Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/577/54 Dowództwo 10 Pułku Saperów w Przemyślu 1928 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/55 Fundusz Oszczędnościowo-Pożyczkowy podoficerów zawodowych Wojskowego Sądu Nr X i Prokuratury Wojskowej w Przemyślu 1928 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/56 Komendant Garnizonu Przemyśl 1936 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/57 Ognisko Podoficerów Zawodowych w Przemyślu 1936 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/58 Związek Obrońców Podkarpacia w Sanoku 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/59 Komenda Garnizonu w Łańcucie 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/60 Komenda Rejonu Uzupełnień w Przemyślu 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/61 Dowództwo Okręgu Korpusu Nr X w Przemyślu 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/62 Kijowski Okręgowy Zarząd Wojenno-Budowlany, Odcinek Robót Wojenno-Budowlanych Nr 143 Przemyśl 1914-1926 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/63 Materiały różne 1914-1926 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
56/578/0 Okręgowy Zarząd Państwowych Gospodarstw Rolnych w Przemyślu [1945, 1947-1948] 1949-1954 [1955-1957] 0 rozwiń
Sekcja Organizacyjna, 1948-1957, sygn. 1-29, 657-688 - protokoły zdawczo-odbiorcze akt z przekazania gospodarstw i majątków, opisy inwentaryzacyjne zespołów PGR, rejestry pomiarowe gospodarstw PGR, operaty pomiarowe gospodarstw PGR, akta dotyczące organizacji Okręgowego Zarządu, protokoły zdawczo-odbiorcze majątków, rejestry pomiarowe gospodarstw, mapy gruntów, akta dotyczące stanu posiadania i wykaz zespołów, protokoły z narad roboczych, protokoły zdawczo-odbiorcze majątków; Dyrektor Techniczny, Dyrekcja Socjalna, Biuro Personalne, 1948-1954, sygn. 30-38 - okólniki i zarządzenia własne, akta dotyczące akcji socjalnej, współzawodnictwa pracy, awansów społecznych, stosunków kulturalno-oświatowych, Komisja Współzawodnictwa Pracy, protokoły, stan zatrudnienia; Dział Planowania i Analiz, 1948-1951, sygn. 39-109 - zarządzenia i okólniki Okręgowego Zarządu i Centralnego, preliminarze gospodarcze, plany finansowo-gospodarcze, arkusze zbiorcze użytkowania gruntów, wieloletnie plany dotyczące całokształtu działalności, plany produkcji rolnej, plany obsiewów, ewidencja maszyn rolniczych, ciągników, sprawozdawczość dotycząca obrotu inwentarzem żywym, sprawozdania dotyczące produkcji zwierzęcej i mleka, sprawozdania ze zmian o stanie użytkowania, miesięczne sprawozdania z funduszu płac, wynalazczość i racjonalizatorstwo, karty ewidencyjne - organizacja zespołów, sprawozdania z obrotu ziemiopłodami, z akcji wiosennej, likwidacja długów - sprawozdania, sprawozdania ogólne dotyczące całokształtu działalności Zarządu, raporty z wykonania planu inwestycyjnego; Dział Produkcji, 1948-1950, sygn. 110-138 - plany obsiewów, akcje żniwne, siewne, sprawozdania z obrotu ziemiopłodami, paszami, zapasami, z obrotu nawozami sztucznymi, materiałami pędnymi, materiałami technicznymi i artykułami przemysłowymi, omłoty próbne, doświadczalnictwo, ochrona roślin, zestawienia zbóż i ziemniaków kwalifikacyjnych, sprawozdania miesięczne z działalności Oddziału Produkcji Roślinnej oraz odbytych delegacji służbowych pracowników Oddziału, protokoły z inspekcji owczarni, gospodarstwa stawowe, sprawozdania przyjęcia obszaru stawu itp.; Dział Mechanizacji, 1948-1954, sygn. 139-145, 533-546, 864-894 - plan zaopatrzenia zespołów w maszyny, sprawozdania z wykonania planu napraw maszyn, protokoły z odpraw mechaników, sprawozdania ze zużycia materiałów pędnych, sprawozdania z delegacji, dane do planu gospodarczego, wykazy maszyn rolniczych i narzędzi, eksploatacja maszyn, bilans siły roboczej, plan inwestycyjny, protokoły poinspekcyjne z gotowości maszyn do pracy w zespołach, zapotrzebowanie materiałów pędnych z rozbiciem na zespoły, zakresy czynności pracowników, zapotrzebowanie na części zamienne, protokoły i sprawozdania z kontroli warsztatów, zarządzenia wewnętrzne, protokoły z odpraw, plany napraw obiektów, protokoły i sprawozdania z kontroli, tablice zbiorcze planu napraw kapitalnych; Dział Inwestycji, [1945, 1947] 1948-1954, sygn. 146-193 - 6-letni plan inwestycyjny, 6-letni plan elektryfikacji, plany i sprawozdania inwestycyjne, wnioski o włączenie do planu inwestycyjnego, sprawozdawczość inwestycyjna, plan zaopatrzenia materiałowego na cele inwestycyjne, projekty elektryfikacji gospodarstw, dokumentacja techniczna na remonty i budowle w PGR, protokoły zdawczo-odbiorcze, przejęcia majątków, wykazy przejętych dóbr martwej ręki, szkice i mapy majątków, rejestry pomiarowe wraz z mapami gruntów gospodarstw; Inspektorat Plantacji, 1949-1951, sygn. 194-198 - akta dotyczące zasiewów zbóż kwalifikowanych, wykazy upraw ziemniaków i innych roślin; Dział Socjalno-Ekonomiczny, 1949-1951, sygn. 199-209 - budżety akcji socjalnej, sprawozdania z działalności, protokoły z konferencji, z zebrań Okręgowego Komitetu Współzawodnictwa Pracy, plany gospodarcze, kontrola księgowa, sprawozdania organizacyjne Zarządu Zespołu Związku Zawodowego Robotników i Pracowników Rolnych; Dział Finansowy, 1948-1954, sygn. 210-247, 357-376 - preliminarze, okólniki i zarządzenia Okręgowego Zarządu, budżety zespołów, bilanse Zarządu Okręgowego wraz z załącznikami i bilanse zbiorcze zespołów, sprawy likwidacyjne ZPRZ, realizacja planów finansowo-gospodarczych, sprawozdania Instruktorów Finansowych z lustracji majątków, sprawozdania z pracy Działu, dodatkowe kredyty na inwestycje; Sekcja Planów Finansowych i Realizacji Finansowej, 1951-1954, sygn. 689-725 - plany gospodarczo-finansowe, analizy planów, preliminarz, zestawienia zbiorcze spisów z natury; Sekcja Bilansów i Instruktaży, 1952-1954, sygn. 726-754 - okólniki finansowe własne, bilanse Okręgowego Zarządu, zespołów i warsztatów oraz analizy bilansów, protokoły z odpraw szkoleniowych głównych księgowych zespołów, protokoły i sprawozdania z kontroli oraz instruktażu przeprowadzonych w zespołach oraz zarządzenia pokontrolne, zestawienia analityczne z wykonania planów gospodarczo-finansowych; Dział Obrotu Towarowego, 1948-1952, sygn. 248-269, 558-565 - sprawy dotyczące organizacji wewnętrznej Referatu Ziemiopłodów i Żywca, sprzedaży, zarządzenia własne dotyczące dostaw sprzedaży ziemiopłodów, zbiorcze zestawienia ze sprzedaży rogacizny, trzody chlewnej itp., plan zaopatrzenia materiałowego, plan zaopatrzenia w maszyny, urządzenia i sprzęt, sprawozdania zbiorcze z obrotów magazynowych odstaw zbóż konsumpcyjnych, odstawy rzepaku i główek makowych, zestawienia z zakupu i przydziału dla zespołów koni, sprawozdania zbiorcze z obrotu drobiem, zwierzętami i roślinami, wykazy zawartych umów przez Okręgowy Zarząd, akta dotyczące racjonalizatorstwa i wynalazczości; Dział Administracyjny, 1949-1952, sygn. 270-281 - organizacja i sprawy wewnętrzne Działu, organizacja Okręgu, zarządzenia własne i władz nadrzędnych, odprawy pracowników zespołów, protokoły z kontroli ustalające nadużycia gospodarcze, zażalenia, preliminarz administracyjny; Inspektorat Kontroli, 1948-1951, sygn. 282-313, 421-441 - zarządzenia własne i władz nadrzędnych, organizacja i sprawy wewnętrzne Inspektoratu, miesięczna sprawozdawczość z działalności Inspektoratu, akta dotyczące kontroli poszczególnych zespołów i gospodarstw; Komisarz Oszczędnościowy, 1949-1950, sygn. 314-317 - organizacja i sprawy wewnętrzne, akta dotyczące akcji oszczędnościowej, roczny plan oszczędnościowy i sprawozdania z wykonania; Dział Przemysłu Rolnego, 1948-1951, sygn. 318-324 - różne sprawozdania podległych zakładów, plany produkcji, ewidencja zakładów przemysłowych, inwestycje i plany produkcji w zakładach przemysłowych, ogólne zestawienie dotyczące całego przemysłu rolnego; Inspektorat Weterynarii, 1949-1951, sygn. 325-326 - statystyka chorób zwierząt, sprawozdawczość z inspekcji; Dział Koordynacji Planu i Zatrudnienia, 1948-1952, sygn. 327-356 - plany gospodarczo-finansowe zespołów PGR, sprawozdania z realizacji środków pozabudżetowych specjalnych, Akcji Socjalnej i BHP, zbiorcze sprawozdania okręgu z produkcji i zatrudnienia Dział Księgowości, 1951-1952, sygn. 377-410 - zestawienia spisów z natury, zbiorówki inwentury zespołów PGR; Dział Zatrudnienia i Płac, 1951-1954, sygn. 411-420, 640-656 - plany i sprawozdania dotyczące zatrudnienia i płac, zarządzenia własne dotyczące zatrudnienia, sprawy ogólne dotyczące zatrudnienia, sprawozdania z wykonania norm pracy; Dział Inwestycyjny, 1950-1952, sygn. 442-473 - zarządzenia i regulaminy, założenia projektowe do planów inwestycyjnych, plany inwestycyjne, wykazy zmian w planie inwestycyjnym, wnioski o włączenie inwestycji do planu inwestycyjnego, sprawozdania roczne z wykonania planu inwestycyjnego, sprawozdania roczne zespołów o stanie melioracji, rysunki robocze i kosztorysy unowocześnienia cegielni; Starszy Referent Regulacji i Zmian Stanu Posiadania, 1951-1954, 474-493 - rejestry i operaty pomiarowe gospodarstw; Dział Produkcji Roślinnej, 1950-1953, sygn. 494-515, 755-783 - zarządzenia, instrukcje Centralnego i Okręgowego Zarządu PGR, plan 6-letni produkcji roślinnej, plan gospodarczo-finansowy, sprawozdania wynikowe z prac wiosennych, jesiennych, sprawozdania z kontroli przygotowań do akcji siewnej, sprawozdania opisowe dotyczące ochrony roślin oraz likwidacji odłogów, plan likwidacji odłogów, sprawozdania z delegacji służbowych, z narad roboczych, zbiorcze plany siewu i dostaw zbóż, wykazy gospodarstw i uzyskanych plonów z 1 ha, sprawozdania z wykonania planu sadownictwa itp Dział Produkcji Zwierzęcej, 1951-1954, sygn. 516-517, 784-798 - wytyczne Ministerstwa PGR do planu produkcji zwierzęcej, sprawozdania opisowe zbiorcze Okręgowego Zarządu dotyczące pszczelarstwa, protokoły z narad i odpraw zootechnicznych, instrukcje i zarządzenia własne, plany produkcji i dostaw żywca i trzody chlewnej, plany produkcji i dostaw mleka, sprawozdania ze stanu ferm drobiowych i pasiek, sprawozdania z kontroli zespołów i gospodarstw PGR, zarządzenia polustracyjne; Dział Rybacki, 1950-1951, sygn. 518-521 - instrukcje władz nadrzędnych i własne dotyczące rybactwa, plan 6-letni w zakresie rybactwa, sprawozdania z kontroli gospodarstw stawowych, schematy organizacyjne gospodarstw stawowych; Dział Produkcji Przemysłowej, 1950-1952, sygn. 522-532 - zarządzenia i okólniki własne, 6-letni plan produkcji gorzelni, sprawozdania i plany produkcyjne młynów, przemysłu ceramicznego, tartaków, sprawozdania z delegacji służbowych; Sekcja Weterynaryjna, 1951-1952, sygn. 547-551 - sprawozdania z działalności Sekcji, zarządzenia własne, analizy wypadków wśród zwierząt, organizacja lecznictwa, szkolenie służby weterynaryjnej; Sekcja Socjalna, 1951-1952, sygn. 552-557 - preliminarze zespołów w zakresie akcji socjalnej, budżet zbiorczy, sprawozdania z wykonania planu akcji socjalnej, sprawozdania różne (protokoły z posiedzenia Rad Zakładowych w zespołach, sprawozdania o współzawodnictwie); Dział Planowania. Sekcja Koordynacji Planu Gospodarczego, 1951-1954, sygn. 566-639 - plany gospodarczo-finansowe i sprawozdania, raporty operatywne, zestawienie, sprawozdanie dla GUS, zarządzenia wewnętrzne, plany inwestycyjne i raporty o wykonaniu planu i inwestycji, sprawozdania z wykonania kapitalnych remontów; Sekcja Weterynarii, 1952-1953, sygn. 799-805 – zarządzenia pokontrolne władz zwierzchnich, protokoły z narad roboczych służby weterynaryjnej, zbiorcze wykazy chorób zwierząt, analizy wypadków wśród zwierząt, sprawozdania z przeprowadzonych inspekcji w zespołach PGR; Dział Przemysłu Rolnego, 1951-1953, sygn. 806-830 - sprawozdania dotyczące całego przemysłu , sprawozdania podległych zakładów przemysłowych, protokoły z narad roboczych kierowników zakładów przemysłowych, zbiorcze plany gospodarczo-finansowe przemysłu rolnego; Dział Budownictwa, 1950-1953, sygn. 831-844 - zarządzenia własne i władz nadrzędnych, Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych protokoły z narad roboczych, roczne plany robót budowlano-remontowych, planowanie zużycia materiałów budowlanych, sprawozdanie z wykonania planów budowlanych; Dział Zaopatrzenia i Zbytu, 1952-1954, sygn. 845-863 - zbiorcze bilanse zbiorów ziemiopłodów, sprawozdania z zakupu i sprzedaży inwentarza żywego i produktów pochodzenia zwierzęcego, plany zaopatrzenia materiałowego, zarządzenia wewnętrzne, protokoły zebrań roboczych; Koło Ligi Kobiet i Związek Zawodowy Robotników i Pracowników Rolnych przy Okręgowym Zarządzie PGR w Przemyślu, 1949-1951, sygn, 895-898 - protokoły i sprawozdania dotyczące Koła Ligi Kobiet, protokoły z posiedzeń Związku i sprawozdania; Starszy Referent do spraw Usprawnień i Wynalazczości, 1952, sygn. 899 - akta dotyczące postępu technicznego i racjonalizacji. Akta kat. B do dalszego przechowywania, 1949-1953, sygn. 1-9 - wykazy imienne pracowników fizycznych i umysłowych, traktorzystów - mechaników, kartoteki osobowe. Liczba jednostek w zespole: 899
56/579/0 Bank Państwowy Oddział w Przemyślu 1939-1941 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
56/580/0 Przemyski Związek Młynów Parowych w Przemyślu 1834-1859 481 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
56/581/0 Zrzeszenie Katolików "Caritas" Oddział Wojewódzki Rzeszowski z siedzibą w Przemyślu 1950-1962 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 221
56/582/0 Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Sanoku [1948-1953] 1954-1957 [1960] 0 rozwiń
Dział Planowania, [1953] 1954-1956, [1960], sygn. 1-44 - założenia gospodarcze planu pięcioletniego w Zjednoczeniu, założenia gospodarcze dla zespołu PGR Dukla (gospodarstw: Cergowa, Mszana, Myscowa, Polany, Zawadka Rymanowska, Zyndranowa), dla zespołu PGR Olszanica (gospodarstw: Brelików, Bykowa, Posada Leska, Serenica, Średnia Wieś, Stróże Wielkie, Uherce, Wańkowa, Załuż), dla zespołu PGR Rymanów (gospodarstw: Odrzechowa, Pastwiska, Puławy, Trześniów, Wisłoczek, Wróblik i gorzelni: Długie i Rymanów), dla zespołu PGR Szczawne (gospodarstw: Szczawne, Karlików, Płonna, Ratnawica, Tokarnia, Wysoczany), dla zespołu PGR Widacz (gospodarstw: Widacz, Bachórz, Chodorówka, Grabownica, Izdebki, Końskie, Łubno, Niewistka, Pakoszówka, Siedliska, Ulucz, Witryłów, Wołodź), perspektywiczny plan działania zespołów Zjednoczenia, plany gospodarczo-finansowe dla Zjednoczenia i zespołu PGR Baligród, Czarna, Dukla, Gorajowice, Łupków, Olszanica, Rymanów, Szczawne, Teleśnica, Wisłok Wielki z siedzibą w Jaśliskach, Zawada, zestawienia analityczne (zespołu PGR Baligród, Cergowa, Dukla, Gorajowice, Jaśliska, Olszanica, Płonna, Rymanów, Siary, Szczawne, Szewczenkowo, Teleśnica, Trzcianiec, Ustrzyki Dolne, Wisłok Wielki z siedzibą w Jaśliskach, Zawada) z wykonania planu gospodarczo-finansowego do bilansu zamknięcia, analiza z wykonania planu przez Zjednoczenie, raporty operatywne, zakładowa umowa zbiorowa: (zespołu PGR Zawada z załącznikami - w zakresie wykonywania i przekraczania planu produkcji dostaw; Dział Kadr i Szkolenia, 1955, sygn. 45-47 - sprawozdania miesięczne z zatrudnienia i wykonania planu osobowego funduszu płac Zjednoczenia i zespołów; Inspektor Organizacji, [1948-1953] 1954-1957, sygn. 48-67 - akta dotyczące przekazania gruntów i zagospodarowania odłogów w gospodarstwie Gorajowice powiat Jasło, protokoły zdawczo-odbiorcze i akta dotyczące przekazania majątku Wiśniówka, akta dotyczące przejęcia obiektów rolnych wyznaczonych w toku segregacji w powiecie sanockim na rzecz OZ PGR w Przemyślu, przekazanie gospodarstwa rolnego w Pakoszówce z zespołu PGR Widacz na rzecz Centralnego Zarządu Hodowli Zarodowej, sprawa: przejęcia, wyceny i sporów o urządzenie młyna i tartaku w zespole PGR Widacz powiat Brzozów, będącymi prywatną własnością Józefa i Ludwiki Kuźniar, akta dotyczące wycięcia zabytkowych drzew w parku w Dukli przez zespół PGR Cergowa. Akta dotyczące przekazania gruntów z zespołu PGR Dukla na rzecz Powiatowego Zarządu Rolnictwa w Krośnie, przydzielenie parceli z gruntów zespołu PGR Brzozów na przedłużenie cmentarza w gromadzie Przysietnica, akta dotyczące ziemi dzierżawionej przez mieszkańców gromady Jasienki, odebranej przez gospodarstwo Cergowa zespołu PGR Dukla, przyznania dla zespołu PGR Rymanów budynków resztówki pomajątkowej, zajmowanej przez Nadleśnictwo w Rymanowie, akta dotyczące zajęcia zespołu PGR Rymanów przez Centralny Zarząd Hodowli Koni, przekazanie resztówki zespołu PGR Rymanów dla PGR Sanok, akta dotyczące przekazania obiektu w Rudawce Rymanowskiej gospodarstwu Odrzechowa zespołu PGR Rymanów na rzecz kopalnictwa naftowego, wynajem budynku na kolonie letnie w gospodarstwie Wybrzeże zespołu PGR Widacz przez "Metrobudowę" w Warszawie, akta dotyczące przekazania budynków gospodarczych z przylegającymi gruntami w Krościenku Wyżnym i w Korczynie, przez Rzeszowskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane na rzecz Zjednoczenie PGR Sanok, mapa gruntów gospodarstwa: "Wańkowa", zespół "Lszanica" - gromada "Wańkowa", gmina Ropieńka powiat Ustrzyki Dolne, mapy gruntów w gospodarstwach: Bystre, Czarna, Wola Sokołowa; opis granic PGR Wola Sokołowa, dokumenty geodezyjne: PGR Kalnica; b. wieś Sukowate; gromada Baligród, powiat Lesko, PGR Lipowice i Czeremcha; gromada Jaśliska; powiat Sanok, PGR Jamna Dolna, gromada Wojkowa, powiat Ustrzyki Dolne, PGR Jamna Górna, gromada Wojkowa, powiat Ustrzyki Dolne, PGR Rybotycze, gromada Rybotycze, powiat Przemyśl, PGR Trójca, gromada Wojtkowa, powiat Ustrzyki Dolne; Dział Finansów i Księgowości, [1953] 1954-1957, sygn. 68-107 - bilanse z załącznikami oraz rachunki strat i zysków, sytuacja finansowa Zjednoczenia (dotyczy niedoboru środków obrotowych i kredytu przedterminowego), sprawozdania finansowe Zjednoczenia oraz zestawienia analityczne z wykonania planu gospodarczo-finansowego, zestawienia spisu z natury: maszyn, ciągników, środków transportowych i maszyn rolniczych, protokoły z rewizji i zarządzenia pokontrolne; Dział Inwestycji i Remontów, 1954-1956, sygn. 108-112 - kwartalne sprawozdania finansowe zespołów z działalności inwestycyjnej, roczne, zbiorcze plany Zjednoczenia PGR Sanok dotyczące finansowania inwestycji i kapitalnych remontów w zespołach PGR, zespołowe plany finansowania kapitalnych remontów w zespołach PGR: Baligród, Czarna, Dukla, Gorajowice, Jaśliska, Łupków, Olszanica, Rymanów, Szczawne, Szewczenkowo, Teleśnica, Trzcianiec, Widacz, plany inwestycyjne; Sekcja Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego, 1955-1956, sygn. 113 - sprawozdania z wykonania planu zaopatrzenia materiałowo-technicznego; Dział Produkcji Roślinnej, [1953] 1954-1957, sygn. 114-126 - plany zasiewów zbóż kwalifikacyjnych, roślin oleistych, roślin strączkowych i okopowych, sprawozdania ze zbiorów nasion traw, sprawozdania z zasiewu plantacji traw, zbiory i omłoty traw, zbiorcze plany produkcji roślinnej i leśnictwa oraz sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania z doświadczeń odmianowych oraz z odstaw zbóż kwalifikowanych, uprawa ziemniaków, sprawozdania z upowszechniania i wprowadzania zabiegów agro i zootechnicznych, urządzenia rolne (wykazy gospodarstw objętych planem organizacyjnym), melioracje rolne; Dział Mechanizacji, 1954-1956, sygn. 127-128 - kwartalne sprawozdania z wykonania prac i zużycia materiałów pędnych zespołów. Liczba jednostek w zespole: 128
56/583/0 Szkoła Podstawowa w Turaszówce powiat Krosno 1893-1961 0 rozwiń
akta z okresu do 1918 roku: wykaz o stanie szkoły 1897/98, sygn. 1; katalogi główne 1893/94-1909/10, sygn. 2-19; katalogi klasowe 1910/11-1917/18, sygn. 20-29; akta z okresu II Rzeczypospolitej: listy dzieci 1935-1946, sygn. 30; katalogi klasowe1918/19-1931/32, sygn. 31-44; księgi ocen 1932/33-1938/39, sygn. 45-51; akta z okresu okupacji niemieckiej: księga ocen 1943/44, sygn. 52; akta z okresu Polski Ludowej: protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej 1952-1960, sygn. 53-54; roczne plany pracy 1956/57-1960/61, sygn. 56; księgi ocen 1944/45, sygn. 56; arkusze ocen uczniów, który ukończyli naukę 1945/46-1959/60, sygn. 57-71. Liczba jednostek w zespole: 71
56/584/0 Kasa Stefczyka w Ropience powiat Lesko 1939-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/585/0 Szkoła Podstawowa w Ustrobnej powiat Krosno 1903-1954 [1955-1984] 0 rozwiń
akta z okresu do 1918 roku: kronika szkoły 1904-1949, sygn. 1; metryka szkolna 1903/04-126/27, sygn. 2; katalogi klasowe 1918/19-1917/18, sygn. 3-9; akta z okresu II Rzeczypospolitej: księga protokołów członków Rady Szkolnej Miejscowej i Komitetu Rodzicielskiego 192-1954, sygn. 10; katalogi klasowe 1918/19-1931/32, sygn. 11-24; księgi ocen 1932/33-1938/39, sygn. 25-30; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen 1939/30-1943/44, sygn. 31-35; akta z okresu Polski Ludowej: sprawozdania powizytacyjne 1946-47, sygn. 36; księga protokołów Rady Pedagogicznej 1949-1953, sygn. 37; księga ocen 1944/45, sygn. 38; sprawozdania z działalności Komitetu Rodzicielskiego 1953/54, sygn. 39. Liczba jednostek w zespole: 41
56/587/0 C.K. Urząd Podatkowy w Przeworsku 1867 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
56/588/0 Metryki przychodu gruntowego 1820-1821 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
Wyświetlanie 921 do 940 z 2 776 wpisów.