Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/1056/0 Urząd Stanu Cywilnego w Suchaniu 1874-1875 0 rozwiń
1. Księgi małżeństw 1874; 2. Księgi zgonów 1875; Liczba jednostek w zespole: 2
65/1057/0 Urząd Stanu Cywilnego w Czertyniu 1874-1874 17 rozwiń
1. Księgi małżeństw 1874; Liczba jednostek w zespole: 1
65/1058/0 Kombinat Budownictwa Ogólnego Nr 1 w Szczecinie [1947] 1948-1994 0 rozwiń
1. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1949-1994; 213 j.a. 1.1. Organizacja przedsiębiorstwa 1949-1992; 11 j.a. 1.2. Przekazywanie części zadań, gruntów i majątków między przedsiębiorstwami 1953-1981; 23 j.a. 1.3. Kolegium KBO-1; 1975-1989; 3 j.a. - protokoły posiedzeń i uchwały Kolegium 1.4. Narady, konferencje 1954-1955, 1961-1972; 2 j.a. 1.5. Regulaminy, schematy organizacyjne 1953-1990; 22 j.a. 1.6. Regulaminy i instrukcje zakładowe 1957-1986; 5 j.a. 1.7. Zasady wynagradzania 1955-1988; 4 j.a. 1.8. Rejestry zarządzeń dyrektora 1980-1988; 5 j.a. 1.9. Zarządzenia wewnętrzne 1951-1994; 45 j.a. 1.10. Polecenia służbowe, pisma okólne 1951-1992; 17 j.a. 1.11. Kontrole 1955-1991; 14 j.a. 1.12. Konferencje Samorządu Robotniczego 1958-1980; 11 j.a. - protokoły posiedzeń i uchwały 1.13. Rada Robotnicza, Rada Zakładowa 1958-1991; 28 j.a. 1.14. Organizacje młodzieżowe 1953-1979; 3 j.a. 1.15. Archiwum zakładowe, wycinki prasowe 1962-1992; 4 j.a. 1.16. Skargi i wnioski 1966-1990; 3 j.a. 1.17. Współzawodnictwo pracy, współpraca i wynalazczość 1951-1989; 4 j.a. 1.18. Działalność kulturalna 1960-1976; 5 j.a. 1.19. Sprawy osobowe 1963-1976; 4 j.a. - informacje o ogólnej sytuacji kadrowej w budownictwie, absencji chorobowej, dyscyplinie pracy oraz o wykorzystaniu czasu pracy. 2. PLANOWANIE 1952-1991; 41 j.a. 2.1. Plany roczne 1952-1991; 28 j.a. 2.2. Programy działania 1965-1988; 5 j.a. 2.3. Plany zatrudnienia i funduszu płac 1952-1983; 8 j.a. 3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1947-1994; 175 j.a. 3.1. Bilanse 1947-1994; 68 j.a. 3.2. Wyniki ekonomiczne 1984-1990; 5 j.a. 3.3. Sprawozdania z działalności 1954-1991; 9 j.a. 3.4. Wykonanie zadań rzeczowych 1979-1990; 3 j.a. 3.5. Sprawozdania z wykonania planu produkcji 1951-1990; 18 j.a. 3.6. Analizy techniczno-ekonomiczne 1959-1988; 22 j.a. 3.7. Analizy zatrudnienia i funduszu płac 1957-1993; 19 j.a. 3.8. Sprawozdania gospodarki materiałowej 1969-1978; 3 j.a. 3.9. Sprawozdania z wykonani kosztów 1972-1979; 5 j.a. 3.10. Sprawozdania z wykonania inwestycji 1960-1981; 6 j.a. 3.11. Sprawozdania z warunków bhp i wypadków 1964-1993; 17 j.a. Liczba jednostek w zespole: 429
65/1059/0 Urząd Miasta i Gminy w Trzcińsku Zdroju [1950] 1973-1990 [1992] 0 rozwiń
I. AKTA RADY NARODOWEJ MIASTA I GMINY 1973-1990; 155 j.a. 1. Organizacja Rady Narodowej 1973-1990; 5 j.a. - regulaminy Rady Narodowej oraz program jej działania. 2. Sesje Rady Narodowej Miasta i Gminy 1973-1990; 28 j.a. - protokoły sesji (1973-1990), rejestr uchwał (1978-1990), realizacja uchwał (1978-1982). 3. Radni 1978-1990; 12 j.a. - sprawy osobowe (1978-1988), wnioski i interpelacje radnych (1978-1990). 4. Komisje stałe 1973-1990; 78 j.a. - układ alfabetyczny komisji wg ostatniej nazwy komisji. Na końcu każdej grupy umieszczono rejestry stanowisk, opinii i wniosków danej komisji. 5. Prezydium Rady Narodowej 1973-1990; 21 j.a. - protokoły posiedzeń 6. Samorząd mieszkańców 1974-1991; 11 j.a. - materiały dotyczące wyborów do samorządów mieszkańców miasta i gminy, działalności sołtysów i podsołtysów, zebrania wiejskie. II. AKTA URZĄDU MIASTA I GMINY [1950] 1973-1990 [1952]; 540 j.a. 1. Organizacja i zarządzanie [1972] 1973-1990; 34 j.a. - organizacja urzędu ([1972] 1973-1989), zarządzenia naczelnika (1973-1990), decyzje naczelnika (1979-1989), protokoły narad (1974-1982), skargi i wnioski (1974-1987). 2. Statystyka 1976-1990; 11 j.a. - sprawy zatrudnienia (1977-1987), rolnictwa i hodowli (1977-1990), Narodowy Spis Powszechny (1976-1977). 3. Podział administracyjny 1976-1977, 1987; 4 j.a. 4. Protokoły kontroli [1972] 1973-1991; 8 j.a. 5. Budżet i jego realizacja 1973-1989; 41 j.a. - budżet (1973-1990), zmiany budżetowe (1973-1987), sprawozdania z wykonania budżetu (1975-1990). 6.Plany i sprawozdania 1974-1990; 28 j.a. - plany perspektywiczne (1974), plany wieloletnie, plany roczne (1975-1990), sprawozdania z wykonania planów (1976-1989), 7. Czyny społeczne 1974-1980, 1986-1989; 2 j.a. - plany czynów społecznych, wartości wkładu ludności w wykonywaniu zadań objętych narodowym planem gospodarczym. 8. Oświata, nauka, wychowanie [1950] 1976-1987 [1991]; 13 j.a. - informacje ogólne dotyczące oświaty (1977, 1979, 1983-1984), organizacja i działalność szkół (od 1950 r.), organizacja innych placówek oświatowo-wychowawczych (1983, 1986). 9. Rolnictwo [1965] 1973-1990 [1992]; 33 j.a. - programy, sprawozdania i analizy (1973-1989), gospodarka gruntami (1976, 1987), scalanie gruntów, wykazy zmian gruntowych, wykazy gospodarstw. 10. Gospodarka komunalna 1976-1990; 11 j.a. - są to m.in. przeglądy miasta i gminy, a w nich dane o gospodarce wodnej, zagospodarowaniu i wykorzystaniu trwałych użytków zielonych, efektywności wykorzystania w indywidualnych gospodarstwach rolnych pomieszczeń budowlanych dla celów produkcyjnych, zamierzenia i postęp w kształtowaniu kadr dla rolnictwa, dokumentacja dotycząca budowy i modernizacji wodociągu na terenie miasta i gminy. 11. Opieka społeczna 1977-1982; 2 j.a. - zestawienia dotyczące zasiłków pieniężnych i materialnych, potrzeb i środków oraz plany pomocy społecznej. 12. Budownictwo [1968] 1973-1990; 32 j.a. - plany zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i remontów kapitalnych, ocena realizacji inwestycji i planów, plany i programy budownictwa mieszkaniowego, dokumentacja dotycząca sprzedaży działek budowlanych, ewidencja ruchu budowlanego, dokumentacja remontowa obiektów zabytkowych w gminie - pałacu w Stołecznej, Bramy Myśliborskiej i ratusza w Trzcińsku Zdroju 13. Bezpieczeństwo publiczne 1976-1981, 1986-1987; 4 j.a. - informacje Naczelnika w sprawie doskonalenia ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego, sprawozdanie z działalności powołanego 11 października 1976 r. Kolegium ds. Wykroczeń, protokoły z zebrań, na których wybierano ławników i członków Kolegium ds. Wykroczeń, materiały dotyczące powołania Miejsko-Gminnego Społecznego Komitetu Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. 14. Konkursy 1978-1983; 1 j.a. - zgłoszenia do konkursów "Złota Wiecha" i "Dom Moich Marzeń". 15. Zaopatrzenie rynku 1982-1988; 7 j.a.- informacje o ogólnych zasadach zaopatrzenia rynku. 16. Ewidencja ludności 1978-1989; 3 j.a.- wykazy stanu ludnościowego, sprawy meldunkowe. 17. Kultura 1985-1990; 2 j.a.- plany finansowe funduszu rozwoju kultury, informacje o organizowanych imprezach kulturalnych. 18. Rolnictwo - kółka rolnicze [1959] 1973-1974; 2 j.a.- informacje dotyczące działalności kółek rolniczych. 19. Nadzór nad stowarzyszeniami [1957] 1973-1988; 4 j.a. 20. Kolegium ds Wykroczeń - akta spraw 1975-1983; 290 j.a. - akta spraw popełnionych wykroczeń, analizy i sprawozdania z działalności Kolegium. 21. Plany zagospodarowania przestrzennego 1974; 1 j.a.- uproszczony plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzcińsko Zdrój. 22. Geodezja [1962] 1973-1979; 3 j.a. - osnowa geodezyjna i mapa zasadnicza okolic Trzcińska Zdroju. Liczba jednostek w zespole: 695
65/1060/0 Spuścizna Henryka Lesińskiego (1923-1994) [1915] 1923-1994 [1997] 0 rozwiń
1. Materiały biograficzne Henryka Lesińskiego - 26 j.a. z lat 1934-1996 1.1. Życiorys - 1 j.a. 1.2. Informacje o dorobku naukowym - 2 j.a. z lat 1973-1992 1.3. Kwestionariusz osobowy - 1 j.a. 1.4. Dokumenty osobiste - 1 j.a. z lat 1940-1988 1.5. Dokumenty dotyczące przebiegu nauki szkolnej, studiów, zdobywania tytułów - 11 j.a. z lat 1934-1992 1.6. Dyplony honorowe, legitymacje odznaczeń, gratulacje, nagrody - 5 j.a. z lat 1952-1994 1.7. Materiały dotyczące stanu zdrowia - 1 j.a. z lat 1981-1993 1.8. Nekrologi, kondolencje, wspomnienia - 4 j.a. z lat 1994-1996 2. Materiały aktywności Henryka Lesińskiego - 136 j.a. z lat 1952-1996 2.1. Organizacuyjnej, naukowej oraz dydaktycznej w uczelniach wyższych - 57 j.a. z lat 1968-1994 2.2. Opiniowanie prac naukowych - 9 j.a. z lat 1971-1992 2.3. Zawodowej w innych instytucjach - 2 j.a. z lat 1952-1972 2.4. Wydawniczej i redakcyjnej - 44 j.a. z lat 1963-1993 2.5. Towarzystwach społecznych, kulturalnych, naukowych, na zjazdach i konferencjach - 23 j.a. z lat 1955-1996 2.6. Zaproszenia - 1 j.a. z lat 1969-1994 3. Prace Henryka Lesińskiego - 94 j.a. z lat 1915-1997 3.1. Opracowania, artykuły i referaty - 12 j.a. z lat 1962-1991 3.2. Publikacje źródłowe - 1 j.a. z 1961 r. 3.3. Wykłady - 6 j.a. z lat 1986-1993 3.4. Prace popularnonaukowe - 2 j.a. z lat 1955-1997 3.5. Stypendia zagraniczne - 5 j.a. z lat 1956-1979 3.6. Materiały warsztatowe - 68 j.a. z lat 1915-1993 4. Korespondencja - 1 j.a. z lat 1957-1994 5. Fotografie - 2 j.a. z lat 1937-1994 6. Opracowania i artykuły naukowe innych autorów - 37 j.a. z lat 1946-1994 Liczba jednostek w zespole: 296
65/1061/0 Spółdzielnia Cumownicza Pracy "Bałtyk" z odp. udz. w Ustce 1948-1951 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 30/1956; 1948-1951; 7 j.a. - protokoły posiedzeń Zarządu Spółdzielni, protokoły kontroli; sprawozdania; bilanse. Liczba jednostek w zespole: 7
65/1062/0 Spółdzielnia Pracy Usług Portowych "Uniport" w Szczecinie 1954-1975 0 rozwiń
1. Organy kolegialne 1954-1975; sygn. 1-41; 41 j.a – protokoły Walnych Zgromadzeń (1955-1974); protokoły Rady Spółdzielni (1957-1975); protokoły posiedzeń Zarządu (1954-1967), Prezydium Rady (1966-1975), Komisji Rady (1970-1974); zbiór regulaminów organów spółdzielni (1956-1962); sprawozdania z działalności Rady (1965-1966, 1970-1971, 1973). 2. Organizacja Spółdzielni 1962-1975; sygn. 42- 66; 25 j.a. – schematy organizacyjne; zarządzenia wewnętrzne (1966-1975); instrukcje i regulaminy; protokoły kontroli (1966, 1970-1974). 3. Plany gospodarcze 1965-1974; sygn. 67-70; 4 j.a. - plan rozwoju spółdzielczych usług portowo – morskich na lata 1968 – 1985 (z 1967 roku); roczne plany gospodarcze na lata 1966, 1974. 4. Sprawozdania, analizy, informacje 1963-1975; sygn. 71-119; 49 j.a. – analizy działalności gospodarczej (1963-1964, 1967, 1970-1973); sprawozdania z działalności gospodarczej (za lata 1964, 1970, 1971, 1973), z działalności inwestycyjnej (1966-1968), z wykonania planu usług (1968), ze współzawodnictwa pracy i wynalazczości pracowniczej (1968), z zatrudnienia (1974); analizy wypadków przy pracy (1972-1974); zasady wynagradzania pracowników (1970, 1974-1975); wnioski i postulaty załogi z 1971 roku i ich realizacja; prawozdania finansowe (1965-1975). 5. Dokumentacja techniczna 1964-1972; sygn. 120-132; 13 j.a. – decyzje i wskazania lokalizacyjne (1969-1972); dokumentacja techniczna obiektów należących do Spółdzielni. 6. Podstawowa Organizacja Partyjna przy SPUP „Uniport” 1963, 1966; sygn. 133-134; 2 j.a. – sprawozdania z działalności (1960-1966). 7. AKCESJA nr 3045/2011; 1950-1977; 2804 j.a. - akta osobowe pracowników. 8. Akta kat. B; 1967-1972; 20 j.a. - kartoteki wynagrodzeń, listy płac. Liczba jednostek w zespole: 2938
65/1063/0 Spółdzielnia Pracy Usług Portowych "Shipservice" w Szczecinie 1957-1974 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 544/1974; 1957-1974; 18 j.a. - akta założycielskie Spółdzielni (1957-1974); wypisy z rejestrów sądowych; protokoły Walnych Zgromadzeń (1957-1974); protokoły posiedzeń Zarządu (1963-1973); protokoły kontroli; plany techniczno-ekonomiczne (1960-1972); analizy ekonomiczne (1958-1972); bilanse (1957-1974); akta likwidacyjne. Liczba jednostek w zespole: 18
65/1064/0 Bałtyckie Zrzeszenie Rybackie Spółdzielnia z odp. udz. w Szczecinie 1945-1948 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 5/1955; 1945-1948; 7 j.a. - organizacja-statut, wyciągi z rejestrów handlowych; protokoły Walnych Zgromadzeń; protokoły Rady Nadzorczej i Zarządu; plany i bilanse; umowy i zobowiązania członków; deklaracje członkowskie. Liczba jednostek w zespole: 7
65/1065/0 Zrzeszenie Przedsiębiorstw Gospodarki Rybnej w Szczecinie 1982-1989 0 rozwiń
I.Pion Organizacyjno-Techniczny 1982-1989; sygn. 1-66; 66 j.a. 1.Zespół ds. Organizacji 1982-1989; sygn. 1-50; 50 j.a. – organizacja branży rybnej, Zrzeszenia oraz jednostek tworzących je; akta rejestracyjne; sprawozdania z przebiegu likwidacji; protokoły posiedzeń Rady Zrzeszenia (1982-1988); akta normatywne (1983-1988); umowy i porozumienia o współpracy krajowej i zagranicznej(1983-1985); protokoły narad (1983-1988); programy działania Zrzeszenia (1983-1984) i sprawozdania z ich realizacji (1983-1987). 2.Zespół ds. Motywacji 1983-1989; sygn. 51-54; 4 j.a. – regulaminy wynagradzania pracowników Zrzeszenia (1983-1989); wnioski i postulaty płacowe pracowników branży rybnej z 1980r i ich realizacji; przegląd i atestacja stanowisk pracy w branży (1987). 3.Główny Specjalista ds. Techniczno-Inwestycyjnych 1983-1989; sygn. 55-66; 12 j.a. – założenia techniczne do budowy nowych kutrów (1983-1989); koncepcja odbudowy floty rybackiej (z 1983); plany inwestycji w rybołówstwie (1984-1985); raport o sytuacji transportu samochodowego (1985-1986); plany inwestycji chłodniczych (1987) oraz informacje o karach za zanieczyszczanie środowiska naturalnego (1983). II.Pion Połowów i Marketingu 1983-1989; sygn. 67-97; 31 j.a. 1.Zespół ds. Połowów i Współpracy z Zagranicą 1983-1989; sygn. 67-95; 29 j.a. – protokoły narad połowowych (1983-1985); dwustronne umowy o współpracy zagranicznej; współpraca w ramach RWPG; współpraca z pozarządowymi organizacjami międzynarodowymi (1983-1989); sprawozdania z rejsów badawczych (1985). 2.Zespół ds. Handlu 1983-1987; sygn. 96; 1 j.a. – szacunkowy bilans surowców i wyrobów rybnych (1982 – 1986). 3.Zespół ds. Cen 1985; sygn. 97; 1 j.a. – cennik na ryby i przetwory rybne (1985). III.Pion Ekonomiczno-Finansowy 1983-1989; sygn. 98-129; 32 j.a. 1.Zespół ds. Finansowych 1985-1986; sygn. 98-100; 3 j.a. – porozumienie w sprawie prowadzenia wspólnej gospodarki dewizowej w branży rybnej (1986); zasady funkcjonowania systemu ekonomiczno-finansowego w branży. 2.Zespół ds. Informacji Gospodarczej 1983-1989; sygn. 101-112; 12 j.a. – sprawozdania z działalności Zrzeszenia i branży rybnej (1982-1989) 3.Zespół ds. Programowania i Analiz 1983-1989; sygn. 113-129; 17 j.a. – plany, programy i oceny rozwoju branży rybnej (1982-1989); raport o stanie rybołówstwa morskiego (1988); ocena gospodarki rybnej od 1945 do 1984r; stan państwowej floty łowczej w latach 1984-1988. Liczba jednostek w zespole: 129
65/1066/0 "Społem" Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Szczecinie 1949-1991 [1992] 0 rozwiń
I. "SPOŁEM" ZWIĄZEK SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W WARSZAWIE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W SZCZECINIE1949–1966 [1968]; 487 j.a. 1. ORGANY KOLEGIALNE: 1. Organy kolegialne. Okręgowe Zjazdy Delegatów 1958, 1961, 1965; 3 j.a. 1.2. Organy kolegialne. Rada Okręgowa 1953-1967; 31 j.a. - protokoły posiedzeń, rejestry uchwał, skład osobowy. 1.3. Organy kolegialne. Komisje Rady. Komisja Organizacyjno-Gospodarcza 1955-1961, 1963, 1965-1967 [1968]; 5 j.a. 1.4. Organy kolegialne. Komisje Rady. Komisja Społeczno- Samorządowa 1954-1966; 6 j.a. 1.5. Organy kolegialne. Komisje Rady. Komisja Obrotu Towarowego 1957; 1 j.a. 1.6. Organy kolegialne. Komisje Rady. Komisja Produkcji 1954-1960, 1963-1966 [1967]; 4 j.a. 1.7. Organy kolegialne. Komisje Rady. Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych 1957-1958, 1964-1966; 2 j.a. 1.8. Organy kolegialne. Komisja Rewizyjna 1954, 1963-1966; 2 j.a. 1.9. Organy kolegialne. Zarząd - protokoły posiedzeń, uchwały 1955, 1958-1962; 8 j.a. 2. ORGANIZACJA: 2.10. Organizacja. Struktura organizacyjna - sprawy rejestrowe, statuty, instrukcje 1951, 1956-1966; 11 j.a. - znajduje się tu schemat organizacyjny Związku Spółdzielni Spożywców w Warszawie z 1951 r., instrukcja biurowa dla oddziałów zrzeszonych z 1951 r., statut „Społem” Związku Spółdzielni Spożywców w Warszawie z 1962 r., są materiały dotyczące organizacji Oddziału Okręgowego w Szczecinie „Społem” ZSS w Warszawie, akta rejestrowe Oddziału i jednostek podległych, statut organizacyjny. 2.11. Organizacja. Zarządzenia wewnętrzne 1956-1958, 1962-1965; 4 j.a. - zarządzenia wewnętrzne, pisma okólne, instrukcje PSS „Robotnik” z lat 1956-1958 oraz zarządzenia wewnętrzne Dyrektora „Społem” ZSS w Szczecinie z lat 1962-1965. 2.12. Organizacja. Rada Rzeczoznawców do spraw Inwestycji 1959, 1964; 2 j.a. 2.13. Organizacja. Kolegium Oddziału 1962-1964, 1967; 5 j.a. 2.14. Organizacja. Narady 1954; 1965; 1 j.a. 2.15. Organizacja. Kontrole 1957-1967 [1968]; 6 j.a. 2.16. Organizacja. Wykazy placówek handlowych 1955-1957; 1 j.a. - wykaz placówek handlowych powszechnych spółdzielni spożywców w Szczecinie z lat 1955-1957. 2.17. Biuletyny Informacyjne 1949-1949; 11 j.a. 3. PLANOWANIE: 3.17. Planowanie. Plany gastronomii - sprzedaży, sieci 1952-1953, 1957-1960, 1964; 8 j.a. 3.18. Planowanie. Plany produkcji 1955, 1961-1962; 4 j.a. 3.19. Planowanie. Plany inwestycji 1959, 1961, 1966; 3 j.a. 3.20. Planowanie. Plany działalności społeczno-samorządowej i wychowawczej 1966; 1 j.a. 3.21. Planowanie. Plany zatrudnienia i płac 1957-1962, 1964; 12 j.a. 3.22. Planowanie. Plany pracy 1959; 1 j.a. 3.23. Planowanie. Plany techniczno-ekonomiczne 1963-1964; 2 j.a. 3.24. Planowanie. Plany gospodarczo-finansowe 1960; 1 j.a. 3.25. Planowanie. Plany finansowe 1949-1951, 1953-1954, 1959-1964; 15 j.a. - plany finansowe zbiorcze Oddziału Okręgowego ZSS w Szczecinie oraz jednostkowe jednostek podległych. 4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ: 4.26. Sprawozdawczość. Analizy ekonomiczne 1950, 1952-1957, 1959-1967; 83 j.a. - analizy zbiorcze Oddziału i jednostkowe jednostek podlełych. 4.27. Sprawozdawczość. Analizy z działalności gospodarczej i społeczno-samorządowej 1959, 1963-1964; 3 j.a. 4.28. Sprawozdawczość. Inne analizy 1964-1965; 2 j.a. 4.29. Sprawozdawczość. Sprawozdania z działalności 1959-1961, 1963-1965, 1967; 12 j.a. 4.30. Sprawozdawczość. Sprawozdania z gastronomii 1961, 1964; 5 j.a. 4.31. Sprawozdawczość. Sprawozdania z produkcji 1953, 1960, 1963-1964; 4 j.a. 4.32. Sprawozdawczość. Sprawozdania z inwestycji 1954, 1958-1959, 1961-1963; 15 j.a. 4.33. Sprawozdawczość. Inne sprawozdania 1962; 2 j.a. 4.34. Sprawozdawczość. Sprawozdania z zatrudnienia i płac 1959-1964; 14 j.a. 4.35. Sprawozdawczość. Sprawozdania finansowe i bilanse 1949-1967; 197 j.a. II "SPOŁEM" WOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SZCZECINIE [1966] 1967-1982 [1988]; 887 j.a. 1. ORGANY KOLEGIALNE: 1.1. Organy kolegialne. Walne Zgromadzenia Przedstawicieli 1968-1974; 7 j.a. 1.2. Organy kolegialne. Oddziałowe Zgromadzenia Członków, Oddziałowe Walne Zgromadzenia Przedstawicieli 1968-1980, 1982; 46 j.a. 1.3. Organy kolegialne. Rada - protokoły posiedzeń, uchwały, sprawozdania, skład osobowy 1966-1983; 36 j.a. 1.4. Organy kolegialne. Komisje Rady. Komisja Organizacyjno-Ekonomiczna 1969-1980; 3 j.a. 1.5. Organy kolegialne. Komisje Rady. Komisja Społeczno-Samorządowa 1967-1981; 5 j.a. 1.6. Organy kolegialne. Komisje Rady. Komisja Obrotu Towarowego 1977-1980; 1 j.a. 1.7. Organy kolegialne. Komisje Rady. Komisja Produkcji i Gastronomii 1968-1981; 4 j.a. 1.8. Organy kolegialne. Komisje Rady. Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych 1966-1973; 6 j.a. 1.9. Organy kolegialne. Komisje Rady. Komisja do spraw Cen 1978-1981; 19 j.a. 1.10. Organy kolegialne.Komisje Rady. Komisja Rewizyjna 1967-1983; 6 j.a. 1.11. Organy kolegialne. Zarząd - protokoły posiedzeń, uchwały 1967-1982; 54 j.a. 2. ORGANIZACJA: 2.12. Organizacja. Akta rejestrowe 1967-1982; 3 j.a. - są to akta rejestrowe „Społem” Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Szczecinie 2.13. Organizacja. Organizacja - protokół założycielski, statuty, zmiany w strukturze 1967, 1970, 1973, 1975-1982; 6 j.a. 2.14. Organizacja. Regulaminy organizacyjne 1969-1970, 1975, 1978-1980, 1982; 23 j.a. - regulamin organizacyjny „Społem” Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Szczecinie z 1969 r., regulaminy poszczególnych oddziałów Spółdzielni. 2.15. Organizacja. Regulaminy pracy 1970, 1977, 1979-1980; 18 j.a. 2.16. Organizacja. Instrukcje 1969-1972; 19 j.a. - zachowane instrukcje dotyczą przede wszystkim obiegu dokumentów księgowych. 2.17. Organizacja. Zarządzenia wewnętrzne 1973-1982; 3 j.a. 2.18. Organizacja. Protokoły z narad dyrekcyjnych oddziałów i zakładów 1975-1978, 1981; 5 j.a. 2.19. Organizacja. Protokoły posiedzeń Zespołu Specjalistów "Społem" WSS w Szczecinie 1973-1983; 6 j.a. 2.20. Organizacja. Protokoły z narad księgowych 1970-1974; 1 j.a. 2.21. Organizacja. Zebrania obwodowe 1977-1980; 2 j.a. 2.22. Organizacja. Kontrole 1967-1971, 1980-1982 [1988]; 2 j.a. - w jednym poszycie znajdują siękontrole Najwyższej Izby Kontroli, Izby Skarbowej, Państwowej Inspekcji Handlowej Okręgowego Inspektoratu w Szczecinie i innych przeprowadzone w "Społem" Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Szczecinie, "Społem" Centralnym Związku Spółdzielni Spożywców Oddziale Wojewódzkim w Szczecinie i "Społem" Szczecińskiej Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Szczecinie. 2.23. Organizacja. Konferencje aktywu polityczno-gospodarczego, konferencje partyjno 1977-1980; 9 j.a. 2.24. Organizacja. Udział w naradach i zjazdach obcych 1968-1969; 1 j.a. 2.25. Organizacja. Pełnomocnictwa 1975-1980; 1 j.a. 2.26. Organizacja. Reorganizacje, przekazywanie - przejmowanie przedsiębiorstw i sieci 1976-1978, 1980-1981; 14 j.a. - znajdują się tu materiały dotyczące m.in. przejmowania i przekazywania sieci handlowej (z i do sektora państwowego) w związku ze zmianami w organizacji i zarządzaniu handlem wewnętrznym w 1976 i idących za tym zmian w reorganizacji „Społem” WSS w Szczecinie. 2.27. Organizacja. Wykazy sieci zakładów gastronomicznych 1977; 1 j.a. - jest to wykaz sieci zakładów gastronomicznych na terenie Szczecina i Polic z 1977 r. 2.28. Organizacja. Informacja o funkcjonowaniu handlu i gastronomii w okresie strajkowym z dnia 02.09.1980 r. 1980; 1 j.a. 3. PLANOWANIE: 3.29. Planowanie. Plany 5-letnie 1972, 1977, 1980; 2 j.a. 3.30. Planowanie. Plany społeczno-gospodarcze 1975, 1978-1980; 7 j.a. 3.31. Planowanie. Plany sprzedaży detalicznej 1971-1974, 1980-1983; 16 j.a. 3.32. Planowanie. Plany gastronomii 1970, 1975, 1977-1983; 12 j.a. 3.33. Planowanie. Plany produkcji 1970, 1972-1973, 1977-1978; 5 j.a. 3.34. Planowanie. Plany usług 1972-1975, 1977, 1980-1981; 14 j.a. 3.35. Planowanie. Plany inwestycji 1968-1969, 1974; 2 j.a. 3.36. Planowanie. Plany zakupu, zaopatrzenia, zapasów, obrotu magazynowego 1970-1971, 1977-1978, 1980-1983; 8 j.a. 3.37. Planowanie. Plany postępu organizacyjno-technicznego 1973-1974; 10 j.a. 3.38. Planowanie. Plany zatrudnienia i płac 1971, 1974-1975; 5 j.a. 3.39. Planowanie. Plany techniczno-ekonomiczne 1971, 1977-1982; 8 j.a. 3.40. Planowanie. Plany finansowe 1971-1973, 1977-1982; 17 j.a. 4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ: 4.41. Sprawozdawczość. Analizy działalności gospodarczej 1970; 1 j.a. 4.42. Sprawozdawczość. Analizy techniczno-ekonomiczne 1972, 1976, 1978-1982; 6 j.a. 4.43. Sprawozdawczość. Analizy z wykonania inwestycji 1974-1975, 1978, 1980; 4 j.a. 4.44. Sprawozdawczość. Analizy ekonomiczne 1968-1974, 1976-1983; 21 j.a. - są to analizy zbiorcze „Społem” Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Szczecinie oraz analizy oddziałów. 4.45. Sprawozdawczość. Inne analizy 1979; 2 j.a. 4.46. Sprawozdawczość. Sprawozdania z działalności gospodarczej i społeczno-samorządowej 1968, 1970, 1973-1982; 22 j.a. 4.47. Sprawozdawczość. Oceny pracy oddziałów 1978-1981; 13 j.a. - są to oceny pracy oddziałów w: Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Nowogardzie, Stargardzie Szczecińskim, Szczecinie oraz zbiorcze „Społem” Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Szczecinie. 4.48. Sprawozdawczość. Sprawozdania ze sprzedaży detalicznej 1968, 1970, 1974-1983; 13 j.a. 4.49. Sprawozdawczość. Sprawozdania z gastronomii oraz z zakładów zbiorowego żywienia 1972-1983; 38 j.a. 4.50. Sprawozdawczość. Sprawozdania z produkcji 1972-1983; 20 j.a. 4.51. Sprawozdawczość. Sprawozdania z usług 1977-1983; 16 j.a. 4.52. Sprawozdawczość. Sprawozdania ze sprzedaży w domach handlowych 1972-1975, 1978-1979; 6 j.a. 4.53. Sprawozdawczość. Sprawozdania spożywczych sklepów samoobsługowych 1978-1979; 2 j.a. 4.54. Sprawozdawczość. Sprawozdania z dostaw na zaopatrzenie rynku, z gospodarki magazynowej, z zakupu towarów 1976-1983; 20 j.a. 4.55. Sprawozdawczość. Sprawozdania z obrotów przedsiębiorstw handlowych 1973-1975, 1977-1982; 6 j.a. 4.56. Sprawozdawczość. Sprawozdania ze stanu targowisk 1979-1980; 1 j.a. 4.57. Sprawozdawczość. Sprawozdania z inwestycji i kapitalnych remontów 1968, 1976-1980; 13 j.a. 4.58. Sprawozdawczość. Sprawozdania z zatrudnienia i płac 1974-1983; 35 j.a. - są tu sprawozdania zbiorcze, jednostkowe z oddziałów oraz sprawozdania z zatrudnienia i płac w usługach czy produkcji. 4.59. Sprawozdawczość. Inne sprawozdania 1972-1983; 35 j.a. 4.60. Sprawozdawczość. Sprawozdania finansowe i bilanse 1967-1983; 205 j.a. - są tu sprawozdania finansowe i bilanse zbiorcze „Społem” Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Szczecinie a także jednostkowe oddziałów. III. "SPOŁEM" CENTRALNY ZWIĄZEK SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE[1982] 1983 – 1987 [1988]; 171 j.a. 1. ORGANY KOLEGIALNE: 1.1. Organy kolegialne. Zgromadzenia Przedstawicieli1983; 1 j.a. 1.2. Organy kolegialne. Zarząd - protokoły posiedzeń, protokoły z narad 1983-1987; 8 j.a. 2. ORGANIZACJA: 2.3. Organizacja. Struktura organizacyjna - statuty, zmiany w strukturze organizacyjnej 1982-1987; 4 j.a. - znajduje się tu statut „Społem” Centralnego Związku Spółdzielni Spożywców Oddziału Wojewódzkiego w Szczecinie z 1982 r., pełnomocnictwo w sprawie utworzenia Oddziału Wojewódzkiego oraz zmiany w strukturze organizacyjnej związku w latach 1983–1987. 2.4. Organizacja. Regulaminy organizacyjne 1983-1987; 9 j.a. 2.5. Organizacja. Regulaminy pracy, ochrony p.poż. 1983-1984; 3 j.a. 2.6. Organizacja. Zarządzenia wewnętrzne 1983-1987; 4 j.a. 2.7. Organizacja. Zebrania obwodowe 1983-1987; 4 j.a. 2.8. Organizacja. Zakładowy system wynagrodzeń – porozumienia 1987; 4 j.a. 2.9. Organizacja. Współpraca i współdziałanie z zagranicą b.d.; 1 j.a. - jest to porozumienie zawarte z Wojewódzkim Związkiem Spółdzielni Spożywców w Rostocku. 2.10. Organizacja. Informacje o ośrodkach "Praktyczna Pani", "Praktyczny Pan" 1984-1985; 2 j.a. 2.11. Organizacja. Stan spółdzielczości spożywców w województwie szczecińskim 1983; 1 j.a. 3. PLANOWANIE: 3.12. Planowanie. Plany i programy wieloletnie 1984-1987; 5 j.a. - są to plany i programy działalności „Społem” Centralnego Związku Spółdzielni Spożywców Oddziału Wojewódzkiego w Szczecinie na lata 1986–1990 oraz programy rozwoju spółdzielczości spożywców do 2000 r. 3.13. Planowanie. Plany działalności gospodarczej 1983, 1987; 3 j.a. 3.14. Planowanie. Plany sieci spółdzielni 1983; 1 j.a. 3.15. Planowanie. Plany gastronomii 1983; 1 j.a. 3.16. Planowanie. Plany produkcji 1983; 2 j.a. 3.17. Planowanie. Plany obrotu magazynowego 1983; 1 j.a. 3.18. Planowanie. Inne plany 1984-1986, 1988; 3 j.a. 3.19. Planowanie. Plany finansowe 1984-1987; 7 j.a. 4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ: 4.20. Sprawozdawczość. Analizy ekonomiczne 1984-1988; 7 j.a. 4.21. Sprawozdawczość. Analizy zatrudnienia i płac 1985; 2 j.a. 4.22. Sprawozdawczość. Inne analizy 1984; 1 j.a. 4.23. Sprawozdawczość. Sprawozdania z realizacji planów społeczno-gospodarczych 1985-1987; 5 j.a. 4.24. Sprawozdawczość. Sprawozdania z działalności samorządowej i społeczno–wychowawczej 1984-1988; 5 j.a. 4.25. Sprawozdawczość. Oceny pracy, działalności 1983-1987; 5 j.a. - są to zbiorcze oceny pracy oraz oceny Powszechnych Spółdzielni Spożywców a także Zakładu Remontowo–Budowlanego w Szczecinie. 4.26. Sprawozdawczość. Sprawozdania ze sprzedaży detalicznej 1982-1983, 1985; 3 j.a. 4.27. Sprawozdawczość. Sprawozdania z gastronomii 1983-1988; 11 j.a. 4.28. Sprawozdawczość. Sprawozdania z produkcji 1984-1985, 1988; 2 j.a. 4.29. Sprawozdawczość. Sprawozdania z usług 1984, 1987; 2 j.a. 4.30. Sprawozdawczość. Sprawozdania z zakupu towarów, obrotu, zaopatrzenia, zapasów magazynowych 1982-1988; 21 j.a. 4.31. Sprawozdawczość. Sprawozdania z inwestycji 1985-1986; 1 j.a. 4.32. Sprawozdawczość. Sprawozdania z reklamacji 1985-1988; 4 j.a. 4.33. Sprawozdawczość. Sprawozdania inne 1982-1988; 11 j.a. 4.34. Sprawozdawczość. Sprawozdania z zatrudnienia i płac 1984-1988; 9 j.a. 4.35. Sprawozdawczość. Sprawozdania finansowe i bilanse 1984-1988; 18 j.a. IV. "SPOŁEM" SZCZECIŃSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA W SZCZECINIE[1985] 1988 -1991 [1992]; 34 j.a. 1. ORGANY KOLEGIALNE. Zarząd - protokoły posiedzeń, protokoły z narad, decyzje, uchwały, zarządzenia 1987-1990 [1992]; 7 j.a. - znajdują się tu protokoły z narad w sprawie powołania i kształtu organizacyjnego „Społem” Szczecińskiej Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Szczecinie, są tu również decyzje, zarządzenia, uchwały Zarządu „Społem” Szczecińskiej Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Szczecinie a także Zarządu „Merkury” Szczecińskiej Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Szczecinie 2. ORGANIZACJA: 2.2. Organizacja. Sprawy organizacyjno–rejestrowe 1987-1990; 1 j.a. -znajduje się tu rejestr „Społem” Szczecińskiej Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Szczecinie, statuty, materiały dotyczące wyboru Rady Nadzorczej.. 2.3. Organizacja. Regulaminy organizacyjne 1988; 2 j.a. - jest to regulamin organizacyjny „Społem” Szczecińskiej Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Szczecinie oraz Zakładu Budownictwa w Szczecinie. 2.4. Organizacja. Zakładowy system wynagrodzeń – porozumienia 1985, 1990; 1 j.a. 2.5. Organizacja. Biuletyn informacyjny 1989; 1 j.a. 3.PLANOWANIE: 3.6. Planowanie. Plany finansowe, sprzedaży, produkcji, sieci placówek, kosztów, zapasów 1987-1989; 5 j.a. 3.7. Planowanie. Plany kosztów likwidacji 1990-1991; 1 j.a. - są to plany kosztów likwidacji „Społem” Szczecińskiej Spółdzielni Handlowo Usługowej w Szczecinie. 4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ: 4.8. Sprawozdawczość. Analizy ekonomiczne 1989; 2 j.a. 4.9. Sprawozdawczość. Sprawozdania z działalności 1989-1990; 3 j.a. 4.10. Sprawozdawczość. Sprawozdania z zatrudnienia i płac 1989-1991; 5 j.a. 4.11. Sprawozdawczość. Sprawozdania z warunków pracy, wykorzystania czasu pracy 1988-1989; 3 j.a. 4.12. Sprawozdawczość. Sprawozdania z reklamacji 1989; 1 j.a. 4.13. Sprawozdawczość. Sprawozdania inne 1988; 1 j.a. 4.14. Sp Liczba jednostek w zespole: 1579
65/1067/0 Spuścizna Piotra Zaremby (1910-1993) 1926-1993 0 rozwiń
1. Materiały biograficzne 1926-1992; 46 j.a. 1.1. Życiorys, zestawienia bibliografii prac własnych 1957-1992; 7 j.a. 1.2. Dokumenty osobiste b.d.; 1 j.a. 1.3. Zeszyty szkolne, notatki ze studiów 1926-1933; 6 j.a. 1.4. Wspomnienia 1963-1992; 20 j.a. 1.5. Nagrody, wyróżnienia 1945-1990; 9 j.a. 1.6. Materiały okolicznościowe 1957-1992; 3 j.a. 2. Materiały o twórcy zespołu - recenzje prac Piotra Zaremby, polemiki 1946-1993; 18 j.a. 3. Prace Piotra Zaremby 1929-1993; 642 j.a. 3.1. Rękopisy opracowań, artykulów, referatów, wystapień 1929-1993; 81 j.a. 3.2. Maszynopisy opracowań, artykułów, referatów, wystąpień 193901993; 97 j.a. 3.3. Egzemplarze autorskie opracowań, artykulów i referatów 1934-1993; 401 j.a. 3.4. Materiały warsztatowe 1929-1993; 63 j.a. 4. Materiały działalności Piotra Zaremby 1926-1993; 342 j.a. 4.1. Materiały działalności organizacyjno-naukowej w instytucjach, towarzystwach 1948-1993; 56 j.a. 4.2. Materiały działalności dydaktycznej w szkołąch, uczelniach wyższych, kursach 1947-1991; 39 j.a. 4.3. Opiniowanie prac naukowych i dorobku naukowego innych naukowców 1956-1993; 18 j.a. 4.4. Materiały innej działalności zawodowej 1932-1981; 43 j.a. 4.5. Dokumentacja fotograficzna dotycząca Szczecina i działalności urzędowej oraz naukowej Piotra Zaremby 1926-1979; 19 j.a. 4.6. Materiały działalności wydawniczej, redakcyjnej i opinie o pracach dla celów wydawniczych 1945-1992; 9 j.a. 4.7. Materiały działalności społecznej 1967-1990; 8 j.a. 4.8. Materiały związane z zagranicznymi wyjazdami służbowymi Piotra Zaremby 1933-1992; 150 j.a. 5. Korespondencja 1946-1993; 45 j.a. 6. Materiały dodatkowe - karty rejestracyjne opracowań architektoniczno-urbanistycznych z lat 60. XX w. odnoszące się do obszaru Pomorza Zachodniego 1946-1988; 11 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1104
65/1068/0 Zakłady Włókien Chemicznych "Chemitex-Wiskord" w Szczecinie 1946-2000 0 rozwiń
1. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1948-2000; 458 j.a. 1.1.Organizacja własnej jednostki 1951-2000; 21 j.a. 1.2. Udział w obcych organach kolegialnych 1982-2000; 6 j.a. 1.3. Konferencje, narady pracownicze 1948-1998; 18 j.a. 1.4. Zarząd Spółki 1994-2000; 5 j.a. 1.5. Rada Nardzorcza Spółki 1991-2000; 15 j.a. 1.6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 1994-2000; 7 j.a. 1.7. Uchwały 1994-2000; 4 j.a. 1.8. Współpraca z Radą Wierzycieli i restrukturyzacja 1984-2000; 21 j.a. 1.9. Regulaminy organizacyjne 1969-1999; 14 j.a. 1.10. Instrukcje, regulaminy zakładowe 1960-1999; 36 j.a. 1.11. Zarządzenia wewnętrzne 1948-2000; 126 j.a. 1.12. Kontrole 1948-2000; 56 j.a. 1.13. Komisje zakładowe 1960-2000; 23 j.a. 1.14. Współpraca z organami administracji i organizacjami społecznymi 1969-2000; 35 j.a. 1.15. Współzawodnictwo pracy 1948-1980; 13 j.a. 1.16. Skargi i wnioski 1961-1996; 7 j.a. 1.17. Wyjazdy służbowe zagraniczne 1957-1998; 14 j.a. 1.18. Kancelaria, archiwum zakładowe 1963-2000; 11 j.a. 1.19. Wzory pieczęci 1963-1994; 4 j.a. 1.20. Plany kont 1957-1996; 6 j.a. 1.21. Inwentaryzacja 1959, 1996; 2 j.a. 1.22. Szkolenia 1956-1997; 12 j.a. 2. PLANOWANIE 1953-2000; 119 j.a. 2.1. Plany wieloletnie 1955-1998; 15 j.a. 2.2. Plany techniczno-przemysłowo-finansowe 1953-2000; 69 j.a. 2.3. Plany zatrudnienia i płac 1970-1987; 7 j.a. 2.4. Plany inwestycyjne 1963-2000; 15 j.a. 2.5. Plany produkcji i sprzedaży 1993-1996; 4 j.a. 2.6. Plany postępu technicznego 1957-1990; 9 j.a. 3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1946-2000; 326 j.a. 3.1. Sprawozdania finansowe - bilanse 1946-2000; 52 j.a. 3.2. Sprawozdania finansowe - cząstkowe 1957-2000; 7 j.a. 3.3. Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym 1994-2000; 4 j.a. 3.4. Sprawozdania z inwestycji 1946-2000; 23 j.a. 3.5. Sprawozdania z wykonnania remontów 1958-2000; 6 j.a. 3.6. Sprawozdania z produkcji 1949-2000; 24 j.a. 3.7. Sprawozdania z zatrudnienia, czusu pracy, funduszu płac 1949-2000; 25 j.a. 3.8. Sprawozdania z wykorzystania materiałów 1962-1990; 5 j.a. 3.9. Sprawozdania z zaopatrzenia materiałowego 1953-2000; 20 j.a. 3.10. Sprawozdania dotyczące cen wyrobów 1983-1999; 2 j.a. 3.11. Sprawozdania ze zbytu 1971-1992; 5 j.a. 3.12. Sprawozdania z normowania i organizacji pracy 1950-1987; 8 j.a. 3.13. Sprawozdania ze stanu środków trwałych 1961-1995; 3 j.a. 3.14. Sprawozdania z realizacji postępu technicznego 1952-1992; 10 j.a. 3.15. Sprawozdania z wykonania planu kosztów 1953-2000; 35 j.a. 3.16. Sprawozdania z działalności gospodarczej 1966-2000; 57 j.a. 3.17. Sprawozdania z akcji socjalnej 1969-2000; 8 j.a. 3.18. Sprawozdania z ochrony środowiska 1973-1996; 3 j.a. 3.19. Sprawozdania z restrukturyzacji 1994-2000; 8 j.a. 3.20. Analizy ekonomiczne i problemowe 1955-1999; 21 j.a. 4. PRODUKCJA 1948-2000; 88 j.a. 4.1. Normy zakładowe 1960-1995; 4 j.a. 4.2. Instrukcje technologiczne 1953-1975; 5 j.a. 4.3. Paszporty maszyn 1966-1984; 24 j.a. 4.4. Zużycie surowców 1951-2000; 12 j.a. 4.5. Procesy technologiczne 1956-1998; 26 j.a. 4.6. Rozliczenie surowców do produkcji jedwabiu i kordu 1961-2000; 10 j.a. 4.7. Gospodarka energetyczna 1948-1986; 6 j.a. 5. ZATRUDNIENIE I PŁACE 1954-2000; 32 j.a. 6. ZBYT I POLITYKA CENOWA 1968-2000; 27 j.a. 7. NORMOWANIE PRACY 1962-1998; 27 j.a. 8. INWESTYCJE 1948-1998; 12 j.a. 9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1956-2000; 45 j.a. 9.1. Przepisy dotyczące bhp 1972-1996; 7 j.a. 9.2. Instrukcje bhp 1969-1999; 20 j.a. 9.3. Plany bhp 1976-1987; 3 j.a. 9.4. Sprawozdania z wypadków przy pracy, chorób zawodowych, warunków pracy 1956-2000; 15 j.a. 10. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I OBRONA CYWILNA 1958-2000; 22 j.a. 10.1. Ochrona p.poż. 1958-1998; 12 j.a. 10.2. Obrona cywilna 1978-2000; 10 j.a. 11. RACJONALIZACJA I WYNALAZCZOŚĆ 1949-1999; 46 j.a. 11.1. Organizacja ruchu racjonalizatorskiego 1949-1999; 7 j.a. 11.2. Patenty 1952-1990; 15 j.a. 11.3. Świadectwa autorskie 1962-1983; 4 j.a. 11.4. Ewidencja wynalazków 1952-2000; 12 j.a. 11.5. Tematyka wynalazczości 1953-1985; 4 j.a. 11.6. Zakładowy Klub Techniki i Racjonalizacji 1963-1990; 4 j.a. 12. INFORMATYKA 1970-1994; 7 j.a. 13. OCHRONA ŚRODOWISKA 1956-2000; 28 j.a. 14. KONFERENCJE SAMORZĄDU ROBOTNICZEGO 1959-1982; 10 j.a. 15. SAMORZĄD PRACOWNICZY 1948-1994; 47 j.a. 15.1. Rada Zakładowa 1948-1981; 27 j.a. 15.2. Rada Pracownicza 1981-1994; 17 j.a. 16. ZWIĄZKI ZAWODOWE 1972-2000; 7 j.a. 17. PRACA KULTURALNO-OŚWIATOWA 1946-2000; 46 j.a. 17.1. Negatywy fotograficzne, zdjęcia 1968-1988; 13 j.a. 17.2. Wycinki prasowe, rozgłośnia zakładowa, ulotki 1969-2000; 11 j.a. 17.3. Gazety zakładowe 1964-1983; 2 j.a. 17.4. Zakładowa kronika filmowa 1971-1977; 16 j.a. 17.5. Monografie, księga zasłużonych 1960-1980; 4 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1345
65/1069/0 Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział Okręgowy w Szczecinie [1962] 1964-2011 0 rozwiń
1. ORGANY KOLEGIALNE 1967-2011; 64 j.a 1.1. Wojewódzkie Zjazdy Związku Teatrów Amatorskich 1967, 1970, 1975; 3 j.a. 1.2. Krajowe Zjazdy Delegatów 1984-2007; 7 j.a. 1.3. Walne Zjazdy i Zebrania 1983-1995; 4 j.a. 1.4. Posiedzenia Zarządu 1974-2011; 23 j.a. 1.5. Zebrania Prezydium 1968-2010; 21 j.a. 1.6. Walne zebrania członków Towarzystwa 1979-2011; 6 j.a. 2. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 1968-1999; 56 j.a. 2.1. Statut Towarzystwa 1968-1976; 2 j.a.- statuty Towarzystwa oraz materiały dotyczące reorganizacji struktury organizacyjnej Towarzystwa. 2.2. Plany i sprawozdania z działalności 1970-1999; 26 j.a. 2.3. Sprawy socjalno-organizacyjne Towarzystwa 1969-1984; 9 j.a.- protokoły zdawcze biura Towarzystwa w związku z zawieszeniem działalności w 1981 r., zamówienia na programy teatralno-egukacyjne. 2.4. Współdziałanie z Zarządem Głównym 1972-1984; 4 j.a.- sprawozdania z działalności, plany pracy pracy, plany finansowe, protokoły oceny organizowanych konkursów. 2.5. Współdziałanie z jednostkami zewnętrznymi 1986-1989; 5 j.a. - materiały otrzymywane m.in. z Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dotyczące programów rozwoju kultury w województwie, informacje o formach upowszechniania teatrów w środowiskach szkolnych. 2.6. Wykazy zespołów teatralnych 1970-1978; 6 j.a. 2.7. Jubileusze Towarzystwa 1977-1998; 4 j.a.- publikacja nt działalności Towarzystwa w latach 1970-1980, materiały z obchodów 70. i 80-lecia Towarzystwa. 3. CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA 1970-2008; 8 j.a.- wykazy członków 4. KONKURSY I IMPREZY ARTYSTYCZNE 1963-2009; 137 j.a. 4.1. Konkursy ogólnopolskie 1969-2006; 70 j.a.- informacje o rozpoczęciu eliminacji do konkursów, zgłoszenia uczestników, regulaminy konkursów, protokoły posiedzeń jury konkursów. Zgromadzone materiały dot. nastepujących konkursów: Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Bliżej Teatru, Ogólnopolski Festiwal Taetrów Amatorskich, Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form. 4.2. Konkursy lokalne 1974-2009; 46 j.a.- informacje o rozpoczęciu eliminacji do konkursów, zgłoszenia uczestników, regulaminy konkursów, protokoły posiedzeń jury konkursów. Zgromadzone materiały dot. nastepujących konkursów: Młodzi Miłośnicy Melpomeny, Konkurs "Przyjaciele Teatru", 4.3. Współorganizacja imprez kulturalnych 1975-1989; 10 j.a. 4.4. Biuletyny, publikacje i wycinki prasowe 1963-2008; 12 j.a. Liczba jednostek w zespole: 262
65/1070/0 Wojewódzki Urząd Statystyczny w Szczecinie 1945-2004 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 1704/2002; 1970-1998; 771 j.a. - roczne i kwartalne sprawozdania statystyczne z poszczególnych branż gospodarki narodowej np. budownictwo, inwestycje, łączność, transport, handel, gospodarka komunalna, działalność prywatnych zakładów przemysłowych, działalność przedsiębiorstw państwowych (1976-1994), sprawozdania z zatrudnienia (1976-1991), sprawozdania statystyczne z wykonania planów gospodarczych (1976-1992), sprawozdania finansowe i tabulogramy wynikowe (1976-1998), przeceny środków trwałych (1982-1983, 1989), budżety miast i gmin i roczne sprawozdania z ich wykonania (1993-1993), sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych (1992-1994). 2. AKCESJA nr 1755/2002; 1970-1998; 978 j.a. - sprawozdania z zatrudnienia i wynagrodzeń (1976-1998), sprawozdania z zakresu oświaty, kultury, turystyki i kultury fizycznej(1970-1998), sprawozdania z zakresu ewidencji ludności (1978-1998), sprawozdania z zakresu opieki społecznej i ochrony zdrowia (1976-1998), sprawozdania ze stanu bhp (1983-1998), sprawozdania z handlu i rzemiosła (1976-1998), sprawozdania z usług (1976-1998), sprawozdania z zaopatrzenia rynku (1977-1998), sprawozdania z prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne (1993-1997), sprawozdania finansowe, roczne ankiety przedsiębiorstw (1995-1997). 3. AKCESJA nr 1826/2003; 1974-1998; 313 j.a. - sprawozdania z przewozów, przeładunków, pasażerów, ze stanu floty przedsiębiorstw gospodarki morskiej (1974-1997), sprawozdania ze stanu i wykorzystania taboru samochodowego w przedsiębiorstwach transportu samochodowego (1979-1998), sprawozdania ze stanu dróg (1979-1995), sprawozdania z wykonania usług pocztowych, telekomunikacyjnych i radiofonicznych (1974-1998), sprawozdania o wodociągach i kanalizacji (1984-1998), sprawozdania z zatrudnienia i wynagodzeniach w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, w przedsiębiorstwach pocztowo-telekomunikacyjnych (1975-1998), sprawozdania dotyczące działalności gospodarczej osób fizycznych i spółek cywilnych (1991-1998), ankiety roczne przedsiębiorstw (1991-1998), sprawozdania finansowe (1994-1998), sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym (1995-1996), sprawozdania z gospodarki mieszkaniowej (1983-1998), sprawozdania z działalności fundacji, towarzystw, partii politycznych, związków zawodowych, organizacji społecznych (1997), sprawozdania z wynalazczości pracowniczej (1987), sprawozdania jednostek prowadzących działalność naukowo-badawczą (1983-1987), sprawozdania z produkcji (1976-1983). 4. AKCESJA nr 1807/2003; 1967-1999; 518 j.a. - sprawozdania z działalności inwestycyjnej i z remontów kapitalnych (1973-1999), sprawozdania o ruchu budowlanym (1967-1999), sprawozdania z czynów społecznych 1977-1989), sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac w budownictwie (1978-1999), sprawozdania z wykorzystania maszyn budowlanych (1973-1999), ankiety roczne przedsiębiorstw budowlnych (1996-1998). 5. AKCESJA nr 1809/2003; 1975-1999; 321 j.a. - sprawozdania z produkcji, kosztów, zatrudnienia i funduszu płac zakładów produkcyjnych (1975-1999), sprawozdania z gospodarki komunalnej i mieszkaniowej (1981-1982), sprawozdania ze zużycia paliw i energii (1982-1993), sprawozdania z zaopatrzenia materiałowego (1982-1984), spisy kotłów parowych (1985), sprawozdania z eksportu (1982-1983), sprawozdania z inwestycji (1993-1998), sprawozdania z działalności spółek cywilnych i prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne (1991-1996), sprawozdania z rozdysponowania mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych (1994-1998), roczne ankiety przedsiębiorstw (1995-1998), sprawozdania z działalności przedsiębiorstw handlowych i gastronomicznych (1992-1999), sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym (1994-1998), indeksy cen (1993-1998), sprawozdania z zakresu ochrony zdrowia i weterynarii (1996-1999), sprawozdania finansowe (1995-1998). 6. AKCESJA nr 1825/2003; 1974-2002; 1106 j.a. - sprawozdania z zakresu rolnictwa (1975-1999), spisy rolne (1950, 1978-1996), sprawozdania z zatrudnienia i wynagrodzeń w poszczególnych gałęziach gospodarki narodowej (1977-1999), sprawozdania z wykorzystania nawozów sztucznych (1982-1996) sprawozdania z gospodarki leśnej (1979-1997), sprawozdania z gospodarki wodno-ściekowej (1985-1998), sprawozdania z ochrony środowiska (1985-1998), sprawozdania z działalności oczyszczalni ścieków (1987-1998), sprawozdania finansowe (1997), sprawozdania z działalności placówek handlowych i gastronomicznych (1998-1999), sprawozdania ze stanu i z wykorzystania taboru samochodowego (1977-1979, 1993), sprawozdania z oświaty i tablice wynikowe szkół (1977-1979), sprawozdania z pracy mikrokomputerów system MKK (1991-1993), plany pracy WUS i sprawozdania z ich wykonania (1975-1994), dokumentacja własnych programów (1977-1993), zarządzenia i wytyczne GUS (1974-1982), zarządzenia wewnętrzne WUS (1977-2002), organizacja pracy WUS (1974-1979), wykazy formularzy statystycznych (1977), roczniki WUS (1976-1978), publikacje statystyczne (1976-1990), organizacja WUS (1974-1999), protokoły kontroli WUS (1972-1993), skargi i wnioski (1971-1998), materiały narodowego spisu powszechnego - tablice wynikowe (1960, 1970, 1978, 1988), spisy kadrowe (1968, 1973, 1977, 1983), wykazy numerów rejonów statystycznych i obwodów spisowych sporządzony do NSP (1978-1983). 7. AKCESJA nr 1886/2004; 1982-2004; 249 j.a. - roczne ankiety przedsiębiorstw (1999-2001), sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym (1999-2001), sprawozdania o działalności gospodarczej (1999-2001), sprawozdania z działalności inwestycyjnej (1999-2001), sprawozdania z produkcji (1999-2001), sprawozdania z sieci handlowej i sprzedaży (1999-2001), sprawozdania z działalności spółek z udziałem kapitału zagranicznego (1998-2000), sprawozdania z cen (1999-2001), sprawozdania ze zużycia paliw, energii i produktów energetycznych (1998-2001), sprawozdania o zasobach mieszkaniowych (1999-2001), sprawozdania o wodociągach i kanalizacji (1997-2001), sprawozdania z ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej (1999-2001), sprawozdania z zakresu rolnictwa (1997-2000), sprawozdania z działalności fundacji, stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, organizacji społecznych (1997-1998), sprawozdania z zakresu ubezpieczania się przedsiębiorstw (2000), sprawozdania z produkcji, zatrudnienia i wynagrodzeń, rentowoności, inwestycji (1982-1992). Publikacje WUS 1946-2003; 233 j.a. - roczniki statystyczne województwa i powiatów (1950-2003), opracowania statystyczne obrazujące rozwój województwa (1946-2003), wojewódzkie biuletyny statystyczne (1996-2003), informacje ze spisów powszechnych z 2002 r. dla poszczególnych gmin województwa . 8. AKCESJA nr 1887/2004; 1998-2000; 115 j.a. - sprawozdania i tablice wynikowe dotyczące oświaty i szkolnictwa (1998-2000), ewidencja ludności (1998-2000), sprawozdania z zatrudnienia i wynagrodzeniach (1998-2000), sprawozdania z wypadków przy pracy i karty statystyczne wypadków (1999-2000), sprawozdania dotyczące stypendiów, zasiłków losowych i nauczania języków obcych w szkołach (1999-2000), sprawozdania o studiach dziennych, zaocznych, wieczorowych i eksternistycznych o absolwentach studiów i pomocy materialnej dla studentów (1999), sprawozdania z działalności domów dziecka, pogotowia opiekuńczego, rodzin zastępczych i wioski dziecięcej (1999-2000), sprawozdania z działalności bibliotek, teatrów muzeów, domów kultury, klubów (1999), sprawozdania z działalności szpitali, domów opieki społecznej, aptek, żłobków, uzdrowisk (1999). 9. AKCESJA nr 1895/2004; 1994-1995; 46 j.a. - spis rolny z 1994 r. 10. AKCESJA nr 719/1983, 794/1986 i 1117/1994; 1949-1976; 1417 j.a. - powszechny spis ludności z 1946 r. wg narodowości, struktura zawodowa i agrarna wg stanu na 1939 i 1949 r., informacje statystyczne (1953), sprawozdania z wykonania planów gospodarczych (za lata 1952-1960), protokoły inspekcji w wydziałach statystycznych prezydiów rad narodowych (1960-1961), zarządzenia (1960), biuletyny statystyczne powiatów (1955-1961), roczne i kwartalne sprawozdania statystyczne z poszczególnych branż gospodarki narodowej np. budownictwo, inwestycje, łączność, transport, gospodarka komunalna, działalność prywatnych zakładów przemysłowych, działalność przedsiębiorstw państwowych, (1956-1961), sprawozdania z realizacji czynów społecznych (1956-1960), ludność województwa, ludność wg powiatów (1955-1961) , metryki statystyczne-oświata i kultura, ochrona zdrowia i opieka społeczna (1949-1960), sprawozdania z zatrudnienia (1954-1961), spisy rolne zbiorcze i wg powiatów (1951-1954), sprawozdania z rolnictwa (1953-1961), spis powszechny z 1960 r., roczne i kwartalne sprawozdania statystyczne z poszczególnych branż gospodarki narodowej np… Budownictwo, inwestycje, łączność, transport, gospodarka komunalna, działalność prywatnych zakładów przemysłowych, działalność przedsiębiorstw państwowych, sprawozdania z rolnictwa, roczne i kwartalne sprawozdania statystyczne z poszczególnych branż gospodarki narodowej np. budownictwo, inwestycje, łączność, transport, handel, gospodarka komunalna, działalność prywatnych zakładów przemysłowych, działalność przedsiębiorstw państwowych (1966-1976), sprawozdania z zatrudnienia (1967-1974), spisy rolne zbiorcze i wg powiatów (1962--1975), sprawozdania z rolnictwa (1966-1975), sprawozdania z ruchu ludności (1954-1976), sprawozdania z zakresu oświaty i kultury (1966-1976), sprawozdania z zakresu opieki społecznej i zdrowia (1965-1976), sprawozdania z wykonania budżetów (1963-1974), organizacja pracy w WUS (1968-1974), inspekcje WUS w PIS (1968-1973), zarządzenia wewnetrzne (1968-1974), sprawozdania statystyczne z wykonania planów gospodarczych (1968-1974), sprawozdania roczne przedsiębiorstw z wykonania zadań gospodarczych, czyny społeczne (1973-1975). 11. AKCESJA nr 2359/2007 - korekta ewidencji 12. AKCESJA nr 2796/2010; 1960-1983; 20 j.a. - tablice wynikowe Narodowych Spisów Powszechnych z 1960, 1970, 1978 i 1983 r. 13. AKCESJA nr 2797/2010; 1960-1978; 27 j.i.co stanowi 1201 arkuszy - mapy przeglądowe obrębów i rejonów statystycznych dla przeprowadzenia Narodowych Spisów Powszechnych od 1960 do 1983 r. Liczba jednostek w zespole: 5881
65/1071/0 Spółdzielnia Pracy Remontów Statków "Remstat-Service" w Szczecinie 1963-1975 0 rozwiń
1. Wydział Organizacji i Szkolenia 1963-1975; sygn. 1 – 36; 36 j.a. - organizacja Spółdzielni (1964, 1966, 1972); materiały dotyczące przejmowania przez Spółdzielnię zakładów należących do innych spółdzielni; protokoły Walnych Zgromadzeń Członków (1964-1975); protokoły posiedzeń Rady Spółdzielni (1965-1974), Zarządu (1963-1975), Prezydium Rady (1971-1974) oraz komisji Rady (1966-1975); sprawozdania z działalności Rady Spółdzielni, jej komisji oraz Zarządu; zarządzenia wewnętrzne (1963-1975); instrukcja kancelaryjna dla spółdzielni pracy (wydana po 1966 r.); instrukcje obiegu dokumentacji techniczno – warsztatowej i warsztatowo – rozliczeniowej (1964, 1968); protokoły kontroli (1963-1974); sprawozdanie z działalności społeczno – wychowawczej, samorządowej i socjalno – bytowej (1972-1974); ocena działalności społecznego inspektora pracy (1965-1966); protokoły narad roboczych (1964-1974); protokoły komisji ds. realizacji zadań wynikających z wprowadzenia zmian systemu bodźców materialnego zainteresowania z 1970 r.; postulaty pracowników zgłoszone w 1970 roku w okresie wypadków grudniowych oraz sposób realizacji tych postulatów. 2. Dział Ekonomiczny-Główny Ekonomista 1964-1975; sygn. 37 – 75; 39 j.a. – perspektywiczne, wieloletnie i roczne plany gospodarcze: analizy działalności gospodarczej (1964-1974); sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Spółdzielni (1964-1975); sprawozdania z wykorzystania taboru kolejowego (1964-1966), z zatrudniania inwalidów (1966-1973), z realizacji inwestycji (1966-1969), z zatrudniania pracowników (1966-1971); analizy wypadków przy pracy i stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (1969-1970, 1972); ocena działalności Spółdzielni za lata 1966 – 1967 dokonana przez Wojewódzki Związek Spółdzielczości Pracy; informacja o działalności Spółdzielni w latach 1965 – 1970; Układ Zbiorowy Pracy dla stoczni remontowych z 1958 r.; wynalazczość pracownicza. 3. Dział Księgowości i Finansów-Główny Księgowy 1963-1975; sygn. 76 – 90; 15 j.a. - bilans otwarcia Spółdzielni (z 1963 r.); umowy dotyczące przejęcia terenów i środków trwałych przez Spółdzielnię: bilanse Spółdzielni (1963-1974); analiza działalności finansowej (1966-1973); analizy kosztów, strat i zysków (1968-1973). Liczba jednostek w zespole: 90
65/1072/0 Miejski Urząd Statystyczny w Szczecinie [1949] 1960-1975 0 rozwiń
Sprawozdania statystyczne dotyczące poszczególnych gałęzi gospodarki narodowej - np. rolnictwo, zatrudnienie w przemyśle państwowym i prywatnym, budownictwo, przemysł, wykazy zakładów rzemieślniczych, metryki statystyczne ludności miasta Szczecina (1949-1961). Liczba jednostek w zespole: 58
65/1073/0 Narodowy Bank Polski, Oddział III Szczecin 1952-1988 0 rozwiń
1. Protokoły narad 1967-1969; 4 j.a. 2. Informacje, opinie, oceny 1967-1968; 4 j.a. - informacja Banku Inwestycyjnego w sprawie nowych zasad gospodarki finansowej, o noworozpoczętych i kontynuowanych w 1967 r. inwestycjach, opinia banku w sprawie planu inwestycyjnego na 1967 r., ocena wielkości zadań produkcyjnych, zatrudnienia i funduszu płac na lata 1968-1969. 3. Bilanse 1952-1954; 3 j.a. 4. Plany 1966-1969; 9 j.a. - plany inwestycyjne, materiały dotyczące centralnego planu inwestycyjnego na 1967 r. 5. Analizy, sprawozdania, kontrole 1965-1969; 11 j.a. - materiały dotyczące kredytowania inwestycji, analizy wykonania NPG za lata 1965-1969 w zakresie budownictwa mieszkaniowego, sprawozdania z kontroli inwestycji. 6. Przedsiębiorstwa kredytowane 1963-1971; 13 j.a. - akta jednostek kredytowanych przez Bank. 7. AKCESJA NR 2307/2007; 1975-1988; 3 j.a. - plany pracy i kontroli wewnętrznej Oddziału (1981-1984), rewizje pełne i problemowe Oddziału (1979-1988), plan makroregionu nadmorskiego na lata 1970-1990 NBP OW w Szczecinie (z 1975 r.). Liczba jednostek w zespole: 47
65/1074/0 Bank Inwestycyjny, Oddział Wojewódzki w Szczecinie 1947-1968 0 rozwiń
Analizy wykonania zadań inwestycyjnych w województwie (1954-1968), sprawozdanie z przekazania Fabryki Kabli "Załom" w Szczecinie do eksploatacji (1966), sprawozdania finansowe, plany inwestycyjne i analizy ekonomiczne przedsiębiorstw kredytowanych - Zarządu Portu Szczecin (1962, 1966-1967), Szczecińskich Zakładów Włókien Sztucznych (1959), Portowych Centralnych Warsztatów Mechanicznych w Szczecinie (1965), Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego (1965), materiały dotyczące inwestycji "Świnoport" w Świnoujściu (1961-1962, 1966), bilanse Banku Inwestycyjnego (1947, 1950, 1952-1962), sprawozdania z wykonania funduszu płac w BI (1957-1965), sprawozdania z działalności poszczególnych wydziałów BI (1961-1965), materiały z kontroli wydziałów BI (1960-1965), zarządzenia dyrektora BI (1960-1961), spisy zadań inwestycyjnych (1963-1964), plany rzeczowo-finansowe budownictwa szkolnego (1962-1963), protokoły narad (1951-1954, 1961), organizacja Oddziału w Koszalinie (1951-1954), akta dotyczące przejęcia Banku Komunalnego (1952). Liczba jednostek w zespole: 63
65/1075/0 Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Szczecinie 1946-1949 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 402/1971; 1946-1949; 7 j.a. - bilanse za lata 1946-1945 oraz budżety na lata 1945-1948. Liczba jednostek w zespole: 7
Wyświetlanie 1 061 do 1 080 z 1 758 wpisów.