Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/1190/0 Szwedzkie Archiwum Lenne w Stralsundzie [1502] 1657-1799 [1839] 0 rozwiń
1. Akta lenne 1502-1839; 543 j.a. - akta lenne w układzie alfabetycznym wg nazwisk 59 rodów pomorskiej szlachty. 2. Spory lenne 1574-1708; 28 j.a. - usystematyzowane w układzie alfabetycznym wg powodów. Liczba jednostek w zespole: 571
65/1191/0 Okręgowa Dyrekcja Ziemstwa w Słupsku 1779-1945 0 rozwiń
1.Dyrekcja i organizacja biura 1780-1944; 48 j.a.- rewizje statutu, nominacja dyrektora ziemstwa i jego obowiązki, wybór syndyka, wybór radców dyrekcji, wybór deputowanych i ich zastępców, zjazdy ziemstwa, wynagrodzenia urzędników, ubezpieczenia zdrowotne członków dyrekcji, sprawy wynajmu pomieszczeń biurowych, remont budynku ziemstwa, sprawy personalne. 2.Posiedzenia prezydium i kolegiów 1780-1945; 144 j.a.- protokoły posiedzeń, protokoły zjazdów generalnych i powiatowych ziemstwa. 3.Kredyty, hipoteki, listy zastawne 1779-1945; 238 j.a.- sprawy dotyczące ustalania wysokości kredytów, recesy, procedury wystawiania listów zastawnych. 4.Dzierżawa i zarząd przymusowy majątków, wysokości czynszów, procedury wprowadzania zarządu przymusowego, sprawy sądowe 1783-1944; 180 j.a. 5.Obciążenia poszczególnych majątków ziemskich 1780-1945; 817 j.a.- wyciągi z ksiąg wieczystych, spory w sprawie wysokości długów usystematyzowane alfabetycznie wg nazw miejscowości. 6. Oszacowania poszczególnych majątków ziemich 1780-1942; 650 j.a.- sprawy podatkowe, pomiary gruntów, sprawy arbitrażowe dotyczące wyceny majątku ziemskiego, rachunki usystematyzowane alfabetycznie wg nazw miejscowości. Liczba jednostek w zespole: 2077
65/1192/0 Towarzystwa wodne i gruntowe na Pomorzu 1897-1944 0 rozwiń
Stosunki wodne, regulacje rzek: Ina (Ihna), Krąpiel (Krampel), Parsęta (Persente), Płociczna (Plöt-zenfliess), Rega (Rega) i strumyków, budowa śluz, melioracje łąk, projekty i koszty prac regulacyj-nych, budowa elektrowni wodnych, młyny wodne, spiętrzenia, rachunki, zakładanie spółek wodnych i wybory ich władz, zarządzenia, wykazy udziałowców, stany wód. Liczba jednostek w zespole: 55
65/1193/0 Wydział Obwodowy w Stralsundzie 1872-1937 0 rozwiń
Nadzór nad rybołówstwem, księgi wodne poszczególnych akwenów połowowych, wyznaczanie granic obszarów połowu ryb, prawo wodne, zakładanie towarzystw wodnych, połowy i prawo rybackie, nadzór nad wybrzeżem morskim, zarządzenia dotyczące spraw podatkowych, koncesje teatralne. Liczba jednostek w zespole: 65
65/1194/0 Muzeum Ziemi Stargardzkiej 1925-1943 0 rozwiń
Sprawozdania z działalności Muzeum, wycinki prasowe dotyczące historii i bieżącej działalności muzeum, notatki dotyczące herbów miast powiatu Szadzko oraz pisma odnoszące się do spraw finansowania instytucji. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1195/0 Komisarz Ochrony Przyrody dla Powiatu Stargard 1938-1944 0 rozwiń
Zarządzenia, korespondencja z landratem w Stargardzie, wyznaczanie obszarów chronionych, uzasadnienia dotyczące ochrony poszczególnych terenów, wykazy pomników przyrody (głównie drzewa) i miejsc o dużych walorach przyrodniczych, ochrona wód i bagien, ochrona ptaków. Liczba jednostek w zespole: 8
65/1196/0 Sąd Krajowy w Greifswaldzie [1849] 1879-1933 0 rozwiń
1. Generalia 1857-1909; sygn. 1-12; 12 j.a.- akta personalne 6 pracowników, wśród których wyróżniają się materiały dotyczące przebiegu pracy zawodowej prezydenta sądu, Karola Georga Christopha Budde. 2. Akta procesów cywilnych serii O 1870-1933; sygn. 13-86; 74 j.a. - akta procesów o nieruchomości, uznawanie praw własności, przywileje ekonomiczne osób fizycznych i prawnych, uczynione szkody i poniesione koszta oraz uznanie podziałów spadkowych. W sygnaturach 11, 17, 29, 37 i 61 znajdują się mapy, plany katastralne jako załączniki w postępowaniu dowodowym. Ponadto w sygn.11 znajduje się opracowanie dr F. Wigger z archiwum ze Schwerina o przywilejach Stralsundu do plaży z 1314 i 1321 roku. 3.Akta procesów kryminalnych 1848-1861; sygn. 87-89; 3 j.a. - jedna sprawa (sygn. 87) pochodzi z lat 1848 - 1850 i dotyczy pastora Corneliusa z Zarnekow. Dwie j.a. (sygn.88, 89) dotyczą procesu przeciwko burmistrzowi miasta Lassan C.F.Thomssena o deprawację nieletnich dziewcząt [1858/61]. Liczba jednostek w zespole: 89
65/1197/0 Sąd Obwodowy w Dębnie Lubuskim 1748-1945 0 rozwiń
Zespół zachowany w stanie szczątkowym. Zachowały się jedynie fragmenty z Wydziału Ksiąg Wieczystych [Grundbuchamt] oraz jedna jednostka dotycząca stwierdzenia zgonu: 1. Księgi wieczyste [Grundbuch], z lat 1839-1945, 50 j.a. - księgi wieczyste zawierają dokumentację nieruchomości wraz z ich zmianami właścicieli, obciążeniami finansowymi i służebnościami. Zachowały się księgi dla miejscowości: Barnówko [Berneuchen], Cychry [Zicher], Dargomyśl [Darrmietzel], Dębno [Neudamm], Grzymiradz [Grünrade] oraz Oborzany [Nabern]. 2. Postępowania spadkowe [Erbschaft, Testament], z lat 1924-1930, 1 j.a. - akta dotyczą stwierdzenia zgonu Anny Bormann ze wsi Cychry [Zicher]. Liczba jednostek w zespole: 51
65/1198/0 Akta personalne urzędników wymiaru sprawiedliwości 1801-1946 0 rozwiń
Jest to zbiór akt personalnych urzędników urzędów wymiaru sprawiedliwości działających w Berlinie i na terenie Pomorza, tj. prokuratur różnego szczebla, zakładów karnych i Sądu Kameralnego. Liczba jednostek w zespole: 755
65/1199/0 Zarząd Domeny Zakonnej w Kolinie 1720-1814 0 rozwiń
1. Administracja i sprawy finansowe 1753-1814; sygn. 1-9;9 j.a. - ogólne zarządzenia, kontrole, inwentaryzacje, rachunki majątku, kaucje, 2. Dzierżawy 1720-1808; sygn. 11-24; 14 j.a. - wybory dzierżawców generalnych, sprawowanie przez nich urzędu, opłaty dzierżawcze, 3. Budownictwo 1742-1811; sygn. 25-31; 7 j.a. - budowa gorzelni, budynków mieszkalnych oraz gospodarczych, naprawy: sprzętów i pomieszczeń gospodarczych, wyposażenia browaru. Liczba jednostek w zespole: 31
65/1200/0 Cechy miasta Usedom 1680-1932 0 rozwiń
1. Cech Szewców 1 j.a, z lat 1680-1857 - księga mistrzów, czeladników i uczniów. 2. Cech Piekarzy 2 j.a., z lat 1747-1932 - księga kasowa. 3. Cech Stolarzy 7 j.a., z lat 1748-1900 - generalny przywilej, statut, księga protokołowa, cechowa, rachunkowa, edykt, sprawy ogólne cechu, świadectwa dobrego urodzenia oraz odbytej nauki. Liczba jednostek w zespole: 10
65/1201/0 Akta notariusza Hansa Brocka w Łobzie 1930-1930 0 rozwiń
Zachowane materiały zawierają akta notarialne, na które składają się: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Ponadto w formie załącznika do akt występuje plan sytuacyjny parceli. Liczba jednostek w zespole: 2
65/1202/0 Akta notariusza Georga Storbecka w Świnoujściu 1940-1940 0 rozwiń
Zachowane akta to: umowy kupna-sprzedaży, uwierzytelnienia podpisów, udzielanie pełnomocnictw i upoważnień, potwierdzenia tożsamości, sprawy testamentowe i spadkowe, wystąpienia o sporządzenie wpisu w księgach gruntowych, protokoły walnych zebrań spółek akcyjnych oraz sprawy przyznania opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Liczba jednostek w zespole: 1
65/1203/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" przy Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Szczecinie 1980-1981 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Komisji Zakładowej, ewidencja członków, materiały dotyczące działalności Związku. Liczba jednostek w zespole: 4
65/1204/0 Związki Branżowe i Niezależny Związek Zawodowy "Solidarność" przy Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich "Gryf" w Szczecinie 1959-1981 0 rozwiń
1. Związki branżowe 1959-1981 - korespondencja dotycząca działalności Rady Robotniczej (1966-1974, 1978-1979), uchwały Konferencji Samorządu Robotniczego (1959-1980), realizacja uchwał KSR (1970-1972), protokoły narad (1979), protokoły narad Rad Oddziałowych (1976-1978), zarządzenia wewnętrzne (1970-1981), współzawodnictwo pracy i czyny społeczne (1979-1981), materiały dotyczące działalności klubów, imprez, sportu i turystyki (1973-1980), działalność zw. zaw. na statkach (1969-1980), działalność Społecznego Inspektora Pracy (1976-979), preliminarze budżetowe na lata 1976-1980, sprawozdania statystyczne z działalności (1975-1980), bilanse (za lata 1976-1980), raporty połowowe (1981), analizy i informacje ekonomiczne (1975-1981), sprawy socjalne (1978-1981), sprawy mieszkaniowe (1972-1981), protokoły posiedzeń Rady Zakładowej (1966-1975), ewidencja członków (1969-1979), materiały z kampanii sprawozdawczo-wyborczych do Rady Zakładowej (1976, 1977, 1980), plany pracy i sprawozdania z działalności Rady Zakładowej (za lata 1962-1980), działalność Koła Emerytów i Rencistów (1972-1980). 2. NSZZ "Solidarność" 1980-1981 - wnioski i postulaty oraz ich realizacja Liczba jednostek w zespole: 57
65/1205/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" przy Urzędzie Morskim w Szczecinie 1980-1981 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Komisji Zakładowej i zebrań wyborczych, wykazy członków, wnioski i postulaty do dyrekcji i Komisji Resortowej, realizacja postulatów, korespondencja dotycząca działalności Związku, sprawy finansowe, biuletyny i komunikaty, materiały propagandowe, pieczęcie Związku. Liczba jednostek w zespole: 12
65/1206/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" przy Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie 1980-1983 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, deklaracje członkowskie, protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Zakładowej Komisji Związkowej NSZZ "Solidarność", materiały dotyczące działalności organizacji społecznych i młodzieżowych, branżowe i autonomiczne związki zawodowe, korespondencja dotycząca działalności, materiały dotyczące działalności NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych i Sekcji Rolnej Zarządu Regionu, protokoły zebrań i posiedzeń grup związkowych NSZZ "Solidarność" z terenu woj. szczecińskiego. Liczba jednostek w zespole: 9
65/1207/0 Związki Branżowe i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" przy Szczecińskich Zakładach Papierniczych "Skolwin" 1980-1981 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń, ewidencja członków, współpraca z Krajową Komisją Porozumiewawczą NSZZ "Solidarność" w Gdańsku, Komisją Krajową Pracowników Przemysłu Papierniczego w Łodzi, ze Zjednoczeniem Przemysłu Papierniczego, Ministerstwem Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, dyrekcją Szczecińskich Zakładów Papierniczych "Skolwin", wnioski i postulaty pracowników, korespondencja dotycząca działalności Związku Liczba jednostek w zespole: 11
65/1208/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" przy Zakładzie Obliczeniowym Zjednoczenia Budownictwa Rolniczego 1980-1981 0 rozwiń
Korespondencja dotycząca działalności Związku, wnioski i postulaty pracowników. Liczba jednostek w zespole: 3
65/1209/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" przy Państwowej Inspekcji Radiowej w Szczecinie 1980-1985 0 rozwiń
Korespondencja dotycząca działalności Związku, deklaracje członkowskie, sprawy majątkowe Związku. Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 1 201 do 1 220 z 1 753 wpisów.