Archiwum rodziny Finckenstein

Unterschrift
42/385/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
42055

Inhalt:

Starostwo Dąbrówno (Erbhauptamt Gilgenburg) Pomoce archiwalne 1803-1831 sygn.1 Akta dot. tytułów własności: nadania, przywileje, spory o granice, regesty dot. miejscowości Jankowo, Joniki, Czerlin, Napromek; dzierżawy, rachunki administracyjne [1332] 1550-1797 sygn.2-30 Akta osobiste i rodzinne: korespondencja Finckenstein - Dobrzański 1725-1726 sygn.31 Akta dot. funkcji i praw zwierzchnich: jurysdykcja patrymonialna, sprawy sporne, reskrypty, kontrybucje 1718-1839 sygn.32-43. Starostwo Iława (Erbhauptamt Deutsch Eylau) Pomoce archiwalne XVII w.- 1730 sygn.44-49 Akta dot. tytułów prawnych i własności: kopia przywileju dla Iławy z 1317 r., nadania, dziedziczenie dóbr, spis łanów, spis wsi wraz z młynami, lasami, jeziorami i stawami; sprawy dot. własności braci von Kreytzen, sprawy wytyczenia granic XV w. - 1742 sygn.50-91 Akta dot.sporów o prawa i dobra: sprawy sporne rodziny von Kreuzen i von Ölschnitz, korespondencja w sprawie sekwestru dóbr, skargi w sprawie spiętrzania wody na jeziorze Jeziorak 1623-1727 sygn.92-113 Akta administracyjno-gospodarcze: kontrakty dzierżaw, inwentarz młynów m.in. w Iławie i Rudzienicach, inwentarz majątków Rudzienice, Kamień, Ławice, Gromoty; rachunki 1636-1726, 1905-1913 sygn.114-131 Akta dot. funkcji i praw zwierzchnich: 1. Generalia: wilkierz miasta Iława, roty przysiegi, zatrudnienie miejskich urzędników, poselstwa, udział w posiedzeniach sejmowych, postanowienia sejmowe dot. stosunków lennych z Rzeczpospolitą, egzekucje i wyroki w sprawach spornych, reskrypty dot. jurysdykscji miejskiej, rzemiosła, 1566-1793 sygn.132-199; 2.Akta dot.sporów o regalia: skargi osób prywatnych wobec miasta i starostwa Iława, spory o wpływy między starostą a miastem 1614-1774 sygn.200-250; 3a Sprawy patronackie ogólne i sporne: patronat nad kościołem 1612-1791 sygn.251-277; 3b.Sprawy sprawozdawczo-majątkowe patronatu: rachunki kościelne 1620-1798 sygn.278-348; 4.Akta sądów patrymonialnych dot.spraw niespornych, opiekuńczych 1584-1725 sygn.349-368; 5.Akta procesowe spraw cywilnych sądów patrymonialnych 1539-1722 sygn.369-393; 6.Sprawy karne 1650-1795 sygn.394-403; 7.Akta ogólno-administracyjne: patenty, edykty, rozporządzenia 1618-1714 sygn.404-415; 8.Akta wojskowe: powinności rycerskie, pomoc wojskowa królowi Polski przeciwko Turkom, zakwaterowanie wojsk 1622-1789 sygn.416-441; 9.Akta podatkowe: rozporządzenia, reskrypty, rejestry podatkowe, kontrybucje 1563-1777 sygn.442-517; 10.Akta dot. spraw komunikacji: reskrypty, sprawozdania dot. utrzymania w dobrym stanie dróg i mostów, 1664-1669 sygn.519-522; 13. reskrypty dot. Dnia Pokuty i Modlitwy (Buss- und Bettag), składki na remont kościoła ewangelickiego w Warszawie i Falckenhagen 1669-1676 sygn.523-527. Starostwo Szymbark (Erbhauptamt Schönberg) Pomoce archiwalne sygn.528-534 1627-1825 Akta dot. tytułów prawnych : 1.Tytuły własności: kopie dokumentów lennych, ugody braterskie rodziny von Polentz, umowy z rodziną zu Eulenburg, ugoda i sprzedaż części dóbr szymbarskich przez E.S. von Schlieben, rejestr łanów 1531-1721 sygn.535-564; 2.Akta sądowe, procesowe dot.dóbr i uprawnień majątkowych 1724-1824 sygn.565-695 Akta administracyjno-gospodarcze: akta dot.administratorów Wittulskiego i Neumanna 1791-1794 sygn.696 Akta dot.funkcji wynikających z praw zwierzchnich: 1.Generalia: wilkierz wsi Ząbrowo (Sommerau), rota przysięgi, m.in. ławników sądowych, patenty dot. publikacji prawa Prowincji Prus Wschodnich, Litwy i Warmii 1687-1829 sygn.697-710; 2.Akta dot. sporów o regalia: prośby i reskrypty dot. administracji starostwem, sprawy jurysdykcji starostwa, Komisja Lenna, korespondencja z Schaaken w sprawie przekazania registratury z Szymbarka, 1682-1721 sygn.711-777; 3a.Sprawy patronackie ogólne: patronat nad kościołem, duplikaty ksiąg kościelnych, m.in. w Ząbrowie 1699-1873 sygn.778-822; 3b.Sprawy sprawozdawczo-majątkowe patronatu:wizytacje kościelne, rachunki kościelne, renowacje kościołów 1576-1835 sygn.823-931; 4.Akta sądów patrymonialnych dot.spraw niespornych, opiekuńczych: sprawy spadkowe 1705-1824 sygn.932-1060; 5.Akta procesowe spraw cywilnych: księgi protokołów sądowych, protokoły sądu patrymonialnego 1703-1825 sygn.1061-1158; 6.Sprawy karne sądu patrymonialnego 1702-1824 sygn.1159-1238, 1264; 6a.Akta dot. administracji sądu patrymonialnego 1744-1824 sygn.1239-1253; 7.Akta ogólno-administracyjne i policyjne: rozporządzenia, instrukcje, zarządzenie dot. administracji i registratury starostwa 1609-1783 sygn.1254-1259; 9.Akta dot. spraw podatkowych: podatek pogłówny, kontrybucje 1709-1713 sygn.1260-1262; 12.Akta policyjno-sanitarne: reskrypt dot. zakazu organizacji różnych uroczystości z powodu zarazy 1710-1710 sygn.1263 Varia: zdjęcie zamku Finckenstein /Susz b.d. sygn.1265 Starostwo Jaśkowo (Erbhauptamt Jäskendorf) Akta administracyjno-gospodarcze: księgi gospodarcze, rachunki roczne, inwentarze folwarków, księgi zasiewów, rejestry wypłat, spis bydła, kontrole mleka, hodowla zwierząt 1706-1944 sygn.1266-1383 Akta dot. spraw rodzinnych: korespondencja w sprawach handlowych i rodzinnych 1797-1799, 1837 sygn.1384-1385 Akta ogólno-administracyjne i policyjne: wybory do landtagu krajowego i prowincjonalnego, spisy ludności, książki meldunkowe, rejestr kar policyjnych 1849-1944 sygn.1386-1398; 8.Akta wojskowe: zaopatrzenie wojska, spisy ludności 1794-1944 sygn.1399-1418; 11.Akta dot.opieki społecznej i ubezpieczeń 1876-1944sygn.1419-1439; 12. Akta urzędu stanu cywilnego XX w. sygn.1440 Suplement: rejestry dokumentów, dokumenty majątków 1379-1833 sygn.1441-1450; sprawy sporne majątkowe, kontrakty, dzierżawy 1634-1821 sygn.1451-1467; akta pisarza Lehmanna 1748-1748 sygn.1468; testamenty, sprawy spadkowe 1726-1749 sygn.1469-1471; stypendium rodzinne 1562, 1733-1767 sygn.1472; rachunki, pokwitowania, korespondencja 1664-1797 sygn.1473-1474; zadłużenia majątków, oszacowania folwarków, księgi hipoteczne 1475-1479 1671-1763; inwentarze archiwalne Staatsarchiv Königsberg dla depozytu Finckenstein b.d. 1480-1481; ugoda rodzinna miedzy domami Dąbrówno i Szymbark 1709-1777; sumariusz schlachty 1723-1723 sygn.1483; księgi hipoteczne, ingrosacyjne Szymbarka 1731-1824 sygn1484-1494; akta majątkowe 1555-1810 sygn.1495-1501; testamenty 1750-1832 sygn.1502-1504.

Die Geschichte des Schöpfers:

Fincekensteinowie wywodzą się, według spisanej i przechowywanej w aktach rodu, ze Styrii. Jako siedzibę rodową podaje się Zurych, skąd Finckowie mieli trafić kolejno do Tyrolu i Karyntii. Założycielem linii wschodniopruskiej był Konrad Finck, który udzieliwszy pomocy Krzyżakom, w 1300 r. za swoje zasługi otrzymał kilka nadań. Zapoczątkowały one budowę latyfundium Finckensteinów. Syn Konrada, Michał był panem na Rogożu (Reggenhausen) pow.nidzicki, i Zybułtowie (Seewalde) pow.ostródzki; jego wnuk Albrecht dał początek linii z Dąbrówna (Gilgenburg) pow.ostródzki. Finckensteinowie w ciągu kolejnych wieków poprzez nadania oraz drogą kupna znacznie pomnażają swoje posiadłości. Ich ilość oscylowała około 170, a rozsiane były przede wszystkim w powiatach: kętrzyńskim, morąskim, mragowskim, iławskim, nidzickim, ostródzkim. Finckensteinowie dążyli również, by na ziemiach, którymi zarządzali, w swoich rękach utrzymać urzędy starościńskie (Erbhauptamt). W połowie XVII w. Finckensteinowie są już posiadaczami urzędu starosty w Dąbrównie. Ernst Finck von Finckenstein, szambelan i starosta Dąbrówna, mocą kontraktu z 06.07.1690 r. nabywa urząd starosty w Iławie (Deutsch Eylau). Ten sam Ernst w dziwięć lat później dokonuje kolejnego nabytku - starostwa w Szymbarku (Schönberg). Również w końcu XVII w. ilość posiadnych urzędów zwiększa się do 4 - o starostwo w Jaśkowie (Jäskendorf). Od nazw siedzib starostw utrwaliły się w historii rodu nazwy czterech zasadniczych linii: iławska, szymbarska, jaśkowska i linia z Dąbrówna. W wieku XVIII i XIX następuje wiekszy podział i rozdrobnienie majątku, co spowodowało, że dla podtrzymania więzów rodzinnych i całości majątkowej swoje dobra Finckensteinowie od 1869 r. przekształcili w fidekomisy.

Extreme Termine:

[1332] 1379-1944

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1332-1379, 1944-1944.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

1504

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

1504

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

8.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

7.6

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

Nr mikr.:132358-132778,132789-133603; wykazano brak 13 j.a. podczas skontrum (1996-1997, 2018)