Akta miasta Barczewo

Unterschrift
42/247/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Wydział Ogólno-Administracyjny: sprawy ustrojowe, wybory, organizacja władz samorządowych, sprawy gospodarcze, kadrowe, działalność Urzędu Stanu Cywilnego, ubezpieczenia społeczne, sprawy wojskowe powoływanie rekrutów, statystyka, finanse, materiały kronikarskie, sprawy urzędu pomiarowego, 1803-1945 sygn. 1-373. Administracja policyjna: sprawy ogólnopolicyjne, zarządzenia i instrukcje, więzienie w Barczewie, ruch ludności, rzemiosło, ustawodastwo pracy, policja specjalna, polowa, leśna, wodna, budowlana, przeciwpożarowa, zdrowotność, sprawy weterynaryjne, wyznaniowe, kryminalne, obrona przeciwlotnicza, 1833-1945 sygn. 374-1711; 3608. Szkolnictwo i kultura: zarządzenia, organizacja szkolnictwa, akta presonalne nauczycieli, biblioteki miejskie, sprawy kościelne, żydowskie, 1846-1945 sygn. 1712-1883. Opieka społeczna: organizacja opieki społecznej,teczki podopiecznych, opieka nad rodziną i młodzieżą, 1885-1944 sygn. 1884-2707. Wydział Zdrowia: sprawy organizacyjne, akta komisji Zdrowia, opieka zdrowotna, zakłady służby zdrowia, 1872-1944 sygn. 2708-2725. Wydział Budownictwa i Osadnictwa: administracja budowlana, dokumentacja techniczna budynków, sprawy osadnicze, budownictwo naziemne, sprawy techniczne, drogi publiczne, 1869-1945 sygn. 2726-2897; 3612-3615. Wydział Planowania Gospodarczego: sprawy ogólne dotyczące popierania gospodarki, sprawy Działu Wykonawczego i Wojennego, 1883-1945 sygn. 2898-3041. Wydział Gospodarki Komunalnej: urządzenia komunalne, wodociągi, elektrownie, cegielnie, lasy wiejskie, 1809-1945 sygn. 3042-3126. Wydział Finansowy i Fiskalny: preliminarze budżetowe, nieruchomości, podatki,1761-1945 sygn. 3127-3550; 3580-3606. Akta personalne, 1834-1840, 1925-1941 sygn. 3569-3579. Varia: występy Landestheater Südostpreussen, Korrespondenz betr. Steuer für "Bubiköpfe", Dienstordnung für das Polizeigefängnis, fragment Haushaltsplan, [1755] 1886-1945 sygn. 3619. Kartoteka meldunkowa, 1927-1944 sygn. 3620.

Die Geschichte des Schöpfers:

Barczewo, którego niemiecka nazwa brzmiała Wartenburg, jest jednym z najstarszych miast na terenie Warmii, którego początki przypadają na okres XIV wieku. Od czsu lokacji miasto szybko się rozwijało i stanowiło w średniowieczu ważny ośrodek. W okresie 1808-1933 podstawą niemieckiego samorządu miejskiego było istnienie tzw. magistratów, będących wybieralnymi organami kolegialnymi, zarządzającymi całokształtem spraw miejskich. Ustrój miast w tym okresie był regulowany tzw. Städte Ordnung, wprowadzonymi w 1808 roku. Miasta posiadały Radę Miejską. Do jej obowiązków należało kontrolowanie wszystkich organów władzy miejskiej. Władzę wykonawczą sprawował kolegialny magistrat wybierany przez Radę Miejską. Magistrat składał się z burmistrza, jego zastępcy i ławników. Znaczne zmiany w ustroju miast zostały przeprowadzone po dojściu Hitlera do władzy, na podstawie jednolitej ustawy z dnia 15 XII 1933 roku. Ograniczona została rola samorzadu miejskiego. Zlikwidowana została Rada Miejska i kolegium magistrackie. Na czele gminy miejskiej stanął burmistrz,a zamiast Rady Miejskiej została utworzona tzw. Gemeinderäte.

Extreme Termine:

1755-1945

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1755-1945, 1755-1945.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Magistrat Wartenburg

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

3626

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

3626

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

34.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

33.6

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak

Wprowadzono dane z karty A oprac.przez T. Grygiera 21.04.1973 r; wykazano 6 braków podczas skontrum (1997-1998, 2018).