Akta miasta Orneta

Unterschrift
42/260/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
56

Inhalt:

przywileje, wilkierz miasta, darowizny, spisy inwentarzowe, rozporządzenia 1526-1820 sygn. 1-4 księgi protokołów sądu ławniczego i sądu miejskiego 1678-1765 sygn. 5-6 księgi rachunkowe, rejestr czynszów 1683-1849 sygn. 7-9 rozporządzenia na wypadek epidemii dżumy 1770-1772 sygn. 10 księga Towarzystwa Strzeleckiego, zawiera spis członków, statut, rozporządzenia, rachunki i spisy wydatków 1781-1840 sygn. 11 utworzonie składów soli 1826-1906 sygn. 12 kontrole wojska 1886-1918 sygn. 13 rozporządzenia dotyczące szkół, plany lekcji 1886-1918 sygn. 14 rozporządzenia dotyczące kontroli statków zawijających do portu, pracowników służby zdrowia na wypadek epidemii gruźlicy, instrukcja działania na wypadek stwierdzenia epidemii dżumy 1897-1909 sygn. 15 prośby o zapomogi 1888-1918 sygn. 16 atesty, świadectwa i poświadczenia, rzemiosło, handel, kupiectwo 1888-1918 sygn. 17-19 dzierżawa prawa do polowania 1863-1895 sygn. 20 akta dotyczące procesów administracyjnych 1912-1914 sygn. 21 ankiety szacujące potrzeby gospodarki rolnej 1922-1922 sygn. 22 pożyczki, projekt budżetu 1925-1935 sygn. 23-24 cech rzeźników 1925-1925 sygn. 25 zaopatrzenie wojska 1812-1812 sygn. 26 zatrudnienie nauczycieli 1896-1900 sygn. 27 przepisy finansowe 1933-1933 sygn. 28 dokumenty pergaminowe (3) i papierowe (2) wystawione dla upamiętnienia renowacji ratusza (wieży ratuszowej) w Ornecie 1586-1832 sygn.29-33

Die Geschichte des Schöpfers:

Nazwa miasta Orneta zostaje wymieniona w przywileju lokacyjnym Lidzbarka z 1308 r. W dokumencie tym wymienia się sołtysa orneckiego, Wilhelma. Przyjmuje się, że Orneta otrzymała akt lokacyjny w ok. 1312 r. z rąk biskupa Eberharda z Nysy. Pierwszy znany tekst przywileju lokacyjnego pochodzi z 14 sierpnia 1359 r., wystawiony przez biskupa Jana Stryprocka. Orneta, jak większość miast warmińskich, była lokowana na prawie chełmińskim. Nowej osadzie nadano 68 włók czynszowych oraz 40 włók wolnych. W miastach warmińskich lokowanych na prawie chełmińskim władzę zwierzchnią sprawował biskup. Drugą osobą, po biskupie, był zasadźca miasta, nazywany sołtysem. Najważniejszym z jego uprawnień była jurysdykcja sądowa. Sołectwa miejskie i wiejskie były dziedziczone. Rada, chcąc się pozbyć dziedzicznych sołtysów starała się o wykupienie sołectwa. W Ornecie nastąpiło to w 1351 r. Zanik sołtysów dziedzicznych spowodował wzrost znaczenia rady miejskiej. Rada składała się z sześciu rajców i dwóch burmistrzów: urzędującego i jego zastępcy. Podobny skład rady przetrwał aż do 1772 roku, z tym, że z biegiem czasu powstała ważna funkcja pisarza, zwanego notariuszem miejskim. Początkowo rada decydowała wspólnie o wszystkich sprawach miejskich. Sprawami jurysdykcji na obszarze miejskim zajmowała się ława złożona z trzech ławników, a na ich czele stał zatwierdzony przez biskupa przewodniczący. Ustawa o reformie ustroju miejskiego w państwie pruskim, tzw. "Städteordnung" z 19.11.1808r. ustanowił burmistrza wraz z zarządem miejskim -władzą wykonawczą, natomiast organem ustawodawczym była rada miejska. Wszystkie władze miały być wybieralne. Miasta utraciły swoje dawniejsze uprawnienia sądowe. Ustrój miasta w drugiej połowie XIXw. i na początku wieku XX określiła ordynacja miejska dla siedmiu prowincji wschodnich z 30.05.1853r. Organizację miasta zmieniła ustawa o ustroju gmin, tzw. "Gemeindeverfassungsgesetz" z 15.12.1935r., która ograniczała rolę samorządu. Zlikwidowano radę miejską oraz kolegium magistrackie. Pełną i wyłączną odpowiedzialność za administrowanie miastem ponosił burmistrz wybierany przez NSDAP i państwo. Organem doradczym była rada gminna powołana w miejsce dawnej rady miejskiej. Ustawa z 30.01.1935r. była kontynuacją ustawy z 1933r.

Extreme Termine:

1526-1935

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1526-1935.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Magistrat Wormditt

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

33

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

33

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.9

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak