Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/856/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Szczecinie 1945-1948 0 rozwiń
1.Protokoły posiedzeń organów kolegialnych 1946-1948; sygn. 1-4; 4 j.a.- protokół ze Zjazdu Powiatowego, protokół z Konferencji przedzjazdowej, protokoły posiedzeń Prezydium KP, protokoły wspólnych posiedzeń PPR i PPS. 2. Sekretariat 1946-1948; sygn. 5-8; 4 j.a. – protokoły lustracji KP, okólniki, instrukcje, zarządzenia, korespondencja. 3. Referat Ogólno-Organizacyjny 1945-1948; sygn. 9-40; 32 j.a. – plany pracy, sprawozdania, protokoły narad i odpraw aktywu partyjnego, wykazy aktywistów PPS w powiecie, sprawozdania z przebiegu referendum i wyborów do Sejmu, protokoły zdawczo-odbiorcze, protokoły i zalecenia lustracyjne, protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Odwoławczej, instrukcje, okólniki, zarządzenia, korespondencja, działalność KM i KG PPS w powiecie. 4. Referat Polityczno-Propagandowy 1946-1948; sygn. 41-44; 4 j.a. – szkolenia partyjne, instrukcje, okólniki, korespondencja, referaty i skrypty do wykładów. 5. Referat Kadr i Rzecznik Kontroli Partyjnej 1946-1948; sygn. 45-53; 9 j.a. – wnioski do Rzecznika, wydalenia z partii, działalność Powiatowej Komisji Weryfikacyjnej, wykazy członków PPS, deklaracje, życiorysy i arkusze weryfikacyjne członków i kandydatów na członków partii, wnioski o odznaczenia, instrukcje, zarządzenia, korespondencja. 6. Referat Samorządowo-Administracyjny 1946-1948; sygn. 54-59; 6 j.a. – sprawozdania, wykazy radnych w powiecie, działalność Powiatowej Rady Narodowej, instrukcje, zarządzenia, korespondencja. 7. Referat Wiejski 1946-1948; sygn. 60-62; 3 j.a.- sprawozdania, materiały ze Zjazdu Chłopów Socjalistów, okólniki, instrukcje, korespondencja. 8. Referat Ekonomiczno-Przemysłowy 1947-1948; sygn. 63-70; 8 j.a. – sprawozdania, wykazy członków rad nadzorczych, materiały dotyczące spółdzielczości, instrukcje, okólniki, korespondencja. 9. Referat Finansowo-Gospodarczy 1945-1948; sygn. 71-72; 2 j.a. – plany pracy, sprawozdania, raporty kasowe, okólniki, instrukcje, korespondencja, książka kasowa. Liczba jednostek w zespole: 73
65/857/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Świnoujściu 1945-1948 0 rozwiń
1. Protokoły posiedzeń organów kolegialnych 1945-1948; sygn. 1-4; 4 j.a. – protokół z pierwszego zebrania KP PPS, protokoły posiedzeń Plenum i Komisji Rewizyjnej, protokoły trójek partyjnych. 2. Referat Ogólno-Organizacyjny 1946-1948; sygn. 5; 1 j.a. – statut organizacyjny KP, wykazy władz partyjnych w powiecie. 3. Referat Kadr 1947-1948; sygn. 6-10; 5 j.a. – rejestr członków i kandydatów na członków partii, karty ewidencyjne członków, kwestionariusze osobowe. 4. Referat Finansowo-Gospodarczy 1947-1948; sygn. 11-12; 2 j.a. – sprawozdania finansowe, dowody kasowe, wykaz składek na Fundusz Budowy Centralnego Domu Partii, korespondencja. Liczba jednostek w zespole: 12
65/858/0 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczecinie [1945] 1948-1990 137203 rozwiń
1. Konferencje wojewódzkie 1949-1989; sygn. 1-42; 42 j.a. - materiały konferencji sprawozdawczo-wyborczych i przedzjazdowych. 2. Posiedzenia plenarne 1949-1989; sygn. 43-134; 92 j.a. 3. Posiedzenia Egzekutywy 1949-1989; sygn. 135-450; 316 j.a. 4. Posiedzenia Sekretariatu 1960-1987; sygn. 451-543; 93 j.a. 5. Wojewódzka Komisja Kontrolno-Rewizyjna 1946-1989; sygn. 544-912; 369 j.a. - instrukcje i materiały z KC, plany pracy, protokoły posiedzeń (plenarnych i prezydium), uchwały, rejestry: spraw wpływających i orzeczeń, materiały i informacje o członkach PZPR będących przedmiotem zainteresowania Komisji, sprawy przekazane innym jednostkom, materiały Zespołu do Walki z Korupcją i Nadużyciami, protokoły i uchwały zespołu orzekającego, składy osobowe zespołu orzekającego, narady i szkolenia organizowane dla członków Komisji, sprawozdania z działalności, materiały kontroli przeprowadzonych w Komisji, informacje, oceny i notatki z dzia-łalności Komisji, nadzór nad terenowymi zespołami kontroli partyjnej i komisjami rewizyjnymi, organizacja sekretariatu i biura Komisji, materiały Delegatury NIK w Szczecinie. 6. Sekretariat 1949-1979; sygn. 913-1301; 389 j.a. - uchwały, okólniki, instrukcje, wytyczne władz centralnych i wojewódzkich, referaty i wystapienia członków Biura Politycznego i KC PZPR, informacje i korespondencja przychodząca i wychodzaca do KC, biuletyny i informacje, plany pracy KW, instrukcje, uchwały i okólniki KW, Wojewódzka Organizacja Partyjna, narady i konferencje, nadzór nad komitetami powiatowymi i wydziałami KW, działalność komisji porozumiewawczych , konsulaty i kontakty zagraniczne, przekraczanie granicy państwowej, sprawy narodowościowe, bezpieczeństwo i wymiar sprawiedliwości, korespondencja I sekretarza, odznaczenia państwowe i charakterystyki odznaczanych osób. 7. Wydział Organizacyjny 1949-1991; sygn. 1302-2953; 1652 j.a. - materiały dotyczące organizacji i funkcjonowania KW, instrukcje i okólniki, plany pracy i programy działania KW i wydziału, działalność posczególnych komisji problemowych i zespołów, narady aktywu, pracownicze oraz przedstawicieli samorządów robotniczych, informacje i materiały teleksowe nadesłane przez KC dot. sytuacji społeczno-politycznej kraju i wewnątrzpartyjne, informacje, oceny i sprawozdania wydziału wysyłane do KC, komitetów terenowych, informacje dot. sytuacji społeczno-gospodarczej i politycznej kraju, informacje i komentarze dot. aktualnych wydarzeń w kraju i na świecie, informacje dot. realizacji uchwał KC, sprawozdania z pracy KW, ocena pracy instancji niższego stopnia, kontrole w instancjach niższego stopnia, skargi i zażalenia, informacje i materiały nadsyłane przez instancje terenowe, kontakty zagraniczne, działalność Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych, działalność partii politycznych i organizacji społeczno-politycznych - ZSL, FJN, PRON, działalność związków zawodowych, ruch młodzieżowy i działalność organizacji młodzieżowych, działalność organizacji społecznych i stowarzyszeń, przebieg kampanii zjazdowych i sprawozdawczo-wyborczych, informacje o rozwoju liczbowym PZPR, ankiety statystyczne KW, działalność rad narodowych, materiały dot. wyborów do Sejmu i rad narodowych, obchody rocznic i świąt państwowych, czyny społeczne i partyjne, środki masowego przekazu, kultura, nauka i oświata, sprt i turystyka, informacje dot. rolnictwa, polityka kadrowa, działalność szkoleniowo-odczytowa, gospodarka finansowo-budżetowa KW, administracja nieruchomościami, przekazywanie akt do Archiwum KW, biulrtyny, publikacje i wydawnictwa broszurowe KW. 8. Wydział Propagandy 1948-1989; sygn. 2954-3552; 599 j.a.- informacje, uchwały i wytyczne władz centralnych i wojewódzkich, plany pracy i kierunki działania wydziału, protokoły narad, działalność komisji problemowych działających przy wydziale, materiały pomocnicze do pracy propagandowej nadesłane przez KC, informacje, sprawozdania, oceny pracy Wydziału oraz dot. sytuacji społeczno-politycznej kraju i województwa,wykazy personalne i karty ewidencyjne pracowników, aktywu i agitatorów, propaganda masowa, oświata i kultura, szkolenia partyjne, Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego, Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu, Wojewódzka Szkoła Partyjna, kultura fizyczna i sport, nadzór nad wydziałami propagandy komitetów miejskich i powiatowych, materiały dotyczące opozycji demokratycznej, korespondencja wydziału. 9. Wydział Ekonomiczny 1948-1987; sygn. 3553-3733; 181 j.a. - uchwały, wytyczne, instrukcje i zalecenia władz centralnych i wojewódzkich, plany pracy i programy działania, protokoły narad organizowanych przez wydział, działalność sekcji, komisji i zespołów działających przy wydziale, informacje, oceny i sprawozdania wydziału, plany pracy, sprawozdania i oceny realizacji zadań i programów długofalowych, zmiany norm produkcyjnych w przemyśle i budownictwie, święta i uroczystości państwowe, oceny, informacje i sprawozdania przesyłane do wydziału z nadzorowanych przedsiębiorstw i instytucji, ankiety sprawozdawcze zakładów produkcyjnych, sprawozdania pracowników i aktywu z pobytu w terenie, sprawozdania i korespondencja nadsyłana z komitetów powiatowych i miejskich do wydziału, biuletyn statystyki warunków bytu, korespondencja z KC PZPR, podległymi instancjami oraz korespondencja interwencyjna. 10. Wydział Rolny 1947-1983; sygn. 3734-4693; 960 j.a. - uchwały, wytyczne, instrukcje i zalecenia władz centralnych i wojewódzkich, plany pracy i programy działania, programy działania i haromonogramy realizacji uchwał władz centralnych i wojewódzkich PZPR, protokoły narad organizowanych przez wydział, protokoły posiedzeń i sprawozdania sekcji i komisji problemowych działających przy wydziale, informacje dot. spraw rolnych nadesłane z komitetów powiatowych, informacje, oceny i sprawozdania wydziału, rolnicze zespoły spółdzielcze, spółdzielnie produkcyjne, państwowe gospodarstwa rolne, państwowe ośrodki maszynowe, komisja rolna KW PZPR, Szczeciński Okręg Lasów Państwowych, Wojewódzki Zarząd Zawiązku "Samopomoc Chłopska", kadry wydziału, korespondencja wydziału. 11. Wydział Komunikacji 1948-1958; sygn. 4694-4801; 108 j.a. - uchwały, wytyczne, instrukcje i zalecenia władz centralnych i wojewódzkich, plany pracy i programy działania, protokoły narad organizowanych przez wydział, protokoły posiedzeń i plany pracy sekcji działających przy wydziale, informacje, analizy, oceny i sprawozdania wydziału, polityka kadrowa, święta i uroczystości państwowe, materiały instytucji, urzędów i przedsiębiorstw przesyłane do wydziału, notatki i sprawozdania pracowników i aktywu z pobytu w terenie, protokoły posiedzeń sekcji kumunikacyjnych podległych instancji przesyłane do wydziału, korespondencja. 12. Wydział Handlu 1950-1956; sygn. 4802-4871; 70 j.a. - uchwały, wytyczne, instrukcje i zalecenia władz centralnych i wojewódzkich, plany pracy i programy działania, protokoły narad organizowanych przez wydział, oceny, informacje, notatki i materiały wydziału, materiały przesyłane do wydziału z PWRN dot. handlu, reglamentacja towarów, sprwozdania, oceny i informacje przedsiębiorstw i instytucji związanych z handlem przesyłane do wydziału, notatki i sprawozdania aktywu z pobytu w terenie, korespondencja wydziału. 13. Wydział Administracyjny 1948-1985; sygn. 4872-5068; 197 j.a. - uchwały, wytyczne, instrukcje i zalecenia władz centralnych i wojewódzkich, plany pracy i programy działania, programy działania i harmonogramy realizacji uchwał władz centralnych i wojewódzkich PZPR, protokoły narad organizowanych przez wydział, protokoły posiedzeń i plany pracy komisji i zespołów problemowych działającychprzy wydziale, sprawozdania z działalności wydziału, nadzór nad radami narodowymi, reforma podziału terytorialno-administracyjnego kraju i województwa, dziłalność komisji administracyjno-samorządowych komitetów powiatowych PZPR, informacje, notatki, oceny i sprawozdania wydziału dot. kleru, wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia i opieki społecznej, organizacji i stowarzyszeń, informacje i notatki pracowników z pobytu w terenie, polityka kadrowa wydziału, korespondencja. 14. Wydział Kobiecy 1948-1953; sygn. 5069-5125; 57 j.a. - uchwały, wytyczne, instrukcje i zalecenia władz centralnych i wojewódzkich, plany pracy i programy działania, protokoły narad organizowanych przez wydział, informacje i materiały wydziału, działalność Ligii Kobiet, sprawozdania aktywu kobiecego z pobytu w terenie, protokoły i sprawozdania wydziałów kobiecych komitetów powiatowych przesyłane do wydziału, korespondencja. 15. Wydział Socjalno-Zawodowy 1949-1950; sygn. 5126-5185; 60 j.a. - uchwały, wytyczne, instrukcje i zalecenia władz centralnych i wojewódzkich, plany pracy i programy działania, protokoły narad organizowanych przez wydział, protokoły posiedzeń, plany pracy i sprawozdania sekcji działających przy wydziale, materiały, sprawozdania i informacje wydziału, sprawozdania pracowników z pobytu w terenie, materiały wydziałów i sekcji socjalno-zwodowych instancji niższych przesyłane do wydziału, korespondencja. 16. Wydział Morski 1948-1989; syg,. 5186-5226; 41 j.a. - uchwały, wytyczne, instrukcje i zalecenia władz centralnych i wojewódzkich, plany pracy i programy działania, protokoły narad organizowanych przez wydział, protokoły Sekcji Portowej, materiały i informacje wydziału dot. gospodarki i polityki morskiej, rybołówstwa, żeglugi, sprawozdania i materiały aparatu kulturalno-oświatowego w Polskiej Marynarce Handlowej, wykaz instruktorów, sprawozdania pracowników i aktywu z pobytu w terenie, korespondencja. 17. Wydział Państwowych Gospodarstw Rolnych 1952-1956; sygn. 5227-5273; 47 j.a. - uchwały, wytyczne, instrukcje i zalecenia władz centralnych i wojewódzkich, plany pracy i programy działania, programy działania i haromogramy realizacji zadań społeczno-gospodarczych, protokoły narad organizowanych przez wydział, sprawozdania pracowników z pobytu w terenie, kontrole PGR-ów, rybactwo, informacje dot. funkcjonowania PGR-ów nadsyłane z komitetów powiatowych PZPR, polityka kadrowa wydziału, korespondencja. 18. Wydział Kadr [1945] 1948-1990; sygn. 5274-5418; 145 j.a. - uchwały, wytyczne, instrukcje i zalecenia władz centralnych i wojewódzkich, plany pracy i programy działania, protokoły narad organizowanych przez wydział, informacje, oceny, sprawozdania i notatki pracowników wydziału, wykazy etatów wojewódzkiego aparatu partyjnego, nomenklatura partyjna, kadrowe ankiety statystyczne i oceny pracy, ewidencja etatowych pracowników instancji partyjnych, ankiety personalne i charakterystyki służbowe sekretarzy i aktywu partyjnego, działalność sekcji personalnych komitetów powiatowych PZPR, działalność Komisji ds. Zasłużonych Działaczy Ruchu Robotniczego, sprawy emerytów i rencistów - byłych pracowników PZPR, materiały o charakterze organizacyjnym i porządkowym, korespondencja. 19. Wydział Nauki i Oświaty 1952-1989; sygn. 5419-5466; 70 j.a. - uchwały, wytyczne, instrukcje i zalecenia władz centralnych i wojewódzkich, plany pracy i programy działania, protokoły narad organizowanych przez wydział, protokoły posiedzeń i materiały komisji, podkomisji i zespołów działających przy wydziale, materiały, informacje, oceny i sprawozdania wydziału. 20. Archiwum KW. Referat Historii Partii [1945] 1948-1990; sygn. 5489-5803; 315 j.a. - normatywy kancelaryjno-archiwalne, plany pracy i programy działania, protokoły narad organizowanych przez wydział, wykazy zdawczo-odbiorcze akt przejmowanych do archiwum, brakowanie akt - protokoły zniszczeń, wykazy akt wybrakowanych i przeznaczonych do wybrakowania, udostępnianie akt - księga udostępnień, podania o dopuszczenie do korzystania z zasobu, informatory archiwalne, wstępy do inwentarzy i materiały do wstępów, odciski pieczęci, materiały osobowe i wspomnieniowe działaczy ruchu robotniczego, literatura archiwalna i bibliografie, literatura dot. historii ruchu robotniczego, informacje, opracowania, referaty oraz odpisy dokumentów dot. historii ruchu robotniczego, ankiety i wykazy uczestników forsowania Odry, prace magisterskie napisane na podstawie akt partyjnych, korespondencja. 21. Biuletyny, publikacje, wydawnictwa broszurowe [1945] 1948-1990; sygn. 5804-6279; 476 j.a. - druki oficjalne i wewnątrzpartyjne ogólnokrajowe i z regionu Pomorza Zachodniego, materiały opozycyjne ogólnokrajowe i z regionu Pomorza Zachodniego. 22. Fotografie i albumy [1946] 1948-1989; sygn. 6280-6345; 66 j.i. (952 zdjęcia) - całość została pogrupowana tematycznie w seriach: święta i uroczystości państwowe; wizyty ważnych osobistości; konferencje i narady; urzędu, instytucje i organizacje; opozycja demokratyczna; zdjęcia z wystaw, fotokopie dokumentów i albumy pamiątkowe. 23. Kroniki, dyplomy i księgi pamiątkowe [1946] 1948-1989; sygn. 6346-6381; 36 j.a. - są tu materiały dot. poszczególnych zakładów pracy, działaczy partyjnych, dyplomy poświadczające przyznanie odznaczeń państwowych, dyplomy zasłużonych działaczy dla Pomorza Zachodniego. 24. Dokumentacja techniczna 1953-1989; sygn. 6382-6489; 103 j.a. - dokumentacja techniczna budynków lub ich części następujących instancji partyjnych: Komitet Powiatowy PZPR w Nowogardzie, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Pyrzycach, Szczecinie, Świnoujściu, Komitet Miejski PZPR w Świnoujściu, Komitet Miejsko-Gminny PZPR w Goleniowie, Komitet Wojewódzki w Szczecinie, Międzywojewódzka Szkoła Partyjna PZPR w Szczecinie, Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego w Szczecinie, Wojewódzki Ośrodek Propagandy Partyjnej w Szczecinie, Dom wczasowy KW PZPR w Świnoujściu. AKTA KAT. B-50; 1948-1989; 6449 j.a. - akta osobowe, listy płac, karty wynagrodzeń. Liczba jednostek w zespole: 6484
65/859/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczecinie 1948-1970; 1981-1989 0 rozwiń
1. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1949-1989; sygn. 1-29; 29 j.a. 2. Posiedzenia plenarne KM PZPR 1949-1989; sygn. 30-74; 45 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1948-1989; sygn. 75-215; 141 j.a. 4. Miejska Komisja Rewizyjna 1950-1989; sygn. 216-219; 4 j.a. - protokoły posiedzeń, sprawozdania. 5. Miejska Komisja Kontroli Partyjnej 1949-1986; sygn. 220-258; 39 j.a. - protokoły posiedzeń, uchwały, plany pracy i sprawozdania z działalności, informacje, skorowidze alfabetyczne spraw prowadzonych przez Komisję, korespondencja. 6. Miejska Komisja Porozumiewawcza 1949, 1958-1961, 1963; sygn. 259; 1 j.a. 7. Sprawozdania statystyczne 1948-1987; sygn. 260-355; 96 j.a. - sprawozdania dot. stanu liczebnego partii, ankiety sprawozdawcze osób wykluczonych z partii. 8. Nadzór nad działalnością POP 1949; sygn. 356-361; 6 j.a. - materiały dot. działalności POP szkół wyższych, POP przy Zakładach Przemysłu Odzieżowego "Odra", POP przy Filharmonii Szczecińskiej, POP przy Spółdzielni Pracy "Trykot", Fabryce Kabli "Załom". 9. PRZES. Nr 369/2010; 1964-1970; 1 j.a. - wykazy członków PZPR, przeciwko którym zakończono postępowanie przygotowawcze przesłane do I Sekretarza KM PZPR w Szczecinie przez Komendę Miejską Milicji Obywatelskiej w Szczecinie. Liczba jednostek w zespole: 362
65/860/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Choszcznie 1948-1975 0 rozwiń
I Komitet Powiatowy PZPR w Choszcznie 1948-1975; 153 j.a. 1. Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze 1949-1975; 24 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1949-1975; 24 j.a. 3. Posiedzenia Egzekutywy 1948-1975; 55 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1949-1975; 11 j.a. 5. Komisja Kontroli Partyjnej 1973; 1 j.a. 6. Komisja Porozumiewawcza Partii i Stronnictw Politycznych 1957-1958, 1965-1967, 1970-1975; 3 j.a. 7. Sprawozdawczość, statystyka, informacje, oceny 1950-1974; 35 j.a. - ankiety i sprawozdania statystyczne 1951-1974; 29 j.a. - sprawozdania z działalności 1950-1974; 6 j.a. II. Jednostki podległe - komitety miejskie, gminne i gromadzkie z terenu powiatu choszczeńskiego 1949-1974; 104 j.a. 1. Komitet Miejski PZPR w Choszcznie 1949-1972; 9 j.a. 2. Komitet Miejski PZPR w Drawnie 1949-1967; 8 j.a. 3. Komitet Miejski PZPR w Reczu 1949-1970; 8j.a. 4. Komitet Miejsko-Gminny PZPR w Choszcznie 1973-1974; 2 j.a. 5. Komitet Miejsko-Gminny PZPR w Drawnie 1973-1974; 1 j.a. 6. Komitet Miejsko-Gminny PZPR w Reczu 1972-1974; 3 j.a. 7. Komitet Gminny/Gromadzki PZPR w Barnimiu 1949-1961; 4 j.a. 8. Komitet Gminny/Gromadzki PZPR w Bierzwniku 1949-1972; 9 j.a. 9. Komitet Gromadzki PZPR w Chłopowie 1960-1961; 1 j.a. 10. Komitet Gminny PZPR w Chomątowie 1954; 1 j.a. 11. Komitet Gromadzki PZPR w Choszcznie 1961-1972; 4 j.a. 12. Komitet Gromadzki PZPR w Drawnie 1962-1972; 5 j.a. 13. Komitet Gromadzki PZPR w Klasztornem 1960-1961; 1 j.a. 14. Komitet Gminny/Gromadzki PZPR w Kołkach 1949-1962; 5 j.a. 15. Komitet Gromadzki PZPR w Korytowie 1960-1961; 1 j.a. 16. Komitet Gminny/Gromadzki PZPR w Krzęcinie 1949-1972; 10 j.a. 17. Komitet Gromadzki PZPR w Łasku 1959-1961; 1 j.a. 18. Komitet Gminny/Gromadzki PZPR w Pomieniu 1949-1968; 7 j.a. 19. Komitet Gminny/Gromadzki PZPR w Radęcinie 1949-1972; 10 j.a. 20. Komitet Gromadzki PZPR w Reczu 1961-1972; 2 j.a. 21. Komitet Gromadzki PZPR w Sławęcinie 1959-1970; 4 j.a. 22. Komitet Gromadzki PZPR w Suliszewie 1960-1970; 3 j.a. 23. Komitet Gromadzki PZPR w Zamęcinie 1958-1961; 2 j.a. 24. Komitet Gromadzki PZPR w Zieleniewie 1960-1970; 3 j.a. III. Jednostki podległe - podstawowe organizacje partyjne z terenu powiatu choszczeńskiego 1949-1974; 66 j.a. 1. Akcja scaleniowa POP z terenu powiatu choszczeńskiego 1949; 1 j.a. 2. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Choszcznie 1964-1974; 3 j.a. 3. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Drawnie 1964-1973; 3 j.a. 4. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy PKP Lokomotywownia w Choszcznie 1964-1974; 3 j.a. 5. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy PKP Oddział Napraw Wagonów w Choszcznie 1971-1974; 1 j.a. 6. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Stacji PKP w Choszcznie 1968-1972; 2 j.a. 7. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy PKP Rejon Budynków w Choszcznie 1968-1974; 2 j.a. 8. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy służbie zdrowia w Choszcznie 1959-1973; 5 j.a. 9. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Szkole Podstawowej nr 1 w Choszcznie 1964-1974; 3 j.a. 10. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Przemysłu Wełnianego w Choszcznie 1959-1974; 4 j.a. 11. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Fabryce Sprzętu Okrętowego w Reczu 1959-1974; 4 j.a. 12. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Nadleśnictwie Bierzwnik 1964-1974; 3 j.a. 13. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR wiejska w Barnimiu 1959-1974; 4 j.a. 14. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR wiejska w Klasztorrnem 1962-1974; 4 j.a. 15. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR wiejska w Pomieniu 1962-1973; 4 j.a. 16. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR wiejska w Radęcinie 1959-1970; 4 j.a. 17. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR wiejska w Rzecku 1960-1973; 5 j.a. 18. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Chomętowie 1964-1974; 3 j.a. 19. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Korytowie 1964-1973; 3 j.a. 20. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Mielęcinie 1968-1973; 3 j.a. 21. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Radęcinie 1964-1974; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 323
65/861/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dębnie 1948-1975 0 rozwiń
I KOMITET POWIATOWY PZPR W DĘBNIE 1948-1975; 174 j.a. 1. Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze 1949-1975; 24 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1949-1975; 25 j.a. 3. Posiedzenia Egzekutywy 1948-1975; 51 j.a. 4. Powiatowa Komisja Rewizyjna 1949-1974; 26 j.a. - protokoły kontroli podstawowych organizacji partyjnych oraz komitetów miejskich i gromadzkich z terenu powiatu chojeńskiego, wykazy członków partii i kandydatów na nich 5. Powiatowa Komisja Kontroli Partyjnej 1971-1975; 1 j.a. - wnioski z indywidualnych rozmów przeprowadzanych z członkami i kandydatami partii, sprawozdania statystyczne i opisowe dotyczące spraw dochodzeniowych oraz orzecznictwa partyjnego 6. Powiatowa Komisja Porozumiewawcza Partii i Stronnictw Politycznych 1948-1950, 1974; 2 j.a. - protokoły wspólnych posiedzeń Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Stronnictwa Ludowego oraz Stronnictwa Demokratycznego, uzgadnianie kandydatów na radnych w wyborach do rad narodowych na terenie powiatu oraz wyborach ławników do sądu wojewódzkiego i powiatowego 7. Komisja Ekonomiczna 1969-1972; 1 j.a. - materiały dotyczące sytuacji ekonomicznej powiatu, m. in. na temat sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw z terenu powiatu chojeńskiego, kontrolowanych przez Narodowy Bank Polski, stopnia realizacji planów rozwoju budownictwa mieszkaniowego 8. Sprawozdawczość, statystyka, informacje, oceny 1950-1975; 44 j.a. - – są tu dane socjometryczne członków partii (odzwierciedlają stan liczebny organizacji partyjnych z terenu powiatu, informują o pochodzeniu społecznym członków partii, ich wieku, wykształceniu, stażu partyjnym oraz odbytym przeszkoleniu partyjnym), informacje statystyczne dotyczące składu osobowego komitetów miejskich i gminnych oraz odnoszące się do stopnia upartyjnienia rad narodowych z terenu powiatu chojeńskiego, są tu również materiały dotyczące sytuacji społeczno–politycznej, jak i ekonomicznej powiatu chojeńskiego oraz sytuacji kadrowej w terenowych organach administracji państwowej II. JEDNOSTKI PODLEGŁE 1949-1975; 174 j.a. 9. Komitety miejskie, gminne i gromadzkie PZPR z terenu powiatu chojeńskiego 1949-1973; 102 j.a. - zgromadzone są tu materiały archiwalne terenowych komitetów PZPR z powiatu chojeńskiego. Są to głównie sprawozdania z działalności komitetów terenowych, protokoły z odbytych konferencji i posiedzeń, a także informacje o realizacji obowiązkowych dostaw dla państwa. 9.1. Komitet Miejski PZPR w Boleszkowicach 1970-1971; 1 j.a. 9.2. Komitet Miejski PZPR w Chojnie 1958-1972; 7 j.a. 9.3. Komitet Miejski PZPR w Dębnie 1949-1972; 9 j.a. 9.4. Komitet Miejsko-Gminny PZPR w Cedyni 1971-1972; 1 j.a. 9.5. Komitet Gminny/Gromadzki PZPR w Boleszkowicach 1949-1972; 7 j.a. 9.6. Komitet Gminny/Gromadzki PZPR w Cedyni 1949-1971; 9 j.a. 9.7. Komitet Gminny/Gromadzki PZPR w Chojnie 1949-1963; 7 j.a. 9.8. Komitet Gminny/Gromadzki PZPR w Cychrach 1959-1972; 4 j.a. 9.9.Komitet Gminny/Gromadzki PZPR w Dębnie 1949-1972; 6 j.a. 9.10.Komitet Gromadzki PZPR w Krajniku Górnym 1963-1971; 2 j.a. 9.11. Komitet Gminny/Gromadzki PZPR w Krzymowie 1953-1962; 2 j.a. 9.12. Komitet Gminny/Gromadzki PZPR w Mieszkowicach 1949-1972; 11 j.a. 9.13. Komitet Gminny/Gromadzki PZPR w Moryniu 1949-1973; 11 j.a. 9.14. Komitet Gromadzki PZPR w Namyślinie 1959-1971; 3 j.a. 9.15. Komitet Gminny PZPR w Nawodnej z/s w Krzymowie 1949-1952; 1 j.a. 9.16. Komitet Gromadzki PZPR w Siekierkach 1958-1971; 3 j.a. 9.17. Komitet Gminny/Gromadzki PZPR w Trzcińsku Zdroju 1950-1972; 9 j.a. 9.18. Komitet Gminny/Gromadzki PZPR w Warnicach 1949-1971; 9 j.a. 10. Podstawowe Organizacje Partyjne PZPR z terenu powiatu chojeńskiego 1950-1975; 72 j.a. - są tu przede wszystkim protokoły z zebrań, sprawozdania z działalności oraz plany pracy egzekutyw poszczególnych POP. 10.1. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Dębnowskich Zakładach Przemysłu Filcowego 1959-1974; 7 j.a. 10.2. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Dębnie 1959-1974; 4 j.a. 10.3. Podstawowa Organizacja Partyjna i Komitet Zakładowy PZPR przy Nadodrzańskich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Dębnie 1959-1975; 7 j.a. 10.4. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy placówkach szkolnych w Dębnie 1959-1974; 4 j.a. 10.5. Podstawowa Organizacja Partyjna i Komitet Zakładowy PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Dębnie 1959-1975; 9 j.a. 10.6. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Dębnie 1959-1974; 5 j.a. 10.7. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładzie Handlu Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Dębnie 1959-1975; 4 j.a. 10.8. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zespole Zakładów Przemysłu Drzewnego w Dębnie 1961-1974; 4 j.a. 10.9. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Fabryce Miar Metrycznych w Mieszkowicach 1963-1963; 1 j.a. 10.10. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR wiejska w Chwarszczanach 1959-1974; 4 j.a. 10.11. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR wiejska w Piasecznie 1961-1967; 1 j.a. 10.12. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR wiejska w Sarbinowie 1959-1975; 4 j.a. 10.13. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR wiejska w Warnicach 1950-1951; 1 j.a. 10.14. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Białęgach 1971-1972; 1 j.a. 10.15. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Czartoryi 1972-1972; 1 j.a. 10.16. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Czelinie 1972-1972; 1 j.a. 10.17. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Drozdowie 1972-1972; 1 j.a. 10.18. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Granicznej 1972-1972; 1 j.a. 10.19. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Krzymowie 1959-1974; 4 j.a. 10.20. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Laziszczach 1972-1972; 1 j.a. 10.21. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Piasecznie 1959-1975; 4 j.a. 10.22. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Smolnicy 1972-1972; 1 j.a. 10.23. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Stokach 1972-1972; 1 j.a. 10.24. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Wysokiej 1972-1972; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 348
65/862/0 Komitet Powiatowy PZPR w Goleniowie 1954-1975 0 rozwiń
I. Komitet Powiatowy PZPR w Goleniowie 1954-1875; sygn. 1-124; 124 j.a. 1. Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze 1954-1975; sygn. 1-18; 18 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1954-1875; sygn. 19-40; 22 j.a. 3. Posiedzenia Egzekutywy 1954-1975; sygn. 41-98; 58 j.a. 4. Powiatowa Komisja Rewizyjna 1959-1975; sygn. 99-104; 6 j.a. 5. Komisja Porozumiewawcza Partii i Stronnictw Politycznych 1962; sygn. 105; 1 j.a. 6. Zespół ds. Ruchu Robotniczego 1972, 1974-1975; sygn. 106; 1 j.a. 7. Informacje i oceny działalności KP 1954-1972; sygn. 107-115; 9 j.a. 8. Sprawozdania statystyczne 1956-1972; sygn. 116-124; 9 j.a. II. Jednostki podległe 1954-1975; sygn. 125-222; 1. Komitet Miejski PZPR w Goleniowie 1961-1973; sygn. 125-131; 7 j.a. 2. Komitet Miejski PZPR w Maszewie 1958-1973; sygn. 132-136, 217-218; 7 j.a. 3. Komitet Gromadzki PZPR w Goleniowie 1969-1972; sygn. 137-138; 2 j.a. 4. Komitet Gromadzki PZPR w Kliniskach 1959-1967; sygn. 139-140; 2 j.a. 5. Komitet Gromadzki PZPR w Krępsku 1960-1968; sygn. 141-142; 2 j.a. 6. Komitet Gromadzki PZPR w Lubczynie 1961-1972; sygn. 143-144; 2 j.a. 7. Komitet Gromadzki PZPR w Łożnicy 1958-1972; sygn. 145-148; 4 j.a. 8. Komitet Gromadzki PZPR w Moraczu 1958-1968; sygn. 149-151; 3 j.a. 9. Komitet Gromadzki PZPR w Mostach 1955-1972; sygn. 152-156; 5 j.a. 10. Komitet Gromadzki PZPR w Przybiernowie 1959-1972; sygn. 157-161; 5 j.a. 11. Komitet Gromadzki PZPR w Racimierzu 1959-1972; sygn. 162-165; 4 j.a. 12. Komitet Gromadzki PZPR w Rożnowie 1955-1972; sygn. 166-170; 5 j.a. 13. Komitet Gromadzki PZPR w Stawnie 1961-1968; sygn. 171-173; 3 j.a. 14. Komitet Gromadzki PZPR w Stepnicy 1959-1973; sygn. 174-177; 4 j.a. 15. Komitet Gromadzki PZPR w Żarnowie 1958; sygn. 178; 1 j.a. 16. Komitet Gromadzki PZPR w Żółwiej Błoci 1958-1968; sygn. 179-181; 3 j.a. 17. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (reprezentatywna) w Goleniowskich Zakładach Przemysłu Terenowego 1956-1963; sygn. 182-185; 4 j.a. 18. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (reprezentatywna) w Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Goleniowie 1957-1972; sygn. 186-189; 4 j.a. 19. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (reprezentatywna) w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Goleniowie 1957-1963; sygn. 190-195; 6 j.a. 20. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (reprezentatywna) w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Komorowie 1955, 1957-1964; sygn. 196-199; 4 j.a. 21. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (reprezentatywna) w Zespole Państwowych Gospodarstwach Rolnych w Maszewie 1955; sygn. 200; 1 j.a. 22. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (reprezentatywna) w Zespole Państwowych Gospodarstwach Rolnych w Mostach 1954-1955; sygn. 201-202; 2 j.a. 23. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (reprezentatywna) w Nadleśnictwie w Rokicie 1971-1972; sygn. 203-204; 2 j.a. 24. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (reprezentatywna) w Zespole Państwowych Gospodarstwach Rolnych w Rokicie 1954-1955; sygn. 205-206; 2 j.a. 25. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (reprezentatywna) w Nadleśnictwie w Stepnicy 1959-1970; sygn. 207-209; 3 j.a. 26. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (reprezentatywna-wiejska) w Rożnowie 1955-1974; sygn. 210-214; 5 j.a. 27. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (reprezentatywna-wiejska) w Tanowie 1964-1967; sygn. 215-216; 2 j.a. PRZES.370/2010; 1972-1975; 4 j.a. 28. Komitet Gminny PZPR w Goleniowie 1972-1973; 2 j.a. 29. Komitet Gminny PZPR w Lubczynie 1973-1975; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 222
65/863/0 Komitet Powiatowy PZPR w Gryficach 1948-1975 0 rozwiń
I. Komitet Powiatowy PZPR w Gryficach 1948-1975; sygn. 1-156, 300; 157 j.a. 1. Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze 1949-1975; sygn. 1-25; 25 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1949-1975; sygn. 26-49; 24 j.a. 3. Posiedzenia Egzekutywy 1948-1975; sygn. 50-109; 60 j.a. 4. Powiatowa Komisja Rewizyjna 1952-1953; 1959-1975; sygn. 110-129; 20 j.a. 5. Powiatowa Komisja Kontroli Partyjnej 1971-1975; sygn. 130-137; 8 j.a. 6. Powiatowa Komisja Porozumiewawcza partii i Stronnictw Politycznych 1961; 1965-1966; sygn. 138-139; 2 j.a. 7. Sprawozdania statystyczne 1953-1974; sygn. 140-156, 300; 18 j.a. II. Jednostki podległe 1948-1974; sygn. 157-299, 301-305; 148 j.a. 1. Komitet Miejski PZPR w Gryficach 1949-1972; sygn. 157-167, 297; 13 j.a. 2. Komitet Miejski PZPR w Płotach 1949-1964; sygn. 168-169, 298-299; 4 j.a. 3. Komitet Miejski PZPR w Trzebiatowie 1949-1974; sygn. 170-186, 301; 18 j.a. 4. Komitety gminne i gromadzkie-wykazy gmin i gromad, akta dotyczące zebrań scaleniowych 1948-1949; 1959; 1972-1973; sygn. 187-191; 5 j.a. 5. Komitet Gminny PZPR w Brojcach 1948-1954; sygn. 192-195; 4 j.a. 6. Komitet Gromadzki PZPR w Brojcach 1958-1972; sygn. 196-199; 4 j.a. 7. Komitet Gromadzki PZPR w Cerkwicy1957-1972;sygn. 200-207; 8 j.a. 8. Komitet Gminny PZPR w Gołańczy Pomorskiej 1949-1959; sygn. 208-209; 2 j.a. 9. Komitet Gminny PZPR w Górzycy 1949-1958; sygn. 210-214; ; 2 j.a. 10. Komitet Gromadzki PZPR w Górzycy 1959-1972; sygn. 215-220; 6 j.a. 11. Komitet Gromadzki PZPR w Gorzysławiu 1958-1971; sygn. 221-225; 5 j.a. 12. Komitet Gromadzki PZPR w Gryficach 1960-1972; sygn. 226-228; 3 j.a. 13. Komitet Gromadzki PZPR w Jaślu 1960-1972; sygn. 229-231; 3 j.a. 14. Komitet Gminny PZPR w Karnicach 1949-1954; sygn. 232-233; 2 j.a. 15. Komitet Gromadzki PZPR w Karnicach 1960-1971; sygn. 234-236; 3 j.a. 16. Komitet Miejsko-Gromadzki PZPR w Płotach 1959-1972; sygn. 237-240; 4 j.a. 17. Komitet Gminny PZPR w Przybiernówku 1949-1958; sygn. 241-244; 4 j.a. 18. Komitet Gromadzki PZPR w Przybiernówku 1959-1971; sygn. 245-248; 4 j.a. 19. Komitet Gromadzki PZPR w Rogozinie 1960-1972sygn. 249-252; 4 j.a. 20. Komitet Gminny PZPR w Sadlnie 1949-1954; sygn. 253-254; 2 j.a. 21. Komitet Gromadzki PZPR w Trzebiatowie 1960-1972; sygn. 255-258; 4 j.a. 22. Komitet Gminny PZPR w Trzygłowiu 1949-1959; sygn. 259-264; 6 j.a. 23. Komitet Gromadzki PZPR w Wicimicach 1960-1972; sygn. 265-267; 3 j.a. 24. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna) PZPR w Stacji Hodowli Roślin w Barkowie 1961-1973; sygn. 268-271; 4 j.a. 25. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna) PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Cerkwicy 1962-1967; sygn. 272-273; 2 j.a. 26. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna) PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Dargosławiu 1959-1967; sygn. 274-275; 2 j.a. 27. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna) PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Lisowie 1961; sygn. 276; 1 j.a. 28. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna) PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Mojszewie 1959-1967; sygn. 277-279; 2 j.a. 29. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna) PZPR w Państwowym Ośrodku Hodowli Zarodowej w Mojszewie 1968-1974; sygn. 279-280; 2 j.a. 30. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna) PZPR w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Trzebiatowie 1959-1974; sygn. 281-284; 4 j.a. 31. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna-wiejska) PZPR w Gorzysławiu 1959-1974; sygn. 285-288; 4 j.a. 32. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna-wiejska) PZPR w Kładkowie 1960-1974; sygn. 289-292; 4 j.a. 33. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna-wiejska) PZPR w Smolęcinie 1960-1973; sygn. 293-296; 4 j.a. 34. Komitet Gminny PZPR 1972-1973; sygn. 302; 1 j.a. 35. Komitet Zakładowy PZPR w Państwowym Ośrodku Hodowli Zarodowej w Trzebiatowie 1970-1975; sygn. 303; 1 j.a. 36. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR w Stadninie Koni w Nowielicach 1970-1974; sygn. 304-305; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 305
65/864/0 Komitet Powiatowy PZPR w Gryfinie 1949-1975 [1976] 0 rozwiń
I. Komitet Powiatowy PZPR w Gryfinie 1949-1975; sygn. 1-148, 255-256; 150 j.a. 1. Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze 1949-1975; sygn. 1-24; 24 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1949-1975; sygn. 22-48, 256; 25 j.a.. 3. Posiedzenia Ezgekutywy 1949-1975; sygn. 49-108; 60 j.a. 4. Powiatowa Komisja Rewizyjna 1949-1951, 1959-1973; sygn. 109-120; 12 j.a. 5. Informacje i oceny działalności KP 1960-1966; sygn. 121-124, 255; 5 j.a. 7. Sprawozdania statystyczne 1949-1972; sygn. 125-148; 24 j.a. II. Jednostki podległe 1949-1975; sygn. 149-254; 106 j.a. 1. Komitet Miejski PZPR w Gryfinie; 1949-1972; sygn. 149-153; 5 j.a. 2. Komitet Gromadzki PZPR w Baniach 1954-1974; sygn. 154-159; 6 j.a. 3. Komitet Gminny PZPR w Borzymiu 1949-1954; sygn. 160-161; 2 j.a. 4. Komitet Gromadzki PZPR w Chwarstnicy 1954-1972; sygn. 162-167; 6 j.a. 5. Komitet Gromadzki PZPR w Daleszewie 1959-1972; sygn. 168-171; 4 j.a. 6. Komitet Gminny PZPR w Kobylance 1949-1954; sygn. 172-173; 2 j.a. 7. Komitet Gromadzki PZPR w Lubanowie 1964-1971; sygn. 178-179; 2 j.a. 8. Komitet Gminny PZPR w Pniewie 1950-1954; sygn. 180; 1 j.a. 9. Komitet Gromadzki PZPR w Pniewie 1954-1972; sygn. 181-185; 5 j.a. 10. Komitet Gminny PZPR w Radziszewie 1949-1954; sygn. 186-187; 2 j.a. 11. Komitet Gminny PZPR w Smerdnicy 1949-1954; sygn. 188; 1 j.a. 12. Komitet Gromadzki PZPR w Smerdnicy 1956-1971; sygn. 189-193; 5 j.a. 13. Komitet Gminny PZPR w Starym Czarnowie 1949-1954; sygn. 194; 1 j.a. 14. Komitet Gromadzki PZPR w Starym Czarnowie 1959-1963; sygn. 195-200; 6 j.a. 15. Komitet Gromadzki PZPR w Strzelczynie 1958-1971; sygn. 201-203; 3 j.a. 16. Komitet Gminny PZPR w Swobnicy 1949-1954; sygn. 204-205; 2 j.a. 17. Komitet Gromadzki PZPR w Swobnicy 1959-1972; sygn. 206-209; 4 j.a. 18. Komitet Gminny PZPR w Wełtyniu 1949-1954; sygn. 210-211; 2 j.a. 19. Komitet Gromadzki PZPR w Wełtyniu 1958-1972; sygn. 212-215; 4 j.a. 20. Komitet Gminny PZPR w Widuchowej 1949-1954; sygn. 216-217; 2 j.a. 21. Komitet Gromadzki PZPR w Widuchowej 1955-971; sygn. 218-221; 4 j.a. 22. Komitet Gminny PZPR w Żurawiu 1949-1953; sygn. 222; 1 j.a. 23. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna) PZPR w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Baniach 1965-1974; sygn. 223-225; 3 j.a. 24. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna) PZPR w Gryfińskich Zakładach Przemysłu Terenowego w Gryfinie 1964-1974; sygn. 226-228; 3 j.a. 25. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna) PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Kołbaczu 1964-1966; sygn. 229; 1 j.a. 26.Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna) PZPR w Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym w Kołbaczu 1967-1973; sygn. 230-232; 3 j.a. 27. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna) PZPR w Fabryce Suchej Destylacji Drewna w Mniszkach 1964-1974; sygn. 233-236; 4 j.a. 28. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna) PZPR w Elektrowni "Dolna Odra" w Nowym Czarnowie 1970-1974; sygn. 237-238; 2 j.a. 29. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna) PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Starych Brynkach 1968-1975; sygn. 239-240; 2 j.a. 30. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna) PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Wysokiej 1964-1974; sygn. 241-243; 3 j.a. 31. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna-wiejska) PZPR w Piasecznie 1964-1974; sygn. 244-246; 3 j.a. 32. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna-wiejska) PZPR w Pniewie 1964-1973; sygn. 247-249; 3 j.a. 33. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna-wiejska) PZPR w Smerdnicy 1968-1970; sygn. 250; 1 j.a. 34. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna-wiejska) PZPR w Widuchowej 1964-1973; sygn. 251-253; 3 j.a. 35. PRZES. Nr 193/2009; 1972-1973; 1 j.a. - Komitet Gromadzki PZPR w Gryfinie 36. PRZES. Nr 372/2010; 1973-1976; 3 j.a. - Komitet Gminny PZPR w Swobnicy 1973-1976; 2 j.a. - Komitet Gminny PZPR w Krzywinie 1973-1975; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 259
65/865/0 Komitet Powiatowy PZPR w Kamieniu Pomorskim 1948-1975 0 rozwiń
I. Komitet Powiatowy PZPR w Kamieniu Pom. 1948-1975; sygn. 1-165, 283-284; 167 j.a. 1. Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze 1949-1975; sygn. 1-23; 23 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1948-1975; sygn. 24-47; 24 j.a. 3. Posiedzenia Ezgekutywy 1949-1975; sygn. 48-98; 51 j.a. 4. Powiatowa Komisja Rewizyjna 1953-1975; sygn. 99-109; 11 j.a. 5. Powiatowa Komisja Kontroli Partyjnej 1973-1975; sygn. 110 j.a.; 1 j.a. 6. Powiatowa Komisja Porozumiewawcza Partii i Stronnictw Politycznych 1967, 1970-1972; sygn. 111-112, 283-284; 4 j.a. 7. Sprawozdania statystyczne 1951-1974; sygn. 113-139; 27 j.a. 8. Informacje i oceny działalności KP 1949-1970; sygn. 140-165; 26 j.a. II. Jednostki podległe 1948-1975; sygn. 166-281, 285-287; 118j.a. 1. Komitet Gminny PZPR w Chominie 1949-1953; sygn. 166; 1 j.a. 2. Komitet Gromadzki PZPR w Chominie 1954-1972; sygn. 167-171; 5 j.a. 3. Komitet Gminny PZPR w Dziwnowie 1949-1953; sygn. 172; 1 j.a. 4. Komitet Osiedlowy PZPR w Dziwnowie 1961-1970; sygn. 173-175; 3 j.a. 5. Komitet Gminny PZPR w Golczewie 1949-1953; sygn. 176-177; 2 j.a. 6. Komitet Gromadzki PZPR w Golczewie 1954-1971; sygn. 178-184; 6 j.a. 7. Komitet Gminny PZPR w Gostyniu 1950-1953; sygn. 185-187; sygn. 3 j.a. 8. Komitet Gromadzki PZPR w Gostyniu 1954-1972; sygn. 188-193; 5 j.a. 9. Komitet Gminny PZPR w Jarszewie 1949-1954; sygn. 194; 1 j.a. 10. Komitet Gromadzki PZPR w Jarszewie 1957-1972; sygn. 195-199; 5 j.a. 11. Komitet Miejski PZPR w Kamieniu Pom. 1954-1956, 1961-1974; sygn. 200-204, 282; 6 j.a. 12. Komitet Gromadzki PZPR w Kamieniu Pom. 1960-1973; sygn. 205-208; 4 j.a. 13. Komitet Gminny PZPR w Kozielicach 1949-1951; sygn. 209; 1 j.a. 14. Komitet Gminny PZPR w Łożnicy 1950-1954; sygn. 210-211; 2 j.a. 15. Komitet Gminny PZPR w Przybiernowie 1949-1953; sygn. 212; 1 j.a. 16. Komitet Gminny PZPR w Recławiu 1949-1954; sygn. 213-214; 2 j.a. 17. Komitet Gromadzki PZPR w Recławiu 1957-1958, 1961-1972; sygn. 215-219; 5 j.a. 18. Komitet Gromadzki PZPR w Świerznie 1957, 1960-1971; sygn. 220-225; 6 j.a. 19. Komitet Gromadzki PZPR w Troszynie 1959; sygn. 226; 1 j.a. 20. Komitet Gromadzki PZPR w Trzebieszowie 1957-1958; sygn. 227; 1 j.a. 21. Komitet Gminny PZPR we Wrzosowie 1954; sygn. 228; 1 j.a. 22. Komitet Gromadzki PZPR we Wrzosowie 1957-1958; sygn. 229; 1 j.a. 23. Komitet Gminny PZPR w Wysokiej Kamieńskiej 1951-1954; sygn. 230-232; 3 j.a. 24. Komitet Gromadzki PZPR w Wysokiej Kamieńskiej 1957-1972; sygn. 233-236; 4 j.a. 25. Komitet Gminny PZPR w Żarowie 1949-1953; sygn. 237; 1 j.a. 26. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna) PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Draminie 1960-1973; sygn. 238-241; 4 j.a. 27. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna) PZPR w Zakładach Naprawczych Mechanizacji Rolnictwa w Golczewie 1959-1973; sygn. 242-245; 4 j.a. 28. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna) PZPR w Zakładach Przemysłu Drzewnego w Golczewie 1960-1973; sygn. 246-249; 4 j.a. 29. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna) PZPR w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kamieniu Pom. 1960-1973; sygn. 250-253; 4 j.a. 30. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna) PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Mrągowie 1959-1973; sygn. 254-257; 4 j.a. 31. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna) PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Miłachowie 1961-1973; sygn. 258-261; 4 j.a. 32. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna) PZPR w Funduszu Wczasów Pracowniczych w Pobierowie 1960-1972; sygn. 262-265; 4 j.a. 33. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna) PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Starzy 1960-1973; sygn. 266-269; 4 j.a. 34. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna-wiejska) PZPR w Kartlewie 1959-1973; sygn. 270-273; 4 j.a. 35. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna-wiejska) PZPR w Mechowie 1961-1973; sygn. 274-277; 4 j.a. 36. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna-wiejska) PZPR w Trzebieszowie 1959-1974; sygn. 278-281; 4 j.a. 37. Komitet Gminny PZPR w Stepnicy 1949-1954; 1 j.a. 38. PRZES. Nr 363/2010; 1962-1973; 1 j.a. - Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Golczewie. 39. PRZES. Nr 371/2010; 1962-1973; 1j.a. - Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Golczewie. Liczba jednostek w zespole: 287
65/866/0 Komitet Powiatowy PZPR w Łobzie 1949-1975 0 rozwiń
I. Komitet Powiatowy PZPR w Łobzie 1949-1975; sygn. 1-164; 164 j.a. 1. Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze 1949-1975; sygn. 1-18; 18 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1949-1975; sygn. 19-42; 24 j.a. 3. Posiedzenia Egzekutywy 1949-1975; sygn. 43-101; 59 j.a. 4. Powiatowa Komisja Rewizyjna 1957-1958, 1961-1972; sygn. 102-118; 17 j.a. 5. Powiatowa Komisja Kontroli Partyjnej 1973-1975; sygn. 119; 1 j.a. 6. Powiatowa Komisja Porozumiewawcza Partii i Stronnictw Politycznych 1949-1950, 1967, 1970; sygn. 120-122; 3 j.a. 7. Komitet ds. Rolnictwa 1967-1970; sygn. 123-125; 3 j.a. 8. Informacje i oceny działalności Komitetu Powiatowego 1949-1975;sygn. 126-142, 263; 18 j.a. 9. Sprawozdania statystyczne 1950-1971; sygn. 143-164; 22 j.a. II. Jednostki podległe 1949-1975; sygn. 165-262; 98 j.a. 1. Komitet Miejski PZPR w Łobzie 1949-1972; sygn. 165-171, 264; 8 j.a. 2. Komitet Miejski PZPR w Resku 1949-1971; sygn. 172-176; 5 j.a. 3. Komitet Miejski PZPR w Węgorzynie 1949-1972; sygn. 177-182; 6 j.a. 4. Komitet Gminny PZPR w Bełcznej 1949-1954; sygn. 183; 1 j.a. 5. Komitet Gromadzki PZPR w Bełcznej 1958, 1961-1971; sygn. 184-187; 4 j.a. 6. Komitet Gromadzki PZPR w Łobzie 1963, 1966-1968; sygn. 188-189; 2 j.a. 7. Komitet Gminny PZPR w Łosośnicy 1952-1954; sygn. 190-191; 2 j.a. 8. Komitet Gromadzki PZPR w Łosośnicy 1964-1971; sygn. 192-193; 2 j.a. 9. Komitet Gminny PZPR w Przytoniu 1949-1954; sygn. 194-195; 2 j.a. 10. Komitet Gromadzki PZPR w Przytoniu 1961, 1966-1968; sygn. 196-197; 2 j.a. 11. Komitet Gminny PZPR w Radowie Małym 1949-1954; sygn. 198-199; 2 j.a. 12. Komitet Gromadzki PZPR w Radowie Małym 1961, 1966-1970; sygn. 200-202; 3 j.a. 13. Komitet Gromadzki PZPR w Resku 1961-1970; sygn. 203-205; 3 j.a. 14. Komitet Gminny PZPR w Rogowie 1949-1954; sygn. 206-207; 2 j.a. 15. Komitet Gromadzki PZPR w Rogowie 1961-1962, 1966-1972; sygn. 208-211; 4 j.a. 16. Komitet Gromadzki PZPR w Runowie 1961, 1966-1970; sygn. 212-214; 3 j.a. 17. Komitet Gromadzki PZPR w Sielsku 1958, 1961-1962, 1966-1972; sygn. 215-219; 4 j.a. 18. Komitet Gminny PZPR w Starogardzie Łobeskim 1949-1954; sygn. 220-221; 2 j.a. 19. Komitet Gromadzki PZPR w Starogardzie Łobeskim 1961-1971; sygn. 222-224; 3 j.a. 20. Komitet Gminny PZPR w Węgorzynie 1954; sygn. 225; 1 j.a. 21. Komitet Gromadzki PZPR w Węgorzynie 1969-1972; sygn. 226-227; 2 j.a. 22. Komitet Gminny PZPR w Wicimicach 1949-1954; sygn. 228-229; 2 j.a. 23. Komitet Gminny PZPR w Winnikach 1949-1954; sygn. 230; 1 j.a. 24. Komitet Gromadzki PZPR w Winnikach 1958, 1961-1968; sygn. 231-233; 3 j.a. 25. Komitet Gminny PZPR w Zajezierzu 1949-1954; sygn. 234-235; 2 j.a. 26. Komitet Gminny PZPR w Zerzynie 1954; sygn. 236; 1 j.a. 27. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna) PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Łabuniu Wielkim 1964-1972; sygn. 237-239; 3 j.a. 28. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna) PZPR w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Łobzie 1964-1970; sygn. 240-241; 2 j.a. 29. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna) PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Malińcu 1959-1970; sygn. 242-244; 3 j.a. 30. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna) PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Naćmierzu 1966-1970; sygn. 245-246; 2 j.a. 31. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna) PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Sielsku 1969-1970; sygn. 247; 1 j.a. 32. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna) PZPR w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Węgorzynie 1961, 1966-1972; sygn. 248-251; 4 j.a. 33. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna) PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Wołkowie 1961, 1966-1972; sygn. 252-255; 4 j.a. 34. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna) PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Zachełmiu 1966-1970; sygn. 256-257; 2 j.a. 35. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna wiejska) PZPR w Runowie 1966-1968; sygn. 258; 1 j.a. 36. Podstawowa Organizacja Partyjna (reprezentatywna wiejska) PZPR w Sielsku 1961-1972; sygn. 259-262; 4 j.a. Liczba jednostek w zespole: 264
65/867/0 Komitet Powiatowy PZPR w Myśliborzu 1948-1975 0 rozwiń
I. Komitet Powiatowy PZPR w Myśliborzu 1948-1975; sygn. 1-132, 264; 133 j.a. 1. Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze 1949-1975; sygn. 1-23; 23 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1949-1975; sygn. 24-46; 23 j.a. 3. Posiedzenia Egzekutywy 1948-1975; sygn. 47-96; 50 j.a. 4. Powiatowa Komisja Rewizyjna 1949-1950, 1958-1975; sygn. 97-103; 7 j.a. 5. Aktyw partyjny-wykazy członków 1952-1958, 1964, sygn. 104-107; 4 j.a. 6. Sprawozdania, informacje i oceny działalności KP 1949-1967; sygn. 108-117; 10 j.a. 7. Sprawozdania statystyczne 1951-1953, 1957-1974; sygn. 118-132; 15 j.a. 8. Dokumentacja techniczna budynku KP PZPR 1961; sygn. 264; 1 j.a. II. Jednostki podległe 1948-1975; sygn. 133-263, 265-267; 134 j.a. 1. Komitet Miejski PZPR w Barlinku 1948-1973; sygn. 133-140; 8 j.a. 2. Komitet Miejski PZPR w Myśliborzu 1949-1973; sygn. 141-146; 6 j.a. 3. Komitet Gminny PZPR w Barlinku 1949-1954; sygn. 147-148; 2 j.a. 4. Komitet Gromadzki PZPR w Barlinku 1963-1973; sygn. 149-152; 4 j.a. 5. Komitet Gminny PZPR w Golanicach 1949-1954; sygn. 153-154; 2 j.a. 6. Komitet Gromadzki PZPR w Golanicach 1963-1972; sygn. 155-158; 4 j.a. 7. Komitet Gminny PZPR w Karsku 1949-1954; sygn. 159-160; 2 j.a. 8. Komitet Gromadzki PZPR w Karsku 1963-1971; sygn. 161-163; 3 j.a. 9. Komitet Gminny PZPR w Mostkowie 1949-1952; sygn. 164; 1 j.a. 10. Komitet Gromadzki PZPR w Mostkowie 1963-1971; sygn. 165-167; 3 j.a. 11.Komitet Gminny PZPR w Myśliborzu 1949-1954; sygn. 168-169; 2 j.a. 12. Komitet Gromadzki PZPR w Myśliborzu 1963-1973; sygn. 170-173; 4 j.a. 13. Komitet Gminny PZPR w Nawrocku 1952; sygn. 174; 1 j.a. 14. Komitet Gromadzki PZPR w Nawrocku 1962-1968; sygn. 175-176; 2 j.a. 15. Komitet Gminny PZPR w Nowogródku Pomorskim 1949-1954; sygn. 177; 1 j.a. 16. Komitet Gromadzki PZPR w Nowogródku Pomorskim 1956; 1966-1972; sygn. 178-181; 4 j.a. 17. Komitet Gminny PZPR w Otanowie 1952-1953; sygn. 182; 1 j.a. 18. Komitet Gromadzki PZPR w Otanowie 1963-1971; sygn. 183-185; 3 j.a. 19. Komitet Gminny PZPR w Pełczycach 1949-1954; sygn. 186; 1 j.a. 20. Komitet Gromadzki PZPR w Pełczycach 1956; 1963-1971; sygn. 187-190; 4 j.a. 21. Komitet Gminny PZPR w Różańsku 1949-1954; sygn. 191-192; 2 j.a. 22. Komitet Gromadzki PZPR w Różańsku 1956; 1962-1972; sygn. 193-197; 5 j.a. 23. Komitet Gminny PZPR w Stawach 1949-1954; sygn. 198-199; 2 j.a. 24. Komitet Gromadzki PZPR w Stawach 1962-1972; sygn. 200-203; 4 j.a. 25. Komitet Gromadzki PZPR w Sulimierzu 1963-1971; sygn. 204-206; 3 j.a. 26. Komitet Gromadzki PZPR w Ściechowie 1956, 1962-1971; sygn. 207-210; 4 j.a. 27. POP Reprezentatywna PZPR w Zakładach Przemysłu Drzewnego w Barlinku 1959-1975; sygn. 211-215; 5 j.a. 28. POP Reprezentatywna PZPR w Zakładach Urządzeń Okrętowych w Barlinku 1959-1975; sygn. 216-220; 5 j.a. 29. POP Reprezentatywna PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Golanicach 1960-1975; sygn. 221-224; 4 j.a. 30. POP Reprezentatywna PZPR w Zakładach Naprawczych Mechanizacji Rolnictwa w Myśliborzu 1959-1975; sygn. 225-227; 3 j.a. 31. POP Reprezentatywna PZPR w Zakładach Przemysłu Odzieżowego w Myśliborzu 1962-1975; sygn. 228-231; 4 j.a. 32. POP Reprezentatywna PZPR w Zakładach Zbożowych w Myśliborzu 1962-1975; sygn. 232-235; 4 j.a. 33. POP Reprezentatywna PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Przekolnie1959-1975; sygn. 236-239; 4 j.a. 34. POP Reprezentatywna PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Sitnie 1962-1975; sygn. 240-243; 4 j.a. 35. POP Reprezentatywna PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Strąpiu 1960-1973; sygn. 244-247; 4 j.a. 36. POP Reprezentatywna-wiejska PZPR w Chrapowie 1963-1975; sygn. 248-251; 4 j.a. 37. POP Reprezentatywna-wiejska PZPR w Osinie sygn. 1962-1975; 252-255; 4 j.a. 38. POP Reprezentatywna-wiejska PZPR w Różańsku 1962-1975; sygn. 256-259; 4 j.a. 39. POP Reprezentatywna-wiejska PZPR w Stawach 1960-1975; sygn. 260-263; 4 j.a. 40. Komitet Gminny PZPR w Pełczycach 1972-1974; sygn. 265; 1 j.a. 41. Komitet Miejsko-Gminny PZPR w Barlinku 1974-1975; sygn. 266; 1 j.a. 42. Komitet Miejsko-Gminny PZPR w Myśliborzu 1974; sygn. 267; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 267
65/868/0 Komitet Powiatowy PZPR w Nowogardzie 1949-1975 0 rozwiń
I. Komitet Powiatowy PZPR w Nowogardzie 1949-1975; sygn. 1-167; 167 j.a. 1. Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze 1949-1975; sygn. 1-30; 30 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1949-1975; sygn. 31-54; 24 j.a. 3. Posiedzenia Egzekutywy 1949-1975; sygn. 55-112; 58 j.a. 4. Powiatowa Komisja Rewizyjna 1949-1953, 1956-1975; sygn. 113-133; 21 j.a. 5. Protokoły posiedzeń Komisji Międzypartyjnej 1949-1950; sygn. 134; 1 j.a. 6. Sprawozdania, informacje i oceny działalności KP 1949-1967; sygn. 135-147; 13 j.a. 7. Sprawozdania statystyczne 1949, 1951-1971; sygn. 148-167; 20 j.a. II. Jednostki podległe 1949-1975; sygn. 168-282; 115 j.a. 1. Komitet Miejski PZPR w Dobrej Nowogardzkiej 1954-1974; sygn. 168-173; 6 j.a. 2. Komitet Miejski PZPR w Goleniowie 1949-1954; sygn. 174-175; 2 j.a. 3. Komitet Miejski PZPR w Maszewie 1949-1954; sygn. 176-177; 2 j.a. 4. Komitet Miejski PZPR w Nowogardzie 1949-1975; sygn. 178-184; 7 j.a. 5. Komitet Gminny PZPR w Błądkowie z/s w Dobrej Nowogardzkiej 1949-1953; sygn. 185; 1 j.a. 6. Komitet Gromadzki PZPR w Błotnie 1954-1975; sygn. 186-189; 4 j.a.. 7. Komitet Gminny PZPR w Dąbrowie z/s w Błoniach 1949-1953; sygn. 190; 1 j.a. 8. Komitet Gromadzki PZPR w Dąbrowie z/s w Błoniach 1954-1958; sygn. 191; 1 j.a. 9. Komitet Gminny PZPR w Dębicach 1949-1954; sygn. 192-193; 2 j.a. 10. Komitet Gromadzki PZPR w Dębicach 1959-1975; sygn. 194-197; 4 j.a. 11. Komitet Gminny PZPR w Długołęce z/s w Wyszomierzu 1949-1954; sygn. 198-199; 2 j.a. 12. Komitet Gromadzki PZPR w Dobrej Nowogardzkiej 1959-1973; sygn. 200-203; 4 j.a. 13. Komitet Gromadzki PZPR w Karsku 1961; sygn. 204; 1 j.a. 14. Komitet Gromadzki PZPR w Korytowie 1959-1961; sygn. 205; 1 j.a. 15.Komitet Gminny PZPR w Lubczynie 1949-1954; sygn. 206-207; 2 j.a. 16. Komitet Gminny PZPR w Maszkowie 1949-1954; sygn. 208-209; 2 j.a. 17. Komitet Gminny PZPR w Mostach 1949-1954; sygn. 210-211; 2 j.a. 18. Komitet Gromadzki PZPR w Nastazinie 1958-1961; sygn. 212; 1 j.a. 19. Komitet Gromadzki PZPR w Osinie 1959-1972; sygn. 213-216; 4 j.a. 20. Komitet Gminny PZPR w Rożnowie 1949-1954; sygn. 217-218; 2 j.a. 21. Komitet Gminny PZPR w Sownie 1949-1954; sygn. 219-220; 2 j.a. 22. Komitet Gminny PZPR w Strzelewie 1949-1954; sygn. 221-223; 3 j.a. 23. Komitet Gromadzki PZPR w Strzelewie 1959-1972; sygn. 224-227; 4 j.a. 24. Komitet Gminny PZPR w Wołowcu 1949-1954; sygn. 228-229; 2 j.a. 25. Komitet Gromadzki PZPR w Wołowcu 1961-1971; sygn. 230-232; 3 j.a. 26. Komitet Gminny PZPR w Wielgowie 1954; sygn. 233; 1 j.a. 27. Komitet Gromadzki PZPR w Wierzbięcinie 1959-1972; sygn. 234-237; 4 j.a. 28. Komitet Gromadzki PZPR w Wyszomierzu 1959-1971; sygn. 238-240; 3 j.a. 29. Komitet Gminny PZPR w Żabowie 1954; sygn. 241; 1 j.a. 30. Komitet Gromadzki PZPR w Żabowie 1961-1972; sygn. 242-245; 4 j.a. 31. Komitet Gminny PZPR w Żółwiej Błoci 1949-1954; sygn. 246-247; 2 j.a. 32. Protokoły zebrań scaleniowych POP 1949; sygn. 248; 1 j.a. 33. POP Reprezentatywna PZPR przy PPRN w Nowogardzie 1959-1975; sygn. 249-254; 6 j.a. 34. POP Reprezentatywna PZPR przy WZGS Zakład Handlu w Nowogardzie 1959-1972; sygn. 255-258; 4 j.a. 35. POP Reprezentatywna PZPR przy PKP w Dobrej Nowogardzkiej 1958-1974; sygn. 259-262; 4 j.a. 36. POP Reprezentatywna-wiejska PZPR w Sikorkach 1959-1974; sygn. 263-266; 4 j.a. 37. POP Reprezentatywna-wiejska PZPR w Wojtaszycach 1954-1968, 1972-1975; sygn. 267-268; 2 j.a. 38. POP Reprezentatywna-wiejska PZPR w Wyszomierzu 1959-1974; sygn. 269-272; 4 j.a. 39. POP Reprezentatywna-wiejska PZPR w PGR w Długołęce 1959-1973; sygn. 273-276; 4 j.a. 40. POP Reprezentatywna-wiejska PZPR w PGR w Węgorzycach 1959-1973; sygn. 277-280; 4 j.a. 41. POP Reprezentatywna-wiejska PZPR w PGR w Wojtaszycach 1959-1963, 1969-1971; sygn. 281-282; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 282
65/869/0 Komitet Powiatowy PZPR w Pyrzycach 1948-1975 0 rozwiń
I. Komitet Powiatowy PZPR w Pyrzycach 1948-1975; sygn. 1-149, 257; 150 j.a. 1. Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze 1949-1975; sygn. 1-29; 29 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1949-1975; sygn. 30-53; 24 j.a. 3. Posiedzenia Egzekutywy 1948-1975; sygn. 54-114; 61 j.a. 4. Powiatowa Komisja Rewizyjna 1950-1953, 1959-1974; sygn. 115-120; 6 j.a. 5. Komisja Porozumiewawcza 1957; sygn. 121; 1 j.a. 6. Protokoły narad aktywu 1949-1953; sygn. 122; 1 j.a. 7. Sprawozdania, informacje i oceny działalności KP 1949-1967; sygn. 123-137; 15 j.a. 8. Sprawozdania statystyczne 1951-1971; sygn. 138-149; 12 j.a. 9. Powiatowa Komisja Kontroli Partyjnej 1973-1974; sygn. 257; 1 j.a. II Jednostki podległe 1949-1975; sygn. 150-256, 258-270; 123 j.a. 1. Komitet Miejski PZPR w Lipianach 1949-1972; sygn. 150-156, 258; 8 j.a. 2. Komitet Miejski PZPR w Pyrzycach 1949-1956, 1965-1967, 1969-1971; sygn. 157-160; 4 j.a. 3. Protokoły zebrań scaleniowych POP 1949; sygn. 161; 1 j.a. 4. Komitet Gromadzki PZPR w Batowie 1960-1961; sygn. 162; 1 j.a. 5. Komitet Gromadzki PZPR w Bielicach 1960-1971; sygn. 163-165; 3 j.a. 6. Komitet Gminny PZPR w Brzesku 1949-1950; sygn. 166; 1 j.a. 7. Komitet Gromadzki PZPR w Brzesku 1957-1972; sygn. 167-170; 4 j.a. 8. Komitet Gminny PZPR w Dolicach 1949-1953; sygn. 171-172; 2 j.a. 9. Komitet Gromadzki PZPR w Dolicach 1954-1971; sygn. 173-177; 5 j.a. 10. Komitet Gromadzki/Gminny PZPR w Kolinie 1959-1975; sygn. 178-181, 259; 5 j.a. 11. Komitet Gromadzki PZPR w Kozielicach 1959-1971; sygn. 182-184, 260, 265-270; 10 j.a. 12. Komitet Gminny PZPR w Lipianach 1949-1953; sygn. 185; 1 j.a. 13. Komitet Gromadzki PZPR w Lipianach 1964-1972; sygn. 186-188; 3 j.a. 14. Komitet Gromadzki PZPR w Lubiatowie 1957-1972; sygn. 189-193; 4 j.a. 15. Komitet Gromadzki PZPR w Mielęcinie 1962-1972; sygn. 194-197; 4 j.a. 16. Komitet Gminny PZPR w Nieborowie 1950-1953; sygn. 198; 1 j.a. 17. Komitet Gromadzki PZPR w Nieborowie 1954-1958; sygn. 199; 1 j.a. 18. Komitet Gromadzki PZPR w Obrytej 1958-1968; sygn. 200-201; 2 j.a. 19. Komitet Gromadzki PZPR w Okunicy 1959-1972; sygn. 202-205; 4 j.a. 20. Komitet Gminny PZPR w Piaseczniku 1949-1951; sygn. 206; 1 j.a. 21. Komitet Gromadzki PZPR w Płotnie 1960-1970; sygn. 207-209; 3 j.a. 22. Komitet Gminny PZPR w Przelewicach 1950-1953; sygn. 210-211; 2 j.a. 23. Komitet Gromadzki PZPR w Przelewicach 1954-1970; sygn. 212-215; 4 j.a. 24. Komitet Gromadzki PZPR w Rosinie 1960-1963; sygn. 216; 1 j.a. 25. Komitet Gromadzki PZPR w Rzeplinie 1960-1968; sygn. 217-218; 2 j.a. 26. Komitet Gromadzki PZPR w Ryszewku 1960-1970; sygn. 219-222; 4 j.a. 27. Komitet Gminny PZPR w Sadowie 1954; sygn. 223; 1 j.a. 28. Komitet Gminny PZPR w Tetyniu 1949-1954; sygn. 224-225; 2 j.a. 29. Komitet Gromadzki PZPR w Tetyniu 1961-1968; sygn. 226-227; 263-264; 4 j.a. 30. Komitet Gminny PZPR w Turzu 1949; sygn. 228; 1 j.a. 31. Komitet Gromadzki PZPR w Warnicy 1954-1971; sygn. 229-232; 4 j.a. 32. Komitet Gminny PZPR w Wierzbnie 1949-1953; sygn. 233-234; 2 j.a. 33. Komitet Gromadzki PZPR w Wierzbnie 1954-1958; sygn. 235; 1 j.a. 34. POP Reprezentatywna PZPR Prezydium PPR w Pyrzycach 1959-1975; sygn. 236-242; 7 j.a. 35. POP Reprezentatywna PZPR przy Przedsiębiorstwie Budownictwa Terenowego 1961-1962; sygn. 243; 1 j.a. 36. POP Reprezentatywna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Batowie 1959-1963; sygn. 244; 1 j.a. 37. POP Reprezentatywna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Karsku 1959-1963; sygn. 245; 1 j.a. 38. POP Reprezentatywna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Kłodzinie 1959-1960, 1964-1975; sygn.246-248; 3 j.a. 39. POP Reprezentatywna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Krzemlinie 1959-1963; sygn.249; 1 j.a. 40. POP Reprezentatywna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Przelewicach 1959-1963; sygn. 250; 1 j.a. 41. POP Reprezentatywna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Warszynie 1959-1962; sygn. 251; 1 j.a. . 42. POP Reprezentatywna PZPR przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Warnicy 1959-1963; sygn. 252; 1 j.a. 43. POP Reprezentatywna-wiejska PZPR w Jesionowie 1959-1975; sygn. 253-256; 4 j.a. 44. Komitet Gromadzki PZPR w Trzeborzu 1970-1972; sygn. 261; 1 j.a. 45. Komitet Gromadzki PZPR w Mielnie Pyrzyckim; 1970-1971; sygn. 262; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 270
65/870/0 Komitet Powiatowy PZPR w Stargardzie Szczecińskim 1948-1976 0 rozwiń
I. Komitet Powiatowy PZPR w Stargardzie 1948-1975; sygn. 1-186; 186 j.a. 1. Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze 1949-1975; sygn. 1-32; 32 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1949-1975; sygn. 33-57; 25 j.a. 3. Posiedzenia Egzekutywy 1948-1975; sygn. 58-139; 82 j.a. 4. Powiatowa Komisja Rewizyjna 1949-1953, 1961-1975; sygn. 140-144; 5 j.a. 5. Powiatowa Komisja Kontroli Partyjnej 1969-1975; sygn. 145; 1 j.a. 6. Powiatowa Komisja Porozumiewawcza Partii i Stronnictw Politycznych 1956-1958, 1966, 1970-1973; sygn. 146-148; 3 j.a. 7. Sprawozdania statystyczne 1951-1971; sygn. 149-175; 27 j.a. 8. Sprawozdania, informacje i oceny działalności KP 1949-1969; sygn. 176-186; 11 j.a. II. Jednostki podległe 1949-1975; sygn. 187-325; 139 j.a. 1. Komitet Miejski PZPR w Chociwlu 1949-1975; sygn. 187-193; 7 j.a. 2. Komitet Miejski i Miejsko-Gminny PZPR w Dobrzanach 1949-1953, 1957, 1960-1975; sygn. 194-200; 7 j.a. 3. Komitet Miejski i Miejsko-Gminny PZPR w Ińsku 1949-1957, 1960-1975; sygn. 201-206; 6 j.a. 4. Komitet Miejski i Miejsko-Gminny PZPR w Suchaniu 1949-1953, 1961-1975; sygn. 207-211; 5 j.a. 5. Komitet Gminny PZPR w Bytowie 1949-1954; sygn. 212-213; 3 j.a. 6. Komitet Gromadzki PZPR w Chlebówku 1958-1961; sygn. 214-215; 2 j.a. 7. Komitet Gminny PZPR w Długim 1949-1954; sygn. 216-218; 3 j.a. 8. Komitet Gromadzki PZPR w Długim 1960-1968; sygn. 219-220; 2 j.a. 9. Komitet Gminny PZPR w Dobrzanach 1954; sygn. 221; 1 j.a. 10. Komitet Gromadzki PZPR w Dzwonowie 1960-1968; sygn. 222-223; 2 j.a. 11. Komitet Gromadzki PZPR w Gogolewie 1959-1961; sygn. 224; 1 j.a. 12. Komitet Gromadzki PZPR w Grzędzicach 1955, 1961-1968; sygn. 225-227; 3 j.a. 13. Komitet Gromadzki PZPR w Kamiennym Moście 1957, 1960-1961; sygn. 228-229; 2 j.a. 14. Komitet Gminny PZPR w Klępinie 1949-1953; sygn. 230; 1 j.a. 15. Komitet Gromadzki PZPR w Klępinie 1954-1957, 1959-1961; sygn. 231-232; 2 j.a. 16. Komitet Gromadzki PZPR w Kobylance 1959-1975; sygn. 233-236; 4 j.a. 17. Komitet Gromadzki PZPR w Krzemieniu 1958-1968; sygn. 237-239; 3 j.a. 18. Komitet Gromadzki PZPR w Łęczycy 1957-1961; sygn. 240-241; 2 j.a. 19. Komitet Gminny PZPR w Marianowie 1949-1953; sygn. 242-243; 2 j.a. 20. Komitet Gromadzki PZPR w Marianowie 1954-1957, 1960-1975; sygn. 244-248; 5 j.a. 21. Komitet Gminny PZPR w Mielnie z/s w Ciemniku 1949-1950; sygn. 249; 1 j.a. 22. Komitet Gminny PZPR w Nosowie 1949-1953; sygn. 250-251; 2 j.a. 23. Komitet Gminny PZPR w Nowej Dąbrowie 1949-1953; sygn. 252-253; 2 j.a. 24. Komitet Gromadzki PZPR w Nowej Dąbrowie 1954-1963; sygn. 254-255; 2 j.a. 25. Komitet Gminny PZPR w Pęzinie 1949-1953; sygn. 256; 1 j.a. 26. Komitet Gromadzki PZPR w Pęzinie 1954-1957, 1960-1976; sygn. 257-261; 5 j.a. 27. Komitet Gminny PZPR w Słodkowie 1949-1953; sygn. 262; 1 j.a. 28. Komitet Gromadzki PZPR w Sownie 1957, 1959-1971; sygn. 263-266; 4 j.a. 29. Komitet Gromadzki PZPRw Skalinie 1959-1968; sygn. 267-268; 2 j.a. 30. Komitet Gromadzki PZPR w Starej Dąbrowie 1964-1975; sygn. 269-271; 3 j.a. 31. Komitet Gminny PZPR w Storkowie 1949-1953; sygn. 272; 1 j.a. 32. Komitet Gromadzki PZPR w Storkowie 1961; sygn. 273; 1 j.a. 33. Komitet Gromadzki PZPR w Suchaniu 1954-1956; sygn. 274;1 j.a. 34. Komitet Gromadzki PZPR w Świętem 1960-1962; sygn. 275; 1 j.a. 35. Komitet Gromadzki PZPR w Tarnowie 1960-1961; sygn. 276; 1 j.a. 36. Komitet Gromadzki PZPR w Wapnicy 1960-1961; sygn. 277; 1 j.a. 37. Komitet Gromadzki PZPR w Witkowie 1960-1968; sygn. 278-279; 2 j.a. 38. Protokoły zebrań scaleniowych POP 1949; sygn. 280; 1 j.a. 39. POP Reprezentatywna PZPR przy Prezydium PRN w Stargardzie Szczec. 1960-1973; sygn. 281-284; 4 j.a. 40. POP Reprezentatywna PZPR przy Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Stargardzie Szczec. 1960-1973; sygn. 285-288; 4 j.a. 41. POP Reprezentatywna PZPR przy Stargardzkim Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego 1960-1967; sygn. 289-291; 3 j.a. 42. POP Reprezentatywna PZPR przy Zakładzie Przemysłu Terenowego (Zakładzie Urządzeń Mechanicznych) w Stargardzie Szczec. 1961-1973; sygn. 292-295; 4 j.a. 43. POP Reprezentatywna PZPR przy Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Luxpol” w Stargardzie Szczec. 1971-1973; sygn. 296; 1 j.a. 44. POP Reprezentatywna-wiejska PZPR w Pęzinie 1959-1974; sygn. 297-300; 4 j.a. 45. POP Reprezentatywna-wiejska PZPR w Wapnicy 1960-1975; sygn. 301-304; 4 j.a. 46. POP Reprezentatywna PZPR przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Witkowie 1959-1973; sygn. 305-308; 4 j.a. 47. Komitet Zakładowy PZPR przy RRZD w Barzkowicach 1974-1975; sygn. 309; 1 j.a. 48. Komitet Zakładowy PZPR przy Nadleśnictwie Państwowym w Dobrzanach 1973-1975; sygn. 310; 1 j.a. 49. Komitet Zakładowy PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Chociwlu 1973-1975; sygn. 311; 1 j.a. 50. Komitet Zakładowy PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Ińsku 1973-1975; sygn. 312; 1 j.a. 51. POP Reprezentatywna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Pęzinie 1959-1974; sygn. 313-316; 4 j.a. 52. Komitet Zakładowy PZPR przy Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Starej Dąbrowie 1973-1975; 317 j.a.; 1 j.a. 53. POP ReprezentatywnaPZPR przy Inspektoracie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Stargardzie 1961-1970; sygn. 318-320; 3 j.a. 54. Komitet Gromadzki PZPR w Stargardzie Szczec. 1963-1971; sygn. 321-324; 4 j.a. 55. Komitet Gminny PZPR w Stargardzie Szczec. 1972-1975; sygn. 325; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 325
65/871/0 Komitet Powiatowy PZPR w Szczecinie 1948-1975 0 rozwiń
I. Komitet Powiatowy PZPR w Szczecinie 1948-1975; sygn. 1-150; 150 j.a.. 1. Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze 1949-1975; sygn. 1-28; 28 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1949-1975; sygn. 29-55; 27 j.a. 3. Posiedzenia Egzekutywy 1948-1975; sygn. 56-107; 52j.a. 4. Powiatowa Komisja Rewizyjna 1949-1951, 1959-1961; sygn. 108-109; 2 j.a. 5. Powiatowa Komisja Porozumiewawcza Partii Politycznych 1957-1960; sygn. 110; 1 j.a. 6. Sprawozdania, informacje i oceny działalności KP 1949-1960; sygn. 111-120; 10 j.a. 7. Sprawozdania statystyczne 1951-1973; sygn. 121-150; 30 j.a. II. Jednostki podległe 1949-1975; sygn. 151-260; 110 j.a. 1. Komitet Miejski PZPR w Policach 1949-1971; sygn. 151-159, 247-254, 256-260; 19 j.a. 2. Komitet Miejski PZPR w Nowym Warpnie 1949-1971; sygn. 160-163, 256; 5 j.a. 3. Komitet Gromadzki PZPR w Będargowie 1958-1966; sygn. 164-165; 2 j.a. 4. Komitet Gminny PZPR w Dobrej 1949-1953; sygn. 166-170; 5 j.a. 5. Komitet Gromadzki PZPR w Dobrej 1954-1972; sygn. 171-175; 5 j.a. 6. Komitet Gminny PZPR w Dołujach 1949-1953; sygn. 176-180; 5 j.a. 7. Komitet Gromadzki PZPR w Dołujach 1954-1972; sygn. 181-183; 3 j.a. 8. Komitet Gminny PZPR w Jasienicy 1949-1953; sygn. 184-188; 5 j.a. 9. Komitet Gromadzki PZPR w Jasienicy 1954-1956, 1959-1966, 1970-1972; sygn. 189-193; 5 j.a.. 10. Komitet Gminny PZPR w Kołbaskowie 1949-1953; sygn. 194-198; 5 j.a. 11. Komitet Gromadzki PZPR w Kołbaskowie 1954-1966; 1970-1971; sygn. 199-202; 4 j.a. 12. Komitet Gminny PZPR w Tanowie 1949-1953; sygn. 203-207, 258; 6 j.a. 13. Komitet Gromadzki PZPR w Tanowie 1954-1971; sygn. 208-211; 4 j.a. 14. Komitet Gromadzki /Gminny PZPR w Trzebieży 1959-1960, 1970-1971; sygn. 212-213, 259; 3 j.a. 15. POP Reprezentatywna PZPR w Starostwie Powiatowym i Prezydium PRN w Szczecinie 1949-1953, 1959-1975; sygn. 214-219; 6 j.a. 16. POP Reprezentatywna PZPR w Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Szczecinie 1950-1953, 1959-1975; sygn. 220-223; 4j.a. 17. POP Reprezentatywna PZPR w Budowlanym Przedsiębiorstwie Powiatowym w Szczecinie 1950-1953; sygn. 224; 1 j.a. 18. POP Reprezentatywna PZPR w Spółdzielni Pracy Kaflarskiej w Policach 1959-1966; sygn. 225-226; 2 j.a. 19. POP Reprezentatywna PZPR w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Policach 1960-1966; sygn. 227-228; 2 j.a. 20. POP Reprezentatywna PZPR w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej w Policach 1970-1972; sygn. 229-230; 2 j.a. 21. POP Reprezentatywna PZPR przy Państwowym Ośrodku Wychowawczym w Policach 1951-1953; sygn. 231; 1 j.a. 22. POP Reprezentatywna PZPR przy Komisariacie Milicji Obywatelskiej w Policach 1969-1971; sygn. 232; 1 j.a. 23. POP Reprezentatywna-wiejska PZPR w Dębostrowiu 1949-1953, 1963-1968, 1970-1973; sygn. 233-237; 4 j.a. 24. POP Reprezentatywna-wiejska PZPR w Wołczkowie 1949-1953; sygn. 238; 1 j.a. 25. Komitet Zakładowy PZPR w Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Buku 1951-1953; 238; 1 j.a. 26. POP Reprezentatywna PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Dobrej 1959-1961, 1964-1966, 1970-1975; sygn. 239-242; 4 j.a. 27. Komitet Zakładowy PZPR przy Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Skarbimierzycach 1949-1952; sygn. 243; 1 j.a. 28. Komitet Zakładowy PZPR przy Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Szczecinie 1952-1953; sygn. 244-245; 2 j.a. 29. Komitet Zakładowy PZPR przy Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Zalesiu z/s w Stolcu 1949-1951; sygn. 246; 1 j.a. 30. POP Reprezentatywna PZPR w Rejonie Ewidencji Szczecin 1975; sygn. 255; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 260
65/872/0 Komitet Powiatowy PZPR w Świnoujściu 1948-1973 [1976] 0 rozwiń
I. Komitet Powiatowy PZPR w Świnoujściu 1949-1973; sygn. 1-138; 138 j.a.. 1. Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze 1949-1973; sygn. 1-29; 29 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1949-1973; sygn. 30-52; 23 j.a.. 3. Posiedzenia Egzekutywy 1948-1973; sygn. 53-102; 50 j.a. 4. Powiatowa Komisja Porozumiewawcza Partii Politycznych 1957, 1960-1961; sygn. 103-104; 2 j.a. 5. Powiatowa Komisja Rewizyjna 1949-1952, 1962-1964; sygn. 105-107; 3 j.a. 6. Sprawozdania statystyczne 1951-1971; sygn. 108-125; 18 j.a. 7. Sprawozdania, informacje i oceny działalności KP 1949-1971; sygn. 126-138; 13 j.a. II. Jednostki podległe 1949-1975; sygn. 139-220; 82 j.a. 1. Komitet Miejski PZPR w Międzyzdrojach 1949-1967, 1971-1972; sygn. 139-146; 8 j.a. 2. Komitet Miejski PZPR w Wolinie 1949-1972; sygn. 147-157; 11 j.a. 3. Protokoły narad sekretarzy POP 1949-1953; sygn. 158-159; 2 j.a. 4. Komitet Gminny PZPR w Dargobądziu 1949-1953; sygn. 160-164; 5 j.a. 5. Komitet Gromadzki PZPR w Dargobądziu 1954-1972; sygn. 165-168; 4 j.a. 6. Komitet Gminny PZPR w Kołczewie 1949-1954; sygn. 169-174; 6 j.a. 7. Komitet Gromadzki PZPR w Kołczewie 1959-1976; sygn. 175-178; 4 j.a. 8. Komitet Gromadzki PZPR w Ładzinie 1958-1972; sygn. 179-182; 4 j.a. 9. Komitet Gminny PZPR w Przytorze 1949-1954; sygn. 183-184; 2 j.a. 10. POP Reprezentatywna PZPR przy Starostwie Powiatowym i PPRN w Świnoujściu 1949-1953, 1961-1972; sygn. 185-189; 5 j.a. 11. POP Reprezentatywna PZPR Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Świnoujściu 1949-1953, 1959-1972; sygn. 190-193; 4 j.a. 12. POP Reprezentatywna PZPR przy Zjednoczeniu Energetycznym w Świnoujściu 1949-1953, 1969-1970; sygn. 194-195; 2 j.a. 13. POP Reprezentatywna PZPR przy Spółdzielni Rybackiej „Certa” w Świnoujściu 1949-1953, 1959-1962, 1965-1972; sygn. 196-199; 4 j.a. 14. POP Reprezentatywna PZPR przy PPDiUR „Dalmor” w Świnoujściu 1950-1951; sygn. 200; 1 j.a. 15. POP Reprezentatywna PZPR międzyszkolna w Świnoujściu 1950-1952; sygn. 201; 1 j.a. 16. POP Reprezentatywna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Uninie 1949-1953; sygn. 202; 1 j.a. 17. POP Reprezentatywna PZPR przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Wolinie 1950-1953, 1960-1972; sygn. 203-207; 5 j.a.. 18. POP Reprezentatywna PZPR przy Tartaku w Wolinie 1949-1953, 1960-1972; sygn. 208-211; 4 j.a. 19. POP Reprezentatywna-wiejska PZPR w Domysłowie 1949-11953, 1960-1962, 1964-1972; sygn. 212-215; 4 j.a. 20. POP Reprezentatywna-wiejska PZPR w Sierosławiu 1949-1953, 1960-1972; sygn. 216-219; 4 j.a.. 21. POP PZPR przy Gazowni w Świnoujściu 1949-1953; sygn. 220; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 220
65/873/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Stargardzie Szczecińskim 1949-1986 0 rozwiń
1. Konferencje 1949-1985; 9 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1950-1985;13 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1952-1985; 13 j.a. 4. Miejska Komisja Kontroli Partyjnej1981-1983; 1 j.a. 5. Sprawozdania i ankiety statystyczne, informacje 1949-19866 j.a. Liczba jednostek w zespole: 42
65/874/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Świnoujściu 1949-1990 0 rozwiń
1. Konferencje 1949-1989; 18 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1949-1990; 19 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1961-1990; 30 j.a. 4. Komisje problemowe 1973-1974, 1984-1988; 3 j.a. 5. Informacje statystyczne 1973-1987; 11 j.a. 6. Plany pracy, sprawozdania i informacje 1949-1989; 15 j.a. Liczba jednostek w zespole: 96
65/875/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Cedyni [1972] 1973-1989 0 rozwiń
1. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1972-1989, 12 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1973-1989, 13 j.a. 3. Posiedzenia Egzekutywy 1973-1989, 22 j.a. 4. Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna 1975-1982, 4 j.a. - protokoły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania, protokoły i notatki z przeprowadzonych kontroli w POP i OOP na terenie gminy, korespondencja i wytyczne przesłane z Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w Szczecinie. 5. Miejsko-Gminna Komisja Kontroli Partyjnej 1979-1986, 2 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych, plany pracy, wykazy członków, korespondencja z Wojewódzką Komisją Kontroli Partyjnej w Szczecinie 6. Komisje problemowe 1981-1989, 2 j.a. - protokoły posiedzeń Komisji Współdziałania PZPR, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. 7. Sprawozdania, i ankiety statystyczne 1975-1989, 5 j.a. - informacje o sytuacji społeczno-politycznej w gminie, sprawozdania o członkach i kandydatach partii. 8. Narady aktywu 1973-1989; 7 j.a. 9. Notatki, informacje i sprawozdania 1975-1988; 2 j.a. - plany pracy Komitetu i sprawozdania z ich wykonania, informacje o przebiegu zebrań POP, oceny przebiegu rozmów indywidualnych z członkami i kandydatami partii, wykazy zdawczo-odbiorcze akt przekazywanych do archiwum KW PZPR w Szczecinie Liczba jednostek w zespole: 69
Wyświetlanie 861 do 880 z 1 758 wpisów.