Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
78/1/0 Akta miasta Otwocka 1916-1950 11 rozwiń
Protokóły z posiedzeń Zarządu i Rady, podatki, sprawy dot. gminy żydowskiej i spraw żydowskich, wszystkie dziedziny życia gospodarczego i kulturalnego, ochrony zdrowia i szkolnictwa, księgi meldunkowe, spisy wyborców, budżet, pozwolenia na budowę- czyli projekty techniczne budynków, sprawozdania z działalności Rady i Zarządu, akta personalne Liczba jednostek w zespole: 4720
78/2/0 Komisja Klimatyczna Uzdrowiska Otwocka /Wydział Wykonawczy/ [1931] 1936 - 1963 0 rozwiń
1936-1939 - badanie wody i artykułów spożywczych, sprawy prasowo-reklamowe, ruch ludności, ceny w pensjonatach, sprawy organizacyjne Wydziału, korespondencja ze Związkiem Uzdrowisk Polskich, ,zarządzenia i biuletyny Związku Uzdrowisk polskich, sprawy osobowe, akcja Związku Letniskowo-Turystycznego, Listy osób przebywających w uzdrowisku, uchodźcy żydowscy z Niemiec, taksa klimatyczna, wykazy pensjonatów, zakładów leczniczych , sanatoriów, akcja sanitarno-porządkowa, ogrodnictwo i drzewostan, wykazy lekarzy. 1945-1955 - statuty, sprawy organizacyjne, sprawy personalne, sprawozdania i statystyka, protokóły z posiedzeń, reklama i prasa, finanse, kontrole, kwiaty i inne rośliny znajdujące się w cieplarniach Wydziału, wykaz instytucji, szpitali, sanatoriów, pensjonatów, sklepów, znajdujących się w mieście, taksa klimatyczna, akcja sanitarno-porządkowa, zdrowie publiczne, ochrona zieleni, zaopatrzenie ludności w wodę, badania bioklimatyczne, stacja meteorologiczna, , sprawy budowlane, regulacje i planowanie przestrzenne, parki, plantacje, ochrona przyrody 1956-1963 - sprawy organizacyjne, ochrona i urządzenie lasów, zieleń, zakład hodowli kwiatowych i warzyw, sprawy personalne, kontrole, plany pracy, sprawozdania, opłaty uzdrowiskowe, protokoły z posiedzeń Komisji, budżet, sprawozdania rachunkowe, i z wykonania budżetu, listy wpłat taksy klimatycznej, akta dotyczące remontu budynków, akta personalne. Liczba jednostek w zespole: 378
78/3/0 Związek Rzemieślników Żydów w Otwocku 1919 - 1932 0 rozwiń
Księgi protokółów, listy członków, skorowidze, księgi zgłoszeń o pożyczki, księgi kasowe Liczba jednostek w zespole: 9
78/4/0 Powiatowa Rada Związków Zawodowych powiatu warszawskiego Delegatura w Otwocku 1948 - 1949 0 rozwiń
Na zawartość zespołu składają materiały dot. Kongresu Związków Zawodowych z 1949 roku, protokóły z zebrań Delegatury, protokóły z zebrań Związków Zawodowych działających na terenie oddziaływania Delegatury oraz składy Zarządów, zarządzenia władz zwierzchnich, tworzenie i likwidacja związków w zakładach pracy, sprawozdania działalności, sprawy finansowe, wykazy członków, akcje propagandowe, przydziały talonów na artykuły żywnościowe i przemysłowe. Liczba jednostek w zespole: 17
78/5/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Otwocku 1952 - 1955 0 rozwiń
Zarządzenia i wytyczne władz zwierzchnich, plany pracy, skierowania do pracy, dezerterzy, narady kadry, sprawozdania z prac w terenie, prace społeczne, zawody sportowe i artystyczne., zawody strzeleckie, świetlice gromadzkie. Liczba jednostek w zespole: 15
78/6/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Garwolinie 1948 - 1955 0 rozwiń
Rozkazy, protokóły szkód, wykazy broni, zarządzenia i wytyczne Komendanta Wojewódzkiego i Powiatowego, sprawy finansowe, plany pracy, sprawozdania, księga ewidencyjna hufca gminy Podłęż, materiały szkoleniowe. Liczba jednostek w zespole: 20
78/7/0 Akta gminy Letnisko-Falenica powiat warszawski 1927 - 1952 0 rozwiń
protokóły z posiedzeń, regulaminy, książki meldunkowe, ref. Nieruchomości Opuszczonych, budżety, pozwolenia na budowę-projekty techniczne budynków, inwentaryzacja lasów wsi Rycice z 1940 r., listy płacy 1942-1950 Liczba jednostek w zespole: 643
78/8/0 vacat - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Otwocku - wybrakowano nr ubytku 105 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
78/9/0 Dozór Szkolny miasta i uzdrowiska Otwocka 1918 - 1932 0 rozwiń
Korespondencja w Inspektorem szkolnym i Zarządem Miejskim, protokóły z posiedzeń, budżety, sprawozdania z wycieczek, plakaty ogłaszające zapisy do szkoły, regulaminy kursów dla dorosłych, stan sanitarny pomieszczeń i urządzeń szkolnych, sprawozdanie z wizytacji szkół żydowskich, wykazy dzieci które opuściły szkole, sprawy karne, księgi kontroli kadencji Opiek Szkolnych, obowiązek szkolny, sprawy finansowe. Liczba jednostek w zespole: 34
78/10/0 Akta gminy Mińsk Mazowiecki 1890 - 1954 0 rozwiń
Sprawy wojskowe, podatkowe, dot. Żydów, Mariawitów, zarządzenia, kontrole, uchwały, zebrania, sprawy finansowe, sprawy personalne, statystyka, ubezpieczenia, podatki, szkody, sprawy majątkowe, opieka społeczna, budżet, finanse, protokóły z posiedzeń organów kolegialnych, księgi ludności. Liczba jednostek w zespole: 407
78/11/0 Akta miasta Rembertowa 1929 - 1950 0 rozwiń
1929-1939 - plan ulic, projekty techniczne budynków częściowo przekazane z okresu przed utworzeniem miasta przez gminę Wawer, książka meldunkowa Karolówki 1939-1944 - księgi podatkowe, księgi wymiaru kontrybucji, księgi właścicieli nieruchomości, księgi chorych Miejskiego Szpitala Zakaźnego w Rembertowie 1944-1950 - protokóły z posiedzeń miejskiej rady narodowej oraz sprawozdania z działalności. Komisja Porozumiewawcza Stronnictw Politycznych na której posiedzeniach dyskutowane były rozdziały mandatów radnych miedzy działające partie polityczne i organizacje społeczne. Na zebraniach Komisji Kontroli Społecznej omawiane były kontrole przeprowadzane w różnych instytucjach, protokóły z zebrań Komisji Oświaty, informują o stanie sanitarnym szkół i przedszkola, sprawozdanie z Komisji Kontroli Cen za rok 1948. Przez pewien czas działał Komitet Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju. Wykazy członków radnych i członków prezydium. Sprawozdania z działalności poszczególnych referatów. Ankieta o przebiegu działań wojennych i okupacji niemieckiej, w niej znajdują się informacje - o liczbie osób zamordowanych, aresztowanych, wywiezionych do obozów pracy i obozów koncentracyjnych, wysokości nałożonej kontrybucji, nalotach bombowych, łapankach ulicznych, rozstrzelaniach oraz obozach pracy znajdujących się na terenie miasta. Budżety i księgi biercze podatków. Liczba jednostek w zespole: 354
78/12/0 Akta gminy Siennica powiat miński 1941 - 1954 0 rozwiń
Podatki, protokóły z posiedzeń, sprawy organizacyjne, zarządzenia, opieka społeczna, oświata, walka z analfabetyzmem, sprawy budowlane, sprawy przesiedleńcze, aprowizacja, reforma rolna, przemysł, kultura i sztuka, wybory, ewidencja ludności, stayystyka dot. aktów stanu cywilnego, wykazy dzieci urodzonych w latach 1946-1947, książki ewidencyjne nieruchomości, akta personalne. Liczba jednostek w zespole: 174
78/13/0 Akta gminy Rudzienko powiat miński 1930 - 1954 0 rozwiń
Gospodarka gminna, sprawy finansowe i budowlane, wykazy osób posiadających nieruchomości, sprawozdania, wykazy członków rady, mienie opuszczone, handel, przemysł, sprawy karne, elektryfikacja, ewidencja nieruchomości, oświata, kultura, sztuka, statystyka, protokóły z posiedzeń, książki meldunkowe. Liczba jednostek w zespole: 103
78/14/0 Akta gminy Jakubów powiat miński 1868, 1898 - 1954 0 rozwiń
tablice likwidacyjne z 1868 roku, z lat 1928 - 1944 - sprawy finansowe i dot. rejestru mieszkańców i spisu ludności, z lat 1944 - 1954 rejestry mieszkańców, książki meldunkowe, sprawy finansowe, protokóły z zebrań Zarządu, gminnej rady narodowej, sołtysów, kontrole, walka z analfabetyzmem, wykazy zakładów handlowych i rzemieślniczych, podział gminy na gromady, sprawy wyznaniowe, sprawy budowy i odbudowy, wykazy zniszczonych zabudowań w czasie działań wojennych, aprowizacja i walka z drożyzna, poszukiwania przez władze osób, składy osobowe członków organów kolegialnych i pracowników, sprawozdania i plany, obszar gospodarstw, dane dot. ludności, kontrole wewnętrzne, narady pracowników. Liczba jednostek w zespole: 82
78/15/0 Akta gminy Jeruzal powiat miński 1943 - 1954 0 rozwiń
Protokóły z posiedzeń sesji i komisji, sprawy podatkowe, oświata i kultura, kontrole, plany pracy, sprawozdania, aprowizacja, opieka społeczna, bezpieczeństwo publiczne, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne. Liczba jednostek w zespole: 125
78/16/0 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa w Wielgolasie 1926 - 1942 0 rozwiń
Dziennik główna, pożyczki, wkłady oszczędnościowe, wierzyciele, inwentarz ruchomy i nieruchomy majątku kasy Liczba jednostek w zespole: 22
78/17/0 Średnia Szkoła Rolnicza w Rudzienku 1946 - 1949 0 rozwiń
Organizacja nauczania i programy szkolne arkusze ocen uczniów - zawierają dane personalne o uczniach, ich poziomie wiedzy, wykształceniu ogólnym, pochodzeniu społecznymi zawodzie rodziców statystyka i sprawozdawczość - ogólne dane dotyczące szkoły, uczniów, personelu nauczycielskiego i gospodarstwa rolnego. inwentura gospodarstwa rolnego - obrazuje inwentarz ruchomy i nieruchomy, żywy i martwy, stan zasiewów i ziemiopłodów, dochodowość, straty. Liczba jednostek w zespole: 6
78/18/0 Średnia Szkoła Rolnicza w Łukowcu 1945 - 1950 0 rozwiń
Protokóły z posiedzeń , sprawozdania z pracy i uroczystości szkolnych - zawarty w nich materiał dostarcza danych o poziomie wiedzy ogólnej i praktycznej młodzieży, o życiu szkoły, działalności organizacji młodzieżowych, organizowanych uroczystościach i zajęciach pozalekcyjnych. Arkusze ocen i świadectwa szkolne obrazują poziom ogólnej wiedzy młodzieży. Jednostka archiwalna - Historia pól - oprócz danych o glebie, uprawach i plonach, zawiera również krótką historię powstania w ośrodka rolniczego w Łukowcu i zorganizowanie przy nim szkoły rolniczej. Inwentarz gospodarstwa rolnego obrazuje ogólny stan posiadania: nieruchomości, ruchomości i inwentarza żywego. Preliminarze przedstawiają dochody i wydatki roczne. Z protokółów wizytacji wynika, że warunki materialne szkoły były bardzo trudne, poziom wiedzy uczniów niski , było natomiast duże zaangażowanie i dobry poziom nauczycieli. Liczba jednostek w zespole: 17
78/19/0 Średnia Szkoła Rolnicza w Niedziałce 1945 - 1950 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń - omawiano na nich trudności gospodarcze, kadrowe i dydaktyczne z jakimi borykali się nauczyciele ewidencja uczniów, dane personalne, sprawozdania zajęć świetlicowych i uroczystości szkolnych, arkusze ocen i odpisy świadectw, prace egzaminacyjne - świadczą o niskim poziomie wiedzy ogólnej i fachowej statystyka szkolna i gospodarcza - dane obrazujące całokształt działalności szkoły historia pół i inwentura gospodarcza - materiały w nich zawarte obrazują dzieje gospodarstwa szkolnego Liczba jednostek w zespole: 14
78/20/0 vacat - Wojewódzka Komisja Ziemska przy Urzędzie Wojewódzkim Lubelskim przekazano do Archiwum Państwowego w Lublinie, włączono do zespołu 35/403/0 Urząd Wojewódzki Lubelski 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 571 wpisów.