Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Porębie

Unterschrift
79/267/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
2743

Inhalt:

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów. Aneksy do akt małżeństw.

Die Geschichte des Schöpfers:

Obowiązek prowadzenia rejestrów ochrzczonych i małżeństw w Kościele Katolickim wprowadziły uchwały soboru trydenckiego w 1563 r., synod piotrkowski w 1607 r. raz jeszcze potwierdził ten obowiązek, wprowadzając też rejestry bierzmowanych i przyjmujących Najświętszy Sakrament na Wielkanoc. W 1631 r. kolejny synod nałożył obowiązek prowadzenia rejestrów zmarłych. Księgi metrykalne spisywane były po łacinie aż do 1808 r. Na mocy artykułu 69 konstytucji Księstwa Warszawskiego z 22 VII 1807 r. i dekretu króla saskiego i księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r. wprowadzono Kodeks Napoleona, przewidujący powołanie do życia świeckich urzędów stanu cywilnego, które miały być prowadzone w każdej gminie Księstwa Warszawskiego dla wszystkich religii i wyznań łącznie. Mimo że zgodnie z założeniami na czele urzędów stanąć mieli urzędnicy świeccy, jednak w praktyce czynności rejestracji stanu cywilnego nadal wykonywali duchowni. Księgi stanu cywilnego spisywano od 1808 r. w języku polskim w dwóch egzemplarzach, tzw. unikacie i duplikacie. Sytuacja taka istniała do 1825 r., kiedy to wszedł w życie Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego, który złączył akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi poszczególnych wyznań. Przełożony parafii danego wyznania pełnił jednocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego. Dla religii niechrześcijańskich (judaizm, islam) akta stanu cywilnego prowadzić mieli początkowo burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy, a od 1830 r. rabini (dla wyznania mojżeszowego). Począwszy od 1 I 1868 r. do mniej więcej 1916 r. księgi prowadzono w języku rosyjskim, a następnie ponownie w języku polskim. System rejestracji stanu cywilnego wprowadzony w 1825 r. utrzymał się do 1945 r. Dekret z 25 IX 1945 r. (z mocą obowiązującą od 1 I 1946 r.) wprowadził powszechną, państwową i jednolitą dla całego kraju rejestrację stanu cywilnego przez nowe organy administracji państwowej - urzędy stanu cywilnego, którym przekazano wcześniejsze księgi metrykalne do 1946 r. Do parafii należały wsie: Białebłoto Kobyla, Białebłoto Kurza, Białebłoto Nowa Wieś, Białebłoto Stara Wieś, Budykierz, Poręba, Przyjmy, Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin.

Extreme Termine:

1826-1921

Einstufung:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Name des Schöpfers:

Daten:

1826-1918, 1916-1921.

Langer Name:

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Porębie, pow. Ostrów Mazowiecka

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

rosyjski, polski

Verfügbarkeit:

Vollständig geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

118

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

86

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

3.32

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

2.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak 86 j.a. sygn. 1-86
Liefer- und Abnahmeliste Tak 29 j.a. sygn. 87-115, spis 3 j.a. sygn. 116-118

Tom VII sporządzony w AP Siedlce, Tom XXVI sporządzony AP Pułtusk; Nr mikrofilmu 17514 - 17552. Nazwa zespołu została zmieniona uchwałą KM na posiedzeniu 2/2013 z 9.10. 2013 r.