Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/218/0 Akta miasta Stargard Szczeciński 1500-1940 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1663-1940; 88 j.a. - podróże monarchów i rodziny królewskiej, sprawy lenne i hołdownicze, edykty i rozporządzenia, sejmiki powiatowe, kontakty z władzami prowincjonalnymi. 2. Administracja miejska 1630-1940; 638 j.a. - ordynacje miejskie, projekty uchwał, deputacje i komisje miejskie, urzędnicy miejscy w tym i burmistrzowie, sprawozdania magistratu, zebrania rajców, archiwum, biblioteka, sprawozdania do władz zwierzchnich, zarządzenia policyjne, urzędnicy policyjni, kontrola zebrań, strajki, ruch robotniczy, cenzura prasy, kontrola księgarń, nadzór nad drogami i mostami, kontrola miar i wag, udzielanie koncesji. 3. Komunikacja 1818-1937; 18 j.a. - bezpieczeństwo na drogach, linie kolejowe i tramwajowe. 4. Ubezpieczenia 1742-1936; 32 j.a. - działalność towarzystwa ubezpieczeniowego, ubezpieczenia robotników, budynków szpitalnych, kontrola opłat. 5. Sprawy przeciwpożarowe 1743-1907; 90 j.a. - sprzęt i instrukcje przeciwpożarowe, ochotnicza straż pożarna, katastry ogniowe, ubezpieczenia od pożarów, kasa ogniowa, wypłaty odszkodowań. 6. Ruch ludności 1753-1909; 32 j.a. - sprawy meldunkowe, emigracje do Polski, Grecji, Turcji i Rosji, wydawanie paszportów, zezwolenia na przyjazdy i wyjazdy, uciekinierzy z Polski, osadnictwo we wsiach należących do miasta. 7. Związki, stowarzyszenia 1809-1935; 61 j.a. - związek artystów, teatry lalkowe, towarzystwo biblijne, stowarzyszenia rzemieślnicze i kupieckie, kluby sportowe. 8. Gmina żydowska 1755-1893; 17 j.a. - wybory do władz gminy, tabele urodzeń, ślubów i zgonów, statuty, obywatelstwo dla członków rodzin żydowskich. 9. Statystyka 1722-1935; 63 j.a. - tabele i sprawozdania statystyczne, spisy ludności, zwierząt hodowlanych, drzew owo-cowych, sprawozdania dotyczące powierzchni gruntów ornych, właściciele gospodarstw rolnych, urodziny, małżeństwa i zgony. 10. Loterie 1818-1897; 3 j.a. - organizacja loterii na jarmarkach i dochody z nich płynące. 11. Zegary miejskie 1774-1899; 4 j.a. - naprawy, bieżąca konserwacja. 12. Mieszczaństwo 1811-1927; 51 j.a. - Urząd Stanu Cywilnego, ochrona obywateli, gwardia mieszczańska, nabywanie praw obywatelskich. 13. Sądownictwo 1628-1937; 134 j.a. - wybory sędziów i ławników, procesy, apelacje, sąd wojenny, więzienia i domy po-prawcze, procesy prowadzone przez miasto i przeciwko miastu, sprawy sporne między mieszkańcami miasta. 14. Finanse 1502-1940; 4057 j.a. - wykazy podatników, budżet miejski i jego kontrola, dochody i wydatki miejskie, korespondencja finansowa, kary pieniężne, miejska kasa oszczędnościowa, opłaty stemplowe, skarbowe i sądowe, pożyczki i długi, finansowanie budownictwa miejskiego, kataster miejski, kasa rolna, leśna i ogniowa, rachunkowość dotycząca gospodarki łąkami, dochody z rzemiosła, koszty separacji gruntów miejskich, kontrybucje wojenne i podatki na wojsko, kasa ubogich, rachunki kościelne, szkolne i szpitalne, podatki od nieruchomości, dzierżawy gruntów we wsiach miejskich, dzierżawy gruntów kościelnych i szkolnych, wykazy właścicieli, dzierżawa placów miejskich. 15. Rolnictwo 1687-1939; 76 j.a. - kultury rolne, łąki, pastwiska, sadownictwo, wsie miejskie, zagospodarowywanie nieużytków, pomoc finansowa dla rolnictwa, wydobycie toru, hipoteka. 16. Leśnictwo, myślistwo, rybołówstwo 1698-1936; 186 j.a. - zarządzenia, deputaty i kultury leśne, koncesje na polowania, dzierżawy terenów łowieckich, spory o rybołówstwo. 17. Granice miejskie 1667-1932; 172 j.a. - separacje i uwłaszczenia, regulacje granic, podział łąk i pastwisk, pomiary gruntów, dzierżawy parcel, opłaty za dzierżawy. 18. Drogi, mosty, oczyszczanie rowów 1834-1932; 34 j.a. - budowa i naprawy dróg i mostów, kanalizacja. 19. Pożyczki i dług 1620-1932; 46 j.a. - podatki od nieruchomości, pożyczki na zalesianie, spory i procesy o długi. 20. Sprzedaż domów, zakłady użyteczności publicznej 1756-1924; 131 j.a. - protokoły posiedzeń, sprawozdania, spory z miastem, sprawy podatkowe, gazownia, oświetlenie ulic, układanie rurociągów, elektrownia, wodociągi, kanalizacja, konserwacja pomp, budowa łaźni i pralni, rzeźnia miejska. 21. Rzemiosło i przemysł 1589-1940; 425 j.a. - spisy rzemieślników, kasy rzemieślnicze, szkolenie uczniów, reorganizacja cechów, statuty cechowe, apteki, cechy: fryzjerów, piekarzy, bednarzy, browarników, gorzelników, introligatorów, drukarzy, szczotkarzy, dekarzy, tokarzy, farbiarzy, rzeźników, przędzalników, garbarzy, ogrodników, krawców, szklarzy, złotników, kapeluszników, blacharzy, koszykarzy, kuśnierzy, tkaczy, cieśli, murarzy, malarzy, kołodziei, rymarzy, siodlarzy, ślusarzy, rusznikarzy, modystek, garncarzy, stolarzy i zegarmistrzów, manufaktury i fabryki, sprawozdawczość, finanse, maszyny parowe, zakłady chemiczne, fabryka mydła, cykorii, zakłady naprawcze taboru kolejowego, ubezpieczenia robotników, kasy chorych, młyny, cegielnie, tartaki, kieraty, olejarnie, wiatraki. 22. Handel 1682-1933; 66 j.a. - ustalanie cen, wyszynk piwa i wódki, ceny piwa, handel artykułami spożywczymi, mięsem, targi bydła, stragany, handel płótnem, sprzedaż lodów. 23. Budowa dróg publicznych i mostów 1723-1907; 95 j.a. - remonty starych i budowa nowych dróg i mostów, sprawy nawierzchni, spory. 24. Regulacja rzek 1657-1891; 25 j.a. - regulacja i utrzymanie brzegów Iny (Ihna), żegluga na Inie, oczyszczanie rowów. 25. Budownictwo 1649-1932; 258 j.a. - budowa i remonty ratusza, budynek urzędu celnego, domy mieszkalne, naprawy i konserwacja kościołów, bram i murów miejskich, łaźnia miejska, naprawy młynów, budowa plebani przy kościele św. Jana, wyburzenie kościoła św. Augustyna, rozebranie kaplicy św. Jerzego, naprawy kościoła NMP, budowa i remonty szkół miejskich, sal gimnastycznych i domów dla nauczycieli, remont budynku kolegium Gröninga. 26. Szkolnictwo 1719-1934; 850 j.a. - akta komisji szkolnych, podział kompetencji między magistratem a deputacją szkolną, zarządzenia i przepisy, nominacje nauczycieli, podręczniki szkolne, programy nauczania, szkoła realna i wyższa, egzaminy, programy, nauczyciele, szkoły zawodowe, dokształcające dla rzemieślników, wyniki nauczania, posiedzenia rad pedagogicznych, zatrudnianie nauczycieli, pomoce dydaktyczne, stypendia, szkoła kupiecka, szkoła dokształcająca dla dziewcząt, kolegium Gröninga, materiały do historii szkolnictwa w Stargardzie, szkoła żydowska, szkoły prywatne i specjalne, wydawanie zezwoleń na prowadzenie szkół osobom prywatnym, szkoła dla dzieci głuchoniemych, administracja szkolna, pensje nauczycieli, kasy szkolne, kontrole finansowe, towarzystwa szkolne, pomoce naukowe i zapomogi, emerytury dla nauczycieli, szkoły wiejskie i ich sprawy finansowe. 27. Kościoły 1584-1936; 549 j.a. - przepisy i zarządzenia w sprawach finansowych, komisja kościelna, wizytacje kościołów, sprzedaż i dzierżawy dóbr kościelnych, muzyka i uroczystości kościelne, ubezpieczenia kościołów, sprawy sporne. 28. Opieka społeczna 1636-1937; 352 j.a. - przepisy i rozporządzenia, zapomogi, kontrola finansowa, fundacje i zapisy dobroczynne, darowizny, zarząd nad zakładami dla ubogich, kontrola sierocińców, rozdział żywności, opieka nad wdowami, szpitale, stypendia dla studentów. 29. Militaria 1688-1931; 515 j.a. - rejestry kwater, ujeżdżalnia, remont zbrojowni, strzelnice, pobyt wojsk francuskich, kontrybucje, magazyny żywności, pomoc lekarska, ranni żołnierze, szkoły wojskowe, budowa koszar, mobilizacja, wojna francusko–pruska, budowa fortyfikacji, rekwizycje dokonane przez wojska francuskie, żywność i umundurowanie dla oddziałów pruskich, szkody poniesione przez miasto w czasie wojny siedmioletniej i wojen napoleońskich, ćwiczenia obrony krajowej, manewry jesienne i wiosenne, szpitale polowe, obozy jenieckie, zapomogi wojenne, pomoc dla inwalidów wojennych oraz ich rodzin, sieroty, zaopatrzenie w żywność w czasie I wojny światowej, przygotowywanie młodzieży do wojska. 30. Dodatek (suplement z 1980 r.) 1500-1940; 756 j.a. - rodzina królewska, paszporty, wizy, prawa i obowiązki mieszczan, dzierżawy i sprzedaż gruntów, procesy, podział ziem gminnych, regulacja granic, wybory radnych, zatrudnianie urzędników, odznaczenia i gratyfikacje, podatki, cła, długi miejskie, sprawy wojskowe, zaopatrzenie i zakwaterowanie wojska, towarzystwo przeciwpożarowe, kasa chorych, szpitale, budowa dróg, mostów i kolei, lasy i pobór drewna, torf, cegielnie, handel, miary i wagi, młynarstwo, transport miejski, regulacja Iny, cmentarze, kościoły, zegary miejskie, szkoły, administracja majątkiem miejskim, fundacje, rzemiosło, teatry. 31. Fundacja Gröninga (Suplement) 1619-1907; 163 j.a. - rozporządzenia, statut, sprawy kuratorów, utrzymanie szkoły, sty-pendia, sprawy profesorów, wybór rektora, spory wewnątrz fundacji, z magistratem, w dobrach fundacji, testamenty, rachunki, korespondencja. Akcesja nr 4103/2018; 1 j.a.; 1815; akta miasta Stargard. Liczba jednostek w zespole: 9988
65/219/0 Akta miasta Szczecina 1563-1945 46219 rozwiń
1. URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO (Baupolizei), z lat 1833-1945, 16329 j.a.- akta obejmują dokumentację związaną z nadzorem nad budową i utrzymaniem budynków w mieście przez ich właścicieli. Akta zawierają dokumentację techniczną budynków, projekty (rzuty poziome, pionowe, fasady itd.), obliczenia statyczne i inne, dokumentację opisową, a także podania i zezwolenia budowlane, eksploatacyjne i inne dokumenty. Akta te dzielą się na 1001 podgrup wg niemieckich nazw ulic (stan na 1945 rok), obejmują nie tylko dzisiejszy Szczecin, ale też miejscowości Przęsocin, Wołczkowo, Mierzyn, Bezrzecze, Police, Mścięcino, Leśno Górne, Pilchowo, Warszymice. 2. URZĄD BUDOWNICTWA PODZIEMNEGO (Tiefbauamt), z lat 1864-1945, 6513 j.a.- jest to dokumentacja dotycząca budowy i eksploatacji kanalizacji miejskiej wraz z przyłączami do nieruchomości. Materiały dotyczą tak budowy, jak i utrzymania kanalizacji ulic, jak też poszczególnych nieruchomości. Akta te dzielą się na 723 podgrupy wg niemieckich nazw ulic (stan na 1945 rok). Akta te zawierają projekty techniczne sieci kanalizacyjnej w Szczecinie, dokumentację geodezyjną, a także często projekty budynków (lub jeden z rzutów poziomych budynku). Z tego też materiały te mogą stanowić uzupełnienie dla akt nadzoru budowlanego. 3. URZĄD BUDOWNICTWA DROGOWEGO (Strassenbauamt), z lat 1820-1945, 1810 j.a. 3.1. Administracja (Verwaltung), z lat 1857-1944, 221 j.a.- akta dotyczą administracji sprawami budownictwa drogowego, utrzymania infrastruktury komunikacyjnej w Szczecinie. Akta zwierają sprawy personalne, administracji, zarządzenia wewnętrzne itp. 3.2. Budownictwo drogowe – sprawy ogólne (Strassenbauwesen), 1855-1945, 262 j.a.- są materiały o technologiach budowy i utrzymania ulic, w tym broszury, druki reklamowe systemów budowlanych, urządzeń technicznych itd. Ponadto są tu ogólne sprawy z planowanie inwestycji komunikacyjnych w Szczecinie i utrzymania tej infrastruktury. 3.3. Budowa i utrzymanie ulic (Straßenbauen), z lat 1820-1945, 1327 j.a.- seria dzieli się na 232 podserie wg niemieckich nazw ulic wg stanu 1945 roku. Akta zawierają dokumentację opisową, rachunki i rozliczenia z wykonawcami, dokumentację techniczną – plany ulic, projekty ich wytyczania, budowy itd. 4. MIEJSKI URZĄD POMIARÓW (Stadtvermessungsamt), z lat 1907-1943, 53 j.a.- akta obejmują sprawy pomiarów topograficznych i geodezyjnych w mieście, założenia katastru, określania granic miasta, wykazów dzielnic i osiedli, przygotowania zdjęcia lotniczego miasta. Akta zawierają materiały opisowe, sprawozdania i obliczenia, a także dokumentację geodezyjną i kartograficzną. 5. ARCHIWUM HISTORYCZNE (Historische Archivalien), z lat 1563-1939, 50 j.a. 5.1. Organizacja władz miejskich (Organisation der Stadtverwaltung), 1907-1922, 1 j.a.- akta dotyczą Rady Miejskiej i Magistratu, a także przepisów o płacach urzędników komunalnych. 5.2. Urząd Portowy w Szczecinie (Hafenamt in Stettin), z lat 1843-1899, 32 j.a.- akta dotyczą działania biura portowego, spisów statków zimujących w Szczecinie, sporów sądowych, dochodzeń prokuratorskich w sprawach wypadków morskich, następnie pracy marynarzy, bezpieczeństwa sanitarnego w porcie, dróg wodnych i szlaków żeglugowych, kontroli ruchu w porcie, ubezpieczeń społecznych pracowników portu i marynarzy. 5.3. Własność miejska (Stadteigentum), z lat 1825–1939, 4 j.a.- akta dotyczą administracji nieruchomościami przy Berlinerstrasse (Mieszka I), a także księgi wieczystej parceli na Gumieńcach (Scheune). 5.4. Militaria (Militärsachen), z lat 1627–1918, 4 j.a.- grupa zawiera akta o przemarszu wojsk szwedzkich w 1627 roku, dostawie podwodów dla wojsk francuskich w 1811, a także I wojnie światowej (2 j.a.). 5.5. Bractwo kurkowe (Schutzengilide), z lat 1926–1936, 1 j.a.- akta dotyczące ożyczki dla Bractwa Kurkowego. 5.6. Historia miasta (Stadtgeschichte), z lat 1563–1934, 8 j.a. - grupa zawiera materiały o prawie spadkowym mieszczan do XVIII wieku, kontaktach handlowych Szczecina z Lubeką i Falsterbö w XVI wieku, gildii kramarzy oraz żeglarzy, spisach radnych miejskich z XIX wieku, a także próbie powołania muzeum miejskiego w XIX wieku. Liczba jednostek w zespole: 24755
65/220/0 Akta miasta Świnoujścia 1776-1945 0 rozwiń
1. Policja 1776-1940; sygn. 1-60a (sygn. 60a); 61 j.a. - administracja policyjna, koszty jej utrzymania, funkcjonariusze, partie polityczne, organizacje, stowarzyszenia, kasa pogrzebowa, nadzór nad handlem, rzemiosłem, koncesje, kontrole mięsa, ubezpieczenia budynków, komisje zdrowia, bractwo kurkowe, miejska elektrownia, budowa portu, listy zmarłych, listy kuracjuszy, podatki, statystyka, sprawy szkolne. 2. Hipoteka 1785-1876; sygn. 61-78; 18 j.a. - wpisy i wyciągi z ksiąg hipotecznych dotyczące poszczególnych parcel w mieście. 3. Nadzór budowlany 1876-1945; sygn. 1-951; 951 j.a. - dokumentacja techniczna obiektów zawierająca: projekt początkowy, plany remontów, przebudowy, usytuowanie budynków na parcelach, projekty instalacji wodnokanalizacyjnych, korespondencję urzędu z właścicielami posesji, projektantami i wykonawcami. Oprócz wielorodzinnych i jednorodzinnych budynków mieszkalnych zachowały się poszyty zawierające między innymi: pensjonaty, wille, kościoły, restauracje, sale widowiskowe, hotele, gazownię, pływalnię, stacje benzynowe, zabudowania warsztatowe, garaże, banki, dworzec kolejowy, koszary, mleczarnię, spichlerz, synagogę, szkoły, teatr i szpital. Liczba jednostek w zespole: 1030
65/221/0 Akta miasta Świdwin 1700-1933 0 rozwiń
1. Samorząd miejski 1860-1898; 9 j.a. - wybory do władz miejskich, wybory uzupełniające do rady, protokoły posiedzeń rady, zarządzanie torfowiskami miejskimi. 2. Własność miejska 1737-1928; 12 j.a. - granice posiadłości miasta i ich regulacje, pomiary i zakup ziemi, sprawy lasów, osuszanie jeziora. 3. Nadzór policyjny 1810-1915; 8 j.a. - nadzór nad posiadłościami ziemskimi miasta, sprawy paszportowe, kontrola nad włóczęgami, nieszczęśliwe wypadki, bractwo kurkowe. 4. Przemysł i rzemiosło 1797-1933; 7 j.a. - organizacja i reorganizacje cechów (piekarze, garncarze), szkoła zawodowa, statystyka zakładów hutniczych, cegielni i huty szkła, jarmarki. 5. Gmina żydowska 1871-1899; 1 j.a. - wybory do władz gminy. 6. Szkolnictwo 1877-1910; 1 j.a. - szkoła miejska. 7. Sprawy kościelne 1700-1898; 5 j.a. - matrykuła, budownictwo kościelne, szpital. 8. Fundacje 1879-1918; 3 j.a. - fundacje rodzin Virchow i Baggrov. 9. Finanse 1880-1908; 2 j.a. - administracja miejskiej kasy oszczędnościowej, finanse komunalne. 10. Militaria 1812-1879; 7 j.a. - zaopatrzenie wojsk francuskich w żywność i furaż, magazyn żywnościowy, odszkodowania, pomoc kombatantom pruskim, ćwiczenia obrony krajowej. 11. Jurysdykcja 1841-1896; 3 j.a. - księga protokołów sędziego rozjemczego, skargi magistratu, akta procesowe. 12. Sprawy Urzędu Stanu Cywilnego 1875-1896; 2 j.a. - wykazy osób zmarłych przed 25 rokiem życia, poprawki rejestrów urodzeń, małżeństw i zgonów. Liczba jednostek w zespole: 60
65/222/0 Akta miasta Trzcińsko Zdrój 1706-1943 0 rozwiń
I. Administracja miejska 1. Sprawy państwowe 1720–1928; sygn. 1-10; 10 j.a. - uroczystości, jubileusze, edykty, hołdy, ordery i odznaczenia, obchody świąt, podarki. 2. Sprawy ustrojowe 1850–1928; sygn. 11-13; 3 j.a. - , konstytucja 1850 roku. 3. Organizacja administracji miejskiej 1836–1928; sygn. 14-24; 11 j.a. - kancelaria, biurowość, przepisy ogólne i rozporządzenia, sprawy registratury, instrukcje dotyczące pieczęci, szyldów, skargi na burmistrza. 4.Przepisy administracyjne 1721–1929; sygn. 25-38, 1097; 15 j.a. - związek miast Brandenburgii, ustawy i rozporządzenia, obwieszczenia dotyczące podatków, polowań, składania przysiąg, sprzedaży soli, koni, drzewa, używanych tabel itp. 5. Rada miejska i magistrat 1789–1941; sygn. 39-122, 125-127, 132, 135-137; 91 j.a. - radni miejscy, ustawa z 31 IV 1853 i jej wprowadzenie, wybory radnych miejskich, sprawy osobowe radnych i burmistrzów, posiedzenia, deputacje – mieszkaniowe, rolne, pól i dróg, budowlane, pożarnicze, kościelne, leśne, biednych, szkolne, pocztowa, robotników sezonowych, spraw szpiegowskich; zatrudnianie urzędników gminy; wybory prezydenta Rzeszy. 6. Racjonowanie żywności 1914-1923; sygn. 138-187; 50 j.a. - opieka nad jeńcami podczas I wojny światowej, rozdział mięsa, tłuszczu, chleba, mąki, cukru, mleka, kartofli, mydła, racjonowanie paszy dla bydła; zbiórka złomu, opieka nad jeńcami, Czerwony Krzyż, lazaret. 7. Uzdrowisko, zmiana nazwy miasta 1899-1935; sygn. 188-215, 1079-1080, 1084; 28 j.a. - Związek Uzdrowisk Niemieckich, sprawy personelu uzdrowiska, administracji, urządzenia, pacjenci. 8. Postępowania sporne 1749-1924; sygn. 123, 216-234, 1087, 1094; 22 j.a. - sprawy mieszkańców, spory z władzami i miastami, postępowanie polubowne. 9. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 1749-1929; sygn. 235-297, 299-306, 1085, 1098-1099; 73 j.a. - utrzymanie ulic, zabytki, rozporządzenia, budowa i utrzymanie dróg, kolei, ulic, mostów, dworca kolejowego, promenady, pomp, rynien, murów miejskich, wież, opieka nad zabytkami, usuwanie głodu mieszkaniowego po I wojnie. 10. Dzierżawy i leśnictwo 1774-1928;sygn. 307-344; 38 j.a. - sprzedaż gruntów, gospodarka leśna, sprawy graniczne, zażalenia i skargi dzierżawców. 11. Rolnictwo i rybołówstwo 1788-1928; sygn. 345-393, 1088; 50 j.a. - melioracja łąk, jezior i rowów, rolnictwo, łowiectwo, rybołówstwo. 12. Finanse miejskie 1822-1930; sygn. 124, 394-522, 1100; 131 j.a. - podatki, ustawy i rozporządzenia dotyczące majątków, podatków – gruntowych i mieszkaniowych, rzemieślniczych, spadkowych, kościelnych, obrotowych, od rozrywki, od psów; zwolnienia od podatków, hipoteka, kasy, kasa oszczędnościowa, reklamacje. 13. Komunikacja, poczta, kolej, telegraf, budowa linii kolejowej do Stargardu Szczecińskiego 1822-1928; sygn. 523-527; 5 j.a. 14. Biblioteka, sprzedaż książek i wypożyczenia, sygn. 528–529, z lat 1845–1928, 2 j.a. 15. Sądownictwo 1763-1928; sygn. 128, 298, 530-544, 1090; 18 j.a. - zbiory ustaw, sędzia przysięgły, komisje sądowe, wybór sędziów, posiedzenia sądów, testamenty, fałszerstwa monet, banknotów i papierów wartościowych. 16.Przemysł i handel 1786-1935; sygn. 545-598, 1098, 1101-1102; 57 j.a. - cechy rzemieślnicze, kupiectwo, komisje organizacyjne, garbarstwo, murarstwo, rękodzieło, kowalstwo, ślusarstwo, piekarnictwo, bednarstwo, stolarstwo, rzeźnictwo, krawiectwo, kupiectwo, bractwa strzeleckie. 17. Szkolnictwo 1712-1929; sygn. 129, 599-625, 1103, 1106; 30 j.a. - szkoły podstawowe i zawodowe, statuty, sprawy szkół, nauczycieli, opłaty za naukę, uposażenia nauczycieli, szkoła budowlana i kościelna. 18. Kościół 1810-1928; sygn. 130-131, 626-638; 15 j.a. - rozporządzenia, budowle kościelne, organy i dzwon, cmentarz, nagrobki, zatrudnienie diakona, opieka nad ubogimi. 19. Ubezpieczenia społeczne 1884-1928; sygn. 639-663; 25 j.a. - ubezpieczenia od wypadków, ubezpieczenia rzemieślników, robotników, kasa chorych, przepisy o ubezpieczeniach. 20. Medycyna i opieka społeczna 1809-1934; sygn. 133, 664-713, 988, 1086, 1091, 1104; 54 j.a. - choroby zakaźne i umysłowe, nadzór medyczny, szpital św. Jerzego, dochodzenia w sprawach medycznych, zatrudnianie lekarzy, apteki, zakład dla epileptyków i chorych umysłowo, cholera, dżuma, pomoc dla wdów i sierot, akuszerki. II. Nadzór policyjny 21. Statystyka 1867-1936; sygn. 714-732; 19 j.a. - spisy ludności, posiadaczy bydła, zbiorów rolnych, statystyka biednych, rzemieślników, budowlana, ogólna. 22. Przepisy policyjne 1706-1943; sygn. 134, 733-807, 812-882, 1081-1082; 152 j.a. - zarządzenia meldunkowe, w sprawie miar i wag, nadzoru pożarniczego, handlu, przepisy o Polakach, Żydach i innych obcokrajowcach, o naturalizacji; rozporządzenia, statuty, administracja i nadzór policyjny, policja obyczajowa, kryminalna, polityczna, mieszkaniowa, cenzura; więziennictwo, zatrzymania dzieci, zbiegów, wydalenia, meldunki, sprawy paszportowe, robotnicy sezonowi, bezrobocie, zapomogi, rehabilitacje, referenda, miary i wagi, fałszerstwa, hazard, aukcje, loterie, kino, teatr, cyrk, sprawy socjaldemokracji, strajki. 23. Policja drogowa, ruch samochodowy i kontrola dróg, ich naprawa, lotnictwo, 1815-1928; sygn. 883-898; 16 j.a. 24. Nadzór budowlany, rozporządzenia, policja budowlana, magazyny, budowy, budynek więzienia 1811-1928; sygn. 899-909, 1092; 12 j.a. 25. Militaria, kontrybucje 1807-1928; sygn. 910-943, 1105; 35 j.a. - obrona ludowa, dostawy, zakwaterowanie, manewry, mobilizacje, furaże, weterani, inwalidzi, koszty wojny, opieka nad rannymi, zakwaterowanie wojsk, manewry. 26. Stowarzyszenia i organizacje polityczne 1752-1929; sygn. 670, 808-811, 944-987; 49 j.a. - związki śpiewacze, rozrywkowe, wstrzemięźliwości, kręglarskie, kupieckie, piekarnicze, rowerowe, weteranów, pogrzebowe, organizacje polityczne, socjaldemokraci, Ostmarkverein, towarzystwa rolnicze i robotnicze, hodowców kóz, murarskie, wędrownicze, rzemieślników, stenografów, sportowe, fundacje. 27. Nadzór weterynaryjny 1813-1928; sygn. 989-1004, 1096; 17 j.a. - przepisy, zatrudnianie weterynarzy, choroby koni, ochrona gołębi, walka z drapieżnikami, ospa owcza, pomór bydła, wąglik, zaraza pyskowa i racicowa, choroby świń, rzeźnie. 28. Ochrona przeciwpożarowa 1813-1937; sygn. 1005-1078; 74 j.a. - ochotnicza straż pożarna, pożary, rozporządzenia, towarzystwo ubezpieczeń przeciwpożarowych, likwidacja szkód, dochodzenia i sprzęt pożarniczy. Liczba jednostek w zespole: 1106
65/223/0 Akta miasta Węgorzyno 1810-1937 0 rozwiń
1. Wydział Ogólny 1818-1924; sygn. 1-12; 12 j.a. - zarządzenia i kontakty z administracją rejencyjną, przepisy dotyczące nominacji urzędników miejskich, deputacja zajmująca się opieką nad ubogimi, sprawy zdrowia, sejmik powiatowy, opieka nad sierotami, wybory członków magistratu i ławników. 2. Własność miejska 1837-1926; sygn. 13-18; 6 j.a. - sprzedaż drewna i zagospodarowanie lasów miejskich, wybory urzędników leśnych, sprawy kolei, dzierżawy posiadłości ziemskich miasta. 3. Gospodarka komunalna 1850-1927; sygn. 19-31; 13 j.a. - wytyczanie linii zabudowy, ulice, wynajem budynków miejskich, dostawy gazu i prądu z dworca w Runowie (Ruhnow), rzeźnia miejska, budowa i odśnieżanie dróg. 4. Szkolnictwo 1871-1926; sygn. 32-38; 7 j.a. - szkoła uzupełniająca, wybory deputacji szkolnej, sprawy nauczania, programy szkolne, budowa szkoły. 5. Sprawy kościelne i opieka społeczna 1821-1927; sygn. 39-47; 9 j.a. - ogólne problemy kościoła, dom opieki nad wdowami i sierotami, opieka nad młodzieżą, przezwyciężanie ciężkiej sytuacji podczas zimy, wsparcie dla wdów po urzędnikach i rodzin wielodzietnych, kasa ubogich. 6. Finanse i podatki 1828-1887; sygn. 48-49; 2 j.a. - przegląd potrzeb miasta, klasyfikacja wpływających podatków. 7. Nadzór policyjny 1810-1937; sygn. 50-87; 38 j.a. - szkody powstałe po pożarach, Czerwony Krzyż, mobilizacje, sprawy lasów i myślistwa, nadzór nad cechami, organizacjami społecznymi, rynkiem, szpitalem, budowlany, koncesje, sprawy młynów, dzierżawy lasów, gmina żydowska, cholera, zarządzenia policyjne, listy gończe, budowa szos, deputacja szkolna, przepisy miejskie. Liczba jednostek w zespole: 87
65/224/0 Akta miasta Wolin 1584-1937 0 rozwiń
1. Sprawy ogólne 1870-1880; 3 j.a. - księgi depozytowe. 2. Sprawy państwowe i ustrojowe 1604-1912; 6 j.a. - zarządzenia władz zwierzchnich, uroczyste przyjęcia przedstawicieli rodziny królewskiej, święta z okazji zjednoczenia Pomorza z Prusami, wybory gminne, potwierdzenie własności Dziwnowa (Dievenow). 3. Władze miejskie i urzędnicy 1824-1890; 6 j.a. - wybory, podania i prośby do władz miejskich, ubieganie się o stanowisko burmistrza oraz posady urzędnicze w kasie miejskiej. 4. Własność miejska 1869-1896; 5 j.a. - kupno i sprzedaż ziemi, działki budowlane oraz nieruchomości. 5. Finanse miejskie 1842-1909; 5 j.a. - lokal i obsada personalna kasy miejskiej, kasa ubogich. 6. Fundacje i legaty 1819-1889; 3 j.a. - zagospodarowanie i legaty na ogród szkolny, pomniki. 7. Sprawy nauczycieli 1810-1905; 10 j.a. - powoływanie nauczycieli na stanowiska w szkołach, akta personalne. 8. Szkoły podstawowe 1812-1917; 8 j.a. - organizacja deputacji szkolnej, sprawozdania, egzaminy, szkoła wieczorowa, nominacja dyrektora, budowa i remonty szkół. 9. Gospodarka komunalna: budownictwo, drogi, mosty, wodociągi 1670-1937; 33 j.a. - budowa i regulacja przebiegu dróg, wytyczenie targu rybnego, mosty, w tym most przez Dziwnę (Dievenow) i groble, rozbiórka wieży prochowej, nowe ulice, naprawa starych nawierzchni ulic, budowa nabrzeża, zabezpieczenie miasteczka przeciwko pożarom, wybory komisji przeciwpożarowej, oświetlenie ulic, tabele cen obowiązujących na rynku. 10. Podział gruntów miejskich i sprawy graniczne 1804-1913; 7 j.a. - obciążenia ziemi należącej do kościoła św. Mikołaja, młynów miejskich, podziały gruntów, spory graniczne pomiędzy osobami prywatnymi, deputacja do spraw łąk. 11. Obywatelstwo, naturalizacja, osadnictwo 1861-1932; 18 j.a. - naturalizacja, osadnictwo, sprawy osadnictwa na terenie miasta i jego posiadłości. 12. Cechy i organizacje 1838-1905; 2 j.a. - szkoła rzemieślnicza, kontrakt o dożywotnie renty. 13. Sądownictwo, procesy 1660-1907; 31 j.a. - powołanie sądu powiatowego, sąd obwodowy, sąd przysięgłych, areszt, notariaty, organizacje patriotyczne, spory między władzami miasta a mieszkańcami Wolina i jego okolic oraz pomiędzy samymi mieszczanami. 14. Wsie miejskie i majątki 1584-1907; 24 j.a. - dzierżawy folwarków miejskich, likwidacja obciążeń we wsiach Darzowice (Darsewitz) i Mała Mokrzyca (Klein Mokratz), dokumenty i wiadomości o wsiach należących do miasta, folwark miejski w Recławiu (Hagen), szkoła w Małej Mokrzycy, spory między miastem a należącymi do niego wsiami. 15. Statystyka 1811-1897; 6 j.a. - miesięczne tabele stanów Dziwny, tabele cen zboża, statystyka dotyczące rzemiosła. 16. Sprawy wojskowe i żandarmeria 1812-1918; 11 j.a. - landwehra, ewidencja wojskowa, rekruci, poczdamski wojskowy dom sierot, sprawy żandarmerii. 17. Gazownia 1904-1905; 1 j.a. - budowa gazowni miejskiej. 18. Sprawy kasowe 1738-1866; 35 j.a. - rachunki kasy miejskiej i kameralnej. 19. Spory z czeladzią 1875-1878; 1 j.a. - sprawy sporne między pracodawcami a służbą. 20. Policja budowlana 1883-1889; 3 j.a. - zezwolenia budowlane. 21. Suplement 1850; 1 j.a. - akta dot. podatku gruntowego. Liczba jednostek w zespole: 219
65/225/0 Akta miasta Widuchowa 1681-1893 0 rozwiń
1. Sprawy ogólne 1681-1856; sygn. 1-20; 20 j.a. - zarządzenia władz zwierzchnich, sądownictwo, przywileje, ogólne informacje o mieście, spory z podmiotami z zewnątrz, dzierżawy, rachunki. 2. Sprawy kościelne i szkolne 1750-1847; sygn. 21-25; 5 j.a. - akta pastorów, obsadzenie kantora, instalacje nauczycieli, budowa domu dla nauczycieli, wizytacje szkoły. 3. Rybołówstwo 1703-1810; sygn. 26-30; 5 j.a. - sprawy ogólne rybaków, spory, procesy i kary. 4. Rolnictwo i leśnictwo 1739-1851; sygn. 31-34; 4 j.a. - separacje gruntów należących do miasta, spory, hodowla, regulacje granic. 5. Żydzi 1692-1893; sygn. 35-41; 7 j.a. - akta ogólne gminy, ewidencja ludności żydowskiej, tabele. 6. Varia 1746-1815; sygn. 42-44; 3 j.a. - obciążenia właścicieli gruntów miejskich, nominacje komendantów wojskowych, karczmy. Liczba jednostek w zespole: 44
65/226/0 Akta miasta Człopy 1588-1881 0 rozwiń
Księgi ławnicze, księgi protokołów, z lat 1588–1881, 8 j.a. Liczba jednostek w zespole: 8
65/227/0 Akta miasta Pełczyce 1852-1944 0 rozwiń
Wybory do parlamentu Rzeszy, zarządzenia przeciwko cholerze, spisy właścicieli, wydawanie paszportów, francuscy jeńcy wojenni, matrykuła podatku budynkowego, kasa pożyczkowa dla czeladników, z lat 1852–1944, 8 j.a. Liczba jednostek w zespole: 8
65/228/0 Akta miasta Bobolice 1811-1936 0 rozwiń
Akta zawierają rejestr wpisów do hipoteki (1811-1816), wpisy dotyczące dzierżawy gospodarstwa, budowy i naprawy kościoła i szkoły (z lat 1817-1823), korespondencję w sprawach opieki społecznej i pomocy biednym (1877-1880), druki ustaw i rozporządzeń w sprawach miejskich, korespondencję urzędowa (1897-1923), pisma dotyczące druków, których rozpowszechnianie jest zabronione (w jednostce znajdują się strony poświęcone pastorom zamordowanym w czasie rewolucji październikowej w Rydze) z lat 1931-1936. Liczba jednostek w zespole: 6
65/228/1 vacat - Akta miasta Trzebiatowa - włączono do zespołu 65/1548 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/228/2 vacat - Akta miasta Dąbia - włączono do zespołu 65/1546 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/228/5 vacat - Akta miasta Połczyna Zdroju - włączono do zespołu 65/1547 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/228/6 vacat - Akta miasta Darłowa - włączono do zespołu 65/1549 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/228/17 vacat - Akta miasta Wolin - włączono do zespołu 65/224 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/229/0 Zarząd Gminy w Łysomicach 1874-1933 0 rozwiń
1. Zarządzenia i administracja ogólna 1874-1932; sygn. 1-8; 8 j.a. - repertorium akt gminnych, zarządzenia ogólne, spisy ludności, wybory do sejmiku krajowego, ławnicy, administracja gminna. 2. Sprawy policyjne 1874-1932; sygn. 9-31; 23 j.a. - nadzór nad drogami, medycyna, przepisy i zarządzenia policyjne, karanie mieszkańców, opieka weterynaryjna, nadzór nad handlem, militaria, zarządzenia w sprawie mobilizacji, służba domowa, zezwolenia budowlane, nadzór nad miarami i wagami, utrzymanie dróg i mostów. 3. Ubezpieczenia 1874-1933; sygn. 32-38; 7 j.a. - ubezpieczenia od pożarów, od nieszczęśliwych wypadków, od chorób koni i bydła, Pomorskie Towarzystwo Przeciwpożarowe. 4. Sprawy meldunkowe 1892-1930; sygn. 39-41; 3 j.a. - rejestry meldunkowe, zagraniczni robotnicy, spisy mieszkańców okręgu dworskiego. 5. Rzemiosło i zatrudnienie 1878-1930; sygn. 42-44; 3 j.a. - zarządzenia dotyczące zatrudniania kobiet i nieletnich, ogólne wiadomości o rzemiośle. 6. Finanse i podatki 1892-1932; sygn. 45-50; 6 j.a. - wpływy kasy gminnej, podatki gruntowe, budynkowe, gminne i powiatowe. 7. Rybołówstwo i rolnictwo 1875-1932; sygn. 51-52; 2 j.a. - sprawy ogólne rybołówstwa, statystyka żniw. Liczba jednostek w zespole: 52
65/230/0 Zarząd Gminy Szczecin Pomorzany 1823-1945 0 rozwiń
1. Sprawy ustrojowe 1921-1940; sygn. 1-4; 4 j.a. - wybory do pruskiego sejmu krajowego, wybory komunalne, podział czynności urzędowych, plan akt gminy. 2. Sprawy administracji wewnętrznej 1910-1940; sygn. 5-15; 11 j.a. - urzędnicy, budżet, wybory ławników gminnych, nadzór, statystyka, plany ochrony przeciwlotniczej. 3. Sprawy budowlane 1927-1939; sygn. 16-19; 4 j.a. - zarządzenia dotyczące budownictwa przeciwlotniczego, łąki gminne, plac sportowy. 4. Podatki 1926-1939; sygn. 20-22; 3 j.a. - podatek od przemysłu i rzemiosła, zwolnienia podatkowe. 5. Sprawy komunalne 1928-1940; sygn. 23-26; 4 j.a. - zameldowania, kwaterunki, wsparcie dla niemieckiego wschodu (Osthilfe), datki i ofiary, prawo. 6. Ochrona przed skutkami wojny 1931-1945; sygn. 27-29; 3 j.a. - administracja gospodarką wojenną, sprawy obrony przeciwlotniczej, urząd kwaterunkowy, nadzór nad bezdomnymi. 7. Sprawy Urzędu sołtysa (Schulzenamt) 1823-1885; sygn. 30-31; 2 j.a. - sprawy kościelne i szkolne, rozwój przestrzenny gminy. 8. Gmina Ustowo 1934-1940; sygn. 32-33; 2 j.a. - zadania i urzędnicy gminy. Liczba jednostek w zespole: 33
65/231/0 Cechy miasta Banie 1629-1934 0 rozwiń
1. Cech Piekarzy (Bäckerinnung) 1629-1911; sygn. 1-13; 13 j.a. - księgi protokołów, rachunkowe, mistrzów, czeladników i uczniów, przywileje i edykty, statut, spory wewnątrz cechu, świadectwa dobrego urodzenia. 2. Cech Rzeźników (Fleischerinnung) 1739-1858; sygn. 14-18; 5 j.a. - przywileje, rachunki, księgi mistrzów, edykty. 3. Cech Kowali i Ślusarzy (Schmiede- und Schlosserinnung) 1699-1934; sygn. 19-28; 10 j.a. - przywileje, statuty, księgi protokołów, uczniów, rachunkowe. 4. Cech Krawców (Schneiderinnung) 1667-1922; sygn. 29-36; 8 j.a. - przywileje, edykty, statut, księgi protokołów, mistrzów i uczniów. 5. Cech Stolarzy (Tischlerinnung) 1790-1934; sygn. 37; 1 j.a. - księga czeladników i uczniów. Liczba jednostek w zespole: 37
65/232/0 Cechy miasta Barwice 1852-1934 0 rozwiń
1. Cech Szewców 1 j.a, z lat 1853-1934 - księga kasowa. 2. Cech Krawców 2 j.a, z lat 1852-1934 - księga rachunkowa oraz mistrzów. Liczba jednostek w zespole: 3
Wyświetlanie 221 do 240 z 1 753 wpisów.