Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Winnicy

Unterschrift
79/85/0
Extreme Termine
1875-1915
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
4627

Inhalt:

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów. Aneksy do akt małżeństw.

Die Geschichte des Schöpfers:

Obowiązek prowadzenia rejestrów ochrzczonych i małżeństw w Kościele Katolickim wprowadziły uchwały soboru trydenckiego w 1563 r., synod piotrkowski w 1607 r. raz jeszcze potwierdził ten obowiązek, wprowadzając też rejestry bierzmowanych i przyjmujących Najświętszy Sakrament na Wielkanoc. W 1631 r. kolejny synod nałożył obowiązek prowadzenia rejestrów zmarłych. Księgi metrykalne spisywane były po łacinie aż do 1808 r. Na mocy artykułu 69 konstytucji Księstwa Warszawskiego z 22 VII 1807 r. i dekretu króla saskiego i księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r. wprowadzono Kodeks Napoleona, przewidujący powołanie do życia świeckich urzędów stanu cywilnego, które miały być prowadzone w każdej gminie Księstwa Warszawskiego dla wszystkich religii i wyznań łącznie. Mimo że zgodnie z założeniami na czele urzędów stanąć mieli urzędnicy świeccy, jednak w praktyce czynności rejestracji stanu cywilnego nadal wykonywali duchowni. Księgi stanu cywilnego spisywano od 1808 r. w języku polskim w dwóch egzemplarzach, tzw. unikacie i duplikacie. Sytuacja taka istniała do 1825 r., kiedy to wszedł w życie Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego, który złączył akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi poszczególnych wyznań. Przełożony parafii danego wyznania pełnił jednocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego. Dla religii niechrześcijańskich (judaizm, islam) akta stanu cywilnego prowadzić mieli początkowo burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy, a od 1830 r. rabini (dla wyznania mojżeszowego). Począwszy od 1 I 1868 r. do mniej więcej 1916 r. księgi prowadzono w języku rosyjskim, a następnie ponownie w języku polskim. System rejestracji stanu cywilnego wprowadzony w 1825 r. utrzymał się do 1945 r. Dekret z 25 IX 1945 r. (z mocą obowiązującą od 1 I 1946 r.) wprowadził powszechną, państwową i jednolitą dla całego kraju rejestrację stanu cywilnego przez nowe organy administracji państwowej - urzędy stanu cywilnego, którym przekazano wcześniejsze księgi metrykalne do 1946 r. W skład parafii wchodziły miejscowości: Bielany, Brodowo - Bąboły, Brodowo Wity, Budy Bielany, Bulkowo Nowe, Bulkowo Stare, Domosław, Glinice - Domniewo, Glinice Wielkie, Górki Baćki, Górki Duże, Górki Witowice, Golądkowo, Gnaty Lewiski, Gnaty Szczerbaki, Gnaty Zarazy, Kamienna, Kokoszka, Łachoń, Łępice, Mieszki Kuligi, Mieszki Łeśniki, Pawłowo, Poniaty Cibory, Poniaty Wielkie, Rębkowo, Skarżyce, Skoroszki, Winnica, Winniczka, Zbroszki.

Extreme Termine:

1875-1915

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1875-1915, 1875-1915.

Langer Name:

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Winnicy, pow. Pułtusk

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

43

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

15

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

2.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.3

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
persönlicher Index Nie
Buchbestand genehmigt Tak 15 j.a. sygn. 1-15
Liefer- und Abnahmeliste Tak 28 j.a. sygn.16-43
persönlicher Index Nie
Buchbestand genehmigt Tak 15 j.a. sygn. 1-15
Liefer- und Abnahmeliste Tak 28 j.a. sygn.16-43

Nr mikrofilmu 16452- 16477. Nazwa zespołu została zmieniona uchwałą KM na posiedzeniu 2/2013 z 9.10. 2013 r.