Starostwo Powiatowe Suwalskie

Unterschrift
63/31/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
2298

Inhalt:

Zespół zachowany fragmentarycznie. Zawartość: Referat Ogólny – sprawy dotyczące stanowiska starosty 1924-1925, 4 j.a. Referat Organizacyjny – sprawy organizacyjne i personalne 1923-1939, 5 j.a. Referat Bezpieczeństwa Publicznego – sprawy polityczne, strajki, mniejszości narodowe, sytuacja w strefie przygranicznej, stowarzyszenia i związki, emigracja sezonowa, bezrobocie 1919-1939, 95 j.a. Referat Administracyjny – materiały statystyczne dotyczące ruchu ludności, wykazy cen artykułów pierwszej potrzeby, sprawy zmiany granic gmin, antyalkoholowe, wyznaniowe, stanu cywilnego, obywatelstwa 1919-1939, 100 j.a. Referat Wojskowy – pobór, mobilizacja 1931-1939, 2 j.a. Referat Karno-Administracyjny – sprawy administracyjno-karne 1928-1935, 1 j.a. Referat Spraw Budowlanych – przepisy i zarządzenia, szkody wojenne, odbudowa zniszczeń 1920-1933, 3 j.a. Referat Sanitarny – statystyka, sprawozdania okresowe, rejestry lekarzy i in. pracowników służby zdrowia, szpitale, choroby społeczne, sprawy wojskowo-lekarskie 1928-1937, 10 j.a.

Die Geschichte des Schöpfers:

Po zakończeniu okupacji niemieckiej na Suwalszczyźnie w sierpniu 1919 r. możliwe stało się zaprowadzenie właściwych organów administracji, w tym także administracji powiatowej. Jego działalność została przerwana na okres 28.07-30.08.1920 r. przez wkroczenie do Suwałk oddziałów litewskich i zaprowadzenie litewskiej administracji. Starostwa Powiatowe Suwalskie działało na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 28.08.1919 r. o tymczasowej organizacji powiatowych władz administracyjnych oraz przepisów rozporządzenia wykonawczego Rady Ministrów z 13.11.1919 r., które określiło dokładniej tymczasową organizację administracji powiatowej. Organizacja i kompetencje starostw zostały uregulowane jednolicie dla całego kraju przez rozporządzenie Prezydenta RP z 19.01.1928 r. i rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 30.06.1930 r. Starostwo, jako organ jednoosobowej władzy statrosty, było urzędem administracji I instancji, powołanym na terenie powiatu do sprawowania wszelkiej działalności administracyjnej z wyjątkiem spraw przekazanych administracji skarbowej, sądowej, szkolnej, kolejowej, górniczej, pocztowo-telegraficznej, spraw poruczonych urzędom ziemskim. Starostwu podlegały zarządy gmin i miast w zakresie zadań administracji państwowej, natomiast organem nadrzędnym była instancja wojewódzka, w przypadku Starostwa Powiatowego w Suwałkach – Wojewoda Białostocki. Instancją naczelną było w sprawach z zakresu administracji politycznej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, zaś w innych sprawach właściwe ministerstwo. Starostwa był mianowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych, a podlegał dyscyplinarnie wojewodzie. Szczegółową organizację Starostwa Powiatowego Suwalskiego określiło zarządzenie Wojewody Białostockiego z 12.07.1934 r. Obszar powiatu suwalskiego został z dn. 01.01.1925 r. powiększony o teren powiatu sejneńskiego, który na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 29.12.1924 r. został zlikwidowany. Zakończenie działalności Starostwa Powiatowego Suwalskiego nastąpiło we wrześniu 1939 r. w związku z wybuchem II wojny światowej i okupacją niemiecką.

Extreme Termine:

1919-1939

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1919-1939.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

232

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

232

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

2.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.6

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak