Olsztyńska Wojewódzka Rada Narodowa w Olsztynie

Unterschrift
42/617/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
38771

Inhalt:

Akty normatywne, 1946-1950 sygn. 1-24. Protokoły posiedzeń plenarnych i Prezydium Olsztyńskiej WRN, 1945-1950 sygn. 25-36. Księgi uchwał, 1947-1949 sygn. 37-42. Protokoły i sprawozdania z działalności rad i komisji, sprawozdania urzędów niezespolonych, statystyka składu personalnego prezydiów terenowych rad narodowych, sprawozdawczość dot. akcji siewnej, walki z analfabetyzmem, bibliotek i pomocy powodzianom, protokoły i zarządzenia polustracyjne, karty personalne członków rad, korespondencja, 1945-1950 sygn. 43-134.

Die Geschichte des Schöpfers:

Wojewódzka Rada Narodowa została powołana rozporządzeniem z dnia 7 XI 1945 roku Pełnomocnika Rządu RP na Okrąg Mazurski. Mocą uchwały z dnia 14 VIII 1947 zmieniła nazwę na Olsztyńską Wojewódzką Radę Narodową. Siedzibą władz OWRN był Olsztyn. Działała na podstawie ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Do kompetencji OWRN należało m.in. planowanie działalności publicznej, kontrola działalności organów wykonawczych rządowych i samorządowych, powoływanie samorządów organów wykonawczych. Działała do chwili wprowadzenia ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. W dniu 25 maja 1950 roku funkcje OWRN zostały przekazane Prezydium WRN.

Extreme Termine:

1945-1950

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1945-1950.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

134

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

134

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

3.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

3.2

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

zespół zmikrofilmowany: nr 13558-13662