, sprawozdania z realizacji czynów społecznych, kontrole i inspekcje 1950–1968, sygn. 265–278; Referat Rolny i Skupu: sprawozdania z działalności referatu 19501954, sygn. 279; Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: plany inwestycyjne i finansowe oraz sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania z działalności Wydziału oraz jednostek podległych [1949] 1950–1972, sygn. 280–295; Referat Handlu i Przemysłu: sprawozdania z działalności referatu 1952–1953, 1969, sygn. 296–297; Afisze własne Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Jarosławiu 1950 [1955], sygn. 298. Kat. B. do dalszego przechowania 1950–1953, sygn. 1–7, rejestry wymiarowe podatku gruntowego. Liczba jednostek w zespole: 299
56/42/0 Urząd Skarbowy w Jarosławiu 1934-1950 0 rozwiń
Okres II Rzeczypospolitej, 1934-1942, sygn. 1-9 - okólniki władz zwierzchnich, wykazy postępu prac przygotowawczych dla klasyfikacji gruntów, rejestry wymiarowe podatku gruntowego; Okres okupacji, 1940-1944, sygn. 10-15 - rejestry wymiarowe podatku gruntowego, rejestr wymiarów doraźnych; Okres Polski Ludowej, 1944-1950, sygn. 16-42 - księgi inwentarza ruchomego Urzędu, rejestr wymiarów doraźnych, rejestry wymiarowe podatku obrotowego i dochodowego, zestawienia podatku obrotowego i dochodowego, rejestr spraw karnych. Liczba jednostek w zespole: 42
56/43/0 Urząd Skarbowy w Lubaczowie 1943-1950 [1951] 0 rozwiń
Okres okupacji Dział Wymiarowy, 1943-1944, sygn. 1-7 - rejestry wymiarowe podatku obrotowego i dochodowego, wykazy osób posiadających nieruchomości budynkowe; Okres Polski Ludowej Dział Ogólny, 1949-1950, sygn. 8-10 - plany pracy (Kancelarii, Działu Ogólnego i Wymiarowego), sprawozdania dotyczące wymiaru i poboru podatku obrotowego i dochodowego, o ilości wydanych kart rejestracyjnych i ilości zlikwidowanych przedsiębiorstw, o ilości dokonanych kontroli ksiąg oraz lustracji przedsiębiorstw; Dział Wymiarowy, 1944-1950, sygn. 11-38 - zestawienia podatku od nieruchomości, wykazy osób posiadających nieruchomości budynkowe i gruntowe, rejestry wymiarowe podatku obrotowego, dochodowego, gruntowego, od nieodpłatnego nabycia praw majątkowych; rejestr wymiarów doraźnych, rejestr spadkowy, karty lustracji zakładów przemysłowych, rzemieślniczych i handlowych, doniesienia o nielegalnym wykonywaniu rzemiosła, wykaz wpływów na dochód Ministerstwa Skarbu; Dział Rachunkowo-Kasowy, 1946-1950, sygn. 39-43 - sprawozdania o wpływach z podatków bezpośrednich, opłat stemplowych, podatku spadkowego i darowizn, księgi sum komunalnych, zestawień podatkowych; Dział Egzekucji, 1945-1947, 1949-1951, sygn. 44-48 - rejestry spraw karnych. Liczba jednostek w zespole: 48
56/44/0 Urząd Katastralny w Sieniawie 1919-1937 17609 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 49
Wyświetlanie 21 do 40 z 2 783 wpisów.