Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
84/1/0 Starostwo Powiatowe w Kłodzku 1945 - 1950 [1986] 0 rozwiń
Część opracowana: 1.Referat Ogólno-Organizacyjny, 1945-1949, sygn. 1-33 (instrukcje, zarządzenia, raporty statystyczno-sytuacyjne,, sprawy osobowe), 2.Referat Budżetowo-Gospodarczy, 1946-1949, sygn. 34-45 (budżety, sprawozdawczość rachunkowa, przydział kredytów), 3.Referat Administracyjno-Prawny, 1945-1948, sygn. 46-73, 53a (sprawy obywatelstwa, weryfikacje, ewidencja ludności), 4.Referat Społeczno-Polityczny, 1945-1949, sygn. 74-210, 102a (poszukiwanie osób, przepustki, wykazy Niemców, stowarzyszenia i związki, sprawy religijne, sprawozdania sytuacyjne, repatriacja Niemców, porządek publiczny), 5.Referat Osiedleńczy, 1945-1948, sygn. 211-478, 378a, 378b (karty ewidencyjne gospodarstw, opisy gospodarstw, protokoły przejmowania, zaświadczenia przesiedleńcze, osadnictwo miejskie, przydziały), 6.Referat Aprowizacji i Handlu, 1945-1949, sygn. 479-482, 480a (okólniki, zarządzenia, sprawy młyńskie, nabywanie kart przemysłowych), 7.Referat Opieki Społecznej, 1945-1950, sygn. 483-499 (zarządzenia, sprawozdania, sprawy ubezpieczeń, fundacje), 8.Referat Odbudowy, 1946-1949, sygn. 500-602, (statystyka i sprawozdawczość, grobownictwo wojenne, sprawy domów wypoczynkowych, gospodarka komunalna, sanatoria, plany inwestycyjne), 9.Referat Kultury i Sztuki, 1945-1949, sygn. 603-635 (imprezy artystyczne, życie literackie, muzea i zabytki, sprawy muzyczne, teatr), 10.Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, 1946-1949, sygn. 636-646 (statystyka i sprawozdawczość, produkcja rolna). Brak sygn.: 70, 309, 606, 609 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). 05 lipca 2018 r. - korekta ewidencji; w związku z pracami w ramach retrokonwersji, dokonano ujawnienia zawartości znajdującej się w zespole wiązki aktowej zawierającej dokumentację (fizyczne jednostki aktowe), posiadającą unikatowy opis ewidencyjny, traktując je jako samodzielne jednostki ewidencyjne; wraz z tym rozmiar zespołu zwiększył się o 8 j.a.. Liczba jednostek w zespole: 1030
84/2/0 Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich 1945 - 1950 [1959] 4 rozwiń
Część opracowana: 1.Referat Ogólny, 1945-1950, sygn. 1-38, 2a, 3a, 19a, 23a, 25a, 32a, 2.Referat Administracyjno-Prawny, 1946-1950, sygn. 39-50, 3.Referat Społeczno-Polityczny, 1945-1950, sygn. 51-97, 55a, 62a, 63a, 64a, 65a, 67a, 68a, 69a, 71a, 72a, 76a, 4.Referat Ogólno-Statystyczny, 1947-1950, sygn. 98-106, 5.Referat Przemysłowy, 1945-1950, sygn. 107-156, 6.Referat Karno-Administracyjny, 1946-1948, sygn. 157-158, 7.Referat Opieki Społecznej, 1950, sygn. 159, 8.Referat Kultury i Sztuki, 1947-1949, sygn. 160-164, 9.Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, 1946-1951, sygn. 165-203, 10.Powiatowy Inspektorat Przysposobienia Rolno-Wojskowego, 1945-1951, sygn. 204-218, 208a, 11.Powiatowa Komenda Straży Pożarnej, 1945-1947, sygn. 219-220; zawartość: zarządzenia, ogłoszenia, korespondencja, organizacja powiatu, sprawozdawczość, nadanie obywatelstwa, sprawy meldunkowe, ruch ludności, wykazy ludności narodowości niemieckiej, związki i stowarzyszenia, plany finansowo-gospodarcze, sprawy stosunku państwa do wyznań religijnych, przemysł i handel, osadnictwo, przydział gospodarstw, inwentarza żywego, produkcja roślinna, karty ewidencyjne repartiantów. Brak sygn.: 3 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Liczba jednostek w zespole: 659
84/3/0 Starostwo Powiatowe w Bystrzycy Kłodzkiej 1945 - 1950 [1996] 0 rozwiń
Część opracowana: 1.Referat Ogólno-Organizacyjny, 1945-1950, sygn. 1-14, 2.Referat Społeczno-Polityczny, 1945-1949, sygn. 15-20, 3.Referat Osiedleńczy, 1945-1949, sygn. 21-118, 4.Referat Aprowizacji i Handlu, 1945-1947, sygn. 119-126, 5.Referat Przemysłu i Handlu, 1948-1950, sygn. 127-139, 6.Referat Opieki Społecznej, 1949, sygn. 140-146, 7.Referat Kultury i Sztuki, 1945-1948, sygn. 147-150, 8.Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, 1947-1949, sygn. 151-160, 9.Referat Odbudowy, 1945-1950, sygn. 161-181; zarządzenia i okólniki, organizacja powiatu, ewidencja ruchu ludności, sprawy osiedleńcze, protokoły przekazania gospodarstw, sprawozdania statystyczne - osadnictwo, budżety gmin, sprawozdania rachunkowe. Brak sygn.: 37, 57 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Liczba jednostek w zespole: 506
84/4/0 Powiatowa Rada Narodowa w Kłodzku 1945 - 1950 0 rozwiń
Brak sygn.: 169, 299 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Liczba jednostek w zespole: 381
84/5/0 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Ząbkowicach Śląskich 1945 - 1950 0 rozwiń
Brak sygn.: 2, 19, 23, 32, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 111 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Liczba jednostek w zespole: 150
84/6/0 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Bystrzycy Kłodzkiej 1945 - 1950 [1980] 0 rozwiń
Brak sygn.: 30 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Liczba jednostek w zespole: 159
84/7/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Kłodzku [1945] 1950 - 1975 [1990] 0 rozwiń
Część opracowana: -Wydział Organizacyjno-Prawny, [1949]1950-1975, sygn. 1-318 ( 318 j.a.) – w tym: protokoły sesji powiatowej rady narodowej, interpelacje radnych, akta komisji rady, protokoły posiedzeń prezydium powiatowej rady narodowej, ankiety radnych, akta audycji lokalnych kłodzkiego radiowęzła, kontrole i rewizje, -Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego, 1951-1975, sygn. 319-418 (100 j.a.) – w tym: protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego, plany gospodarcze powiatu, sprawozdawczość z wykonania planów gospodarczych powiatu, bilanse siły roboczej, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji, -Wydział Finansowy, 1950-1975, sygn. 419-581 (163 j.a.) – w tym: Protokoły posiedzeń Komisji Podatkowej, plany pracy wydziału, akta kontroli w jednostkach podległych, plany finansowe, plany jednostkowe dochodów i wydatków budżetowych, budżety jednostkowe i zbiorcze powiatu, sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych, -Wydział Oświaty, 1951-1975, sygn. 582-643 ( 62 j.a.) – w tym: protokoły z konferencji dyrektorów przedszkoli, organizacja sieci przedszkolnej w powiecie, projekty organizacyjne przedszkoli i szkół, budżety i analizy wykonania planu gospodarczego, sprawozdawczość GUS w zakresie zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdawczość z wizytacji w jednostkach podległych i nadzorowanych, sprawozdawczość dotycząca szkół podstawowych, ponadpodstawowych i szkolnictwa dla pracujących, -Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki, 1967-1975, sygn. 644-668 (25 j.a.) – w tym: dokumentacja Powiatowego Funduszu Turystyki i Wypoczynku, plany zagospodarowania turystycznego powiatu, informacje dotyczące działalności zrzeszeń i klubów sportowych, sprawozdawczość statystyczna z zakresu kultury fizycznej i turystyki, -Wydział Spraw Wewnętrznych, [1946]1950-1975, sygn. 669-826 (158 j.a.) – w tym: plany pracy wydziału, dokumentacja kontroli w jednostkach podległych, zmiany imion i nazwisk, akta stowarzyszeń (rejestracja, ewidencja, nadzór, likwidacja), sprawy narodowościowe i sprawy ludności rodzimej, kwestie wynikające z bezpośredniej bliskości granicy państwa (przekraczanie granicy państwa), akty uznania za obywatela polskiego, poświadczenia obywatelstwa, nadzór nad działalnością urzędów stanu cywilnego, wywłaszczenia, akta spraw o wykroczenie, dokumentacja referatu wojskowego, decyzje o ustaleniu-odtworzeniu treści akt stanu cywilnego, -Wydział Skupu, 1956-1973, sygn. 827-844 (18 j.a.) – w tym: protokoły posiedzeń Powiatowego Zespołu Koordynacyjnego Wydziału Skupu, plany i sprawozdania ze skupu, sprawozdawczość z przebiegu obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków, zwierząt rzeźnych, dokumentacja kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych, -Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, 1951-1974, sygn. 845-879 (35 j.a.) – w tym: protokoły posiedzeń Powiatowego Zespołu Rolnego, programy i sprawozdania z rozwoju rolnictwa w powiecie, akta statutowe i sprawozdania z działalności spółdzielni produkcyjnych, kontrole w jednostkach podległych i nadzorowanych, dokumentacja pozyskania i inwentaryzacji zwierzyny łownej, analizy gospodarki leśnej, ewidencja i stan utrzymania parków, decyzje o uznaniu za pomnik przyrody ożywionej, -Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu, 1973-1975, sygn. 880-884 (5 j.a.) – w tym: sprawozdawczość statystyczna z zakresu działalności wydziału, plany z zakresu działalności rolnictwa, protokoły kontroli punktów skupu, -Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 1960-1974, sygn. 885-906 (22 j.a.) – w tym: sprawozdawczość statystyczna w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, dokumentacja inwentaryzacji powszechnej budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, karty ewidencyjne wodociągów i studni publicznych, informacje dotyczące cmentarnictwa (poszerzanie cmentarzy, likwidacja, stan urządzeń cmentarnych), -Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji, 1973-1975, sygn. 907-916 (10 j.a.) – w tym: plany pracy wydziału, sprawozdawczość, cmentarnictwo (zestawienia opisowe i statystyczne dotyczące cmentarzy komunalnych i wyznaniowych, decyzje o likwidacji cmentarzy), -Wydział Handlu, Przemysłu i Usług, 1950-1974, sygn. 917-932 (16 j.a.) – w tym: założenia rozwoju handlu, przemysłu i usług na terenie powiatu, wykazy zakładów przemysłowych drobnej wytwórczości, zestawienia sieci placówek usługowych, protokoły kontroli zakładów usługowych, -Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, 1950-1975, sygn. 933-1005 (73 j.a.) – w tym: plany gospodarcze w zakresie służby zdrowia, sprawozdania i analizy wykonania planów rocznych, sprawozdawczość ze stanu zatrudnienia w obszarze służby zdrowia, wykazy lekarzy, felczerów i pielęgniarek zatrudnionych na terenie powiatu, sprawozdania z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac, protokoły kontroli jednostek podległych i nadzorowanych, ewidencja zakładów leczniczo-zapobiegawczych, sprawozdania ze stanu higieny w szkołach, księgi rejestracji kart zgonu, -Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 1962-1975, sygn. 1006-1023 (18 j.a.) – w tym: plany pracy wydziału, badania, analizy i oceny sytuacji zatrudnienia w powiecie, sprawozdania z zakresu liczby zatrudnionych i pośrednictwa pracy, kontrole w jednostkach podległych i nadzorowanych. -Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, 1954-1972, sygn. 1024-1067 (44 j.a.) – w tym: programy rozwoju budownictwa indywidualnego, miejscowe plany ogólne zagospodarowania przestrzennego, decyzje o lokalizacji szczegółowej, -Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami, 1963-1973, sygn. 1068 (1 j.a.) – klasyfikacja gruntów, mapy glebowo-rolne miasta Kłodzka, -Wydziału Budżetowo-Gospodarczego, 1956-1974, sygn. 1069-1096 (28 j.a.) – w tym: preliminarze dochodów i wydatków budżetowych, bilanse, sprawozdawczość. Część nieopracowana: 1 j.a., 0,01 mb, z lat 1965-1970, 189 j.a., 1,00 mb, z lat [1945]1950-1973[1988] - sprzedaż nieruchomości, 24 j.a., 0,20 mb, z lat 1957-1973[1982] - sprzedaż nieruchomości, akta sekcji uwłaszczeń PPRN Kłodzko, nab. nr 1751, 17 j.a., 0,15 mb, z lat [1946]1973-1975[1980] - sprzedaż nieruchomości, decyzje o odpłatnym lub nieodpłatnym nadaniu nieruchomości na własność - Urząd Powiatowy Kłodzko, nab. nr 1752, 2j.a, 0,02 mb, z lat 1948-1965 - autochtoni, przywrócenie prawa własności, Karłów - PPRN Kłodzko, nab. nr 1899, 138 j.a., 1,98 mb, z lat [1948]1950-1970 - wymiana gruntów, aktualizacja stanu posiadania, obrót nieruchomościami - PPRN Kłodzko, nab. nr 2041, 2 j.a., 0,02 mb, z lat 1966-1975[1990] - gospodarka i obrót nieruchomościami, przekazywanie gruntów i nieruchomości z zarząd, sprzedaż, dzierżawa - Urząd Powiatowy w Kłodzku, nab. nr 2045, 1 j.a., 0,01 mb, z lat 1954-1956 - Komisja do Walki ze Spekulacją i Nadużyciami w Handlu - plany pracy i sprawozdania z działalności Komisji (okres: wrzesień 1954 r. - sierpień 1956 r.), PPRN Kłodzko, nab. nr 2083, 17 j.a., 0,10 mb, z lat [1946]1950-1973 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, PPRN w Kłodzku, nab. nr 2109, 13 j.a., 0,15 mb, z lat 1973-1975[1990] - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, Urząd Powiatowy w Kłodzku, nab. nr 2110, 3 j.a., 0,01 mb, z lat 1957-1959[1982-1983] - akta osobowe pracowników zwolnionych, PPRN w Kłodzku, nab. nr 2483, 193 j.a., 3,20 mb, z lat 1955-1973[1979] - nadzór nad stowarzyszeniami, spółki wodne, pozwolenia wodno-prawne PPRN w Kłodzku - dla powiatów: Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Nowa Ruda, Ząbkowice Śląskie, nab. nr 2515. 53 j.a., 0,60 mb, z lat 1950-1973[1977] - ewidencja gruntów, dzierżawa gruntów, organizacja ochotniczych straży pożarnych, nab. nr 2533 (Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kłodzku, dokumentacja aktowa), 13 j.a., 0,10 mb, z lat 1963-1973[1974] - mapy klasyfikacyjne gruntów, nab. nr 2534 (Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kłodzku, dokumentacja geodezyjno-kartograficzna), 4 j.a., 0,05 mb, z lat 1974-1975 - przekazanie terenów, sprzedaż. dzierżawa, nab. nr 2535 (Urząd Powiatowy w Kłodzku, dokumentacja aktowa). Przesunięcia międzyzespołowe (14 j.a., 0,18 mb): 2004 r., 1, Przes., 1 j.a., 0,01 mb.: jednostka archiwalna: Studium optymalizacji rozwoju i rozmieszczenia sieci usługowej miasta Kłodzka – I etap, 1971, jest przynależna do zespołu nr 21: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kłodzku, 1950-1973[1974], 2004 r., 2, Przes., 2 j.a., 0,03 mb.: jednostki archiwalne: Protokoły sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy Szczytna, 1973-1975, 1j.a.; Protokoły posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy Szczytna, 1974-1975, 1j.a., są przynależne do zespołu nr 329: Rada Narodowa Miasta i Gminy Szczytna Śląska, 1973-1990, 2004 r., 3, Przes., 1 j.a., 0,01 mb.: jednostka archiwalna: Budżet gminy i plan funduszu gminnego na rok 1973 i 1974 (gmina Szczytna), 1973-1974, jest przynależna do zespołu nr 330: Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej Śląskiej, 1973-1990, 2004 r., 4, Przes., 2 j.a., 0,03 mb.: jednostki archiwalne: Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej w Kłodzku, 1973-1975, 1j.a.; Protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Kłodzku, 1974-1975, 1j.a., są przynależne do zespołu nr 356: Gminna Rada Narodowa w Kłodzku, 1973-1990 2004 r., 5, Przes., 1 j.a., 0,01 mb.: jednostka archiwalna: Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Kłodzku, 1973-1975, jest przynależna do zespołu nr 372: Miejska Rada Narodowa w Kłodzku, 1973-1990, 2004 r., 6, Przes., 2 j.a., 0,03 mb.: jednostki archiwalne: Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Polanicy Zdroju, 1973-1974, 1j.a.; Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Polanicy Zdroju, 1974-1975, 1j.a., są przynależne do zespołu nr 376: Miejska Rada Narodowa w Polanicy Zdroju, 1973-1990, 2004 r., 7, Przes., 2 j.a., 0,03 mb.: jednostki archiwalne: Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Kudowie Zdroju, 1973-1975, 1j.a.; Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kudowie Zdroju, 1974-1975, 1j.a., są przynależne do zespołu nr 378: Miejska i Gminna Rada Narodowa w Kudowie Zdroju, 1973-1990, 2004 r., 8, Przes., 2 j.a., 0,02 mb.: jednostki archiwalne: Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej w Lewinie Kłodzkim, 1973-1975, 1j.a.; Protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Lewinie Kłodzkim, 1974-1975, 1j.a., są przynależne do zespołu nr 383: Gminna Rada Narodowa w Lewinie Kłodzkim, 1973-1976, 2004 r., 9, Przes., 1 j.a., 0,01 mb.: jednostka archiwalna: Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Dusznikach Zdroju, 1973-1975, jest przynależna do zespołu nr 406: Miejska Rada Narodowa w Dusznikach Zdroju, [1965]1973-1990. Decyzja Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu, z dnia 29 grudnia 2004 roku. Stan pierwotny: 1110 j.a., 29,36 mb, przesunięcia: 14 j.a., 0,18 mb, stan po przesunięciach: 1096 j.a., 29,20 mb; dopływ: 30 maj 2006 rok - 1 j.a., 0,01 mb, z lat 1965-1970, 20 listopad 2006 rok - 189 j.a., 1,00 mb, z lat [1945]1950-1973[1988]. Liczba jednostek w zespole: 1766
84/8/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Dzierżoniowie [1945] 1950 - 1975 [1982] 0 rozwiń
Część opracowana: 1.Referat Budżetowy, 1950-1957, sygn. 1-31, budżety jednostek podległych, 2.Referat Księgowości Budżetowej i Podatkowej, 1952-1955, sygn. 32-69, protokoły z kontroli finansowych, sprawozdania z wykonania budżetu, 3.Referat Podatków Miejskich, 1954, sygn. 70-72, karty dochodów budżetu terenowego, 4.Referat Poadtków Wiejskich, 1954-1955, sygn. 73-103, sprawozdania GUS, ankiety klasyfikacji gruntów, 5.Referat Finansów Gospodarki Narodowej, 1953-1960, sygn. 104-488, sprawozdania i plany finansowe, bilanse jednostek podległych, 6.Referat Ogólny, 1950-1953, sygn. 489-490, protokoły oceny Komisji Projektów. Część nieopracowana: Charakterystyka powiatu, wykazy grobów zołnierskich i opieka nad grobami, sprawy organizacyjne Referatu Wojskowego, działalność Referatu Wojskowego - protokoły pokontrolne, sprawy ochrony tajemnicy wojskowej, sprawy: poboru, zakwaterowania, materiałów kartograficznych, odznaczeń wojskowych, organizacji pracy, rejestracji, sprzedaż nieruchomości, metryki mostów. -nab. nr 1837, 2009 r.: 4 j.a., 0,04 mb, z lat 1964-1973[1979], -nab. nr 1845, 2009 r.: 14 j.a., 0,10 mb, z lat 1950-1973, -nab. nr 1846, 2009 r.: 6 j.a., 0,02 mb, z lat [1958]1973-1975, -nab. nr 1902, 2010 r.: 9 j.a., 0,18 mb, z lat 1958-1973[1975], -nab. nr 1935, 2011 r.: 2 j.a., 0,02 mb, z lat 1957-1973[1976], -nab. nr 1957, 2011 r.: 8 j.a., 0,09 mb, z lat 1957-1973[1975], -nab. nr 2082, 2013 r.: 1 j.a., 0,01 mb, z lat 1954-1956, -nab. nr 2176, 2014 r.: 24 j.a., 0,10 mb, z lat [1949]1950-1975[1978], -nab. nr 2357, 2017 r.: 22 j.a., 0,25 mb, z lat [1945]1950-1975, -nab. nr 2484, 2019 r.: 3 j.a., 0,01 mb, z lat 1953-1957 [1981-1982], -nab. nr 2552, 2020 r.: 9 j.a., 0,00 mb, z lat [1945]1950-1975. Liczba jednostek w zespole: 3412
84/9/0 Zarząd Miejski w Bardzie (Śląskim) powiat ząbkowicki 1945 - 1949 0 rozwiń
Brak sygn.: 14 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Liczba jednostek w zespole: 15
84/10/0 Zarząd Miejski w Dusznikach Zdroju powiat kłodzki 1945 - 1950 0 rozwiń
Część opracowana: 1.Statuty organizacyjne, 1946-1949, sygn. 1-2 (statuty organizacyjne biura Zarządu Miejskiego, podziały prac), 2.Sprawy ogólno-organizacyjne, 1945-1948, sygn. 3-17 (przepisy i zarządzenia ogólne, sprawozdania statystyczne i sytuacyjne, majątek gminy, gospodarka komunalna), 3.Sprawy finansowe, 1945-1950, sygn. 18-27 (budżety roczne, sprawozdania rachunkowe, projekty preliminarzy budżetowych). Liczba jednostek w zespole: 48
84/11/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Kłodzku 1945 - 1950 [1951] 0 rozwiń
Dokumentacja posiedzeń MRN, wykaz pracowników ZM, zarządzenia, instrukcje, regulaminy, organizacja ZM, materiały na posiedzenia ZM, sprawozdania referatów ZM, sprawozdania statystyczne, ankiety przedsiębiorstw, wykazy zakładów przemysłowych, spisy mieszkańców Kłodzka, zasiedlenie lokali mieszkalnych, statystyka rolna, przydział gospodarstw, sprawy osiedleńcze, akcja siewna, akcja żniwna, budżet miasta, preliminarze budżetowe, sprawozdania finansowe, sprawozdania kasowe, zapomogi, sprawy sanitarne, badanie żywności, kwestie weterynaryjne, Miejska Zawodowa Straż Pożarna w Kłodzku Układ akt: 1.Miejska Rada Narodowa Miasta Kłodzka (1948-1950, sygn. 1-5), 2.Dokumentacja niemieckiego składu osobowego Zarządu Miejskiego w Kłodzku pod zarządem polsko-radzieckim (1945, sygn. 6-7), 3. Zarząd Miejski w Kłodzku: - Dział Ogólny, Referat Osobowy (1945-1946, sygn. 8-13), - Dział Ogólny, Referat Organizacyjno-Prawny (1945-1950, sygn. 14-19), - Dział Ogólny, Referat Sekretariatu (1945-1950, sygn. 20-51), - Dział Administracyjny, Referat Przemysłowy (1945-1948, sygn. 52-64), - Dział Administracyjny, Referat Mieszkaniowy (1945-1949, sygn. 65-72), - Dział Administracyjny, Referat Aprowizacyjny (1945-1948, sygn. 73-85), - Dział Administracyjny, Referat Wojskowy (1945-1947, sygn. 86-89), - Dział Administracyjny, Referat Rolny (1945-1950, sygn. 90-118), - Dział Finansowy, Referat Budżetowy (1945-1950[1951], sygn. 119-136), - Dział Finansowy, Referat Podatkowy (1945-1949,sygn. 137-138), - Dział Finansowy, Referat Rachuba i Kasa Miejska (1945-1947, sygn. 139-141), - Dział Techniczny, Referat Budownictwa i Nadzoru Budowlanego (1945-1950, sygn. 142-144), - Dział Społeczny, Referat Oświaty i Kultury (1948-1950, sygn. 145-148), - Dział Społeczny, Referat Opieki Społecznej (1945-1950, sygn. 149-163), - Dział Społeczny, Referat Zdrowia Publicznego (1945-1949, sygn. 164-179), - Dział Społeczny, Referat Weterynaryjny (1945-1949, sygn. 180-191), - Miejska Zawodowa Straż Pożarna w Kłodzku (1945-1949, sygn. 192-199). Liczba jednostek w zespole: 199
84/12/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Kudowie Zdroju powiat kłodzki 1945 - 1950 0 rozwiń
Część opracowana: 1.Akta Miejskiej Rady Narodowej, 1947-1949, sygn. 1-7, 2.Referat Budżetowo-Finansowy, 1946-1949, sygn. 8-14, 3.Referat Gospodarki Komunalnej, 1946-1949, sygn. 15-18, 4.Referat Opieki Społecznej, 1946, sygn. 19, 5.Referat Rolnictwa, 1945-1950, sygn. 20-25, 6.Referat Przemysłu i Handlu, 1945-1950, sygn. 26-30; protokoły sesji i posiedzeń Prezydium, sprawy społeczno-polityczne; preliminarze budżetowe, budżety miejskich przedsiębiorstw, wykazy nieruchomości dla celów podatkowych; przydziały mieszkań i lokali użytkowych, przydziały mienia i rzeczy poniemieckich; kwestionariusze majatkowe gospodarstw poniemieckich, sprawy akcji siewnej; sprawy przemysłu i handlu. Liczba jednostek w zespole: 43
84/13/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Bystrzycy Kłodzkiej 1945 - 1950 [1979] 0 rozwiń
I.Cześć opracowana: -Protokoły posiedzeń MRN, Komisji, 1947-1950, sygn.: 1-5, -Protokoły posiedzeń Prezydium MRN, 1947-1950, sygn.: 6-9, -Zarząd Miejski - Organizacja, 1946-1950, sygn.: 10-17, -Budżety, 1945-1949, sygn.: 18-26, -Roczne sprawozdania rachunkowe, 1946-1950, sygn.: 27-30, -Dziennik główna Zarządu Miejskiego, 1950, sygn.: 31. II.Część nieopracowana: rok 2012, Nab. nr 2000; akta osobowe pracowników zwolnionych; 20 j.a., 0,06 mb.. Dawna karta B: zespół nr 13, Zarząd Miejski w Bystrzycy Kłodzkiej, 1945-1950, 33 j.a., 0,25 mb, w trakcie opracowania wyłączono 2 j.a. (księga ubytków - ubytek nr 7,8): -1 j.a., posiadającą przed sporządzeniem inwentarza książkowego sygn. 19 (Bilans zamknięcia na rok 1945 Państwowej Tkalni Lnu "Kmieć" w Międzylesiu 1 j.a., 0,01 mb), przesunięto do zespołu nr 84/514 - Kłodzkie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Lech" w Ołdrzychowicach Kłodzkich, 1945-1950, -1j.a., posiadającą przed sporządzeniem inwentarza książkowego sygn. 30 (Dodatkowy budżet na rok 1950, 1 j.a., 0,01 mb), przesunięto do zespołu nr 84/469 - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bystrzycy Kłodzkiej, 1950-1973. Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu, w dniu 26 czerwca 2002 roku. Liczba jednostek w zespole: 51
84/14/0 Zarząd Miejski w Lądku Zdroju powiat bystrzycki 1945 - 1950 [1951] 0 rozwiń
Wykaz mienia pozostawionego poza granicami Polski, protokoły z posiedzeń Koła Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza w Lądku Zdroju, protokoły z posiedzeń Koła Stronnictwa Ludowego w Lądku Zdroju, teczki osobowe - osób którym wydano dowód toższamości (układ alfabetyczny - 430 j.a.). Brak sygn.: 5, 5a (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Liczba jednostek w zespole: 518
84/15/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Międzylesiu powiat bystrzycki 1945 - 1950 [1968] 0 rozwiń
Część opracowana: 1.Akta Zarządu Miejskiego i Miejskiej Rady Narodowej w Międzylesiu, 1945-1950, sygn 1-19 (uchwały, okólniki, zarządzenia, instrukcje organizacyjne pracy biura ZM, sprawozdania, meldunki, raporty zapotrzebowania dotyczące aprowizacji ludności, protokoły sesji rady, protokoły posiedzeń prezydium, uchwały, ewidencja członków), 2.Referat Gospodarki Komunalnej,1947-1949, sygn. 20-21 (sprawozdania roczne i okresowe, zestawienia, preliminarze MRN i placówek podległych, komisje rady - protokoły, sprawozdania, plany pracy, oswiata), 3.Referat Opieki Społecznej, 1948-1950, sygn. 22-23 (Komisja kontroli społecznej, plany pracy, sprawozdania, protokoły, komisje rady miejskiej: sanitarna, opieki społecznej, lokalowa, odwoławczo-czynszowa, przeciw-pożarowa), 4.Referat Rolnictwa, 1945-1950, sygn. 24-27 (zarządzenia, spisy, sprawozdania, meldunki dotyczące hodowli i ochrony zwierząt, sprawozdania dotyczące gospodarki rolnej, telefonoframy władz partyjnych), 5.Referat Handlu i Przemysłu, 1945-1950, sygn. 28-29 (spis mienia poniemieckiego opuszczonego, organizacja zarządów nieruchomościami, sprawy przemysłu i placówek handlowych), 6.Referat Budżetowo-Finansowy, 1945-1950, sygn. 30-56 (rozporządzenia, okólniki, ustawy dotyczące spraw finansowych, komisja finansowo-budżetowa - plany pracy, sprawozdania, protokoły, wykazy nieruchomosci do celów podatkowych, księgi dochodów i wydatków budżetowych, budżety, sprawozdania z wykonania budżetu). Liczba jednostek w zespole: 109
84/16/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Nowej Rudzie powiat kłodzki 1945 - 1950 [1951] 0 rozwiń
1.Miejska Rada Narodowa Miasta Nowa Ruda, sygnatura 1-13, 1946-1950 (protokoły posiedzeń MRN, komisje rady, prorokoły posierdzeń prezydium MRN), 2.Zarząd Miejski w Nowej Rudzie: - Dział Ogólny, Referat Osobowy, sygnatura 14, 1948 (protokoły z tygodniowej odprawy szkoleniowej pracowników miejskich), - Dział Ogólny, Referat Organizacyjno-Prawny, sygnatura 15-17, 1945-1950 (staut i regulamin organizacyjny Buira Zarządu Miejskiego), - Dział Ogólny, Sekretariat, sygnatura 18-20, 1945-1950 (zarządzenia i ogłoszenia burmistrza, protokoły z zebrań i posiedzeń), - Dział Administracyjny, Referat Gospodarczy, sygnatura 21-24, 1945-1950 (księga inwentarzowa, spisy zakładów przemysłowych, sprawozdania statystyczne), - Dział Administracyjny, Referat Mieszkaniowy, sygnatura 25, 1946 (ankiety mieszkaniowe, arkusze zbiorcze lokatorów), - Dział Administracyjny, Referat Aprowizacji, sygnatura 26-27, 1945-1950 (wykazy wyznaczonego kontyngentu zboża dla Armii Czerwonej), - Dział Administracyjny, Referat Osiedleńczy, sygnatura 28-39, 1945-1950 (zestawienia osiedlonych rodzin, sprawy repatriacji Niemców, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne, statystyka rolna), - Dział Finansowy, Referat Budżetowy, sygnatura 40-85, 1946-1950 (preliminarze budżetowe, budżety, sprawozdania rachunkowe, księgi wydatków i dochodów budżetowych), - Dział Finansowy, Referat Podatkowy, sygnatura 86-123, 1945-1950 [1951] (statuty podatków i opłat administracyjnych miasta Nowa Ruda, zarządzenia władz zwierzchnich dotyczące podatku gruntowego, księgi podatkowe, rejestry wymiaru podatku gruntowego), - Dział Finansowy, Kasa Miejska, sygnatura 124, 1945 (książka kasowa), - Dział Finansowy, Przedsiębiorstwa Miejskie, sygnatura 125-126, 1947-1949 (układ zbiorowy pracy dla samorządowych przedsiębiorstw o charakterze uzyteczności publicznej), - Dział Społeczny, Referat Oświaty i Kultury, sygnatura 127, 1947-1948 (sprawy dotyczące oświaty ikultury), - Dział Społeczny, Referat Opieki Społecznej, sygnatura 128, 1945-1946 (sprawozdania z działalnosci referatu), - Dział Społeczny, Referat Zdrowia Publicznego, sygnatura 129-130, 1945-1947 (zarządzenia w sprawie akcji porzadkowo-sanitarnej, opieka zdrowotna), - Dział Społeczny, Referat Weterynaryjny, sygnatura 131, 1948 (sprawy dotyczące opieki weterynaryjnej), - Dział Techniczny, Referat Budownictwa, sygnatura 132-135, 1949-1950 (plany obiektów budowlanych), - Dział Techniczny, Referat Zabudowania i Pomiarów, sygnatura 136, 1949 (zestawienie zapotrzebowań na inwestycje), 3. Miejski Komitet Żydowski, stowarzyszenia, sygnatura 137-140, 1945-1949 (budżet, preliminarz budżetowy, sprawy bursy i półinternatów), 4. Komitet PZPR przy Zarządzie Miejskim w Nowej Rudzie, sygnatura 141, 1949-1950 (protokoły z zebrań koła), 5. Książki domowe – Hausbuch, sygnatura 142-1164, 1945-1946 (domowe książki meldunkowe). Inwentarz zespołu obejmujący 1164 j.a., zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 29 grudnia 2004 roku. Brak wcześniejszej sygn.: 54 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Liczba jednostek w zespole: 1164
84/17/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Polanicy Zdroju powiat kłodzki 1945 - 1950 [1951] 0 rozwiń
Część opracowana: 1.Akta Zarządu Miejskiego i Miejskiej Rady Narodowej, 1946-1950, sygn. 1-8 (protokoły sesji MRN, posiedzeń prezydium MRN, Komisja Kontroli Społecznej, miesięczne sprawozdania sytuacyjne), 2.Referat Budżetowo-Finansowy, 1945-1950, sygn. 9-24 (sytuacja finansowa miasta, roczne sprawozdania rachunkowe, plan finansowo-gospodarczy Zarządu Nieruchomości Miejskich, budżety). Liczba jednostek w zespole: 41
84/18/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich 1945 - 1950 [1951] 0 rozwiń
-Miejska Rada Narodowa miasta Ząbkowic Ślaskich, 1947-1950(1951), sygn.: 1-4, -Zarząd Miejski - Organizacja Zarządu Miejskiego, 1946-1950(1951), sygn.: 5-14, -Zarząd Miejski - Budżety, [1948?]-1949, sygn.: 15-23, -Zarząd Miejski - Sprawozdawczość, 1947-1949[1950?], sygn.: 24-36, -Zarząd Miejski - Księgi rachunkowe, 1945-1949, sygn.: 37-48. Dawna karta B: zespół nr 18, Zarząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, 1945-1950, 50 j.a., 0,55 mb, w trakcie opracowania zespołu wyłączono 2 j.a.. (Księga ubytków - ubytek nr 6). W toku opracowania zespołu ze względu na stwierdzenie przynależności akt do innego zespołu archiwalnego (aktotwórcy) 2 j.a. posiadające przed sporządzeniem inwentarza książkowego sygn. 18, 41 (Podatek od nieruchomości i gruntowy, 1 j.a., 0,01 mb; Księga biercza podatku gruntowego na rok 1950, 1 j.a., 0,01 mb), przesunięto do zespołu nr 84/19 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Ziębicach powiat ząbkowicki, 1945-1950[1952] (decyzja Komisji Metodycznej AP Wrocław, 29 maj 2002 rok). Liczba jednostek w zespole: 48
84/19/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Ziębicach powiat ząbkowicki 1945 - 1950 [1983] 0 rozwiń
Część opracowana: 1.Sprawy ogólno-organizacyjne, 1945-1950, sygn. 1-31 (sprawozdania z działalnosci i zarzadzenia Zarządu Miejskiego, protokoły kontroli komisji, protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej, ewidencja ludnosci, sprawy obywatelstwa i osadnictwa, majątek miejski, sprawy budowlane), 2.Sprawy finansowe, 1945-1950, sygn. 32-62 (budżety i bilanse, ksiegi dochodów i wydatków budżetowych, egzekucje należności, kredyty komunalne i zapomogi), 3.Sprawy rolne, 1947-1949, sygn. 63-65 (spis rolny, rejestry gospodarcze). UWAGA: w ciągłości sygn. 1-65, również sygn.: 43a, 53a, brak sygn.: 23. W toku opracowania zespołu nr 18, Zarząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, 1945-1950, 50 j.a., 0,55 mb, ze względu na stwierdzenie przynależności akt do innego zespołu archiwalnego (aktotwórcy) 2 j.a., posiadające przed sporządzeniem inwentarza książkowego sygn. 18, 41 (Podatek od nieruchomości i gruntowy, 1 j.a., 0,01 mb; Księga biercza podatku gruntowego na rok 1950, 1 j.a., 0,01 mb), przesunięto do zespołu nr 84/19 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Ziębicach powiat ząbkowicki, 1945-1950[1952] (decyzja Komisji Metodycznej AP Wrocław, 29 maj 2002 rok) Liczba jednostek w zespole: 423
84/20/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bielawie powiat dzierżoniowski [1945] 1950 - 1973 [1990] 0 rozwiń
Część opracowana: 1950-1973[1974], sygn. 1-253 (zarządzenia Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej , ankiety radnych i członków komisji Miejskiej Rady Narodowej, protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej, materiały na sesje Miejskiej Rady Narodowej (sprawozdania, informacje rady, komisju, referatów i jednostek podległych), uchwały Miejskiej Rady Narodowej, rejestr uchwał Miejskiej Rady Narodowej, spotkania radnych z wyborcami, wnioski i postulaty przedwyborcze wyborców, sprawozdania z realizacji wniosków i postulatów przedwyborczych, interpelacje radnych Miejskiej Rady Narodowej, akta komisji rady, konwent seniorów (regulaminy, protokoły z posiedzeń), protokoły posiedzeń Klubu Radnych PZPR, protokoły posiedzeń Zespołu Radnych PZPR, sprawy prowadzone przez Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, sprawy prowadzone przez Sekretarza Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, plany pracy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, materiały do protokołów posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, rejestr uchwał Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, realizacja wniosków Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, karty ewidencyjne członków komitetów blokowych, protokoły z zebrań komitetów blokowych, sprawozdania z działalności samorządu mieszkańców, struktura organizacyjna i zakres działalnosci referatów Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, protokoły narad pracowniczych, plany gospodarcze, programy wyborcze, sprawozdawczość statystyczna dotycząca zatrudnienia, sprawozdawczość statystyczna o stanie i ruchu zatrudnionych, sprawozdawczość statystyczna i dane dotyczące walki z analfabetyzmem, sprawozdawczość opisowa z zakresu spraw rolnych, sprawozdawczość statystyczna z pośrednictwa pracy, sprawozdawczość z dziłalności referatu opieki społecznej, skargi i wnioski, analizy i sprawozdawczość dotycząca skarg i wniosków, notatki prasowe, protokołt kontroli - zalecenia i ich wykonanie, księga kontroli, budżet masta, decyzje dotyczące zmian w budżecie, sprawozdania z realizacji budżetu, sprawozdawczość z realizacji podatków i opłat, protokoły z posiedzeń Komisji do spraw koordynacji i rozdziału mieszkań, sprawozdania opisowe z działalności Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, czyny społeczne - plany i ich realizacja, sprawozdawczość statystyczna z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, sprawozdawczość statystyczna dotycząca akcji rozbiórkowej, grobownictwo wojenne, karty inwentaryzacyjne budynków mieszkalnych, skład osobowy, protokoły, sprawozdania z działalności Społecznej Komisji Pojednawczej, sprawozdawczość z zakresu działalności Referatu Spraw Wewnętrznych, sprawozdawczość dotycząca ludności miejscowej, sprawy miejszości narodowych, sprawozdawczość opisoowa i statystyczna dotycząca orzecznictwa karno-administracyjnego, akta spraw o wykroczenia, sprawozdawczość opisowa dotycząca działalności Referatu Handlu, , sprawozdawczość opisowa dotycząca działalności pionów handlowych na terenie miasta). 2004 r., 1061, Nab. - 16 j.a. wydzielono w toku porządkowania zespołu. Część nieopracowana: nab. nr 2151, 2014 rok (553 j.a., 1,10 mb), akta osobowe pracowników zwolnionych, okres zatrudniuenia, do roku 1960 włącznie, daty skrajne akt: [1945] 1950 - 1960 [1990]. Liczba jednostek w zespole: 806
Wyświetlanie 1 do 20 z 1 522 wpisów.