Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/104/0 Akta c.k. notariusza Teodora Gabrielskiego w Tyczynie 1872-1886 0 rozwiń
Akta notarialne (m.in. kontrakty kupna-sprzedaży, umowy dzierżawne, zapisy przedślubne, testamenty, protokoły legalizacji, skrypty dłużne, zapisy przedślubne, pełnomocnictwa) 1872-1886, sygn. 13; indeks b.d., sygn. 14; repertorium 1878-1886, sygn. 15. Liczba jednostek w zespole: 15
56/105/0 Akta c.k. notariusza Filipa Jendla w Ulanowie 1875-1876 0 rozwiń
Akta notarialne (m.in. kontrakty kupna-sprzedaży, umowy dzierżawne, zapisy przedślubne, testamenty, protokoły legalizacji, skrypty dłużne, zapisy przedślubne, pełnomocnictwa) 1875-1876, sygn. 1; indeks b.d., sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
56/106/0 Akta c.k. notariusza Konstantego Lipowskiego w Zassowie 1873 0 rozwiń
Akta notarialne (m.in. kontrakty kupna-sprzedaży, umowy dzierżawne, zapisy przedślubne, testamenty, protokoły legalizacji, skrypty dłużne, zapisy przedślubne, pełnomocnictwa) 1873, sygn. 1-4 Liczba jednostek w zespole: 4
56/107/0 Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym Delegatura na województwo rzeszowskie w Rzeszowie 1946-1954 0 rozwiń
Akta prezydialne: akta organizacyjne, sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności z lat, opisowe sprawozdania państwowych inspektorów Komisji Kontroli Cen, protokoły zdawczo-odbiorcze przejmowania agend, inwentarza i lokali 1946-1954, sygn. 1-19; Pomoce kancelaryjne: dzienniki prezydialne, repertoria, skorowidz osób składających doniesienia, księga dowodów rzeczowych 1946-1954, sygn. 20-42; Akta dochodzeń i orzeczeń: protokoły z posiedzeń Delegatury Komisji Specjalnej, akta spraw o działaniu na szkodę państwa, o sabotaż, nadużycie władzy, szkodnictwo gospodarcze 1946-1654, sygn. 43-182; Akta – pomoce do akt dochodzeniowych i orzeczeń: skorowidze do repertoriów 1946-1954, sygn. 183-200. Liczba jednostek w zespole: 202
56/108/0 Powiatowy Zarząd Drogowy w Lubaczowie 1945-1951 0 rozwiń
Sprawy administracyjne: kurs dokształcający dla nadzorców dróg i mostów, zaświadczenia o zatrudnieniu, projekty obsady etatów oraz sprawozdania z obsady osobowej, 1945-1951, sygn. 1-3; Budowa i utrzymanie dróg: konserwacja dróg, dojazdów kolejowych, 1946-1951, sygn. 4; Budowa i utrzymanie mostów: konserwacja i budowa mostów, 1945-1950, sygn. 5-6; Księgi protokołów: dzienniki korespondencyjne, 1945-1951, sygn. 7-11; Kat. „B-50” zaświadczenie i akta personalne - teczka personalna Antoniny Strzelczyk-Pewus 1946-1949. Liczba jednostek w zespole: 11
56/109/0 Inspektorat Szkolny w Lubaczowie 1944-1950 [1951] 0 rozwiń
Sprawy Ogólne: ogólniki i zarządzania Ministerstwa Oświaty, Inspektoratu i Kuratorium, plany pracy, sprawozdania ze stanu szkół i oświaty dorosłych, sprawy etatów nauczycieli, sprawozdania z wizytacji 1944-1950, sygn. 1-9; Szkolnictwo podstawowe: inwentaryzacja majątku szkolnego 1944/45, sprawozdania statystyczne i z organizacji szkół, kwestionariusze dot. stanu sanitarnego pomieszczeń i urządzeń szkolnych, konferencje nauczycieli, protokoły posiedzeń rad pedagogicznych, sprawozdania z wizytacji szkół publicznych 1944-1950/51, sygn. 10-36; Sprawy przedszkoli: formularze sprawozdania statystyczne, Przedszkole w Cieszanowie – sprawozdania z akcji dożywiania, rozliczenia z pobranych subwencji 1948-1949, sygn. 37-38; Opieka nad dzieckiem: wykaz dzieci nieuczęszczających do szkoły, świetlice dla dzieci, sprawy dożywiania, historia Domu Dziecka S.S. Albertynek 1946-1950, sygn. 39-44; Oświata dorosłych: zarządzenia władz zwierzchnich, wykazy kursów, sprawozdania statystyczne i opisowe z oświaty dorosłych i kursów analfabetów 1946-1950, sygn. 45-53; Sprawy bibliotek: pisma władz zwierzchnich, zaopatrzenie szkół w książki 1944-1950, sygn. 54; Inwestycje i odbudowa szkół: ankiety o stanie budynków szkolnych po działaniach wojennych, doniesienia o zniszczeniu szkół przez bandy ukraińskie, remonty szkół, plany inwestycyjne i ich wykonanie, plany budowy szkół, otrzymane subwencje 1944-1949, sygn. 55-58; Sprawy finansowe: budżet Inspektoratu z roku 1947, preliminarze wydatków budżetowych i realizacja 1944-1950, sygn. 59-63. Liczba jednostek w zespole: 63
56/110/0 Inspektorat Szkolny w Jarosławiu 1944-1950 0 rozwiń
Sprawy ogólne: okólniki Inspektora Szkolnego, sprawozdania z wizytacji Inspektora 1944-1950, sygn. 1-4; Sprawy szkolnictwa podstawowego: projekty i sprawozdania organizacji szkół, sprawozdania z wizytacji, protokoły z konferencji rejonowych, kursy nauczycielskie, wykazy przedszkoli 1944-1950, sygn. 5-26; Oświata dorosłych: plany pracy i sprawozdania oświaty dorosłych, sprawozdania z akcji likwidacji analfabetyzmu 1945-1950, sygn. 27-28; Sprawy bibliotek: kwestionariusze sprawozdawcze i statystyczne bibliotek 1948-1949, sygn. 29; Sprawy inwestycji szkolnych: sprawozdania o stanie budynków, plany inwestycji szkół, karty inwentaryzacyjne 1944-1950, sygn. 30-35; Sprawy finansowe: preliminarze dot. Inspektoratu, budżety szkolne 1946-1949, sygn. 36-37. Liczba jednostek w zespole: 37
56/111/0 Państwowy Zarząd Wodny w Przemyślu 1924-1952 [1958-1965] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 102
56/112/0 Szpital Powszechny w Jarosławiu 1931-1939, 1946-1967 0 rozwiń
Karty chorobowe pacjentów 1931-1939, sygn. 1-201; Karty chorób żołnierzy i cywilnych ofiar najazdu hitlerowskiego w układzie alfabetycznym nazwisk od A-Z 1939 (IX-XII), sygn. 202-206. Liczba jednostek w zespole: 237
56/113/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dachnowie powiat Lubaczów 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1972, sygn. 1-13; rejestry uchwał GRN 1955-1960, sygn. 14-17; komisja budżetu i planu gospodarczego – protokoły, plany pracy, sprawozdania 1965-1972, sygn. 18; komisja dróg i urządzeń gromadzkich – protokoły, plany pracy, sprawozdania 1955, 1965-1972, sygn. 19; komisja finansowo-budżetowa – plany pracy, protokoły 1955, 1960-1964, sygn. 20; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, sprawozdania 1955, 1960-1971, sygn. 21; komisja mandatowa – ankiety członków komisji stałych, protokoły, analizy, oceny 1965-1972, sygn. 22; komisja mienia gromadzkiego – plany pracy, protokoły 1955, 1960-1972, sygn. 23; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – plany pracy, protokoły 1955, 1960-1972, sygn. 24; spotkania posłów i radnych z wyborcami 1963, 1971-1972, sygn. 25; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 26-38; rejestry uchwał Prezydium GRN 1956-1960, sygn. 39-41; zebrania wiejskie – protokoły 1955-1972, sygn. 42-47; program rozwoju gromady 1964; plan gospodarczy gromady 1962-1972, sygn. 48-57; plan gospodarczy wsi Chotylub 1971, sygn. 58; plan gospodarczy wsi Dachnów 1971, sygn. 59; plan gospodarczy wsi Folwarki 1971, sygn. 60; plan gospodarczy wsi Niemstów 1971, sygn. 61; plan gospodarczy wsi Nowe Sioło 1971, sygn. 62; plan gospodarczy wsi Chotylub 1972, sygn. 63; plan gospodarczy wsi Dachnów 1972, sygn. 64; plan gospodarczy wsi Folwarki 1971, sygn. 65; plan gospodarczy wsi Niemstów 1972, sygn. 66; plan gospodarczy wsi Nowe Sioło 1972, sygn. 67; wiejski program rozwoju rolnictwa na lata 1968-1970, sygn.68; spis powszechny 1960, 1970, sygn. 69; spis rolny 1960-1972, sygn. 70-73; sprawozdawczość gospodarcza ogólna 1967-1971, sygn. 74; kontrole i zalecenia pokontrolne 1957-1972, sygn. 75-78; zarząd i administracja mieniem gromadzkim 1968-1972, sygn. 79; ochrona zabytków 1964-1967, sygn. 80; plany finansowe 1969-1971, sygn. 81; budżet gromady 1955-1971, sygn. 82-97; sprawozdania finansowe 1955-1959, 1967-1972, sygn. 98-99; Społeczny Komitet Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej 1967-1968, sygn. 100. Bd 1 Liczba jednostek w zespole: 100
56/114/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chotylubiu powiat Lubaczów 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1959, sygn. 1-2; rejestry uchwał GRN 1955, 1964, sygn. 2-3; komisje radzieckie – plany pracy 1955-1958, sygn. 5; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn. 6-7; rejestry uchwał Prezydium GRN 1955, sygn. 8; spis rolny 1957-1959, sygn. 9; sprawozdawczość gospodarcza 1955-1959, sygn. 10; budżet gromady 1955-1959 sygn. 11-16. Liczba jednostek w zespole: 16
56/115/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niemstowie powiat Lubaczów 1955-1960 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1959, sygn. 1; komisje radzieckie – protokoły, plany pracy 1955-1959; likwidacja PGRN 1960; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn. 4-5; rejestry uchwał Prezydium GRN 1956-1957, sygn. 5-6; zebrania wiejskie – protokoły 1958-1959, sygn. 8; budżet gromady 1955-1960, sygn. 9-14; sprawozdania finansowe 1955-1959, sygn. 15. Liczba jednostek w zespole: 15
56/116/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bolestraszycach powiat Przemyśl 1954-1962 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1954-1959, sygn. 1-5; plany pracy sesji GRN 1955-1959, sygn. 6; akta komisji gromadzkich 1955-1959, sygn. 7; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn. 8-12; plany pracy Prezydium GRN 1955-1959, sygn. 13; protokołu zebrań wiejskich 1955-1959, sygn. 14; statystyka rolna 1955-1959, sygn. 15; budżet gromady 1955-1959, sygn. 16; sprawozdawczość budżetowa 1955-1958. Liczba jednostek w zespole: 19
56/117/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Buszkowicach powiat Przemyśl 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1959, sygn. 1; plany pracy sesji GRN 1955-1959, sygn. 2; rejestry uchwał GRN 1958, sygn. 3; księga uchwał 1959, sygn. 4; komisje: drogowa, finansowo-budżetowa, sanitarno-porządkowa, społeczno-gospodarcza – protokoły, sygn. 5; plany pracy komisji: drogowo-osiedlowej, finansowo-budżetowej, oświaty, i kultury, rolnej, finansowa i kontroli i mienia wiejskiego 1955-1958, sygn. 6; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn. 7; plany pracy Prezydium GRN 1955-1959, sygn. 8; rejestry uchwał Prezydium GRN 1958, sygn. 9; księga uchwał Prezydium GRN 1959, sygn. 10; protokoły zebrań wiejskich 1955, 1959, sygn. 11; spis rolny 1955-1958, sygn. 12; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1957-1959, sygn. 13; budżet gromady 1954-1960, sygn. 14; sprawozdawczość finansowa 1958-1959, sygn. 15. Liczba jednostek w zespole: 15
56/118/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kuźminie powiat Przemyśl 1954-1963 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1954-1959, sygn. 1-5; rejestr uchwał GRN 1956-1959, sygn. 6-8; plany pracy GRN 1955-1959, sygn. 9; komisje radzieckie – protokoły, plany pracy 1955-1956, sygn. 10; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn. 11-15; rejestry uchwał Prezydium GRN 1957-1959, sygn. 17-18; plany pracy Prezydium GRN 1955-1959, sygn. 19; protokoły zebrań wiejskich 1955-1957, sygn. 20; spis powszechny 1960, sygn. 21; spis rolny 1955-1959, sygn. 22; budżet gromady 19551959, sygn. 23-28; sprawozdania budżetowe 1955-1959, sygn. 29. Liczba jednostek w zespole: 31
56/119/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Prałkowcach powiat Przemyśl 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1954-1959, sygn. 1-5; rejestry uchwał GRN 1958, sygn. 6; komisje radzieckie – protokoły, plany pracy 1955-1959, sygn. 8; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1956-1959, sygn. 9-12; rejestry uchwał Prezydium GRN 1957, sygn. 13; plany pracy Prezydium GRN 1955-1958, sygn. 14; protokoły zebrań wiejskich 1955-1959, sygn. 15; budżet gromady 1955-1959, sygn. 16-21; budżety wiejskie 1955-1958, sygn. 22; sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych 1955, sygn. 23; sprawozdania z wykonania świadczeń w naturze 1955-1958, sygn. 24. Liczba jednostek w zespole: 24
56/120/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sielnicy powiat Przemyśl 1954-1960 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1960, sygn. 1-6; rejestry uchwał GRN 1955-1956, sygn. 7-8; plany pracy GRN 1955-1960, sygn. 9; komisja drogowo-osiedlowa – plany pracy 1955-1957, sygn. 10; komisja finansowo-budżetowa –plany pracy 1955-1959, sygn. 11; komisja kontroli gospodarki narodowej i społecznej – plany pracy 1959, sygn. 12; komisja mandatowa – protokół 1960, sygn. 13; komisja oświaty, kultury i zdrowia – plany pracy 1955-1957, sygn. 14; komisja rolna –plan pracy 1955-1957, sygn. 15; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1960, sygn. 16-21; rejestry uchwał Prezydium GRN 1955-1958, sygn. 22-24; plany pracy Prezydium GRN 1955-1960, sygn. 25; protokoły zebrań wiejskich 1955-1958, sygn. 26; spisy rolne 1955-1957, sygn. 27; sprawozdanie z przebiegu obowiązkowych dostaw 1955, sygn. 28; roczne sprawozdania o ruchu budowlanym w gospodarce prywatnej 1959, sygn. 29; kontrole i zalecenia pokontrolne 1955-1958, sygn. 30; budżet gromady 1955-1959, sygn. 31-35; sprawozdania budżetowe 1955-1960 sygn. 36. Kat. B do dalszego przechowania: domowe książka meldunkowa miejscowości Słonne-Podbukowina 1956, 1 j.a. - 0,01 m.b. Liczba jednostek w zespole: 36
56/121/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łowcach powiat Radymno 1954-1961 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1954-1961, sygn. 1-2; rejestry uchwał GRN 1955, 1958, 1960, sygn. 3-4; komisje radzieckie (kultury i spraw socjalnych, rolnictwa i zaopatrzenia ludności, mienia gromadzkiego i finansów) 1955-1960, sygn. 5; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1960, sygn. 6-10; rejestry uchwał Prezydium GRN 1955-1960, sygn. 10-12; plany pracy 1955-1960, sygn. 13; protokoły zebrań wiejskich 1960, sygn. 14; spis powszechny 1960, sygn. 15; spis rolny 1960, sygn. 16; sprawozdawczość i statystyka 19551961, sygn. 17; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1955-1961, sygn. 18; budżet gromady 1955-1961, sygn. 19-25; sprawozdania finansowe 1955-1961, sygn. 26. Liczba jednostek w zespole: 26
56/122/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kaszycach powiat Przemyśl 1954-1961 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1954-1960, sygn. 1-6; księga uchwał GRN 1960, sygn. 7; komisje radzieckie (drogowa i urządzeń gromadzkich, finansowo-budżetowa, mienia gromadzkiego kultury i spraw socjalnych, rolna, rolnictwa i zaopatrzenia ludności) 1960, sygn. 8; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1960, sygn. 9-14; protokoły zebrań wiejskich 1958-1959, sygn. 15; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1956, 1958-1960, sygn. 16; budżet gromady 1956-1960, sygn. 17-22; sprawozdania budżetowe 1958-1961, sygn. 23. Liczba jednostek w zespole: 23
56/123/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kobylnicy Wołoskiej powiat Radymno 1955-1962 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1961, sygn. 1-4; rejestry uchwał GRN 1958-1960, sygn. 5-6; komisje radzieckie – protokoły, plany pracy, regulaminy 1958-1961, sygn. 7; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1961, sygn. 8-10; uchwały Prezydium GRN 1955-1960, sygn. 11-12; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1957-1961, sygn. 13; budżet gromady 1955-1960, sygn. 14-20; sprawozdania finansowe 1955-1962, sygn. 21. Kat. B do dalszego przechowania: sptawy testamentowe 1957-1960, listy płac 1955, 1958-1960, 5 j.a. - 0,03 m.b. Liczba jednostek w zespole: 21
Wyświetlanie 101 do 120 z 2 782 wpisów.