Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/787/0 Ewangelicka Gmina Wyznaniowa w Przemyślu 1912-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
56/789/0 Starostwo Powiatowe Tarnobrzeskie [1889-1918] 1919-1939 [1940-1946] 11424 rozwiń
Referat Ogólny: przepisy i zarządzenia ogólne, uroczystości oficjalne z udziałem Starosty, akcje społeczne kierowane i popierane przez Starostę, wykazy poległych legionistów, różne sprawy budżetowo-gospodarcze.1920-1939, sygn. 1-14; Referat Organizacyjny: przepisy i zarządzenia ogólne; akta dotyczące obchodu 10-lecia odparcia najazdu Rosji Sowieckiej; podział administracyjny powiatu, zmiany granic powiatu, nazwy gmin, roki urzędowe; organizacja Starostwa i zasady urzędowania, organizacja biurowości i nadzór nad ogólnym biegiem urzędowania, sprawy osobowe urzędników i funkcjonariuszy niższych; protokoły zjazdów starościńskich 1919-1939, sygn. 15-31; Referat Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: przepisy i zarządzenia ogólne, normalia w sprawie wydawania kart na broń, klęski elementarne (powódź 1922-1924); podania osób narodowości ukraińskiej o wydanie paszportu na prawo pobytu w Polsce. Okólniki i zarządzenia w sprawie wyborów do Sejmu; wybory do Sejmu i Senatu (1928) graficzne przedstawienie wyborów do sejmu w pow. Tarnobrzeskim (1930 r.), wykazy obwodów głosowania do Sejmu, wykazy okręgów wyborczych; wybory do ciał ustawodawczych. Partie polityczne, funkcjonowanie służby bezpieczeństwa, stowarzyszenia i związki, cudzoziemcy-rejestracja, osiedlanie i azylanci, sprawy paszportowe, zezwolenia na zabawy, kwesty, zgromadzenia, ankiety kółek rolniczych; emigracja zarobkowa i opieka nad wychodźcami. Wnioski i opinie o odznaczenia, roczne wykazy kinematografów (1927…1938 r.), ewidencja wyświetlanych filmów, sprawy wyznaniowe, sprawy obywatelstwa i przynależności gminnej, sprawy metrykalne, sprawy wyznaniowe, budowa i restauracja kościołów, zmiana wyznań, przepisy i zarządzenia ogólne w sprawach wodnych, spółki wodne, budowa stawów rybnych, podwyższanie wałów rzek Wisły i Łęgu. Sprawy przemysłowe; budowa młynów i tartaków, budowa linii kolejowej Rzeszów-Tarnobrzeg, koncesje, karty rzemieślnicze. Przepisy i zarządzenia ogólne w sprawach samorządowych, podział administracyjny gmin, wybory do rad gminnych, nadzór nad samorządem gminnym. Sprawy łowieckie, rybackie i rolne; dzierżawa obwodów łowieckich, wykaz obwodów łowieckich i straży łowieckiej, rejestr rewirów rybackich, statystyka produkcji rolnej, sprawy administracyjno-prawne; budowa gmachu Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, sprawy odbudowy, księgi wydanych materiałów, statystyka odbudowy. 1899…1909] 1919-1939, sygn. 32-220; Referat Administracyjny: karty rejestracyjne rzemieślników, podania o wystawienie kart rzemieślniczych. Nadzór nad sprzedażą nawozów sztucznych, pomoc siewna, walka z nieurodzajem, statystyka produkcji rolnej, rejestry zwierząt gospodarskich. Sprawy obwodów rybackich., biblioteki i wydawnictwa urzędowe, przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy budżetowo-gospodarcze [1902-1918] 1919-1939, sygn. 221-575; Liczba jednostek w zespole: 1101
56/790/0 Starostwo Powiatowe Jasielskie [1788-1917] 1918-1939 519 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 171
56/791/0 Starostwo Powiatowe Gorlickie 1918-1939 124 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 77
56/793/0 Starostwo Powiatowe w Brzozowie [1939] 1944-1950 [1951] 0 rozwiń
Referat Ogólny, 1944-1950, sygn. 1-23 - sprawy organizacyjne Starostwa, protokoły z konferencji szkoleniowych urzędników Starostwa, zarządzenia Starosty, sprawozdania referatów Starostwa, księgi telefonogramów, okolicznościowe referaty o stosunkach międzynarodowych przed zakończeniem II wojny światowej, protokoły z posiedzeń plenarnych PRN w Brzozowie, z posiedzeń międzypartyjnych i Prezydium PRN w Brzozowie, protokoły z konferencji z przedstawicielami urzędów niezespolonych powiatu brzozowskiego, sprawy akcji społecznych kierowanych i popieranych przez Starostę oraz stosunek do organizacji społecznych, zjazdy starościńskie, sprawozdania Starosty z działalności referatów, akta dotyczące zabezpieczenia mienia społecznego, załatwienie spraw spornych, ankieta dotycząca całokształtu gospodarki Starostwa, instrukcje i okólniki władz zwierzchnich,wewnętrzna organizacja Starostwa i zasady urzędowania, organizacja biurowości oraz ogólny nadzór nad czynnościami biurowymi Starostwa, nadzór nad urzędowaniem podległych, urzędów i organów, wykazy gmin i gromad powiatu brzozowskiego, opisy i charakterystyka gmin, pomoc dla pogorzelców, danina narodowa, materiały statystyczne, instrukcje Ministerstwa Skarbu o sposobie likwidacji i zaległości w daninie narodowej, protokoły z posiedzenia Powiatowej Komisji Akcji Żniwno-Omłotowej, ankieta o stanie biblioteki urzędowej Starostwa; Referat Administracyjny, 1944-1950, sygn. 24-87 - wybory do rad gromadzkich, wybory wójtów, ławników i sołtysów, ustalenie granic gmin, sprawy porządku publicznego w miastach i wsiach, organizacja MRN, opinie o wójtach, zabezpieczenie mienia ludności ukraińskiej ewakuowanej do ZSRR, wydzielenie gruntów na potrzeby szkolne, nadużycia dokonywane przez wojska Armii Czerwonej, sprawy uchodźców ze Wschodu, sprawozdania z działalności Referatu, budżety: administracyjny, przedsiębiorstwa elektrycznego, rzeźni miejskiej, targowiska miejskiego, robót drogowych, gminy Grabownicy, roczne sprawozdania rachunkowe PRN w Brzozowie, gminy Nozdrzec, z wykonania budżetu przedsiębiorstwa Rzeźni Miejskiej i elektrycznego, protokoły sesji wójtów i sołtysów, ewidencja członków zarządów gminnych, sprawy obywatelstwa, zarządzenia władz zwierzchnich, poświadczenia obywatelstwa, rejestracja ludności cygańskiej, instrukcje i okólniki w sprawach samorządowych, organizacja Powiatowych, Miejskich, Gminnych Rad Narodowych i Prezydiów, wykazy wójtów i sołtysów pow. brzozowskiego, granice powiatu, gmin i gromad, wykazy spółdzielni, statuty i ankiety spółdzielni, Banku Spółdzielczego, Kasy Stefczyka, spis powierzchni użytków, zasiewów oraz zwierząt gospodarskich, wykaz gmin, gromad i stanu zaludnienia, sprawozdania z działalności spółdzielń, wniosek o przeniesienie siedziby z gminy Haczów do Trześniowa, sprawy dotyczące wyrębu w lasach gromadzkich oraz ochrony lasów przed dewastacją, wykaz zbiorowych grobów ofiar zbrodni niemieckich na terenie powiatu, nabywanie nieruchomości w pasie granicznym, wykaz gmin i gromad, ich powierzchni, ilości domów, ustalenie granic obwodów leśnych, sprawy drogowe, budowlane, plan sytuacyjny i spis techniczny gazociągu Strachocina-Iwonicz, plan cmentarza parafii rzymskokatolickiej w Ulanicy, zestawienie statystyczne planów ogólnych zbiorów, ochrona zwierzostanu, lasów, zwalczanie przestępstw łowieckich, obwody łowieckie, karty łowieckie, instrukcje i okólniki dotyczące spraw wodnych, rejestracja fachowców torfowych, naprawa urządzeń melioracyjnych, wykaz przedsiębiorstw wodnych na terenie powiatu, instrukcje i okólniki dotyczące ochrony rybostanu, ewidencji obwodów rybackich, sprawy pojazdów mechanicznych, kierowców pojazdów mechanicznych i kart rowerowych, uznawanie repatriantów za obywateli polskich, pozbawianie obywatelstwa, przynależność gminna, nadanie i zmiana nazwisk, spis ludności, odmowne załatwienie wizy wyjazdowej, sprawozdania z lustracji Biur Ewidencji Ludności, przekazania ksiąg metrykalnych przez osoby duchowne Urzędowi Stanu Cywilnego, sprawozdania z działalności związków i organizacji społeczno-politycznych; Referat Społeczno-Polityczny, 1944-1950, sygn. 88-190 - sprawozdania z działalności i raporty sytuacyjne Powiatowej Komendy MO w Brzozowie, sprawozdania sytuacyjne Starosty, wykazy mniejszości narodowej Ukraińców z gmin i gromad powiatu brzozowskiego, stowarzyszenia i związki, zgromadzenia i zjazdy, aresztowania i dochodzenia w sprawie popełnionych zbrodni i przestępstw, akta dotyczące cudzoziemców, sprawy meldunkowe, spis ludności, zmiana wyznania, zarządzenia Starosty, zdawanie broni i przedmiotów wojskowych, pozwolenia na posiadanie broni, reorganizacje Urzędów Stanu Cywilnego, walka z alkoholizmem, sprawozdania okresowe z działalności Referatu, meldunki Komendy Powiatowej MO Referatu Śledczego w Brzozowie, spis gmin i gromad na terenie powiatu brzozowskiego, wykazy stowarzyszeń, kontrola prasy, sytuacyjne meldunki dzienne Starosty ze ze stanu bezpieczeństwa w powiecie, spis cudzoziemców na terenie pow., akta dotyczące podziału gruntów pocerkiewnych, wykaz prywatnych przedsiębiorstw hurtowych na terenie powiatu, zarządzenie dotyczące rejestracji ludności cygańskiej, protokół w sprawie nadziału gruntów pocerkiewnych w Izdebkach i Warze, sprawy stronnictw politycznych, akta dotyczące głosowania ludowego, przygotowania wyborów, zabezpieczenia mienia poukraińskiego, wykaz grobów wojennych żołnierzy polskich i Armii Radzieckiej na terenie powiatu, wykazy repatriantów, obywateli polskich z armii poza granicami kraju, wykazy poszkodowanych w związku ze szkodami powodziowymi, sprawy ewakuacji Ukraińców i mienia pozostawionego, ewidencja organów samorządowych z punktu widzenia politycznego, ruch wyznaniowy, sprawy przestępczości politycznej dotyczące dr Józefa Morixbeuera kierownika pododdziału Powierniczego Oddziału Gospodarczego Gubernatora Dystryktu Krakowskiego, gminy wyznaniowe żydowskie, wykazy partii politycznych na terenie powiatu brzozowskiego, związki zawodowe, spółdzielnie, świadectwa moralności, opinie negatywne o lojalności wobec narodu i Państwa Polskiego, klęski żywiołowe, prośby o wydanie zaświadczenia przesiedleńczego, środki komunikacyjne łączności i radiostacje, zawiadomienia o wiecu protestacyjnym, spis mogił żołnierzy radzieckich na terenie powiatu, wykazy ksiąg i parafii, zakonów, przedsiębiorstw będących własnością kleru, badanie zbrodni niemieckich w Polsce, wykazy polskich reemigrantów z Niemiec, widowiska teatralne, kinematograficzne, paszporty zagraniczne, warty nocne, sprawy uporządkowania grobów żołnierzy radzieckich, ewidencja grobów obywateli czechosłowackich i belgijskich, sprawy pożarowe, sprawozdania statystyczne i opisowe z akcji przesiedleńczej na ziemie odzyskane, z przebiegu ewakuacji ludności ukraińskiej z powiatu brzozowskiego, spis liczbowy ludności, ilość Polaków i Ukraińców w gromadach, ewidencja osób duchownych i Urzędów Stanu Cywilnego na terenie powiatu, ustanowienie urzędników powyższych urzędów, prośby o zezwolenia na przejście z obrządku greckokatolickiego na rzymskokatolicki, korespondencja w sprawie przyjęcia cerkwi greckokatolickiej w Jabłonicy Krzemiennej przez kościół rzymskokatolicki, sprawy obywatelstwa i stanu cywilnego dotyczące przekazania ksiąg metrykalnych i akt cerkiewnych greckokatolickich urzędów parafialnych, sprawozdania z organizacji Urzędów Stanu Cywilnego w gminach, prośby o świadectwa przynależności do gminy, nadanie i zmiana nazwiska, przyznanie obywatelstwa amerykańskiego, stwierdzenie obywatelstwa polskiego, stwierdzenie, że obywatel obcego państwa nie nabył obywatelstwa polskiego, informacja o wywiezieniu ludności żydowskiej z Brzozowa przez okupanta; Referat Aprowizacyjno-Handlowo-Spółdzielczy, 1944-1945, sygn. 191-211 - instrukcje i okólniki władz zwierzchnich, sprawy nakładania na gminy wiejskie, miejskie, majątki ziemskie kontyngentu odnośnie obowiązkowych dostaw zboża, paszy, bydła itp., gospodarka owocami i warzywami, ustalenie ceny za wypiek dla Wojska Polskiego i Armii Czerwonej, sprawozdania opisowe z działalności Referatu, rozprowadzonych kart żywnościowych, zapotrzebowania w artykuły żywnościowe dla ludności nierolniczej, stołówki pracownicze i ich zaopatrzenie, protokoły z kontroli, zalecenia i sprawozdania, sprawozdanie i raporty miesięczne mleczarń, spis krów wg. ilości z gminy Domaradz, Dydnia oraz Brzozowa, plan dostaw żywca dla Armii Czerwonej, zestawienia obowiązkowych dostaw oraz rozliczenia; Referat Aprowizacyjno-Handlowy, 1945-1949, sygn. 212-225 - instrukcje i okólniki władz zwierzchnich w sprawie stołówek, pomocy zimowej, zestawienia zwolnień na zboże chlebowe, instrukcja Ministerstwa Aprowizacji i Handlu dotycząca rozdziału kart zaopatrzenia, akcji magazynowania lodu, protokoły Komisji Badania Cen, sprawozdania z odsypów młyńskich, sprawozdania powiatowego kontrolera młynów, kontrolera przemysłu spożywczego, wykaz olejarni, pogłowia zwierząt, walka z lichwą i spekulacją wojenną, sprawozdania z obrotu zwierzętami w powiecie, kalkulacje towarów z przydziałów UNRRA, protokoły z kontroli piekarń oraz z lustracji młynów, sieć zakładów mleczarskich położonych na terenie powiatu, sprawozdania miesięczne z produkcji i rozprowadzania mleka i jego przetworów; Referat Aprowizacji, 1946-1948, sygn. 226 - zestawienie kart zaopatrzenia; Referat Przemysłowo-Handlowy, 1944-1949, sygn. 227-240 - instrukcje i okólniki władz zwierzchnich dotyczące zabezpieczenia zapasów paliw, tartaków i przemysłu drzewnego, rejestracji zakładów przemysłowych, akta dotyczące zaopatrzenia ludności w węgiel, drzewo, opał, naftę i inne artykuły przemysłowe pierwszej potrzeby i korespondencja dotycząca przydziału, podania o wydanie zezwoleń na prowadzenie handlu i rzemiosła, wykazy zakładów czynnych i nieczynnych, opisy tartaków, spisy młynów i kaszarni, sprawozdania opisowe Referatu ze stanu przemysłu i handlu w powiecie, wykazy imienne rzemieślników zarejestrowanych i niezarejestrowanych, informacja Referatu o stanie chałupnictwa na terenie powiatu, ogłoszenia cen detalicznych i hurtowych artykułów spożywczych pierwszej potrzeby, protokół lustracji Referatu, wykaz rozlewni piwa, młynów wodnych, wykaz przedsiębiorstw przemysłowych, zarządzenie Wojewody dotyczące rozwiązania cechów rzemieślniczych, statut cechu szewców i cholewkarzy, kowali, wykaz teczek rzeczowych Referatu; Referat Przemysłu, [1939], 1945-1950, sygn. 241-263 - rejestr cechów rzemieślniczych, miesięczne sprawozdania z działalności Referatu, sprawozdania o stanie zatrudnienia w warsztatach i zakładach przemysłowych, protokoły z kontroli technicznej w warsztatach oraz w zakładach przemysłowych, plany produkcji i sprawozdania zakładów przemysłowych, instrukcja w sprawie płac robotników zatrudnionych w przemyśle, zarządzenia i okólniki władz zwierzchnich, kontrola uprawnień przemysłowych, protokoły MO z przeprowadzonych przesłuchań w sprawie nie posiadania kart rzemieślniczych, wykazy wydanych uprawnień przemysłowych i kart rzemieślniczych, zwalczanie nielegalnego rzemiosła, rozwój chałupnictwa w Polsce, jego znaczenie gospodarczo-społeczne, sprawy dotyczące uruchomienia zakładu wulkanizacyjnego w Dynowie oraz mleczarni w Starej Wsi; Referat Karno-Administracyjny, 1944-1950 [1951], sygn. 264-284 - wykaz kar administracyjnych oraz ukaranych na podstawie Dekretu z dnia 25 X 1944 roku, rejestry spraw karnych, skorowidze spraw karnych, wykazy ruchu spraw i czynności Referatu, protokoły rozpraw karno-administracyjnych; Referat Opieki Społecznej, 1944-1950, sygn. 285-309 - okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych dotyczące ewidencji zakładów opieki społecznej, pomocy uchodźcom i repatriantom, dzieciom kalekim i sierotom, zarządzenia własne Referatu, sprawy organizacyjne Referatu, sprawozdania z działalności Punktów Opieki nad Matką i Dzieckiem, z działalności Powiatowego i Gminnych Komitetów Opieki Społecznej, kwestionariusze dotyczące fundacji Marianny z Kołłątajów Sikorskiej, Józefy Jaklińskiej, Pawła Tyszkowskiego: nazwa, siedziba, cel, zarząd, majątek, opis działalności fundacji, imienne wykazy repatriantów z obozów hitlerowskich i Polaków powracających z Niemiec sporządzone przez Gminne Komitety Opieki Społecznej, wykazy grobów wojennych na terenach gmin, miesięczne sprawozdania opisowe z działalności Referatu, wykazy zakładów opieki społecznej, osób powracających z obozów hitlerowskich, statystyczne sprawozdania roczne Kuchni Ludowych z działalności, rejestracja inwalidów wojennych oraz wdów i sierot, imienne i statystyczne wykazy osób wysiedlonych ze wschodu, osiedlonych na terenie powiatu sanockiego, wykazy rodzin, których członkowie zostali zamordowani przez Niemców i Ukraińców, protokoły przejęcia i zbiorcze wykazy rozdziału darów UNRRA na terenie powiatu, wykazy rodzin pogorzelców; Referat Sanitarny, 1947-1949, sygn. 310-328 - lekarze, dentyści, felczerzy, położne, farmaceuci, masażyści, itp., zakłady lecznicze (sprawozdawczość ,kosztorysy i plany dotyczące budowy szpitala PCK w Brzozowie), uzdrowiska i letniska (instrukcja w sprawie bezpłatnego leczenia chłopów w uzdrowiskach państwowych, informacja na temat Brzozowa - Zdroju), stan sanitarny miast, osiedli, higiena targów, kwestionariusze o studniach znajdujących się na terenie Brzozowa i Dynowa, wykaz zapotrzebowania w wodę oraz zakładów kąpielowych, apteki, składy apteczne, wytwórnie środków aptecznych, wód mineralnych, higiena przemysłowa, kolejowa i pracy, wykazy zgonów niemowląt, sprawozdania z opieki lekarsko-higienicznej na placówkach wczasów letnich dla dzieci i młodzieży, nadzór nad artykułami żywności i przedmiotami użytku, tygodniowe wykazy zachorowań i zgonów na choroby zakaźne, pisma dotyczące akcji dezynfekcyjnej, walka z gruźlicą, jaglicą i alkoholizmem, z nierządem i chorobami wenerycznymi, cmentarz, ekshumacja i przewóz zwłok, instrukcja o przeprowadzeniu poboru młodzieży żeńskiej do Powszechnej Organizacji "Służba Polsce", kwartalne i półroczne sprawozdania lekarza powiatowego, preliminarze, zarządzenia własne, plany inwestycji, sprawozdania, plan gospodarczy, zapotrzebowanie na pojazdy mechaniczne i sprzęt; Referat Budownictwa, 1944-1946, sygn. 329-336 - wykazy zabudowań zniszczonych względnie uszkodzonych w czasie działań wojennych z terenu miasta Brzozowa i gmin: Domaradz, Dydnia, Dynów, Grabownica, Haczów, Nozdrzec i Przysietnica, sprawozdania architekta powiatowego, wykaz grobów i cmentarzy wojennych na terenie powiatu, budowa i remont budynków samorządowych, odbudowa, rozbudowa i budowa osiedli miast i wsi, ewidencja grobów osób poległych w czasie wojny od 1939-1945, miesięczne sprawozdania finansowe dla miast i wsi zniszczonych działaniami wojennymi; Referat Odbudowy, 1945-1949, sygn. 337-358 - przepisy i zarządzenia ogólne władz zwierzchnich dotyczące dodatkowych wniosków do planu inwestycyjnego, instrukcja do sprawozdań o stanie zatrudnienia w Państwowym Przedsiębiorstwie Budowlanym, ewidencja uprawnień budowlanych, nadzór techniczny nad zakładami i urządzeniami użyteczności publicznej, plany inwestycyjne, kosztorysy uzupełnione i zatwierdzone Szkoły Żeńskiej i Męskiej w Brzozowie, Liceum Pedagogicznego i Internatu w Brzozowie, Szkół Powszechnych w Trześniowie, Przysietnicy, Turzem Polu, Dynowie, Grabownicy, Szpitala PCK w Brzozowie i Ośrodka Zdrowia w Dynowie, sprawozdania miesięczne i kwartalne Referatu Odbudowy, sprawozdania Referatu Budownictwa Mieszkaniowego i Gospodarki Mieszkaniowej na terenie powiatu, dział nadzoru policyjno-budowlanego, urządzeń użyteczności publicznej, Odbudowy Zagród Wiejskich, inwentaryzacja nieruchomości państwowych, sprawozdania finansowe dotyczące oszczędności i wykorzystanych kredytów, wykaz zniszczeń na terenach gmin wiejskich powiatu brzozowskiego, ewidencja starych i nowych cmentarzy wojennych, wykazy grobów żołnierzy z II wojny światowej, opieka nad grobami i cmentarzami, instrukcje i zarządzenia władz nadrzędnych; Referat Powierniczy, 1944-1945, sygn. 359-360 - zarządzenia władz nadrzędnych, zniszczenia wojenne i przydział drewna na odbudowę; Referat Odszkodowań Wojennych, 1944-1947, sygn. 361-425 - zestawienia szkód wojennych z referatu osób poszkodowanych powiatu brzozowskiego, miast i gmin: Brzozowa, Domaradza, Dydni, Grabownicy, Haczowa, Nozdrzca, Przysietnicy, wnioski o ustalenie szkód i odszkodowanie wojenne z terenu miasta Brzozowa, gminy Grabownica (gromady: Grabownica, Grabówka, Górki, Humniska, Niebocko, Turzepole), kwestionariusze dotyczące rejestracji szkód wojennych; Referat Kultury i Sztuki, 1944-1949, sygn. 426-436 - plany pracy i sprawozdania z działalności Referatu Ochrony i Rejestracji Zabytków, preliminarze budżetowe, sprawozdania z działalności Referatu Kultury i Sztuki, teatry i chóry, szkolnictwo artystyczne, wykazy bibliotek i czytelni, muzea i ochrona zabytków, organizowanie imprez na cele pomocy zimowej, opieka nad talentami, gospodarka finansowa w zakresie kultury, wykaz zabytków znajdujących się na terenie powiatowych zespołów artystycznych, sprawa datków na pomnik Mickiewicza; Powiatowy Inspektor Kultury Fizycznej, 1948-1949, sygn. 437-441 - miesięczne plany pracy Powiatowego Inspektora Kultury Fizycznej, sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu, protokoły z zebrań w sprawie utworzenia Komitetu Społecznego Marszów Jesiennych, protokoły z marszów i biegów, ewidencja imprez sportowych, sekcja pływacka; Referat Świadczeń Rzeczowych, 1945-1948, sygn. 442-460 - sprawy organizacyjne Referatu, plany pracy dotyczące realizacji świadczeń rzeczowych i sprawozdania z czynności Referatu, sprawozdania Referatu z wykonania obowiązkowych dostaw ziemiopłodów, strączkowych, oleistych, włóknistych, obowiązkowe dostawy żywca, imienne wykazy posiadaczy bydła rogatego, trzody chlewnej i owiec, obowiązkowe dostawy mleka, egzekucja świadczeń, wykazy i zestawienia zaległych świadczeń rzeczowych, wykazy imienne poszkodowanych oraz zbiorcze z poszczególnych gmin, w związku z przemarszami Armii Radzieckiej, wykaz spraw spowodowanych gradobiciem w gminie Nozdrzec, szkody wojenne i elementarne; Powiatowy Inspektorat Oświaty Rolniczej, 1947-1950, sygn. 461-488 - organizacja średnich szkół oraz Przysposobienia Rolniczego, sprawozdawczość i statystyka, wykazy ilościowe zespołów uczniów szkół Przysposobienia Rolniczego, program nauki w rocznej szkole rolniczej oraz gminnej szkole rolniczej męskiej, protokoły z konferencji odpraw szkoleniowych nauczycieli i instruktorów szkół rolniczych, sprawozdania z inspekcji ośrodków szkoleniowych i gospodarczych szkół oraz zalecenia poinspekcyjne, plany pracy i sprawozdania opisowe Powiatowego Inspektoratu Oświaty Rolniczej w Brzozowie, plany pracy szkół Przysposobienia Rolniczego w powiecie, sprawozdania miesięczne opisowe średnich i gminnych szkół rolniczych, plany gospodarcze szkół rolniczych powiatu brzozowskiego w zakresie produkcji rolnej oraz sprawozdanie z akcji siewnej, preliminarze budżetowe szkół, gospodarstw, internatów, Szkół Rolniczych oraz Ośrodków Oświaty Rolniczej, raporty inwestycyjne; Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, 1949, sygn. 489-490 - spis powierzchni użytków oraz zasiewów, spis powierzchni warzyw oraz liczby drzew i krzewów owocowych, statystyka jesienna pszczelarzy. Liczba jednostek w zespole: 490
56/794/0 Starostwo Powiatowe w Brzozowie 1938-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
56/795/0 Sąd Powiatowy w Tarnobrzegu 1863-1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3061
56/796/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Dynowie 1953-1963 [1964] 0 rozwiń
Pion A - Wydział Planowania i Kredytów: Akta Spółdzielni Mleczarskich w Harcie oraz w Jaworniku Polskim, 1954-1961 [1962], sygn. 1-7 - plany roczne produkcyjno finansowe, bilanse wraz z załącznikami, kwartalne sprawozdania rzeczowo-finansowe, zbiorcze sprawozdania ze stanu finansowego oraz analiza działalności; Akta Spółdzielni „Samopomoc-Chłopska” w Dynowie oraz Nozdrzcu, 1953-1961 [1962], sygn. 8-15 - plany gospodarczo-finansowe, bilanse kwartalne, roczne sprawozdania ze stanu finansowego; Akta Spółdzielni Inwalidów im. J. Kilińskiego, Spółdzielnia Pracy Kopyciarskiej w Dynowie,1953-1961 [1962], sygn. 16-25 - plany produkcyjno-finansowe, bilanse wraz z załącznikami, sprawozdania ze stanu finansowego; Akta Państwowego Ośrodka Maszynowego w Dynowie, 1954-1955, sygn. 26-27 - plany gospodarczo-finansowe, roczne sprawozdania finansowe; Kwartalne plany kredytowania, 1959-1960, sygn. 28; Kredytowanie przedsiębiorstw gospodarki nieuspołecznionej, 1957-1960, sygn. 29-30 - Beska Czesław - cegielnia, Beska Aleksandra - wyrób galanterii, Chudzikiewicz Marian - ślusarz, Skubisz Stanisław - tartak elektryczny, sprawozdania; Planowanie kasowe, 1956-1961, sygn. 31 - wnioski do planu kasowego, sprawozdania kwartalne z wykonania planu, sprawozdania opisowe, wypłaty na płace wg. działów gospodarki narodowej; Pion B - Wydział Operacyjno-Rachunkowy, 1953-1963 [1964], sygn. 32-42 – roczne bilanse wraz z załącznikami Oddziału NBP w Dynowie; Pion C - Stanowisko Administracyjno-Gospodarcze, 1955-1956, 1960-1963, sygn. 43-46 - protokół z rewizji i instruktaż Oddziału Wojewódzkiego, kwartalne plany pracy, uchwały i sprawozdania z oceny wyników współzawodnictwa, preliminarze budżetowe, plany etatów, osobowy fundusz płac, kosztów oraz sprawozdawczość. Liczba jednostek w zespole: 46
56/797/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Brzozowie 1951-1956, 1958-1962 0 rozwiń
Pion A - Wydział Planowania Kredytów: Brzozowskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Brzozowie, 1955-1956, 1960-1962, sygn. 1-3 - plany techniczno-finansowe wraz z załącznikami, sprawozdania z kontroli i zalecenia poinspekcyjne; Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Brzozowie, 1955-1956, 1960-1962, sygn. 4-6 - plany roczne, sprawozdania rzeczowo-finansowe wraz z załącznikami, protokół badania bilansu, sprawozdania z kontroli i zalecenia poinspekcyjne; Spółdzielnia Inwalidów „Wolność” w Brzozowie, 1955-1956, 1960-1962, sygn. 7-9 - plany roczne, analiza planu, bilanse, sprawozdania z kontroli i zalecenia poinspekcyjne; Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Wielobranżowa w Brzozowie, 1955-1956, sygn. 10 - bilans roczny; Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Brzozowie, 1955-1956, 1960-1962, sygn. 11-13 - plany roczne, kwartalne, zbiorcze plany wyników i normatywów środków obrotowych, bilanse, sprawozdania z kontroli i zalecenia poinspekcyjne, list porewizyjny; Miejska Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Brzozowie, 1959-1962, sygn. 14-15 - plan roczny, kwartalne - zbiorcze plany wyników i norm środków obrotowych, bilanse wraz z załącznikami, sprawozdania z kontroli i zalecenia poinspekcyjne; Gminne Spółdzielnie „Samopomocy Chłopskiej” w Domaradzu, Dydni, Grabownicy, Haczowie, Izdebkach, Jasienicy, Rosielnej, Przysietnicy, 1955-1956, 1960-1962, sygn. 16-35 - plany roczne, kwartalne plany wyników i norm środków obrotowych, bilanse wraz z załącznikami, sprawozdania z kontroli i zalecenia poinspekcyjne, bilanse roczne działu skupu; Pion B - Wydział Operacyjno-Rachunkowy, 1951-1956, 1960-1961, sygn. 36-42 - bilanse wraz z załącznikami NBP Oddział w Brzozowie, protokół zdawczo-odbiorczy przyjęcia agend oraz aktywów i pasywów Banku Rolnego Oddział Powiatowy w Brzozowie; Pion C - Wydział Administracyjno-Gospodarczy, 1954, 1958-1962, sygn. 43-45 - protokół z rewizji częściowej NBP Oddział w Brzozowie wraz z zarządzeniem porewizyjnym, protokoły z kontroli ZUS oraz z wykonanych prac przy zamknięciach skarbowych w Oddziale NBP w Brzozowie, zarządzenia porewizyjne, roczne preliminarze dochodów i kosztów, zestawienie rocznych planów kosztów, plany etatów i osobowego funduszu płac. Liczba jednostek w zespole: 45
56/798/0 Akta c.k. notariusza Karola Wawrauscha w Komarnie 1870-1876 0 rozwiń
Zapisy kontraktów sprzedaży, darowizn, umów przedślubnych, kontrakty pożyczek, działu majątku, kontraktów dzierżawy, testamentów 1870-1876, sygn. 1-2. Liczba jednostek w zespole: 2
56/799/0 Środkowo-Galicyjski Seniorat we Lwowie 1900-1901 87 rozwiń
1. Akta senioratu, 1900-1901, sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
56/800/0 Państwowe Nieruchomości Ziemskie. Zarząd Okręgowy w Przemyślu [1946] 1948-1949 [1950] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 145
56/801/0 Zachodni Seniorat Ewangelickiego Kościoła Wyznania Augsburskiego i Helweckiego w Polsce 1919-1938 0 rozwiń
1. Duplikaty ksiąg wstąpień i wystąpień, zmiany wyznania ewangelickiej parafii augsburskiego wyznania w Czerminie Kolonii [Hohenbach] i Nowym Sączu, 1919-1936, sygn. 1; 2. Duplikaty metryk urodzenia i chrztu parafii augsburskiego wyznania w Czerminie Kolonii [Hohenbach], 1919-1937, sygn. 2; 3. Duplikaty ksiąg ślubów i zmarłych parafii w Czerminie Kolonii [Hohenbach], 1919-1938, sygn. 3-4; 4. II oryginały metryk urodzenia i chrztu ewangelickiej parafii augsburskiego wyznania w Nowym Sączu, 1936-1938, sygn. 5; 5. Duplikaty metryk wypadków śmierci ewangelickiej parafii wyznaniowej w Nowym Sączu, 1936-1937, sygn. 6 Liczba jednostek w zespole: 6
56/802/0 Pełnomocnik Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego do Spraw Reformy Rolnej na Powiat Przemyśl 1944-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
56/803/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Cewkowie powiat Lubaczów 1954-1968 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1954-1966, sygn. 1-9; rejestry uchwał GRN 1955-1962, sygn. 10-15; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy, regulamin 1960-1968, sygn. 16; komisja gospodarki drogowej – plany pracy, protokoły 1955, sygn. 17; komisja kultury, oświaty i zdrowia – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1968, sygn. 18; komisja mandatowa – protokoły, plany pracy, regulamin 1965, 1968, sygn. 19; komisja mienia wiejskiego 1960-1968, sygn. 20; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1968, sygn. 21; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1968, sygn. 22-28; rejestry uchwał Prezydium GRN 1957-1964, sygn. 29-33; zebrania wiejskie – protokoły 1959-1967, sygn. 34; program rozwoju gromady 1962, sygn. 35; plan gospodarczy gromady 1963, sygn. 36; spis rolny 1961-1967, sygn. 37; sprawozdania gospodarcze oraz z działalności jednostek nadzorowanych (sprawozdania GUS) 1964-1968, sygn. 38; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1955-1968, sygn. 39-40; mienie gromadzkie 1966-1967, sygn. 41, budżet gromady 1955-1962, sygn. 42-50; budżet gromady i fundusz gromadzki, mienie gromadzkie 51-52, sygn. 51-52; budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego 1965-1967. Liczba jednostek w zespole: 54
56/804/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łukawcu powiat Lubaczów 1954-1968 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1954-1968, sygn. 1-5; rejestry uchwał GRN 1960-1964, sygn. 6-8; komisja dróg i urządzeń gromadzkich protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1968, sygn. 9; komisja finansowo-budżetowa – plany pracy, protokół sygn. 10; komisja budżetu i planowania gospodarczego – protokoły, plany pracy, regulamin 1965-1968, sygn. 11; komisja mandatowa – protokoły, plany pracy, regulamin, sprawozdania 1964-1968, sygn. 12; komisja mienia gromadzkiego – plany pracy, sygn. 13; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1968, sygn. 14; komisja rolna – plany pracy 1955-1964, sygn. 15; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy, regulamin 1965-1968, sygn. 16; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1968, sygn. 17, 19-23; plany pracy Prezydium GRN 1957-1959, sygn. 18; uchwały Prezydium GRN 1961-1968, sygn. 24-26; zebrania wiejskie – protokoły 1956-1968, sygn. 27; program rozwoju gromady na lata 1961-1970, sygn. 28-29; plan gospodarczy gromady 1960-1964, sygn. 30-35; zadania gospodarcze poszczególnych wsi 1962-1966, sygn. 36; spis rolny 1965-1968, sygn. 37; budżet gromady 1955-1967, sygn. 38, 40-51; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1956-1968, sygn. 39; sprawozdania finansowe 1955, 1967-1968; projekt wyznaczania terenów budowlanych dla wsi Łukawiec 1965, sygn. 53. Kat. B do dalszego przechowania: testamenty 1956-1968, 1 j.a. - 0,01 m.b. Liczba jednostek w zespole: 53
56/805/0 Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 60 w Krzemieńcu Wołyńskim 1938 0 rozwiń
Mianowanie Komisarza Wyborczego; sygn. 1; Skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej; sygn. 2; Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej; sygn. 3; Zgody na kandydowanie na posłów; sygn. 4; Protokół posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej; sygn. 5; Protokoły czynności komisji obwodowych (wybory do Sejmu); sygn. 6; Protokoły wyborcze z wyborów delegatów do zgromadzenia okręgowego.; sygn. 7; Protokoły zebrań obwodowych w celu wyboru delegatów do wojewódzkich kolegiów wyborczych (wybory do Senatu); sygn. 8; Korespondencja w sprawach wyborczych do Sejmu i Senatu (organizacja biur komisji wyborczych, informacje o rozpoczęciu urzędowania); sygn. 9; Sprzeciwy i zażalenia w sprawach pominięcia w spisach wyborców; sygn. 10; Dziennik podawczo-wykonawczy; sygn. 11. Liczba jednostek w zespole: 11
56/806/0 Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgu Nr 59 w Równem Wołyńskim 1935 0 rozwiń
Obwieszczenia o podziale powiatu zdołbunowskiego na obwody głosowania; sygn. 1; Wykaz członków i zastępców członków Okręgowej Komisji Wyborczej; sygn. 2; Nominacje na przewodniczących i ich zastępców oraz na członków i zastępców członków Obwodowej Komisji Wyborczej; sygn. 3; Protokół posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej wraz z zestawieniem wyników głosowania do Sejmu; sygn. 4; Odpisy protokołów wyborczych z wyborów delegatów do zgromadzenia okręgowego; sygn. 5; Protokoły zebrań obwodowych - wybory delegatów do Wojewódzkiego Kolegium Wyborczego (wybory do Senatu); sygn. 6; Skargi i zażalenia związane z nieumieszczeniem w spisach wyborczych; sygn. 7; Korespondencja Okręgowej Komisji Wyborczej z Generalnym Komisarzem Wyborczym w Warszawie (sprawozdania Okręgowej Komisji Wyborczej z prac związanych z wyborami); sygn. 8; Korespondencja dotycząca wyborów (wydatki związane z wyborami, informacje o rozpoczęciu urzędowania przez komisje); sygn. 9. Liczba jednostek w zespole: 9
56/807/0 Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgu Nr 59 w Równem Wołyńskim 1938 0 rozwiń
Okólniki i korespondencja z Generalnym Komisarzem Wyborczym w Warszawie; sygn. 1; Mianowanie Komisarza Wyborczego; sygn. 2; Skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej; sygn. 3; Wykazy przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych (Sejm) i ich zastępców; sygn. 4; Wykazy kandydatów na przewodniczących zebrań obwodowych (Senat) i ich zastępców; sygn. 5; Protokół posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej; sygn. 6; Protokół czynności Okręgowej Komisji Wyborczej; sygn. 7; Protokoły czynności Obwodowych Komisji Wyborczych (wybory do sejmu); sygn. 8; Protokoły wyborcze w sprawie wyborów delegatów do zgromadzenia okręgowego; sygn. 9; Protokół zgromadzenia okręgowego (wybory do Sejmu); sygn. 10; Protokół zebrań obwodowych - wybory do Senatu; sygn. 11; Korespondencja ogólna w sprawie wyboru do Sejmu i Senatu (diety i koszty podróży, wydatki na cele organizacji wyborów, obsługa radiowo-telegraficzna); sygn. 12; Korespondencja z Obwodowymi Komisjami Wyborczymi (wybory do Sejmu, informacje o rozpoczęciu urzędowania przez komisje, przygotowanie lokali); sygn. 13; Korespondencja dotycząca wyborów do Senatu (zawiadomienia o terminach zebrań, przygotowanie lokali); sygn. 14; Odwołania w sprawach reklamacji złożonych do obwodowych komisji wyborczych oraz w związku z decyzjami tych komisji; sygn. 15; Dziennik wpływów korespondencji; sygn. 16. Liczba jednostek w zespole: 16
56/808/0 Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgu Nr 58 w Sarnach 1938 0 rozwiń
Okólniki Generalnego Komisarza Wyborczego w Warszawie; sygn. 1; Mianowanie Komisarza Wyborczego; sygn. 2; Skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej; sygn. 3; Wykaz kandydatów na przewodniczących i zastępców przewodniczących oraz członków i ich zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych; sygn. 4; Wykaz kandydatów na przewodniczących i zastępców przewodniczących zebrań obwodowych; sygn. 5; Protokół posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej; sygn. 6; Protokół czynności Okręgowych Komisji Wyborczych wraz z zestawieniem wyników głosowania do sejmu; sygn. 7; Protokoły posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych; sygn. 8; Protokoły czynności Obwodowych Komisji Wyborczych; sygn. 9; Protokoły wyborcze w sprawie wyboru delegatów do zgromadzenia okręgowego; sygn. 10; Protokół zgromadzenia okręgowego; sygn. 11; Korespondencja z Wołyńskim Urzędem Wojewódzkim i Generalnym Komisarzem Wyborczym (wydatki na cele organizacji wyborów, diety i koszty podróży); sygn. 12; Korespondencja w sprawach wyborczych do Sejmu i Senatu (zgłoszenia rozpoczęcia urzędowania poszczególnych obwodowych komisji wyborczych); sygn. 13; Reklamacje o pominięciu umieszczenia w spisach lub wykreślenia z nich; sygn. 14; Dziennik podawczo-odbiorczy; sygn, 15. Liczba jednostek w zespole: 15
Wyświetlanie 1 141 do 1 160 z 2 781 wpisów.