Urząd Domenalno-Rentowy w Olsztynku pow. ostródzki

Unterschrift
42/46/0
Anzahl der Serien
8
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Dział I Sprawy ogólne, zapisy (Allgemeine Sachen, Verschreibungen): przejęcie spraw rachmistrza Jedamini przez starostę powiatowego, stan domeny po wojnie z Francją, wnioski dot. uzyskania drewna budowlanego z lasów państwowych, 1806-1866 sygn. 1-4. Dział II Świadczenia i służby (Leistungen und Dienstsachen): wykazy chłopskich zagród dziedzicznych i nowych majątków dzierżawionych dziedzicznie, czynsze od bartników, nadzór lasów, uprawa tytoniu, 1770-1833 sygn. 5-8. Dział III-VI koszty poniesione przez osadników i poddanych, spisy fabryk i manufaktur na obszarze domeny, szkody wyrządzone przez wojska francuskie, 1723-1823 sygn. 9-14. Registratura finansowa (Finanz Registratur): wykazy czynszów leśnych, księga rachunkowa, akta dotyczące osadników w Sudwie (Sauden), uprawnień mieszkańców wsi Dąb (Dembeofen), jezior w Elgnówku (Gilgenau), 1775-1873 sygn. 15-19. Varia list prof. J. Voigta w sprawie B.Knothe; opis majątków w różnych powiatach, 1832 sygn. 20.

Die Geschichte des Schöpfers:

W Księstwie Pruskim, a później w Królestwie w Prusach od 1525r. do 1721r. dobra państwowe występowały jako: a/ komornictwa (Kammeramt) niezależne od starostów, podlegające bezpośrednio zarządowi kamer w Królewcu b/ wsie i majątki należące do starostw. Te drugie od końca XVIIw. podlegały zarówno staroście, jak i zarządowi kamer, od 1723r. Kamerze Wojennej i Domen w Królewcu. Od połowy XVIIIw. obok nazwy Kammeramt używa się zamiennie określenia Domänenamt. W znaczeniu szerszym domena oznacza własność państwa: posiadłości ziemskie, regalia, dochody niestałe i daniny; w węższym-należące do skarbu państwa dobra ziemskie. Domeny pruskie powstały z posiadłości ziemskich elektorów brandenburskich i książąt pruskich. Charakter własności państwowej uzyskały w 1820r. (wcześniejsze postanowienia zostały zniesione, bądź ograniczone edyktami i ustawami z l. 1808-1810). Sprzedaż domen była dopuszczalna, jeśli wymagał tego interes państwa lub względy gospodarcze. W XIXw. uprawnienia sprzedaży domen król pruski przyznał ministrowi rolnictwa oraz z ograniczeniami rejencjom (1835r., 1838r., 1870r., 1877r., 1904r). Domeny znajdowały się bądź we władaniu bezpośrednim państwa, bądź w rękach dzierżawców; przeważnie były wydzierżawiane w ramach publicznego przetargu. Dochody z domen obejmowały: daniny na rzecz zarządcy od chłopów użytkujących grunty domenalne; czynsze dziedziczne, gruntowe, domenalne; spieniężone daniny świadczone pierwotnie w naturze; czynsze od inwentarza. Na szczeblu prowincji zarząd domen podlegał prezesowi rejencji (poprzez Wydział podatków, domen, lasów). Do 1874r. lokalną administrację domen stanowili intendenci (Domänenintendenten), później, tzw. Domänenrentmeister .

Extreme Termine:

1723-1873

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1723-1873.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Domänen Rent-Amt Hohenstein

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

20

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

20

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.3

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

korekta dat (KM 2004-03-25)