Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Braniewie

Unterschrift
42/1075/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Konferencje powiatowe: protokoły, sprawozdania, rezolucje, wykazy delegatów, 1945-1948 sygn. 1. Posiedzenia plenarne: protokoły, 1946-1947 sygn. 2. Egzekutywa: protokoły posiedzeń, 1946-1948 sygn. 3. Sekretariat: protokoły narad aktywu, posiedzeń międzypartyjnych, meldunki i doniesienia, korespondencja, 1945-1948 sygn. 4-5. Referat Organizacyjny: plany pracy, sprawozdania miesieczne , ankiety sprawozdawcze, sprawy wyborów, wykazy sekretarzy komórek partyjnych, wykazy kół i ich członków, protokoły konferencji i posiedzeń Komitetu Miejskiego w Braniewie i Ornecie, materiały sprawozdawcze, protokoły zebrań komitetów gminnych i kół wiejskich, 1945-1948 sygn. 6-24. Referat Propagandy: plany pracy i sprawozdania Referatu, protokoły posiedzeń Powiatowego Biura Oddziału Informacji i Propagandy, oraganizacji młodzieżowych, Komitetu Powiatowego Frontu Jedności Narodu, protokoły posiedzeń międzypartyjnych, 1945-1948 sygn. 25-26. Referat Rolny: plany pracy i sprawozdania Referatu, Powiatowego Urzędu Ziemskiego, egzekutywy rolnej, plany pracy i sprawozdania komitetów folwarcznych, korespondencja, 1945-1948 sygn. 27-28. Referat Przemysłowy:okólniki i instrukcje, plany pracy i sprawozdania miesięczne, 1945-1948 sygn. 29. Referat Zawodowy: okólniki i instrukcje, materiały sprawozdawcze, korespondencja, 1946-1948 sygn. 30. Referat Administracyjno-Samorządowy: materiały sprawozdawcze, wykazy osób zatrudnionych w administracji , okólniki i instrukcje, 1946-1948 sygn. 31. Referat Kobiecy: protokoły z posiedzeń, sprawozdania miesięczne, okólniki i instrukcje, 1946-1948 sygn. 32. Referat Personalny: materiały sprawozdawcze, korespondencja, 1945-1948 sygn. 33. Referat Gospodarczy: materiały sprawozdawcze, 1946, 948 sygn. 34. Referat Komunikacyjny: materiały sprawozdawcze, korespondencja, 1946-1948 sygn. 36. Powiatowa Komisja Kontroli Partyjnej: ankiety sprawozdawcze dot. wykluczeń z partii, wykazy członków proponowanych do wykluczenia, 1946-1948 sygn. 35.

Die Geschichte des Schöpfers:

Po utworzeniu dniu 18.04.1945r. Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej w Olsztynie, przystapiono do organizowania aparatu partyjnego na terenie powiatów. Komitet Powiatowy PPR w Braniewie udało się utworzyć dopiero w grudniu 1945r. Struktura organizacyjna wszystkich szczebli PPR, tj. Komitetu Wojewódzkiego, komitetów powiatowych, komitetów miejskich i gminnych była zbudowana na tych samych zasadach: władze zarządzające i kontrolne oraz aparat wykonawczy. Władze były wybierane, aparat stanowiły wydziały bądź referaty, w których zatrudniano pracowników etatowych i aktyw nieetatowy. Struktura władz i aparatu powiatowego przedstawiała się następująco: konferencja powiatowa, komitet powiatowy,Powiatowa Komisja Rewizyjna, egzekutywa komitetu powiatowego. Komitet Powiatowy jako aparat składał się z sekretariatu i referatów: organizacyjnego, propagandy, rolnego, komunikacyjnego, zawodowego, przemysłowego, kobiecego, personalnego, administracyjno-somorządowy. Najwyższą władzą była konferencja powiatowa zwoływana raz w roku. Konferencja wybierała organ zarządzajacy między konferencjami - Komitet Powiatowy, Powiatową Komisję Rewizyjną, oraz I i II sekretarza. Komitet Powiatowy zbierał się na posiedzeniach plenarnych raz na kwartał. Wybierał ze swego grona egzekutywę. Egzekutywa na bieżąco kierowała polityką partii i zbierala się na zebraniach raz w tygodniu. Pracami egzekutywy i aparatu powiatowego kierował I sekretarz. Apart dzielił się na referaty. Najczęściej byli to instruktorzy do spraw i zajmowali się kilkoma sprawami /referatami równocześnie. Obsada etatowa była nieliczna. Kongres zjednoczeniowy PPR i PPS 15.12.1948r. kończy działalność obu partii.

Extreme Termine:

1945-1948

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1945-1948, 1945-1948.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

36

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

36

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.6

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak