Bank Spółdzielczy w Żyrardowie

Signatur
73/17/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Listy członków Towarzystwa, sprawozdania Zarządu Towarzystwa Zaliczkowo-Wkładowego i Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, rachunki bieżące, księgi kredytów, lokacje terminowe, protokóły Walnego Zgromadzenia, bilanse, księgi wekslowe, akty na zabezpieczenie kredytów

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Na terenie całego Królestwa Polskiego, gdziespółdzielczość kredytowa rozpoczęła się rozwijać nieco później niż w zaborze pruskim i austriackim tzn. po 1870 r. wykształciły się dwie grupy stowarzyszeń kredytowo-oszczędnościowych: a/ kasy pożyczkowe przemysłowców - oprócz Warszawy zakładane w większych miastach typu gubernialnego b/ towarzystwa zaliczkowo-wkładowe, czyli spółdzielcze stowarzyszenia drobnego kredytu, głównie na potrzeby drobnego rzemiosła, przemysłu, wolnego zawodu i drobnych gospodarstw rolnych. Pierwsze towarzystwa zaliczkowo-wkładowe w Królestwie Polskim założone zostały na terenie guberni warszawskiej w Grójcu, Wiskitkach i Kutnie. Wszystkie trzy powstały z inicjatywy księcia Jana Tadeusza Lubomirskiego właściciela majątku Mała Wieś w powiecie grójeckim. Utrata praw miejskich przez Wiskitki w czerwcu 1869 w ramach represji popowstaniowych nie zahamowała rozwoju ekonomicznego miasteczka. Już 18.IX.1872 Minister Finansów zatwierdził ustawę Towarzystwa Zaliczkowo-Wkładowego w Wiskitkach, którego zadaniem było: przyjmowanie od członków wkładów pieniężnych dla oszczędzania i powiększania procentami oraz udzielanie członkom kasy pożyczek i zapomóg bezzwrotnych. Towarzystwo wiskickie rozpoczęło działalność dniem 1.IV.1873 roku licac 114 członków z kapitałem udziałowym. Najwyższa władzą towarzystwa było Walne Zgromadzenie akcjonariuszy, odbywające się raz w roku. Tryb jego i kompetencje określał statut Towarzystwa.. Zgromadzenie zatwierdzało sprawozdania Rady Nadzorczej oraz wnioski w sprawie podziałów zysków i zmian w statucie, wybierało rade nadzorczą i Komisję Rewizyjną. Z obrad Zgromadzenia sporządzony był protokół, do którego dołączano sprawozdanie zawierające bilans oraz rachunek strat i zysków. Rada Nadzorcza była organem kierującym całą działalnością Towarzystwa. Ona też powoływała ze swego składu prezesa. Na pierwszym posiedzeniu ukonstytuowały się władze Towarzystwa: Rada Nadzorczej i Zarząd. Do rady nadzorczej wybrano prezesa Jana Witkowskiego z Guzowa. W skład zarządu Towarzystwa weszli: Roman Oppeheim - prezes, Roman Pawłowski i dr Aleksander Jawurek - członkowie, wszyscy z Wiskitek. W pierwszym roku działalności przybyło 21 nowych członków. Towarzystwo liczyło 130 członków w tym 42 z Żyrardowa, 34 z Wiskitek, 31 z Guzowa, 22 z Hermanowa i 1 z Miedniewic. Obroty i bilans Towarzystwa najwyższy poziom osiągnęły w latach 1892-1893. Towarzystwo Zaliczkowo-Wkładowe w Wiskitkach w czasie swej działalności ściśle współpracowało z cukrownią w Guzowie i Towarzystwem Akcyjnym Zakładów Żyrardowskich, gdzie lokowało swe kapitały. W 1900 r. w Żyrardowie ukonstytuowało się Żyrardowskie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu z prawem działania w obrębie powiatów: błońskiego, sochaczewskiego i skierniewickiego guberni warszawskiej. Statut nowego towarzystwa zostali zatwierdzony 9.VIII.1901 r. przez Ministra Finansów - Sekretarza Stanu Wittego. 5.III.1911 r. Ogólne zebranie członków ŻTWK upoważniło Radę i Zarząd do kupna placu w Żyrardowie i rozpoczęcia budowy własnej siedziby. Uroczyste otwarcie gmachu Towarzystwa nastąpiło 7.XII.1913 roku. Wybuch I wojny światowej, zniszczenia wojenne, brak kapitału niekorzystnie odbiły się na dalszej działalności ŻTWK. Na mocy uchwał własnych zebrań członków z 30.V. i 17.X.1920 r. wobec zmienionych warunków ekonomicznych i małych kapitałów obrotowych Towarzystwo przeszło w stan likwidacji. Postanowiono przekształcić go na oddział jednego z banków akcyjnych w Warszawie. 28.IV.1921 r. opracowany statut Banku Żyrardowskiego został złożony do zatwierdzenia. Statut został ogłoszony na mocy postanowienia Ministra Skarbu, Przemysłu i Handlu w dniu 25.VII.1921 i ogłoszony w nr 193 Monitora Polskiego z dnia 26.VIII.1921r. Bank Żyrardowski, Spółka Akcyjna rozpoczął działalność z dniem 15.II.1922 po przejęciu aktem notarialnym aktywów i pasywów oraz nieruchomości i urządzeń b. Żyrardowskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu. Organami Spółki pod firmą "Bank Żyrardowski, Sp. Akcyjna" były: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada , Zarząd, Komisja Rewizyjna. Utworzenie Banku Żyrardowskiego, który rozpoczął faktyczną działalność w połowie lutego 1922 r. zamyka dwudziestoletni okres istnienia instytucji opartej na wzajemności. W związku z trudnościami finansowymi spowodowanymi reformą walutową Bank Żyrardowski przeszedł a stan likwidacji z dniem 1 stycznia 1926 roku. W porozumieniu z nowopowstałą spółdzielnią kredytową "Wzajemny Kredyt" Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością w Żyrardowie, Bank Żyrardowski wszystkie swe interesy przekazał tejże Spółdzielni. Rozwój " Wzajemnego Kredytu" został przerwany wybuchem II wojny światowej. 14.IX.1939r. W siedzibie Spółdzielni zjawiają się urzędnicy skarbowi armi niemieckiej i po przeprowadzeniu rewizji ksiąg kasowych oraz zarekwirowaniu majątku ruchomego, zajmują lokal biurowy na niemieckie poczty polowe. W związku z powyższym biura "wzajemnego Kredytu zostały przeniesione do lokalu zastępczego przy ul. Sienkiewicza 4. Do znacznej szerszej działalności przystąpiono już w pierwszych dniach po wyzwoleniu Żyrardowa. Począwszy od lutego 1946 soku Spółdzielnia poszerza zakres swoich czynności. Staje się mianowicie placówką przyjmowania wpłat na Pożyczkę Odbudowy Kraju. W 1948 roku wydany został dekret o reformie bankowej. Zamiast spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych opartych na statutach przedwojennych oraz przedwojennych zasadach organizacyjnych powołane zostały do życia gminne kasy spółdzielcze organizacyjnie podlegają Bankowi Rolnemu, a od 1953 roku Narodowemu Bankowi Polskiemu. W roku 1950 Bank Spółdzielczy "Wzajemny Kredyt" zostaje przekształcony w Gminną Kasę Spółdzielczą w Żyrardowie.

Laufzeit:

1873-1951, 1960, 1969

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1873-1951, 1960-1960, 1969-1969.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

170

Bearbeitete Akten insgesamt:

169

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

3.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

3.4

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand Anmerkungen
Buchbestand genehmigt Tak 169ja
Arbeitsliste Tak 1ja

brak sygn. 102