Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Biskupcu

Signatur
42/1076/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Konferencje powiatowe: protokoły, sprawozdania, rezolucje, wykazy delegatów, 1945-1948 sygn. 1. Posiedzenia plenarne: protokoły, 1947-1948 sygn. 2. Komisja Rewizyjna: protokoły i sprawozdania, 1948 sygn. 3. Egzekutywa: protokoły posiedzeń, 1945-1948 sygn. 4. Sekretariat: protokoły posiedzeń Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych, 1946-1948 sygn. 5. Referat Organizacyjny: sprawozdania miesięczne, ankiety sprawozdawcze, wykazy sekretarzy komórek partyjnych, wykazy członków, materiały Komitetu Miejskiego PPR w Biskupcu i Reszlu - protokoły posiedzeń, sprawozdania Komitetów i kół miejskich, protokoły zebrań komitetów gminnych i kół wiejskich, protokoły z narad aktywu, 1945-1948 sygn. 6-20. Referat Propagandy: materiały sprawozdawcze, instrukcje, 1945-1948 sygn. 21. Referat Rolny: protokoły posiedzeń egzekutywy rolnej, materiały sprawozdawcze, materiały z wyborów do komitetów folwarcznych, 1945-1948 sygn. 22. Referat Przemysłowy: materiały sprawozdawcze, okólniki, 1946-1947 sygn. 23. Referat Zawodowy: materiały sprawozdawcze, korespondencja, 1947 sygn. 24. Referat Administracyjno-Samorządowy: sprawozdania, 1947-1948 sygn. 25. Referat Kobiecy: sprawozdania, 1947 sygn. 26. Referat Personalny: sprawozdania, 1946-1947 sygn. 27.

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Po utworzeniu dniu 18.04.1945r. Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej w Olsztynie, przystapiono do organizowania aparatu partyjnego na terenie powiatów. Komitet Powiatowy PPR w Biskupcu powstał w czerwcu 1945r. Struktura organizacyjna wszystkich szczebli PPR, tj. Komitetu Wojewódzkiego, komitetów powiatowych, komitetów miejskich i gminnych była zbudowana na tych samych zasadach: władze zarządzające i kontrolne oraz aparat wykonawczy. Władze były wybierane, aparat stanowiły wydziały bądź referaty, w których zatrudniano pracowników etatowych i aktyw nieetatowy. Struktura władz i aparatu powiatowego przedstawiała się następująco: konferencja powiatowa, komitet powiatowy,Powiatowa Komisja Rewizyjna, egzekutywa komitetu powiatowego. Komitet Powiatowy jako aparat składał się z sekretariatu i referatów: organizacyjnego, propagandy, rolnego, komunikacyjnego, zawodowego, przemysłowego, kobiecego, personalnego, administracyjno-somorządowy. Najwyższą władzą była konferencja powiatowa zwoływana raz w roku. Konferencja wybierała organ zarządzajacy między konferencjami - Komitet Powiatowy, Powiatową Komisję Rewizyjną, oraz I-go i II-go sekretarza.Komitet Powiatowy zbierał się na posiedzeniach plenarnych raz na kwartał. Wybierał ze swego grona egzekutywę. Egzekutywa na bieżąco kierowała polityką partii i zbierala się na zebraniach raz w tygodniu. Pracami egzekutywy i aparatu powiatowego kierował I sekretarz. Apart dzielił się na referaty. Najczęściej byli to instruktorzy do spraw i zajmowali się kilkoma sprawami /referatami równocześnie. Obsada etatowa była nieliczna. Kongres zjednoczeniowy PPR i PPS 15.12.1948r. kończy działalność obu partii.

Laufzeit:

1945-1948

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1945-1948, 1945-1948, 1945-1948, 1945-1948.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

27

Bearbeitete Akten insgesamt:

27

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

0.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.3

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand Anmerkungen
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak